32002L0075Úradný vestník L 254 , 23/09/2002 S. 0001 - 0046


Smernica Komisie 2002/75/ES

z 2. septembra 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2001/53/ES [2], najmä na prvú a druhú zarážku jej článku 17,

Keďže:

(1) Na účely smernice Rady 96/98/ES sú platné tie medzinárodné dohovory, vrátane dohovoru SOLAS z roku 1974, a testovacie normy, ktoré spolu s ich zmenami boli platné 1. januára 2001.

(2) Zmeny dohovoru SOLAS, iných medzinárodných dohovorov a testovacích noriem nadobudli platnosť po 1. januári 2001.

(3) Týmito nástrojmi boli stanovené nové pravidlá pre vybavenie umiestňované na palubách lodí.

(4) Smernica 96/98/ES by sa mala príslušne zmeniť a doplniť.

(5) Opatrenia tejto smernice sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveného článkom 12 smernice Rady 93/75/EHS [3],

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 96/98/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

v písmenách c), d) a n) sa slová "k 1. januáru 2001" nahradia slovami "k 1. júlu 2002".

2. Príloha A sa nahrádza prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Vybavenie uvedené v zozname ako "nová položka" pod hlavičkou "Názov položky" v prílohe A.1, ktoré bolo vyrobené pred dátumom uvedeným v článku 3 ods. 1 v súlade s postupmi typového schvaľovania platnými už pred dátumom prijatia tejto smernice na území členského štátu, ktorý sa uvádza ďalej v texte, ako aj vybavenie uvedené v prílohe A.1 v bodoch 4 a 5, ktoré nesie značku a bolo vyrobené pred dňom uvedeným v článku 3 ods. 1, sa môže počas dvoch rokov po dni uvedenom v článku 3 ods. 1 uviesť na trh a umiestniť na palubu lode spoločenstva, ktorej osvedčenia vydal členský štát alebo boli vydané v jeho mene v súlade s medzinárodnými dohovormi.

Článok 3

1. Členské štáty najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Ihneď o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, budú obsahovať odkaz na túto smernicu, alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Metodiku týchto odkazov ustanovia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii svoje zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia týkajúce sa uplatňovania tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 2. septembra 2002

Za Komisiu

Loyola De Palacio

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 46, 17.2.1997, s. 25.

[2] Ú. v. ES L 204, 28.7.2001, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 247, 5.10.1993, s. 19.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA A

PRÍLOHA A.1: Zariadenie, pre ktoré už existujú v medzinárodných nástrojoch podrobné testovacie normy

Poznámky uplatňovateľné na celú prílohu A.1

Všeobecne:

okrem špeciálne uvedených testovacích noriem, sú v uplatňovateľných požiadavkách medzinárodných dohovorov a príslušných rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas typovej skúšky (typového schválenia), ako je to uvedené v moduloch posudzovania zhody v prílohe B;

Stĺpec 5:

keď sa citujú rezolúcie IMO, uplatňovateľné sú len testovacie normy obsiahnuté v príslušných častiach príloh k rezolúciám a nie ustanovenia samotných rezolúcií;

Stĺpec 5:

na účely správnej identifikácie príslušných noriem, musia testovacie správy a príslušné osvedčenia o typovom schválení špecifikovať použitú normu a jej verzie, uvedené v stĺpci;

Stĺpec 5:

ak sú uvedené dve sady testovacích noriem (oddelené znakom ";" alebo oddelené slovom "alebo"), každá sada musí spĺňať všetky testovacie požiadavky tak, aby to zodpovedalo výkonnostným normám IMO. Tým je testovanie položky podľa jednej sady dostatočné na preukázanie zhody s požiadavkami príslušných medzinárodných nástrojov;

Stĺpec 6:

ak uvedený modul H, chápe sa to ako modul H plus osvedčenie o skúške projektu.

1. Záchranné prostriedky

Poznámky uplatňovateľné na 1. časť: záchranné prostriedky

Stĺpce 3 a 4:

Keď sa tieto stĺpce delia na dve časti kvôli označeniu konkrétnej položky, tam, kde je to vhodné, sa horná časť vzťahuje na plavidlá postavené podľa HSC kód do 1. júla 2002 a spodná časť sa tam, kde, je to vhodné, vzťahuje na plavidlá prevádzkované podľa HSC kód od 1. júla 2002.

Položka číslo | Názov položky | nariadenie Solas 74 v znení, v ktorom sa požaduje "typové schválenie" | Uplatňovateľné zmenené a doplnené predpisy Solas 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Testovacie normy | Moduly posudzovania zhody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/1.1 | Záchranné kolesá | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/7.1 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81(70) | | X | X | X | | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/7.1 a III/34, rezolúcia IMO MSC 48(66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/1.2 | Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky (a)záchranné plavidlá a pohotovostné člny(b)záchranné kolesá(c)záchranné vesty | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 a 8.10 (1994 HSC kód), IMO MSC/Circ. 885 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) a pre batérie požiadavky špecifikované v EN 394 (1993), ktoré sa týkajú len svetiel záchranných kolies | | X | X | X | | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3, 8.10 (2000 HSC kód), IMO MSC/Circ. 885 | | | |

A.1/1.3 | Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/7.1.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3. (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/7.1.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97(73) 8.1, 8.3. (2000 HSC kód) | | | |

A.1/1.4 | Záchranné vesty | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/7.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) a pre batérie požiadavky špecifikované v EN 394 (1993), ktoré sa týkajú len svetiel záchranných kolies | | X | X | X | | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/7.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/1.5 | Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu izolované alebo nieneizolované | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/7.3, III/22.4, III/32.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/7.3, III/22.4, III/32.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/1.6 | Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu klasifikované ako záchranné vesty | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/7.3, III/22.4, III/32.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/7.3, III/22.4, III/32.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/1.7 | Tepelné ochranné prostriedky | nariadenie III/4 | nariadenie III/7.3, III/22.4, III/32.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.8 | Padákové svetlice (pyrotechnické) | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/6.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.2. (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | | X | | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/6.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.2. (2000 HSC kód) | | | | |

A.1/1.9 | Ručné svetlice (pyrotechnické) | nariadenie III/4 | nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | | X | | |

A.1/1.10 | Plávajúce dymové signály (pyrotechnické) | nariadenie III/4 | nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | | X | | |

A.1/1.11 | Prístroj na hádzanie lana (pyrotechnický) | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/18 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | | X | | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/18 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.8 (2000 HSC kód) | | | | |

A.1/1.12 | Nafukovacie záchranné plte | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/21,1, III/31.1 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ.811, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | | | | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/21.1, III/31.1 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ.811, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (2000 HSC kód) | | | | | |

A.1/1.13 | Pevné záchranné plte | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/21.1, III/31.1.1.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ.811, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | | | | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/21.1, III/31.1.1.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ.811, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (2000 HSC kód) | | | | | |

A.1/1.14 | Automaticky samovyrovnávacie záchranné plte | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/26.2.4 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ.809, IMO MSC/Circ.811, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | | | | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/26.2.4 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ.809, IMO MSC/Circ.811, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (2000 HSC kód) | | | | | |

A.1/1.15 | Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/26.2.4 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ.809, IMO MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | | | | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/26.2.4 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ.809, IMO MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (2000 HSC kód) | | | | | |

A.1/1.16 | Voľne plávajúce mechanizmy pre záchranné plte, hydrostatické uvoľňovacie jednotky | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/13.4.2, III/26.2.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ.811, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 a 8.6 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/13.4.2, III/26.2.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ.811, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1 a 8.6 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/1.17 | Záchranné člny | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48(66) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | | | X | |

A.1/1.18 | Pevné pohotovostné člny | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/21.2, III/31.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48(66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.10 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | | | X | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/21.2, III/31.2 a III/34 rezolúcia IMO MSC.48(66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (2000 HSC kód) | | | | |

A.1/1.19 | Nafukovacie pohotovostné člny | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/21.2, III/31.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | | | X | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/21.2, III/31.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (2000 HSC kód) | | | | |

A.1/1.20 | Rýchle pohotovostné člny | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/26.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC kód), IMO MSC/Circ. 809 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | | | X | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/26.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1 (2000 HSC kód), IMO MSC/Circ. 809 | | | | |

A.1/1.21 | Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon a navijak (davits) | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/23, III/33 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 a 8.7 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | X | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/23, III/33 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5 8.6 a 8.7 (2000 HSC kód) | | |

A.1/1.22 | Voľne plávajúce spúšťacie zariadenia pre záchranné plavidlá | Presunuté do prílohy A.2 |

A.1/1.23 | Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/33 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 a 8.7 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | | | | X | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/33 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5 a 8.7 (2000 HSC kód) | | | | | |

A.1/1.24 | Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/33, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 a 8.7 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | X | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/33, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5 , 8.6 a 8.7 (2000 HSC kód) | | |

