32003D0004Úradný vestník L 078 , 25/03/2003 S. 0016 - 0019


Rozhodnutie Európskej centrálnej banky

z 20. marca 2003

o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu

(ECB/2003/4)

(2003/205/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY:

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 106 ods. 1 a na článok 16 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

keďže:

(1) Článok 106 ods. 1 zmluvy a článok 16 štatútu ustanovujú, že Európska centrálna banka (ECB) má výhradné právo povoľovať emisiu bankoviek v rámci spoločenstva; tieto články súčasne ustanovujú, že ECB a národné centrálne banky môžu vydávať takéto bankovky. Podľa článku 10 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura [1] ECB a národné centrálne banky zúčastnených členských štátov (ďalej len "NCB") uvedú eurobankovky do obehu.

(2) Európsky menový inštitút (EMI) vykonal prípravné práce na výrobu a emisiu eurobankoviek a najmä v súvislosti s výtvarnými návrhmi eurobankoviek napomohol uznať a akceptovať nové nominálne hodnoty a špecifikácie eurobankoviek užívateľmi tým, že vzal do úvahy špecifické vizuálne a technické požiadavky európskych združení užívateľov bankoviek.

(3) ECB ako nástupca EMI vlastní autorské práva na výtvarné návrhy eurobankoviek, pôvodne vlastnené EMI; ECB a NCB, konajúce v mene ECB, môžu uplatniť tieto autorské práva v súvislosti s reprodukciami, vydanými alebo uvedenými do obehu v rozpore s týmito autorskými právami, okrem iného napr. reprodukciami, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť postavenie eurobankoviek.

(4) Súčasťou práva ECB a NCB vydávať eurobankovky je oprávnenie prijímať všetky potrebné právne opatrenia na ochranu integrity eurobankoviek ako platobných nástrojov; ECB by mala prijať opatrenia na zabezpečenie minimálnej úrovne ochrany vo všetkých zúčastnených členských štátoch s cieľom dosiahnuť, aby široká verejnosť bola schopná rozlíšiť pravé eurobankovky od reprodukovaných; preto je potrebné určiť spoločné pravidlá, podľa ktorých bude povolené reprodukovanie eurobankoviek.

(5) Ustanovenia tohto rozhodnutia sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ustanovení trestného práva, najmä pokiaľ ide o falšovanie.

(6) Reprodukcie eurobankoviek v elektronickej forme by mali byť považované za zákonné len vtedy, ak ich výrobca prijme dostatočné technické opatrenia na zabránenie vyrobenia kópií, ktoré by si široká verejnosť mohla pomýliť s pravými eurobankovkami.

(7) Právomoc prijímať opatrenia na ochranu integrity eurobankoviek ako platobných nástrojov zahŕňa právomoc prijať spoločný režim, v rámci ktorého sú NCB pripravené vymieňať znehodnotené alebo poškodené eurobankovky. V tomto režime sú vytvorené konkrétne kategórie eurobankoviek, ktoré by mala NCB odobrať, ak sa jej predložia na výmenu.

(8) Časť pôvodnej eurobankovky, ktorá musí byť predložená, aby mohla byť posúdená jej výmena, podlieha požiadavkám na minimálne rozmery; tieto rozmery musia byť vyjadrené ako percento z plochy povrchu pôvodnej eurobankovky pred jej znehodnotením alebo poškodením, aby sa zabránilo skresleniu rozmerov, napríklad v situáciách, keď eurobankovka je znehodnotená alebo poškodená v dôsledku zmenšenia jej rozmerov.

(9) Na podporu správneho používania prostriedkov na ochranu proti krádeži zo strany všetkých, ktorí v rámci svojej činnosti narábajú s eurobankovkami, je vhodné, ak žiadajú NCB o výmenu eurobankoviek, ktoré boli znehodnotené alebo poškodené použitím prostriedkov na ochranu proti krádeži, aby NCB účtovala týmto osobám poplatok ako náhradu za analýzy, ktoré vykonali v súvislosti s výmenou týchto eurobankoviek.

