32002O0006Úradný vestník L 270 , 08/10/2002 S. 0014 - 0016


Usmernenie Európskej centrálnej banky

z 26. septembra 2002

o minimálnych normách pre Európsku centrálnu banku a národné centrálne banky pri výkone operácií menovej politiky, výkone devízových operácií s devízovými rezervami ECB a riadení devízových rezervných aktív ECB

(ECB/2002/6)

(2002/777/ES)

RIADIACA RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na prvú, druhú a tretiu zarážku článku 105 ods. 2,

so zreteľom na článok 1211 a článok 14.3 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky spolu s prvou, druhou a treťou zarážkou článku 3.1, článkom 18.2 a článkom 30.6,

keďže:

(1) Podľa prvej, druhej a tretej zarážky článku 105 ods. 2 Zmluvy medzi základné úlohy, ktoré má ESCB vykonávať, patrí určovanie a realizácia menovej politiky spoločenstva, vykonávanie devízových operácií v súlade s ustanoveniami článku 111 zZmluvy a držba a riadenie úradných devízových rezerv členských štátov.

(2) Európska centrálna banka (ECB) považuje za nutné, aby ECB a každá národná centrálna banka konkrétneho členského štátu (NCB) uplatňovala minimálne normy pri: i) výkone operácií menovej politiky, ii) výkone devízových operácií s devízovými rezervami ECB a iii) riadení devízových rezervných aktív ECB, ak NCB konajú ako agenti ECB podľa usmernenia ECB/2001/1 z 3. februára 2000 o riadení devízových rezervných aktív Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami a o právnych dokladoch pre operácie s devízovými rezervnými aktívami Európskej centrálnej banky [1], v znení usmernenia ECB/2001/12 [2].

(3) Článok 38.1 štatútu ustanovuje, že členovia riadiacich rád a pracovníci ECB a národných centrálnych bánk nesmú ani po skončení svojho pracovného pomeru zverejňovať informácie, na ktoré sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva.

(4) Členovia riadiacej rady ECB odsúhlasili memorandum o porozumení v podobných záležitostiach na zasadaní riadiacej rady konanom 16. mája 2002 [3].

(5) Usmernenia ECB predstavujú podľa článku 12.1 a článku 14.3 štatútu neoddeliteľnú súčasť zákonodarstva spoločenstva,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Minimálne normy pre ECB a národné centrálne banky pri výkone operácií menovej politiky, výkone devízových operácií s devízovými rezervami ECB a riadení devízových rezervných aktív ECB

ECB a národné centrálne banky pri výkone operácií menovej politiky, pri výkone devízových operácií s devízovými rezervami ECB a pri riadení devízových rezervných aktív ECB zabezpečia, aby ich interné predpisy týkajúce sa týchto operácií alebo tohto riadenia, a to zásady správnej praxe, personálne predpisy alebo interné predpisy akéhokoľvek iného druhu, boli v súlade s týmito minimálnymi normami, v rámci platných vnútroštátnych právnych predpisov a postupov trhu práce.

1. PREDMET

Pravidlá ustanovené v tomto usmernení platia pre:

- členov výkonného výboru ECB, keď neplnia svoje funkcie ako členovia riadiacej rady,

- členov rozhodovacích orgánov národných centrálnych bánk iných ako tých, ktorí sú členmi riadiacej rady ECB (a ich náhradníkmi menovanými podľa článku 4.4 procedurálnych pravidiel Európskej centrálnej banky) plniacimi svoje funkcie ako členovia riadiacej rady,

- všetkých zamestnancov ECB angažujúcich sa v činnostiach alebo operáciách týkajúcich sa operácií menovej politiky, v devízových operáciách s devízovými rezervami ECB a v riadení devízových rezervných aktív ECB a

- všetkých zamestnancov NCB angažujúcich sa v činnostiach alebo operáciách týkajúcich sa operácií menovej politiky, v devízových operáciách s devízovými rezervami ECB a v riadení devízových rezervných aktív ECB

2. DOHĽAD MANAŽMENTU NAD OPERÁCIAMI S TRHOVÝMI PROTISTRANAMI

3. ZAMEDZENIE POTENCIÁLNEHO KONFLIKTU ZÁUJMOV

4. ZÁKAZ NELEGÁLNEHO OBCHODOVANIA ZASVÄTENÝCH OSÔB

5. POHOSTENIA A DARY

Článok 2

Zmeny a doplnky usmernenia ECB/2000/1

Článok 3a a príloha 4 k usmerneniu ECB/2000/1 sa ruší.

Článok 3

Overenie

Národné centrálne banky poskytnú ECB podrobnosti textov a opatrení, pomocou ktorých chcú zabezpečiť súlad s týmto usmernením, najneskôr do 15. októbra 2002, ak tak ešte neurobili v spojitosti s vykonávaním usmernenia ECB/2001/5 [4].

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Toto usmernenie je určené pre národné centrálne banky členských štátov, ktoré prijali jednotnú menu v súlade so Zmluvou.

2. Toto usmernenie nadobúda platnosť 30. novembra 2002.

3. Toto usmernenie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Vo Frankfurte nad Mohanom 26. septembra 2002

Za Riadiacu radu ECB

predseda

Willem F. Duisenberg

[1] Ú. v. ES L 207, 17.8.2000, s. 24.

[2] Ú. v. ES L 310, 28.11.2001, s. 31.

[3] Ú. v. ES C 123, 24.5.2002, s. 9.

[4] Ú. v. ES L 190, 12.7.2001, s. 26.

--------------------------------------------------