A.1/1.25 | Spúšťacie zariadenia pre rýchle pohotovostné člny | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/26.3.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC kód), IMO MSC/Circ 809 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/26.3.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1 (2000 HSC kód), IMO MSC/Circ 809 | | | |

A.1/1.26 | Uvoľňovací mechanizmus pre (a)záchranné člny a pohotovostné člny(b)záchranné plte, ktoré sa spúšťajú voľným pádom | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 a 8.5 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1 a 8.5 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/1.27 | Lodné evakuačné systémy | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/15, III/26.2.1 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.7 a 8.10 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | | | X | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/15, III/26.2.1 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.7 a 8.10 (2000 HSC kód) | | | | |

A.1/1.28 | Záchranné prostriedky | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/26.4 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ 810, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 a 8.10 (1994 HSC kód), | rezolúcia IMO MSC.81 (70), MSC/Circ. 810 | | X | | | | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/26.4 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ 810, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5 a 8.10 (2000 HSC kód), | | | | | |

A.1/1.29 | Naloďovacie rebríky | Presunuté do A.2/1.4 |

A.1/1.30 | Odrazové materiály | nariadenie III/4 | nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66) | rezolúcia IMO A.658 (16), príloha 2 | | X | X | X | | |

A.1/1.31 | Obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá | Presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18 |

A.1/1.32 | Radarový transpondér 9GHz (SART) | Presunuté do A.1/4.18 |

A.1/1.33 | Radarový reflektor pre záchranné člny a pohotovostné člny | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66) | rezolúcia IMO A.384 (X), EN/ISO 8729 (1998); rezolúcia IMO A.384 (X), ISO 8729 (1997); | | X | X | X | X | |

A.1/1.34 | Kompas pre záchranné člny a pohotovostné člny | Presunuté do A.1/4.23 |

A.1/1.35 | Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny | Presunuté do A.1/ 3.38 |

A.1/1.36 | Hnací motor pre záchranné/pohotovostné člny | nariadenie III/4 | nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.37 | Hnací mimopalubný motor pre záchranné člny | nariadenie III/4 | nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.38 | Pátracie svetlomety používané v záchranných a pohotovostných člnoch | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66) | rezolúcia IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.39 | Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 a 8.10 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.36 (63), príloha 10 (1994 HSC kód) | | X | | | | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 | rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (2000 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.97 (73) Príloha 11 (2000 HSC kód) | | | | | |

A.1/140 ex A.1/4.17 | Zdvihák mechanického pilota | nariadenie V/17 (b) | nariadenie V/17 (f), rezolúcia IMO A.889 (21), IMO MSC/Circ. 773 | ISO 799 (1986) | | X | X | X | | |

nariadenie V/23 | nariadenie V/23.6, rezolúcia IMO A.889 (21), IMO MSC/Circ. 773 | | | |

Položka číslo | Názov položky | nariadenie Marpol 73/78 v znení, v ktorom sa požaduje "typové schválenie" | Uplatňovateľné zmenené a doplnené predpisy Marpol 73/78 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Testovacie normy | Moduly posudzovania zhody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/2.1 | Zariadenie na filtrovanie oleja (pre obsah oleja s výtokom do 15 p.p.m) | príloha I, nariadenie 16(4) a (5) | príloha I, nariadenie 16(1) a (2) | rezolúcia IMO MEPC.60 (33) | | X | X | X | | |

A.1/2.2 | Detektory styku oleja a vody | príloha I, nariadenie 15(3)(b) | príloha I, nariadenie 15(3) (b) | rezolúcia IMO MEPC.5 (XIII) | | X | X | X | | |

A.1/2.3 | Prístroj na meranie obsahu oleja | príloha I, nariadenie 16(4) a (5) | príloha I, nariadenie 16(1) a (2) | rezolúcia IMO MEPC.60 (33) | | X | X | X | | |

A.1/2.4 | Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom oleja (pre obsah oleja s výtokom do 15 p.p.m) | Položka sa vypúšťa |

A.1/2.5 | Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania oleja pre ropné cisternové lode | príloha I, nariadenie 15(3)(a) | príloha I, nariadenie 15(3) | rezolúcia IMO A.586 (14) | | X | X | X | | |

A.1/2.6 | Zariadenie na spracovanie odpadu | príloha IV, nariadenie 8(1)(b) | príloha IV, nariadenie 8(1)(b) | rezolúcia IMO MEPC.2 (VI) | | X | X | X | X | |

A.1/2.7 | Palubné spaľovacie pece | príloha VI, nariadenie 16(2)(a) | príloha VI, nariadenie 16(2)(a) | Rezolúcia IMO MEPC.76 (40) | | X | X | X | X | |

3. Protipožiarna ochrana

Poznámky uplatňovateľné na 3. časť: Protipožiarna ochrana

Stĺpce 3 a 4:

Keď sú tieto stĺpce rozdelené na dve časti kvôli označeniu konkrétnej položky, horná časť sa vzťahuje na predpisy, ktoré sú uplatňovateľné na lode postavené do 1. júla 2002, spodná časť sa vzťahuje na lode postavené od 1. júla 2002 (ale tiež sa môže uplatňovať na lode postavené do 1. júla 2002).

Stĺpec 5:

V stĺpci 5 má mnoho položiek uvedených viac ako jednu testovaciu normu. Je na testovacom orgáne, aby zabezpečil, aby sa aplikovateľná testovacia norma aplikovala na položku tak, aby to vyhovovalo medzinárodným požiadavkám dohovoru.

Položka číslo | Názov položky | nariadenie Solas 74 v znení, v ktorom sa požaduje "typové schválenie" | Uplatňovateľné zmenené a doplnené predpisy Solas 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Testovacie normy | Moduly posudzovania zhody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/3.1 | Základné palubné obloženie | nariadenie II-2/34.8, II-2/49.3 | nariadenie II-2/34.8, II-2/49.3 | rezolúcia IMO MSC.61 (67), príloha I, časti 2 a 6, príloha 2, IMO MSC/Circ. 1004 | | X | | | | |

nariadenie II-2/4.4.4 II-2/6.3 | nariadenie II-2/4.4.4 II-2/6.3 | | | | | |

A.1/3.2 | Prenosné hasiace prístroje | nariadenie II-2/6.1, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/6, rezolúcia IMO A.602 (15), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.7, 7.8.4.1.3 (1994 HSC kód) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1: (1999) | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/10.3.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.98(73) Kapitola 4.1.2 (FSS kód) | nariadenie II-2/10.3, , rezolúcia IMO A.602 (15), rezolúcia MSC.97 (73) 7.7.4, 7.8.4.1.3. 7.17.3.7 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 4.1.2, 4.2.1 (FSS kód) | | | |

A.1/3.3 | Protipožiarne: vybavenie: ochranný odev (ochrana proti vysokým teplotám) | nariadenie II-2/17.1.1.1 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/17.1.1.1, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.1. (1994 HSC kód) IMO MSC/Circ. 847 | EN 469 (1995), EN 531(1995) + A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001) | | X | | | | |

nariadenie II-2/10.10.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73) Kapitola 3.2.1.1.1 (FSS kód) | nariadenie II-2/10.10.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.10.3.1.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 3.2.1.1.1 FSS kód) | | | | | |

A.1/3.4 | Vybavenie hasiča: čižmy | nariadenie II-2/17.1.1.2 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/17.1.1.2, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (1994 HSC kód) | EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) Trieda 2, IEC 60903 (1993) | | X | | | | |

nariadenie II-2/10.10.1, nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98(73) Kapitola 3.2.1.1.2 (FSS kód) | nariadenie II-2/10.10.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73) Kapitola 3.2.1.1.2 (FSS kód) | | | | | |

A.1/3.5 | Vybavenie hasiča: rukavice | nariadenie II-2/17.1.1.2 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/17.1.1.2, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (1994 HSC kód) IMO MSC/Circ. 847 | EN 659 (1996), | | X | | | | |

nariadenie II-2/10.10.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73) Kapitola 3.2.1.1.1 (FSS kód) | nariadenie II-2/10.10.1 rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (2000 HSC kód) rezolúcia IMO MSC.98 (73) Kapitola 3.2.1.1.2 (FSS kód) | | | | | |

A.1/3.6 | Vybavenie hasiča: prilba | nariadenie II-2/17.1.1.3 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/17.1.1.3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.3 (1994 HSC kód) | EN 443 (1997) | | X | | | | |

nariadenie II-2/10.10.1, nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98 (73) Kapitola 3.2.1.1.3 (FSS kód) | nariadenie II-2/10.10.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.10.3.1.3 (2000 HSC kód) , rezolúcia IMO MSC.98 (73) Kapitola 3.2.1.1.3 (FSS kód) | | | | | |

A.1/3.7 | Samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom | nariadenie II-2/17.1.2 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/17.1.2.2, II-2/17.2, II-2/54.2.6.2, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (1994 HSC kód) | EN 137 (1993), EN 136 (1998) | | X | | | | |

nariadenie II-2/10.10.1 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98 (73) Kapitola 3.2.1, 3.21.2 (FSS kód) | nariadenie II-2/10.10.1, nariadenie II-2/19.3.6.2, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.10.3.2.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73) Kapitola 3.2.1.2, 3.2.1.3 (FSS kód) | | | | | |

