32003D0011Úradný vestník L 007 , 11/01/2003 S. 0082 - 0083


Rozhodnutie Komisie

z 10. januára 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 85/511/EHS týkajúca sa zoznamu laboratórií, ktoré sú oprávnené narábať so živým vírusom slintačky a krívačky

(oznámené pod číslom dokumentu C(2002) 5559)

(Text s významom pre EHP)

(2003/11/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 85/511/EHS z 18. novembra 1985, ktorou sa zavádzajú opatrenia spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky [1] a ktorá bola naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska, a najmä jej na druhý pododsek článku 13 ods. 2,

keďže:

(1) 1) Upúšťanie od rutinnej vakcinácie proti vírusu slintačky a krívačky v spoločenstve v roku 1991 zvýšilo náchylnosť stáda na toto ochorenie. Preto je potrebné, aby sa zabezpečilo, že laboratóriá, ktoré manipulujú s týmto vírusom, tak robili v bezpečných podmienkach, aby sa tak zabránilo šíreniu vírusu, ktorý by mohol ohroziť stáda spoločenstva.

(2) 2) Smernica 85/511/EHS obsahuje zoznam štátnych i súkromných laboratórií, ktoré majú oprávnenie narábať so živým vírusom slintačky a krívačky. Táto smernica požaduje, aby tieto laboratóriá vyhovovali minimálnym štandardom, ktoré odporúča Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Organizácie Spojených národov.

(3) 3) Určité členské štáty sa rozhodli nepokračovať v narábaní s vírusom slintačky a krívačky v niektorých laboratóriách a iné členské štáty poskytli potrebné záruky, že požadovaná úroveň je dosiahnutá v laboratóriách, ktoré na tento účel schválili. Okrem toho, údaje o niektorých laboratóriách uvedených v smernici 85/511/EHS sa zmenili.

(4) 4) Je preto potrebné aktualizovať zoznam laboratórií uvedených v prílohách A a B k smernici 85/511/EHS.

(5) 5) Je preto potrebné v tom zmysle zmeniť a doplniť smernicu 85/511/EHS.

(6) 6) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy A a B k smernici 85/511/EHS sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 10. januára 2003

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 315, 26.11.1985, s. 11.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

„PRÍLOHA A

Súkromné laboratóriá oprávnené narábať so živým vírusom slintačky a krívačky na výrobu vakcíny

NEMECKO | Bayer AG, Köln |

FRANCÚZSKO | Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon |

HOLANDSKO | CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad |

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO | Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright |

PRÍLOHA B

Štátne laboratóriá, ktoré sú oprávnené narábať so živým vírusom slintačky a krívačky

BELGICKO | Veterinárne a agrochemické výskumné stredisko CODA-CERVA-VAR, Uccle |

DÁNSKO | Dánsky veterinárny inštitút, sekcia virológie, Lindholm |

NEMECKO | Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil TübingenAnstaltsteil Friedrich Löffler Institute, Insel Riems |

GRÉCKO | Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού Αγία Παρασκευή Αττικής |

ŠPANIELSKO | Laboratorio Central de Sanidad Animal INIA (CSIA-INIA), Valdeolmos, Madrid |

FRANCÚZSKO | Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) Laboratoire d'études et de recherches en pathologie bovine et hygiéne des viandes, LyonLaboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maison-Alfort |

TALIANSKO | Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia |

HOLANDSKO | CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad |

RAKÚSKO | Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling |

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO | Institute for Animal Health, Pirbright |

"

--------------------------------------------------