32003D0641Úradný vestník L 226 , 10/09/2003 S. 0024 - 0026


Rozhodnutie Komisie

z 5. septembra 2003

o používaní farebných fotografií alebo iných obrázkov ako zdravotných výstrah na baleniach tabakových výrobkov

(oznámené pod číslom dokumentu C(2003) 3184)

(Text s významom pre EHP)

(2003/641/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov [1], najmä na jej článok 5 ods. 3,

keďže:

(1) podľa smernice 2001/37/ES musí byť na každom jednotlivom balení tabakových výrobkov okrem tabaku určeného na vnútorné použitie a ostatných bezdymových tabakových výrobkov a na každom vonkajšom obale okrem dodatočných priehľadných obalov uvedená všeobecná výstraha a dodatočná výstraha prevzatá zo zoznamu uvedeného v prílohe I k uvedenej smernici;

(2) členské štáty môžu rozhodnúť, či je potrebné uviesť zdravotné výstrahy vo forme farebných fotografií alebo iných obrázkov na baleniach niektorých alebo všetkých druhov tabakových výrobkov okrem tabaku na vnútorné použitie a iných bezdymových tabakových výrobkov;

(3) v prípadoch, keď členské štáty vyžadujú dodatočné výstrahy vo forme farebných fotografií alebo iných obrázkov, tieto musia byť v súlade s pravidlami, ktoré prijme Komisia;

(4) smernica 2001/37/ES zaviedla nové ustanovenia na označovanie, ktoré významne menia vzhľad tabakových balení, najmä pokiaľ ide o veľkosť textu výstrahy a jej grafického prevedenia. Aby sa maximálne využil dosiahnutý vizuálny účinok na základe nového dizajnu, tento by sa nemal určitú dobu pred zavedením farebných fotografií alebo iných obrázkov meniť;

(5) ako dokazuje výskum a skúsenosti z iných krajín, ktoré prijali zdravotné výstrahy s farebnými fotografiami, zdravotné výstrahy, ktoré obsahujú farebné fotografie alebo iné obrázky, môžu byť účinným prostriedkom na odradenie od fajčenia a na informovanie obyvateľov o zdravotných rizikách spojených s fajčením. Použitie fotografií na baleniach tabakových výrobkov je preto kľúčovým prvkom komplexnej a integrovanej politiky na kontrolu tabaku;

(6) vzhľadom na rozmanitosť kultúr v rámci Európskej únie by sa mal poskytnúť výber niekoľkých farbených fotografií alebo iných obrázkov v prípade každej dodatočnej výstrahy uvedenej v prílohe I k smernici 2001/37/ES;

(7) v prípade, keď členské štáty vyžadujú, aby sa zdravotné výstrahy uviedli vo forme farebných fotografií alebo iných obrázkov, malo by sa zabezpečiť, že tieto vizuálne prvky nebudú zakryté alebo iným spôsobom narušené;

(8) v prípade, keď členské štáty vyžadujú, aby sa zdravotné výstrahy uviedli vo forme farebných fotografií alebo iných obrázkov, mali by poskytnúť prechodné obdobia, ktoré umožnia v prípade tabakových výrobkov vykonať potrebné zmeny vo výrobe a procese balenia a zbaviť sa zásob. Použitie neodstrániteľných nálepiek by sa mohlo povoliť pre iné tabakové výrobky ako cigarety;

(9) zavedenie obrazových výstrah vyžaduje ich monitorovanie a pravidelne vyhodnocovanie ich účinnosti;

(10) opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadenom podľa článku 10 smernice 2001/37/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1. Toto rozhodnutie ustanovuje pravidlá pre používanie farebných fotografií alebo iných obrázkov na baleniach tabakových výrobkov na znázornenie a vysvetlenie zdravotných následkov fajčenia.

2. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na tie členské štáty, ktoré sa rozhodnú používať farebné fotografie alebo obrázky spolu s dodatočnými výstrahami vyžadovanými na základe smernice 2001/37/ES na baleniach niektorých alebo všetkých druhov tabakových výrobkov okrem balení obsahujúcich tabak na vnútorné použitie a iných bezdymových tabakových výrobkov.

3. V prípadoch, keď členské štáty vyžadujú zdravotné výstrahy vo forme farebných fotografií alebo iných obrázkov, tieto musia byť v súlade pravidlami ustanovenými v tomto rozhodnutí.

