32002R1221Úradný vestník L 179 , 09/07/2002 S. 0001 - 0005


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002

z 10. júna 2002

o štvrťročných nefinančných účtoch pre verejnú správu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 285,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve [4] (ESA 95) obsahuje referenčný rámec bežných noriem, definícií, klasifikácií a účtovných pravidiel pre vytváranie účtov členských štátov pre štatistické požiadavky spoločenstva s cieľom získania porovnateľných výsledkov medzi členskými štátmi;

(2) správa menového výboru o informačných požiadavkách, ktorú schválila Rada Ecofin 18. januára 1999, zdôraznila, že správne fungovanie hospodárskej a menovej únie a jednotného trhu, efektívny dohľad a koordinácia hospodárskej politiky sú mimoriadne dôležité, čo si vyžaduje ucelený štatistický informačný systém, ktorý poskytne politikom potrebné údaje, na základe ktorých môžu prijímať rozhodnutia. Táto správa tiež uvádza, že by sa mala veľká pozornosť venovať aj štatistike krátkodobých verejných financií pre členské štáty, najmä tie, ktoré sú členmi hospodárskej a menovej únie, a tak cieľom je zostavovanie zjednodušených štvrťročných nefinančných účtov pre sektor verejnej správy, ktoré vychádzajú zo systematického prístupu;

(3) je vhodné definovať zjednodušené štvrťročné nefinančné účty pre verejnú správu s odkazom na zoznam kategórií ESA 95 o vládnych výdajoch a príjmoch stanovených v nariadení Komisie (ES) č. 1500/2000 z 10. júla 2000, vykonávajúc nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 s ohľadom na výdaje a príjmy verejnej správy [5];

(4) mimoriadny dôraz v systematickom prístupe sa kládol na dane, skutočné sociálne príspevky a sociálne dávky okrem naturálnych sociálnych transferov, ako na kategórie predstavujúce spoľahlivé ukazovatele vývoja vo verejných financiách, ktoré sú už k dispozícii (prvý krok);

(5) odovzdanie tohto prvého súboru kategórií na štvrťročnej báze od júna 2000 vo všetkých členských štátoch zahŕňa nariadenie Komisie (ES) č. 264/2000 z 3. februára 2000 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 s ohľadom na štatistiku krátkodobých verejných financií [6];

(6) Je nevyhnutné doplniť prvý krok ďalším súborom kategórií s cieľom získať kompletný zoznam kategórií, ktoré tvoria výdaje a príjmy verejnej správy;

(7) S ohľadom na ročné údaje by sa mala zhodnotiť spoľahlivosť štvrťročných údajov, ktoré sa poskytujú na základe tohto nariadenia. Preto by mala byť do konca roku 2005 vypracovaná správa o kvalite štvrťročných údajov;

(8) Články 2 a 3 nariadenia (ES) č. 2223/96 stanovujú podmienky, na základe ktorých môže Komisia prijať zmeny a doplnky k metodológii ESA 95 s cieľom vyjasnenia a skvalitnenia jej obsahu. Zostavovanie štvrťročných nefinančných účtov pre verejnú správu si bude vyžadovať ďalšie zdroje v členských štátoch. Ich predloženie Komisii nemôže byť teda upravené rozhodnutím Komisie;

(9) Výbor pre programovanie štatistiky (SPC), vytvorený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [7] a Výbor pre menovú, finančnú a platobno-bilančnú štatistiku (CMFB), vytvorený na základe rozhodnutia Rady 91/115/EHS [8], boli konzultované v súlade s článkom 3 týchto rozhodnutí.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Cieľom tohto nariadenia je určiť obsah štvrťročných nefinančných účtov pre verejnú správu, stanoviť zoznam kategórií ESA 95, ktoré majú členské štáty predkladať od 30. júna 2002, a špecifikovať základné vlastnosti týchto kategórií.

Článok 2

Obsah štvrťročných nefinančných účtov pre verejnú správu

Obsah štvrťročných nefinančných účtov pre verejnú správu určuje dodatok s odkazom na zoznam kategórií ESA 95, ktoré tvoria výdaje a príjmy verejnej správy.

Článok 3

Kategórie, ktorých sa týka odovzdávanie štvrťročných údajov

1. Členské štáty predložia Komisii (Eurostat) štvrťročné údaje pre všetky kategórie alebo skupiny kategórií, ktoré sú uvedené v zozname v rámci prílohy, s výnimkou tých kategórií, pre ktoré musia byť údaje predkladané podľa nariadenia (ES) č. 264/2000.

