32002L0019Úradný vestník L 108 , 24/04/2002 S. 0007 - 0020


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES

zo 7. marca 2002

o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (prístupová smernica)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie, [1]

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru, [2]

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy, [3]

keďže:

(1) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (Rámcová smernica) [4] ustanovuje ciele regulačného rámca pre elektronické komunikačné siete a služby v spoločenstve, vrátane pevných a mobilných telekomunikačných sietí, káblových televíznych sietí, sietí používaných na zemské vysielanie, satelitných sietí a sietí Internet používaných na prenos hlasu, faxu, údajov alebo obrázkov. Takéto siete môžu povoliť členské štáty podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o oprávnení pre elektronické komunikačné siete a služby (Smernica o oprávnení) [5] alebo podľa predchádzajúcich regulačných opatrení. Ustanovenia tejto smernice sa vzťahujú na siete používané na poskytovanie verejne dostupných komunikačných služieb. Táto smernica sa týka prístupu a prepojenia medzi poskytovateľmi služieb. Pre neverejné siete nevyplývajú povinnosti podľa tejto smernice, okrem prípadov, keď pri využívaní prístupu k verejným sieťam môžu podliehať podmienkam stanoveným členskými štátmi;

(2) služby poskytujúce možnosti, ako je ponuka predaja balíka zvukového alebo televízneho vysielania, nie sú predmetom regulačného rámca pre elektronické komunikačné siete a služby;

(3) pojem "prístup" má viac významov a je preto potrebné presne vymedziť použitie tohto pojmu v tejto smernici bez toho, aby bolo dotknuté použitie v iných opatreniach spoločenstva. Operátor môže vlastniť základnú sieť alebo zariadenia, alebo môže ich časť alebo všetky prenajímať;

(4) smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/47/ES z 24. októbra 1995 o používaní noriem na prenos televíznych signálov [6] nenariaďuje žiadny konkrétny systém na digitálny televízny prenos alebo požiadavky na služby a toto otvorilo možnosť pre trhové subjekty na podnecovanie a vývoj vhodných systémov. Prostredníctvom skupiny pre digitálne video vysielanie vyvinuli subjekty na trhu skupinu televíznych prenosových systémov, ktoré prevzali vysielatelia na celom svete. Tieto prenosové systémy boli normalizované Európskym inštitútom pre normalizáciu v telekomunikáciách (ETSI) a stali sa odporúčaniami Medzinárodnej telekomunikačnej únie. Pokiaľ ide o širokouhlé digitálne televízne vysielanie, predstavuje formát 16:9 referenčný formát pre širokouhlé televízne služby a programy a je na trhoch členských štátov zavedený ako výsledok rozhodnutia Rady 93/42/EHS z 22. júla 1993 o akčnom pláne zavádzania vyspelých televíznych služieb v Európe; [7]

(5) na otvorenom a konkurenčnom trhu by nemali existovať obmedzenia brániace podnikom dohodnúť sa medzi sebou na režime prístupu a prepojenia, hlavne v cezhraničných dohodách podľa súťažných pravidiel zmluvy. V súvislosti s dosiahnutím efektívnejšieho skutočne celoeurópskeho trhu, s účinnou hospodárskou súťažou, väčším výberom konkurenčných služieb pre zákazníkov, by mali podniky prijímajúce žiadosti o prístup alebo prepojenie také dohody uzatvárať v zásade na konkurenčnej báze a rokovať a dohodnúť sa na nich v dobrej viere;

(6) na trhoch, kde pretrvávajú veľké rozdiely v pozícii pri rokovaniach medzi jednotlivými podnikmi a kde sa niektoré podniky spoliehajú na infraštruktúru poskytnutú inými subjektami na dodávanie svojich služieb, je primerané vytvoriť rámec na zabezpečenie účinných funkcií trhov. Národné regulačné orgány by mali mať právomoci ktorými by, v prípade zlyhania obchodných rokovaní, zabezpečili primeraný prístup, prepojenie a interoperabilitu služieb v záujme koncových používateľov. Môžu najmä zabezpečiť prepojenie koncových užívateľov uložením primeraných povinností podnikom kontrolujúcim prístup koncových používateľov. Kontrola prístupových prostriedkov môže znamenať vlastníctvo alebo kontrolu fyzických vedení ku koncovým užívateľom (pevným alebo mobilným) a/alebo schopnosť meniť alebo rušiť národné čísla alebo čísla potrebné na prístup ku koncovým bodom siete koncových užívateľov. Takýto prípad môže nastať vtedy, keď by napríklad operátori siete bezdôvodne obmedzili koncovým užívateľom možnosť výberu prístupu k internetovým portálom a službám;