A.1/3.8 | Dýchací prístroj pre protidymovú prilbu alebo protidymovú masku | nariadenie II-2/17.1.2 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/17.1.2.1, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (1994 HSC kód) | EN 138 (1994) | | X | | | | |

Poznámka | | | | | |

A.1/3.9 | Komponenty kropiacich systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice ekvivalentné systémom uvedeným v naradení SOLAS 74 II-2/12 | nariadenie II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2 | nariadenie II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2 a II-2/52.2 | Rezolúcia IMO A.800 (19) | | X | | | X | |

nariadenie II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, rezolúcia IMO MSC.98 (73) Kapitola 8.1 (FSS kód) | nariadenie II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, rezolúcia IMO MSC.98 (73) Kapitola 8.1 (FSS kód) | | | | |

A.1/3.10 | Trysky pre zabudované vodné hasiace systémy v strojovniach | Presunuté do prílohy A.2/3.11 |

A.1/3.11 | Deliace plochy tried "A" a "B", odolnosť voči ohňu (a)deliace triedy "A"(b)deliace triedy "B" | nariadenie II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 | nariadenie II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11 | Rezolúcia IMO A.754 (18), rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha 1, časť 3 a príloha 2 (FTP kód). IMO MSC/Circ 916, IMO MSC/Circ 1005 | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/3.2.5, II-2/3.4.4 | nariadenie II-2/3.2.5, II-2.3.4.4 | | | |

A.1/3.12 | Zariadenia brániace prechodu nádrží ropných cisternových lodí (len vysokorýchlostné ventily) | nariadenie II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 | nariadenie II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 | IMO MSC/Circ. 677, MSC/Circ.1009 | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/4.5.33, II 2/4.5.3.4.1.4., II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3 | nariadenie II-2/4.5.33, II 2/4.5.3.4.1.4., II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3 | | | |

A.1/3.13 | Nehorľavé materiály | nariadenie II-2/3.1, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/3.1, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.2.4 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO A.799 (19), rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha 1, časť 1 a príloha 2 | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/3.33, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/3.33, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.2.3 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/3.14 | Neoceľové materiály použité v potrubí prechádzajúcom deliacimi plochami tried "A" alebo "B" | nariadenie II-2/18.2.1 | nariadenie II-2/18.2.1 | rezolúcia IMO A 753 (18), rezolúcia IMO 754 (18), rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha 1, časť 3 | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 | nariadenie II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 | | | |

A.1/3.15 | Neoceľové materiály použité v potrubí dopravujúcom naftu alebo vykurovaciu naftu: (a)potrubie a armatúry(b)ventily(c)zostavy ohybného potrubia | nariadenie II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.5.4 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO A 753 (18), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999) | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6 rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.5.4 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/3.16 | Požiarne dvere | nariadenie II-2/30.2, II-2/31.1.1 a II-2/47 | nariadenie II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47 | rezolúcia IMO A 754 (18), rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha 1, časť 3, IMO MSC/Circ. 916, IMO MSC/1004 | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/9.4.1.1.2, nariadenie II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2 | nariadenie II-2/9.4.1.1.2, nariadenie II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2 | | | |

A.1/3.17 | Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí | nariadenie II-2/30.4.15, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/30.4.15, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.9.3.3 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha 1, časť 4 | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/9.4.1.1.4.15, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/9.4.1.1.4.15, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.9.3.3 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/3.18 | Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkymi vlastnosťami šírenia ohňa: (a)dekoračné obklady,(b)náterové systémy,(c)podlahové krytiny,(d)izolačné kryty potrubia | nariadenie II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/50.3.1, II-2/34.7, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.4.3.4 a 7.4.3.5 a 7.4.3.6 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO A.653 (16), rezolúcia IMO MSC.61 (67), príloha I, časti 2 a 5 a príloha 2 ISO 1716 (1973) IMO MSC/Circ 916 zmenené a doplnené IMO MSC/Circ 1008, IMO MSC/Circ 1004 | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/3.29, II-2/3.40.4, II-2/3.40.5, II-2/9.7.1.1.1., II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 a 7.4.3.6 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/3.19 | Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky | nariadenie II-2/3.23.3, nariadenie X/3 | nariadenie I-2/3.23.3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.3 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.61 (67), príloha I, časť 7 | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.4.3.3.3 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/3.20 | Čalúnený nábytok | nariadenie II-2/3.23.6, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/3.23.6,II-2/34.6, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.4 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO A.652 (16), rezolúcia IMO MSC.61 (67), príloha I, časť 8 | | X | X | X | | |

nariadenie II-/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, rezolúcia IMO MSC 97 (73) 7.4.3.3.4 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/3.21 | Posteľná bielizeň | nariadenie II-2/3.23.7, II-2/26.2, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/3.23.7, II-2/26.2, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.5 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO A.688 (17), rezolúcia IMO MSC.61 (67), príloha I, časť 9 | | X | X | X | | |

nariadenie II-/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.4.3.3.5 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/3.22 | Požiarne klapky | nariadenie II-2/16.11.1 | nariadenie II-2/16, II-2/32, II-2/48 | rezolúcia IMO A.754 (18), rezolúcia IMO MSC.61 (67), príloha I, časť 3 | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/9.7.1.2 | nariadenie II-2/9.7.1.1 | | | |

A.1/3.23 | Nehorľavé kanály vedúce cez deliace plochy triedy "A" | Presunuté do A.1/3.26 |

A.1/3.24 | Elektrické káble prechádzajúce cez deliace plochy triedy "A" | Presunuté do A.1/3.26 |

A.1/3.25 | Hranaté a okrúhle lodné okná | nariadenie II-2/33 | nariadenie II-2/33, MSC/Circ. 847 | rezolúcia IMO A.754 (18), rezolúcia IMO MSC.61 (67), príloha I, časť 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), IMO MSC/Circ 1004 | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/9.4.1.3 | nariadenie II-2/9.4.1.3, MSC/Circ 847 | | | |

A.1/3.26 | Priechody cez deliace plochy triedy "A", cez ktoré prechádzajú (a)trasy elektrických káblov(b)potrubia, šachty kanály, atď. | nariadenie II-2/18.1.1 | nariadenie II-2/18.1.1 | rezolúcia IMO A.754 (18), rezolúcia IMO MSC.61 (67), príloha I, časť 3 | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/9.3.1 | nariadenie II-2/9.3.1 | | | |

A.1/3.27 | Priechody cez deliace plochy triedy "B" cez ktoré prechádzajú (a)trasy elektrických káblov(b)potrubia, šachty, kanály atď. | nariadenie II-2/18.1.2 | nariadenie II-2/18.1.2 | rezolúcia IMO A.754 (18), rezolúcia IMO MSC.61 (67), príloha I, časť 3 | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/9.3.2 | nariadenie II-2/9.3.2 | | | |

A.1/3.28 | Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača a spôsob automatického kropenia a signalizácie napr. prietokové spínače, signalizačné panely) | nariadenie II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41.2.5, II-2/52.2 | nariadenie II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41.2.5, II-2/52.2 | EN 12259-1 (1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000) EN 12259-5, ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995) | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.II-2/10.6.2 rezolúcia IMO MSC. 98 (73), Kapitola 8.1, Kapitola 8.2.5.2.3 (FSS kód). | nariadenie II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1, II-2/10.6.2 rezolúcia IMO MSC. 98 (73), Kapitola 8.1, Kapitola 8.2.5.2.3 (FSS kód). | | | |

A.1/3.29 | Požiarne hadice | nariadenie II-2/4.7.1, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/4.7.1, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.8.5 (1994 HSC kód) | EN 671-2 (2001), EN ISO 15540 (2001), EN ISO 15541 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999) | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/10.2.3.1.1, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/10.2.3.1.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.7.5.5 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/3.30 | Prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu | nariadenie VI/3.1 | nariadenie, II-2/59.5, ll-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, nariadenie VI/3.1, MSC/Circ. 774 (napevno inštalované zariadenia) | EN 50104 (1999) Kyslík, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999), Horľavé plyny | | X | X | X | | |

nariadenie, II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2, rezolúcia IMO MSC.98(73), Kapitola 15.2.4.2.4 (FSS kód) | | | |

A.1/3.31 | Napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá | nariadenie X/3 | Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.13.1 (1994 HSC kód), MSC/Circ. 912 | rezolúcia IMO MSC.44 (65), rezolúcia IMO A.800 (19) | | X | X | X | X | |

rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.13.1 (2000 HSC kód), IMO MSC/Circ 912 | | |

