32002R1774

Nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho Parlamentu a Rady z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu

Úradný vestník L 273 , 10/10/2002 S. 0001 - 0095
CS.ES Kapitola 3 Zväzok 37 S. 92 - 186
ET.ES Kapitola 3 Zväzok 37 S. 92 - 186
HU.ES Kapitola 3 Zväzok 37 S. 92 - 186
LT.ES Kapitola 3 Zväzok 37 S. 92 - 186
LV.ES Kapitola 3 Zväzok 37 S. 92 - 186
MT.ES Kapitola 3 Zväzok 37 S. 92 - 186
PL.ES Kapitola 3 Zväzok 37 S. 92 - 186
SK.ES Kapitola 3 Zväzok 37 S. 92 - 186
SL.ES Kapitola 3 Zväzok 37 S. 92 - 186


Nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho Parlamentu a Rady

z 3. októbra 2002,

ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 152 (4) b),

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

po konzultácii s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom určeným v článku 251 Zmluvy [3], na základe spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom 12. septembra 2002,

keďže:

(1) Smernica Rady 90/667/EHS z 27. novembra 1990, ktorou sa určujú veterinárne predpisy na likvidáciu a spracovanie živočíšneho odpadu, na jeho uvádzanie na trh a na predchádzanie vzniku patogénov v krmivách živočíšneho alebo rybieho pôvodu a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/425/EHS [4], určila zásadu, že všetok živočíšny odpad, bez ohľadu na jeho zdroj, sa môže používať pri výrobe krmív po vhodnom ošetrení.

(2) Vedecký riadiaci výbor prijal od prijatia uvedenej smernice niekoľko stanovísk. Ich hlavným záverom je, že živočíšne vedľajšie produkty pochádzajúce zo zvierat nevhodných pre ľudskú spotrebu po zdravotnej kontrole nesmú vstúpiť do potravinového reťazca.

(3) Na základe týchto vedeckých stanovísk je potrebné rozlišovať medzi opatreniami, ktoré majú byť prijaté, v závislosti od typu použitých živočíšnych vedľajších produktov. Možné použitia určitých živočíšnych materiálov musia byť obmedzené. Je potrebné určiť zásady pre používanie živočíšnych vedľajších produktov, okrem krmiva a pre ich likvidáciu.

(4) Na základe skúseností získaných v predchádzajúcich rokoch je potrebné vysvetliť vzťah medzi smernicou 90/667/EHS a environmentálnou legislatívou spoločenstva. Toto nariadenie by nemalo ovplyvniť uplatňovanie existujúcej environmentálnej legislatívy ani brániť vypracovaniu nových predpisov o ochrane životného prostredia, najmä pokiaľ ide o biologicky odbúrateľný odpad. V tejto súvislosti sa Komisia zaviazala, že do konca roka 2004 pripraví smernicu o biologickom odpade vrátane kuchynských odpadov s cieľom určiť pravidlá pre bezpečné používanie, spätné získavanie, recyklovanie a likvidáciu tohto odpadu a kontrolovať možnú kontamináciu.

(5) Medzinárodná vedecká konferencia o mäsokostných múčkach, ktorú usporiadala Komisia a Európsky parlament 1. a 2. júla 1997 v Bruseli, otvorila diskusiu o výrobe a skrmovaní mäsokostných múčok. Táto konferencia vyzvala k ďalšej úvahe o budúcej politike v tejto oblasti. V novembri 1997 Komisia finalizovala konzultačný dokument o mäsokostných múčkach s cieľom otvoriť čo najširšiu verejnú diskusiu o budúcnosti legislatívy spoločenstva o krmivách. Po týchto konzultáciách sa zdá, že sa všeobecne uznáva potreba zmeny a doplnenia smernice 90/667/EHS o nové vedecké informácie.

(6) Európsky parlament vo svojej rezolúcii zo 16. novembra 2000 o BSE a bezpečnosti živočíšneho krmiva [5] požiadal o zákaz používania živočíšnych bielkovín v krmive až do nadobudnutia platnosti tohto nariadenia.

(7) Vedecké poznatky ukazujú, že kŕmenie určitého živočíšneho druhu bielkovinami pochádzajúcimi z tiel alebo častí tiel tých istých druhov je spojené s rizikom rozšírenia choroby. Preto je potrebné zakázať túto prax ako preventívne opatrenie. Je potrebné prijať vykonávacie predpisy, aby sa zabezpečilo potrebné oddelenie živočíšnych vedľajších produktov určených pre použitie v krmive v každej etape spracovania, skladovania a dopravy. Mal by však existovať priestor pre určenie derogácií z tohto všeobecného zákazu pre ryby a kožušinové zvieratá, pokiaľ ich odôvodnia vedecké poznatky.

(8) Aj kuchynský odpad, obsahujúci produkty živočíšneho pôvodu, môže byť prostriedkom šírenia choroby. Všetok kuchynský odpad pochádzajúci z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave je potrebné bezpečne zlikvidovať. Kuchynský odpad vytvorený v rámci spoločenstva by sa nemal používať na kŕmenie hospodárskych zvierat, okrem kožušinových zvierat.

(9) Od októbra 1996 potravinársky a veterinárny úrad Komisie (FVO) vykonal niekoľko kôl kontrolných návštev v členských štátoch, aby zhodnotil prítomnosť a riadenie hlavných rizikových faktorov a kontrolných postupov pokiaľ ide o BSE. Súčasťou tohto hodnotenia boli systémy komerčného spracovania a iné metódy likvidácie živočíšneho odpadu. Po týchto kontrolách boli vyvodené všeobecné závery a niekoľko odporúčaní, so zvláštnym zreteľom na vystopovanie živočíšnych vedľajších produktov.

(10) Aby sa zabránilo riziku rozšírenia patogénov a/alebo rezíduí, živočíšne vedľajšie produkty by mali byť spracované, uložené a skladované oddelene v schválenom a kontrolovanom závode, ktorý určí príslušný členský štát, alebo zlikvidované vhodným spôsobom. Za určitých okolností, najmä keď je to odôvodnené vzdialenosťou, časom dopravy alebo kapacitnými problémami, by sa určený spracovateľský závod, spaľovňa alebo spoločná spaľovňa mohli nachádzať v inom členskom štáte.

(11) Smernica 2000/76/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadu [6] neplatí pre spaľovne, ak spracovaný odpad tvoria výlučne telá zvierat. Je potrebné určiť minimálne požiadavky na tieto spaľovne, aby sa zabezpečila ochrana zdravia zvierat a zdravia ľudí. Až do prijatia požiadaviek spoločenstva môžu členské štáty prijímať environmentálnu legislatívu pre tieto spaľovne. Menej prísne požiadavky by mali platiť pre nízkokapacitné spaľovne, napr. spaľovne nachádzajúce sa na farmách a v spaľovniach pre domáce zvieratá, aby sa zohľadnilo nižšie riziko spojené so spracovaným materiálom a zabránilo zbytočnej preprave živočíšnych vedľajších produktov.

(12) Je potrebné určiť špecifické predpisy o kontrolách pre spracovateľské závody so zvláštnym zreteľom na podrobné postupy pre potvrdzovanie spracovateľských metód a pre samokontrolu výroby.

(13) Mohli by sa poskytnúť derogácie z predpisov o používaní živočíšnych vedľajších produktov, aby sa uľahčilo kŕmenie zvierat neurčených pre ľudskú spotrebu. Tieto použitia by mali kontrolovať kompetentné orgány.

(14) Mohli by sa poskytnúť aj derogácie, ktorých cieľom bude povoliť likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov na mieste v kontrolovaných podmienkach. Komisia by mala získať potrebné informácie, ktoré jej umožnia sledovať situáciu a v prípade potreby určiť vykonávacie predpisy.

(15) V členských štátoch by sa mali vykonávať kontroly spoločenstva, aby sa zabezpečila jednotná implementácia zdravotných požiadaviek. Tieto kontroly by mali zahŕňať aj audítorské postupy.

(16) Základom pre legislatívu spoločenstva o zdravotných otázkach sú spoľahlivé vedecké poznatky. Na tento účel je potrebné konzultovať s príslušnými vedeckými výbormi, zriadenými rozhodnutiami Komisie 97/404/ES [7] a 97/579/ES [8], kedykoľvek to bude potrebné. Potrebné sú najmä ďalšie vedecké poznatky o používaní výrobkov živočíšneho pôvodu v organických hnojivách a tzv. zúrodňujúcich látkach. Až do prijatia predpisov spoločenstva vychádzajúcich z týchto poznatkov, členské štáty môžu zachovať v platnosti alebo prijať prísnejšie národné predpisy, než sú predpisy plánované v tomto nariadení, pokiaľ budú v súlade s ostatnou príslušnou legislatívou spoločenstva.

(17) V členských štátoch existuje veľké množstvo prístupov, pokiaľ ide o finančnú podporu pre spracovanie, zber, skladovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov. Aby sa zabezpečilo, že nedôjde k ovplyvneniu podmienok súťaže medzi poľnohospodárskymi výrobkami, je potrebné vykonať analýzu a v prípade potreby prijať potrebné opatrenia na úrovni spoločenstva.

(18) Na základe uvedených skutočností sa zdá, že je potrebná zásadná revízia predpisov spoločenstva použiteľných na živočíšne vedľajšie produkty.

(19) Živočíšne vedľajšie produkty neurčené pre ľudskú spotrebu (najmä spracovaná živočíšna bielkovina, kafilerické tuky, krmivo pre domáce zvieratá, surové kože a usne a vlna) sú zahrnuté do zoznamu výrobkov v prílohe I k Zmluve. Uvedenie týchto výrobkov na trh je dôležitým zdrojom príjmov pre časť obyvateľstva živiaceho sa poľnohospodárstvom. Aby sa zabezpečil racionálny rozvoj v tomto sektore a zvýšila produktivita, je potrebné určiť predpisy pre príslušné výrobky týkajúce sa zdravia zvierat a ľudského zdravia na úrovni spoločenstva. Vzhľadom na veľké riziká šírenia chorôb, ktorým sú vystavené zvieratá, by mali platiť špecifické požiadavky pre uvádzanie na trh niektorých živočíšnych vedľajších produktov, najmä v regiónoch s vysokým zdravotným štatútom.

(20) Aby sa zabezpečila úroveň hygieny výrobkov dovážaných z nečlenských krajín aspoň na úrovni hygieny používanej spoločenstvom, je potrebné zaviesť systém schvaľovania pre nečlenské krajiny a ich podniky spolu s kontrolným postupom spoločenstva, cieľom ktorého je zabezpečiť dodržanie podmienok pre toto schvaľovanie. Dovoz krmiva pre domáce zvieratá a surovín na výrobu krmiva pre domáce zvieratá z tretích krajín sa môže uskutočňovať za podmienok odlišných od podmienok, za akých sa môže tento materiál vyrábať v spoločenstve, najmä pokiaľ ide o požadované záruky týkajúce sa rezíduí látok zakázaných v súlade s nariadením Rady 96/22/ES z 29. apríla 1996, ktorým sa zakazuje používanie niektorých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov v chove dobytka a rušia sa smernice 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS [9]. Aby sa zabezpečilo používanie tohto krmiva pre domáce zvieratá a tejto suroviny iba na ich plánovaný účel, je potrebné určiť potrebné kontrolné postupy pre dovoz materiálov, na ktoré sa vzťahujú tieto derogácie.

(21) Živočíšne vedľajšie produkty, ktoré prechádzajú spoločenstvom, a tie, ktoré vznikajú v spoločenstve a sú určené na vývoz, môžu vytvoriť riziko pre zdravie zvierat a zdravie ľudí v rámci spoločenstva. niektoré požiadavky určené týmto nariadením by preto mali platiť pre tieto presuny.

(22) Sprievodný doklad pre výrobky živočíšneho pôvodu je najlepší spôsob, ako možno presvedčiť kompetentný orgán miesta určenia, že zásielka spĺňa ustanovenia tohto nariadenia. Zdravotný certifikát by sa mal viesť na účely overenia miesta určenia niektorých dovážaných výrobkov.

(23) Smernica Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992 ustanovujúca požiadavky na zdravie zvierat a zdravie ľudí, ktorými sa riadi obchod a dovoz do spoločenstva výrobkov nepodliehajúcich uvedeným požiadavkám, ktoré sú ustanovené v špecifických predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A(I) k smernici 89/662/EHS a, pokiaľ ide o patogény, smernice 90/425/EHS [10], sleduje uvedené ciele.

(24) Rada a Komisia prijali niekoľko rozhodnutí, ktorými sa implementujú smernice 90/667/EHS a 92/118/EHS. Naviac smernica 92/118/EHS bola podstatne zmenená a doplnená a ďalšie zmeny majú byť vykonané. V dôsledku toho sektor živočíšnych vedľajších produktov v súčasnosti reguluje veľký počet zákonov spoločenstva a je potrebné ich zjednodušiť.

(25) Toto zjednodušenie povedie k väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o špecifické zdravotné predpisy pre výrobky živočíšneho pôvodu neurčené pre ľudskú spotrebu. Zjednodušenie špecifickej zdravotnej legislatívy nesmie viesť k deregulácii. Preto je potrebné zachovať a zabezpečiť ochranu zdravia ľudí a zvierat, sprísniť podrobné zdravotné predpisy pre výrobky živočíšneho pôvodu neurčené na ľudskú spotrebu.

(26) Príslušné výrobky by mali podliehať predpisom pre veterinárne kontroly vrátane kontrol vykonávaných expertmi Komisie a všetkým ochranným opatreniam určeným smernicou Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 o veterinárnych a zootechnických kontrolách použiteľných v obchode v rámci spoločenstva s niektorými živými zvieratami a výrobkami s cieľom dobudovania vnútorného trhu [11].

(27) V prípade výrobkov dovážaných do spoločenstva by mali byť vykonávané účinné kontroly. To možno dosiahnuť implementáciou kontrolných mechanizmov určených v smernici Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa ustanovujú zásady pre organizáciu veterinárnych kontrol u výrobkov prichádzajúcich do spoločenstva z nečlenských krajín [12].

(28) Z tohto dôvodu by mala byť zrušená smernica 90/667/EHS, rozhodnutie Rady 95/348/ES z 22. júna 1995, ktorým sa určujú veterinárne predpisy a predpisy o zdraví zvierat použiteľné vo Veľkej Británii a v Írsku na spracovanie niektorých typov odpadu určeného na predaj na miestnom trhu ako krmiva pre niektoré skupiny zvierat [13], a rozhodnutie Rady 1999/534/ES z 19. júla 1999 o opatreniach týkajúcich sa spracovania niektorých druhov živočíšneho odpadu s cieľom ochrany pred prenosnými spongiformnými encefalopatiami, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 97/735/ES [14].

(29) Aby bolo možné zohľadniť technický a vedecký pokrok, je potrebné zabezpečiť úzku a efektívnu spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, zriadeného nariadením (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky zákona o potravinách, zriaďuje európsky orgán pre potravinovú bezpečnosť a ustanovujú postupy v záležitostiach potravinovej bezpečnosti [15].

(30) Opatrenia potrebné pre implementáciu tohto nariadenia treba schváliť v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon implementačných právomocí udelených Komisii [16],

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah

1. Toto nariadenie určuje predpisy týkajúce sa zdravia zvierat a zdravia ľudí pre:

a) zber, dopravu, skladovanie, manipuláciu, spracovanie a používanie alebo likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov, ktorých cieľom je zabrániť, aby tieto výrobky predstavovali riziko pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí;

b) uvádzanie na trh a v niektorých špecifických prípadoch vývoz a tranzit živočíšnych vedľajších produktov a výrobkov z nich, uvedených v prílohách VII a VIII.

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a) surové krmivo pre domáce zvieratá pochádzajúce z maloobchodných predajní alebo priestorov susediacich s predajnými miestami, kde sa rozrábka a skladovanie vykonáva výlučne s cieľom zásobovania spotrebiteľa priamo na mieste;

b) tekuté mlieko a mledzivo predávané alebo používané na farme pôvodu;

c) celé telá alebo časti voľne žijúcich zvierat, u ktorých neexistuje podozrenie, že sú nakazené chorobami prenosnými na ľudí alebo zvieratá, s výnimkou rýb chytených a dopravených na breh pre komerčné účely a tiel alebo častí voľne žijúcich zvierat používaných na výrobu loveckých trofejí;

d) surové krmivo pre domáce zvieratá, ktoré pochádza zo zvierat zabitých na farme pôvodu, určené iba na použitie na mieste príslušným farmárom a jeho rodinou v súlade s vnútroštátnou legislatívou;

e) kuchynský odpad, ak:

i) nepochádza z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave;

ii) nie je určený na kŕmenie zvierat alebo

iii) nie je určený na použitie v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu;

f) vajíčka, embryá a spermie určené na chovné účely a

g) tranzit po mori alebo vzduchom.

3. Toto nariadenie neovplyvní veterinárnu legislatívu, ktorá má za cieľ ozdravenie a kontrolu niektorých chorôb.

Článok 2

Definície

1. Na účely tohto nariadenia platia nasledujúce definície:

živočíšne vedľajšie produkty : celé telá alebo časti zvierat alebo výrobky živočíšneho pôvodu uvedené v článkoch 4, 5 a 6 neurčené na ľudskú spotrebu vrátane vajíčok, embryí a spermií;

materiál skupiny 1 : živočíšne vedľajšie produkty uvedené v článku 4;

materiál skupiny 2 : živočíšne vedľajšie produkty uvedené v článku 5;

materiál skupiny 3 : živočíšne vedľajšie produkty uvedené v článku 6;

zviera : každý stavovec alebo bezstavovec (vrátane rýb, plazov a obojživelníkov);

hospodárske zviera : každé zviera, ktoré je chované, držané alebo kŕmené ľuďmi a používané na výrobu potravín (vrátane mäsa, mlieka a vajec), vlny, kožušiny, peria, surových koží alebo iných výrobkov živočíšneho pôvodu;

voľne žijúce zviera : každé zviera, ktoré nie je chované ľuďmi;

domáce zviera : každé zviera patriace k druhu, ktoré je bežne živené alebo držané, ale nie konzumované ľuďmi, na iné ako poľnohospodárske účely;

kompetentný orgán : ústredný orgán členského štátu kompetentný zabezpečiť splnenie požiadaviek tohto nariadenia alebo iný orgán, na ktorý tento ústredný orgán delegoval túto právomoc, najmä pre kontrolu krmív; v prípade potreby príslušný orgán nečlenského štátu;

umiestnenie na trhu : každá činnosť, cieľom ktorej je predať živočíšne vedľajšie produkty alebo výrobky z nich zahrnuté do tohto nariadenia tretej strane v spoločenstve, alebo iná odplatná alebo bezodplatná forma dodávky takejto tretej strane alebo skladovanie s cieľom dodávky tejto tretej strane;

obchod : obchod medzi členskými štátmi s tovarmi v zmysle článku 23 (2) Zmluvy;

tranzit : presun cez územie spoločenstva z jedného nečlenského štátu do druhého;

výrobca : každá osoba, ktorej činnosť vytvára živočíšne vedľajšie produkty;

TSE : všetky prenosné spongiformné encefalopatie, okrem tých, ktoré sa vyskytujú u ľudí;

špecifikovaný rizikový materiál : materiál uvedený v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 999/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001, ktorým sa ustanovujú predpisy na prevenciu, kontrolu a eradikáciu niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1) [17].

2. Okrem nich budú platiť aj špecifické definície uvedené v prílohe I.

Článok 3

Všeobecné povinnosti

1. Živočíšne vedľajšie produkty a výrobky z nich sa budú zbierať, prepravovať, skladovať, manipulovať, spracúvať, likvidovať, uvádzať na trh, vyvážať, prevážať (v tranzite) a používať v súlade s týmto nariadením.

2. Členské štáty však môžu regulovať v rámci národného zákona dovoz a uvádzanie na trh výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohách VII a VIII, až do prijatia rozhodnutia v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2). O využití tejto možnosti budú okamžite informovať Komisiu.

3. Členské štáty zabezpečia individuálne alebo kolektívne existenciu vhodných postupov a dostatočnej infraštruktúry, aby umožnili splniť požiadavku odseku 1.

KAPITOLA II KATEGORIZÁCIA, ZBER, PREPRAVA, LIKVIDÁCIA, SPRACOVANIE, POUŽÍVANIE A DOČASNÉ SKLADOVANIE ZIVOČÍŠNYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV

Článok 4

Materiál skupiny 1

1. Materiál skupiny 1 bude zahŕňať živočíšne vedľajšie produkty s nasledujúcou charakteristikou alebo všetky materiály obsahujúce tieto vedľajšie produkty:

a) všetky časti tiel vrátane surových koží a usní nasledujúcich zvierat:

i) zvierat podozrivých z nákazy TSE v súlade s nariadením (ES) č. 999/2001, alebo u ktorých bola úradne potvrdená prítomnosť TSE,

ii) zvierat zabitých v rámci opatrení na eradikáciu TSE,

iii) zvierat okrem chovaných a voľne žijúcich zvierat, najmä vrátane domácich zvierat, zvierat zo zoologických záhrad a zvierat z cirkusov,

iv) pokusných zvierat, definovaných článkom 2 smernice Rady 86/609/EHS z 24. novembra 1986 o aproximácii zákonov, predpisov a administratívnych ustanovení členských štátov, týkajúcich sa ochrany zvierat používaných na pokusné alebo iné vedecké účely [18] a

v) voľne žijúcich zvierat, ak sú podozrivé z nákazy chorôb prenosných na ľudí alebo zvieratá;

b) i) špecifikovaný rizikový materiál a

ii) ak špecifikovaný rizikový materiál nebol odstránený v čase likvidácie, celé telá uhynutých zvierat obsahujúce špecifikovaný rizikový materiál;

c) výrobky pochádzajúce zo zvierat, ktorým boli podané látky zakázané v zmysle smernice 96/22/ES a výrobky živočíšneho pôvodu obsahujúce rezíduá látok znečisťujúcich životné prostredie a iných látok zahrnutých do skupiny B(3) prílohy I k smernici Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach pre sledovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v živočíšnych výrobkoch, ktorou sa rušia smernice 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutia 89/187/EHS a 91/664/EHS [19], ak tieto rezíduá presiahnu povolenú úroveň určenú legislatívou spoločenstva alebo, ak neexistuje, vnútroštátnou legislatívou;

d) všetok živočíšny materiál získaný pri čistení odpadových vôd zo spracovateľských závodov kategórie 1 a z iných priestorov, v ktorých sa odstraňuje špecifikovaný materiál, vrátane odpadu z triedenia, materiálov z odpieskovacích, tukových a olejových zmesí, kalu a materiálov odstránených z odtokových potrubí z týchto priestorov, iba ak by tento materiál neobsahoval žiaden špecifikovaný rizikový materiál alebo časti tohto materiálu;

e) kuchynský odpad z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave a

f) zmesi materiálu kategórie 1 s materiálom kategórie 2 alebo s materiálom kategórie 3 alebo s oboma typmi materiálov vrátane všetkých materiálov určených na spracovanie v spracovateľskom závode kategórie 1.

2. Materiál kategórie 1 bude získaný, prepravený a označený bez meškania v súlade s článkom 7, ak nie je uvedené inak v článkoch 23 a 24:

a) priamo zlikvidovaný ako odpad spálením v spaľovni schválenej v súlade s článkom 12;

b) spracovaný v spracovateľskom závode schválenom v súlade s článkom 13 pomocou ktorejkoľvek zo spracovateľských metód 1 až 5 alebo, ak to vyžaduje kompetentný orgán, pomocou spracovateľskej metódy 1, v tom prípade výsledný materiál bude trvalo označený podľa technických možností známkou v súlade s prílohou VI kapitolou I a nakoniec zlikvidovaný ako odpad spálením alebo spoluspálením v spaľovni alebo spoločnej spaľovni schválenej v súlade s článkom 12;

c) s výnimkou materiálu uvedeného v odseku 1a) i) a ii) spracovaný v spracovateľskom závode schválenom v súlade s článkom 13 pomocou spracovateľskej metódy 1, v tom prípade výsledný materiál bude trvalo označený podľa technických možností známkou v súlade s prílohou VI kapitolou I a nakoniec zlikvidovaný ako odpad zakopaním na skládke schválenej v zmysle smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o ukladaní odpadu na skládkach [20];

d) v prípade kuchynského odpadu uvedeného v odseku 1e) zlikvidovaný ako odpad zakopaním na skládke schválenej v zmysle smernice 1999/31/ES alebo

e) zlikvidovaný inými prostriedkami, ktoré sú schválené v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2) po konzultácii s príslušným vedeckým výborom na základe vývoja vedeckých poznatkov. Tieto prostriedky môžu doplniť alebo nahradiť prostriedky uvedené v pododsekoch a) až d).

3. Predbežné spracovanie alebo dočasné skladovanie materiálu kategórie 1 sa uskutoční iba v zariadeniach na predbežné spracovanie kategórie 1 schválených v súlade s článkom 10.

4. Materiál kategórie 1 sa nebude dovážať alebo vyvážať, iba ak to bude v súlade s týmto nariadením alebo s pravidlami určenými na základe postupu uvedeného v článku 33 (2). Dovoz a vývoz špecifikovaného rizikového materiálu sa však uskutoční iba v súlade s článkom 8 (1) nariadenia (ES) č. 999/2001.