(7) vnútroštátne právne alebo správne opatrenia, ktoré spájajú okolnosti a podmienky prístupu alebo prepojenia s činnosťami subjektu usilujúceho o prepojenie a hlavne s úrovňou jeho investícií do infraštruktúry siete a nie s poskytovaným prístupom alebo službami môžu spôsobiť narušenie trhu a nemusia byť preto v súlade s konkurenčnými pravidlami;

(8) operátori siete, ktorí kontrolujú prístup k svojim zákazníkom, tak konajú na základe jednoznačných čísel alebo adries vybraných z verejného rozsahu číslovania alebo adresovania. Ostatní operátori siete musia byť schopní zabezpečiť volanie týmto zákazníkom a potrebujú byť preto vzájomne priamo alebo nepriamo prepojení. Existujúce práva a povinnosti k rokovaniu o vzájomnom prepojení by sa mali preto dodržať. Je tiež primerané zachovať povinnosti stanovené v minulosti v smernici 95/47/ES, ktoré vyžadujú plne elektronické komunikačné siete, používané na šírenie televíznych služieb a otvorené pre verejnosť, aby sa mohli šíriť služby a programy v širokouhlom formáte a aby boli používatelia schopní prijímať takéto programy vo formáte, v akom sú prenášané;

(9) interoperabilita znamená prospech pre koncových užívateľov a je dôležitým cieľom tohto regulačného rámca. Podpora interoperability je jedným z cieľov národných regulačných orgánov, ako to stanovuje tento regulačný rámec, ktorý tiež zabezpečuje vydanie zoznamu noriem a/alebo špecifikácií týkajúcich sa poskytovania služieb, technických rozhraní a/alebo funkcií sietí zo strany Komisie ako základu podpory harmonizácie v elektronických komunikáciách. Členské štáty by mali podporovať používanie uverejnených noriem a/alebo špecifikácií v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie interoperability služieb a na zlepšenie slobodnej voľby pre užívateľov;

(10) samotné pravidlá hospodárskej súťaže nemusia stačiť na zabezpečenie kultúrnej rozmanitosti a plurality médií v oblasti digitálnej televízie. Smernica 95/47/ES poskytla počiatočný regulačný rámec pre vznikajúci priemysel digitálnej televízie, ktorý je potrebné dodržiavať, vrátane konkrétneho záväzku poskytnúť spravodlivý podmienený prístup za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok tak, aby sa zabezpečila dostupnosť širokého výberu programov a služieb. Technologický vývoj a rozvoj trhu vytvárajú potrebu prehodnotenia týchto povinností na regulačnej báze, buď členskými štátmi na národných trhoch, alebo Komisiou na úrovni spoločenstva, a to najmä preto, aby sa zistilo, či existuje dôvod na rozšírenie povinností nových ústrední ako sú elektronické programové príručky (EPG – electronic programme guides) a rozhrania aplikačného programu (API – application program interfaces), v rozsahu potrebnom na zabezpečenie prístupu pre koncových užívateľov k špecifikovaným službám digitálneho vysielania. Členské štáty môžu špecifikovať služby digitálneho vysielania, ku ktorým musí byť prístup koncových užívateľov zabezpečený právnymi, regulačnými alebo administratívnymi prostriedkami, ktoré považujú za potrebné;

(11) členské štáty môžu tiež povoliť svojim národným regulačným orgánom prehodnotenie povinností týkajúcich sa podmieneného prístupu k službám digitálneho vysielania, aby pomocou analýzy trhu posúdili, či je potrebné rušiť alebo meniť podmienky pre operátorov, ktorí nemajú významný vplyv na danom trhu. Takéto zrušenie alebo zmena nesmie nepriaznivo ovplyvniť prístup pre koncových užívateľov k takýmto službám alebo perspektívy efektívnej hospodárskej súťaže;

(12) s cieľom zabezpečiť kontinuitu existujúcich dohôd a vylúčiť právne vákuum je potrebné zabezpečiť, aby boli povinnosti pre prístup a prepojenie stanovené podľa článkov 4, 6, 7, 8, 11, 12 a 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/33/ES z 30. júna 1997 o prepájaní v telekomunikáciách vzhľadom na zabezpečenie univerzálnej služby a interoperability prostredníctvom uplatňovania princípov otvorenej siete (ONP), [8] povinnosti týkajúce sa osobitného prístupu podľa článku 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/10/ES z 26. februára 1998 o uplatňovaní služieb otvorenej siete (ONP) na hlasové telefonovanie a o univerzálnej službe pre telekomunikácie v súťažnom prostredí [9] a povinnosti týkajúce sa poskytovania prenosovej kapacity prenajatých vedení podľa smernice Rady 92/44/EHS z 5. júna 1992 o uplatňovaní princípov otvorenej siete na prenajaté vedenia [10] prioritne prevedené do nového regulačného rámca, aby však zároveň prešli neodkladným prehodnotením na základe súčasných podmienok na trhu. Takéto prehodnotenie by sa malo týkať tiež organizácií obsiahnutých nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2887/2000 z 18. decembra 2000 o neviazanom prístupe k účastníckej prípojke; [11]

