32002R2385Úradný vestník L 358 , 31/12/2002 S. 0125 - 0127


Nariadenie Komisie (ES) č. 2385/2002

z 30. decembra 2002,

ktorým pokračuje, mení a dopĺňa sa predbežný dohľad spoločenstva nad dovozom určitých železných a oceľových výrobkov, ktoré majú pôvod v určitých tretích štátoch

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3285/94 [1] z 22. decembra 1994 o spoločných pravidlách pre dovoz a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 518/94, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2474/2000 [2], a najmä na jeho článok 11,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 519/94 [3] zo 7. marca 1994 o spoločných pravidlách pre dovoz z určitých tretích štátov a ktorým sa rušia nariadenia (EHS) č. 1765/82, (EHS) č. 1766/82 a (EHS) č. 3420/83, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1138/98 [4], a najmä na jeho článok 9,

po porade s poradnými výbormi,

keďže:

(1) Nariadením (ES) č. 76/2002 [5] zo 17. januára 2002 Komisia ustanovila predbežný dohľad spoločenstva nad dovozom určitých železných a oceľových výrobkov, ktoré majú pôvod v tretích štátoch. Toto nariadenie bolo doplnené a zmenené nariadením Komisie (ES) č. 1337/2002 [6] z 24. júla 2002 tak, aby sa rozšíril rozsah stáleho dohľadu.

(2) Dňa 6. marca 2002 určité členské štáty informovali Komisiu, že trendy v dovoze určitých oceliarskych výrobkov sa javia tak, že vyžadujú ochranné opatrenia; predložená informácia, ktorá obsahovala dôkazy dostupné ako je určené na základe článku 10 nariadenia (ES) č. 3285/94 a článku 8 nariadenia (ES) č. 519/94; a žiadali Komisiu uložiť dočasné ochranné opatrenia a začať ochranné vyšetrovanie.

(3) Dňa 20. marca 2002 Spojené štáty americké zaviedli konečné ochranné opatrenia proti širokému rozsahu dovážaných oceliarskych výrobkov vo forme tarifných kvót a dodatočných colných poplatkov v rozsahu od 8 % do 30 % hodnoty (ad valorem).

(4) Dňa 28. marca 2002 Komisia podala podnet na vyšetrovanie, ktoré sa vzťahovalo na vážne škody alebo hrozbu výrobcom spoločenstva, ktorí vyrábajú výrobky rovnaké alebo priamo konkurujúce 21 dovážaným oceliarenským výrobkom.

(5) V rovnaký deň a na základe informácií, ktoré sa zozbierali a overili pred podaním podnetu, boli zavedené dočasné opatrenia na 15 oceliarenských výrobkov, ktoré boli zahrnuté do vyšetrovania.

(6) Nariadením (ES) č. 1694/2002 z 27. septembra 2002 [7] Komisia, ktorá ustanovila, že zvýšený dovoz siedmich výrobkov vymedzených v prílohe 1 písm. a) zapríčiňoval vážne škody výrobcom spoločenstva, zaviedla konečné ochranné opatrenia proti týmto výrobkom vo forme dodatočných colných poplatkov, ktoré sú splatné na dovoz v rozsahu príslušných tarifných kvót. Použitie týchto tarifných kvót sa môže denne sledovať.

(7) Nariadením (ES) č. 1695/2002 z 27. septembra 2002 [8] Komisia, ktorá ustanovila, že zvýšeným dovozom štrnástich výrobkov, ktoré sú vymedzené v prílohe 1 písm. b), hrozilo, že sa zapríčinia škody výrobcom spoločenstva a že to bolo v záujme spoločenstva takto vykonať, zaviedla systém retrospektívneho stáleho dohľadu vo vzťahu k týmto štrnástim výrobkom.

(8) Uvedené systémy sledovania ochranných tarifných kvót a retrospektívneho stáleho dohľadu poskytujú informácie, pokiaľ ide o pôvod iba niektorých z dovozov, ktoré vstupujú na trh spoločenstva a neposkytujú informácie, pokiaľ ide o ceny týchto dovozov. Neposkytujú ani informácie, pokiaľ ide o štruktúru budúcich obchodných tokov.

(9) Externé obchodné štatistiky spoločenstva nie sú dostupné v rámci období, ktoré zriaďuje nariadenie Komisie (ES) č. 1917/2000 [9], zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1669/2001 [10].