Článok 5

Materiál kategórie 2

1. Materiál kategórie 2 zahŕňa živočíšne vedľajšie produkty s nasledujúcou charakteristikou alebo všetky materiály obsahujúce tieto vedľajšie produkty:

a) hnoj a obsah tráviaceho traktu;

b) všetky živočíšne materiály získané pri spracovaní odpadových vôd z bitúnkov, okrem bitúnkov uvedených v článku 4 (1) d), alebo zo spracovateľských závodov kategórie 2, vrátane odpadu z triedenia, materiálov z odpieskovacích, tukových a olejových zmesí, kalu a materiálov odstránených z odtokových potrubí z týchto priestorov;

c) produkty živočíšneho pôvodu obsahujúce rezíduá veterinárnych liekov a znečisťujúcich látok (kontaminantov) zahrnutých do skupiny B (1) a (2) prílohy I k smernici 96/23/ES, ak tieto rezíduá prekročia povolenú úroveň určenú legislatívou spoločenstva;

d) produkty živočíšneho pôvodu, okrem materiálu kategórie 1, ktoré sú dovezené z nečlenských krajín a v priebehu kontrol ustanovených v legislatíve spoločenstva nespĺňajú veterinárne požiadavky na ich dovoz do spoločenstva, pokiaľ nie sú vrátené alebo ak ich dovoz nie je povolený v zmysle obmedzení ustanovených v legislatíve spoločenstva;

e) zvieratá alebo časti zvierat, okrem zvierat uvedených v článku 4, ktoré uhynú inak než zabitím pre ľudskú spotrebu, vrátane zvierat zabitých s cieľom eradikácie nákazlivej choroby;

f) zmesi materiálu kategórie 2 s materiálom kategórie 3, vrátane všetkých materiálov určených na spracovanie v spracovateľskom závode kategórie 2 a

g) živočíšne vedľajšie produkty, okrem materiálu kategórie 1 alebo materiálu kategórie 3.

2. Materiál kategórie 2 bude získaný, prepravený a označený bez meškania v súlade s článkom 7 a, ak nie je uvedené inak v článkoch 23 a 24, bude:

a) priamo zlikvidovaný ako odpad spálením v spaľovni schválenej v súlade s článkom 12;

b) spracovaný v spracovateľskom závode schválenom v súlade s článkom 13 pomocou ktorejkoľvek zo spracovateľských metód 1 až 5 alebo, ak to vyžaduje kompetentný orgán, pomocou spracovateľskej metódy 1, v tom prípade výsledný materiál bude trvalo označený podľa technických možností známkou v súlade s prílohou VI kapitolou I a:

i) zlikvidovaný ako odpad spálením alebo spoluspálením v spaľovni alebo v spoločnej spaľovni schválenej v súlade s článkom 12 alebo

ii) v prípade kafilerických tukov ďalej spracovaný na deriváty tuku na použitie v organických hnojivách alebo tzv. zúrodňujúcich látkach alebo na iné technické použitia, okrem kozmetických prostriedkov, liekov a lekárskych prístrojov, v oleochemickom závode kategórie 2 schválenom v súlade s článkom 14;

c) spracovaný v spracovateľskom závode schválenom v súlade s článkom 13 pomocou spracovateľskej metódy 1, v tom prípade výsledný materiál bude trvalo označený podľa technických možností známkou v súlade s prílohou VI kapitolou I a:

i) v prípade výsledného bielkovinového materiálu používaného ako organické hnojivo alebo ako tzv. zúrodňujúca látka v súlade s požiadavkami, ak existujú, určenými v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2) po konzultácii s príslušným vedeckým výborom,

ii) transformovaný v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostu schválenom v súlade s článkom 15 alebo

iii) zlikvidovaný ako odpad zakopaním na skládke schválenej v zmysle smernice 1999/31/ES;

d) v prípade materiálu rybieho pôvodu, silážovaného alebo kompostovaného, v súlade s predpismi prijatými v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2);

e) v prípade hnoja, obsahu tráviaceho traktu oddeleného od tráviaceho traktu, mlieka a mledziva, ak ich kompetentný orgán nepovažuje za materiály predstavujúce riziko šírenia závažných prenosných chorôb:

i) použitý bez spracovania ako surovina v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostu schválenom v súlade s článkom 15 alebo spracovaný v technickom závode schválenom na tento účel v súlade s článkom 18;

ii) aplikovaný do pôdy v súlade s týmto nariadením alebo

iii) transformovaný v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostovaný v súlade so zásadami určenými na základe postupu uvedeného v článku 33 (2);

f) v prípade celých tiel alebo častí divých zvierat, u ktorých neexistuje podozrenie z nákazy chorôb prenosných na ľudí alebo zvieratá, použitý na výrobu loveckých trofejí v technickom závode schválenom na tento účel v súlade s článkom 18 alebo

g) zlikvidovaný inými prostriedkami alebo použitý inými spôsobmi v súlade so zásadami ustanovenými na základe postupu uvedeného v článku 33 (2) po konzultácii s príslušným vedeckým výborom. Tieto prostriedky alebo spôsoby môžu doplniť alebo nahradiť prostriedky alebo postupy uvedené v pododsekoch a) až f).

3. Predbežné spracovanie alebo dočasné uskladnenie materiálu kategórie 2 okrem hnoja sa uskutoční iba v zariadeniach na predbežné spracovanie schválených v súlade s článkom 10.

4. Materiál kategórie 2 nebude uvedený na trh ani vyvezený, pokiaľ to nebude v súlade s týmto nariadením alebo so zásadami určenými na základe postupu uvedeného v článku 33 (2).

Článok 6

Materiál kategórie 3

1. Materiál kategórie 3 zahŕňa živočíšne vedľajšie produkty s nasledujúcou charakteristikou alebo všetky materiály obsahujúce tieto vedľajšie produkty:

a) časti zabitých zvierat, ktoré sú vhodné na ľudskú spotrebu v súlade s legislatívou spoločenstva, ale nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov;

b) časti zabitých zvierat, ktoré sú odmietnuté ako nevhodné na ľudskú spotrebu, ale nie sú postihnuté žiadnymi príznakmi chorôb prenosných na ľudí alebo zvieratá a pochádzajú z jatočných zvierat, ktoré sú vhodné na ľudskú spotrebu v súlade s legislatívou spoločenstva;

c) surové kože a usne, kopytá a rohy, štetiny a perie pochádzajúce zo zvierat, ktoré boli zabité na bitúnku po tom, ako boli podrobené kontrole pred zabitím a na základe tejto kontroly uznané v súlade s legislatívou spoločenstva za vhodné na zabitie pre ľudskú spotrebu;

d) krv získaná zo zvierat okrem prežúvavcov, ktoré boli zabité na bitúnku po tom, ako boli podrobené kontrole pred zabitím a na základe tejto kontroly uznané v súlade s legislatívou spoločenstva za vhodné na zabitie pre ľudskú spotrebu;

e) živočíšne vedľajšie produkty pochádzajúce z výroby výrobkov určených pre ľudskú spotrebu vrátane kostí zbavených tuku a oškvarkov;

f) potraviny živočíšneho pôvodu alebo potraviny obsahujúce produkty živočíšneho pôvodu, okrem kuchynského odpadu, ktoré už nie sú určené na ľudskú spotrebu z obchodných dôvodov alebo v dôsledku problémov s výrobnými alebo baliacimi chybami alebo inými chybami, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre ľudí ani pre zvieratá;

g) surové mlieko pochádzajúce zo zvierat, ktoré nejavia klinické príznaky žiadnej choroby prenosnej prostredníctvom tohto výrobku na ľudí alebo zvieratá;

h) ryby alebo iné morské živočíchy, okrem morských cicavcov, ulovené na otvorenom mori na účely výroby rybej múčky;

i) čerstvé vedľajšie produkty z rýb pochádzajúcich z tovární na výrobu rybích výrobkov pre ľudskú spotrebu;

j) škrupiny, vedľajšie produkty z liahní a vedľajšie produkty z rozbitých vajec, pochádzajúce zo zvierat, ktoré nejavili klinické príznaky žiadnej choroby prenosnej prostredníctvom tohto výrobku na ľudí alebo zvieratá;

k) krv, surové kože a usne, kopytá, perie, vlna, rohy, srsť a kožušina pochádzajúce zo zvierat, ktoré nejavili klinické príznaky žiadnej choroby prenosnej prostredníctvom tohto výrobku na ľudí alebo zvieratá a

l) kuchynský odpad, okrem odpadu uvedeného v článku 4 (1) e).

2. Materiál kategórie 3 bude získaný, prepravený a označený bez meškania v súlade s článkom 7 a, ak nie je uvedené inak v článkoch 23 a 24:

a) priamo zlikvidovaný ako odpad spálením v spaľovni schválenej v súlade s článkom 12;

b) spracovaný v spracovateľskom závode schválenom v zmysle článku 13 pomocou ktorejkoľvek zo spracovateľských metód 1 až 5 alebo, ak to vyžaduje kompetentný orgán, pomocou spracovateľskej metódy 1, v tom prípade výsledný materiál bude trvalo označený podľa technických možností značkou v súlade s prílohou VI kapitolou I a nakoniec zlikvidovaný ako odpad spálením alebo spoluspálením v spaľovni alebo spoločnej spaľovni schválenej v súlade s článkom 12 alebo na skládke schválenej v zmysle smernice 1999/31/ES;

c) spracovaný v spracovateľskom závode schválenom v súlade s článkom 17;

d) transformovaný v technickom závode schválenom v súlade s článkom 18;

e) použitý ako surovina v továrni na výrobu krmiva pre domáce zvieratá, schválenej v súlade s článkom 18;

f) transformovaný v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostu, schválenom v súlade s článkom 15;

g) v prípade kuchynského odpadu uvedeného v odseku 1 l), transformovaný v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostovaný v súlade so zásadami určenými na základe postupu uvedeného v článku 33 (2) alebo, až do prijatia týchto zásad, v súlade s vnútroštátnym zákonom;

h) v prípade materiálu rybieho pôvodu, silážovaného alebo kompostovaného v súlade so zásadami určenými na základe postupu uvedeného v článku 33 (2) alebo

i) zlikvidovaný inými prostriedkami alebo použitý inými spôsobmi v súlade so zásadami určenými na základe postupu uvedeného v článku 33 (2) po konzultácii s príslušným vedeckým výborom. Tieto prostriedky alebo spôsoby môžu doplniť alebo nahradiť prostriedky alebo postupy uvedené v pododsekoch a) až h).

3. Predbežné spracovanie alebo dočasné skladovanie materiálu kategórie 3 sa uskutoční iba v zariadeniach na predbežné spracovanie kategórie 3 schválených v súlade s článkom 10.

Článok 7

Získavanie, preprava a skladovanie

1. Živočíšne vedľajšie produkty a spracované výrobky, okrem kuchynských odpadov kategórie 3, budú získané, prepravené a označené v súlade s prílohou II.

2. Vedľajšie živočíšne produkty alebo spracované výrobky budú počas prepravy sprevádzať obchodný doklad alebo, ak to vyžaduje toto nariadenie, veterinárne osvedčenia. Obchodné doklady a veterinárne osvedčenia budú spĺňať požiadavky a budú uchovávané počas obdobia uvedeného v prílohe II. Budú obsahovať najmä informácie týkajúce sa množstva a popis príslušného materiálu a jeho označenie.

3. Členské štáty zabezpečia existenciu potrebných postupov, ktoré zaručia, že materiál kategórie 1 a 2 bude získaný a prepravený v súlade s prílohou II.

4. Členské štáty prijmú v súlade s článkom 4 smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch [21] potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby kuchynský odpad kategórie 3 bol získaný, prepravený a zlikvidovaný bez ohrozenia ľudského zdravia a bez poškodzovania životného prostredia.

5. Skladovanie spracovaných výrobkov sa uskutoční iba v skladoch schválených v súlade s článkom 11.

6. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť, že nebudú uplatňovať ustanovenia tohto článku pre hnoj prepravovaný medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na tej istej farme alebo medzi farmami a užívateľmi nachádzajúcimi sa v tom istom členskom štáte.

Článok 8

Odosielanie živočíšnych vedľajších produktov a spracovaných výrobkov do iných členských štátov

1. Živočíšne vedľajšie produkty a spracované výrobky budú odoslané do iných členských štátov iba za podmienok určených v odsekoch 2 až 6.

2. Členský štát určenia musí povoliť prijatie materiálu kategórie 1, materiálu kategórie 2, spracovaných výrobkov pochádzajúcich z materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2 a spracovaných živočíšnych bielkovín. Členské štáty môžu podmieniť toto povolenie použitím spracovateľskej metódy 1 pred odoslaním materiálu.

3. Živočíšne vedľajšie produkty a spracované výrobky uvedené v odseku 2 budú:

a) sprevádzané obchodným dokladom alebo, ak to vyžaduje toto nariadenie, veterinárnym osvedčením a

b) dopravené priamo do závodu určenia, ktorý musí byť schválený v súlade s týmto nariadením.

4. Ak členské štáty posielajú materiál kategórie 1, materiál kategórie 2, spracované výrobky pochádzajúce z materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2 a spracovanú živočíšnu bielkovinu do iných členských štátov, kompetentný orgán miesta pôvodu bude informovať kompetentný orgán miesta určenia o každej zásielke prostredníctvom systému ANIMO alebo inou metódou podľa vzájomnej dohody. Správa bude obsahovať informácie uvedené v prílohe II kapitole I odseku 2.

5. Keď kompetentný orgán miesta určenia bude informovaný o odoslaní tohto materiálu v súlade s odsekom 4, bude informovať kompetentný orgán miesta pôvodu o príchode každej zásielky prostredníctvom systému ANIMO alebo inou vhodnou metódou podľa vzájomnej dohody.

6. Členské štáty určenia zabezpečia prostredníctvom pravidelných kontrol, aby určené závody na ich území použili zásielky iba na povolené účely a viedli úplné záznamy dokazujúce súlad s týmto nariadením.

Článok 9

Záznamy

1. Každá osoba posielajúca, prepravujúca alebo prijímajúca živočíšne vedľajšie produkty bude viesť záznamy o zásielkach. Záznamy budú obsahovať informácie a budú vedené počas obdobia stanoveného v prílohe II.

2. Tento článok však neplatí pre hnoj prepravovaný medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na tej istej farme alebo miestne medzi farmami a užívateľmi nachádzajúcimi sa v tom istom členskom štáte.

KAPITOLA III SCHVAĽOVANIE ZARIADENÍ NA PREDBEŽNÉ SPRACOVANIE, SKLADOV, SPAĽOVNÍ A SPOLOČNÝCH SPAĽOVNÍ, SPRACOVATEĽSKÝCH ZÁVODOV KATEGÓRIE 1 A 2, OLEOCHEMICKÝCH ZÁVODOV, ZARIADENÍ NA VÝROBU BIOPLYNU A KOMPOSTU KATEGÓRIE 2 A KATEGÓRIE 3

Článok 10

Schvaľovanie zariadení na predbežné spracovanie

1. Zariadenia na predbežné spracovanie kategórie 1, 2 a 3 budú podliehať schváleniu kompetentným orgánom.

2. Aby mohli byť schválené, zariadenia na predbežné spracovanie kategórie 1 a 2 musia:

a) spĺňať požiadavky prílohy III kapitoly I;

b) spracúvať a skladovať materiál kategórie 1 a kategórie 2 v súlade s prílohou III kapitolou II časťou B;

c) podrobiť sa vlastným kontrolám zariadenia ustanoveným v článku 25 a

d) byť kontrolované kompetentným orgánom v súlade s článkom 26.

3. Aby mohli byť schválené, zariadenia na predbežné spracovanie kategórie 3 musia:

a) spĺňať požiadavky prílohy III kapitoly I;

b) spracúvať a skladovať materiál kategórie 3 v súlade s prílohou III kapitolou II časťou A;

c) podrobiť sa vlastným kontrolám zariadenia ustanovenýmv článku 25 a

d) byť kontrolované kompetentným orgánom v súlade s článkom 26.

Článok 11

Schvaľovanie skladov

1. Sklady budú podliehať schváleniu kompetentným orgánom.

2. Aby mohli byť sklady schválené, musia:

a) spĺňať požiadavky prílohy III kapitoly III a

b) byť kontrolované kompetentným orgánom v súlade s článkom 26.

Článok 12

Schvaľovanie spaľovní a spoločných spaľovní

1. Spaľovanie a spoluspaľovanie spracovaných výrobkov sa bude uskutočňovať v súlade s ustanoveniami smernice 2000/76/ES. Spaľovanie a spoluspaľovanie živočíšnych vedľajších produktov sa bude uskutočňovať v súlade s ustanoveniami smernice 2000/76/ES alebo, ak sa táto smernica neuplatňuje, v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Spaľovne a spoločné spaľovne budú schválené v zmysle tejto smernice alebo v súlade s odsekom 2 alebo 3.

2. Aby mohla byť vysokokapacitná spaľovňa alebo spoločná spaľovňa, pre ktorú neplatí smernica 2000/76/ES, schválená kompetentným orgánom na účel likvidácie živočíšnych vedľajších produktov, musí spĺňať:

a) všeobecné podmienky stanovené v prílohe IV kapitole I;

b) prevádzkové podmienky stanovené v prílohe IV kapitole II;

c) požiadavky stanovené v prílohe IV kapitole III, týkajúce sa vypúšťania (odpadových) vôd;

d) požiadavky stanovené v prílohe IV kapitole IV, týkajúce sa splodín;

e) požiadavky na meranie teploty stanovené v prílohe IV kapitole V a

f) podmienky týkajúce sa abnormálnej prevádzky stanovené v prílohe IV kapitole VI.

3. Aby mohla byť nízkokapacitná spaľovňa alebo spoločná spaľovňa, pre ktorú neplatí smernica 2000/76/ES, schválená kompetentným orgánom na účel likvidácie živočíšnych vedľajších produktov, musí:

a) byť používaná iba na likvidáciu uhynulých domácich zvierat a/alebo materiálu kategórie 2 a kategórie 3;

b) byť používaná, ak sa nachádza na hospodárstve, iba na likvidáciu materiálu z tohto konkrétneho hospodárstva;

c) spĺňať všeobecné podmienky stanovené v prílohe IV kapitole I;

d) spĺňať použiteľné prevádzkové podmienky stanovené v prílohe IV kapitole II;

e) spĺňať požiadavky stanovené v prílohe IV kapitole IV, týkajúce sa splodín;

f) spĺňať použiteľné požiadavky na meranie teploty stanovené v prílohe IV kapitole V a

g) spĺňať podmienky týkajúce sa abnormálnej prevádzky stanovené v prílohe IV kapitole VI.

4. Povolenie bude okamžite pozastavené, ak neplatia podmienky, za ktorých bolo udelené.

5. Požiadavky odsekov 2 a 3 môžu byť zmenené po konzultácii s príslušným vedeckým výborom na základe vývoja vedeckých poznatkov v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

Článok 13

Schvaľovanie spracovateľských závodov kategórie 1 a kategórie 2

1. Spracovateľské závody kategórie 1 a kategórie 2 budú podliehať schváleniu kompetentným orgánom.

2. Aby mohli byť spracovateľské závody kategórie 1 a kategórie 2 schválené, musia:

a) spĺňať požiadavky prílohy V kapitoly I;

b) spracúvať a skladovať materiál kategórie 1 alebo kategórie 2 v súlade s prílohou V kapitolou II a s prílohou VI kapitolou I;

c) byť potvrdené kompetentným orgánom v súlade s prílohou V kapitolou V;

d) podrobiť sa vlastným kontrolám závodu ustanoveným v článku 25;

e) byť kontrolované kompetentným orgánom v súlade s článkom 26 a

f) zabezpečiť, aby výrobky po spracovaní spĺňali požiadavky prílohy VI kapitoly I.

3. Povolenie bude okamžite pozastavené, ak neplatia podmienky, za ktorých bolo udelené.

Článok 14

Schvaľovanie oleochemických závodov kategórie 2 a kategórie 3

1. Oleochemické závody budú podliehať schváleniu kompetentným orgánom.

2. Aby mohli byť oleochemické závody kategórie 2 schválené, musia:

a) spracúvať kafilerické tuky pochádzajúce z materiálu kategórie 2 v súlade s normami stanovenými v prílohe VI kapitole III;

b) určovať a implementovať metódy na monitorovanie a kontrolu kritických kontrolných bodov na základe použitého procesu;

c) evidovať informácie získané v zmysle bodu b) s cieľom predloženia kompetentnému orgánu a

d) byť kontrolované kompetentným orgánom v súlade s článkom 26.

3. Aby mohli byť oleochemické závody kategórie 3 schválené, musia spracúvať kafilerické tuky pochádzajúce iba z materiálu kategórie 3 a spĺňať relevantné požiadavky uvedené v odseku 2.

4. Povolenie bude okamžite pozastavené, ak neplatia podmienky, za ktorých bolo udelené.

Článok 15

Schvaľovanie zariadení na výrobu bioplynu a kompostu

1. Zariadenia na výrobu bioplynu a kompostu budú podliehať schváleniu kompetentným orgánom.

2. Aby mohli byť zariadenia na výrobu bioplynu a kompostu schválené, musia:

a) spĺňať požiadavky prílohy VI kapitoly II časti A;

b) spracúvať a transformovať živočíšne vedľajšie produkty v súlade s prílohou VI kapitoly II časti B a C;

c) byť kontrolované kompetentným orgánom v súlade s článkom 26;

d) určovať a implementovať metódy na monitorovanie a kontrolu kritických kontrolných bodov a

e) zabezpečiť, aby zvyšky obsahu resp. kompostu spĺňali mikrobiologické normy určené v prílohe VI kapitole II časti D.

3. Povolenie bude okamžite pozastavené, ak neplatia podmienky, za ktorých bolo udelené.

KAPITOLA IV UVEDENIE NA TRH A POUŽÍVANIE SPRACOVANÝCH ŽIVOČÍŠNYCH BIELKOVÍN A INÝCH SPRACOVANÝCH VÝROBKOV, KTORÉ BY SA MOHLI POUŽIŤ AKO KRMIVO, KRMIVO PRE DOMÁCE ZVIERATÁ, ŽUVAČKY PRE PSOV A TECHNICKÉ VÝROBKY A SCHVAĽOVANIE PRÍSLUŠNÝCH ZARIADENÍ

Článok 16

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa zdravia zvierat

1. Členské štáty prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby zaručili, že živočíšne vedľajšie produkty a z nich pochádzajúce výrobky uvedené v prílohách VII a VIII neboli odoslané z majetku nachádzajúceho sa v zóne, pre ktorú platia obmedzenia z dôvodu výskytu choroby, na ktorú sú druhy, z ktorých príslušný výrobok pochádza, vnímavé, alebo zo zariadenia alebo zóny, presun alebo obchod z ktorých by ohrozil zdravotný stav zvierat členských štátov alebo oblastí členských štátov, ak výrobky nie sú spracované v súlade s týmto nariadením.

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 zaručia, že výrobky sú získané zo zvierat, ktoré:

a) pochádzajú z hospodárstva, územia alebo časti územia alebo, v prípade produktov vodného hospodárstva, z farmy, zóny alebo časti zóny, pre ktorú neplatia veterinárne obmedzenia použiteľné pre tieto zvieratá a výrobky, najmä obmedzenia v zmysle opatrení na kontrolu chorôb, uložené legislatívou spoločenstva alebo z dôvodu závažnej prenosnej choroby uvedenej v smernici Rady 92/119/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa zavádzajú všeobecné opatrenia spoločenstva na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia, týkajúce sa vezikulárnej choroby ošípaných [22];

b) neboli zabité v zariadení, kde sa nachádzajú zvieratá nakazené alebo podozrivé z nákazy na jednou z chorôb, na ktoré sa vzťahujú predpisy uvedené v bode a), nachádzali v čase zabitia.

3. S výhradou splnenia opatrení na kontrolu chorôb uvedených v odseku 2 a) bude uvádzanie na trh živočíšnych vedľajších produktov a z nich pochádzajúcich výrobkov, uvedených v prílohách VII a VIII, ktoré pochádzajú z územia alebo časti územia, pre ktoré platia veterinárne obmedzenia, ale ktoré nie sú nakazené alebo podozrivé z nákazy, povolené pod podmienkou, že tieto výrobky:

a) budú získané, spracované, prepravované a skladované oddelene alebo v inom čase než výrobky spĺňajúce všetky veterinárne podmienky;

b) boli podrobené dostatočnému spracovaniu na odstránenie príslušného zdravotného problému zvieraťa v súlade s týmto nariadením v zariadení schválenom na tento účel členským štátom, kde sa zdravotný problém vyskytol;

c) budú riadne označené;

d) spĺňajú požiadavky stanovené v prílohách VII a VIII alebo podrobné predpisy, ktoré sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

Alternatívne podmienky k tým, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, môžu byť určené v špecifických prípadoch prostredníctvom rozhodnutí prijatých v súlade s postupom ustanoveným v článku 33 (2). Takéto rozhodnutia budú brať do úvahy všetky opatrenia týkajúce sa zvierat alebo skúšok, ktoré sa na nich vykonajú, a špecifické charakteristiky choroby u príslušných druhov a budú špecifikovať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia zvieraťa v spoločenstve.

Článok 17

Schvaľovanie spracovateľských závodov kategórie 3

1. Spracovateľské závody kategórie 3 budú podliehať schváleniu kompetentným orgánom.

2. Aby mohli byť spracovateľské závody kategórie 3 schválené, musia:

a) spĺňať požiadavky prílohy V kapitoly I a prílohy VII kapitoly I;

b) spracúvať a skladovať iba materiál kategórie 3 v súlade s prílohou V kapitolou II a prílohou VII;

c) byť potvrdené kompetentným orgánom v súlade s prílohou V kapitolou V;

d) podrobiť sa vlastným kontrolám závodu ustanoveným v článku 25;

e) byť kontrolované kompetentným orgánom v súlade s článkom 26 a

f) zabezpečiť, aby výrobky po spracovaní spĺňali požiadavky prílohy VII kapitoly I.