2. Štvrťročné údaje sa predložia pre tieto kategórie (alebo skupiny kategórií) výdajov a príjmov verejnej správy:

a) výdaje:

- medzispotreba (P.2)

- tvorba hrubého kapitálu + nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív (P.5 + K.2)

- tvorba hrubého fixného kapitálu (P.51)

- odmeny zamestnancov (D.1)

- ostatné dane z produkcie (D.29)

- subvencie, platené (D.3)

- dôchodky z majetku (D.4)

- úroky (D.41)

- bežné dane z dôchodkov, majetku, atď. (D.5)

- naturálne sociálne transfery súvisiace s výdajmi na výrobky dodávané pre domácnosti prostredníctvom trhových výrobcov (D.6311 + D.63121 + D.63131)

- ostatné bežné transfery D.7

- úprava vyplývajúca zo zmien čistého majetku domácností v rezervách penzijných fondov (D.8)

- dane z kapitálu + investičné dotácie + ostatné kapitálové transfery, platené (D.91 + D.92 + D.99)

b) príjmy:

- trhová produkcia + produkcia pre vlastné konečné použitie + platby za ostatnú netrhovú produkciu (P.11 + P.12 + P.131)

- ostatné subvencie na produkciu, prijaté (D.39)

- dôchodky z majetku (D.4)

- imputované sociálne príspevky (D.612)

- ostatné bežné transfery (D.7)

- investičné dotácie + ostatné kapitálové transfery, prijaté (D.92 + D.99)

3. Transakcie D.41, D.7, D.92 a D.99 sa konsolidujú v rámci sektora verejnej správy. Ostatné transakcie sa nekonsolidujú.

Článok 4

Zostavovanie štvrťročných údajov: zdroje a metódy

1. Štvrťročné údaje sa počínajúc prvým štvrťrokom 2001 zostavujú podľa týchto pravidiel:

a) štvrťročné údaje vychádzajú v najväčšej možnej miere z priamych informácií zo základných zdrojov s cieľom v každom štvrťroku minimalizovať rozdiely medzi prvými odhadmi a konečnými číslami;

b) priame informácie sa v prípade potreby kompletizujú úpravami pokrytia a koncepčnými úpravami s cieľom zosúladiť štvrťročné údaje s pojmami ESA 95;

c) štvrťročné údaje a zodpovedajúce ročné údaje sú navzájom v súlade.

2. Štvrťročné údaje súvisiace s prvým štvrťrokom 1999 až do štvrtého štvrťroku 2000 sa zostavia podľa zdrojov a metód, ktoré zabezpečia súlad medzi štvrťročnými údajmi a zodpovedajúcimi ročnými údajmi.

Článok 5

Harmonogram predkladania štvrťročných údajov

1. Štvrťročné údaje uvedené v článku 3 sa odovzdajú Komisii (Eurostat) najneskôr do troch mesiacov od skončenia štvrťroku, na ktorý sa údaje vzťahujú.

Každá revízia štvrťročných údajov za predošlé štvrťroky sa predloží v rovnakom termíne.

2. Prvé predloženie štvrťročných údajov sa vzťahuje k údajom za prvý štvrťrok 2002. Členské štáty doručia tieto údaje najneskôr do 30. júna 2002.

Komisia však môže udeliť výnimku nepresahujúcu jeden rok, ktorá sa týka prvého predloženia štvrťročných údajov za prvý štvrťrok 2002 a ďalej v prípade, že si národný štatistický systém vyžaduje väčšie úpravy dát.

Článok 6

Prenos starších údajov

1. Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostat) štvrťročné údaje pre kategórie uvedené v článku 3 počínajúc prvým štvrťrokom 1999.

2. Štvrťročné údaje súvisiace s prvým štvrťrokom 1999 až do štvrtého štvrťroka 2001 sa predložia Komisii (Eurostat) najneskôr do 30. júna 2002.

Komisia však môže udeliť výnimku nepresahujúcu jeden rok, ktorá sa týka údajov prvého predloženia štvrťročných údajov z prvého štvrťroku 1999 a ďalej v prípade, že národný štatistický systém si vyžaduje väčšie úpravy dát.

Článok 7

Vykonávanie

1. Členské štáty predložia Komisii (Eurostat) popis zdrojov a metód používaných pri zostavovaní štvrťročných údajov uvedených v článku 3 (počiatočný popis) zároveň so začiatkom predkladania štvrťročných údajov v súlade s harmonogramom uvedeným v článku 5 ods. 2.

2. Každá revízia počiatočného popisu zdrojov a metód používaných pri štvrťročných údajoch sa predloží Komisii (Eurostat) po predložení revidovaných údajov.

3. Komisia (Eurostat) neustále informuje SPC a CMFB o zdrojoch a metódach používaných v jednotlivých členských štátoch.

Článok 8

Správa

Na základe predložených údajov pre kategórie špecifikované v článku 3 a po konzultácii so SCP predloží Komisia (Eurostat) najneskôr do 31. decembra 2005 Európskemu parlamentu a Rade správu hodnotiacu spoľahlivosť štvrťročných údajov poskytovaných členskými štátmi.

Článok 9

Prechodné ustanovenia

1. Členské štáty, ktoré nemôžu v prechodnom období stanovenom v odseku 4 predkladať štvrťročné údaje z prvého štvrťroku 2001 a ďalej podľa zdrojov a metód stanovených v článku 4 ods. 1 a podľa harmonogramu uvedenom v článku 5 ods. 1, sa riadia odsekom 2.