(13) prehodnotenie by sa malo vykonať pomocou ekonomickej analýzy trhu založenej na metodológii súťažného práva. Cieľom je postupné ex ante zredukovanie budúcich pravidiel špecifických pre tento sektor s postupujúcim rozvojom hospodárskej súťaže na trhu. Tento postup však zohľadňuje tiež prechodné problémy na trhu ako napríklad problémy týkajúce sa medzinárodného roamingu a možnosti nových problémov vznikajúcich ako dôsledok technologického rozvoja, čo si môže vyžiadať reguláciu ex ante napríklad v oblasti sietí so širokopásmovým prístupom. Je celkom možné, že sa hospodárska súťaž bude rozvíjať rôznou rýchlosťou v rôznych segmentoch trhu a v jednotlivých členských štátoch a národné regulačné orgány by mali byť schopné zmierniť regulačné záväzky na trhoch, na ktorých súťaž zabezpečuje požadované výsledky; aby sa dosiahlo podobné zaobchádzanie s trhovými subjektami v rôznych členských štátoch, Komisia by mala byť schopná zabezpečiť harmonizované uplatňovanie ustanovení tejto smernice. Národné regulačné orgány a národné orgány poverené implementáciou súťažných pravidiel by mali v prípade potreby koordinovať svoje kroky pri zabezpečení najprimeranejších prostriedkov zásahu. Spoločenstvo a členské štáty prijali záväzky týkajúce sa prepájania telekomunikačných sietí v rámci dohody Svetovej obchodnej organizácie o základných telekomunikáciách a tieto záväzky je potrebné dodržiavať;

(14) smernica 97/33/ES ustanovila rozsah povinností uložených podnikom s významným vplyvom na trhu, a to transparentnosť, nediskrimináciu, oddelenie účtovníctva, kontrolu prístupu a ceny vrátane nákladovej orientácie. Tento rozsah možných záväzkov by sa mal dodržiavať, zároveň by sa však mali určiť ako maximálne záväzky, ktoré je možné uplatniť na podniky, aby sa zabránilo nadmernej regulácii. Výnimočne, s cieľom splniť medzinárodné záväzky alebo právo spoločenstva, môže byť oprávnené uloženie povinností v oblasti prístupu a prepojenia všetkým trhovým subjektom, ako napríklad v súčasnosti v systémoch podmieneného prístupu k službám digitálnej televízie;

(15) zavedenie špecifických povinností pre všetky podniky s významným vplyvom na trhu si nevyžaduje dodatočnú analýzu trhu, ale zdôvodnenie vhodnosti daného záväzku a jeho primeranosti vzhľadom na povahu zisteného problému;

(16) transparentnosť podmienok prístupu a prepojenia vrátane cien slúži k urýchleniu rokovaní, bráni rozporom a posilňuje dôveru trhových subjektov v nediskriminačný charakter poskytovania služby. Otvorenosť a transparentnosť technických rozhraní môže byť obzvlášť dôležitá pri zabezpečovaní interoperability. Ak národný regulačný orgán nariadi povinnosť zverejnenia informácií, môže tiež špecifikovať spôsob zverejnenia informácií zahŕňajúci napríklad typ zverejnenia (tlačená a/alebo elektronická forma), prípadné spoplatnenie, berúc do úvahy povahu a účel daných informácií;

(17) princíp nediskriminácie zabezpečuje, že podniky s vplyvom na trhu nenarúšajú súťaž, najmä v prípade vertikálnych zoskupení podnikov poskytujúcim služby pre podniky, s ktorými si konkurujú na nižších trhoch;

(18) oddelenie účtovníctva umožňuje názorné zobrazenie transferov vnútorných cien a národným regulačným orgánom kontrolu súladu so záväzkami nediskriminácie. Vzhľadom na to uverejnila Komisia odporúčanie 98/322/ES z 8. apríla 1998 o prepojení na liberalizovanom telekomunikačnom trhu (časť 2 – oddelenie účtovníctva a účtovanie nákladov); [12]