3. Povolenie bude okamžite pozastavené, ak neplatia podmienky, za ktorých bolo udelené.

Článok 18

Schvaľovanie závodov na výrobu krmiva pre domáce zvieratá a technických závodov

1. Závody na výrobu krmiva pre domáce zvieratá a technické závody budú podliehať schváleniu kompetentným orgánom.

2. Aby mohol byť závod na výrobu krmiva pre domáce zvieratá alebo technický závod schválený, musí:

a) sa zaviazať, na základe špecifických požiadaviek stanovených v prílohe VIII, za výrobky, ktoré vyrába, že:

i) splní špecifické výrobné požiadavky uvedené v tomto nariadení;

ii) stanoví a zavedie metódy na sledovanie a kontrolu kritických kontrolných bodov na základe používaného postupu;

iii) bude odoberať, v závislosti od výrobkov, vzorky pre analýzy v laboratóriu uznanom kompetentným orgánom na účely kontroly dodržiavania noriem určených týmto nariadením;

iv) bude evidovať informácie získané v zmysle bodov ii) a iii) s cieľom predloženia kompetentnému orgánu. Výsledky kontrol a skúšok sa budú uchovávať aspoň počas dvoch rokov;

v) že bude informovať kompetentný orgán, ak výsledok laboratórneho skúmania uvedeného v bode iii) alebo iné informácie, ktorí získa, odhalia existenciu vážneho rizika pre zdravie zvierat alebo verejnosti a

b) byť kontrolované kompetentným orgánom v súlade s článkom 26.

3. Povolenie bude okamžite pozastavené, ak neplatia podmienky, za ktorých bolo udelené.

Článok 19

Uvádzanie na trh a vývoz spracovaných živočíšnych bielkovín a iných spracovaných produktov, ktoré by sa mohli použiť ako krmivo

Členské štáty zabezpečia, aby spracované živočíšne bielkoviny a iné spracované produkty, ktoré by sa mohli použiť ako krmivo, boli uvedené na trh alebo vyvezené, iba ak:

a) boli pripravené v spracovateľskom závode kategórie 3, schválenom a kontrolovanom v súlade s článkom 17;

b) boli pripravené výlučne pomocou materiálu kategórie 3, stanoveného v prílohe VII;

c) boli spracované, skladované a prepravené v súlade s prílohou VII a spôsobom zabezpečujúcim súlad s článkom 22 a

d) spĺňajú špecifické požiadavky stanovené v prílohe VII.

Článok 20

Uvádzanie na trh a vývoz krmiva pre domáce zvieratá, predmetov na žuvanie pre psov a technických výrobkov

1. Členské štáty zabezpečia, aby krmivo pre domáce zvieratá, predmety na žuvanie pre psov a technické výrobky, okrem tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 a 3, a živočíšnych vedľajších produktov uvedených v prílohe VIII, boli uvedené na trh alebo vyvezené, iba ak:

a) spĺňajú buď:

i) špecifické požiadavky stanovené v prílohe VIII, alebo

ii) ak by sa výrobok mohol použiť ako technický výrobok aj ako krmivo a ak príloha VIII neobsahuje žiadne špecifické požiadavky, špecifické požiadavky stanovené príslušnou kapitolou prílohy VII a

b) pochádzajú zo závodov schválených a kontrolovaných v súlade s článkom 18 alebo v prípade živočíšnych vedľajších produktov stanovených v prílohe VIII z iných tovární, schválených v súlade s veterinárnymi predpismi spoločenstva.

2. Členské štáty zabezpečia, aby organické hnojivá a tzv. zúrodňujúce látky vyrobené zo spracovaných produktov, okrem tých, ktoré boli vyrobené z hnoja a z obsahu tráviaceho traktu, boli uvedené na trh alebo vyvezené, iba ak spĺňajú požiadavky určené v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2), po konzultácii s príslušným vedeckým výborom.

3. Členské štáty zabezpečia, aby deriváty tuku vyrobené z materiálu kategórie 2 boli uvedené na trh alebo vyvezené, iba ak:

a) boli pripravené v oleochemickom závode kategórie 2, schválenom v súlade s článkom 14, z rozpustených tukov, ktoré sú výsledkom spracovania materiálu kategórie 2 v spracovateľskom závode, schválenom v súlade s článkom 13, po použití niektorej zo spracovateľských metód 1 až 5;

b) boli spracované, skladované a prepravené v súlade s prílohou VI a

c) spĺňajú všetky špecifické požiadavky stanovené v prílohe VIII.

Článok 21

Ochranné opatrenia

Článok 10 smernice 90/425/EHS bude platiť pre produkty, na ktoré sa vzťahujú prílohy VII a VIII tohto nariadenia.

Článok 22

Obmedzenia použitia

1. Nasledujúce spôsoby použitia živočíšnych vedľajších produktov a spracovaných produktov sú zakázané:

a) kŕmenie určitého druhu zvierat spracovanou živočíšnou bielkovinou, pochádzajúcou z tiel alebo častí tiel zvierat toho istého druhu;

b) kŕmenie chovaných zvierat, okrem kožušinových zvierat, kuchynským odpadom alebo krmivom obsahujúcim alebo pochádzajúcim z kuchynského odpadu a

c) používanie organických hnojív a tzv. zúrodňujúcich látok pre pastviny, okrem hnoja.

2. Predpisy na vykonávanie tohto článku, vrátane predpisov týkajúcich sa kontrolných opatrení, budú prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2). Derogácie z odseku 1 a) môžu byť udelené vo vzťahu k rybám a kožušinovým zvieratám na základe rovnakého postupu, po konzultácii s príslušným vedeckým výborom.

KAPITOLA V DEROGÁCIE

Článok 23

Výnimky týkajúce sa používania živočíšnych vedľajších produktov

1. Členské štáty môžu povoliť, pod dohľadom kompetentných orgánov:

a) používanie živočíšnych vedľajších produktov pre diagnostické, vzdelávacie a výskumné účely;

b) používanie živočíšnych vedľajších produktov na preparátorské účely v technických závodoch, schválených na tento účel v súlade s článkom 18.

2. a) a) Členské štáty môžu povoliť aj používanie živočíšnych vedľajších produktov uvedených v pododseku b) na kŕmenie zvierat určených v pododseku c) pod dohľadom kompetentných orgánov a v súlade so zásadami určenými v prílohe IX.

b) Živočíšne vedľajšie produkty uvedené v pododseku a) tvorí:

i) materiál kategórie 2, ak pochádza zo zvierat, ktoré neboli zabité alebo neuhynuli v dôsledku prítomnosti choroby alebo podozrenia z prítomnosti choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá a

ii) materiál kategórie 3 uvedený v článku 6 (1) a) až j) a, s výhradou článku 22, v článku 6 (1) l).

c) Zvieratá uvedené v pododseku a) sú:

i) zvieratá v zoologických záhradách;

ii) zvieratá v cirkusoch;

iii) plazy a dravé vtáky, okrem zvierat v zoologických záhradách alebo cirkusoch;

iv) kožušinové zvieratá;

v) voľne žijúce zvieratá, ktorých mäso nie je určené na ľudskú spotrebu;

vi) psy z uznaných chovateľských staníc alebo psích svoriek a

vii) červy slúžiace ako návnada pri rybolove.

d) Členské štáty môžu okrem toho pod dohľadom kompetentných orgánov povoliť používanie materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 4 (1) b) ii) na kŕmenie ohrozených alebo chránených druhov vtákov živiacich sa uhynutými zvieratami v súlade so zásadami určenými na základe postupu uvedeného v článku 33 (2), po konzultácii s Európskym orgánom pre bezpečnosť potravín.

3. Členské štáty budú informovať Komisiu o:

a) použití derogácií uvedených v odseku 2 a

b) kontrolných postupoch, ktoré boli zavedené s cieľom zabezpečiť, aby príslušné živočíšne vedľajšie produkty sa používali iba na povolené účely.

4. Každý členský štát vypracuje zoznam užívateľov a zberných stredísk, schválených a registrovaných podľa odseku 2 c) iv), vi) a vii) na svojom území. Každému užívateľovi a zbernému stredisku bude pridelené úradné číslo na kontrolné účely, aby bolo možné zistiť pôvod príslušných produktov.

Kompetentný orgán bude kontrolovať priestory užívateľov a zberných stredísk uvedených v predchádzajúcom pododseku a bude mať kedykoľvek voľný prístup do všetkých častí týchto priestorov, aby zabezpečil splnenie požiadaviek uvedených v odseku 2.

Ak tieto kontroly ukážu, že tieto podmienky nie sú splnené, kompetentný orgán prijme potrebné opatrenia.

5. Podrobné zásady, týkajúce sa kontrolných opatrení, môžu byť prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

Článok 24

Derogácie týkajúce sa likvidácie živočíšnych vedľajších produktov

1. Kompetentný orgán môže v prípade potreby rozhodnúť, aby:

a) uhynuté domáce zvieratá mohli byť zlikvidované priamo ako odpad zakopaním;

b) nasledujúce živočíšne vedľajšie produkty pochádzajúce zo vzdialených oblastí môžu byť zlikvidované ako odpad spálením alebo zakopaním na mieste:

i) materiál kategórie 1 uvedený v článku 4 (1) b) ii),

ii) materiál kategórie 2 a

iii) materiál kategórie 3 a

c) živočíšne vedľajšie produkty môžu byť zlikvidované ako odpad spálením alebo zakopaním na mieste v prípade vypuknutia choroby uvedenej na zozname A Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (OIE), ak kompetentný orgán odmietne prepravu do najbližšej spaľovne alebo spracovateľského závodu z dôvodu hrozby šírenia zdravotných rizík alebo rozsiahleho prepuknutia nákazy vedie k nedostatku kapacít v týchto zariadeniach.

2. Žiadna výnimka nemôže byť udelená pre materiál kategórie 1 uvedený v článku 4 (1) a) i).

3. V prípade materiálu kategórie 1, uvedeného v článku 4 (1) b) ii), spálenie alebo zakopanie môže byť vykonané v súlade s odsekom 1 b) alebo c), iba ak kompetentný orgán povolí a skontroluje použitú metódu a presvedčí sa, že vylučuje všetky riziká prenosu TSE.

4. Členský štát bude informovať Komisiu o:

a) využití možností poskytnutých v odseku 1b) pre materiál kategórie 1 a kategórie 2 a

b) oblastiach, ktoré zaraďuje medzi vzdialené oblasti na účely uplatňovania odseku 1b), a o dôvodoch tohto zaradenia.

5. Kompetentný orgán prijme opatrenia potrebné:

a) na zabezpečenie, aby spálenie alebo zakopanie živočíšnych vedľajších produktov neohrozilo zdravie zvierat alebo ľudí a

b) na zabránenie opustenia, uloženia na skládku alebo nekontrolovanej likvidácie živočíšnych vedľajších produktov.

6. Podrobné zásady na vykonanie tohto článku môžu byť určené v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

KAPITOLA VI KONTROLY A INŠPEKCIE

Článok 25

Vlastné kontroly zariadení

1. Prevádzkovatelia a majitelia zariadení na predbežné spracovanie a spracovateľských závodov alebo ich zástupcovia prijmú všetky opatrenia potrebné na splnenie požiadaviek tohto nariadenia. Vytvoria, zavedú a budú udržiavať trvalý postup vyvinutý v súlade so zásadami systému analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP). Musia najmä:

a) identifikovať a kontrolovať kritické kontrolné body v zariadeniach;

b) určiť a implementovať metódy pre sledovanie a kontrolu týchto kritických kontrolných bodov;

c) v prípade spracovateľských závodov odobrať reprezentatívne vzorky, aby skontrolovali:

i) či každá spracovaná dávka spĺňa normy pre produkty určené týmto nariadením a

ii) dodržanie maximálnych povolených úrovní fyzikálno-chemických rezíduí, určených v legislatíve spoločenstva;

d) zaznamenať výsledky kontrol a skúšok uvedených v bodoch b) a c) a uchovávať ich aspoň počas dvoch rokov s cieľom predloženia kompetentným orgánom;

e) zaviesť systém, ktorý zabezpečí sledovateľnosť každej odoslanej dávky.

2. Ak výsledky skúšky na vzorkách odobratých podľa odseku 1c) nespĺňajú ustanovenia tohto nariadenia, prevádzkovateľ spracovateľského závodu musí:

a) okamžite oznámiť kompetentnému orgánu úplné údaje o type vzorky a dávke, z ktorej bola získaná;

b) určiť príčiny nezhody;

c) znovu spracovať alebo zlikvidovať kontaminovanú dávku pod dohľadom kompetentného orgánu;

d) zabezpečiť, aby žiaden materiál, u ktorého existuje podozrenie alebo o ktorom sa vie, že bol kontaminovaný, neopustil závod pred ďalším spracovaním pod dohľadom kompetentného orgánu a pred ďalším úradným odberom vzoriek, zameraným na splnenie noriem určených v tomto nariadení, ak nie je určený na likvidáciu;

e) zvýšiť frekvenciu odberu vzoriek a skúšok produkcie;

f) preskúmať záznamy o živočíšnych vedľajších produktoch týkajúcich sa hotovej vzorky a

g) začať vhodné dekontaminačné a čistiace postupy v rámci závodu.

3. Podrobné zásady na vykonanie tohto článku vrátane predpisov, týkajúcich sa frekvencie kontrol a referenčných metód pre mikrobiologické analýzy, môžu byť určené v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

Článok 26

Úradné kontroly a zoznamy schválených zariadení

1. Kompetentný orgán bude v pravidelných intervaloch vykonávať inšpekcie a kontroly v zariadeniach schválených v súlade s týmto nariadením. Inšpekcie a kontroly spracovateľských závodov sa budú uskutočňovať v súlade s prílohou V kapitolou IV.

2. Frekvencia inšpekcií a kontrol bude závisieť od veľkosti závodu, typu vyrábaných produktov, hodnotenia rizík a záruk poskytnutých v súlade so zásadami systému analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP).

3. Kompetentný orgán prijme potrebné opatrenia, ak inšpekcia vykonaná kompetentným orgánom odhalí nesplnenie jednej alebo viacerých požiadaviek tohto nariadenia.

4. Každý členský štát vypracuje zoznam zariadení schválených v súlade s týmto nariadením na svojom území. Každému zariadeniu pridelí úradné číslo, ktoré identifikuje zariadenie, pokiaľ ide o charakter jeho činností. Členské štáty pošlú kópie tohto zoznamu a jeho aktualizovaných verzií Komisii a ostatným členským štátom.

5. Podrobné zásady na vykonanie tohto článku vrátane predpisov, týkajúcich sa frekvencie kontrol a referenčných metód pre mikrobiologické analýzy, môžu byť určené v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

KAPITOLA VII KONTROLY SPOLOČENSTVA

Článok 27

Kontroly spoločenstva v členských štátoch

1. Experti Komisie môžu vykonávať kontroly na mieste v spolupráci s kompetentnými orgánmi členských štátov, ak budú potrebné pre jednotné uplatňovanie tohto nariadenia. Členský štát, na území ktorého sú kontroly vykonávané, poskytne expertom všetku pomoc potrebnú na splnenie ich povinností. Komisia bude informovať kompetentný orgán o výsledkoch vykonaných kontrôl.

2. Zásady na vykonanie tohto článku, najmä tie, ktoré upravujú postup pre spoluprácu s vnútroštátnymi kompetentnými orgánmi, budú určené v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

KAPITOLA VIII USTANOVENIA POUŽITEĽNÉ PRE DOVOZ A TRANZIT NIEKTORÝCH ŽIVOČÍŠNYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A VÝROBKOV VYROBENÝCH Z TÝCHTO PRODUKTOV

Článok 28

Všeobecné ustanovenia

Ustanovenia použiteľné pre dovoz produktov uvedených v prílohách VII a VIII z nečlenských krajín nebudú výhodnejšie alebo nevýhodnejšie ako tie, ktoré sú použiteľné pre výrobu a predaj týchto produktov v spoločenstve.

Avšak dovoz z tretích krajín krmiva pre domáce zvieratá a surovín pre výrobu krmiva pre domáce zvieratá, pochádzajúceho zo zvierat, ktoré boli ošetrené určitými látkami zakázanými v súlade so smernicou 96/22/ES, bude povolený pod podmienkou, že tieto suroviny sú trvalo označené a za špecifických podmienok určených v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

Článok 29

Zákazy a súlad s predpismi spoločenstva

1. Dovoz a tranzit živočíšnych vedľajších produktov a spracovaných výrobkov bude zakázaný, ak nie je v súlade s týmto nariadením.

2. Dovoz a tranzit výrobkov uvedených v prílohách VII a VIII do resp. cez spoločenstvo sa môže uskutočniť, iba ak tieto výrobky spĺňajú požiadavky uvedené v odsekoch 3 až 6.

3. Výrobky uvedené v prílohách VII a VIII budú, ak nie je uvedené inak v týchto prílohách, pochádzať z tretej krajiny alebo z častí tretích krajín uvedených na zozname, ktorý bude vypracovaný a aktualizovaný v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

Tento zoznam môže byť kombinovaný s inými zoznamami, vypracovanými pre zdravotné a veterinárne účely.

Pri vypracúvaní zoznamu treba vziať do úvahy najmä:

a) legislatívu tretej krajiny;

b) organizáciu kompetentného orgánu a jeho kontrolných služieb v tretej krajine, právomoci týchto služieb, dozor, ktorému podliehajú, a ich oprávnenie efektívne monitorovať uplatňovanie ich legislatívy;

c) aktuálne zdravotné podmienky uplatňované pri výrobe, spracovaní, skladovaní a expedícii výrobkov živočíšneho pôvodu, určených pre spoločenstvo;

d) záruky, ktoré tretia krajina môže poskytnúť, pokiaľ ide o splnenie platných zdravotných podmienok;

e) skúsenosti s predajom výrobku z tretej krajiny a výsledky vykonaných dovozných kontrol;

f) výsledok všetkých inšpekcií spoločenstva v tretej krajine;

g) zdravotný stav hospodárskych zvierat, ostatných domácich zvierat a voľne žijúcej zveri v tretej krajine, berúc do úvahy najmä exotické choroby zvierat a všetky aspekty všeobecnej zdravotnej situácie v krajine, ktoré by mohli predstavovať riziko pre zdravie verejnosti alebo zvierat v spoločenstve;

h) pravidelnosť a rýchlosť, s akou tretia krajina poskytuje informácie o existencii infekčných alebo nákazlivých chorôb zvierat na svojom území, najmä chorôb uvedených na zoznamoch A a B OIE alebo v prípade chorôb zvierat vodného hospodárstva, chorôb podliehajúcich hláseniu uvedených v Kódexe zdravia vodných živočíchov OIE;

i) predpisy o prevencii a kontrole infekčných alebo nákazlivých chorôb zvierat, platné v tretej krajine, a ich vykonanie vrátane predpisov pre dovoz z iných krajín.

4. Výrobky uvedené v prílohách VII a VIII, okrem technických výrobkov, musia pochádzať zo závodov uvedených na zozname spoločenstva vypracovanom v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2) na základe oznámenia kompetentných orgánov tretej krajiny Komisii, že príslušný závod spĺňa požiadavky spoločenstva a podlieha dozoru úradnej inšpekčnej službe v tretej krajine.

Schválené zoznamy budú zmenené takto:

a) Komisia bude informovať členské štáty o zmenách navrhnutých príslušnou treťou stranou v zoznamoch závodov do piatich pracovných dní od prijatia navrhovaných zmien;

b) členské štáty budú mať sedem pracovných dní od prijatia zmien v zoznamoch závodov, uvedených v bode a), na odoslanie písomných pripomienok Komisii;

c) ak aspoň jeden členský štát predloží písomné pripomienky, Komisia bude informovať členské štáty do piatich pracovných dní a zaradí tento bod do programu nasledujúcej schôdze Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na rozhodnutie podľa postupu uvedeného v článku 33 (2);

d) ak Komisia neprijme od členských štátov žiadne pripomienky v lehote uvedenej v pododseku b), bude predpokladať, že členské štáty prijali zmeny v zozname. Komisia bude informovať členské štáty do piatich pracovných dní a dovoz z týchto závodov bude povolený päť pracovných dní po prijatí tejto informácie členskými štátmi.

5. Technické výrobky uvedené v prílohe VIII musia pochádzať zo závodov, ktoré kompetentné orgány tretích krajín schválili a zaregistrovali.

6. Ak nie je uvedené inak v prílohách VII a VIII, zásielky výrobkov uvedených v týchto prílohách musí sprevádzať veterinárne osvedčenie zodpovedajúce vzoru určenému v prílohe X, ktorý potvrdí, že výrobky spĺňajú podmienky uvedené v týchto prílohách a pochádzajú zo závodov poskytujúcich tieto podmienky.

7. Až do vyhotovenia zoznamu uvedeného v odseku 4 a prijatia vzorových osvedčení, uvedených v odseku 6, členské štáty môžu ponechať v platnosti kontroly povolené v smernici 97/78/ES a osvedčenia povolené v zmysle existujúcich národných predpisov.

Článok 30

Rovnocennosť

1. V súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2) môže byť prijaté rozhodnutie, ktorým sa uzná, že zdravotné opatrenia uplatňované treťou krajinou, skupinou tretích krajín alebo regiónom tretej krajiny pri výrobe, spracovaní, skladovaní a preprave jednej alebo niekoľkých skupín výrobkov, uvedených v prílohách VII a VIII, poskytujú záruky rovnocenné s tými, ktoré sa uplatňujú v spoločenstve, ak tretia krajina predloží objektívny dôkaz v tomto smere.

Rozhodnutie určí podmienky, ktorými sa bude riadiť dovoz a/alebo tranzit živočíšnych vedľajších produktov z tohto regiónu, z tejto krajiny alebo z tejto skupiny krajín.

2. Podmienky uvedené v odseku 1 budú zahŕňať:

a) typ a obsah veterinárneho osvedčenia, ktorý musí sprevádzať výrobok;

b) špecifické zdravotné požiadavky použiteľné pre dovoz do spoločenstva a/alebo tranzit cez spoločenstvo a

c) v prípade potreby postupy pre vypracovanie a zmenu zoznamov regiónov alebo závodov, z ktorých je povolený dovoz a/alebo tranzit.

3. Podrobné zásady pre uplatňovanie tohto článku budú určené na základe postupu uvedeného v článku 33 (2).

Článok 31

Inšpekcie a audity spoločenstva

1. Experti Komisie, v prípade potreby sprevádzaní expertmi z členských štátov, môžu vykonávať kontroly na mieste, ktorých cieľom bude:

a) vypracovať zoznam tretích krajín alebo ich častí a určiť podmienky pre dovoz a/alebo tranzit;

b) overiť splnenie:

i) podmienok pre zaradenie do zoznamu tretích krajín spoločenstva;

ii) dovozných a/alebo tranzitných podmienok;

iii) podmienok pre uznanie rovnocennosti opatrení;

iv) núdzových opatrení uplatňovaných v zmysle legislatívy spoločenstva.

Komisia určí expertov z členských štátov, ktorí budú zodpovední za tieto kontroly.

2. Kontroly uvedené v odseku 1 budú vykonané v mene Komisie, ktorá uhradí vzniknuté náklady.

3. Frekvencia a postup kontrol uvedených v odseku 1 môžu byť špecifikované v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

4. Ak kontrola uvedená v odseku 1 odhalí vážne porušenie zdravotných predpisov, Komisia okamžite požiada tretiu krajinu, aby prijala potrebné opatrenia alebo pozastaví zásielky výrobkov a okamžite bude o tom informovať členské štáty.

KAPITOLA IX ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Zmeny v prílohách a prechodné opatrenia

1. Po konzultácii s príslušným vedeckým výborom o každej otázke, ktorá by mohla mať dopad na zdravie zvierat alebo zdravie ľudí, prílohy môžu byť zmenené alebo doplnené a všetky potrebné prechodné opatrenia prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

2. Pokiaľ ide o zákaz kŕmenia kuchynským odpadom, uvedeným v článku 22, ak existujú v členských štátoch pred uplatňovaním tohto nariadenia vhodné kontrolné systémy, budú prijaté prechodné opatrenia v súlade s odsekom 1, aby sa zabránilo ďalšiemu používaniu niektorých typov kuchynského odpadu v krmive za prísne kontrolovaných podmienok počas obdobia nepresahujúceho štyri roky od 1. novembra 2002. Tieto opatrenia zabezpečia, aby neexistovalo zbytočné riziko pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí počas prechodného obdobia.

Článok 33

Regulačný postup

1. Komisii bude pomáhať Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ďalej len "výbor".

2. V prípade odvolania na tento odsek budú platiť články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, s ohľadom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie určené v článku 5 (6) rozhodnutia 1999/468/ES bude stanovené na 15 dní.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 34

Konzultácie s vedeckými výbormi

S príslušnými vedeckými výbormi sa budú konzultovať všetky záležitosti v rozsahu tohto nariadenia, ktoré by mohli ovplyvniť zdravie zvierat alebo verejnosti.

Článok 35

Národné ustanovenia

1. Členské štáty oznámia Komisii text ustanovení každého národného zákona, ktorý prijmú v oblasti pôsobenia tohto nariadenia.

