32002L0099Úradný vestník L 018 , 23/01/2003 S. 0011 - 0020


Smernica Rady 2002/99/ES

zo 16. decembra 2002

ustanovujúca pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 37,

so zreteľom sa na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) v rámci jednotného trhu boli ustanovené pre produkty živočíšneho pôvodu pre ľudskú spotrebu, uvedené v prílohe I zmluvy, špecifické predpisy pre zdravie zvierat pre vnútorný trh spoločenstva vzhľadom na ich produkciu, spracovanie, distribúciu a uvádzanie z tretích krajín;

(2) s týmito predpismi mohli byť odstránené prekážky v obchodovaní s príslušnými výrobkami, čím prispeli k vytvoreniu vnútorného trhu a súčasne zabezpečili vysokú úroveň ochrany zdravia zvierat;

(3) tieto predpisy majú za cieľ zabrániť zavlečeniu alebo rozšíreniu chorôb zvierat uvádzaním produktov živočíšneho pôvodu na trh. Tiež obsahujú spoločné ustanovenia týkajúce sa najmä obmedzení uplatniteľných na uvádzanie produktov z chovov alebo oblastí infikovaných epizootickými chorobami na trh, ako aj povinnosti, že produkty z oblastí s obmedzeniami musia byť ošetrené, aby sa zničili pôvodcovia ochorení;

(4) tieto spoločné ustanovenia by sa mali zosúladiť s cieľom odstrániť nezrovnalosti, ktoré vznikli v priebehu zavádzania špecifických predpisov pre zdravie zvierat. Zosúlaďovanie predpisov taktiež zabezpečí jednotné vykonávanie predpisov o zdraví zvierat v celom spoločenstve a zavedie väčšiu transparentnosť právnych predpisov spoločenstva;

(5) veterinárne kontroly produktov živočíšneho pôvodu určených na obchodovanie sa musia vykonávať v súlade so smernicou Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách pri obchodovaní vo vnútri spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu [4]. Smernica 89/662/EHS obsahuje pre prípad závažného ohrozenia zdravia zvierat ochranné opatrenia;

(6) z tretích krajín dovezené produkty nesmú predstavovať žiadne zdravotné ohrozenie pre dobytok spoločenstva;

(7) na tento účel by sa mali zaviesť postupy na zabránenie zavlečenia epizootických chorôb. Tieto postupy zahŕňajú pravidelné hodnotenie nákazovej situácie u zvierat v príslušných tretích krajinách;

(8) musia sa tiež zaviesť postupy na stanovenie všeobecných alebo špecifických predpisov alebo kritérií pre dovoz produktov živočíšneho pôvodu;

(9) opatrenia pri dovoze mäsa z kopytníkov chovaných ako domáce zvieratá a mäsových výrobkov pripravených z tohto mäsa alebo s takýmto mäsom sú už obsiahnuté v smernici Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972 o otázkach zdravotnej a veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, ošípaných a čerstvého mäsa z tretích krajín [5];

(10) postupy dovozu mäsa a mäsových výrobkov sa môžu ako vzor použiť aj pre dovoz iných produktov živočíšneho pôvodu;

(11) veterinárne kontroly produktov živočíšneho pôvodu, ktoré sa dovážajú z tretích krajín do spoločenstva, sa musia vykonávať v súlade so smernicou Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa ustanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín [6]. Smernica 97/78/EHS zahŕňa pre prípad závažného ohrozenia zdravia zvierat ochranné opatrenia;

(12) pri prijímaní predpisov pre medzinárodný obchod sa musia brať do úvahy usmernenia ustanovené Medzinárodným úradom pre nákazy zvierat (OIE);

(13) s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie ustanovení pre zdravie zvierat sa musia vykonávať audity a inšpekcie spoločenstva;

(14) produkty, na ktoré vzťahuje táto smernica, sú uvedené v prílohe I k zmluve;

(15) opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy uplatňovania výkonných právomocí delegovaných na Komisiu [7],

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Pôsobnosť

Táto smernica ustanovuje všeobecné predpisy pre zdravie zvierat pre všetky stupne produkcie, spracovania a distribúcie v rámci spoločenstva a pre uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín a produktov z nich získaných určených na ľudskú spotrebu.