(19) povinnosť zaručenia prístupu k infraštruktúre môže byť oprávnená ako prostriedok zvýšenia hospodárskej súťaže, ale národné regulačné orgány musia zosúladiť práva vlastníka infraštruktúry, aby sa jeho infraštruktúra využívala v jeho prospech a práva ostatných poskytovateľov služieb na prístup k prostriedkom, ktoré sú základné pre poskytovanie konkurenčných služieb. Ak sú na operátorov uvalené povinnosti vyžadujúce splnenie oprávnenej požiadavky na prístup a využívanie zložiek siete a súvisiacich prostriedkov, môže byť takáto požiadavka odmietnutá len na základe objektívnych kritérií ako technická uskutočniteľnosť alebo potreba udržania integrity siete. V prípade odmietnutia prístupu môže poškodená strana predložiť prípad na riešenie podľa postupu riešenia sporov na základe článkov 20 a 21 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica). Od operátora s povinnosťou zaručiť prístup sa nemôže vyžadovať poskytnutie tých typov prístupu, ktoré nie je schopný zabezpečiť. Požiadavka národných regulačných orgánov na zaručenie prístupu, ktorý zvyšuje hospodársku súťaž v krátkodobom horizonte, by nemala znížiť stimuly konkurenčných subjektov z hľadiska investovania do alternatívnych prostriedkov, ktoré v dlhšom období zabezpečia zvýšenie hospodárskej súťaže. Komisia uverejnila oznámenie o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže na dohody o prístupe v telekomunikačnom sektore, [13] ktoré rieši tieto problémy. Národné regulačné úrady môžu podľa práva spoločenstva stanoviť technické a prevádzkové podmienky pre poskytovateľov a/alebo užívateľov mandátového prístupu. Predovšetkým nariaďovanie technických noriem by malo byť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/34//ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel pre služby informačnej spoločnosti; [14]

(20) kontrola cien môže byť potrebná, ak analýza konkrétneho trhu odhalí nedostatočnú hospodársku súťaž. Regulačný zásah môže byť pomerne slabý ako napríklad v prípade záväzku, že sú ceny pri výbere operátora primerané, ako je stanovené v smernici 97/33/ES alebo oveľa prísnejší, ak sú ceny nákladovo orientované tak, aby bola zabezpečená úplná oprávnenosť týchto cien, ak nie je hospodárska súťaž dostatočne silná na to, aby zabránila vysokým cenám. Najmä operátori s významným vplyvom na trhu by sa mali vyvarovať stanovovaniu nadmerných cien, pri ktorých rozdiel medzi ich maloobchodnými cenami a cenami prepojenia účtovanými konkurenčným subjektom poskytujúcim podobné maloobchodné služby nestačí zabezpečiť dostatočnú súťaž. Keď národný regulačný orgán kalkuluje náklady vynaložené pri zavádzaní služby nariadenej podľa tejto smernice, je vhodné umožniť primeranú návratnosť vloženého kapitálu vrátane zodpovedajúcich personálnych a zriaďovacích nákladov, s hodnotou kapitálu upravenou v prípade potreby tak, aby zohľadňovala aktuálne ocenenie aktív a efektívnosť činnosti. Metóda návratnosti nákladov by mala zodpovedať okolnostiam, berúc do úvahy potrebu podpory efektívnosti a udržateľnej súťaže a maximalizovania prínosov zákazníka;

(21) ak národný regulačný orgán uloží povinnosť zaviesť systém účtovania nákladov s cieľom podpory cenovej kontroly, môže sám vykonávať ročný audit na zabezpečenie zhody s týmto systémom účtovania nákladov za predpokladu, že má potrebný kvalifikovaný personál alebo môže o vykonanie auditu požiadať iný kvalifikovaný orgán, ktorý je nezávislý od daného operátora;

(22) uverejňovanie informácií členskými štátmi zabezpečí, aby trhové subjekty a nové subjekty vstupujúce na trh pochopili svoje práva a povinnosti a vedeli nájsť zodpovedajúce podrobné informácie. Uverejňovanie v národných úradných oznámeniach pomôže zúčastneným stranám v ostatných členských štátoch získavať príslušné informácie;

(23) s cieľom zabezpečiť efektívnosť a účinnosť celoeurópskeho elektronického komunikačného trhu by mala Komisia monitorovať a uverejňovať informácie o poplatkoch, ktoré slúžia na stanovovanie cien pre koncových užívateľov;

(24) rozvoj elektronického komunikačného trhu s príslušnou infraštruktúrou by mohol mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie a krajinu. Členské štáty by mali preto monitorovať tento proces a v prípade potreby podniknúť opatrenia na minimalizovanie všetkých takýchto vplyvov prostredníctvom zodpovedajúcich dohôd a iných opatrení s príslušnými orgánmi;