2. Členské štáty budú informovať Komisiu najmä o opatreniach prijatých s cieľom zabezpečiť splnenie tohto nariadenia do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Na základe prijatých informácií Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorá bude v prípade potreby sprevádzaná legislatívnymi návrhmi.

3. Členské štáty môžu prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne predpisy, ktoré obmedzujú používanie organických hnojív a tzv. zúrodňujúcich látok dlhšie, než je plánované v tomto nariadení, až do prijatia predpisov spoločenstva pre ich používanie v súlade s článkom 20 (2). Členské štáty môžu prijať alebo ponechať v platnosti národné predpisy obmedzujúce používanie derivátov tuku vyrobených z materiálu kategórie 2 dlhšie, než je plánované v tomto nariadení, až do doplnenia prílohy VIII o predpisy spoločenstva pre ich používanie v súlade s článkom 32.

Článok 36

Finančné zdroje

Komisia vypracuje správu o finančných zdrojoch v členských štátoch pre spracovanie, zber, skladovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov, sprevádzanú vhodnými návrhmi.

Článok 37

Zrušenie

Smernica 90/667/EHS a rozhodnutia 95/348/ES a 1999/534/ES budú zrušené s účinnosťou šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Odkazy na smernicu 90/667/EHS budú od tohto dňa považované za odkazy na toto nariadenie.

Článok 38

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v 20. deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie sa bude uplatňovať šesť mesiacov po dni nadobudnutia účinnosti. Článok 12 (2) sa však bude uplatňovať tak, ako je uvedené v článku 20 smernice 2000/76/ES, a články 22 (1) b) a 32 sa budú uplatňovať od 1. novembra 2002.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 3. októbra 2002

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

F. Hansen

[1] Ú. v. ES C 96 E, 27.3.2001, s. 40.

[2] Ú. v. ES C 193, 10.7.2001, s. 32.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. júna 2001 (Ú. v. ES C 53 E, 28.2.2002, s. 84), spoločné stanovisko Rady z 20. novembra 2001 (Ú. v. ES C 45 E, 19.2.2002, s. 70) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. marca 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2002 a rozhodnutie rady z 23. septembra 2002.

[4] Ú. v. ES L 363, 27.12.1990, s. 51. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[5] Ú. v. ES C 223, 8.8.2001, s. 281.

[6] Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91.

[7] Ú. v. ES L 169, 27.6.1997, s. 85. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2000/443/ES (Ú. v. ES L 179, 18.7.2000, s. 13).

[8] Ú. v. ES L 237, 28.8.1997, s. 18. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2000/443/ES.

[9] Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3.

[10] Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2001/7/ES (Ú. v. ES L 2, 5.1.2001, s. 27).

[11] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/118/EHS.

[12] Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

[13] Ú. v. ES L 202, 26.8.1995, s. 8.

[14] Ú. v. ES L 204, 4.8.1999, s. 37.

[15] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[16] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[17] Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením komisie (ES) č. 1326/2001 (Ú. v. ES L 177, 30.6.2001, s. 60).

[18] Ú. v. ES. L 358, 18. 12. 1986, s. 1.

[19] Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.

[20] Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.

[21] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a dopnená rozhodnutím Komisie 96/350/ES (Ú. v. ES L 135, 6.6.1996, s. 32).

[22] Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 69. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z r. 1994.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ŠPECIFICKÉ DEFINÍCIE

Na účely tohto nariadenia:

1. "včelárske výrobky" sú med, včelí vosk, materská kašička, propolis alebo peľ používaný vo včelárstve;

2. "dávka" je výrobná jednotka vyrobená v jednom závode pomocou jednotných výrobných parametrov, alebo niekoľko takýchto jednotiek, ak sú skladované spolu, a ktorá môže byť označená na účely stiahnutia z obehu, opätovného spracovania alebo likvidácie, ak skúšky ukážu, že je to potrebné;

3. "zariadenie na výrobu bioplynu" je zariadenie, v ktorom prebieha biologické odbúravanie výrobkov živočíšneho pôvodu v anaeróbnych podmienkach s cieľom výroby a získania bioplynu;

4. "krvné produkty" sú výrobky pochádzajúce z krvi alebo z fragmentov krvi, okrem krvnej múčky; patrí sem sušená/zmrazená/tekutá plazma, sušená celá krv, sušené/zmrazené/tekuté červené krvinky alebo ich frakcie a zmesi;

5. "krv" znamená čerstvú celú krv;

6. "krvná múčka" sú výrobky získané tepelným spracovaním krvi v súlade s prílohou VII kapitolou II, určené pre živočíšnu spotrebu alebo organické hnojivá;

7. "konzervované krmivo pre domáce zvieratá" je tepelne spracované krmivo pre domáce zvieratá, nachádzajúce sa v hermeticky uzavretej nádobe;

8. "zariadenie na predbežné spracovanie kategórie 1 alebo kategórie 2" je zariadenie, v ktorom sa spracúva a/alebo dočasne skladuje nespracovaný materiál kategórie 1 alebo kategórie 2 na účely ďalšej prepravy na jeho konečné miesto určenia a kde môžu prebiehať niektoré predbežné činnosti, napr. odstraňovanie koží a usní a vykonávanie vyšetrení po zabití;

9. "spracovateľský závod kategórie 1" je zariadenie, v ktorom sa spracúva materiál kategórie 1 pred konečnou likvidáciou;

10. "oleochemický závod kategórie 2" je zariadenie spracúvajúce kafilerické tuky pochádzajúce z materiálu kategórie 2, za podmienok určených v prílohe VI kapitole III;

11. "spracovateľský závod kategórie 2" je zariadenie, v ktorom sa spracúva materiál kategórie 2 pred konečnou likvidáciou, ďalšou transformáciou alebo použitím;

12. "spracovateľský závod kategórie 3" je zariadenie, v ktorom sa triedi a/alebo rozrába a/alebo chladí alebo hlboko zmrazuje do blokov a/alebo dočasne skladuje nespracovaný materiál kategórie 3 na účely ďalšej prepravy na konečné miesto určenia;

13. "oleochemický závod kategórie 3" je zariadenie spracúvajúce kafilerické tuky, pochádzajúce z materiálu kategórie 3;

14. "spracovateľský závod kategórie 3" je zariadenie, v ktorom sa materiál kategórie 3 spracúva na živočíšnu bielkovinu a iné spracované výrobky, ktoré by sa mohli použiť ako krmivo;

15. "kuchynský odpad" je všetok potravinársky odpad, pochádzajúci z reštaurácií, stravovacích zariadení a kuchýň, vrátane centrálnych kuchýň a kuchýň domácností;

16. "spoločná spaľovňa" je miesto likvidácie, definované v článku 3 (5) smernice 2000/76/ES;

17. "spoluspaľovanie" znamená likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov alebo výrobkov z nich v spoločnej spaľovni;

18. "zberné strediská" sú priestory zbierajúce a spracúvajúce niektoré živočíšne vedľajšie produkty určené na použitie na kŕmenie zvierat uvedených v článku 23 (2) c);

19. "zariadenie na výrobu kompostu" je zariadenie, v ktorom prebieha biologické odbúravanie výrobkov živočíšneho pôvodu v aeróbnych podmienkach;

20. "zvyšky trávenia" sú zvyšky pochádzajúce z transformácie živočíšnych vedľajších produktov v zariadení na bioplyn;

21. "obsah tráviaceho traktu" je obsah tráviaceho traktu cicavcov a bežcov, oddelený alebo neoddelený od tráviaceho traktu;

22. "psie žuvačky" sú nekonzervované výrobky pre domáce zvieratá, určené na žutie, vyrobené zo surových koží a usní kopytníkov alebo iného živočíšneho materiálu;

23. "krmivo" znamená krmivo definované v smernici 96/25/ES [1] Smernica Rady 96/25/ES z 29. apríla 1996 o obehu krmív, ktorou sa menia a dopĺňajú nariadenia 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS, a 93/74/EHS a ruší smernica 77/101/EHS (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 35). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/46/ES (Ú. v. ES. L 234, 1.9.2001, s. 55)., ktoré je živočíšneho pôvodu, vrátane spracovaných živočíšnych bielkovín, krvných produktov, kafilerických tukov, rybieho oleja, derivátov tuku, želatíny a hydrolyzovaných bielkovín, fosforečnanu vápenného, mlieka, mliečnych výrobkov a mledziva;

24. "rybia múčka" je spracovaná živočíšna bielkovina pochádzajúca z morských živočíchov okrem morských cicavcov;

25. "kožušinové zvieratá" sú zvieratá držané alebo chované na výrobu kožušiny, ktoré sa nepoužívajú pre ľudskú spotrebu;

26. "želatína" je prírodná rozpustná bielkovina, želatinujúca alebo neželatinujúca, získaná čiastočnou hydrolýzou kolagénu vyrobeného z kostí, surových koží a šliach zvierat (vrátane rýb a hydiny);

27. "oškvarky" sú bielkovinu obsahujúce zvyšky vyškvarenia po čiastočnom oddelení tuku a vody;

28. "hermeticky uzavretá nádoba" je nádoba, ktorá je vyrobená a zabezpečená pred vstupom mikroorganizmov;

29. "surové kože a usne" sú všetky kožné a podkožné tkanivá;

30. "vysokokapacitná spaľovňa" je spaľovňa, okrem nízkokapacitnej spaľovne;

31. "hydrolyzované bielkoviny" sú polypeptidy, peptidy a aminokyseliny a ich zmesi, získané hydrolýzou živočíšnych vedľajších produktov;

32. "spaľovňa" je miesto likvidácie definované v článku 3 (4) smernice 2000/76/ES;

33. "spaľovanie" je likvidácia živočíšnych vedľajších produktov alebo výrobkov z nich v spaľovni;

34. "laboratórny reagens" je balený výrobok pripravený na použitie konečným užívateľom, obsahujúci krvný produkt a určený na laboratórne použitie ako reagens alebo reagensový produkt, používaný samostatne alebo v kombinácii;

35. "skládka" je miesto likvidácie definované smernicou 1999/31/ES;

36. "nízkokapacitná spaľovňa" je spaľovňa s kapacitou nižšou ako 50 kg živočíšnych vedľajších produktov za hodinu;

37. "hnoj" je každý exkrement a/alebo moč hospodárskych zvierat so stelivom alebo bez steliva a guano;

38. "organické hnojivá" a tzv. "zúrodňujúce látky" sú materiály živočíšneho pôvodu používané na zachovanie alebo zlepšenie výživy rastlín a fyzických a chemických vlastností a biologickej aktivity pôdy buď samostatne, alebo spolu; môže sem patriť hnoj, obsah tráviaceho traktu, kompost a zvyšky trávenia;

39. "pastvina" je pôda pokrytá trávou alebo iným porastom a spásaná hospodárskymi zvieratami;

40. "závod na výrobu krmiva pre domáce zvieratá" je zariadenie vyrábajúce krmivo pre domáce zvieratá alebo psie žuvačky, v ktorom sa používajú niektoré živočíšne vedľajšie produkty pri príprave tohto krmiva pre domáce zvieratá alebo psích žuvačiek;

41. "krmivo pre domáce zvieratá" je krmivo pre domáce zvieratá obsahujúce materiál kategórie 3;

42. "spracovaná živočíšna bielkovina" znamená živočíšne bielkoviny pochádzajúce výlučne z materiálu kategórie 3, ktoré boli spracované v súlade s týmto nariadením tak, aby boli vhodné na priame použitie ako krmivo alebo na iné použitie v krmivách, vrátane krmiva pre domáce zvieratá, alebo na použitie v organických hnojivách alebo tzv. "zúrodňujúcich látkach"; nepatria sem krvné produkty, mlieko, mliečne výrobky, mledzivo, želatína, hydrolyzované bielkoviny a fosforečnan vápenný;

43. "spracované krmivo pre domáce zvieratá" je krmivo pre domáce zvieratá okrem surového krmiva pre domáce zvieratá, ktoré bolo spracované v súlade s požiadavkami prílohy VIII;

44. "spracované výrobky" sú živočíšne vedľajšie produkty, ktoré boli podrobené jednej z metód spracovania alebo inému spracovaniu požadovanému v prílohe VII alebo v prílohe VIII;

45. "metódy spracovania" sú metódy uvedené v prílohe V kapitole III;

46. "spracovateľský závod" je zariadenie na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov;

47. "výrobok používaný na diagnostiku in vitro" je balený výrobok, pripravený na použitie konečným užívateľom, obsahujúci krvný produkt a používaný ako reagens, reagensový produkt, kalibračný prístroj, súprava alebo iný systém, samostatne alebo v kombinácii, určený na použitie in vitro pri skúmaní vzoriek ľudského alebo živočíšneho pôvodu, s výnimkou darovaných orgánov alebo krvi, výlučne alebo prevažne na diagnostikovanie fyziologického stavu, zdravotného stavu, choroby alebo genetickej anomálie, alebo na určenie bezpečnosti a zlučiteľnosti s reagensmi;

48. "surové krmivo pre domáce zvieratá" je krmivo pre domáce zvieratá, ktoré prešlo konzervačným procesom okrem chladenia, zmrazenia alebo rýchleho zmrazenia, aby sa zabezpečila jeho konzervácia;

49. "vzdialené oblasti" sú oblasti, kde je živočíšna populácia taká malá a kde sa zariadenia nachádzajú tak ďaleko, že prípravy potrebné na zber a prepravu by boli nevhodne zložité v porovnaní s miestnou likvidáciou;

50. "kafilerické tuky" sú tuky pochádzajúce zo spracovania materiálu kategórie 2 alebo materiálu kategórie 3;

51. "sklad" je zariadenie okrem prevádzok a medziskladov zahrnutých do smernice 95/69/ES [1] Smernica Rady 95/69/ES z 22. decembra 1995, ktorou sa stanovujú podmienky a postupy pre schvaľovanie a registráciu zariadení a sprostredkovateľov pôsobiacich v sektore živočíšneho krmiva a menia a dopĺňajú smernice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 79/373/EHS a 82/471/EHS (Ú. v. ES L 332, 30.12.1995, s. 15). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 1999/29/ES (Ú. v. ES L 115, 4.5.1999, s. 32)., v ktorom sa spracované výrobky dočasne uskladnia pred konečným použitím alebo likvidáciou;

52. "činenie" je vytvrdzovanie koží pomocou rastlinných tvrdidiel, solí chrómu alebo iných látok, napr. solí hliníka, železitých solí, kremičitých solí, aldehydov a chinónov alebo iných syntetických vytvrdzovacích činidiel;

53. "technický závod" je zariadenie, v ktorom sa živočíšne vedľajšie produkty používajú na výrobu technických výrobkov;

54. "technické výrobky" sú výrobky priamo získané z niektorých živočíšnych vedľajších produktov, určené na iné účely ako na ľudskú alebo živočíšnu spotrebu, vrátane činených a spracovaných koží a usní, loveckých trofejí, spracovanej vlny, srsti, štetín, peria a častí peria, séra koňovitých, krvných produktov, liečiv, lekárskych prístrojov, kozmetických prípravkov, kostných produktov pre porcelán, želatíny a gleju, organických hnojív, tzv. zúrodňujúcich látok, derivátovukov, spracovaného hnoja a mlieka a mliečnych výrobkov;

55. "nespracované perie a časti peria" znamená perie a časti peria, ktoré neboli spracované prúdom pary alebo inou metódou zabraňujúcou prenosu patogénov;

56. "nespracovaná vlna" je ovčia vlna, ktorá neprešla praním v závode ani nebola získaná činením;

57. "nespracovaná srsť" je srsť prežúvavcov, ktorá neprešla praním v závode ani nebola získaná činením;

58. "nespracované štetiny ošípaných" sú štetiny ošípaných, ktoré neprešli praním v závode ani neboli získané činením.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA ZBER A PREPRAVU ŽIVOČÍŠNYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A SPRACOVANÝCH VÝROBKOV

KAPITOLA I

Označenie

1. Musia byť prijaté všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby:

a) materiály kategórie 1, kategórie 2 a kategórie 3 boli identifikovateľné a zostali oddelené a identifikovateľné počas zberu a prepravy;

b) spracované výrobky boli identifikovateľné a zostali oddelené a identifikovateľné počas prepravy.

2. Počas prepravy etiketa umiestnená na dopravnom prostriedku, nádobe, kartóne alebo inom obalovom materiále musí jasne uvádzať:

a) kategóriu živočíšnych vedľajších produktov alebo v prípade spracovaných výrobkov kategóriu živočíšnych vedľajších produktov, z ktorých spracované výrobky pochádzajú a

b) i) v prípade materiálu kategórie 3 slová "neurčené na ľudskú spotrebu",

ii) v prípade materiálu kategórie 2, okrem hnoja a obsahu tráviaceho traktu a spracovaných výrobkov pochádzajúcich z tohto materiálu, slová "neurčené pre živočíšnu spotrebu" alebo

iii) v prípade materiálu kategórie 1 a spracovaných výrobkov pochádzajúcich z tohto materiálu slová "určené iba na likvidáciu".

KAPITOLA II

Dopravné prostriedky a nádoby

1. Živočíšne vedľajšie produkty a spracované výrobky musia byť vyzdvihnuté a prepravované v zapečatenom novom obale alebo v zakrytých nepriepustných nádobách alebo dopravných prostriedkoch.

2. Dopravné prostriedky a znovupoužiteľné nádoby a všetky znovupoužiteľné časti zariadení alebo prístrojov, ktoré prichádzajú do kontaktu so živočíšnymi vedľajšími produktmi alebo spracovanými výrobkami, musia byť:

a) vyčistené, umyté a dezinfikované po každom použití;

b) udržiavané v čistom stave a

c) čisté a suché pred použitím.

3. Znovupoužiteľné nádoby musia byť vyhradené na prepravu konkrétneho výrobku v rozsahu potrebnom na zabránenie krížovej kontaminácii.

KAPITOLA III

Obchodné doklady a veterinárne osvedčenia

1. Živočíšne vedľajšie produkty a spracované výrobky musia byť počas prepravy sprevádzané obchodným dokladom alebo, ak to vyžaduje toto nariadenie, veterinárnym osvedčením.

2. Obchodné doklady musia uvádzať:

a) deň prevzatia materiálu z priestorov;

b) popis materiálu vrátane informácií uvedených v kapitole I, živočíšny druh pre materiál kategórie 3 a spracované výrobky pochádzajúce z tohto materiálu, ktoré sú určené na použitie ako krmivo, a podľa možnosti číslo štítka na uchu zvieraťa;

c) množstvo materiálu;

d) miesto pôvodu materiálu;

e) meno a adresu prepravcu;

f) meno a adresu príjemcu a podľa možnosti číslo jeho povolenia a

g) v prípade potreby:

i) číslo povolenia zariadenia pôvodu a

ii) typ a metódy spracovania.

3. Obchodný doklad musí byť vyhotovený aspoň trojmo (v jednom origináli a dvoch kópiách). Originál musí sprevádzať zásielku na jej konečné miesto určenia. Ponechať si ho musí príjemca. Jednu z kópií si musí ponechať výrobca a druhú prepravca.

4. Vzor obchodného dokladu môže byť určený v rámci postupu uvedeného v článku 33 (2).

5. Veterinárne osvedčenia musia byť vydané a podpísané kompetentným orgánom.

KAPITOLA IV

Záznamy

Záznamy uvedené v článku 9 musia obsahovať informácie uvedené v kapitole III odseku 2 takto. Musia obsahovať:

a) informácie uvedené v pododsekoch b) a c) a

b) v prípade záznamov vedených každou osobou posielajúcou živočíšne vedľajšie produkty, informácie uvedené v pododsekoch a), e) a, ak sú známe, f) alebo

c) v prípade záznamov vedených každou osobou prepravujúcou živočíšne vedľajšie produkty, informácie uvedené v pododsekoch a), d) a f) alebo

d) v prípade záznamov vedených každou osobou prijímajúcou živočíšne vedľajšie produkty, dátum prijatia a informácie uvedené v pododsekoch d) a e).

KAPITOLA V

Uchovávanie dokladov

Obchodný doklad a veterinárne osvedčenia uvedené v kapitole III a záznamy uvedené v kapitole IV musia byť uchovávané aspoň počas obdobia dvoch rokov s cieľom predloženia kompetentnému orgánu.

KAPITOLA VI

Teplotné podmienky

1. Preprava živočíšnych vedľajších produktov sa musí uskutočňovať pri vhodnej teplote, aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu zdravia zvieraťa/alebo zdravia ľudí.

2. Nespracovaný materiál kategórie 3 určený na výrobu krmiva alebo krmiva pre domáce zvieratá musí byť prepravovaný chladený alebo zmrazený, ak nebude spracovaný do 24 hodín po odoslaní.

3. Konštrukcia dopravných prostriedkov používaných na mraziarenskú dopravu musí zabezpečovať zachovanie vhodnej teploty počas celej prepravy.

KAPITOLA VII

Špecifické predpisy pre tranzit

Preprava živočíšnych vedľajších produktov a spracovaných výrobkov v tranzite musí spĺňať požiadavky kapitol I, II, III a VI.

KAPITOLA VIII

Kontrolné opatrenia

Kompetentný orgán musí prijať nevyhnutné opatrenia na kontrolu zberu, prepravy, použitia a likvidácie živočíšnych vedľajších produktov a spracovaných výrobkov vrátane kontroly vedenia požadovaných záznamov a dokumentácie a, ak to vyžaduje toto nariadenie alebo ak to považuje za potrebné kompetentný orgán, zapečatenie.

Ak kompetentný orgán umiestni pečať na zásielku živočíšnych vedľajších produktov alebo spracovaných výrobkov, musí (o tom) informovať kompetentný orgán miesta určenia.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA NA PREDBEŽNÉ SPRACOVANIE A SKLADY

KAPITOLA I

Požiadavky na schvaľovanie zariadení na predbežné spracovanie

1. Priestory a zariadenia musia spĺňať aspoň nasledujúce požiadavky.

a) Priestory musia byť dostatočne oddelené od verejnej komunikácie a ostatných priestorov, napr. bitúnkov. Dispozičné riešenie zariadení musí zabezpečovať úplné oddelenie materiálu kategórie 1 a kategórie 2 od materiálu kategórie 3, od prijatia až po odoslanie.

b) Zariadenie musí mať krytý priestor na príjem živočíšnych vedľajších produktov.

c) Zariadenie musí byť vybudované tak, aby sa dalo ľahko čistiť a dezinfikovať. Dlážky musia byť položené tak, aby uľahčovali odvádzanie tekutín.

d) Zariadenia musia mať vyhovujúce toalety, prezliekárne a umývadlá pre zamestnancov.

e) Zariadenie musí mať vhodné mechanizmy na ochranu proti škodcom, napríklad hmyzu, hlodavcom a vtákom.

f) Zariadenie musí mať systém na vypúšťanie odpadových vôd, ktorý spĺňa hygienické požiadavky.

g) Ak je to nevyhnutné na účely dosiahnutia cieľov tohto nariadenia, zariadenia musia mať vhodné sklady s regulovanou teplotou a dostatočnou kapacitou na uchovávanie živočíšnych vedľajších produktov pri vhodných teplotách navrhnuté tak, aby umožňovali monitorovanie a zaznamenávanie týchto teplôt.

2. Zariadenie musí mať vhodné vybavenie na čistenie a dezinfekciu nádob alebo nádrží, v ktorých sa prijímajú živočíšne vedľajšie produkty, a dopravných prostriedkov okrem lodí, v ktorých sa prepravujú. Musia byť poskytnuté vhodné prostriedky na dezinfekciu kolies dopravných prostriedkov.

KAPITOLA II

Všeobecné hygienické požiadavky

A. Zariadenie na predbežné spracovanie kategórie 3

1. Zariadenie nesmie vykonávať iné činnosti ako dovoz, zber, triedenie, rozrábku, chladenie, zmrazovanie do blokov, prechodné skladovanie a odosielanie materiálu kategórie 3.

2. Triedenie materiálu kategórie 3 sa musí vykonať spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek riziku šírenia chorôb zvierat.

3. Počas celého triedenia alebo skladovania musí byť materiál kategórie 3 spracúvaný a skladovaný oddelene od tovarov, ktoré nie sú materiálmi kategórie 3 tak, aby sa zabránilo šíreniu patogénov a aby sa zabezpečil súlad s článkom 22.

4. Materiál kategórie 3 musí byť riadne skladovaný a v prípade potreby chladený alebo zmrazený až do ďalšieho odoslania.

5. Obalový materiál musí byť spálený alebo zlikvidovaný inými prostriedkami v súlade s pokynmi kompetentného orgánu.

B. Zariadenia na predbežné spracovanie kategórie 1 alebo kategórie 2

6. Zariadenie nesmie vykonávať iné činnosti okrem zberu, spracovania, dočasného skladovania a odosielania materiálu kategórie 1 a kategórie 2.

7. Triedenie materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2 musí byť vykonané tak, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku šírenia chorôb zvierat.

8. Počas celého obdobia skladovania materiál kategórie 1 alebo kategórie 2 musí byť spracúvaný a skladovaný oddelene od ostatných tovarov tak, aby sa zabránilo šíreniu patogénov.

9. Materiál kategórie 1 alebo kategórie 2 musí byť riadne skladovaný vrátane skladovania za vhodných teplotných podmienok až do ďalšieho odoslania.

10. Obalový materiál musí byť spálený alebo zlikvidovaný inými prostriedkami v súlade s pokynmi kompetentného orgánu.

11. Odpadové vody musia byť spracované tak, aby sa zabezpečilo, pokiaľ to bude možné, že v nich nezostanú žiadne patogény. Špecifické požiadavky na spracovanie odpadových vôd zo zariadení na predbežné spracovanie kategórie 1 a kategórie 2 musia byť určené v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

KAPITOLA III

Požiadavky na schvaľovanie skladov

Priestory a zariadenia musia spĺňať aspoň nasledujúce požiadavky.

