32002R1149Úradný vestník L 170 , 29/06/2002 S. 0013 - 0013


Nariadenie Rady (ES) č. 1149/2002

z 27. júna 2002,

ktorým sa pripúšťa samostatná kvóta pre dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) S ohľadom na záujem spoločenstva v oblasti rozvoja harmonických trhových vzťahov s tretími krajinami sa prijali ustanovenia, ako samostatné opatrenia, pre pripustenie dovozných colných kvót spoločenstva pre 1000 ton vysokokvalitného čerstvého, chladeného alebo zamrazeného hovädzieho mäsa.

(2) Napriek ťažkostiam v roku 2001 je dnes trh s hovädzím mäsom na ceste k väčšej stabilite. Nároky spotrebiteľov spoločenstva sa zvýšili obzvlášť na vysokokvalitné hovädzie mäso. Dodatočne znížená colná kvóta pre vysokokvalitné hovädzie mäso by mala uspokojiť záujmy spotrebiteľov, rovnako ako aj záujmy dodávateľov. Nemala by mať podstatný dopad na celkový objem dovozu hovädzieho mäsa do spoločenstva.

(3) Všetkým prevádzkovateľom spoločenstva sa poskytne rovnaký a trvalý prístup k týmto kvótam. Rovnako je potrebné zabezpečiť vhodný monitoring. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa určenie kvóty zakladá na predložení osvedčenia o overenom zaručení druhu a pôvodu výrobkov.

(4) Podľa článku 32 nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom [1] sa colné kvóty upravené týmto nariadením spravujú Komisiou v súlade s podrobnými pravidlami prijatými podľa postupu stanoveného v článku 43 spomenutého nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Pripúšťa sa ročná colná dovozná kvóta spoločenstva 1000 ton, vyjadrená v hmotnosti výrobkov, vysokokvalitného čerstvého, chladeného alebo zmrazeného hovädzieho mäsa spadajúceho pod položky 02013000 a 02023090 Spoločného colného sadzobníka.

2. Uplatniteľné clo pre kvótu je 20 % ad valorem.

3. Ročná kvóta plynie od 1. júla do 30. júna.

Článok 2

Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto nariadenia prijaté v súlade s postupom ustanoveným v článku 43 nariadenia (ES) č. 1254/1999 zahŕňajú ustanovenia určenia kvóty ustanovenej v článku 1 podľa predloženia osvedčenia o overenom zaručení druhu a pôvodu výrobkov.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 27. júna 2002

Za Radu

predseda

M. Arias Cañete

[1] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2345/2001 (Ú. v. ES L 315, 1.12.2001, s. 29).

--------------------------------------------------