2. Členské štáty uvedené v odseku 1 predložia Komisii (Eurostat) svoje "najlepšie štvrťročné odhady" (t. j. zohľadniac všetky nové informácie, ktoré sú k dispozícii pri zostavovaní kvalitnejšieho systému štvrťročných nefinančných účtov pre verejnú správu) v súlade s harmonogramom uvedeným v článku 5 ods. 1.

Zároveň uvedú, aké opatrenia treba ešte spraviť, aby zodpovedali zdrojom a metódam stanoveným v článku 4 ods. 1

3. V prechodnom období stanovenom v odseku 4 preverí Komisia (Eurostat), v akom štádiu sa nachádzajú členské štáty pri zosúlaďovaní s článkom 4 ods. 1.

4. Prechodné obdobie sa začína od dátumu prvého predloženia údajov uvedeného v článku 5 ods. 2 a končí najneskôr 31. marca 2005.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 10. júna 2002

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

J. Piqué I Camps

[1] Ú. v. ES C 154 E, 29.5.2001, s. 300.

[2] Ú. v. ES C 131, 3.5.2001, s. 6.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 3. júla 2001 (Ú. v. ES C 65 E, 14.3.2002, s. 33) a rozhodnutie Rady zo 7. mája 2002.

[4] Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 359/2002 (Ú. v. ES L 58, 28.2.2002, s. 1).

[5] Ú. v. ES L 172, 12.7.2000, s. 3.

[6] Ú. v. ES L 29, 4.2.2000, s. 4.

[7] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

[8] Ú. v. ES L 59, 6.3.1991, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 96/174/ES (Ú. v. ES L 51, 1.3.1996, s. 48).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Obsah štvrťročných nefinančných účtov pre verejnú správu

Štvrťročné nefinančné účty pre verejnú správu sa stanovujú s odkazom na zoznam výdajov a príjmov verejnej správy, ktorý uvádza nariadenie Komisie č. 1500/2000.

Výdaje verejnej správy tvoria kategórie ESA 95 zaznamenané na strane použitia alebo na strane zmien v aktívach alebo na strane zmien v pasívach a čistého majetku série účtov pre verejnú správu s výnimkou kategórie D.3, ktorá je zaznamenaná na strane zdrojov účtov verejnej správy.

Príjmy verejnej správy tvoria kategórie ESA 95 zaznamenané na strane zdrojov alebo na strane zmien v pasívach čistého majetku série nefinančných účtov pre verejnú správu s výnimkou kategórie D.39, ktorá je zaznamenaná na strane použitia účtov verejnej správy.

Podľa definície, rozdiel medzi príjmami a výdajmi verejnej správy, ako je stanovené vyššie, sú čisté pôžičky (+)/čisté výpožičky (−) sektoru verejnej správy.

Transakcie D.41, D.7, D.92 a D.99 sú konsolidované v rámci sektora verejnej správy. Ostatné transakcie nie sú konsolidované.

Nasledujúca tabuľka uvádza kategórie ESA 95, ktoré tvoria výdaje a príjmy verejnej správy. Kategórie vyznačené kurzívou sú už predmetom predkladania údajov na štvrťročnej báze v kontexte nariadenia Komisie (ES) č. 264/2000.

Kódy ESA 95 | Výdaje verejnej správy |

P.2 | Medzispotreba |

P.5 + K.2 | Tvorba hrubého kapitálu + nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív |

P.51 | Tvorba hrubého fixného kapitálu |

D.1 | Odmeny zamestnancov |

D.29 | Ostatné dane z produkcie |

D.3 | Subvencie, platené |

D.4 | Dôchodky z majetku |

D.41 | Úroky |

D.5 | Bežné dane z dôchodkov, majetku, atď. |

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131 | Sociálne dávky okrem naturálnych sociálnych transferov + naturálne sociálne transfery súvisiace s výdajmi na výrobky dodávané pre domácnosti prostredníctvom trhových výrobcov |

D.7 | Ostatné bežné transfery |

D.8 | Úpravy vyplývajúce zo zmien čistého majetku domácností v rezervách penzijných fondov |

D.9 | Kapitálové transfery, platené |

Kódy ESA 95 | Príjmy verejnej správy |

P.11 + P.12 + P.131 | Trhová produkcia + produkcia pre vlastné konečné použitie + platby za ostatnú netrhovú produkciu |

D.2 | Dane z produkcie a dovozu |

D.39 | Ostatné subvencie na produkciu |

D.4 | Dôchodky z majetku |

D.5 | Bežné dane z dôchodkov, majetku, atď. |

D.61 | Sociálne príspevky |

D.611 | Skutočné sociálne príspevky |

D.612 | Imputované sociálne príspevky |

D.7 | Ostatné bežné transfery |

D.9 | Kapitálové transfery, prijaté |

D.91 | Dane z kapitálu |

B.8g | Úspory, hrubé |

B.9 | Čisté pôžičky/čisté výpožičky |

--------------------------------------------------