Tieto predpisy neovplyvňujú ustanovenia stanovené v smerniciach 89/662/EHS a 97/78/ES ani v smerniciach uvedených v prílohe I.

Článok 2

Definície

Na účely tejto smernice sa podľa potreby uplatňujú definície z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ustanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosť potravín [8], a smernice 97/78/ES. Uplatňujú sa aj tieto definície:

1. "všetky stupne produkcie, spracovania a distribúcie" znamená všetky stupne od a vrátane primárnej produkcie potraviny živočíšneho pôvodu, až a vrátane, k svojmu skladovaniu, svojej preprave, predaju alebo dodaniu konečnému spotrebiteľovi;

2. "uvádzanie" znamená uvedenie tovaru na jedno z území uvedených v prílohe I k smernici 97/78/ES na účely jeho umiestnenia podľa coľných postupov uvedených v článku 4 ods. 16 písm. a) až f) nariadenia Rady (ES) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva [9];

3. "úradný veterinárny lekár" znamená veterinárny lekár kvalifikovaný konať v tejto funkcii menovaný príslušným orgánom;

4. "produkty živočíšneho pôvodu" znamenajú produkty získané zo zvierat a z nich vyrobené produkty určené na ľudskú spotrebu, vrátane živých zvierat, ak sú pripravené na takéto použitie.

KAPITOLA I

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT PRE VŠETKY STUPNE PRODUKCIE, SPRACOVANIA A DISTRIBÚCIE PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU V RÁMCI SPOLOČENSTVA

Článok 3

Všeobecné požiadavky na zdravie zvierat

1. Členské štáty prijmú v súlade s týmito ustanoveniami opatrenia na zabezpečenie toho, aby na všetkých stupňoch produkcie, spracovania a distribúcie produktov živočíšneho pôvodu v rámci spoločenstva prevádzkovatelia obchodu s potravinami nezapríčinili rozšírenie chorôb prenosných na zvieratá.

2. Produkty živočíšneho pôvodu sa musia získavať zo zvierat, ktoré spĺňajú podmienky na zdravie zvierat ustanovené príslušnými právnymi predpismi spoločenstva.

3. Produkty živočíšneho pôvodu sa získavajú zo zvierat:

a) ktoré nepochádzajú z chovu, zariadenia, územia alebo časti územia, podliehajúcim zdravotným obmedzeniam uplatniteľným na príslušné zvieratá a produkty, podľa predpisov stanovených v prílohe I

b) ktoré, v prípade mäsa a mäsových výrobkov, neboli zabité v zariadení, v ktorom zvieratá infikované alebo s podozrením na infekciu jednou z chorôb, ktoré sú zahrnuté v predpisoch uvedených v písmene a), alebo telá zvierat alebo časti týchto zvierat, boli prítomné pri porážke alebo pri výrobnom procese, pokiaľ nebolo takéto podozrenie vylúčené.

c) ktoré, v prípade zvierat a produktov akvakultúry, vyhovujú smernici 91/67/EHS [10].

Článok 4

Výnimky

1. Napriek článku 3 a s výhradou dodržiavania opatrení pre kontrolu chorôb uvedených v prílohe I môžu členské štáty povoliť produkciu, spracovanie a distribúciu produktov živočíšneho pôvodu, ktoré pochádzajú z územia alebo časti územia podliehajúceho obmedzeniam na zdravie zvierat, ale ktoré nepochádzajú z chovu infikovaného alebo podozrivého z nákazy, ak je zabezpečené, že:

i) výrobky budú, predtým, než sa podrobia ošetreniu uvedenému nižšie, získavané, bude s nimi zaobchádzať, budú prepravené a skladované oddelene, alebo v inom čase, než produkty spĺňajúce podmienky na zdravie zvierat, a podmienky prepravy z územia, ktoré podlieha zdravotným obmedzeniam, boli schválené príslušným orgánom;

ii) výrobky, ktoré musia prejsť ošetrením, sú zreteľne označené;

iii) výrobky musia prejsť ošetrením, ktoré umožňuje, že dôjde k odstráneniu príslušného zdravotného problému u zvierat, a

iv) toto ošetrenie sa vykonáva v zariadení schválenom na tento účel členským štátom, v ktorom sa zdravotný problém u zvierat vyskytol.