A.1/3.32 | Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá | nariadenie X/3 | rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.2.2 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.40 (64) rezolúcia IMO MSC.90 (71) | | X | X | X | | |

rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.2.2 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/3.33 | Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá | nariadenie X/3 | rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.2.2 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.40 (64), rezolúcia IMO MSC.90 (71) | | X | X | X | | |

rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.2.2 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/3.34 | Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá "nová položka" | nariadenie X/3 | rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.2.1 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.2.1 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/3.35 | Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách | nariadenie X/3 | rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.2.1, 7.4.2.6 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/3.36 | Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách | nariadenie X/3 | rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.6.4 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.6.4 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/3.37 | Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorýchlostných plavidlách (a)trás elektrických káblov(b)potrubí, šácht, kanálov, atď. | nariadenie X/3 | rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.4.2.6 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.4.2.6 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/3.38 Ex A.1/1.35 | Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny | nariadenie III/4, nariadenie X/3 | nariadenie III/34, rezolúcia MSC.48 (66) rezolúcia IMO A.602 (15), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1.2 (1994 HSC kód) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999) | | X | X | X | | |

nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1.2 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/3.39 | Alternatívne režimy pre halónové hasiace systémy v strojovniach a čerpadlových priestoroch — ekvivalentné vodné hasiace systémy | nariadenie II-2/10.1, II-2/63.1.3 | nariadenie II-2/10.1, II-2/63.1.3 | IMO MSC/Circ. 668, IMO MSC/Circ. 728 | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1 | nariadenie II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, rezolúcia IMO MSC.98 (73) Kapitola 7.2.2 (FSS kód) | | | |

A.1/3.40 | Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty) (nová položka) | nariadenie II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 | nariadenie II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 | rezolúcia IMO A.752 (18) alebo ISO 15370 (2001) | | X | X | X | X | |

nariadenie II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, rezolúcia IMO MSC.98 (73) Kapitola 11 (FSS kód) | nariadenie II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2 Rezolúcia IMO MSC 98 (73) Kapitola 11 (FSS kód) | | |

A.1/3.41 | Pohotovostné/Núdzové dýchacie zariadenia (EEBD) (nová položka) | | EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993), EN 1146 (1997), EN 1061 (1996) | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3 | nariadenie II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3 rezolúcia IMO MSC.98 (73) Kapitola 3.2.2 (FSS kód) IMO MSC/Circ. 849 | | | |

A.1/3.42 | Komponenty systémov inertných plynov (nová položka) | nariadenie II-2/62.1 | nariadenie II-2/62, IMO MSC/Circ. 847 | IMO MSC/Circs. 1009, 677, 485, 450/Rev.1, 387, 353 a 282, rezolúcia IMO A.567 (14) a Corr.1 | | X | X | X | X | |

nariadenie II-2/4.5.5 | nariadenie II-2/4.5.5, rezolúcia IMO MSC 98 (73) kapitola 15 (FSS kód), IMO MSC/Circ. 847 | | |

A.1/3.43 | Komponenty protipožiarnych hasiacich systémov kuchynského vybavenia (automatický alebo ručný typ) (nová položka) (nová položka) | | ISO 15371 (2000), ISO 6182-1 (1993) | | X | X | X | X | | |

nariadenie II-2/1.2.2.3, nariadenie II-2/10.6.4, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2-5 Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.7.6 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/3.44 | Výstroj hasičov - záchranné lano (nová položka) | nariadenie II-2/17.2, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/17.2 Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.3 (1994 HSC kód) | IMO MS98(73) Kapitola 3.2.1.3 (FSS kód) | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/10.1, nariadenie X/3 | | | |

A.1/3.45 | Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel (nová položka) | nariadenie II-2/7.1.1, II-2/63, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/7.1.1, II-2/63, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.4 (1994 HSC kód) | IMO MSC/Circ. 848 | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/10.4.1.1, II-2/10.9.1, nariadenie X/3 Rezolúcia IMO MSC 98 (73) Kapitola 5.2.5 (FSS kód) | nariadenie II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, Rezolúcia IMO MSC.97(73) 7.7.3.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73) Kapitola 5.2.5 (FSS kód) | | | |

A.1/3.46 | Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov pre strojovne (aerosolové systémy) (nová položka) | nariadenie II-2/7.1.1, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/7.1.1, Rezolúcia IMO MSC.36(63) 7.7.4, 1994 HSC kód) | IMO MSC/Circ. 1007 | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/10.4.1.1.1, nariadenie X/3, Rezolúcia IMO MSC.98 (73) Kapitola 5.2.5 (FSS kód) | nariadenie II-2/10.4.1.1.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.7.3.1 (2000 HSC kód), Rezolúcia IMO MSC 98 (73) Kapitola 5.2.5 (FSS kód) | | | |

A.1/3.47 | Koncentrát pre pevné vysokoexpanzné penové hasiace systémy pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel (nová položka) | nariadenie II-2/9 | nariadenie II-2/9 | IMO MSC/Circ. 670 | | X | X | X | X | |

nariadenie II-2/10.4.1.1.2 | nariadenie II-2/10.4.1.1.2, Rezolúcia IMO MSC 98 (73), Kapitola 6.2.2 (FSS kód) | | |

A.1/.3.48 | Komponenty pevných lokálnych hasiacich systémov na vodnom základe na použitie v strojovniach kategórie "A" (nová položka) | | IMO MSC/Circ. 913 | | X | X | X | X | | |

nariadenie II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, nariadenie 97 (73) 7.7.3.2.1 (2000 HSC kód) | | | |

A.1/3.49 | Trysky pre pevné tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre priestory zvláštnej kategórie, nákladné priestory ro-ro, ro-ro priestory a priestory pre vozidlá (nová položka) | nariadenie II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38-1.2, II-2/38-1/3, II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2, II-2/54.2.9, rezolúcia IMO MSC.36(63) 7.8.2 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO A.123 (V) (Výkon), IMO MSC/Circ 914 | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73) Kapitola 7 (FSS kód) | nariadenie II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4 , rezolúcia IMO MSC 97 (73) 7.8.2 (2000 HSC kód) Rezolúcia IMO MSC 98 (73) Kapitola 7 (FSS kód) | | | |

A. 1/3.50 | Ochranný odev odolný proti chemikáliám (nová položka) | nariadenie II-2/54.2.6.1 | nariadenie II-2/54.2.6.1 | EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001), | | X | X | X | | |

nariadenie II-2/19.3.6.1 | nariadenie II-2/19.3.6.1 | | | |

Položka číslo | Názov položky | nariadenie Solas 74 v znení, v ktorom sa požaduje "typové schválenie" | Uplatňovateľné zmenené a doplnené predpisy Solas 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Testovacie normy | Moduly posudzovania zhody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/4.1 | Magnetický kompas | nariadenie V/12.(r) | nariadenie V/12 (b), rezolúcia IMO A.382 (X), rezolúcia IMO A.694 (17) | ISO 449 (1999), ISO 694 (2001), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

nariadenie V/18.1 | nariadenie V/19.2.1.1, rezolúcia A.382 (X), rezolúcia IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.2 | Prenosové magnetické zariadenie na reguláciu kurzu (predtým elektromagnetický kompas) | nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód), | nariadenie V/12 (b), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.2.5 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.86 (70) príloha 2, rezolúcia IMO A.694 (17) | ISO 11606 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11606 (2000), EN 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód), | nariadenie V/19.2.3.5, rezolúcia IMO 97 (73) 13.2.5, (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.86 (70), príloha 2, rezolúcia IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.3 | Gyrokompas | nariadenie V/12 (r) | nariadenie V/12 (d), rezolúcia IMO A.424 (XI), rezolúcia IMO A.694 (17) | EN ISO 8728 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; EN ISO 8728 (1997), EN 60945 (1997), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

nariadenie V/18.1, | nariadenie V/19.2.5.1, rezolúcia IMO A.424(XI), rezolúcia IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.4 | Radarové zariadenie | Presunuté do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36 |

A.1/4.5 | Automatický radarový zakresľovací prístroj (ARPA) | Presunuté do A.1/4.34 |

A.1/4.6 | Akustický hĺbkomer | nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód) | nariadenie V/12 (k), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.4 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.224 (VII), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.74 (69), príloha 4, rezolúcia IMO A.694 (17) | EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.3.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.4.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.224 (VII), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.74 (69), príloha 4, rezolúcia IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.7 | Zariadenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME) | nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód) | nariadenie V/12 (l), rezolúcia IMO A.824 (19), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.96 (72), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.3 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17), | EN 61023 (1999), EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

nariadenie V/18.1 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.3.4, rezolúcia IMO A.824 (19), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.96 (72), IMO rezolúciou 97 (73) 13.3, (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.8 | Prístroj udávajúci polohu kormidla, otáčky a výšku závitu vrtule | Položka rozdelená na tri časti. Presunuté do A.1/4.20-21-22 |