1. Priestory slúžiace na skladovanie spracovaných výrobkov získaných z materiálu kategórie 3 nesmú byť súčasne priestormi, ktoré slúžia na skladovanie výrobkov získaných z materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2, pokiaľ sa nenachádzajú v celkom oddelenej budove.

2. Sklad musí:

a) mať krytý priestor pre príjem výrobkov;

b) byť postavený tak, aby ho bolo možné ľahko čistiť a dezinfikovať. Dlážky musia byť položené tak, aby uľahčovali odvádzanie kvapalín;

c) mať vhodné umyvárne, prezliekárne a umývadlá pre zamestnancov a

d) mať vhodné mechanizmy na ochranu proti škodcom, napr. hmyzu, hlodavcom a vtákom.

3. Sklad musí mať vhodné zariadenia na čistenie a dezinfekciu nádob alebo nádrží, v ktorých sa prijímajú výrobky, a dopravných prostriedkov okrem lodí, v ktorých sa tieto výrobky prepravujú. Musia byť zabezpečené vhodné zariadenia na dezinfekciu kolies dopravných prostriedkov.

4. Výrobky sa musia riadne skladovať až do ďalšieho odoslania.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

POŽIADAVKY NA SPAĽOVNE A SPOLOČNÉ SPAĽOVNE, PRE KTORÉ NEPLATÍ SMERNICA 2000/76/ES

KAPITOLA I

Všeobecné podmienky

1. Spaľovne alebo spoločné spaľovne musia byť navrhnuté, vybavené a prevádzkované tak, aby spĺňali požiadavky tohto nariadenia.

2. Prevádzkovateľ spaľovne alebo spoločnej spaľovne musí prijať všetky potrebné preventívne opatrenia týkajúce sa príjmu živočíšnych vedľajších výrobkov, aby zabránil alebo obmedzil, pokiaľ to je možné, priame riziká pre zdravie ľudí alebo zvierat.

KAPITOLA II

Prevádzkové podmienky

3. Spaľovne alebo spoločné spaľovne musia byť navrhnuté, vybavené, postavené a prevádzkované tak, aby sa plyn vznikajúci v procese zvyšoval kontrolovane a rovnomerne aj za najnepriaznivejších podmienok počas dvoch sekúnd až na teplotu 850 °C nameranú v blízkosti vnútornej steny alebo v inom reprezentatívnom bode spaľovacej komory, povolenej kompetentným orgánom.

4. Každá linka vysokokapacitných spaľovní musí byť vybavená aspoň jedným pomocným horákom. Tento horák sa musí automaticky zapnúť, keď teplota dymových plynov (splodín) po poslednom vstreknutí spaľovacieho vzduchu klesne pod 850 °C. Musí sa používať aj počas operácií spúšťania a odstavovania zariadenia, aby sa zabezpečilo zachovanie teploty 850 °C počas trvania týchto operácií a pokým sa v spaľovacej komore bude nachádzať nespálený materiál.

5. Vysokokapacitné spaľovne alebo spoločné spaľovne musia mať a používať automatický systém, ktorý zabraňuje skŕmovaniu živočíšnych vedľajších produktov:

a) pri spustení, kým sa nedosiahne teplota 850 °C a

b) vždy ak sa neudrží teplota 850 °C.

6. Živočíšne vedľajšie produkty by mali byť, ak je to možné, umiestnené priamo do pece bez priamej manipulácie.

KAPITOLA III

Vypúšťanie vody

7. Priestory spaľovní alebo spoločných spaľovní vrátane pomocných skladov pre živočíšne vedľajšie produkty musia byť navrhnuté tak, aby zabránili neoprávnenému a náhodnému uvoľneniu znečisťujúcich látok do pôdy, povrchovej vody a podzemnej vody v súlade s ustanoveniami určenými v príslušnej legislatíve spoločenstva. Okrem toho musí byť zabezpečená skladovacia kapacita pre odtok kontaminovanej dažďovej vody z priestorov spaľovne alebo pre kontaminovanú vodu vznikajúcu pri rozliatí alebo požiarnických činnostiach.

8. Skladovacia kapacita musí byť dostatočná, aby umožňovala skúšky a spracovanie týchto vôd pred vypustením, ak to bude potrebné.

KAPITOLA IV

Splodiny

9. Na účely tejto kapitoly znamenajú "splodiny" všetky kvapalné alebo tuhé materiály, ktoré vznikli v procese spaľovania alebo spoluspaľovania, spracovania odpadových vôd alebo v iných procesoch v rámci spaľovne alebo spoločnej spaľovne. Patrí sem popol a struska z dna (pece), popolček a prach z kotla.

10. Splodiny vznikajúce pri prevádzke spaľovne alebo spoločnej spaľovne musia byť minimalizované čo do množstva a škodlivosti. Splodiny musia byť recyklované podľa potreby priamo v spaľovni alebo mimo nej v súlade s platnou legislatívou spoločenstva.

11. Preprava a dočasné skladovanie suchých splodín vo forme prachu musia byť vykonané tak, aby zabránili ich rozptylu v prostredí (napr. v uzatvorených nádobách).

KAPITOLA V

Meranie teploty

12. Na monitorovanie parametrov a podmienok týkajúcich sa procesu spaľovania alebo spoluspaľovania sa musia používať techniky. Vysokokapacitné spaľovne alebo spoločné spaľovne musia mať a používať zariadenie na meranie teploty.

13. Povolenie vydané kompetentným orgánom alebo podmienky s ním spojené musia určovať požiadavky na meranie teploty.

14. Riadna inštalácia a fungovanie každého automatického monitorovacieho zariadenia musí podliehať kontrole a ročnej skúške dozoru. Kalibrácia musí byť vykonaná prostredníctvom paralelných meraní pomocou referenčných metód aspoň raz za tri roky.

15. Výsledky meraní teploty musia byť zaznamenané a prezentované vhodným spôsobom, aby umožnili kompetentnému orgánu overiť splnenie povolených prevádzkových podmienok určených v tomto nariadení v súlade s postupmi, o ktorých rozhodne tento orgán.

KAPITOLA VI

Abnormálna prevádzka

16. V prípade poruchy alebo abnormálnych prevádzkových podmienok prevádzkovateľ musí obmedziť alebo ukončiť činnosti, len čo to bude možné, až do okamihu, keď bude možné pokračovať v normálnej prevádzke.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

VŠEOBECNÉ HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE MATERIÁLU KATEGÓRIE 1, 2 A 3

KAPITOLA I

Všeobecné požiadavky na schvaľovanie závodov na spracovanie materiálov kategórie 1, 2 a 3

1. Priestory a zariadenia musia spĺňať aspoň nasledujúce požiadavky:

a) priestory pre spracovanie živočíšnych vedľajších produktov nesmú byť na rovnakom mieste ako bitúnky, ak sa nenachádzajú v celkom oddelenej budove. Neoprávnené osoby a zvieratá nesmú mať prístup k spracovateľskému závodu;

b) spracovateľský závod musí mať čistú a nečistú zónu, ktoré musia byť vhodne oddelené. Nečistá zóna musí mať kryté miesto pre príjem živočíšnych vedľajších produktov a musí byť riešená tak, aby sa dala ľahko čistiť a dezinfikovať. Dlážky musia byť položené tak, aby uľahčovali odvádzanie tekutín. Spracovateľský závod musí mať vhodné umyvárne, prezliekárne a umývadlá pre zamestnancov;

c) spracovateľský závod musí mať dostatočnú výrobnú kapacitu pre teplú vodu a paru pre spracovanie živočíšnych vedľajších produktov;

d) nečistá zóna musí podľa potreby obsahovať zariadenie na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov a zariadenie na nakladanie rozdrvených vedľajších produktov do výrobnej jednotky;

e) všetky zariadenia, v ktorých sa spracúvajú živočíšne vedľajšie produkty, musia fungovať v súlade s požiadavkami kapitoly II. Ak je potrebné tepelné spracovanie, všetky zariadenia musia byť vybavené:

i) meracím zariadením na monitorovanie teploty voči času a, v prípade potreby, tlaku v kritických bodoch;

ii) registračnými prístrojmi slúžiacimi na nepretržité zaznamenávanie výsledkov týchto meraní;

iii) vhodným bezpečnostným systémom, ktorý zabraňuje nedostatočnému ohrievaniu;

f) aby sa zabránilo opakovanej kontaminácii hotového výrobku prichádzajúcimi živočíšnymi vedľajšími produktmi, je potrebné jasne oddeliť zónu závodu, kde sa vykladá materiál prichádzajúci na spracovanie, od oblastí vyhradených pre spracovanie tohto produktu a pre skladovanie spracovaného výrobku.

2. Spracovateľský závod musí mať vhodné zariadenia pre čistenie a dezinfekciu nádob alebo nádrží, v ktorých sa prijímajú živočíšne vedľajšie produkty, a dopravných prostriedkov okrem lodí, v ktorých sa prepravujú.

3. Musia byť zabezpečené vhodné zariadenia na dezinfekciu kolies dopravných prostriedkov pri odchode z nečistej zóny spracovateľského závodu.

4. Všetky spracovateľské závody musia mať systém na vypúšťanie odpadových vôd spĺňajúci požiadavky kompetentného orgánu.

5. Spracovateľský závod musí mať vlastné laboratórium alebo používať služby externého laboratória. Laboratórium musí byť vybavené zariadením nevyhnutným na vykonávanie potrebných analýz a schváleným kompetentným orgánom.

KAPITOLA II

Všeobecné hygienické požiadavky

1. Živočíšne vedľajšie produkty musia byť spracované čo najskôr po ich príchode. Až do spracovania musia byť riadne uskladnené.

2. Nádoby, nádrže a dopravné prostriedky používané na prepravu nespracovaných materiálov musia byť vyčistené v určených priestoroch. Tieto priestory musia byť situované alebo navrhnuté tak, aby zabraňovali riziku kontaminácie spracovaných výrobkov.

3. Osoby pracujúce v nečistej zóne nesmú vstúpiť do čistej zóny bez toho, aby sa prezliekli do pracovného odevu a obuvi alebo bez toho, aby si dezinfikovali obuv. Zariadenia a pomôcky sa nesmú prenášať z nečistej zóny do čistej zóny bez predchádzajúceho vyčistenia a dezinfekcie. Musia byť vypracované postupy pre pohyb zamestnancov, ktoré umožnia kontrolovať presun zamestnancov medzi zónami a predpísať riadne používanie kúpeľa pre nohy a kúpeľa pre kolesá.

4. Odpadové vody vznikajúce v nečistej zóne musia byť spracované s cieľom zabezpečiť, ak je to prakticky možné, aby v nich nezostali žiadne patogény. Špecifické požiadavky na spracovanie odpadových vôd zo spracovateľských závodov môžu byť určené v rámci postupu uvedeného v článku 33 (2).

5. Musia sa systematicky prijímať preventívne opatrenia proti vtákom, hlodavcom, hmyzu alebo iným škodcom. Na tento účel sa musí použiť doložený program kontroly škodcov.

6. Pre všetky časti priestorov musia byť určené a doložené čistiace postupy. Na čistenie musia byť zabezpečené vhodné zariadenia a čistiace prostriedky.

7. Hygienická kontrola musí zahŕňať pravidelné inšpekcie prostredia a zariadení. Plány a výsledky inšpekcií musia byť doložené a uchovávané aspoň počas dvoch rokov.

8. Zariadenia musia byť udržiavané v dobrom stave a meracie prístroje musia byť pravidelne kalibrované.

9. Spracované výrobky musia byť premiestňované a skladované v spracovateľskom závode tak, aby sa vylúčila možnosť ich opakovanej kontaminácie.

KAPITOLA III

Metódy spracovania

Metóda 1

Drvenie

1. Ak veľkosť častíc živočíšnych vedľajších produktov, ktoré majú byť spracované, je väčšia ako 50 milimetrov, živočíšne vedľajšie produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 50 milimetrov. Každý deň je potrebné kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 50 milimetrov, je potrebné zastaviť proces a pred jeho obnovením vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

2. Po drvení sa živočíšne vedľajšie produkty musia zohrievať na teplotu v strede hmoty vyššiu než 133 °C aspoň počas 20 minút bez prerušenia pri minimálnom (absolútnom) tlaku 3 bar, vyvinutom nasýtenou parou [1]; tepelné spracovanie môže byť aplikované ako jediný proces alebo ako proces predchádzajúci alebo nasledujúci po sterilizačnej fáze.

3. Spracovanie môže byť vykonané v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

Metóda 2

Drvenie

1. Ak veľkosť častíc živočíšnych vedľajších produktov, ktoré majú byť spracované, je väčšia ako 150 milimetrov, živočíšne vedľajšie produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 150 milimetrov. Každý deň je potrebné kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 150 milimetrov, je potrebné zastaviť proces a pred jeho obnovením vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

2. Po drvení sa živočíšne vedľajšie produkty musia zohrievať na teplotu vyššiu než 100 °C v strede hmoty aspoň počas 125 minút, teplotu v strede hmoty vyššiu než 110 °C aspoň počas 120 minút a teplotu v strede hmoty vyššiu než 120 °C aspoň počas 50 minút.

3. Spracovanie musí byť vykonané v dávkovom systéme.

4. Živočíšne vedľajšie produkty sa musia variť tak, aby časovo-teplotné požiadavky boli dosiahnuté súčasne.

Metóda 3

Drvenie

1. Ak veľkosť častíc živočíšnych vedľajších produktov, ktoré majú byť spracované, je väčšia ako 30 milimetrov, živočíšne vedľajšie produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 30 milimetrov. Každý deň je potrebné kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 30 milimetrov, je potrebné zastaviť proces a pred jeho obnovením vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

2. Po drveníi sa živočíšne vedľajšie produkty musia zohrievať na teplotu v strede hmoty vyššiu než 100 °C aspoň počas 95 minút, teplotu v strede hmoty vyššiu než 110 °C aspoň počas 55 minút a teplotu v strede hmoty vyššiu než 120 °C aspoň počas 13 minút.

3. Spracovanie môže byť vykonané v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

4. Živočíšne vedľajšie produkty sa môžu variť tak, aby časovo-teplotné požiadavky boli dosiahnuté súčasne.

Metóda 4

Drvenie

1. Ak veľkosť častíc živočíšnych vedľajších produktov, ktoré majú byť spracované, je väčšia ako 30 milimetrov, živočíšne vedľajšie produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 30 milimetrov. Každý deň je potrebné kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 30 milimetrov, je potrebné zastaviť proces a pred jeho obnovením vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

2. Po drvení živočíšne vedľajšie produkty musia byť umiestnené do nádoby s pridaným tukom a zohrievané na teplotu v strede hmoty vyššiu než 100 °C aspoň počas 16 minút, teplotu v strede hmoty vyššiu než 110 °C aspoň počas 13 minút, teplotu v strede hmoty vyššiu než 120 °C aspoň počas ôsmich minút a teplotu v strede hmoty vyššiu než 130 °C aspoň počas troch minút.

3. Spracovanie môže byť vykonané v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

4. Živočíšne vedľajšie produkty sa môžu variť tak, aby časovo-teplotné požiadavky boli dosiahnuté súčasne.

Metóda 5

Drvenie

1. Ak veľkosť častíc živočíšnych vedľajších produktov, ktoré majú byť spracované, je väčšia ako 20 milimetrov, živočíšne vedľajšie produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 20 milimetrov. Každý deň je potrebné kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 20 milimetrov, je potrebné zastaviť proces a pred jeho obnovením vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

2. Po drvení sa živočíšne vedľajšie produkty musia zohrievať až do koagulácie a potom stlačiť, aby sa z bielkovinového materiálu odstránil tuk a voda. Bielkovinový materiál sa musí potom zohrievať na teplotu v strede hmoty vyššiu než 80 °C aspoň počas 120 minút a na teplotu v strede hmoty vyššiu než 100 °C aspoň počas 60 minút.

3. Spracovanie môže byť vykonané v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

4. Živočíšne vedľajšie produkty sa môžu variť tak, aby časovo-teplotné požiadavky boli dosiahnuté súčasne.

Metóda 6

(iba pre živočíšne vedľajšie produkty rybieho pôvodu)

Drvenie

1. Živočíšne vedľajšie produkty musia byť rozdrvené na… milimetrov. Potom musia byť zmiešané s kyselinou mravenčou, aby sa pH znížilo na… Zmes musí byť skladovaná počas… hodín až do ďalšieho spracovania.

2. Potom sa zmes musí vložiť do tepelného konvertora a zohrievať na teplotu v strede hmoty… °C aspoň počas… minút. Pohyb produktu cez tepelný konvertor musí byť kontrolovaný pomocou mechanických príkazov, ktoré obmedzia jeho presun tak, aby na konci tepelného spracovania produkt prešiel dostatočným cyklom, pokiaľ ide o čas aj teplotu.

3. Produkt musí byť po tepelnom spracovaní rozdelený na kvapalinu, tuk a oškvarky pomocou mechanických prostriedkov. Aby sa získal spracovaný koncentrát živočíšnej bielkoviny, kvapalná fáza musí byť prečerpaná do dvoch tepelných výmenníkov, ktoré sú ohrievané parou a vybavené vákuovými komorami, aby sa v nich jeho vlhkosť odstránila vo forme vodnej pary. Oškvarky musia byť pred skladovaním znovu vložené do koncentrátu bielkoviny.

Metóda 7

1. Každá metóda spracovania, schválená kompetentným orgánom, ak bol tomuto orgánu predložený dôkaz, že z konečného produktu bola odobratá vzorka každý deň počas obdobia jedného mesiaca v súlade s nasledujúcimi mikrobiologickými normami:

a) Vzorky materiálu odobraté bezprostredne po tepelnom spracovaní:

Clostridium perfringens neprítomný v 1 g produktov

b) Vzorky materiálu odobraté počas skladovania alebo pri vyskladnení v spracovateľskom závode:

Salmonela: neprítomnosť v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g

kde:

n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované;

m = prahová hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za uspokojivý, ak počet baktérií vo všetkých vzorkách nepresiahne m;

M = maximálna hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za neuspokojivý, ak počet baktérií v jednej alebo niekoľkých vzorkách je M alebo viac a

c = počet vzoriek, v ktorých sa počet baktérií môže pohybovať od m do M, pričom vzorka sa ešte považuje za prijateľnú, ak počet baktérií ostatných vzoriek je m alebo menej.

2. Podrobnosti o kritických kontrolných bodoch, v rámci ktorých každý spracovateľský závod uspokojivo spĺňa mikrobiologické normy, musia byť zaznamenané a uchovávané, aby majiteľ, prevádzkovateľ alebo ich zástupca a kompetentný orgán mohli monitorovať prevádzku spracovateľského závodu. Informácie, ktoré majú byť zaznamenané a monitorované, musia zahŕňať veľkosť častíc, kritickú teplotu a v prípade potreby absolútny čas, tlakový profil, rýchlosť podávania (prísunu) suroviny a rýchlosť recyklovania tuku.

3. Tieto informácie musia byť poskytnuté Komisii na požiadanie.

KAPITOLA IV

Kontrola výroby

1. Kompetentný orgán musí kontrolovať spracovateľské závody, aby zabezpečil splnenie požiadaviek tohto nariadenia. Musí najmä:

a) kontrolovať:

i) všeobecné podmienky hygieny priestorov, zariadení a zamestnancov;

ii) účinnosť vlastných kontrol vykonaných závodom, v súlade s článkom 25, najmä prostredníctvom skúmania výsledkov a odberu vzoriek;

iii) normy výrobkov po spracovaní. Analýzy a skúšky musia byť vykonané v súlade s vedecky uznávanými metódami (najmä tými, ktoré sú určené v legislatíve spoločenstva alebo, ak neexistujú, s uznávanými medzinárodnými normami alebo, ak neexistujú, s vnútroštátnymi normami) a

iv) skladovacie podmienky;

b) odobrať všetky vzorky potrebné pre laboratórne skúšky a

c) vykonať všetky ostatné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

2. Aby kompetentný orgán mohol vykonávať svoje povinnosti podľa odseku 1, je potrebné umožniť mu kedykoľvek voľný prístup ku všetkým častiam spracovateľského závodu a k záznamom, obchodným dokladom a zdravotným certifikátom.

KAPITOLA V

Validačné postupy

1. Kompetentný orgán musí potvrdiť spracovateľský závod na základe nasledujúcich postupov a ukazovateľov:

a) popisu procesu (pomocou vývojového diagramu procesu);

b) identifikácie kritických kontrolných bodov (KKP) vrátane rýchlosti spracovania materiálu pre kontinuálne systémy;

c) súladu so špecifickými požiadavkami procesu určenými týmto nariadením a

d) splnenia nasledujúcich požiadaviek:

i) veľkosť častíc pre dávkové tlakové a kontinuálne procesy, definovaná pomocou otvoru mlynčeka alebo veľkosťou medzery meracieho kontaktu, a

ii) teplota, tlak, čas spracovania a rýchlosť spracovania materiálu (iba pre kontinuálny systém), uvedené v odsekoch 2 a 3.

2. V prípade kontinuálneho tlakového systému:

a) teplota musí byť monitorovaná pomocou permanentného termočlánku a zakreslená v závislosti od reálneho času;

b) tlakový stupeň musí byť monitorovaný pomocou permanentného tlakomera. Tlak musí byť zakreslený v závislosti od reálneho času;

c) čas spracovania musí byť znázornený pomocou diagramu čas/teplota a čas/tlak.

Termočlánok a tlakomer je potrebné aspoň raz za rok kalibrovať.

3. V prípade kontinuálneho tlakového systému:

a) teplota a tlak musia byť monitorované pomocou termočlánkov alebo infračervenej teplotnej pištole a tlakomerov, používaných na určených miestach v rámci celého systému spracovania tak, aby teplota a tlak spĺňali požadované podmienky v rámci celého kontinuálneho systému alebo v jeho časti. Teplota a tlak musia byť zakreslené v závislosti od reálneho času;

b) meranie minimálneho času prechodu v rámci celej relevantnej časti kontinuálneho systému, kde teplota a tlak spĺňajú požadované podmienky, musí byť poskytnuté kompetentným orgánom pomocou nerozpustných markerov (napríklad kysličníka manganičitého) alebo metódy, ktorá poskytuje rovnocenné záruky. Presné meranie a kontrola rýchlosti spracovania materiálu sú dôležité a musia byť merané počas validačnej skúšky vo vzťahu ku KKP, ktoré môžu byť nepretržite monitorované, napr.:

i) počet otáčok posuvnej skrutky za minútu (ot./min.),

ii) elektrický výkon (ampéry pri danom napätí),

iii) rýchlosť odparovania/kondenzácie alebo

iv) počet zdvihov čerpadla za jednotku času.

Všetky meracie a monitorovacie zariadenia je potrebné aspoň raz za rok kalibrovať.

4. Kompetentný orgán musí pravidelne opakovať validačné postupy, ak to považuje za potrebné a v každom prípade pri všetkých významných zmenách procesu (napr. pri zmene strojných zariadení alebo pri zmene surovín).

5. Validačné postupy založené na skúšobných metódach môžu byť určené v rámci postupu uvedeného v článku 33 (2).

[1] „Nasýtená para“ znamená, že všetok vzduch sa odsaje a nahradí parou v celej sterilizačnej komore.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE MATERIÁLU KATEGÓRIE 1 A 2 A NA ZARIADENIA NA VÝROBU BIOPLYNU A KOMPOSTU

KAPITOLA I Špecifické požiadavky na spracovania materiálu kategórie 1 a kategórie 2

Okrem všeobecných požiadaviek určených v prílohe V platia nasledujúce požiadavky.

A. Priestory

1. Dispozičné riešenie spracovateľských závodov kategórie 1 a kategórie 2 musí zabezpečiť úplné oddelenie materiálu kategórie 1 od materiálu kategórie 2, od prijatia suroviny až po odoslanie výsledného spracovaného výrobku.

2. Kompetentný orgán však môže povoliť dočasné používanie spracovateľského závodu kategórie 2 pre spracovanie materiálu kategórie 1, ak hromadný výskyt nákazlivej choroby alebo iné mimoriadne a nepredvídateľné okolnosti povedú k nedostatku kapacity spracovateľského závodu kategórie 1.

Kompetentný orgán musí znovu schváliť spracovateľský závod kategórie 2 v súlade s článkom 13 skôr, než začne znovu spracúvať materiál kategórie 2.

B. Spracovateľské normy

3. Kritické kontrolné body, ktoré určujú rozsah tepelných úprav použitých pri spracovaní, musia byť identifikované pre každú metódu spracovania uvedenú v prílohe V kapitole III. Kritickými kontrolnými bodmi môžu byť:

a) veľkosť častíc suroviny;

b) teplota dosiahnutá v procese tepelného spracovania;

c) tlak aplikovaný na surovinu a

d) trvanie procesu tepelného spracovania alebo rýchlosť podávania v kontinuálnom systéme.

Minimálne spracovateľské normy musia byť špecifikované pre každý použiteľný kritický kontrolný bod.

4. Záznamy sa musia uchovávať aspoň počas dvoch rokov, aby ukázali, že pre každý kritický kontrolný bod boli použité minimálne hodnoty spracovania.

5. Presne kalibrované meracie/registračné prístroje musia byť použité na nepretržité monitorovanie podmienok spracovania. Musia sa viesť záznamy uvádzajúce dátum kalibrácie meracích/registračných prístrojov.