(10) Dostupné dovozné štatistiky na výrobky z ocele, ktoré sú špecifikované v prílohe 1, však znázorňujú tieto trendy, ktoré hrozia, že zapríčinia škody výrobcom spoločenstva:

Typ výrobku | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 (6 mesiacov) |

Ploché výrobky | 10818943 | 13641836 | 13916538 | 6058977 |

Dlhé výrobky | 5053766 | 5184421 | 5482925 | 2772014 |

Rúry a potrubia | 2541117 | 2930406 | 2903729 | 1384322 |

(11) Hoci určité kategórie výrobkov vykazujú istý pokles v dovoze, musí sa pripomenúť, že množstvo oceliarenských výrobkov bolo predmetom dočasných ochranných opatrení ES na oceľ počas časti tohto obdobia. Ďalej je zrejmé, že medzinárodný kontext by mohol viesť k ďalšiemu rozptýleniu obchodu so spoločenstvom pre skutočnosť, že svetový oceliarenský trh zostáva nestály a veľa krajín prijalo alebo zvažuje prijať ochranné opatrenia.

(12) V skutočnosti odkedy Spojené štáty zaviedli ochranné opatrenia na široký rozsah oceliarenských výrobkov v marci 2002, Európske spoločenstvo a veľa štátov (vrátane Bulharska, Kanady, Číny, Českej republiky, Maďarska, Indie, Indonézie, Malajzie, Mexika a Poľska), ktoré boli znepokojené možným dopadom týchto a predchádzajúcich opatrení na svetovom trhu s oceľou, dali podnet na ochranné vyšetrenia, ktoré sa vzťahujú na rozsah oceliarenských výrobkov. Konečné ochranné opatrenia sa už v niektorých prípadoch prijali. Preto je zrejmé, že môžu nastať ďalšie väčšie výkyvy v štruktúre medzinárodného obchodu s oceľou, najmä odklon smerom k trhu spoločenstva, čo by zapríčinilo škodu výrobcom spoločenstva.

(13) Výrobné štatistiky zároveň naznačujú, že výroba surovej ocele v spoločenstve klesla z 163,2 milióna ton v roku 2000 na 158,5 milióna ton v roku 2001 a 118,9 milióna ton za prvých deväť mesiacov v roku 2002. Zamestnanosť u výrobcov spoločenstva takisto poklesla z 276700 v roku 2000 na 270000 [12] v roku 2001 a predpokladá sa, že v roku 2002 bude ďalej klesať. Medzi vývojom týchto ekonomických indikátorov a medzi trendmi v dovoze existuje prirodzené a významné prepojenie, a preto sa trendy v dovoze považujú za hrozbu pre výrobcov spoločenstva.

(14) Záujmy spoločenstva preto vyžadujú, aby dovoz určitých oceliarenských výrobkov bol trvalo predmetom predbežného stáleho dohľadu spoločenstva, aby sa poskytovali nové štatistické informácie, ktoré dovoľujú rýchlu analýzu dovozných trendov.

(15) Komisia preto usudzuje, že v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 3285/94 a článkom 9 nariadenia (ES) č. 519/94 by mal systém predbežného stáleho dohľadu pokračovať vo vzťahu k dovozu určitých oceliarenských výrobkov, ktoré sú určené na export do spoločenstva. S prihliadnutím na trvanie ochranných opatrení na oceľ, ktoré zaviedli Spojené štáty americké v marci roku 2002, je primerané a potrebné pokračovať v uplatňovaní uvedeného systému až do konca marca roku 2005.

(16) Popritom aby sa nezaviedli zbytočné obmedzenia a aby sa nadmerne nenarušili činnosti podnikov, ktoré sú v blízkosti hraníc, je žiaduce, aby sa vyňali dovozy malých množstiev z rozsahu predbežného stáleho dohľadu spoločenstva. Z tohto dôvodu dovoz, ktorého čistá hmotnosť nepresahuje 500 kilogramov, by sa mal vyňať z uplatňovania tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 76/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1. Do článku 1 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

"3. Dovozy, ktorých čistá váha nepresahuje 500 kilogramov, sú vyňaté z uplatňovania tohto nariadenia."

2. V článku 6 sa dátum "31. december 2002" nahrádza dátumom "31. marec 2005."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. decembra 2002

Za Komisiu

Pascal Lamy

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 319, 31.12.1994, s. 53.

[2] Ú. v. ES L 286, 11.11.2000, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 67, 10.3.1994, s. 89.

[4] Ú. v. ES L 159, 3.6.1998, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 16, 18.1.2002, s. 3.

[6] Ú. v. ES L 195, 24.7.2002, s. 25.

[7] Ú. v. ES L 261, 28.9.2002, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 261, 28.9.2002, s. 124.

[9] Ú. v. ES L 229, 9.9.2000, s. 14.

[10] Ú. v. ES L 224, 21.8.2001, s. 3.

[12] Údaje nie sú zatiaľ ukončené a sú predmetom revízie.

--------------------------------------------------