Článok 2

Definície

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú definície článku 2 smernice 2001/37/ES.

Uplatňujú sa tiež tieto definície:

1. "balenie tabakového výrobku" znamená každú formu jednotlivého balenia a každý vonkajší obal používaný v maloobchodnom predaji tabakových výrobkov okrem dodatočných priehľadných obalov;

2. "dodatočná výstraha" znamená ktorúkoľvek z výstrah uvedených v článku 5 ods. 2 písm. b) a v prílohe I k smernici 2001/37/ES;

3. "zdrojový dokument" znamená každý elektronický dokument, ktorý poskytne Komisia, ktorý obsahuje kombinovanú výstrahu;

4. "kombinovaná výstraha" znamená výstrahu pozostávajúcu z fotografie alebo z iného obrázku a zodpovedajúceho textu dodatočnej výstrahy stanovenej v článku 5 ods. 2 písm. b) a v prílohe I k smernici 2001/37/ES, ako je uvedené v každom zdrojovom dokumente.

Článok 3

Súbor zdrojových dokumentov

1. Najneskôr do 30. septembra 2004 Komisia poskytne súbor vopred vyskúšaných zdrojových dokumentov, aby sa poskytol výber niekoľkých fotografií alebo obrázkov pre každú z dodatočných výstrah uvedených v prílohe I k smernici 2001/37/ES.

2. Komisia poskytne zdrojové dokumenty na požiadanie. Komisia poskytne technické špecifikácie pre tlač a nesmú sa žiadnym spôsobom meniť.

3. Komisii pomáhajú vedeckí a technickí odborníci pri príprave súboru zdrojových dokumentov.

4. Vybraté zdrojové dokumenty sa predložia výboru zriadenému podľa článku 10 smernice 2001/37/ES, aby poskytol stanovisko.

Článok 4

Používanie kombinovaných výstrah

1. V prípade, keď členské štáty vyžadujú zdravotné výstrahy vo forme farebných fotografií alebo iných obrázkov na tabakových výrobky, pre ktoré sa takéto fotografie vyžadujú, sa bude nachádzať kombinovaná výstraha vybratá výlučne zo zdrojových dokumentov, ktoré poskytla Komisia, bez akýchkoľvek zmien ich súčastí.

Členské štáty si môžu zvoliť zdrojový dokument, ktorý sa najlepšie hodí k spotrebiteľom v ich krajinách.

2. Kombinované výstrahy:

a) sa budú meniť tak, aby sa zaručil pravidelný výskyt všetkých dodatočných výstrah;

b) sa vytlačia na druhom najviditeľnejšom povrchu balenia tabakového výrobku pri zohľadnení formátu a parametrov zdrojového dokumentu a grafickej integrity obrázku a textu;

c) sa budú nachádzať na celej ploche určenej pre dodatočnú zdravotnú výstrahu a umiestnia sa súbežne s horným okrajom balenia a rovnakým smerom ako statné informácie na balení;

d) sa rozmnožia v súlade s technickými špecifikáciami pre tlač, ktoré poskytne Komisia;

e) budú ohraničené čiernym okrajom s hrúbkou najmenej 3 mm a najviac 4 mm, ktorý žiadnym spôsobom nesmie zasahovať do textových alebo obrazových prvkov kombinovanej výstrahy.

3. Kombinovaná výstraha musí pokrývať najmenej 40 % vonkajšej plochy druhého najviditeľnejšieho povrchu jednotlivého balenia tabakového výrobku. Tento podiel sa musí zväčšiť na 45 % v prípade členských štátov s dvomi úradnými jazykmi a na 50 % v prípade členských štátov s tromi úradnými jazykmi.

V prípade jednotlivých balení určených pre iné výrobky ako cigarety, ktorých plocha najviditeľnejšieho povrchu je väčšia než 75 cm2, musia však kombinované výstrahy pokrývať plochu najmenej 22,5 cm2 druhého najviditeľnejšieho povrchu. Táto plocha sa musí zväčšiť na 24 cm2 v prípade členských štátov s dvomi úradnými jazykmi a na 26,25 cm2 v prípade členských štátov s tromi úradnými jazykmi.