6. Materiál, ktorý nemohol prejsť špecifikovaným tepelným spracovaním (napr. materiál vypustený pri spustení alebo únik z beztlakových sterilizačných zariadení), sa musí znovu podrobiť tepelnému spracovaniu alebo znovu zhromaždiť a spracovať.

7. Živočíšne vedľajšie produkty musia byť spracované v súlade s nasledujúcimi spracovateľskými normami.

a) Metóda spracovania 1 sa musí použiť v prípade:

i) materiálu kategórie 2, okrem hnoja a obsahu tráviaceho traktu, určeného pre zariadenia na výrobu bioplynu alebo kompostu, alebo ktorý sa má použiť ako organické hnojivo alebo tzv. zúrodňovač pôdy a

ii) materiálu kategórie 1 a kategórie 2 určeného na skládku.

b) Ktorákoľvek z metód spracovania 1 až 5 sa musí použiť v prípade:

i) materiálu kategórie 2, z ktorého výsledná bielkovina je určená na spálenie alebo spoluspálenie,

ii) materiálu kategórie 2, z ktorého kafilerický tuk je určený pre oleochemický závod kategórie 2, a

iii) materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2, ktorý je určený na spálenie alebo spoluspálenie.

Kompetentný orgán však môže požadovať, aby sa metóda spracovania 1 použila v prípade materiálu kategórie 1 určeného na spálenie alebo znovuspálenie.

C. Spracované výrobky

8. Spracované výrobky pochádzajúce z materiálov kategórie 1 alebo kategórie 2 musia byť, s výnimkou kvapalných výrobkov určených pre zariadenia na výrobu bioplynu alebo kompostu, trvalo označené podľa technických možností značkou pomocou systému schváleného kompetentným orgánom. Podrobné predpisy pre toto označenie môžu byť určené v rámci postupu uvedeného v článku 33 (2).

9. Vzorky spracovaných výrobkov určených pre zariadenia na výrobu bioplynu alebo kompostu alebo na skládku, odobraté bezprostredne po tepelnom spracovaní, nesmú obsahovať tepelne odolné spóry patogénnych baktérií (Clostridium perfringens neprítomný v 1 g výrobkov).

KAPITOLA II Špecifické požiadavky na schvaľovanie zariadení na výrobu bioplynu a kompostu

A. Priestory

1. Zariadenia na výrobu bioplynu musia byť vybavené:

a) pasterizačnou/hygienizačnou jednotkou, ktorú nie je možné obísť, so:

i) zariadeniami na monitorovanie teploty v čase;

ii) registračnými prístrojmi na nepretržité zaznamenávanie výsledkov týchto meraní a

iii) vhodným bezpečnostným systémom zabraňujúcim nedostatočnému ohrevu a

b) vhodnými zariadeniami na čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov a nádob pri odchode zo zariadenia na výrobu bioplynu.

Pasterizačná/hygienizačná jednotka však nie je povinná pre zariadenia na výrobu bioplynu, ktoré transformujú iba živočíšne vedľajšie produkty, ktoré boli spracované pomocou metódy 1.

2. Zariadenia na výrobu kompostu musia byť vybavené:

a) zatvoreným kompostovacím reaktorom, ktorý nie je možné obísť, so:

i) zariadeniami na monitorovanie teploty v čase;

ii) registračnými prístrojmi na nepretržité zaznamenávanie výsledkov týchto meraní a

iii) vhodným bezpečnostným systémom zabraňujúcim nedostatočnému ohrevu a

b) vhodnými zariadeniami na čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov a nádob prepravujúcich nespracované živočíšne vedľajšie produkty.

3. Každé zariadenie na výrobu bioplynu a každé zariadenie na výrobu kompostu musí mať vlastné laboratórium alebo používať externé laboratórium. Laboratórium musí byť vybavené na vykonávanie potrebných analýz a schválené kompetentným orgánom.

B. Hygienické požiadavky

4. V zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostu môžu byť transformované iba nasledujúce živočíšne vedľajšie produkty:

a) materiál kategórie 2, ak sa metóda spracovania 1 používa v spracovateľskom závode kategórie 2;

b) hnoj a obsah tráviaceho traktu a

c) materiál kategórie 3.

5. Živočíšne vedľajšie produkty uvedené v odseku 4 musia byť transformované čo najskôr po príchode. Až do spracovania musia byť riadne skladované.

6. Nádoby, nádrže a dopravné prostriedky používané na prepravu nespracovaného materiálu musia byť vyčistené v určených priestoroch. Tieto priestory musia byť situované alebo určené tak, aby zabránili riziku kontaminácie spracovaných produktov.

7. Je potrebné systematicky prijímať preventívne opatrenia proti vtákom, hlodavcom, hmyzu alebo iným škodcom. Na tento účel sa musí používať doložený program na kontrolu škodcov.

8. Čistiace postupy musia byť doložené a určené pre všetky časti týchto priestorov. Na čistenie musia byť zabezpečené vhodné zariadenia a čistiace prostriedky.

9. Hygienická kontrola musí zahŕňať pravidelné inšpekcie prostredia a zariadení. Plány a výsledky inšpekcií musia byť doložené.

10. Zariadenia musia byť udržiavané v dobrom stave a meracie prístroje musia byť pravidelne kalibrované.

11. Zvyšky trávenia musia byť premiestňované a skladované v zariadení tak, aby sa vylúčila možnosť ich opakovanej kontaminácie.

C. Spracovateľské normy

12. Materiál kategórie 3 používaný ako surovina v zariadení na výrobu bioplynu, ktorý je vybavený pasterizačnou/hygienizačnou jednotkou, musí byť podrobený nasledujúcim minimálnym požiadavkám:

a) maximálna veľkosť častíc pred vstupom do jednotky: 12 mm;

b) minimálna teplota všetkého materiálu, ktorý sa nachádza v jednotke: 70 °C a

c) minimálny čas strávený v jednotke bez prerušenia: 60 minút.

13. Materiál kategórie 3, ktorý sa používa ako surovina v zariadení na výrobu kompostu, musí byť podrobený nasledujúcim minimálnym požiadavkám:

a) maximálna veľkosť častíc pred vstupom do kompostačného reaktora: 12 mm,

b) minimálna teplota všetkého materiálu, ktorý sa nachádza v reaktore: 70 °C a

c) minimálny čas strávený v reaktore pri teplote 70 °C (všetok materiál): 60 minút.

14. Kompetentný orgán môže však povoliť až do prijatia predpisov v súlade s článkom 6 (2) g),ak kuchynský odpad je jediným živočíšnym vedľajším produktom, ktorý sa používa ako surovina v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostu, použitie iných spracovateľských noriem, než sú určené v odsekoch 12 a 13, v prípade, že zaručia rovnaký účinok, pokiaľ ide o zníženie patogénov.

D. Zvyšky trávenia a kompost

15. Vzorky zvyškov trávenia alebo kompostu odobraté počas skladovania alebo pri vyskladnení v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostu musia spĺňať nasledujúce normy:

Salmonela: neprítomnosť v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g

kde:

n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované;

m = prahová hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za uspokojivý, ak počet baktérií vo všetkých vzorkách nepresiahne m;

M = maximálna hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za neuspokojivý, ak počet baktérií v jednej alebo niekoľkých vzorkách je M alebo viac a

c = počet vzoriek, v ktorých sa počet baktérií môže pohybovať od m do M, pričom vzorka sa ešte považuje za prijateľnú, ak počet baktérií ostatných vzoriek je m alebo menej.

KAPITOLA III Spracovateľské normy pre ďalšie spracovanie kafilerických tukov

Pri výrobe derivátov tuku z kafilerických tukov, pochádzajúcich z materiálu kategórie 2, sa môžu použiť nasledujúce procesy:

1. transesterifikácia alebo hydrolýza pri minimálnej teplote 200 °C a pri zodpovedajúcom vhodnom tlaku počas 20 minút (glycerol, mastné kyseliny a estery) alebo

2. saponifikácia pomocou NaOH 12M (glycerol a mydlo):

a) v dávkovom procese pri teplote 95 °C počas troch hodín alebo

b) v kontinuálnom procese pri teplote 140 °C a tlaku 2 bar (2000 hPa) počas ôsmich minút alebo za rovnocenných podmienok určených v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

ŠPECIFICKÉ HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE A UVÁDZANIE SPRACOVANEJ ŽIVOČÍŠNEJ BIELKOVINY A INÝCH SPRACOVANÝCH VÝROBKOV NA TRH, KTORÉ BY SA MOHLI POUŽIŤ AKO KRMIVO

KAPITOLA I Špecifické požiadavky na schvaľovanie spracovateľských závodov kategórie 3

Okrem všeobecných požiadaviek stanovených v prílohe V platia nasledujúce požiadavky.

A. Priestory

1. Priestory na spracovanie materiálu kategórie 3 nesmú byť na tom istom mieste ako priestory, kde sa spracúva materiál kategórie 1 alebo kategórie 2, ak sa nenachádzajú v úplne oddelenej budove.

2. Kompetentný orgán však môže povoliť dočasné používanie spracovateľského závodu kategórie 3 na spracovanie materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2, ak hromadný výskyt nákazlivej choroby alebo iné mimoriadne a nepredvídateľné okolnosti povedú k nedostatku kapacity v spracovateľskom závode kategórie 1 alebo kategórie 2.

Kompetentný orgán musí znovu schváliť spracovateľský závod kategórie 3 v súlade s článkom 17, skôr ako začne znovu spracúvať materiál kategórie 3.

3. Spracovateľské závody kategórie 3 musia mať:

a) zariadenie na kontrolu prítomnosti vonkajších materiálov, napr. obalov, kovových častí atď., v živočíšnych vedľajších produktoch a

b) ak objem spracovaných výrobkov vyžaduje pravidelnú alebo trvalú prítomnosť kompetentného orgánu, vhodne vybavenú uzamykateľnú miestnosť na výlučné používanie inšpekcie.

B. Surovina

4. Pri výrobe spracovaných živočíšnych bielkovín a iných krmív sa môže používať iba materiál kategórie 3 uvedený v odseku 1 a) až j) článku 6, ktorý bol spracovaný, skladovaný a prepravený v súlade s článkom 22.

5. Pred spracovaním je potrebné skontrolovať živočíšne vedľajšie produkty na prítomnosť vonkajších materiálov. Ak sú prítomné, musia byť okamžite odstránené.

C. Spracovateľské normy

6. Kritické kontrolné body, ktoré určujú rozsah tepelných úprav použitých pri spracovaní, musia byť identifikované pre každú metódu spracovania uvedenú v prílohe V kapitole III. Kritické kontrolné body musia zahŕňať aspoň:

- veľkosť častíc suroviny,

- teplotu dosiahnutú v procese tepelného spracovania,

- tlak aplikovaný na surovinu, ak je použiteľný, a

- trvanie procesu tepelného spracovania alebo rýchlosť podávania do kontinuálneho systému.

Minimálne spracovateľské normy musia byť špecifikované pre každý použiteľný kritický kontrolný bod.

7. Záznamy musia byť uchovávané aspoň počas dvoch rokov, aby ukázali, že sa používajú minimálne hodnoty spracovania pre každý kritický bod.

8. Presne kalibrované meracie/registračné prístroje sa musia používať na nepretržité monitorovanie podmienok spracovania. Aspoň počas dvoch rokov sa musia viesť záznamy uvádzajúce dátum kalibrácie meracích/registračných prístrojov.

9. Materiál, ktorý nemohol prejsť uvedeným tepelným spracovaním (napríklad materiál vypustený pri spustení alebo únik z beztlakových sterilizačných zariadení), musí byť znovu podrobený tepelnému spracovaniu alebo zhromaždený a znovu spracovaný.

D. Spracované výrobky

10. Vzorky konečných výrobkov odobraté počas skladovania alebo pri vyskladnení v spracovateľskom závode musia spĺňať nasledujúce normy:

Salmonela: neprítomnosť v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g

kde:

n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované;

m = prahová hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za uspokojivý, ak počet baktérií vo všetkých vzorkách nepresiahne m;

M = maximálna hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za neuspokojivý, ak počet baktérií v jednej alebo niekoľkých vzorkách je M alebo vyšší a

c = počet vzoriek, v ktorých sa počet baktérií môže pohybovať od m do M, pričom vzorka sa ešte považuje za prijateľnú, ak počet baktérií ostatných vzoriek je m alebo nižší.

KAPITOLA II Špecifické požiadavky na spracovanú živočíšnu bielkovinu

Okrem všeobecných podmienok určených v kapitole I platia nasledujúce podmienky.

A. 1. Spracovaná živočíšna bielkovina cicavcov musí byť podrobená metóde spracovania 1.

2. Spracovaná živočíšna bielkovina necicavcov, okrem rybej múčky, musí byť podrobená niektorej z metód spracovania 1 až 5 alebo 7.

3. Rybia múčka musí byť podrobená:

a) ktorejkoľvek z metód spracovania alebo

b) metóde a parametrom, ktoré zabezpečia, aby príslušný výrobok spĺňal mikrobiologické normy určené v kapitole I odseku 10.

B. 4. Spracovaná živočíšna bielkovina musí byť zabalená a skladovaná v nových alebo sterilizovaných vreciach alebo skladovaná v riadne postavených zásobníkoch na sypký materiál (silách).

5. Musia byť prijaté dostatočné opatrenia, ktoré minimalizujú kondenzáciu v zásobníkoch, dopravníkoch alebo vo výťahoch.

6. Výrobky v dopravníkoch, výťahoch a zásobníkoch musia byť chránené pred náhodnou kontamináciou.

7. Zariadenie na manipuláciu so spracovanou živočíšnou bielkovinou musí byť udržiavané v čistom a suchom stave a malo by mať vhodné kontrolné miesta, aby bolo možné kontrolovať čistotu zariadenia. Všetky skladovacie zariadenia musia byť pravidelne vyprázdňované a čistené podľa požiadaviek výroby.

8. Spracovaná živočíšna bielkovina musí zostať suchá. Je potrebné zabrániť únikom a kondenzácii v skladovacích priestoroch.

C. Dovoz

9. Členské štáty musia povoliť dovoz spracovanej živočíšnej bielkoviny:

a) ak pochádza z tretích krajín, ktoré sú uvedené na zozname v časti II prílohy XI, alebo v prípade rybej múčky, ktoré sú uvedené na zozname v časti III prílohy XI;

b) ak pochádza zo spracovateľského závodu, ktorý je uvedený na zozname podľa článku 29 (4);

c) ak bola vyrobená v súlade s týmto nariadením a

d) ak je sprevádzaná veterinárnym osvedčením uvedeným v článku 29 (6).

10. Kompetentný orgán musí pred uvoľnením zásielok do voľného obehu v rámci spoločenstva odobrať vzorky z dovezenej spracovanej živočíšnej bielkoviny na mieste hraničnej kontroly, aby zabezpečil splnenie podmienok kapitoly I odseku 10. Kompetentný orgán musí:

a) odobrať vzorky z každej zásielky výrobkov prepravovaných ako hromadné zásielky a

b) vykonať náhodný odber vzoriek zo zásielok výrobkov zabalených vo výrobnom závode pôvodu.

11. Ak šesť po sebe nasledujúcich skúšok hromadných zásielok pochádzajúcich z danej tretej krajiny poskytne negatívny výsledok, kompetentný orgán môže vykonať náhodný odber vzoriek z nasledujúcich hromadných zásielok pochádzajúcich z tejto tretej krajiny. Ak jedna z týchto náhodných vzoriek bude pozitívna, kompetentný orgán vykonávajúci odber vzoriek musí o tom informovať kompetentný orgán krajiny pôvodu, aby mu umožnil prijať vhodné opatrenia na nápravu situácie. Kompetentný orgán krajiny pôvodu musí na tieto opatrenia upozorniť kompetentný orgán vykonávajúci odber vzoriek. V prípade ďalšieho pozitívneho výsledku z toho istého zdroja musí kompetentný orgán odoberať vzorky zo všetkých zásielok pochádzajúcich z toho istého zdroja, kým šesť po sebe nasledujúcich skúšok znovu neposkytne negatívny výsledok.

12. Kompetentné orgány musia viesť záznamy o výsledkoch odberov vzoriek vykonaných na všetkých zásielkach, z ktorých boli odobraté vzorky, aspoň počas dvoch rokov.

13. Ak sa v zásielke zistí prítomnosť salmonely, musí:

a) sa s ňou zaobchádzať v súlade s postupom stanoveným v článku 17 (2) a) smernice 97/78/ES [1] alebo

b) byť znovu spracovaná v spracovateľskom závode schválenom podľa tohto nariadenia alebo dekontaminovaná prostredníctvom spracovania povoleného kompetentným orgánom. Zoznam povolených spracovaní môže byť vypracovaný v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2). Zásielka nesmie byť uvoľnená, kým nebude spracovaná, skontrolovaná na salmonelu kompetentným orgánom v súlade s kapitolou I odsekom 10 a kým nebude dosiahnutý negatívny výsledok.

KAPITOLA III Špecifické požiadavky na krvné produkty

Okrem všeobecných podmienok stanovených v kapitole I platia nasledujúce podmienky.

A. Okrem všeobecných podmienok stanovených v kapitole I platia nasledujúce podmienky.

1. Pri výrobe krvných produktov sa môže použiť iba krv, na ktorú sa vzťahuje odsek 1 a) a b) článku 6.

B. Spracovateľské normy

2. Krvné produkty musia byť podrobené:

a) niektorej z metód spracovania 1 až 5 alebo 7 alebo

b) metóde a parametrom, ktoré zabezpečia, aby príslušný produkt splnil mikrobiologické normy určené v kapitole I odseku 10.

C. Dovoz

3. Členské štáty musia povoliť dovoz krvných produktov, ak:

a) pochádzajú z tretej krajiny uvedenej na zozname v časti V prílohy XI;

b) pochádzajú zo spracovateľského závodu uvedeného na zozname podľa článku 29 (4);

c) boli vyrobené v súlade s týmto nariadením a

d) sú sprevádzané veterinárnym osvedčením uvedeným v článku 29 (6).

KAPITOLA IV Špecifické požiadavky na kafilerické tuky a rybí olej

Okrem všeobecných podmienok stanovených v kapitole I platia nasledujúce podmienky.

A. Spracovateľské normy

1. Kafilerické tuky pochádzajúce z prežúvavcov musia byť očistené tak, aby maximálne úrovne zvyšných celkových nerozpustných nečistôt nepresahovali 0,15 % hmotnosti.

B. Dovoz kafilerickýchh tukov

2. Členské štáty musia povoliť dovoz kafilerických produktov, ak:

a) pochádzajú z tretej krajiny uvedenej na zozname v časti IV prílohy XI;

b) pochádzajú zo spracovateľského závodu uvedeného na zozname podľa článku 29 (4);

c) boli vyrobené v súlade s týmto nariadením a

d) buď:

i) boli úplne alebo čiastočne vyrobené z bravčovej suroviny a pochádzajú z krajiny alebo časti územia krajiny, kde sa nevyskytla slintačka a krívačka počas predchádzajúcich 24 mesiacov a kde sa nevyskytol klasický mor ošípaných a africký mor ošípaných počas predchádzajúcich 12 mesiacov, alebo

ii) boli úplne alebo čiastočne vyrobené z hydinovej suroviny a pochádzajú z krajiny alebo časti územia krajiny, kde sa nevyskytli pseudomor hydiny a mor hydiny počas predchádzajúcich šiestich mesiacov, alebo

iii) boli úplne alebo čiastočne vyrobené zo suroviny prežúvavcov a pochádzajú z krajiny alebo časti územia krajiny, kde sa nevyskytla slintačka a krívačka počas predchádzajúcich 24 mesiacov a kde sa nevyskytol mor hovädzieho dobytka počas predchádzajúcich 12 mesiacov, alebo

iv) ak jedna z uvedených chorôb vypukla počas uvedeného relevantného obdobia, boli podrobené jednému z nasledujúcich procesov tepelného spracovania:

- pri minimálnej teplote 70 °C aspoň počas 30 minút alebo

- pri minimálnej teplote 90 °C aspoň počas 15 minút

a údaje o kritických kontrolných bodoch sú zaznamenané a uchovávané, aby majiteľ, prevádzkovateľ alebo ich zástupca a v prípade potreby kompetentný orgán mohli monitorovať prevádzku závodu. Informácie musia zahŕňať veľkosť častíc, kritickú teplotu a v prípade potreby absolútny čas, tlakový profil, rýchlosť podávania suroviny a rýchlosť recyklovania tuku a

e) sú sprevádzané veterinárnym osvedčením stanoveným v článku 29 (6).

C. Dovoz rybieho oleja

3. Členské štáty musia povoliť dovoz rybieho oleja, ak:

a) pochádza z tretej krajiny uvedenej na zozname v časti III prílohy XI;

b) pochádza zo spracovateľského závodu uvedeného na zozname podľa článku 29 (4);

c) bol vyrobený v súlade s týmto nariadením a

d) je sprevádzaný zdravotným certifikátom stanoveným v článku 29 (6).

D. Hygienické požiadavky

4. Ak je rozpustený tuk alebo rybí olej balený, musí byť zabalený v nových nádobách alebo v nádobách, ktoré boli vyčistené, a musia byť prijaté všetky preventívne opatrenia na zabránenie jeho opakovanej kontaminácie. Potrubie, čerpadlá a nádrže alebo iné nádoby na sypké materiály alebo autocisterna na sypké materiály používaná na prepravu výrobkov z výrobného závodu buď priamo na loď, alebo do prístavných nádrží alebo priamo do tovární musia byť, ak sa plánuje hromadná doprava týchto produktov, skontrolované a uznané za čisté skôr, než budú použité.

KAPITOLA V Špecifické požiadavky na mlieko, mliečne výrobky a mledzivo

Okrem všeobecných podmienok stanovených v kapitole I platia nasledujúce podmienky.

A. Spracovateľské normy

1. Surové mlieko a mledzivo musia byť vyrobené za podmienok poskytujúcich dostatočné záruky pre zdravie zvierat. Tieto podmienky môžu byť určené v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

2. Mlieko alebo spracované mliečne výrobky musia byť podrobené tepelnému spracovaniu pri teplote aspoň 72 °C aspoň počas 15 sekúnd alebo ľubovoľnej kombinácii teploty a času s minimálne rovnakým tepelným účinkom a vytvárajúcej negatívnu reakciu na fosfatázovú skúšku, po ktorej bude nasledovať:

a) v prípade sušeného mlieka alebo sušených mliečnych výrobkov proces sušenia alebo

b) v prípade okysleného mliečneho výrobku proces, ktorým sa pH zníži, a aspoň počas jednej hodiny bude udržiavať na úrovni nižšej ako 6.

3. Sušené mlieko alebo sušené mliečne výrobky musia okrem požiadaviek stanovených v odseku 2 spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) po ukončení procesu sušenia musia byť prijaté všetky preventívne opatrenia, aby sa zabránilo kontaminácii výrobkov a

b) konečný produkt musí byť:

i) uložený do nových nádob alebo

ii) v prípade hromadnej dopravy prepravený vo vozidlách alebo nádobách, ktoré boli dezinfikované pomocou výrobku schváleného kompetentným orgánom pred naložením mlieka, mliečnych výrobkov alebo mledziva.

B. Dovoz

4. Členské štáty musia povoliť dovoz mlieka a mliečnych výrobkov, ak:

a) pochádzajú z tretích krajín uvedených na zozname v časti I prílohy XI;

b) v prípade mlieka a mliečnych výrobkov z tretích krajín alebo častí tretích krajín uvedených v stĺpci B prílohy k rozhodnutiu 95/340/ES [1] Rozhodnutie Komisie 95/340/ES z 27. júla 1995, ktorým sa navrhuje dočasný zoznam tretích krajín, z ktorých môžu členské štáty povoliť dovoz mlieka a mliečnych výrobkov a ktorým sa ruší rozhodnutie 94/70/ES (Ú. v. ES L 200, 24.8.1995, s. 38). Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 96/584/ES (Ú. v. ES L 255, 9.10.1996, s. 20). boli podrobené pasterizačnému spracovaniu, ktoré stačilo na vytvorenie negatívnej fosfatázovej skúšky a sú sprevádzané veterinárnym osvedčením zodpovedajúcim vzoru určenému v kapitole 2 (A) prílohy X;

c) v prípade mliečnych výrobkov s pH zníženým na menej ako 6 pochádzajúcich z tretích krajín alebo častí tretích krajín uvedených v stĺpci C prílohy k rozhodnutiu 95/340/ES boli najprv podrobené pasterizačnému spracovaniu, ktoré stačilo na vytvorenie negatívnej fosfatázovej skúšky a sú sprevádzané veterinárnym osvedčením zodpovedajúcim vzoru určenému v kapitole 2 (B) prílohy X;

d) v prípade mlieka a mliečnych výrobkov z tretích krajín alebo častí tretích krajín uvedených v stĺpci C prílohy k rozhodnutiu 95/340/EC boli najprv podrobené sterilizačnému procesu alebo dvojitému tepelnému spracovaniu, pričom každé spracovanie stačilo na vytvorenie negatívnej fosfatázovej skúšky a sú sprevádzané veterinárnym osvedčením zodpovedajúcim vzoru určenému v kapitole 2 (C) prílohy X a

e) pochádzajú zo spracovateľského závodu, ktorý je uvedený na zozname podľa článku 29 (4).

