32003D0224Úradný vestník L 083 , 01/04/2003 S. 0070 - 0072


Rozhodnutie Komisie

z 21. marca 2003

o uverejnení odkazu na normu EN 1495:1997 "Zdvižné plošiny – stĺpové pracovné plošiny" podľa smernice 98/37/ES Európskeho parlamentu a Rady

(oznámené pod číslom dokumentu C(2003) 831)

(Text s významom pre EHP)

(2003/224/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. júna 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa strojových zariadení [1], zmenenú a doplnenú smernicou 98/79/ES [2], a najmä na jej článok 6 ods. 1,

so zreteľom na stanovisko stáleho výboru vytvoreného podľa článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov [3], zmenené a doplnené smernicou 98/48/ES [4],

keďže:

(1) Článok 2 smernice 98/37/ES stanovuje, že strojové zariadenie možno uviesť na trh a do prevádzky, len ak pri správnej inštalácii, údržbe a používaní na svoj určený účel neohrozuje bezpečnosť osôb a domácich zvierat alebo majetok.

(2) Keďže sa vnútroštátna norma transponujúca harmonizovanú normu, na ktorú bol odkaz uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie, vzťahuje na jednu alebo viac základných bezpečnostných požiadaviek, predpokladá sa, že stroj zhotovený podľa tejto normy spĺňa príslušné základné požiadavky.

(3) Členský štát musí uverejniť odkazy na vnútroštátne normy transponujúce harmonizované normy, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

(4) Podľa článku 6 ods. 1 smernice 98/37/ES podalo Holandsko formálnu námietku proti norme EN 1495:1997, prijatej Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) 21. apríla 1997 a odkazom na ňu, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev [5] 13. marca 1998, lebo celkom nespĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti.

(5) Komisia uznáva, že používanie dotknutého strojového zariadenia by sa mohlo ukázať ako nebezpečné, pretože norma EN 1495:1997 nespĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti týkajúce sa projektovania a konštrukcie strojového zariadenia a bezpečnostných komponentov stanovené v prílohe I smernice 98/37/ES, osobitne požiadavky 1.5.15 "Nebezpečenstvo pošmyknutia, zakopnutia alebo pádu", 1.7.4 "Návod na používanie" a 6.3 "Nebezpečenstvo pádu osôb z kabíny"; najmä so zreteľom na odsek 53.2.4, posledný pododsek 7.1.2.12, tabuľku 8 a obrázok 9 normy EN 1495:1997 Komisia usudzuje, že opatrenia vykonané pri projektovaní a stavbe plošiny neumožňujú zaručiť dostatočnú úroveň bezpečnosti pri každom predvídateľnom použití tohto výrobku.

(6) V záujme bezpečnosti a právnej istoty by uverejnenie odkazov na uvedenú normu malo byť sprevádzané vhodným upozornením a členské štáty by mali doplniť toto upozornenie do svojich noriem, ktorými transponujú normu EN 1495:1997.

(7) Odkaz na normu EN 1495:1997 by podľa toho mal byť znovu uverejnený,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odkazy na normu EN 1495:1997 sa nahrádzajú textom, ktorý je uvedený v prílohe.

Článok 2

Keď, podľa článku 5 ods. 2 smernice 98/37/ES, členské štáty uverejnia odkazy na národnú normu transponujúcu harmonizovanú normu EN 1495:1997, doplnia ich uverejnenie upozornením, ktoré je ustanovené v odkaze na normu EN 1495:1997, ako je uvedené v prílohe.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 21. marca 2003

Za Komisiu

Erkki Liikanen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 207, 23.7.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

[4] Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.

[5] Ú. v. ES C 78, 13.3.1998, s. 2.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Uverejnenie názvov a odkazov európskych harmonizovaných noriem podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/37/ES

Upozornenie:

Toto uverejnenie sa nevzťahuje na odsek 53.2.4, posledný pododsek 7.1.2.12, tabuľku 8 a obrázok 9 normy EN 1495:1997, pri ktorých nezaručuje splnenie ustanovení smernice 98/37/ES.

OEN | Odkaz | Názov harmonizovanej normy |

CEN | EN 1495:1997 | Zdvižné plošiny – stĺpové pracovné plošiny |

Poznámka:

Informácie o dostupnosti noriem možno získať buď od európskych normalizačných organizácií, alebo od vnútroštátnych normalizačných orgánov, ktorých zoznam je v prílohe smernice ES Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ [2].

Z uverejnenia odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie nevyplýva, že normy sú dostupné vo všetkých jazykoch spoločenstva.

Komisia zabezpečuje aktualizovanie tohto zoznamu.

Ďalšie harmonizované normy, ktoré sa vzťahujú na strojové zariadenia, boli uverejnené v predchádzajúcich vydaniach Úradného vestníka Európskej únie. Úplný aktuálny zoznam je na internetovom serveri Europa:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html.

[2] Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

--------------------------------------------------