(25) s cieľom stanovenia správneho uplatňovanie práva spoločenstva potrebuje Komisia informácie o tom, ktoré podniky na trhu sú označené ako podniky s významným vplyvom na trhu a ktoré záväzky boli uložené trhovým subjektom národnými regulačnými orgánmi. Okrem uverejňovania týchto informácií na národnej úrovni je potrebné, aby členské štáty posielali tieto informácie Komisii. Ak sa od členských štátov vyžaduje posielanie informácií Komisii, tieto informácie môžu byť v elektronickej forme podľa dohodnutých overovacích postupov;

(26) s cieľom zabezpečenia súladu technologického rozvoja a rozvoja trhu by malo byť vykonávanie tejto smernice prehodnotené po troch rokoch od jej dátumu účinnosti, aby sa zistilo plnenie jej cieľov;

(27) opatrenia potrebné na implementáciu tejto smernice by mali byť prijaté podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu; [15]

(28) pretože ciele navrhovaných opatrení, t. j. vytvorenie harmonizovaného rámca na reguláciu prístupu a prepojenia elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení, nemôžu dostatočne vykonať členské štáty a môžu sa preto z dôvodu rozsahu a účinkov týchto opatrení lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, môže spoločenstvo prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity stanovenom v článku 5 zmluvy. V súlade s princípom proporcionality, ako je stanovený v uvedenom článku, táto smernica neprekračuje rámec potrebný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI, CIEĽ A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a cieľ

1. V rámci stanovenom smernicou 2002/24/ES (Rámcová smernica) harmonizuje táto smernica spôsob, akým členské štáty regulujú prístup a prepojenie elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení. Cieľom je vytvorenie regulačného rámca, v súlade s vnútornými trhovými princípmi, pre vzťahy medzi poskytovateľmi sietí a služieb, ktorých výsledkom bude udržateľná hospodárska súťaž, interoperabilita elektronických komunikačných služieb a prospech zákazníka.

2. Táto smernica stanovuje práva a povinnosti pre operátorov a podniky usilujúce o prepojenie a/alebo prístup k ich sieťam a príslušným zariadeniam. Stanovuje ciele pre národné regulačné orgány z hľadiska prístupu a prepojenia a stanovuje postupy na zabezpečenie prehodnotenia povinností uložených národnými regulačnými orgánmi, prípadne ich zrušenie po dosiahnutí požadovaných cieľov. Prístup v tejto smernici sa nevzťahuje na prístup koncových používateľov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice platia vymedzenia pojmov stanovené v článku 2 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).

Platia taktiež tieto vymedzenia pojmov:

a) "prístup" znamená sprístupnenie zariadení a/alebo služieb inému podniku za vymedzených podmienok buď na výlučnej, alebo nevýlučnej báze s cieľom poskytovania elektronických komunikačných služieb. Zahŕňa okrem iného prístup k zložkám siete a príslušným zariadeniam, čo môže zahŕňať pevné alebo iné spojenie zariadení (zahŕňa to najmä prístup k účastníckemu vedeniu a k zariadeniam a službám potrebným na poskytovanie služieb v účastníckom vedení), prístup k fyzickej infraštruktúre vrátane stavieb, vedení a stožiarov; prístup k príslušným systémom softvéru vrátane systémov na prevádzkovú podporu, prístup k prekladaniu čísel alebo k systémom s rovnakou funkčnosťou, prístup k pevným a mobilným sieťam, najmä na roaming, prístup k systémom s podmieneným prístupom pre služby digitálnej televízie; prístup k službám virtuálnej siete;

b) "prepojenie" znamená fyzické a logické vedenie verejných komunikačných sietí používaných tým istým alebo iným podnikom s cieľom umožniť komunikáciu používateľov jedného podniku s používateľmi toho istého alebo iného podniku, alebo na prístup k službám poskytovaných iným podnikom. Služby môžu byť poskytované zainteresovanými stranami alebo inými stranami, ktoré majú prístup k sieti. Prepojenie je špecifickým typom prístupu zavedeným medzi operátormi verejnej siete;

c) "operátor" znamená podnik poskytujúci alebo oprávnený poskytovať verejnú komunikačnú sieť alebo príslušné zariadenia;

d) "širokouhlá televízna služba" znamená televíznu službu pozostávajúcu úplne alebo čiastočne z programov vyrábaných a upravovaných na zobrazovanie v celoplošnom širokouhlom formáte. Formát 16:9 predstavuje referenčný formát pre služby širokouhlej televízie;

e) "účastnícke vedenie" znamená fyzický okruh spájajúci koncové body siete v prevádzke odberateľa s hlavným distribučným rámcom alebo príslušným zariadením v pevnej verejnej telefónnej sieti.

KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 3

Všeobecný rámec pre prístup a prepojenie

1. Členské štáty zabezpečia, aby neexistovali žiadne obmedzenia brániace podnikom v tom istom členskom štáte alebo inom členskom štáte pri dojednávaní vzájomných dohôd o technických a komerčných predpisoch týkajúcich sa prístupu a/alebo prepojenia v súlade s právom spoločenstva. Podnik žiadajúci o prístup alebo prepojenie nemusí mať oprávnenie pôsobiť v členskom štáte, v ktorom žiada o prístup alebo prepojenie, ak neposkytuje služby a neprevádzkuje sieť v uvedenom členskom štáte.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 31 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (Smernica o univerzálnej službe), [16] nezachovávajú členské štáty právne alebo správne opatrenia, ktoré zaväzujú operátorov, pri udeľovaní prístupu alebo prepojenia, ponúkať rôzne podmienky rôznym podnikom v prípade ekvivalentných služieb a/alebo ukladať záväzky, ktoré sa netýkajú samotných poskytovaných služieb prístupu a prepojenia bez toho, aby boli dotknuté podmienky stanovené v prílohe smernice 2002/20/ES (Smernica o oprávnení).

Článok 4

Práva a povinnosti podnikov

1. Operátori verejných komunikačných sietí majú právo a, ak sú požiadaní inými podnikmi, ktoré sú k tomu oprávnené, aj povinnosť dohodnúť prepojenie medzi týmito podnikmi s cieľom poskytovania verejne dostupných komunikačných služieb, aby sa zabezpečilo poskytovanie a interoperabilita služieb v spoločenstve. Operátori ponúkajú prístup a prepojenie iným podnikom za podmienok zhodných so záväzkami uloženými národným regulačným orgánom podľa článkov 5, 6, 7 a 8.

2. Verejné elektronické komunikačné siete zriadené na účely šírenia služieb digitálnej televízie sú schopné prenosu služieb a programov širokouhlej televízie. Operátori siete, ktorí prijímajú a šíria služby alebo programy širokouhlej televízie, zachovávajú tento širokouhlý formát.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 smernice 2002/20/ES (Smernica o oprávnení), vyžadujú členské štáty od podnikov, ktoré získavajú informácie od iných podnikov pred, počas alebo po procese rokovania o prístupe alebo prepojení, používanie týchto informácií výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté a o bezvýhradné rešpektovanie dôveryhodnosti prenášaných alebo uložených informácií. Prijaté informácie sa neposkytnú žiadnej tretej strane, najmä iným organizačným článkom, sesterským spoločnostiam alebo obchodným partnerom, pre ktorých by takéto informácie mohli poskytovať konkurenčnú výhodu.

Článok 5

Právomoc a zodpovednosť národných regulačných orgánov vzhľadom na prístup a prepojenie

1. Národné regulačné orgány, pri plnení cieľov stanovených v článku 8 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica), podporujú a prípadne zabezpečujú, v súlade s ustanoveniami tejto smernice, zodpovedajúci prístup, prepojenie a interoperabilitu služieb, pričom budú uplatňovať svoje právomoci spôsobom, ktorý podporuje efektívnosť, udržateľnú hospodársku súťaž a poskytuje maximálny prospech pre koncových používateľov.

Národné regulačné orgány majú najmä, a bez toho, aby boli dotknuté opatrenia, ktoré môžu byť vo vzťahu k podnikom s významným vplyvom na trhu podľa článku 8, možnosť uložiť:

a) v rozsahu potrebnom na zabezpečenie prepojiteľnosti koncových subjektov, povinnosti podnikom, ktoré kontrolujú prístup ku koncovým používateľom, v odôvodnených prípadoch vrátane povinnosti prepojiť ich siete, ak ešte nie sú prepojené;

b) v rozsahu potrebnom na zabezpečenie prístupu koncových používateľov k službám digitálneho rádiového a televízneho vysielania, špecifikovaného členskými štátmi, povinnosti operátorom, zabezpečiť prístup k iným zariadeniam uvedeným v prílohe I, časti II za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok.

2. Pri ukladaní povinnosti na operátora týkajúcej sa zabezpečenia prístupu podľa článku 12 môžu národné regulačné úrady stanoviť technické alebo prevádzkové podmienky, ktoré musí splniť poskytovateľ a/alebo príjemcovia takéhoto prístupu v súlade s právom spoločenstva, aby bola v prípade potreby zabezpečená normálna prevádzka siete. Podmienky, ktoré sa týkajú implementácie špecifických technických noriem alebo špecifikácií, rešpektujú článok 17 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).

3. Povinnosti a podmienky uložené podľa bodov 1 a 2 sú objektívne, transparentné, primerané a nediskriminačné a vykonajú sa v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 6 a 7 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).