5. Mlieko a mliečne výrobky z tretích krajín alebo častí tretích krajín uvedených v stĺpci C prílohy k rozhodnutiu 95/340/ES, kde došlo k výskytu slintačky a krívačky za posledných 12 mesiacov alebo kde bolo vykonané očkovanie proti slintačke a krívačke za posledných 12 mesiacov, musia byť pred uvedením na územie spoločenstva podrobené buď:

a) sterilizačnému procesu, pričom sa dosiahne hodnota Fc 3 alebo väčšia, alebo

b) počiatočnému tepelnému spracovaniu s tepelným účinkom zodpovedajúcim aspoň účinku, ktorý bol dosiahnutý pasterizačným procesom pri minimálnej teplote 72 °C aspoň počas 15 sekúnd a ktorý stačil na vytvorenie negatívnej reakcie na fosfatázovú skúšku, po ktorom bude nasledovať:

i) druhé tepelné spracovanie s tepelným účinkom zodpovedajúcim aspoň účinku, ktorý bol dosiahnutý počiatočným tepelným spracovaním a ktorý by stačil na vytvorenie negatívnej reakcie na fosfatázovú skúšku, po ktorej bude, v prípade sušeného mlieka alebo sušených mliečnych výrobkov, nasledovať proces sušenia alebo

ii) proces okysľovania, pri ktorom pH bude udržiavaná na hodnote nižšej ako 6 aspoň počas jednej hodiny.

6. Ak sa zistí riziko zanesenia exotickej choroby alebo iné riziko pre zdravie zvierat, môžu byť v súlade s postupom stanoveným v článku 33 (2) určené na ochranu zdravia zvierat ďalšie podmienky.

KAPITOLA VI Špecifické požiadavky na želatínu a hydrolyzovanú bielkovinu

Okrem všeobecných podmienok stanovených v kapitole I platia nasledujúce podmienky.

A. Spracovateľské normy pre želatínu

1. a) Želatína musí byť vyrobená pomocou procesu, ktorý zabezpečí, aby nespracovaný materiál kategórie 3 bol podrobený spracovaniu kyselinou alebo zásadou a následne raz alebo niekoľko ráz opláchnutý. Následne je potrebné upraviť pH. Želatína musí byť extrahovaná jednorazovým alebo opakovaným ohriatím, po ktorom bude nasledovať očistenie pomocou filtrácie a sterilizácie.

b) Keď bola želatína podrobená procesom uvedeným v pododseku a), môže byť podrobená procesu sušenia a v prípade potreby procesu pulverizácie alebo laminácie.

c) Používanie konzervačných látok okrem kysličníka siričitého a peroxidu vodíka je zakázané.

2. Želatína musí byť zabalená, skladovaná a prepravovaná za uspokojivých hygienických podmienok. Predovšetkým:

a) je potrebné zabezpečiť miestnosť na skladovanie materiálov určených na balenie a

b) balenie musí byť vykonané v miestnosti alebo na mieste určenom na tento účel

a

c) obaly obsahujúce želatínu musia byť označené slovami "želatína vhodná na živočíšnu spotrebu".

B. Spracovateľské normy pre hydrolyzovanú bielkovinu

3. Hydrolyzovaná bielkovina musí byť vyrobená pomocou výrobného procesu, ktorý zahŕňa potrebné opatrenia pre minimalizáciu kontaminácie suroviny kategórie 3. Po príprave suroviny kategórie 3 solením, vápnením a intenzívnym praním musí nasledovať:

a) vystavenie materiálu pH vyššiemu ako 11 počas viac než troch hodín pri teplote prevyšujúcej 80 °C a následne tepelnému spracovaniu pri teplote prevyšujúcej 140 °C počas 30 minút a pri tlaku vyššom ako 3.6 bar;

b) vystavenie materiálu pH od 1 do 2 a potom pH vyššiemu ako 11 a následne tepelnému spracovaniu pri teplote 140 °C počas 30 minút pri tlaku 3 bar alebo

c) rovnocenný výrobný proces schválený v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

C. Dovoz

4. Členské štáty musia povoliť dovoz želatíny a hydrolyzovaných bielkovín, ak:

a) pochádzajú z tretej krajiny uvedenej na zozname v časti XI prílohy X;

b) pochádzajú zo spracovateľského závodu uvedeného na zozname podľa článku 29 (4);

c) boli vyrobené v súlade s týmto nariadením a

d) sú sprevádzané veterinárnym osvedčením stanoveným v článku 29 (6).

KAPITOLA VII Špecifické požiadavky na fosforečnan vápenatý

Okrem všeobecných podmienok stanovených v kapitole I platia nasledujúce podmienky.

A. Spracovateľské normy

1. Fosforečnan vápenatý musí byť vyrobený pomocou procesu, ktorý:

a) zabezpečí, aby všetok kostný materiál kategórie 3 bol jemne pomletý a odmastený teplou vodou a vystavený pôsobeniu riedenej kyseliny chlorovodíkovej (s minimálnou koncentráciou 4 % a pH nižším ako 1,5) aspoň počas dvoch dní;

b) pokračuje pôsobením vápna na získaný liquor fosforečný, výsledkom čoho je zrazenina fosforečnanu vápenatého s pH 4 až 7 a

c) nakoniec vysuší túto zrazeninu vzduchom počas 15 minút so vstupnou teplotou od 270 do 325 °C a konečnou teplotou 60 až 65 °C,

alebo rovnocenného procesu schváleného v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

B. Dovoz

2. Členské štáty musia povoliť dovoz fosforečnanu vápenatého, ak:

a) pochádza z tretej krajiny uvedenej na zozname v časti XI prílohy X;

b) pochádza zo spracovateľského závodu uvedeného na zozname podľa článku 29 (4);

c) bol vyrobený v súlade s týmto nariadením a

d) je sprevádzaný veterinárnym osvedčením stanoveným v článku 29 (6).

[1] Smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa určujú zásady pre organizáciu veterinárnych kontrol výrobkov prichádzajúcich do spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

POŽIADAVKY NA UVÁDZANIE KRMIVA PRE DOMÁCE ZVIERATÁ, PSÍCH ŽUVAČIEK A TECHNICKÝCH VÝROBKOV NA TRH

KAPITOLA I Požiadavky na schvaľovanie krmiva pre domáce zvieratá a technické závody

Zariadenia vyrábajúce krmivo pre domáce zvieratá, psie žuvačky a technické výrobky, okrem organických hnojív, tzv. zúrodňovačov pôdy a derivátov tuku vyrobených z materiálu kategórie 2, musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

1. musia mať vhodné zariadenia na úplne bezpečné skladovanie a spracovanie prichádzajúceho materiálu a

2. musia mať vhodné zariadenia na likvidáciu nepoužitých živočíšnych vedľajších produktov, ktoré zostali po výrobe výrobkov v súlade s týmto nariadením, alebo poslať tento materiál do spracovateľského závodu alebo spaľovne alebo spoločnej spaľovne v súlade s týmto nariadením.

KAPITOLA II Požiadavky na krmivo pre domáce zvieratá a psie žuvačky

A. Surovina

1. Jediné živočíšne vedľajšie produkty, ktoré sa môžu použiť pri výrobe krmiva pre domáce zvieratá a psích žuvačiek, sú produkty uvedené v článku 6 (1) a) až j). Surové krmivo pre domáce zvieratá však môže byť vyrobené iba zo živočíšnych vedľajších produktov uvedených v článku 6 (1) a).

B. Spracovateľské normy

2. Konzervované krmivo pre domáce zvieratá musí byť podrobené tepelnému spracovaniu na minimálnu hodnotu Fc 3.

3. Spracované krmivo pre domáce zvieratá musí byť okrem konzervovaného krmiva podrobené tepelnému spracovaniu pri minimálnej teplote 90 °C v celej hmote. Po spracovaní je potrebné prijať všetky preventívne opatrenia, aby sa zabránilo vystaveniu výrobku kontaminácii. Výrobok musí byť zabalený do nového obalu.

4. Psie žuvačky musia byť podrobené tepelnému spracovaniu dostatočnému na zníženie patogénnych organizmov (vrátane salmonely). Po spracovaní je potrebné prijať všetky preventívne opatrenia, aby sa zabránilo vystaveniu výrobku kontaminácii. Výrobok musí byť zabalený do nového obalu.

5. Surové krmivo pre domáce zvieratá musí byť zabalené do nového obalu, ktorý zabráni jeho úniku. Je potrebné prijať účinné opatrenia, aby sa zabránilo vystaveniu výrobku kontaminácii v rámci celého výrobného reťazca až do okamihu jeho predaja. Na obale musí byť viditeľne a čitateľne uvedené "krmivo výlučne pre domáce zvieratá".

6. Počas výroby a/alebo skladovania (pred odoslaním) musia byť odobraté náhodné vzorky s cieľom overenia súladu s nasledujúcimi normami:

Salmonela: neprítomnosť v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

kde:

n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované;

m = prahová hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za uspokojivý, ak počet baktérií vo všetkých vzorkách nepresiahne m;

M = maximálna hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za neuspokojivý, ak počet baktérií v jednej alebo niekoľkých vzorkách je M alebo viac a

C = počet vzoriek, v ktorých sa počet baktérií môže pohybovať od m do M, pričom vzorka sa ešte považuje za prijateľnú, ak počet baktérií ostatných vzoriek je m alebo menej.

C. Dovoz

7. Členské štáty musia povoliť dovoz krmiva pre domáce zvieratá a psie žuvačky, ak:

a) pochádzajú z tretích krajín, ktoré sú uvedené na zozname v časti X prílohy XI;

b) pochádzajú z tovární na výrobu krmiva pre domáce zvieratá, schválených kompetentným orgánom tretej krajiny a spĺňajúcich špecifické podmienky určené v tomto nariadení;

c) boli vyrobené v súlade s týmto nariadením;

d) sú sprevádzané:

i) v prípade konzervovaného krmiva pre domáce zvieratá osvedčením, ktoré zodpovedá vzoru stanovenému v kapitole 3 (A) prílohy X,

ii) v prípade spracovaného krmiva pre domáce zvieratá okrem konzervovaného krmiva osvedčením, ktoré zodpovedá vzoru stanovenému v kapitole 3 (B) prílohy X,

iii) v prípade psích žuvačiek osvedčením, ktoré zodpovedá vzoru stanovenému v kapitole 3 (C) prílohy X, alebo

iv) v prípade surového krmiva pre domáce zvieratá, ktoré zodpovedá vzoru stanovenému v kapitole 3 (D) prílohy X.

KAPITOLA III Požiadavky na hnoj, spracovaný hnoj a výrobky zo spracovaného hnoja

I. Nespracovaný hnoj

A. Obchod

1. a) Obchod s nespracovaným hnojom z iných druhov ako hydiny alebo koní je zakázaný, s výnimkou obchodu s hnojom:

i) pochádzajúcim z oblasti, pre ktorú neplatia obmedzenia z titulu závažnej prenosnej choroby a

ii) určeným na použitie pod dozorom kompetentných orgánov do pôdy, ktorá je súčasťou jedného majetku rozprestierajúceho sa po oboch stranách hranice dvoch členských štátov.

b) Kompetentný orgán však môže udeliť špecifické povolenie na vstup na svoje územie:

i) hnoja určeného na spracovanie v technickom alebo v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostu, schválenom kompetentným orgánom v súlade s týmto nariadením, s cieľom výroby výrobkov uvedených v časti II. Kompetentný orgán musí pri schvaľovaní týchto zariadení vziať do úvahy pôvod hnoja alebo

ii) hnoja určeného na použitie do pôdy na hospodárstve. Tento obchod sa môže uskutočniť iba so súhlasom kompetentných orgánov členského štátu pôvodu aj členského štátu určenia. Pri zvažovaní súhlasu kompetentné orgány musia vziať do úvahy najmä pôvod hnoja, jeho určenie a veterinárne a bezpečnostné aspekty.

V týchto prípadoch musí hnoj sprevádzať veterinárne osvedčenie zodpovedajúce vzoru stanovenému v rámci postupu uvedeného v článku 33 (2).

2. Obchod s nespracovaným hnojom hydiny podlieha nasledujúcim podmienkam:

a) hnoj musí vzniknúť v oblasti, na ktorú sa nevzťahujú obmedzenia z titulu pseudomoru hydiny alebo moru hydiny;

b) okrem toho, nespracovaný hnoj z kŕdľov hydiny, zaočkovaných proti pseudomoru hydiny, nesmie byť odoslaný do regiónu, ktorý získal štatút neočkovania proti pseudomoru hydiny podľa článku 15 (2) smernice 90/539/EHS [1] Smernica Rady 90/539/EHS z 15. októbra o zdravotných podmienkach zvierat, ktorými sa riadi obchod v rámci spoločenstva a dovoz hydiny a vajec určených na vysedenie (Ú. v. ES L 303, 31.10.1990, s. 6). Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2000/505/ES (Ú. v. ES L 201, 9.8.2000, s. 8). a

c) tento hnoj musí sprevádzať veterinárne osvedčenie zodpovedajúce vzoru určenému v rámci postupu uvedeného v článku 33 (2).

3. Obchod s nespracovaným konským hnojom nepodlieha žiadnym podmienkam týkajúcim sa zdravia zvierat.

B. Dovoz

4. Členské štáty musia povoliť dovoz nespracovaného hnoja, ak:

a) pochádza z tretích krajín, ktoré sú uvedené na zozname v časti IX prílohy XI;

b) spĺňa, podľa príslušných druhov, požiadavky odseku 1a);

c) je sprevádzaný veterinárnym osvedčením stanoveným v článku 29 (6).

II. Spracovaný hnoj a výrobky zo spracovaného hnoja

A. Uvedenie na trh

5. Uvedenie spracovaného hnoja a výrobkov zo spracovaného hnoja na trh podlieha nasledujúcim podmienkam:

a) musia pochádzať z technického závodu, zariadenia na výrobu bioplynu alebo zariadenia na výrobu kompostu schváleného kompetentným orgánom v súlade s týmto nariadením;

b) musia byť podrobené procesu tepelného spracovania pri minimálnej teplote 70 °C aspoň počas 60 minút alebo rovnocennému spracovaniu v súlade so zásadami stanovenými v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2);

c) nesmú:

i) obsahovať salmonelu (neprítomnosť salmonely v 25 g spracovaného výrobku),

ii) obsahovať enterobacteriaceae (na základe počtu aerobných baktérií: < 1000 cfu na gram spracovaných výrobkov) a

iii) musia byť podrobené redukcii baktérií vytvárajúcich spóry a vzniku toxických látok a

d) musia byť skladované tak, aby sa po spracovaní vylúčila možnosť ich kontaminácie alebo sekundárnej infekcie a navlhnutia. Preto musia byť skladované v:

i) dobre utesnených a izolovaných silách alebo

ii) riadne utesnených obaloch (plastových vreciach alebo "veľkých vreciach").

B. Dovoz

6. Členské štáty musia povoliť dovoz spracovaného hnoja a výrobkov zo spracovaného hnoja, ak:

a) pochádzajú z tretích krajín, ktoré sú uvedené na zozname v časti IX prílohy XI;

b) pochádzajú zo zariadenia schváleného kompetentným orgánom tretej krajiny, spĺňajúceho špecifické podmienky určené v tomto nariadení;

c) spĺňajú požiadavky odseku 5 a

d) sú sprevádzané veterinárnym osvedčením stanoveným v článku 29 (6).

III. Guano

7. Uvedenie "guana" na trh nepodlieha žiadnym podmienkam týkajúcim sa zdravia zvierat.

KAPITOLA IV Požiadavky na krv a krvné produkty používané na technické účely, vrátane liečiv, diagnostiky in vitro a laboratórnych reagensov, ale bez konského séra

A. Uvedenie na trh

1. Uvedenie na trh krvných produktov, ktorými sa zaoberá táto kapitola, podlieha požiadavkám stanoveným v článku 20.

B. Dovoz

2. Dovoz krvi podlieha požiadavkám určeným v kapitole XI.

3. Členské štáty musia povoliť dovoz krvných produktov, ak:

a) pochádzajú z tretích krajín, ktoré sú uvedené na zozname v časti VI prílohy XI;

b) pochádzajú zo zariadenia schváleného kompetentným orgánom tretej krajiny, ktoré spĺňa špecifické podmienky ustanovené v tomto nariadení, a

c) sú sprevádzané veterinárnym osvedčením stanoveným v článku 29 (6) a buď

d) pochádzajú z tretej krajiny, v ktorej nebol zaznamenaný žiaden prípad slintačky a krívačky aspoň počas 24 mesiacov a nebol zaznamenaný žiaden prípad vezikulárnej stomatitídy, vezikulárnej choroby ošípaných, moru hovädzieho dobytka, moru malých prežúvavcov, horúčky Rift Valley, modrého jazyka, africkej choroby koní, klasického moru ošípaných, pseudomoru hydiny alebo moru hydiny počas 12 mesiacov u vnímavých druhov a v ktorých očkovanie proti týmto chorobám nebolo vykonané aspoň 12 mesiacov. Veterinárne osvedčenie môže byť vydané podľa druhov zvierat, z ktorých pochádzajú krvné produkty; alebo

e) v prípade krvných produktov, pochádzajúcich z hovädzieho dobytka:

i) vznikajú v oblasti tretej krajiny spĺňajúcej požiadavky pododseku d), z ktorej je povolený dovoz hovädzieho dobytka, čerstvého hovädzieho mäsa alebo spermií hovädzieho dobytka v zmysle legislatívy spoločenstva. Krv, z ktorej sú tieto produkty vyrobené, musí pochádzať z hovädzieho dobytka z tejto oblasti tretej krajiny a musí byť získaná:

- na bitúnkoch schválených v súlade s legislatívou spoločenstva

alebo

- na bitúnkoch schválených a kontrolovaných kompetentným orgánom tretej krajiny. Komisii a členským štátom treba oznámiť adresu a číslo povolenia tohto bitúnku alebo ich musí uvádzať príslušné osvedčenie;

ii) boli podrobené jednému z nasledujúcich typov spracovania zaručujúcich neprítomnosť patogénov chorôb hovädzieho dobytka uvedených v pododseku d):

- tepelnému spracovaniu pri teplote 65 °C aspoň počas troch hodín s následnou kontrolou účinnosti;

- ožiareniu 2,5 megarad alebo gamalúčmi s následnou kontrolou účinnosti,

- zmene pH na pH 5 počas dvoch hodín s následnou kontrolou účinnosti,

- tepelnému spracovaniu pri minimálnej teplote 90 °C v celej hmote s následnou kontrolou účinnosti,

- inému spracovaniu určenému v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2) alebo

iii) spĺňajú požiadavky stanovené v kapitole X. V tomto prípade sa obal počas skladovania nesmie otvoriť a technický závod musí vykonať jedno zo spracovaní uvedených v bode ii).

4. Špecifické podmienky týkajúce sa dovozu výrobkov určených na použitie v diagnóze in vitro a v laboratórnych reagensoch môžu byť určené, ak je to potrebné, v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

KAPITOLA V Požiadavky na konské sérum

A. Surovina

1. Sérum musí:

a) pochádzať z koní, ktoré nejavia príznaky závažných prenosných chorôb, uvedených v smernici 90/426/EHS [1] Smernica rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 o podmienkach týkajúcich sa zdravia zvierat, ktorými sa riadi pohyb a dovoz koní z tretích krajín (Ú. v. ES. L 224, 18. 8. 1990, s. 42). Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2001/298/ES (Ú. v. ES. L 102, 12. 4. 2001, s. 63)., alebo iných závažných prenosných chorôb, na ktoré sú kone náchylné, a

b) boli získané v organizáciách alebo centrách, na ktoré sa nevzťahujú zdravotné obmedzenia podľa tejto smernice.

B. Dovoz

2. Členské štáty musia povoliť dovoz konského séra, ak:

a) pochádza z koní, ktoré sa narodili a vyrastali v tretej krajine, z ktorej je povolený dovoz koní na zabitie;

b) bolo získané, spracované a odoslané v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

i) pochádza z krajiny, kde nasledujúce choroby podliehajú povinnému oznámeniu: africký mor koní, žrebčia nákaza, sopľavka, konská encefalomyelitída (všetky typy vrátane VEE), infekčná anémia koní, vezikulárna stomatitída, besnota, sneť slezinná;

ii) bolo získané pod dohľadom veterinára z koní, ktoré v čase získania nejavili klinické príznaky infekčnej choroby;

iii) bolo získané z koní, ktoré od svojho narodenia zostali na území alebo, v prípade úradnej regionalizácie podľa legislatívy spoločenstva, v častiach územia tretej krajiny, kde:

- sa za posledné dva roky nevyskytla venezuelská konská encefalomyelitída,

- sa za posledných šesť mesiacov nevyskytla žrebčia nákaza a

- sa za posledných šesť mesiacov nevyskytla sopľavka;

iv) bolo získané z koní, ktoré sa nikdy nenachádzali na hospodárstve, ktoré podliehalo zákazu z dôvodov zdravia zvierat, alebo ak:

- v prípade konskej encefalomyelitídy dátum, ku ktorému boli zabité všetky kone trpiace chorobou, predchádzal dátumu získania (séra) aspoň o šesť mesiacov,

- v prípade infekčnej anémie boli všetky nakazené zvieratá porazené a zvyšné zvieratá neprejavili negatívnu reakciu na dva Cogginsove testy vykonané v intervale troch mesiacov,

- v prípade vezikulárnej stomatitídy bol zákaz zrušený aspoň šesť mesiacov pred dátumom získania (séra),

- v prípade besnoty sa posledný zaznamenaný prípad vyskytol aspoň mesiac pred dátumom získania (séra),

- v prípade sneti slezinnej posledný zaznamenaný prípad sa vyskytol aspoň 15 dní pred dátumom získania (séra) alebo

- všetky zvieratá druhu vnímavého na chorobu, nachádzajúce sa na príslušnom hospodárstve, boli porazené a priestory boli dezinfikované aspoň 30 dní pred dátumom získania (séra) (alebo v prípade sneti slezinnej aspoň 15 dní pred týmto dátumom);

v) bolo podrobené všetkým preventívnym opatreniam s cieľom zabrániť kontaminácii patogénnymi látkami počas výroby, spracovania a balenia;

vi) bolo zabalené do zapečatených nepriepustných nádob, jasne označených slovami "sérum z koní" a registračným číslom zberného zariadenia;

c) pochádza zo zariadenia schváleného kompetentným orgánom tretej krajiny, ktoré spĺňa špecifické podmienky stanovené v tomto nariadení a

d) je sprevádzané osvedčením zodpovedajúcim vzoru stanovenému v kapitole 4 prílohy X.

KAPITOLA VI Požiadavky na surové kože a usne kopytníkov

A. Rozsah

1. Ustanovenia tejto kapitoly neplatia pre:

a) surové kože a usne kopytníkov, ktoré spĺňajú požiadavky smernice Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú obchod s čerstvým mäsom v rámci spoločenstva [1] Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 2012. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 95/23/ES (Ú. v. ES L 243, 11.10.1995, s. 7).;

b) surové kože a usne kopytníkov, ktoré boli podrobené úplnému procesu činenia;

c) "wet blue";

d) "morené holiny" a

e) lúhované kože (spracované pomocou lúhu a ponorené v soľnom roztoku s pH 12 až 13 aspoň počas ôsmich hodín).

2. V rozsahu definovanom v odseku 1 platia ustanovenia tejto kapitoly pre čerstvé, chladené a spracované surové kože a usne. Na účely tejto kapitoly "spracované surové kože" znamenajú surové kože a usne, ktoré boli:

a) vysušené;

b) solené nasucho alebo namokro aspoň počas 14 dní pred odoslaním;

c) solené počas siedmich dní v morskej soli s pridaním 2 % uhličitanu sodného;

d) sušené počas 42 dní pri minimálnej teplote 20 °C alebo

e) konzervované procesom, okrem činenia, ktorý bol špecifikovaný v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

B. Obchod

3. Obchod s čerstvými alebo chladenými surovými kožami a usňami podlieha rovnakým zdravotným podmienkam, aké platia pre čerstvé mäso podľa smernice Rady 72/461/EHS z 12. decembra 1972 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú obchod s čerstvým mäsom v rámci spoločenstva [2] Ú. v. ES. L 302, 31.12.1972, s. 24. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994..

4. Obchod so spracovanými surovými kožami je povolený pod podmienkou, že obchodný doklad požadovaný v prílohe II sprevádza každú zásielku a potvrdzuje, že:

a) surové kože a usne boli spracované v súlade s odsekom 2 a

b) zásielka nebola v kontakte s inými živočíšnymi produktmi alebo živými zvieratami, ktoré predstavujú riziko šírenia vážnej prenosnej choroby.

