32002R1232Úradný vestník L 180 , 10/07/2002 S. 0005 - 0008


Nariadenie Komisie (ES) č. 1232/2002

z 9. júla 2002,

ktorým sa nahrádza príloha k nariadeniu Rady (EHS) č. 3677/90, ktorým sa ustanovujúce opatrenia, ktoré treba prijať, aby sa zabránilo zneužívaniu určitých látok na nedovolenú výrobu omamných látok a psychotropných látok, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3769/92

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3677/90 z 13. decembra 1990, ktorým sa ustanovujúce opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabránenie zneužívania určitých látok na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok [1], zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 988/92 [2], a najmä na jeho článok 9a,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3769/92 z 21. decembra 1992, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3677/90, ktorým sa ustanovujú opatrenia, ktoré treba prijať, aby sa zabránilo zneužívaniu určitých látok na nedovolenú výrobu omamných látok a psychotropných látok [3], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1251/2001 [4],

keďže:

(1) Je potrebné uviesť do účinnosti rozhodnutie, ktoré bolo prijaté v marci 2001 Komisiou Organizácie Spojených národov pre omamné látky, aby sa do tabuľky I prílohy k dohovoru Organizácie Spojených národov z roku 1998 doplnili acetanhydrid a manganistan draselný.

(2) Je potrebné zmeniť a doplniť prílohu k nariadeniu (EHS) č. 3677/90 tak, aby bola v súlade s uvedeným rozhodnutím. Túto zmenu a doplnenie môže vykonať Komisia podľa článku 9a písm. e) uvedeného nariadenia.

(3) Nariadenie (EHS) č. 3769/92 sa musí zmeniť a doplniť tak, aby zohľadňovalo zmeny nariadenia (EHS) č. 3677/90 oddelením ustanovení o vývoznom povolení od ustanovení o oznamovaní vývozu vopred pre látky zaradené v zozname kategórie 1, ktorý je uvedený v prílohe.

(4) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 10 nariadenia (EHS) č. 3677/90,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EHS) č. 3677/90 sa nahrádza prílohou 1 k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (EHS) č. 3769/92 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 sa nahrádza týmto textom:

"Článok 2

Osobitné vývozné požiadavky pre látky zaradené do zoznamu kategórie 2

Podľa článku 5 ods. 2 základného nariadenia sa na vývoz látok zaradených v zozname kategórie 2 primerane vzťahujú ustanovenia článku 4 a 4a základného nariadenia vždy, keď sú tieto látky určené pre prevádzkovateľa, ktorý má sídlo v krajine, ktorá je uvedená v zozname uverejnenom v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev. Tieto zoznamy Európska Komisia pravidelne aktualizuje.";

2. Článok 3 sa nahrádza týmto textom:

"Článok 3

Osobitné vývozné požiadavky pre látky zaradené do zoznamu kategórie 3

Bez toho, aby boli dotknuté konkrétnejšie požiadavky, ktoré sa určia na základe dohôd s príslušnými krajinami, vývoz látok zaradených do zoznamu kategórie 3 podlieha, podľa článku 5a ods. 2 základného nariadenia, ustanoveniam článku 4 a 4a základného nariadenia vždy, keď sú určené pre prevádzkovateľa, ktorý má sídlo v krajine, ktorá je zaradená v zozname uverejnenom v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev a podľa odseku 3 uvedeného článku nie je možné vydať všeobecné vývozné povolenie. Tieto zoznamy Európska Komisia pravidelne aktualizuje.";

3. Príloha I sa nahrádza prílohou 2 k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júla 2002

Za Komisiu

Frederik Bolkestein

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 357, 20.12.1990, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 151, 11.6.2002, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 383, 29.12.1992, s. 17.

[4] Ú. v. ES L 173, 27.6.2001, s. 26.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 1

"

PRÍLOHA

KATEGÓRIA 1

Látka | Označenie podľa KN (ak je iné ako názov) | Kód KN |

1-fenylpropán-2-ón | fenylacetón | 29143100 |

kyselina N-acetylantranilová | kyselina 2-acetamidobenzoová | 29242300 |

izosafrol (cis + trans) | | 29329100 |

3,4 metyléndioxyfenylpropán-2-ón | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-ón | 29329200 |

piperonal | | 29329300 |

safrol | | 29329400 |

efedrín | | 29394100 |

pseudoefedrín | | 29394200 |

norefedrín | | ex29394900 |

ergometrín | | 29396100 |

ergotamín | | 29396200 |

kyselina lysergová | | 29396300 |

Soli látok uvedených v tejto kategórii, ak takéto soli existujú.

Látka | Označenie podľa KN (ak je iné ako názov) | Kód KN |

manganistan draselný | | 28416100 |

acetanhydrid | | 29152400 |

kyselina fenyletánová | | 29163400 |

kyselina antranilová | | 29224300 |

piperidín | | 29333200 |

Látka | Označenie podľa KN (ak je iné ako názov) | Kód KN |

kyselina chlorovodíková | chlorovodík | 28061000 |

kyselina sírová | | 28070010 |

toluén | | 29023000 |

etyléter | dietyléter | 29091100 |

acetón | | 29141100 |

metyletylketón (MEK) | butanón | 29141200 |

"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 2

"

PRÍLOHA I

Látka | Množstvo |

acetón | 50 kg |

etyléter | 20 kg |

metyletylketón | 50 kg |

toluén | 50 kg |

kyselina sírová | 100 kg |

kyselina chlorovodíková | 100 kg |

"

--------------------------------------------------