Ustanovenia prvého pododseku sa uplatňujú v súlade s prílohami II a III ods. 1 alebo s podrobnými predpismi, ktoré sa majú prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2

2. Produkcia, spracovanie a distribúcia produktov akvakultúry nevyhovujúcich podmienkam ustanovených v článku 3 sa povoľuje podľa podmienok ustanovených v smernici 91/67/EHS a v prípade potreby v súlade s ďalšími podmienkami, ktoré sa majú prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

3. Okrem toho, ak to zdravotná situácia dovoľuje, výnimky z článku 3 sa môžu udeliť v určitých situáciách v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2. V takýchto prípadoch sa zohľadňujú najmä:

a) špecifické charakteristiky choroby u príslušných druhov a

b) akékoľvek testy alebo opatrenia, ktorým sa musia zvieratá podrobiť.

Ak sa udelia takéto výnimky, musia sa prijať opatrenia na zabezpečenie toho, že sa stupeň ochrany pred chorobou zvierat v žiadnom prípade nezníži. Akékoľvek opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia zvierat sa preto prijmú v súlade s tým istým postupom.

Článok 5

Veterinárne osvedčenia

1. Členské štáty zabezpečia, že produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu podliehajú udeľovaniu veterinárnych osvedčení, ak:

- ustanovenia prijaté zo zdravotných dôvodov u zvierat podľa článku 9 smernice 89/662/EHS vyžadujú, aby produkty živočišného pôvodu z členského štátu boli sprevádzané zdravotným osvedčením, alebo

- bola udelená výnimka podľa článku 4 ods. 3.

2. Podľa postupu uvedeného v článku 12 ods. 2 sa môžu podrobné vykonávacie predpisy, a najmä vzor pre takéto osvedčenia, vyhotoviť s prihliadnutím na všeobecné zásady stanovené v prílohe IV. Osvedčenia môžu obsahovať podrobnosti požadované v súlade s inými právnymi predpismi spoločenstva pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

Článok 6

Úradne veterinárne kontroly

1. Do prijatia nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa ustanovujú špecifické hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu a predpisy pre kontroly potravín a krmív, zabezpečia členské štáty vykonávanie úradných zdravotných kontrol u zvierat ich príslušnými orgánmi, aby sa tieto zhodovali s touto smernicou, jej vykonávacími predpismi a ochrannými opatreniami vzťahujúcimi sa na produkty živočíšneho pôvodu prijatými na základe tejto smernice. Podľa všeobecného pravidla musia byť inšpekcie neohlásené a kontroly vykonávané v súlade s ustanoveniami smernice 89/662/EHS.

2. Do prijatia nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa ustanovujú špecifické hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu a predpisy pre kontroly potravín a krmív, ak sú identifikované porušenia predpisov na zdravie zvierat, členské štáty prijmú potrebné opatrenia na nápravu situácie v súlade s ustanoveniami smernice 89/662/EHS.

3. Experti z Komisie môžu vykonávať kontroly na mieste, vrátane auditov, v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov, pokiaľ je to potrebné na jednotné uplatňovanie tejto smernice. Členské štáty, na území ktorých sa robia kontroly, zabezpečia expertom potrebnú pomoc na vykonávanie ich povinností. Komisia informuje príslušný orgán o výsledkoch vykonaných kontrol.

Ak sa identifikuje vážne zdravotné riziko u zvierat počas auditu alebo inšpekcie Komisie, príslušný členský štát okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na ochranu zdravia zvierat. Ak sa takéto opatrenia neprijmú, alebo ak sa považujú za nedostačujúce, Komisia, v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2, prijme opatrenia potrebné na ochranu zdravia zvierat a informuje o tom členské štáty.

4. Pravidlá uplatňovania tohto článku, a najmä tie, ktorými sa riadi postup spolupráce s národnými orgánmi, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

KAPITOLA II

DOVOZ Z TRETÍCH KRAJÍN

Článok 7

Všeobecné ustanovenia

Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť, že produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu sa uvedú z tretích krajín iba vtedy, ak zodpovedajú požiadavkám kapitoly I pre všetky stupne produkcie, spracovania a distribúcie týchto výrobkov do spoločenstva alebo ak poskytujú rovnocenné záruky pre zdravie zvierat.