C. Dovoz

5. Členské štáty musia povoliť dovoz čerstvých alebo chladených surových koží a usní, ak:

a) boli získané zo zvierat uvedených v článku 6 (1) b) alebo c);

b) pochádzajú z tretej krajiny alebo, v prípade regionalizácie v súlade s legislatívou spoločenstva, z časti tretej krajiny, z ktorej je povolený dovoz všetkých kategórií čerstvého mäsa príslušných druhov a v ktorej:

i) sa aspoň počas 12 mesiacov pred odoslaním nevyskytli nasledujúce choroby:

- klasický mor ošípaných,

- africký mor ošípaných a

- mor hovädzieho dobytka a

ii) v ktorej sa aspoň počas 24 mesiacov pred odoslaním nevyskytla slintačka a krívačka a v ktorej počas 12 mesiacov pred odoslaním nebolo vykonané očkovanie proti slintačke a krívačke;

c) boli získané zo:

i) zvierat, ktoré zostali na území krajiny pôvodu aspoň počas troch mesiacov pred zabitím alebo od narodenia v prípade zvierat mladších ako tri mesiace;

ii) v prípade surových koží a usní z dvojkopytníkov zo zvierat, ktoré pochádzajú z hospodárstiev, kde nedošlo k výskytu slintačky a krívačky počas predchádzajúcich 30 dní, a v blízkosti ktorých sa v okruhu 10 km nevyskytol prípad slintačky a krívačky počas 30 dní;

iii) v prípade surových koží a usní z ošípaných zo zvierat, ktoré pochádzajú z hospodárstiev, kde nedošlo k výskytu vezikulárnej choroby ošípaných počas predchádzajúcich 30 dní alebo klasického moru ošípaných alebo afrického moru ošípaných počas predchádzajúcich 40 dní, a v blízkosti ktorých sa v okruhu 10 km nevyskytol prípad týchto chorôb počas 30 dní;

iv) zvierat, ktoré prešli zdravotnou kontrolou na bitúnku 24 hodín pred zabitím a nejavili žiadne príznaky slintačky a krívačky, moru hovädzieho dobytka, klasického moru ošípaných, afrického moru ošípaných alebo vezikulárnej choroby ošípaných;

d) boli podrobené všetkým preventívnym opatreniam, aby sa zabránilo opakovanej kontaminácii patogénnymi látkami;

e) sú sprevádzané osvedčením zodpovedajúcim vzoru ustanovenému v kapitole 5 (A) prílohy X.

6. Členské štáty musia povoliť dovoz spracovaných surových koží a usní, ak:

a) boli získané zo zvierat uvedených v článku 6 (1) b), c) alebo k);

b) ich sprevádza osvedčenie zodpovedajúce vzoru stanovenému v kapitole 5 (B) prílohy X;

c) pochádzajú buď:

i) zo zvierat pochádzajúcich z regiónu tretej krajiny alebo z tretej krajiny, ktorá podľa legislatívy spoločenstva nepodlieha obmedzeniam v dôsledku výskytu závažnej prenosnej choroby, na ktorú sú zvieratá príslušných druhov vnímavé, a boli spracované v súlade s odsekom 2, alebo

ii) zo zvierat pochádzajúcich z iných regiónov tretej krajiny alebo z iných tretích krajín a boli spracované v súlade s odsekom 2 c) alebo d) alebo

iii) z prežúvavcov a boli spracované v súlade s odsekom 2 a držané oddelene počas 21 dní alebo boli prepravované nepretržite počas 21 dní. V tomto prípade certifikát uvedený v pododseku b) sa nahrádza vyhlásením, ktorý zodpovedá vzoru určenému v kapitole 5 (C) prílohy X, vydaným s cieľom alebo slúžiacim ako dôkaz splnenia týchto podmienok;

d) v prípade solených surových koží a usní prepravovaných loďou, kože boli solené pred dovozom počas obdobia uvedeného v osvedčení, ktoré sprevádza zásielku, a

e) zásielka nebola v kontakte s inými živočíšnymi produktmi alebo so živými zvieratami, ktoré predstavujú riziko šírenia závažnej prenosnej choroby.

7. Čerstvé, chladené alebo spracované surové kože a usne z kopytníkov musia byť dovezené v nádobách, cestných vozidlách, železničných vagónoch alebo v balíkoch zapečatených kompetentným orgánom tretej krajiny odoslania.

KAPITOLA VII Požiadavky na lovecké trofeje

A. Surovina

1. Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté v súlade s nariadením Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi [1] Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie č. 1579/2001 (Ú. v. ES L 209, 2.8.2001, s. 14)., lovecké trofeje:

a) z kopytníkov a vtákov boli podrobené úplnému preparátorskému spracovaniu zabezpečujúcemu ich konzerváciu pri teplotách vonkajšieho vzduchu a

b) z druhov okrem kopytníkov a vtákov

nepodliehajú žiadnemu zákazu alebo obmedzeniu z dôvodov zdravia zvierat.

2. Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté v súlade s nariadením Rady (ES) č. 338/97, lovecké trofeje z kopytníkov a vtákov, ktoré neboli podrobené spracovaniu uvedenému v odseku 1 a), podliehajú nasledujúcim podmienkam. Musia:

a) pochádzať zo zvierat pochádzajúcich z oblasti, na ktorú sa nevzťahujú obmedzenia v dôsledku prítomnosti závažných prenosných chorôb, na ktoré sú zvieratá príslušného druhu vnímavé alebo

b) spĺňať podmienky určené v odseku 3 alebo 4, ak pochádzajú zo zvierat pochádzajúcich z oblasti, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia v dôsledku prítomnosti závažných prenosných chorôb, na ktoré sú zvieratá príslušného druhu náchylné.

3. Vzhľadom k loveckým trofejám, ktoré sa skladajú iba z kostí, rohov, kopýt, pazúrov, parohov alebo zubov, trofeje musia:

a) byť ponorené do vriacej vody na dostatočne dlhý čas, aby sa zabránilo odstráneniu akéhokoľvek materiálu okrem kostí, rohov, kopýt, pazúrov, parohov alebo zubov;

b) byť dezinfikované výrobkom povoleným kompetentným orgánom, najmä peroxidom vodíka, ak ide o časti pozostávajúce z kostí;

c) musia byť zabalené okamžite po spracovaní bez toho, aby prišli do styku s inými produktmi živočíšneho pôvodu, ktorý by ich mohol kontaminovať, do samostatných, priehľadných a uzavretých obalov, aby sa zabránilo následnej kontaminácii a

d) musia byť sprevádzané dokladom alebo osvedčením potvrdzujúcim splnenie uvedených podmienok.

4. Vzhľadom k loveckým trofejám, ktoré sa skladajú výlučne zo surových koží, trofeje musia:

a) byť buď:

i) vysušené, alebo

ii) solené nasucho alebo namokro aspoň počas 14 dní pred odoslaním alebo

iii) konzervované spracovaním, okrem činenia, schváleným v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2);

b) byť zabalené okamžite po spracovaní bez toho, aby prišli do styku s inými produktmi živočíšneho pôvodu, ktoré by ich mohli kontaminovať, do samostatných, priehľadných a uzavretých obalov, aby sa zabránilo následnej kontaminácii; a

c) byť sprevádzané dokladom alebo osvedčením potvrdzujúcim splnenie uvedených podmienok.

B. Dovoz

5. Členské štáty musia povoliť dovoz spracovaných loveckých trofejí z vtákov a kopytníkov, ktoré sa skladajú výlučne z kostí, rohov, kopýt, pazúrov, parohov, zubov alebo surových koží, z tretích krajín, ak:

a) ich sprevádza osvedčenie, ktoré zodpovedá vzoru stanovenému v kapitole 6 (A) prílohy X a

b) spĺňajú požiadavky odsekov 3 a 4. V prípade koží solených namokro alebo nasucho, ktoré sú prepravované loďou, však tieto kože nemusia byť solené 14 dní pred odoslaním, ak budú solené počas 14 dní pred dovozom.

6. Členské štáty musia v súlade s požiadavkami odseku 7 povoliť dovoz loveckých trofejí z vtákov a kopytníkov, ktoré pozostávajú z celých anatomických častí a neboli nijako spracované, z tretích krajín:

a) ktoré sú uvedené na jednom zo zoznamov v prílohe k rozhodnutiu Komisie 94/86/ES zo 16. februára 1994, ktorým sa navrhuje dočasný zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz mäsa zo zveriny [1] Ú. v. ES L 44, 17.2.1994, s. 33. a

b) z ktorých je povolený dovoz všetkých kategórií čerstvého mäsa z príslušných druhov.

7. Členské štáty musia povoliť dovoz loveckých trofejí uvedených v odseku 6, ak:

a) pochádzajú zo zvierat pochádzajúcich z oblasti, na ktorú sa nevzťahujú obmedzenia v dôsledku prítomnosti závažných prenosných chorôb, na ktoré sú zvieratá príslušného druhu vnímavé;

b) boli zabalené okamžite po spracovaní bez toho, aby prišli do kontaktu s inými produktmi živočíšneho pôvodu, ktoré by ich mohli kontaminovať, do samostatných, priehľadných a uzavretých obalov, aby sa zabránilo následnej kontaminácii a

c) sú sprevádzané osvedčením, ktoré zodpovedá vzoru stanovenému v kapitole 6 (B) prílohy X.

KAPITOLA VIII Požiadavky na vlnu, srsť, štetiny ošípaných, perie a časti peria

A. Surovina

1. Nespracovaná vlna, nespracovaná srsť, nespracované štetiny ošípaných a nespracované perie a jeho časti musia byť získané zo zvierat uvedených v článku 6 (1) c) alebo k). Musia byť bezpečne uložené v obale a suché. Presuny štetín ošípaných z regiónov, v ktorých je endemický výskyt afrického moru ošípaných, sú však zakázané, s výnimkou štetín ošípaných, ktoré boli:

a) uvarené, zafarbené alebo vybielené alebo

b) podrobené inej forme spracovania, ktorá určite zabila patogénne látky, ak bol o tom predložený dôkaz vo forme osvedčenia veterinára, zodpovedného za miesto pôvodu. Umytie v továrni sa nesmie považovať za formu spracovania na účely tohto ustanovenia.

2. Ustanovenia odseku 1 neplatia pre dekoratívne perie alebo perie:

a) nosené cestujúcimi na ich súkromné účely alebo

b) vo forme zásielok poslaných súkromným osobám na nepriemyselné účely.

B. Dovoz

3. Členské štáty musia povoliť dovoz štetín ošípaných z tretích krajín alebo, v prípade regionalizácie podľa legislatívy spoločenstva, z ich regiónov, ak:

a) štetiny ošípaných boli získané zo zvierat pochádzajúcich a zabitých na bitúnku v krajine pôvodu a

b) buď:

i) ak sa počas predchádzajúcich 12 mesiacov nevyskytol žiaden prípad afrického moru ošípaných, zásielku sprevádza osvedčenie, ktoré zodpovedá vzoru stanovenému v kapitole 7 (A) prílohy X, alebo

ii) ak sa počas predchádzajúcich 12 mesiacov vyskytol jeden alebo viac prípadov afrického moru ošípaných, zásielku sprevádza osvedčenie, ktoré zodpovedá vzoru stanovenému v kapitole 7 (B) prílohy X.

4. Členské štáty musia povoliť dovoz nespracovanej vlny, srsti, peria a častí peria, ak sú:

a) bezpečne uložené v obale a suché a

b) odoslané priamo do technického závodu alebo zariadenia na predbežné spracovanie za podmienok zabraňujúcich šíreniu patogénnych látok.

KAPITOLA IX Požiadavky na včelárske výrobky

A. Surovina

1. Včelárske výrobky určené výlučne na použitie vo včelárstve:

a) nesmú pochádzať z oblasti, pre ktorú platí zákaz v súvislosti s výskytom moru včelieho plodu alebo roztočovej nákazy včiel, ak v prípade roztočovej nákazy včiel oblasť určenia získala ďalšie záruky v súlade s článkom 14 (2) smernice 92/65/EHS [1] Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992 určujúca požiadavky na zdravie zvierat, ktorými sa riadi obchod s a dovoz do spoločenstva zvierat, spermií, vajíčok a embryí, ktoré nepodliehajú požiadavkám na zdravie zvierat, stanoveným v špecifických predpisoch spoločenstva, uvedených v prílohe A (I) k smernici 90/425/EHS (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54). Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2001/298/ES (Ú. v. ES L 102, 12.4.2001, s. 63). a

b) musia spĺňať podmienky uložené článkom 8 a) smernice 92/65/EHS.

Každá výnimka musí byť určená, ak je potrebná, v súlade s postupom uvedeným v článku 33 (2).

B. Dovoz

2. Členské štáty musia povoliť dovoz včelárskych výrobkov určených pre použitie vo včelárstve, ak:

a) obchodný doklad sprevádzajúci zásielku obsahuje nasledujúce informácie:

i) názov krajiny pôvodu,

ii) názov výrobného zariadenia,

iii) registračné číslo výrobného zariadenia,

iv) typ výrobkov a

v) poznámku: "Včelárske výrobky určené výlučne na použitie vo včelárstve, pochádzajúce z majetku, ktorý nepodlieha obmedzeniam z dôvodu výskytu chorôb včiel, získané v strede regiónu s polomerom 3 kilometre, ktorý nepodlieha obmedzeniam z dôvodu moru včelieho plodu, ktorý je chorobou podliehajúcou oznámeniu aspoň počas 30 dní." a

b) kompetentný orgán, ktorý vykonáva dozor nad registrovaným výrobným zariadením, opečiatkoval obchodný dokument.

KAPITOLA X Požiadavky na kosti a výrobky z kostí (okrem kostnej múčky), rohy a výrobky z rohov (okrem rohovej múčky) a kopytá a výrobky z kopýt (okrem kopytovej múčky), určené na iné použitie ako krmivo, organické hnojivá alebo tzv. zúrodňovače pôdy

1. Členské štáty musia povoliť dovoz kostí a výrobkov z kostí (okrem kostnej múčky), rohov a výrobkov z rohov (okrem rohovej múčky) a kopýt a výrobkov z kopýt (okrem kopytovej múčky) s cieľom výroby technických výrobkov, ak:

a) tieto výrobky budú pred vývozom vysušené a nie chladené alebo mrazené;

b) tieto výrobky budú prepravené zo svojej krajiny pôvodu iba po zemi a po mori priamo na miesto hraničnej kontroly v spoločenstve a nebudú preložené v žiadnom prístave alebo na mieste mimo spoločenstva;

c) po kontrolách dokumentov požadovaných v smernici 97/78/ES budú tieto výrobky prepravené priamo do technického závodu.

2. Každú zásielku musí sprevádzať:

a) obchodný doklad opečiatkovaný kompetentným orgánom vykonávajúcim dozor nad zariadením pôvodu, ktorý obsahuje nasledujúce informácie:

i) názov krajiny pôvodu,

ii) názov výrobného zariadenia,

iii) typ výrobku (sušené kosti/výrobok zo sušených kostí/sušené rohy/výrobky zo sušených rohov/sušené kopytá/výrobky zo sušených kopýt) a

iv) skutočnosť, že výrobok bol:

- získaný zo zdravých zvierat porazených na bitúnku alebo

- sušený počas 42 dní pri priemernej teplote aspoň 20 °C alebo

- ohrievaný počas jednej hodiny na teplotu aspoň 80 °C pred vysušením alebo

- spopolňovaný počas jednej hodiny aspoň na teplotu 80 °C pred vysušením alebo

- podrobený procesu okysľovania, pričom pH bolo udržiavané na hodnote nižšej ako 6 aspoň počas jednej hodiny pred vysušením a

nemá byť v žiadnej etape použitý v potravinách, krmive, organických hnojivách alebo tzv. zúrodňovačoch pôdy a

b) nasledujúce vyhlásenie dovozcu, ktoré musí byť aspoň v jednom úradnom jazyku členského štátu, cez ktorý zásielka prvý raz vstúpi na územie spoločenstva, a aspoň v jednom úradnom jazyku členského štátu určenia:

+++++ TIFF +++++

3. Pri odoslaní na územie spoločenstva materiál musí byť uložený v zapečatených nádobách alebo vozidlách alebo prevážaný ako hromadný náklad na lodi. Ak je prepravovaný v nádobách, nádoby a v každom prípade všetky sprievodné doklady musia uvádzať názov a adresu technického závodu.

4. Po hraničnej kontrole požadovanej v smernici 97/78/ES a v súlade so zásadami stanovenými v článku 9 (4) tejto smernice musí materiál byť prepravený priamo do technického závodu.

5. Počas výroby sa musia viesť záznamy o množstve a type materiálu spôsobom, ktorý zabezpečí, aby materiál bol skutočne použitý na plánované účely.

KAPITOLA XI Živočíšne vedľajšie produkty na výrobu krmiva pre domáce zvieratá, na výrobu farmaceutických a iných technických výrobkov

Členské štáty musia povoliť dovoz živočíšnych vedľajších produktov určených na výrobu krmiva pre domáce zvieratá, farmaceutických a iných technických výrobkov, ak:

1. pochádzajú z tretích krajín, ktoré sú uvedené na zozname v časti VII prílohy XI;

2. pozostávajú výlučne zo živočíšnych vedľajších produktov uvedených v článku 6 (1) a);

3. boli hlboko zmrazené v zariadení pôvodu;

4. boli podrobené všetkým preventívnym opatreniam, aby sa zabránilo opakovanej kontaminácii patogénnymi látkami;

5. boli vložené do nového obalu brániacemu úniku;

6. sú sprevádzané osvedčením, ktoré zodpovedá vzoru stanovenému v kapitole 8 prílohy X a

7. po hraničnej kontrole požadovanej v smernici 97/78/ES a v súlade so zásadami stanovenými v článku 9 (4) tejto smernice budú prepravené buď:

a) priamo do zariadenia na výrobu krmiva pre domáce zvieratá alebo technického závodu, ktorý poskytol záruku, že tieto živočíšne vedľajšie produkty budú použité iba na povolený účel a neopustia príslušné zariadenie alebo závod nespracované, alebo

b) do zariadenia na predbežné spracovanie.

KAPITOLA XII Kafilerické tuky pre oleochemické účely

Členské štáty musia povoliť dovoz kafilerických tukov určených na spracovanie metódou, ktorá spĺňa normy aspoň jedného z procesov popísaných v prílohe VI kapitole III, ak:

1. výrobok bude prepravený iba po zemi a po mori z krajiny pôvodu priamo na miesto hraničnej kontroly v spoločenstve;

2. po kontrole dokladov požadovaných v smernici 97/78/ES a v súlade so zásadami stanovenými v článku 9 (4) tejto smernice budú výrobky prepravené do oleochemického závodu, kde budú spracované;

3. každú zásielku sprevádza vyhlásenie dovozcu. Toto vyhlásenie musí uvádzať, že výrobky dovážané v súlade s touto kapitolou nebudú použité na iný účel, než na ďalšie spracovanie pomocou metódy, ktorá spĺňa normy aspoň jedného z procesov popísaných v prílohe VI kapitole III. Toto vyhlásenie musí byť predložené kompetentnému orgánu a anotované kompetentným orgánom na mieste hraničnej kontroly, kde tovary prvý raz vstupujú na územie spoločenstva, a potom sprevádzať zásielku až do oleochemického závodu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IX

PREDPISY NA POUŽÍVANIE NIEKTORÝCH MATERIÁLOV KATEGÓRIE 2 A KATEGÓRIE 3 NA KŔMENIE NIEKTORÝCH ZVIERAT V SÚLADE S ČLÁNKOM 23 (2)

1. Táto príloha platí iba pre užívateľov a zberné strediská autorizované a registrované podľa článku 23 (2) c) iv), vi) a vii). Na účely tejto prílohy "relevantný materiál" znamená živočíšne vedľajšie produkty uvedené v článku 23 (2) b) a výrobky z nich.

2. Relevantný materiál musí byť prepravený k užívateľom alebo do zberných stredísk v súlade s prílohou II.

3. Zberné strediská musia:

a) spĺňať aspoň nasledujúce požiadavky prílohy V:

i) kapitola I odsek 1 písm. a), b), c), d) a f), odseky 2, 3 a 4 a

ii) kapitola II odseky 1, 2, 4, 5 a 9 a

b) mať vhodné zariadenia na likvidáciu nepoužitého nespracovaného relevantného materiálu alebo ho poslať do spracovateľského závodu alebo do spaľovne alebo spoločnej spaľovne v súlade s týmto nariadením.

Členské štáty môžu povoliť použitie spracovateľského závodu kategórie 2 ako zberného strediska.

4. Okrem záznamov požadovaných v súlade s prílohou II sa musia viesť nasledujúce záznamy o relevantnom materiáli:

a) v prípade konečných užívateľov použité množstvo a dátum použitia a

b) v prípade zberných stredísk:

i) množstvo spracované v súlade s odsekom 5;

ii) meno a adresa každého konečného užívateľa kupujúceho materiál;

iii) priestory, do ktorých je materiál prepravený s cieľom použitia;

iv) odoslané množstvo a

v) dátum odoslania materiálu.

5. Prevádzkovatelia zberných stredísk, ktoré dodávajú relevantný materiál okrem rybích vnútorností konečným užívateľom, musia zabezpečiť, aby:

a) bol podrobený jednému z nasledujúcich spracovaní (buď v zbernom stredisku, alebo na bitúnku schválenom kompetentným orgánom v súlade s legislatívou spoločenstva):

i) denaturácii roztokom farbiva, schváleným kompetentným orgánom. Roztok musí byť dosť silný, aby farba na zafarbenom materiáli bola jasne viditeľná a celý povrch všetkých častí materiálu musí byť pokrytý uvedeným roztokom buď ponorením materiálu do roztoku, alebo nastriekaním alebo inou aplikáciou roztoku;

ii) sterilizácii, t. j. vareniu alebo pareniu pod tlakom, až kým sa neprevarí každá časť materiálu alebo

iii) inému spracovaniu schválenému kompetentným orgánom a

b) bol vložený po spracovaní a pred distribúciou do obalu, jasne a čitateľne označeného názvom a adresou zberného strediska a slovami: "nie je určený na ľudskú spotrebu".

--------------------------------------------------

PRÍLOHA X

VZOROVÉ VETERINÁRNE OSVEDČENIA PRE DOVOZ NIEKTORÝCH ŽIVOČÍŠNYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A VÝROBKOV Z NICH Z TRETÍCH KRAJÍN

KAPITOLA 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 2 (A)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 2 (B)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 2 (C)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 3 (A)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 3 (B)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 3 (C)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 3 (D)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 4

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 5 (A)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 5 (B)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 5 (C)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 6 (A)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 6 (B)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 7 (A)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 7 (B)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 8

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA XI

ZOZNAMY TRETÍCH KRAJÍN, Z KTORÝCH ČLENSKÉ ŠTÁTY MÔŽU POVOLIŤ DOVOZ ŽIVOČÍŠNYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV NEURČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

Zaradenie krajiny na jeden z nasledujúcich zoznamov je nevyhnutnou, ale nie jedinou podmienkou na dovoz relevantných výrobkov z tejto krajiny. Dovoz musí spĺňať aj relevantné požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat a verejnosti.

ČASŤ I Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz mlieka a mliečnych výrobkov

Tretie krajiny uvedené v stĺpci B alebo stĺpci C prílohy k rozhodnutiu 95/340/ES.

ČASŤ II Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz spracovaných živočíšnych bielkovín (okrem rybej múčky)

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy k rozhodnutiu 79/542/EHS.

ČASŤ III Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz rybej múčky a rybieho oleja

Tretie krajiny uvedené v prílohe k rozhodnutiu 97/296/ES.

ČASŤ IV Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz rozpustených tukov (okrem rybieho oleja)

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy k rozhodnutiu 79/542/EHS.

ČASŤ V Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz krvných produktov na krmivo

A. Krvné produkty z kopytníkov

Tretie krajiny alebo časti krajín uvedené v časti I prílohy k rozhodnutiu 79/542/EHS, z ktorých je povolený dovoz všetkých kategórií čerstvého mäsa z príslušných druhov.

B. Krvné produkty z iných druhov

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy k rozhodnutiu 79/542/EHS.

ČASŤ VI Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz krvných produktov (s výnimkou koní), určených na technické a farmaceutické použitie

A. Krvné produkty z kopytníkov

Tretie krajiny alebo časti krajín uvedené v časti I prílohy k rozhodnutiu 79/542/EHS, z ktorých je povolený dovoz všetkých kategórií čerstvého mäsa z príslušných druhov.

B. Krvné produkty z iných druhov

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy k rozhodnutiu 79/542/EHS.

ČASŤ VII Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz nespracovaných materiálov na výrobu krmiva pre domáce zvieratá a technických výrobkov

A. Nespracovaný materiál z hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koní

Tretie krajiny alebo časti krajín uvedené v časti I prílohy k rozhodnutiu 79/542/EHS, z ktorých je povolený dovoz všetkých kategórií čerstvého mäsa z príslušných druhov.

B. Nespracovaný materiál z hydiny

Tretie krajiny, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz čerstvého hydinového mäsa.

C. Nespracovaný materiál z iných druhov

Tretie krajiny alebo časti krajín uvedené v časti I prílohy k rozhodnutiu 79/542/EHS.

ČASŤ VIII Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz nespracovaných štetín z ošípaných

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy k rozhodnutiu 79/542/EHS.

ČASŤ IX Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz hnoja na obrábanie pôdy

A. Výrobky zo spracovaného hnoja

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy k rozhodnutiu 79/542/EHS.

B. Spracovaný hnoj z koní

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy k rozhodnutiu 79/542/EHS pre živé kone.

C. Nespracovaný hnoj z hydiny

Tretie krajiny, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz čerstvého hydinového mäsa.

ČASŤ X Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz krmiva pre domáce zvieratá a psích žuvačiek

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy k rozhodnutiu 79/542/EHS a nasledujúce krajiny:

(LK) Srí Lanka [1],

(JP) Japonsko [2],

(TW) Taiwan [3]

ČASŤ XI Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz želatíny, hydrolyzovanej bielkoviny a fosforečnanu vápenatého

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy k zhodnutiu79/542/EHS a nasledujúce krajiny:

(KR) Kórejska republika [4],

(MY) Malajzia [5],

(PK) Pakistan [6],

(TW) Taiwan [7].

[1] Psie žuvačky vyrobené iba zo surových koží kopytníkov.

[2] Spracované krmivo iba pre akvarijné rybičky.

[3] Spracované krmivo iba pre akvarijné rybičky.

[4] Iba želatína.

[5] Iba želatína.

[6] Iba želatína.

[7] Iba želatína.

--------------------------------------------------