A.1/4.9 | Indikátor rýchlosti zatáčania | nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód) | nariadenie V/12 (n), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.7.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.526 (13), rezolúcia IMO A.694 (17) | Rezolúcia IMO A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162; rezolúcia IMO A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.9.1, rezolúcia IMO 97 (73) 13.7.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.526 (13), rezolúcia IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.10 | Rádiogoniometer | Položka sa vypúšťa |

A.1/4.11 | Zariadenie Loran-C | nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód), | nariadenie V/12 (p), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17), rezolúcia IMO A.818 (19) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.1.6, rezolúcia IMO 97 (73) 13.6. (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.818 (19), rezolúcia IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.12 | Zariadenie Chayka | nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód), | nariadenie V/12 (p), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.818 (19), rezolúcia IMO A.694 (17), | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.1.6, rezolúcia IMO 97 (73) 13.6. (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.818 (19), rezolúcia IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.13 | Navigačné zariadenie Decca | Položka sa vypúšťa |

A.1/4.14 | Zariadenie GPS | nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód), | nariadenie V/12 (p), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.818 (19), rezolúcia IMO A.694 (17) | EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-1 (1994), EN 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.1.6, rezolúcia IMO 97 (73) 13.6. (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A..819 (19), rezolúcia IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.15 | Zariadenie GLONASS | nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód), | nariadenie V/12 (p), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.53 (66), rezolúcia IMO A.694 (17) | EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.1.6, rezolúcia IMO 97 (73) 13.6. (2000 HSC kód) rezolúcia IMO MSC.53 (66), rezolúcia IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.16 | Systém regulácie kurzu HCS (predtým automatický lodivod) | nariadenie V/18.1 | nariadenie V/19.2.8.2, rezolúcia IMO A.342 (IX), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.64 (67), príloha 3, rezolúcia IMO A.694 (17) | ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1997), EN 61162; ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1997), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.17 | Mechanický výťah pre lodivodov | Presunuté do A.1/1.40 |

A.1/4.18 | Radarový transpondér 9 GHz (SART) | nariadenie III/4, nariadenie IV/14, nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód) | nariadenie III/6.2.2, nariadenie IV/7.1.3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.2.1.2 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.530 (13), rezolúcia IMO A.802 (19), rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) | EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

nariadenie III/4, nariadenie IV/14, nariadenie X/3, rezolúcia IMO 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie III/6.2.2, nariadenie IV/7.1.3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.7.1.3 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.530 (13), rezolúcia IMO A.802 (19), rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) | | |

A.1/4.19 | Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá | Presunuté do A.1/4.37 |

A.1/4.20 | Prístroj udávajúci polohu kormidla | nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód) | nariadenie V/12 (m), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.7.2 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.5.4, rezolúciou IMO MSC.97 (73), 13.7.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.21 | Prístroj udávajúci otáčky | nariadenie V/12 (r) | nariadenie V/12 (m), rezolúcia IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

nariadenie V/18.1 | nariadenie V/19.2.5.4, rezolúcia IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.22 | Prístroj udávajúci výšku závitu vrtule | nariadenie V/12 (r) | nariadenie V/12 (m), rezolúcia IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

nariadenie V/18.1 | nariadenie V/19.2.5.4, rezolúcia IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.23 | Kompas pre záchranné člny a pohotovostné člny | nariadenie III/4, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód) | nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 | EN ISO 613 (2001), ISO 10316 (1990) ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990) | | X | X | X | X | |

nariadenie III/4, nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC 97 (73) 8.1.6 a 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie III/34, rezolúcia IMO 97(73) 8.1.2 (2000 HSC kód) rezolúcia IMO MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 | | |

A.1/4.24 | Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) pre vysokorýchlostné plavidlá | Presunuté do A.1/4.37 |

A.1/4.25 | Automatický zakresľovací prostriedok (ATA) | Presunuté do A.1/4.35 |

A.1/4.26 | Automatický zakresľovací prostriedok (ATA) pre vysokorýchlostné plavidlá | Presunuté do A.1/4.38 |

A.1/4.27 | Elektronický zakresľovací prostriedok (EPA) | Presunuté do A.1/4.36 |

A.1/4.28 | Integrovaný mostíkový systém (nová položka) | nariadenie V/18.7, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 3.17.4 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.6, rezolúcia IMO MSC.97 (73), 15.4.3 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC 64 (67) príloha 1, rezolúcia IMO A.694 (17) | EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; EN 61209 (1999), IEC 60945 (1996), EN 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.29 | Zapisovač údajov o plavbe (VDR) (nová položka) | nariadenie V/18.1, V/20.2 nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/20, rezolúcia IMO A.861 (20), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.16 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17) | EN 61996 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.30 | Elektronický informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS) (nová položka) | nariadenie V/18.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.1.4, predpis V/19.2.1.5, rezolúcia IMO MSC.97 (73), rezolúcia IMO A.817 (19) zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.64 (67), príloha 5, a rezolúciou IMO MSC.86 (70) príloha 4, rezolúcia A.694 (17) | EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.31 | Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá (nová položka) | nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.2.6 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A..821 (19), rezolúcia IMO A.694 (17) | ISO 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16328 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.2.6 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.821 (19), rezolúcia IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.32 | Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS) (nová položka) | nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.4, rezolúcia IMO MSC.74 (69) príloha 3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.15 (2000 HSC kód) rezolúcia A.694 (17), ITU R.M. 1371-1 (10/00) | EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.33 | Systém riadenia dráhy (nová položka) | nariadenie V/18.7, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.8.2, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.12 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.74 (69), príloha 2, rezolúcia IMO A.694 (17) | IEC 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162; | | X | X | X | X | |

A.1/4.34 | Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) | nariadenie V/12 (r) | nariadenie V/12 (g), predpis V/12 (h), predpis V/12 (j), rezolúcia IMO A.278 (VIII), rezolúcia IMO A.477 (XII) upravená a zmenená rezolúciou IMO MSC.64 (67) príloha 4, rezolúciou IMO A.823 (19). rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

nariadenie V/18.1 | nariadenie V/19.2.3.2, predpis V/19.2.7.1, predpis V/19.2.8.1, rezolúcia IMO A..278 (VIII), rezolúcia IMO A.477 (XII) upravená a zmenená rezolúciou IMO MSC.64 (67) príloha 4, rezolúciou IMO A.823 (19), rezolúciou IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.35 | Radarové zariadenie s automatickým zakresľovacím prostriedkom (ATA) | nariadenie V/12 (r) | nariadenie V/12 (g), predpis V/12 (h), predpis V/12 (i), rezolúcia IMO A.278 (VIII), rezolúcia IMO A.477 (XII) upravená a zmenená rezolúciou IMO MSC.64 (67) príloha 4, rezolúciou IMO A.823 (19), rezolúciou IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

nariadenie V/18.1 | nariadenie V/19.2.3.2, predpis V/19.2.7.1, predpis V/19.2.5.5, rezolúcia IMO A.278 (VIII), rezolúcia IMO A.477 (XII) upravená a zmenená rezolúciou IMO MSC.64 (67) príloha 4, rezolúciou IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.36 | Radarový elektronický zakresľovací prostriedok (EPA) | nariadenie V/12 (r) | nariadenie V/12 (g), predpis V/12 (h), predpis V/12 (i), rezolúcia IMO A.278 (VIII), rezolúcia IMO A.477 (XII) upravená a zmenená rezolúciou IMO MSC.64 (67) príloha 4, rezolúciou IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1996),IEC 60495 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

nariadenie V/18.1 | nariadenie V/19.2.3.2 predpis V/19.2.3.3, predpis V/19.2.7.1, rezolúcia IMO A.278 (VIII), rezolúcia IMO A.477 (XII) upravená a zmenená rezolúciou IMO MSC.64 (67) príloha 4, rezolúciou IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.37 | Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) pre vysokorýchlostné plavidlá | nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.5 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.820 (19), rezolúcia IMO A 823 (19), rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 60945 (1997); IEC 60936-2(1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997); | | X | X | X | X | |

nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.5 (2000 HSC kód) rezolúcia IMO A.823 (19), rezolúcia IMO A.820 (19), rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.38 | Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ATA) pre vysoko-rýchlostné plavidlá | nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.5 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.820 (19), rezolúcia IMO MSC.64 (67) Príloha 4, rezolúcia IMO A.694 (17) ITU-R M.628-3 (11/93) ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997); | | X | X | X | X | |

nariadenie X/3 rezolúcia, IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.5 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.820 (19), rezolúcia IMO MSC.64 (67) Príloha 4, rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.39 | Radarový reflektor (nová položka) | nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.1.7, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.13. | rezolúcia IMO A.384 (X), EN 60945 (1997); EN ISO 8729 (1998); rezolúcia IMO A.384 (X), IEC 60945(1996), ISO 8729 (1997) | | X | X | X | X | |