4. Vzhľadom na prístup a prepojenie členské štáty zabezpečia právomoc národných regulačných orgánov na zásah zo svojho vlastného podnetu v prípadoch, kde je to oprávnené alebo v prípade, ak chýbajú dohody medzi podnikmi na požiadanie ktorejkoľvek zo zainteresovaných strán, aby sa zabezpečili politické ciele článku 8 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica) v súlade s ustanoveniami tejto smernice a postupmi uvedenými v článku 6, 7, 20 a 21 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).

KAPITOLA III

POVINNOSTI OPERÁTOROV A POSTUPY HODNOTENIA TRHU

Článok 6

Systémy podmieneného prístupu a iné zariadenia

1. Členské štáty zabezpečia, aby vo vzťahu k podmienenému prístupu k digitálnej televízii a vysielaniu rádiových služieb pre divákov a poslucháčov v spoločenstve, bez vplyvu na prostriedky prenosu, platili podmienky stanovené v prílohe I, časti I.

2. Na základe vývoja trhu a technologického rozvoja sa môže príloha I zmeniť a doplniť v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 3.

3. Bez ohľadu na ustanovenia bodu 1 môžu členské štáty, čo možno najskôr po nadobudnutí účinnosti tejto smernice a potom v pravidelných časových úsekoch a na základe analýzy trhu, povoliť svojim národným regulačným orgánom prehodnotenie podmienok uplatnených podnikmi v súlade s týmto článkom, v súlade s prvým odsekom článku 16 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica), aby sa zistilo, či je potrebné zachovať, zmeniť a doplniť alebo zrušiť uplatnené podmienky.

Ak ako výsledok tejto analýzy trhu národný regulačný orgán zistí, že jeden alebo viacerí operátori nemajú významné postavenie na príslušnom trhu, môže zmeniť a doplniť alebo zrušiť podmienky vzťahujúce sa na týchto operátorov v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 6 a 7 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica), len v takom rozsahu, aby:

a) nebol takouto zmenou alebo zrušením nepriaznivo ovplyvnený prístup koncových užívateľov k rádiovému a televíznemu vysielaniu a vysielacím kanálom a službám špecifikovaným podľa článku 31 smernice 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe) a

b) predpoklady efektívnej hospodárskej súťaže na trhoch:

i) maloobchodných služieb digitálnej televízie a rádiového vysielania, a

ii) systémov podmieneného prístupu a iných príslušných zariadení,

neboli takouto zmenou alebo zrušením podmienok nepriaznivo ovplyvnené.

Strany ovplyvnené takouto zmenou a doplnením alebo zrušením podmienok sú o tom v primeranej lehote informované.

4. Podmienky uplatňované v súlade s týmto článkom sa nedotýkajú spôsobilosti členských štátov ukladať povinnosti týkajúce sa prezentačných aspektov elektronických programových príručiek, zoznamov a navigačných prostriedkov.

Článok 7

Prehodnotenie predchádzajúcich povinností týkajúcich sa prístupu a prepojenia

1. Členské štáty zachovávajú všetky povinnosti podnikov poskytujúcich verejné komunikačné siete a/alebo služby týkajúce sa prístupu a prepojenia, ktoré boli platné pred dátumom nadobudnutia účinnosti tejto smernice podľa článkov 4, 6, 7, 8, 11, 12 a 14 smernice 97/33/ES, článku 16 smernice 98/10/ES a článku 7 a 8 smernice 92/44/ES dovtedy, kým sa tieto povinnosti neprehodnotia a neprijme sa rozhodnutie v súlade s článkom 3.

2. Komisia oznámi príslušné trhy, ktorých sa majú týkať povinnosti uvedené v bode 1 v prvom odporúčaní o príslušných trhoch produktov a služieb a rozhodnutí identifikujúcom nadnárodné trhy, ktoré sa má prijať v súlade s bodom 15 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).

3. Členské štáty zabezpečia, aby, čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tejto smernice a potom v pravidelných časových úsekoch, národné regulačné orgány vykonali analýzu trhu v súlade s článkom 16 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica), aby sa zistilo, či je potrebné zachovať, zmeniť a doplniť alebo zrušiť tieto povinnosti. Strany ovplyvnené takouto zmenou a doplnením alebo zrušením povinností sú o tom v primeranej lehote informované.

Článok 8

Uloženie, zmena a doplnenie alebo zrušenie povinností

1. Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali právomoc uložiť povinnosti uvedené v článkoch 9 až 13.

2. Ak je operátor určený ako operátor s významným trhovým podielom na konkrétnom trhu, na základe výsledku analýzy trhu, vykonanej v súlade s článkom 16 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica), národné regulačné orgány primerane uložia povinnosti stanovené v článkoch 9 až 13 tejto smernice.

