32003D0016Úradný vestník L 007 , 11/01/2003 S. 0091 - 0092


Rozhodnutie Komisie

z 10. januára 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/159/ES o dočasnom schválení plánov tretích štátov týkajúcich sa rezíduí podľa smernice Rady 96/23/ES

(oznámené pod číslom C(2002) 5565)

(Text s významom pre EHP)

(2003/16/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 96/23/ES zo dňa 29. apríla 1996 o kontrolných opatreniach pri niektorých látkach a ich rezíduách v živých zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS [1], a najmä na článok 29 uvedenej smernice,

so zreteľom na smernicu Rady 72/462/EHS zo dňa 12. decembra 1972 o veterinárnych a hygienických otázkach dovozu hovädzieho dobytka, oviec, kôz a prasiat, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín [2], naposledy zmenenú a doplnenú nariadením (ES) č. 1452/2001 [3], a najmä na článok 3 uvedenej smernice,

keďže:

(1) rozhodnutie Komisie 2000/159/ES zo dňa 8. februára 2000 o dočasnom schválení plánov tretích štátov týkajúcich sa rezíduí podľa smernice Rady 96/23/ES [4], naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/336/ES [5], stanovuje zoznam tretích štátov, ktoré predložili plán, v ktorom uviedli, aké záruky ponúkajú v oblasti monitoringu skupín rezíduí a látok uvedených v prílohe I smernice 96/23/ES;

(2) niektoré tretie krajiny predložili Komisii plány monitoringu rezíduí v produktoch a druhoch, ktoré pôvodne neboli v prílohe rozhodnutí 2000/159/ES obsiahnuté. Vyhodnotenie týchto plánov monitoringu rezíduí a doplnkové informácie, ktoré Komisia vyžiadala, poskytli dostatočné záruky, pokiaľ ide o monitoring rezíduí v uvedených produktoch alebo druhoch v daných tretích štátoch;

(3) rozhodnutie 2000/159/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť;

(4) opatrenia tohto rozhodnutia sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha rozhodnutia 2000/159/ES sa mení v súlade s prílohou tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. januára 2003

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.

[2] Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28.

[3] Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 11.

[4] Ú. v. ES L 51, 24.2.2000, s. 30.

[5] Ú. v. ES L 116, 3.5.2002, s. 51.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Príloha rozhodnutia 2000/159/ES sa mení a dopĺňa takto:

Riadky, ktoré sa týkajú Belize, Estónska, Falklandských ostrovov, Mozambiku, Namíbie, Novej Kaledónie, Taiwanu a Venezuely, sa nahrádzajú zodpovedajúcimi riadkami:

Kód ISO | Štát | Hovädzí | Ovce/kozy | Prasatá | Kone | Hydina | Akvakultúra | Mlieko | Vajcia | Králici | Voľne žijúca zver | Chovná zver | Med |

BZ | Belize | | | | | | x | | | | | | |

EE | Estónsko | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x |

FK | Falklandské ostrovy | | x | | | | | | | | | | |

MZ | Mozambik | | | | | | x | | | | | | |

NA | Namíbia | x | x | | | | x | | | | x | x | |

NC | Nová Kaledónia | x | | | | | x | | | | x | x | |

TW | Taiwan | | | | | | x | | | | | | x |

VE | Venezuela | | | | | | x | | | | | | |

--------------------------------------------------