Položka číslo | Názov položky | nariadenie Solas 74 v znení, v ktorom sa požaduje "typové schválenie" | Uplatňovateľné zmenené a doplnené predpisy Solas 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Testovacie normy | Moduly posudzovania zhody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/5.1 | VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádio-telefóniu | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie IV/7.1.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.6.1.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.7.1.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.385 (X), rezolúcia IMO A.524 (13), rezolúcia IMO A.803 (19), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.68 (68), príloha 1, rezolúcia IMO A 694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93), IMO MSC/Circ 862 | ETS 300 162-1 (2000-12), EN 301 952 (V1.1.1), EN 300 338 (V1.2.1 1999.04), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), IMO MSC/Circ 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), IMO MSC/Circ 862, IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.2 | VHF DSC strážny prijímač | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód | nariadenie IV/7.1.2, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.6.1.2 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.7.1.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.803 (19), rezolúcia IMO MSC.68 (68), príloha 1, rezolúcia IMO A 694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-9 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), | EN 300 338 (V1.2.1 1999-04) EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.3 | Prijímač NAVTEX | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód | nariadenie IV/7.1.4, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.6.1.4 (1994 HSC kód), rezolúcia MSC.97 (73) 14.7.1.4 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.525 (13), rezolúcia IMO A 694 (17), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95) | EN 300 065 V1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.1.1. (1998-09); IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.4 | Prijímač EGC | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie IV/7.1.5, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.6.1.5 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.570 (14), rezolúcia IMO A.664 (16), rezolúcia IMO A.694 (17) | ETS 300 460 Ed. 1 (1997-11) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.5 | HF MSI bezpečnostné informačné zariadenie (prijímač HF NBDP) | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 3.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie IV/7.1.5, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.6.1.5 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.7.1.5 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.699 (17), rezolúcia IMO A.700 (17), rezolúcia IMO A.806 (19), rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90) | ETS 300 067 Ed. 1 (1992-09) + A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162; ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) + A1 (1998-09), IEC 60945 (1996), EN 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.6 | 406 MHz (COSPAS-SARSAT) | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie IV/7.1.6, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.6.1.6 (1994 HSC kód), rezolúcia MSC.97 (73) 14.7.1.6 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.662 (16), rezolúcia IMO A.696 (17), rezolúcia IMO A.810 (19), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.56 (66) a rezolúcia IMO MSC.120 (74), rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/Circ 862 | ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), MSC/Circ. 862; IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), MSC/Circ. 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.7 | L-pásmový EPIRB (INMARSAT) | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie IV/7.1.6, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.6.1.6 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.7.1.6 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A 662 (16), rezolúcia IMO A.812 (19), rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/Circ 862 | ETS 300 372 Ed. 1 (1996-05), EN 60945 (1997), MSC/Circ. 862; IEC 61097-5 (1997), MSC/Circ. 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.8 | 2182 kHz strážny prijímač | Položka sa vypúšťa |

A.1/5.9 | Generátor dvojtónového poplachového signálu | Položka sa vypúšťa |

A.1/5.10 | MF rádiové zariadenie schopné vysielať a pri-jímať DSC a rádio-telefóniu | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie IV/9.1.1, IV/10.1.2, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.8.1.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.9.1.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.804 (19), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.68 (68), príloha 2, rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97) | EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 ed. 1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), MSC/Circ 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), MSC/Circ 862, IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.11 | MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie IV/9.1.2, predpis IV/10.1.3, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.8.1.2 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.9.1.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.804 (19), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.68 (68), príloha 2, rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.1173 (10/95) | EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.12 | Inmarsat-B SES | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie IV/10.1.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.9.1.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.10.1.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.570 (14), rezolúcia IMO A.808 (14), rezolúcia IMO A.694 (17), IMO MSC./Circ. 862 | IEC 61097-10 (1999), MSC/Circ. 862, IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.13 | Inmarsat-C SES | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie IV/10.1.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.9.1.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.10.1.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.570 (14), rezolúcia IMO A.664, rezolúcia IMO A.807 (19), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.68 (68), príloha 4, rezolúcia IMO A.694 (17), IMO MSC/Circ. 862 | ETS 300 460 ed. 1 (1996-05) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, MSC/Circ. 862; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Circ 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.14 | MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie IV/10.2.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.9.2.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.10.2.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.806 (19), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.68 (68), príloha 3, rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.1173 (10/95), IMO MSC/Circ. 862 | ETS 300 373 ed. 1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 Ed. 1 (1990-11) + A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, MSC/Circ. 862; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Circ. 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.15 | MF/HF DSC strážny prijímač | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie IV/10.2.2, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.9.2.2 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.10.2.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.806 (19), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.68 (68), príloha 3, rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97) | EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1994-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.16 | Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie IV/7.5, rezolúcia 97 (73) 14.7.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.80 (70) prílohy 1 a 2, rezolúcia IMO A.694 (17), Dohovor ICAO, príloha 10, Rádiokomunikačné predpisy | EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.17 | Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá | nariadenie III/4, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie III/6.2.1, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.2.1.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.2.1.1. (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.809 (19), príloha 1, rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1 (07/82) | ETS 300 225 Ed. 3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.18 | Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádio-telefónny prístroj pre záchranné plavidlá | nariadenie III/4, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie III/6.2.1, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.2.1.1 (1994 HSC kód), rezolúcia 97 (73) 8.2.1.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.809 (19), príloha 2, rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95) | EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

Položka číslo | Názov položky | nariadenie Solas 74 v znení, v ktorom sa požaduje "typové schválenie" | Uplatňovateľné zmenené a doplnené predpisy Solas 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Testovacie normy | Moduly posudzovania zhody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/1.1 | Radarové reflektory pre záchranné plte | nariadenie III/4, III/34, nariadenie X/3, | rezolúcia IMO MSC 48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.2 | Materiály pre potápačské obleky | nariadenie III/4, III/34, | rezolúcia IMO MSC 48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.3 ex A.1/1.22 | Voľne plávajúce spúšťacie zariadenia pre záchranné plavidlá | nariadenie III/4, III/34, | rezolúcia IMO MSC 48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.3 (Nová položka) | Spoločná adresa a základný pohotovostný poplachový systém | nariadenie III/6 (5) | LSA kód 7.2, rezolúcia IMO A.830 (18), MSC/Circ. 808, MSC.97 (73) 4.2.2 (2000 HSC kód) | | | | | | | |

A.2./1.4 ex A.1/1.29 | Naloďovacie rebríky | nariadenie III/4, predpis X/3 | nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC kód) | ISO 799-1980 | | | | | | |

nariadenie III/4, predpis X/3 | nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1 (2000 HSC kód) | | | | | | |

2. Zariadenia na zabránenie znečisťovania mora

Položka číslo | Názov položky | nariadenie Marpol 73/78 v znení, v ktorom sa požaduje "typové schválenie" | Uplatňovateľné zmenené a doplnené predpisy Marpol 73/78 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Testovacie normy | Moduly posudzovania zhody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/2.1 (Nová položka) | Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NOx | Príloha VI rezolúcia 2 kapitola 1, predpis 1.3.9, rezolúcia 2 kapitola 2, predpis 2.1.2.5 a rezolúcia 2 kapitola 6.1 | Príloha VI rezolúcia 2 kapitola 1, predpis 1.3.9, rezolúcia 2 kapitola 2, rezolúcia 2 kapitola 2, predpis 2.1.2.5 a rezolúcia 2 kapitola 6.1 | Majú byť vypracované IMO | | | | | | |

A.2/2.2 (Nová položka) | Palubné čistiace systémy výfukových plynov | Príloha VI predpis 13.3 b) i) a predpis 14.4 b) | Príloha VI predpis 13.3 b) i) a predpis 14.4 b) | Majú byť vypracované IMO | | | | | | |

A.2/2.3 (Nová položka) | Ekvivalentné metódy na zníženie palubných emisií NOx | Príloha VI predpis 13.3 b) ii) | Príloha VI predpis13.3 b) ii) | Majú byť vypracované IMO | | | | | | |

A.2/2.4 (Nová položka) | Iné technologické metódy na zníženie emisií SOx | Príloha VI predpis 14.4 c) | Príloha VI predpis 14.4 c) | Majú byť vypracované IMO | | | | | | |

3. Protipožiarna ochrana

Položka číslo | Názov položky | nariadenie Solas 74 v znení, v ktorom sa požaduje "typové schválenie" | Uplatňovateľné zmenené a doplnené predpisy Solas 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Testovacie normy | Moduly posudzovania zhody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/3.1 | Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje | nariadenie II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, predpis X/3 | nariadenie II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3, (1994 HSC kód) | EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999) | | | | | | |

nariadenie II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 4.1.2 (FSS kód) | nariadenie II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 4.1.2 (FSS kód) | | | | | | |

A.2/3.2 | Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre priestory špeciálnej kategórie | Presunuté do A.1/3.49 |

A.2/3.3 | Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia) | nariadenie II-1/44.2, predpis X/3 | nariadenie II-1/44.2, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 12.4 (1994 HSC kód) | | | | | | | |

nariadenie II-1/44.2, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 12.4 (2000 HSC kód) | | | | | | | |

