32002R2370Úradný vestník L 358 , 31/12/2002 S. 0057 - 0058


Nariadenie Rady (ES) č. 2370/2002

z 20. decembra 2002,

ktorým sa zavádza mimoriadne opatrenie spoločenstva pre likvidáciu rybárskych plavidiel

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže:

(1) Nariadenie Rady (ES) č. 2792/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá a postupy týkajúce sa štrukturálnej pomoci spoločenstva v sektore rybného hospodárstva [3], umožnilo poskytnúť prémiu za vyradenie z prevádzky ako spôsob vytvorenia dlhodobej rovnováhy medzi kapacitou flotily a existujúcimi zdrojmi.

(2) Niektoré zásoby, ktoré majú veľký význam pre rybné hospodárstvo spoločenstva, sú v súčasnosti vážne vyčerpané. Majiteľom rybárskych plavidiel, ktorých rybolovné práva boli podstatne znížené v dôsledku ozdravného plánu prijatého Radou, by sa preto mali ponúknuť ďalšie prémie za vyradenie z prevádzky okrem tých, ktoré sú už ustanovené v nariadení (ES) č. 2792/1999. Na tento účel by sa mali členským štátom poskytnúť ďalšie dostatočné prostriedky.

(3) Iba majiteľom plavidiel, ktorí sú vážne postihnutý ozdravným plánom, by mal byť umožnený prístup k ďalším prémiám za likvidáciu rybárskych plavidiel definovaným v tomto nariadení. Zníženie rybolovných práv príslušného plavidla o 25 % alebo viac sa malo považovať za objektívny ukazovateľ vážneho dopadu.

(4) Maximálne čiastky pre prémie za likvidáciu ustanovené v článku 7 nariadenia (ES) č. 2792/1999 neumožňujú vyplácanie vyšších prémií.

(5) Z ochranných dôvodov by sa opatrenie spoločenstva malo ustanoviť čo najskôr a obmedzené v čase, aby bolo možné okamžite pristúpiť k vhodnej reštrukturalizácii flotily.

(6) Je potrebné zabezpečiť dostatočnú pružnosť rozdelenia dodatočných prostriedkov na likvidáciu, aby mohli byť poskytnuté členským štátom, ktoré ich najviac potrebujú.

(7) Mali by sa jasne definovať úlohy všetkých strán zúčastnených na vykonávaní finančného opatrenia a prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť transparentnosť a rovnocennosť postupov riadenia a monitorovania opatrenia.

(8) Pravidlá o finančných príspevkoch poskytnutých podľa tohto nariadenia by sa mali definovať na základe pravidiel ustanovených v nariadení (ES) č. 2792/1999.

(9) Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre uskutočňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [4].

(10) Na dosiahnutie základného cieľa tohto nariadenia, t. j. konverziu a trvalo udržateľné využívanie rybolovných zdrojov, je potrebné ustanoviť pravidlá pre likvidáciu rybárskych plavidiel. V súlade s princípom proporcionality stanoveným v článku 5 Zmluvy sa toto nariadenie neuplatňuje nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

PREDMET A PODMIENKY VZNIKU NÁROKU

Článok 1

Predmet

Týmto sa na obdobie rokov 2003 až 2006 zavádza mimoriadne opatrenie spoločenstva, ktorého cieľom je pomôcť členským štátom dosiahnuť ďalšie zníženia rybárskeho úsilia vyplývajúce z ozdravných plánov prijatých Radou. Opatrenie spočíva v osobitnom stimule, ktorý má členským štátom zabezpečiť prostriedky na spolufinancovanie ich ďalších potrieb na likvidáciu rybárskych plavidiel dotknutých ozdravnými plánmi.

Článok 2

Nárok

Každá rybárska loď zahrnutá do ozdravného plánu prijatého Radou má nárok na zvýšenú prémiu za likvidáciu v súlade s článkom 3, pokiaľ:

a) rybárska loď má nárok aj na prémie za likvidáciu podľa nariadenia (ES) č. 2792/1999

a

b) jej rybárske úsilie muselo byť znížené o 25 % alebo viac v dôsledku ozdravného plánu.

Článok 3

Maximálna výška zvýšenej prémie za likvidáciu

Majitelia rybárskych plavidiel môžu získať verejnú pomoc pre oprávnené rybárske plavidlá v zmysle článku 2 na základe sadzieb uvedených v bode a) článku 7 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2792/1999 zvýšených o 20 %.

HLAVA II

ROK 2003

Článok 4

Finančný príspevok spoločenstva

Spoločenstvo môže poskytnúť členským štátom na rok 2003 finančný príspevok (ďalej len "finančný príspevok") na ich výdavky, ktoré vznikli podľa článku 3. Finančný príspevok sa vypočíta v súlade so sadzbami stanovenými v skupine 1 podľa tabuľky 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 2792/1999.

Článok 5

Predpokladané programy ročných výdavkov

Členské štáty, ktoré si želajú získať finančný príspevok, predložia Komisii do 30. júna 2003 plán svojich navrhovaných výdavkov na vyradenie z prevádzky na rok 2003 podľa tohto mimoriadneho opatrenia Komisie. Komisia poskytne celkovú ročnú čiastku vyhradenú v rozpočte pre toto mimoriadne opatrenie spoločenstva.

Článok 6

Postup

1. Členské štáty predložia žiadosti o úhradu výdavkov do 30. júna 2004. Na základe týchto žiadostí a situácie každého členského štátu v súvislosti s dopadom ozdravných plánov Komisia rozhodne o vyplatení finančného príspevku každému členskému štátu. Komisia vyplatí maximálne 50 % pomoci po prijatí žiadosti a zostatok po udelení potvrdenia orgánmi uvedenom v odseku 2.

2. Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tohto mimoriadneho opatrenia spoločenstva sú riadiace a platiace orgány zúčastnené na opatreniach štrukturálnych fondov týkajúcich sa rybného hospodárstva v príslušnom členskom štáte. Vykonávajú funkcie, ktoré im boli pridelené nariadením Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch [5].

3. Pokiaľ z tohto nariadenia nevyplývajú opačné ustanovenia, uplatňujú sa príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1260/1999, najmä články 33 až 39, ako aj odvodené právne predpisy.

HLAVA III

OBDOBIE ROKOV 2004-2006

Článok 7

Na obdobie rokov 2004 — 2006 sa prostriedky potrebné na financovanie mimoriadneho opatrenia spoločenstva pre likvidáciu rybárskych plavidiel poskytujú pomocou preprogramovania štrukturálnych fondov ustanoveného v článkoch 41 a 44 nariadenia (ES) č. 1260/1999 a programujú v rámci existujúcich programov finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva.

HLAVA IV

VYKONÁVANIE A NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI

Článok 8

Vykonávanie

Podrobné pravidlá vykonávania tohto nariadenia prijíma Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 30 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o zachovaní a trvalo udržateľnom využívaní rybolovných zdrojov podľa Spoločnej politiky rybného hospodárstva [6].

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2002

Za Radu

predseda

M. Fischer Boel

[1] Ú. v. ES C 227 E, 24.9.2002, s. 333.

[2] Stanovisko doručené 5. decembra 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES L 337, 30.12.1999, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 179/2002 (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 25).

[4] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[5] Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1447/2001 (Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 1).

[6] Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

--------------------------------------------------