Článok 8

Dodržanie predpisov spoločenstva

S cieľom zabezpečiť súlad so všeobecnou povinnosťou ustanovenou v článku 7 sa v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 ustanovuje toto:

1. Zoznamy tretích krajín alebo regiónov tretích krajín, z ktorých sa môžu dovážať určené výrobky živočíšneho pôvodu. Tretia krajina sa uvedie na týchto zoznamoch len vtedy, ak sa v príslušnej krajine vykonal audit spoločenstvom, ktorý preukázal, že príslušný veterinárny orgán poskytuje primerané záruky so zreteľom na súlad s právnymi predpismi spoločenstva.

Pri vyhotovení alebo aktualizácii týchto zoznamov sa zohľadňujú najmä:

a) právne predpisy tretej krajiny;

b) organizácia príslušného veterinárneho orgánu a jeho inšpekčné služby v tretej krajine, právomoci týchto služieb, dozor, ktorému podliehajú, ako aj jeho prostriedky, ktoré sú k dispozícii na účinné uplatňovanie ich právnych predpisov, vrátane potrebného personálu;

c) aktuálne požiadavky na zdravie zvierat uplatňované pri produkcii, spracovaní, manipulácii, skladovaní a zasielaní produktov živočíšneho pôvodu určených pre spoločenstvo;

d) záruky, ktoré príslušný veterinárny orgán tretej krajiny môže poskytnúť so zreteľom na zhodu alebo rovnocennosť s príslušnými podmienkami pre zdravie zvierat;

e) akékoľvek skúsenosti s predajom výrobkov z tretej krajiny a výsledky akejkoľvek vykonanej kontroly dovozu;

f) výsledky vykonaných inšpekcií a/alebo auditov spoločenstva v tretej krajine, najmä výsledky hodnotenia príslušných orgánov, alebo, ak to vyžaduje Komisia, správu príslušných orgánov tretej krajiny o nimi vykonaných inšpekciách;

g) zdravotný stav dobytka, iných domácich zvierat a voľne žijúcich zvierat v tretej krajine, najmä vzhľadom na exotické choroby zvierat, a akékoľvek aspekty všeobecnej zdravotnej situácie krajiny, ktoré by mohli predstavovať riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat v spoločenstve;

h) pravidelnosť, rýchlosť a presnosť, s ktorou tretia krajina informuje o výskyte infekčných alebo nákazlivých ochorení zvierat na svojom území, najmä o chorobách, ktoré treba hlásiť, vedených na zozname Medzinárodným úradom pre nákazy zvierat (OIE) alebo, v prípade chorôb rýb, choroby, ktoré treba hlásiť, uvedené v Kódexe zdravia vodných zvierat OIE

i) predpisy príslušnej tretej krajiny na zabránenie a kontrolu infekčných alebo nákazlivých chorôb zvierat v tretej krajine a ich vykonávanie, vrátane predpisov pre dovoz z iných krajín.

2. Komisia sa stará o to, aby boli aktualizované podoby všetkých, v súlade s týmto článkom zostavených alebo aktualizovaných zoznamov, prístupné verejnosti. Zoznamy vyhotovené v súlade s týmto článkom môžu byť kombinované s inými zoznamami vyhotovenými z dôvodu ochrany zvierat a ľudí a môžu tiež obsahovať vzory zdravotných osvedčení.

3. Pravidlá pôvodu pre produkty živočíšneho pôvodu a pre zvieratá, z ktorých výrobky pochádzajú, sa ustanovujú v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

4. Osobitné podmienky dovozu pre každú tretiu krajinu alebo skupinu tretích krajín, ktoré zodpovedajú zdravotnej situácii u zvierat v krajine alebo príslušných krajín, sa ustanovujú v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

5. Ak je to potrebné:

- podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku,

- kritériá zatrieďovania tretích krajín a ich regiónov so zreteľom na choroby zvierat, a

- špecifické predpisy týkajúce sa typu uvádzania alebo osobitných produktov ako napr. uvádzanie produktov cestujúcimi alebo uvádzanie vzorkového tovaru,

sa môžu ustanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

Článok 9

Doklady

1. Veterinárne osvedčenie spĺňajúce požiadavky prílohy IV sa predkladá spolu so zásielkami produktov živočíšneho pôvodu pri vstupe do spoločenstva.