4. V prípade iných tabakových výrobkov ako cigariet môžu byť kombinované výstrahy prilepené ako samolepiace štítky za predpokladu, že takéto samolepiace štítky sú neodstrániteľné. Rozmnožovanie kombinovaných výstrah na samolepiacich nálepkách musí byť v súlade s technickými špecifikáciami pre tlač, ktoré poskytne Komisia.

5. Členské štáty si môžu vyhradiť, že kombinované výstrahy musia byť mimo plochy pre výstrahu sprevádzané odkazom na vydávajúci orgán. Okrem toho, ak si to členské štáty vyžadujú, kombinované výstrahy môžu obsahovať iné obrazové prvky, ako logá s uvedením alebo bez uvedenia telefónnych čísiel na podporu ukončenia fajčenia, e-mailových adries a/alebo internetových adries na informovanie spotrebiteľov o orgánoch, ktoré vydali výstrahu, a o dostupných programoch pre tých, ktorí chcú prestať s fajčením.

6. Okrem prípadov uvedených v odseku 5 sa kombinované výstrahy na balení tabakových výrobkov nesmú komentovať, parafrázovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom odvolávať.

Článok 5

Vizuálna integrita kombinovaných výstrah

1. Kombinované výstrahy:

a) musia byť vytlačené neodstrániteľne, nezmazateľne a žiadnym spôsobom nesmú byť skryté alebo prerušené iným písomným alebo obrazovým materiálom alebo otvorením balenia. Tlač kombinovaných výstrah na daňových známkach alebo cenovkách jednotlivých balení sa zakazuje;

b) musia byť vystavené spôsobom, ktorý zabezpečuje, že žiadny z textových alebo obrazových prvkov kombinovaných výstrah nebude narušený pri otvorení balenia.

2. V prípade, keď členské štáty rozhodnú, že budú vyžadovať používanie kombinovaných výstrah na baleniach tabakových výrobkov, prijmú potrebné pravidlá, aby sa zabránilo použitiu každého druhu obalu, vrecka, puzdra, krabice alebo iného prostriedku, ktorý by čiastočne alebo úplne skryl alebo narušil kombinované výstrahy alebo ktorýkoľvek z ich prvkov.

3. Daňové známky alebo cenovky sa nesmú umiestniť tak, aby čiastočne alebo úplne skryli alebo narušili kombinované výstrahy alebo akékoľvek z ich prvkov.

4. Odkazy alebo iné prvky uvedené v článku 4 ods. 5 nesmú brániť alebo narušiť vizualizáciu kombinovaných výstrah.

Článok 6

Vykonávanie

V prípade, keď členské štáty rozhodnú, že budú vyžadovať používanie kombinovaných výstrah na baleniach tabakových výrobkov, prijmú a uverejnia ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím.

Tieto ustanovenia uplatnia najskôr 1. októbra 2004.

Tieto ustanovenia poskytnú primerané prechodné obdobia, ktoré umožnia v prípade tabakových výrobkov vykonať potrebné zmeny vo výrobe a procese balenia a zbaviť sa zásob, najmä v prípade malých a stredných podnikov.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tohto rozhodnutia, a každé dva roky informujú Komisiu o ich vykonávaní. Táto informácia by mala obsahovať vyhodnotenie vplyvu s konkrétnou referenciou na zvyky spotrebiteľa a s osobitným zreteľom na deti a mladých ľudí.

Článok 7

Správy a úpravy

1. Najneskôr do 30. septembra 2006 a potom každé dva roky Komisia predloží správu o vykonávaní tohto rozhodnutia výboru zriadenému podľa článku 10 smernice 2001/37/ES. Základom pre tieto správy budú informácie získané od členských štátov podľa štvrtého odseku článku 6 tohto rozhodnutia.

2. Pri predkladaní správ Komisia uvedie najmä body, ktoré by sa mali preskúmať alebo rozpracovať na základe najnovších skúsenosti a nových vedeckých poznatkov.

3. Vedeckí a technickí odborníci uvedení v článku 11 smernice 2001/37/ES môžu pomáhať Komisii pri príprave týchto správ.

4. Informácie o vykonávaní tohto rozhodnutia budú tiež súčasťou dvojročných správ, ktoré má Komisia predkladať Európskeho parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o uplatňovaní smernice 2001/37/ES v súlade s článkom 11 uvedenej smernice.

Článok 8

Adresáti

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 5. septembra 2003

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 194, 18.7.2001, s. 26.

--------------------------------------------------