(10) Tento poplatok sa neúčtuje, ak znehodnotenie alebo poškodenie je dôsledkom pokusu o lúpež alebo krádež, alebo dokonanej lúpeže alebo krádeže, a aby sa predišlo bezvýznamným poplatkom, tento sa účtuje len vtedy, keď sa na výmenu predloží minimálny počet znehodnotených alebo poškodených eurobankoviek.

(11) Eurobankovky, ktoré boli znehodnotené alebo poškodené vo väčšom množstve v dôsledku použitia prostriedkov na ochranu proti krádeži, by mali byť predložené na výmenu v zväzkoch, ktoré sú zložené z minimálneho počtu eurobankoviek.

(12) Súčasťou výhradného práva ECB povoľovať emisiu eurobankoviek v rámci spoločenstva je právomoc stiahnuť eurobankovky z obehu a vytvoriť spoločný režim, v ktorom ECB a NCB môžu vykonávať toto sťahovanie z obehu.

(13) Z dôvodov zrozumiteľnosti a právnej istoty je vhodné vydať úplné znenie rozhodnutia ECB/2001/7 z 30. augusta 2001 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek [2] z obehu, zmeneného a doplneného rozhodnutím ECB/2001/14 [3]

, a zvýšiť transparentnosť úloh ECB a NCB s ohľadom na pravidlá o reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Nominálne hodnoty a špecifikácie

1. Prvá séria eurobankoviek zahŕňa sedem nominálnych hodnôt v rozsahu od piatich eur do 500 eur, ktoré znázorňujú tému "Historické obdobia a štýly Európy", s týmito základnými špecifikáciami.

Zobrazená hodnota (EUR) | Rozmery | Prevažujúca farba | Výtvarný návrh |

5 | 120 × 62 mm | Sivá | Klasický |

10 | 127 × 67 mm | červená | Romantický |

20 | 133 × 72 mm | modrá | Gotický |

50 | 140 × 77 mm | oranžová | Renesančný |

100 | 147 × 82 mm | zelená | Barokový a rokokový |

200 | 153 × 82 mm | žltohnedá | Železná a sklenená architektúra |

500 | 160 × 82 mm | purpurová | Moderná architektúra 20. storočia |

2. Sedem nominálnych hodnôt v sérii eurobankoviek zobrazuje brány a okná na prednej strane (rekto) a mosty na zadnej strane (verzo). Všetkých sedem nominálnych hodnôt charakterizuje iné európske umelecké obdobie, ktoré je uvedené vyššie. Medzi ďalšie prvky výtvarných návrhov patria: symbol Európskej únie; názov meny v rímskej a gréckej abecede; iniciály ECB v zneniach úradných jazykov; symbol ©, ktorý upozorňuje, že autorské práva patria ECB a podpis prezidenta ECB.

Článok 2

Pravidlá o reprodukcii eurobankoviek

1. "Reprodukciou" sa rozumie každé hmotné alebo nehmotné zobrazenie, ktoré znázorňuje celú eurobankovku alebo jej časť, ako je uvedené v článku 1, alebo časti jej jednotlivých prvkov výtvarného návrhu, okrem iného napr. farba, rozmery a použitie písmen alebo symbolov, ktorých zobrazenie sa môže podobať alebo vyvolávať všeobecný dojem eurobankovky, bez ohľadu na:

a) veľkosť obrazu; alebo

b) materiály) alebo techniku (-y), použité pri jej výrobe; alebo

c) či zobrazenie bolo alebo nebolo doplnené o prvky alebo ilustrácie, ktoré nepochádzajú z bankoviek; alebo

d) či výtvarný návrh eurobankovky, napríklad písmená alebo symboly, boli alebo neboli zmenené.