2. Vo veterinárnom osvedčení sa potvrdzuje, že výrobky spĺňajú:

a) požiadavky ustanovené pre takéto produkty v tejto smernici a právnych predpisoch spoločenstva, ktorými sa ustanovujú požiadavky vzhľadom na zdravie zvierat alebo ustanovenia, ktoré sú rovnocenné týmto požiadavkám, a

b) akékoľvek osobitné dovozné podmienky ustanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

3. Doklady môžu obsahovať podrobnosti, ktoré sú žiaduce podľa iných ustanovení právnych predpisov spoločenstva o ochrane verejného zdravia a zdravia zvierat.

4. V súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2:

a) môžu byť prijaté ustanovenia pre používanie elektronickej dokumentácie;

b) môžu byť vyhotovené vzorové dokumenty;

c) môžu byť ustanovené predpisy a osvedčenia pre tranzit.

Článok 10

Inšpekcie a audity spoločenstva

1. Inšpekcie a/alebo audity spoločenstva na všetkých stupňoch, ktoré sú zahrnuté touto smernicou, môžu byť vykonané v tretích krajinách expertmi Komisie s cieľom overiť zhody alebo rovnocennosti s predpismi spoločenstva pre zdravie zvierat. Experti Komisie môžu byť sprevádzaní expertmi z členských krajín, ktorí boli splnomocnení Komisiou na vykonanie týchto inšpekcií a/alebo auditov.

2. Inšpekcie a/alebo audity v tretích krajinách podľa odseku 1 sa vykonávajú v mene spoločenstva a Komisia znáša potrebné náklady.

3. Postup vykonávania inšpekcií a/alebo auditov v tretích krajinách podľa odseku 1 sa môžu ustanoviť alebo meniť v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

4. Ak sa počas inšpekcie alebo auditu spoločenstva zistí vážne ohrozenie zdravia zvierat, Komisia okamžite prijme opatrenia potrebné na ochranu zdravia zvierat, v súlade s článkom 22 smernice 97/78/ES, a informuje o tom členské štáty.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Aktualizácia technických príloh

Prílohy k tejto smernici sa môžu zmeniť a doplniť v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 s cieľom zohľadniť najmä:

i) vedecké stanoviská a vedecké vedomosti, najmä vzhľadom na nové hodnotenia rizika

ii) technický rozvoj a

iii) ustanovenia bezpečnostných cieľov pre zdravie zvierat.

Článok 12

Postupy výboru

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002.

2. Ak sa odvoláva na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 13

Prechodné ustanovenia

1. Po termíne uvedenom v článku 14 ods. 1 sa predpisy pre zdravie zvierat ustanovené smernicami uvedenými v prílohe V nebudú ďalej uplatňovať.

2. Vykonávacie predpisy prijaté na základe takýchto ustanovení ostavajú v platnosti, pokiaľ nie sú nahradené predpismi rovnakej účinnosti, prijatými na základe tejto smernice.

3. Prechodné opatrenia sa môžu ustanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

Článok 14

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 2005. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude sprevádzať takýto odkaz pri ich úradnom uverejnení. Metodiku týchto odkazov ustanovia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 15

Táto smernica nadobúda účinnosť 20. deň od jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 16

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 16. decembra 2002

Za Radu

predseda

M. Fischer Boel

[1] Ú. v. ES C 365 E, 19.12.2000.

[2] Stanovisko Európskeho parlamentu doručené 15. mája 2002.

[3] Stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru doručené 28. marca 2001.

[4] Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/118/EHS (Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49).

[5] Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1452/2001 (Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 11).

[6] Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

[7] Ú. v. ES 184, 17.7.1999, s. 23.

[8] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2700/2000 (Ú. v. ES 311, 12.12.2000, s. 17).