A.2/3.4 | Viacúčelové rozstrekovacie trysky (rozprašovacie/prúdové) | nariadenie II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, predpis X/3 | nariadenie II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.8.6 (1994 HSC kód) | | | | | | | |

nariadenie II-2/10.2.3.3.4, nariadenie X/3 | nariadenie II-2/10.2.3.3.4, rezolúcia IMO MSC 97 (73) 7.7.5.6 (2000 HSC kód) | | | | | | | |

A.2/3.5 | Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, strojovne a neobsadené strojové priestory | nariadenie II-2/13, II-2/14.1, predpis X/3 | nariadenie II-2/13, II-2/14.1, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC kód) | EN 54-2 (1997) + AC (1999) EN 54-4 (1997) + AC (1999) | | | | | | |

nariadenie II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 9 (FSS kód) | nariadenie II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.7.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 9 (FSS kód) | | | | | | |

A.2/3.6 | Dymové hlásiče | nariadenie II-2/13.3.2, predpis X/3 | nariadenie II-2/13.3.2, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC kód) | EN 54-7 (2000), pr EN 54-12, pr EN 54-15 | | | | | | |

nariadenie II-2/7.2.2, II-2/7.4, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 9 2.3.1.2 (FSS kód) | nariadenie II-2/7.2.2, II-2/7.4, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.7.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 9.2.3.1.2 (FSS kód) | | | | | | |

A.2/3.7 | Tepelné hlásiče | nariadenie II-2/13.3, predpis X/3 | nariadenie II-2/13.3.3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC kód) | EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr EN 54-15 | | | | | | |

nariadenie II-2/7.2.2, II-2/7.4, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 9.2.3.1.3 (FSS kód) | nariadenie II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.7.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 9.2.3.1.3 (FSS kód) | | | | | | |

A.2/3.8 | Elektrické bezpečnostné svietidlo | nariadenie II-2/17.1.1.4, predpis X/3 | nariadenie II-2/17.1.1.4, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.4 (1994 HSC kód) | IEC publikácia 79 | | | | | | |

nariadenie II-2/10.10, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 3.2.1.1.4 (FSS kód) | nariadenie II-2/10, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.10.3.1.4 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 3.2.1.1.4 (FSS kód) | | | | | | |

A.2/3.9 | Ochranný odev odolný proti chemikáliám | Presunuté do A. 1/3.50 |

A.2/3.10 | Nízko umiestnené bezpečnostné osvetľovacie systémy | Presunuté do A.1/3.40 |

A.2/3.11 Ex A.1/3.10 | Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne | nariadenie II-2/10.1, predpis X/3 | nariadenie II-2/10.1, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.4 (1994 HSC kód) | | | | | | | |

nariadenie II-2/10.4, rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 7 (FSS kód). Pozn. Nie je zahrnuté do 2000 HSC kód | nariadenie II-2/10.4, rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 7 (FSS kód). | | | | | | | |

A.2/3.12 | Ekvivalentné pevne zabudované plynové hasiace prístroje pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory | Presunuté do A.1/3.45 |

A.2/3.13 | Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom | nariadenie II-2/17.1.2, predpis X/3 | nariadenie II-2/17.1.2, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (1994 HSC kód), | EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999) | | | | | | |

nariadenie II-2/10.10.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 3 (FSS kód) | nariadenie II-2/10.10.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73), 7.10.3.2.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 3 (FSS kód) | | | | | | |

A.2/3.14 | Požiarne hadice (na bubnoch) | nariadenie II-2/4.7.1, predpis X/3 | nariadenie II-2/4.7.1, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.8.5 (1994 HSC kód) | EN 671-1 (1994) + AC (1995) | | | | | | |

nariadenie II-2/10.2.3.1.1, predpis II-2/10.2.3.3.2, predpis X/3 | nariadenie II-2/10.2.3.1.1, predpis II-2/10.2.3.3.2, rezolúcia IMO MSC.97 (73), 7.7.5.5 (2000 HSC kód), | | | | | | |

A.2/3.15 | Hlásne dymové systémy s odberom vzorky | nariadenie II-2/13.1, | nariadenie II-2/13.1 | | | | | | | |

nariadenie II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2 rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 10 (FSS kód) | nariadenie II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 10 (FSS kód) | | | | | | | |

A.2/3.16 | Plameňové hlásiče | nariadenie II-2/132, predpis X/3 | nariadenie II-2/13, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC kód) | pr EN 54-10 | | | | | | |

nariadenie II-2/.7.1, II-2/7.2.2, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 9.2.3.1.1 (FSS kód) | nariadenie II-2/.7.1, II-2/7.2.2, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.7.1, 7.7.1.5 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 9.2.3.1.1 (FSS kód) | | | | | | |

A.2/3.17 | Ručne obsluhované hlásne miesta | nariadenie II-2/13, predpis X/3 | nariadenie II-2/13, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC kód) | pr EN 54-11 | | | | | | |

nariadenie II-2/.7.1, II-2/7.2.2, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 9.2.1.1 (FSS kód) | nariadenie II-2/.7.1, II-2/7.2.2, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.7.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 9.2.1.1 (FSS kód) | | | | | | |

A.2/3.18 | Poplachové zariadenia | nariadenie II-2/13, predpis X/3 | nariadenie II-2/13, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC kód) | pr EN 54-3 (2001) | | | | | | |

nariadenie II-2/.7.1, II-2/7.2.2, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 9.2.5 (FSS kód) | nariadenie II-2/.7.1, II-2/7.2.2, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.7.1, (2000 HSC kód) rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 9.2.5 (FSS kód) | | | | | | |

A.2/3.19 | Pevne zabudované vodné požiarne systémy v strojovniach kategórie "A" pre lokálne použitie | Presunuté do A.1/3.48 |

A.2/3.20 | Čalúnený nábytok | Presunuté do A.1/3.20 |

A.2/3.21 (nová položka) | Komponenty hasiacich systémov pre odkladacie priestory na farby a horľavé tekutiny | nariadenie II-2/18.7 | nariadenie II-2/18.7 | IMO MSC/Circ. 847 | | | | | | |

nariadenie II-2/10.6.3 | nariadenie II-2/10.6.3 | | | | | | |

A.2/3.22 (nová položka) | Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň | nariadenie II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 | nariadenie II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 | | | | | | | |

nariadenie II-2/9.7.5 | nariadenie II-2/9.7.5 | | | | | | | |

A.2/3.23 (nová položka) | Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka | nariadenie II-2/18.8.2.3, | nariadenie II-2/18.8.2.3 | Rezolúcia IMO A..855(20) | | | | | | |

nariadenie II-2/18.1.2 | nariadenie II-2/18.1.2 | | | | | | |

A.2/3.24 (nová položka) | Jednotky prenosného penového aplikátora | nariadenie II-2/6.4, predpis X/3 | nariadenie II-2/6.4, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.8.1.2 (1994 HSC kód) | | | | | | | |

nariadenie X/3 | Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.8.4.1.2 (2000 HSC kód) rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 4.2.1(FSS kód) | | | | | | | |

A.2/3.25 (nová položka) | Deliace plochy triedy C | nariadenie II-2/3.5 | nariadenie II-2/3.5 | Rezolúcia IMO A.799 (19) Rezolúcia IMO A.653 (16), Rezolúcia IMO A.61 (67) príloha 1 časti 1, 2 a 5 a príloha 2 ISO 1716 (1973) | | | | | | |

nariadenie II-2/3.10 | nariadenie II-2/3.5 | | | | | | |

A.2/3.26 (nová položka) | Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty) | nariadenie II-2/51 | nariadenie II-2/5.1 | | | | | | | |

nariadenie II-2/4.3 | nariadenie II-2/4.3 | | | | | | | |

A.2/3.27 (nová položka) | Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO2) | nariadenie II-2/5.2, predpis X/3 | nariadenie II-2/5.2, II-2/7.1.1.1, II-2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1, II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.6.2, 7.15 (1994 HSC kód) | Pr. EN.12094 1-20 | | | | | | |

nariadenie II-2/10.4.1.1.1, predpis X/3 | nariadenie II-2/10.4.1.1.1, I-2/10.5.1.1, II-2/10.6.3.1.1, II-2/10.7.1.1, II-2/10.7.1.3, II-2/10.9.1.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.7.3.3., 7.15, 7.17.3.8.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 5.2.2 (FSS kód) | | | | | | |

A.2/3.28 (nová položka) | Komponenty penových hasiacich systémov - pevné penové systémy pre cisternové lode | nariadenie II-2/61.4 | nariadenie II-2/61.4 | IMO MSC/Circ. 798 | | | | | | |

nariadenie II-2/10.8.1 | nariadenie II-2/10.8.1, rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 14 (FSS kód) | | | | | | |

A.2/3.29 (nová položka) | Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb cisternových lodí | nariadenie II-2/8, predpis II-2/61.4 | nariadenie II-2/8, predpis II-2/61.4 | IMO MSC/Circ 582 a corr. 1 | | | | | | |

nariadenie II-2/10.8.1 | nariadenie II-2/10.8.1, rezolúcia IMO MSC.98 (73) kapitola 6.2.3 kapitola 14 (FSS kód) | | | | | | |

A.2/3.30 (nová položka) | Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode | rezolúcia IMO MSC.4 (48) kapitola 11 odsek 11.3 (IBC kód) | rezolúcia IMO MSC.4 (48) kapitola 11 odsek 11.3 (IBC kód) | IMO MSC/Circ. 799, 582, 553 | | | | | | |

4. Navigačné zariadenia

Poznámky pre prílohu A.2, 4. časť: Navigačné zariadenia

Stĺpce 3 a 4:

Odkazy na SOLAS kapitola V sa vzťahujú na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC 73 a ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Stĺpec 4:

V prípade citovaných odporúčaní ITU ide o odporúčania uvedené v medzinárodných dohovoroch a príslušných rezolúciách a obežníkoch IMO.