2. Reprodukcie, ktoré by si široká verejnosť mohla pomýliť s pravými eurobankovkami, sa považujú za nezákonné.

3. Reprodukcie, ktoré spĺňajú tieto kritériá sa považujú za zákonné, pretože nepredstavujú riziko, že by si ich široká verejnosť mohla pomýliť s pravými eurobankovkami:

a) jednostranné reprodukcie eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, ak veľkosť reprodukcie je najmenej 125 % dĺžky aj šírky alebo najviac 75 % dĺžky aj šírky príslušnej eurobankovky, ako je uvedené v článku 1; alebo

b) obojstranné reprodukcie eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, ak veľkosť reprodukcie je najmenej 200 % dĺžky aj šírky alebo najviac 50 % dĺžky aj šírky príslušnej eurobankovky, ako je uvedené v článku 1; alebo

c) reprodukcie jednotlivých prvkov výtvarného návrhu eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, ak tento prvok výtvarného návrhu nie je zobrazený na pozadí, podobajúcom sa bankovke; alebo

d) jednostranové reprodukcie, zobrazujúce časť prednej strany alebo zadnej strany eurobankovky, ak táto časť je menšia ako jedna tretina originálu prednej strany alebo zadnej strany eurobankovky, ako je uvedené v článku 1; alebo

e) reprodukcie vyrobené z materiálu zjavne odlišného od papiera, ktorý sa vzhľadom nápadne odlišuje od materiálu, používaného pre bankovky; alebo

f) nehmotné reprodukcie, dostupné elektronicky na internetových stránkach káblovými, bezdrôtovými alebo inými prostriedkami, ktoré umožňujú verejnosti prístup k týmto nehmotným reprodukciám z miesta a v čase, ktorý si individuálne vyberú, ak:

- slovo SPECIMEN (VZOR) je vytlačené uhlopriečne cez celú reprodukciu vdruhu písma Arial alebo v inom druhu písma podobnom Arial; dĺžka slova VZOR je aspoň 75 % dĺžky reprodukcie a výška slova VZOR je aspoň 15 % šírky reprodukcie, a je v nepriehľadnej (matnej) farbe, kontrastujúcej s farbou prevažujúcou na príslušnej eurobankovke, ako je uvedené v článku 1, a

- rozlíšenie elektronickej reprodukcie v jej pôvodnej veľkosti nepresahuje 72 dpi (bodov na palec).

4. ECB a NCB po obdržaní písomnej žiadosti poskytnú potvrdenie, že reprodukcie, ktoré nespĺňajú kritériá podľa odseku 3 za predpokladu, že nemôžu byť mylne považované širokou verejnosťou za pravú eurobankovku, ako je uvedené v článku 1, sú zákonné. Ak je reprodukcia vyrábaná len na území jedného zúčastneného členského štátu, žiadosti uvedené vyššie sa adresujú NCB toho členského štátu. Vo všetkých ostatných prípadoch sa tieto žiadosti adresujú ECB.

5. Predpisy o reprodukcii eurobankoviek platia aj pre eurobankovky, ktoré boli stiahnuté z obehu alebo stratili svoj status zákonného platidla v zmysle tohto rozhodnutia.

Článok 3

Výmena znehodnotených alebo poškodených eurobankoviek

1. NCB na požiadanie a za podmienok, ktoré sú ustanovené v odseku 2, vymení znehodnotené alebo poškodené pravé eurobankovky so statusom zákonného platidla v týchto prípadoch:

a) pri predložení viac ako 50 % eurobankovky;

b) pri predložení 50 % alebo menšej časti eurobankovky, ak predkladateľ dokáže, že chýbajúce časti boli zničené.

2. Na základe odseku 1 sa tieto dodatočné podmienky vzťahujú na výmenu znehodnotených alebo poškodených eurobankoviek so statusom zákonného platidla:

a) ak je pochybnosť o oprávnenom vlastníctve eurobankoviek žiadateľa alebo o pravosti eurobankoviek, žiadateľ predloží preukaz totožnosti;

b) ak sa predložia eurobankovky s atramentovými škvrnami, znečistené alebo impregnované, žiadateľ doloží písomné vysvetlenie k typu škvrny, znečistenia alebo impregnácie;

c) ak sú eurobankovky vyblednuté následkom pôsobenia prostriedkov na ochranu proti krádeži a predkladajú ich osoby, ktoré v rámci svojej činnosti narábajú s bankovkami, ako je uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu [4], tieto osoby poskytnú písomné vyhlásenia o príčine a charaktere neutralizácie;

d) ak eurobankovky boli znehodnotené alebo poškodené vo väčšom počte v dôsledku použitia prostriedkov na ochranu proti krádeži, predložia sa vo zväzkoch po 100 kusoch eurobankoviek, ak množstvo predkladaných eurobankoviek umožní vytvoriť takéto zväzky.

3. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia:

a) ak NCB vedia alebo majú dostatočný dôvod sa domnievať, že eurobankovky boli úmyselne znehodnotené alebo poškodené, odmietnu tieto bankovky vymeniť a odoberú ich, aby zabránili vráteniu týchto eurobankoviek do obehu, alebo aby zabránili žiadateľovi predložiť ich na výmenu inej NCB. Znehodnotené alebo poškodené eurobankovky však vymenia, ak vedia alebo majú dostatočný dôvod sa domnievať, že žiadatelia konajú v dobrej viere, alebo ak žiadatelia môžu dokázať, že konajú v dobrej viere. Eurobankovky, ktoré sú znehodnotené alebo poškodené v menšom rozsahu, napríklad popísané poznámkami, číslami alebo krátkymi vetami, nebudú sa v zásade považovať za úmyselne znehodnotené alebo poškodené eurobankovky; a

b) ak NCB vedia alebo majú dostatočný dôvod sa domnievať, že bol spáchaný trestný čin, odmietnu vymeniť znehodnotené alebo poškodené eurobankovky a odoberú ich proti potvrdeniu o prijatí ako dôkaz, ktorý bude predložený príslušným orgánom s cieľom začať alebo napomôcť prebiehajúcemu vyšetrovaniu trestného činu. Ak príslušné orgány nerozhodnú inak, eurobankovky sa po skončení vyšetrovania vrátia žiadateľovi a potom sa môžu vymeniť.

Článok 4

Stanovenie poplatku za výmenu znehodnotených alebo poškodených eurobankoviek

1. NCB účtujú osobám, ktoré v rámci svojej činnosti narábajú s bankovkami poplatok, ak tieto osoby požiadajú NCB v súlade s článkom 3 o výmenu eurobankoviek so statusom zákonného platidla, ktoré boli znehodnotené alebo poškodené použitím prostriedkov na ochranu proti krádeži.

2. Poplatok sa účtuje vo výške 10 centov za každú znehodnotenú alebo poškodenú eurobankovku.

3. Poplatok sa účtuje len ak sa vymenia aspoň 100 znehodnotených alebo poškodených eurobankoviek. Poplatok sa účtuje za všetky vymenené eurobankovky.

4. Žiaden poplatok sa neúčtuje, ak eurobankovky boli znehodnotené alebo poškodené v súvislosti s pokusom o alebo krádež, alebo v súvislosti s dokonanou lúpežou alebo krádežou.

Článok 5

Stiahnutie eurobankoviek z obehu

Stiahnutie typu alebo série eurobankoviek z obehu je upravené rozhodnutím Rady guvernérov, ktoré sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie a iných médiách s cieľom informovať verejnosť. Toto rozhodnutie obsahuje aspoň tieto body:

- typ alebo sériu eurobankoviek, ktoré majú byť stiahnuté z obehu, a

- dĺžku obdobia výmeny, a

- deň, ku ktorému typ alebo séria eurobankoviek stratí status zákonného platidla, a

- narábanie s eurobankovkami, predloženými po skončení obdobia sťahovania z obehu a/alebo potom, ako stratili status zákonného platidla.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1. Rozhodnutia ECB/2001/7 a ECB/2001/14 sa týmto zrušujú.

2. Odkazy na rozhodnutia ECB/1998/6 [5], ECB/1999/2 [6], ECB/2001/7 a ECB/2001/14 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

3. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 20. marca 2003

V mene Rady guvernérov ECB

Willem F. Duisenberg

[1] Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 233, 31.8.2001, s. 55.

[3] Ú. v. ES L 5, 9.1.2002, s. 26.

[4] Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6.

[5] Rozhodnutie ECB/1998/6 zo 7. júla 1998 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu, Ú. v. ES L 8, 14. 1.1999, s. 36.

[6] Rozhodnutie ECB/1999/2 z 26. augusta 1999, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/1998/6 zo 7. júla 1998 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu, Ú. v. ES L 258, 5.10.1999, s. 29.

--------------------------------------------------