[10] Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Nákazy, ktoré prichádzajú do úvahy pri obchodovaní s výrobkami ivočíneho pôvodu a pre ktoré sú u v právnych predpisoch spoločenstva prijaté kontrolné opatrenia

NÁKAZA | SMERNICA |

Klasický mor ošípaných | Smernica Rady 2001/89/ES o opatreniach spoločenstva na kontrolu klasického moru ošípaných |

Africký mor ošípaných | Smernica Rady 2002/60/ES, ktorou sa ustanovujú špecifické opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných |

Slintačka a krívačka | Smernica Rady 85/511/EHS, ktorou sa uvádzajú opatrenia spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky |

Klasický mor hydiny | Smernica Rady 92/40/EHS, ktorou sa uvádzajú opatrenia spoločenstva na kontrolu klasického moru hydiny |

Pseudomor hydiny | Smernica Rady 92/66/EHS, ktorou sa uvádzajú opatrenia spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny |

Mor hovädzieho dobytka Mor malých prežúvavcov Vezikulárna choroba ošípaných | Smernica Rady 92/119/EHS, ktorou sa uvádzajú všeobecné opatrenia spoločenstva na kontrolu určitých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vzťahujúce sa na vezikulárnu chorobu ošípaných |

Choroby akvakultúry | Smernica Rady 91/67/EHS o podmienkach pre zdravie zvierat pri uvádzaní vodných živočíchov a výrobkov akvakultúry na trh Smernica Rady 93/53/EHS, ktorou sa uvádzajú minimálne opatrenia spoločnosti na kontrolu určitých chorôb rýb Smernica Rady 95/70/ES, ktorou sa uvádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb postihujúcich dvojchlopňové lastúrniky |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Osobitná identifikačná značka pre mäso z územia alebo z časti územia

1. Zdravotná značka pre čerstvé mäso musí niesť diagonálny kríž, ktorý pozostáva z dvoch na seba kolmých línií, ktoré sa krížia v strede pečiatky tak, aby údaje na pečiatke zostali čitateľné.

2. Značka uvedená v odseku 1 sa môže tiež aplikovať použitím jednej oválnej pečiatky, ktorá je 6,5 cm široká a 4,5 cm dlhá; tieto údaje na pečiatke musia byť perfektne čitateľné:

- v hornej časti, meno alebo kód ISO členského štátu veľkými písmenami: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE a UK,

- v strede: číslo veterinárneho schválenia bitúnku,

- v dolnej časti: jednu z týchto skratiek: CE, EC, EF, EG, EK alebo EY,

- dve na seba kolmé línie, ktoré sa krížia v strede pečiatky tak, aby údaje na pečiatke boli zreteľné.

Písmená musia byť najmenej 0,8 cm vysoké a čísla najmenej 1 cm vysoké.

Pečiatka musí niesť aj údaje na identifikáciu veterinárneho lekára, ktorý vykonal vyšetrenie mäsa.

Značka sa musí aplikovať pod priamym dozorom úradného veterinárneho lekára, ktorý kontroluje vykonávanie požiadaviek na zdravie zvierat.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

1. Ošetrenia na odstránenie určitých zdravotných rizík u zvierat spojených s mäsom a mliekom

+ : Účinnosť je uznaná.

0 : Účinnosť nie je uznaná.

MÄSO Ošetrenie | Nákaza |

Slintačka a krívačka | Klasický mor ošípaných | Vezikulárna choroba ošípaných | Africký mor ošípaných | Mor hovädzieho dobytka | Pseudomor hydiny | Klasický mor hydiny | Mor malých prežúvavcov |

a)Tepelné ošetrenie v hermeticky uzavretej nádobe pri hodnote F0 3,00 alebo viac | + | + | + | + | + | + | + | + |

b)Tepelné ošetrenie, pri ktorom mäso musí byť naskrz zahriate najmenej na 70 °C | + | + | + | 0 | + | + | + | + |

c)Tepelné ošetrenie, pri ktorom mäso musí byť naskrz zahriate najmenej na 80 °C | + | + | + | + | + | + | + | + |

d)Tepelné ošetrenie v hermeticky uzavretej nádobe najmenej 4 hodiny pri 60 °C, pričom v jadre musí byť teplota najmenej 70 °C po 30 minút | + | + | + | + | + | – | – | + |

e)Ošetrenie prirodzeným kvasením a zrením najmenej 9 mesiacov u vykosteného mäsa, pričom sa musia dosiahnuť tieto hodnoty: Aw najviac 0,93 alebo pH najviac 6,0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 |

f)Ošetrenie ako v písmene e); v mäse môžu byť kosti | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

g)Salámy: ošetrenie podľa kritérií, ktoré boli ustanovené podľa stanoviska príslušného vedeckého výboru podľa článku 12 ods. 2 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 |

h)Šunky a bedrá: ošetrenie zahŕňajúce prirodzené kvasenie a zrenie počas najmenej 190 dní pre šunky a 140 dní pre bedrá | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |

i)Tepelné ošetrenie, ktoré zaručuje teplotu v jadre najmenej 65 °C tak dlho, kým sa nedosiahne žiaduca hodnota pasterizácie (pv) 40 alebo viac | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |

MLIEKO a mliečne výrobky (vrátane smotany), určené na ľudskú spotrebu | | | | | | | | |

a)Ultra vysoko zahriate (UHT)(UHT = zohriate na minimálne 132 °C aspoň počas jednej sekundy) | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

b)Ak má mlieko pH hodnotu menej ako 7,0, jednoduchá vysoká teplota – krátkodobá pasterizácia (HTST) | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

c)Ak má mlieko pH hodnotu 7,0 a viac, dvojitá HTST | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Všeobecné zásady udeľovania osvedčení

1. Zástupca príslušného orgánu odoslania, ktorý vydáva osvedčenie, ktoré sprevádza zásielku produktov živočíšneho pôvodu, musí osvedčenie podpísať a zabezpečiť, aby bolo úradne opečiatkované. Táto požiadavka platí pre každú stranu osvedčenia, ak je viacstranové.

2. Osvedčenia musia byť vystavené v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu určenia ako aj toho členského štátu, kde sa vykonáva hraničná kontrola, alebo ich musí sprevádzať overený preklad do daného jazyka alebo jazykov. Členský štát však môže odsúhlasiť používanie úradného jazyka spoločenstva, ktorý nie je úradný v jeho štáte.

3. Originálna verzia osvedčenia musí sprevádzať zásielky pri vstupe do spoločenstva.

4. Osvedčenia musia pozostávať z:

a) jedného listu papiera alebo

b) dvoch alebo viacerých strán, ktoré sú časťou spojeného a neoddeliteľného papiera, alebo

c) radu očíslovaných strán, na ktorých je uvedená príslušná strana z celkového počtu (napr. "strana 2 zo 4 strán").

5. Osvedčenia musia mať individuálne identifikačné číslo. Ak pozostáva osvedčenie z radu stránok, musí mať každá stránka svoje identifikačné číslo.

6. Osvedčenie musí byť vydané predtým, než zásielka, ku ktorej patrí, opustí kontrolu príslušného orgánu odosielajúcej krajiny.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

1. Smernica Rady 72/461/EHS z 12. decembra 1972 o veterinárnych otázkach, ktoré ovplyvňujú obchodovanie s čerstvým mäsom v rámci spoločenstva [1], naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska.

2. Smernica Rady 80/215/EHS z 22. januára 1980 o otázkach zdravia zvierat, ktoré ovplyvňujú obchodovanie s mäsovými výrobkami v rámci spoločenstva [2], naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska.

3. Smernica Rady 91/494/EHS z 26. júna 1991 o podmienkach zdravia zvierat, ktorými sa upravuje obchodovanie s čerstvým hydinovým mäsom vo vnútri spoločenstva a jeho dovoz z tretích krajín [3], naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/121/ES.

4. Smernica Rady 91/495/EHS z 27. novembra 1990 o otázkach verejného zdravia a zdravia zvierat, ktoré ovplyvňujú produkciu králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a ich uvádzanie na trh [4], naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska.

5. Smernica Rady 92/45/EHS zo 16. júna 1992 o otázkach verejného zdravia a zdravia zvierat súvisiacich s usmrcovaním voľne žijúcej zveri a uvádzaním zveriny voľne žijúcej zveri na trh [5], naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/79/ES.

6. Smernica Rady 92/46/EHS zo 16. júna 1992, ktorou sa ustanovujú hygienické predpisy pre produkciu surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov a ich uvádzanie na trh [6].

7. Smernica Rady 94/65/ES zo 14. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú požiadavky na produkciu mletého mäsa a mäsových prípravkov a ich uvádzanie na trh [7].

[1] Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 24.

[2] Ú. v. ES L 47, 21.2.1980, s. 4.

[3] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 35.

[4] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 41.

[5] Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 35.

[6] Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 368, 31.12.1994, s. 10.

--------------------------------------------------