Položka číslo | Názov položky | nariadenie Solas 74 v znení, v ktorom sa požaduje "typové schválenie" | uplatňovateľné zmenené a doplnené predpisy Solas 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Testovacie normy | Moduly posudzovania zhody | |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H | |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |

A.2/4.1 | Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá | Položka presunutá do A.1/4.31 | |

A.2/4.2 | Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatický lodivod) | nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.12 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.822 (19), rezolúcia IMO A.694 (17) | ISO projekt 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; ISO projekt 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.3 | Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (metóda GNSS) (pred tým elektromagnetický kompas | nariadenie V/18.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.5.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.2.5 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.382 (X), rezolúcia IMO MSC.116 (73), rezolúcia IMO A.694 (17) | budúca ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162; budúca ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.4 | Denné signalizačné svetlomety | nariadenie V/18.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.2.2, rezolúcia IMO MSC.95 (72), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.9 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | | |

A.2/4.5 | Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá | nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.9 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.6 | Prístroj pre nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá | nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.10 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.94 (72), rezolúcia IMO A.694 (17) | budúca EN 16273, EN 60945 (1997), EN 61162; budúca ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.7 | Systém riadenia dráhy | Presunuté do A.1/4.33 | |

A.2/4.8 | Elektronický mapový displejový a informa-čný systém (ECDIS) | Presunuté do A.1/4.30 | |

A.2/4.9 | Elektronický mapový displejový a informa-čný systém (ECDIS) Backup | Presunuté do A.1/4.30 | |

A.2/4.10 | Rasterový mapový displejový systém (RCDS) | Presunuté do A.1/4.30 |

A.2/4.11 | Kombinované zariadenie GPS/GLONASS | nariadenie V/18.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.1.6, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.6 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.74 (69), príloha 1, rezolúcia IMO A.694 (17) | budúca EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162; budúca IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.12 | Zariadenie DGPS a DGLONASS | nariadenie V/18.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.1.6, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.6 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.64 (67) príloha 2, rezolúcia IMO MSC 36 (63) 7.7.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17) | Budúca EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162; budúca IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.13 | Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá | Presunuté do A.1/4.31 | |

A.2/4.14 | Zapisovač údajov o plavbe (VDR) | Presunuté do A.1/4.29 | |

A.2/4.15 | Integrovaný navigačný systém | nariadenie V/18.7, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.6, rezolúcia IMO MSC.86 (70), príloha 3, rezolúcia IMO A.694 (17) | budúca EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162; budúca IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.16 | Integrovaný mostíkový systém | Presunuté do A.1/4.28 | |

A.2/4.17 | Zariadenie na zväčšenie dosahu radaru | nariadenie V/18.7, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC kód) | ITU-R M.1176-(10/95), rezolúcia IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | | |

A.2/4.18 | Zariadenie na príjem zvukových signálov | nariadenie V/18.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.1.8, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.14 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.86 (70), príloha 1, rezolúcia IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.19 | Magnetický kompas pre vysokorýchlostné plavidlá | nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.382 (X), rezolúcia IMO A.694 (17) | ISO 449 (1997), ISO 694 (2000) ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997); ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996) | | | | | | | |

A.2/4.20 | Systém riadenia dráhy pre vysokorýchlostné plavidlá | Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC kód) | rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.12 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.21 | Mapové príslušenstvo pre lodný radar | nariadenie V/18.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.3.2, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.817 (19), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.64 (67), príloha 5, rezolúcia IMO A.477 (XII), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.64 (67), príloha 4, rezolúcia IMO A.694 (17) | budúca EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; budúca IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162; | | | | | | | |

A.2/4.22 | Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda) | nariadenie V/18.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.3.5, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.116 (73), rezolúcia IMO A.694 (17) | budúca ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162; budúca ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162; | | | | | | | |

A.2/4.23 | Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) | nariadenie V/18.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.3.5, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.86 (70) príloha 2, rezolúcia IMO MSC.116 (73), rezolúcia IMO A.694 (17) | budúca ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162; budúca ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162; | | | | | | | |

A.2/4.24 | Indikátor ťahu | nariadenie V/18.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.5.4, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.7.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17) | | | | | | | | |

A.2/4.25 | Indikátor bočného ťahu, výšky závitu a smeru otáčania | nariadenie V/18.1, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC kód) | nariadenie V/19.2.5.4, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.11.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17) | | | | | | | | |

5. Rádiokomunikačné vybavenie

Poznámky pre prílohu A.2, 5. časť: Rádiokomunikácia.

Stĺpec 4:

U citovaných odporúčaní ITU ide o odporúčania uvedené v medzinárodných dohovoroch a príslušných rezolúciách a obežníkoch IMO.

Položka číslo | Názov položky | nariadenie Solas 74 v znení, v ktorom sa požaduje "typové schválenie" | Uplatňovateľné zmenené a doplnené predpisy Solas 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Testovacie normy | Moduly posudzovania zhody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/5.1 | VHF EPIRB | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC kód), | nariadenie IV/8.3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.8.3 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.662 (16), rezolúcia IMO A.805 (19), rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.693 (06/90) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.2 | Náhradný zdroj energie pre rádiové zariadenie | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC kód), | nariadenie IV/13.2, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.13 (2000 HSC kód), COMSAR Circ. 16, rezolúcia IMO A.694 (17) | budúca EN 61097-14; budúca IEC 61097-14 IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.3 | Inmarsat-F SES | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC kód), | nariadenie IV/10.1.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.10.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.570 (14), rezolúcia IMO A.808 (19), rezolúcia IMO A.694 (17), IMO MSC/Circ. 862 | budúca IEC 61097-13, IMO MSC/Circ. 862 | | | | | | |

A.2/5.4 | Núdzový riadiaci panel | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC kód) | nariadenie IV/6.4, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.6.4 (2000 HSC kód) rezolúcia IMO A.694 (17), IMO MSC/Circ 862 | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996); | | | | | | |

A.2/5.5 | Núdzový riadiaci alebo výstražný panel | nariadenie IV/14, predpis X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC kód), | nariadenie IV/6.6, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.6.6 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17), IMO MSC/Circ 862 | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996); | | | | | | |

6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

Položka číslo | Názov položky | nariadenie Colreg 72 v znení, v ktorom sa požaduje "typové schválenie" | Uplatňovateľné zmenené a doplnené predpisy Colreg 72 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Testovacie normy | Moduly posudzovania zhody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/6.1 | Navigačné svetlá | Príloha I/14 | Príloha I/14, rezolúcia A.694 (17) | EN 60945 (1997), Colreg 72 príloha I (Výkon); IEC 60945 (1996), Colreg 72 príloha I (Výkon) | | | | | | |

A.2/6.2 | Zvukové signálne zariadenia | Príloha III/3 | Príloha III/3, rezolúcia A.694 (17) | EN 60945 (1997), Píšťaly - Colreg 72 príloha III/1 (Výkon); Zvonce alebo gongy - Colreg 72 príloha III/2 (Výkon); IEC 60945 (1996), Píšťaly - Colreg 72 príloha III/1 (Výkon); Zvonce alebo gongy - Colreg 72 príloha III/2 (Výkon) | | | | | | |

7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

Položka číslo | Názov položky | nariadenie Solas 74 v znení, v ktorom sa požaduje "typové schválenie" | Uplatňovateľné zmenené a doplnené predpisy Solas 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Testovacie normy | Moduly posudzovania zhody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/7.1 | Prístroj na registráciu množstva nákladu | nariadenie XII/11, konferencia SOLAS z roku 1997 rezolúcia 5 | nariadenie XII/11, konferencia SOLAS z roku 1997 rezolúcia 5 | Odporúčanie IACS č. 48 o prístrojoch na registráciu množstva nákladu (SOLAS/ /CONF.4/7) | | | | | | |

"

--------------------------------------------------