3. Bez toho, aby boli dotknuté:

- ustanovenia článkov 5 ods. 1, 5 ods. 2 a 6,

- ustanovenia článkov 12 a 13 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica), podmienka 7 v časti B prílohy k smernici 2002/20/ES (Smernica o oprávnení), ktorá sa uplatňuje na základe článku 6 ods. 1 uvedenej smernice, článkov 27, 28 a 30 smernice 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe) a príslušných ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/66/ES z 15. decembra 1997 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v telekomunikačnom sektore [17] obsahujúcej povinnosti podnikov, ktoré nie sú označené ako podniky s významným vplyvom na trhu, alebo

- potreby zhody s medzinárodnými záväzkami,

národné regulačné orgány neuložia povinnosti stanovené v článkoch 9 až 13 operátorom, ktorí nie sú určení v súlade s bodom 2.

Za výnimočných okolností, keď národný regulačný orgán zamýšľa uložiť operátorom s významným vplyvom na trhu iné povinnosti týkajúce sa prístupu alebo prepojenia, než sú uvedené v článkoch 9 až 13 tejto smernice, predloží túto žiadosť Komisii. Komisia konajúca v súlade s článkom 14 ods. 2 rozhodne o povolení alebo zamietnutí takýchto opatrení národných regulačných orgánov.

4. Povinnosti uložené v súlade s týmto článkom vychádzajú z povahy zisteného problému, sú primerané a oprávnené vzhľadom na ciele stanovené v článku 8 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica). Takéto povinnosti sa uložia len po poradách v súlade s článkami 6 a 7 uvedenej smernice.

5. Vzhľadom na tretiu zarážku prvého pododseku bodu 3 oznámia národné regulačné orgány Komisii rozhodnutie o uložení, zmene a doplnení alebo zrušení povinností subjektu na trhu v súlade s postupom uvedeným v bode 7 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).

Článok 9

Povinnosť transparentnosti

1. Národné regulačné orgány môžu v súlade s ustanoveniami článku 8 uložiť povinnosť transparentnosti vzhľadom na prepojenie a/alebo prístup vyžadujúci od operátorov uverejnenie špecifických informácií, ako sú napríklad informácie o účtovníctve, technické špecifikácie, charakteristiky siete, okolnosti a podmienky poskytovania a používania a cien.

2. Najmä v prípadoch, keď operátori majú povinnosti nediskriminácie, môžu národné regulačné orgány vyžadovať od daného operátora uverejnenie referenčnej ponuky, ktorá je dostatočne neviazaná na to, aby zabezpečila, že od podnikov sa nebude vyžadovať platenie za zariadenia, ktoré nie sú potrebné na poskytovanie požadovanej služby, s uvedením opisu ponúk rozdelených na jednotlivé položky podľa potrieb trhu a súvisiace okolnosti a podmienky vrátane cien. Národný regulačný orgán musí byť okrem iného spôsobilý uložiť zmeny referenčných ponúk, aby sa uplatnili povinnosti uložené podľa tejto smernice.

3. Národné regulačné orgány môžu špecifikovať presné informácie, ktoré sa majú sprístupniť, požadovanú úroveň podrobností a spôsob uverejnenia.

4. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 3, ak má operátor povinnosti podľa článku 12 týkajúce sa neviazaného prístupu ku krútenej kovovej dvojžilovej účastníckej prípojke, národné regulačné orgány zabezpečia zverejnenie referenčnej ponuky obsahujúcej minimálne zložky stanovené v prílohe II.

5. Na základe vývoja trhu a technologického vývoja sa môže príloha II zmeniť a doplniť v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 3

Článok 10

Povinnosť nediskriminácie

1. Národný regulačný orgán môže v súlade s ustanoveniami článku 8 a vo vzťahu na prepojenie a/alebo prístup uložiť povinnosť nediskriminácie.

2. Povinnosť nediskriminácie zabezpečí najmä, aby operátor uplatňoval rovnaké podmienky za rovnakých okolností voči iným podnikom poskytujúcim porovnateľné služby a aby poskytoval služby a informácie ostatným subjektom za rovnakých podmienok a v rovnakej kvalite, ako ich poskytuje v prípade svojich vlastných služieb alebo v prípade svojich dcérskych spoločností a partnerov.

Článok 11

Povinnosť oddelenia účtovníctva

1. Národný regulačný orgán môže v súlade s ustanoveniami článku 8 uložiť povinnosť oddelenia účtovníctva vzhľadom na špecifikované činnosti týkajúce sa prepojenia a/alebo prístupu.

Národný regulačný orgán môže predovšetkým vyžadovať od vertikálne integrovanej spoločnosti sprístupnenie svojich veľkoobchodných cien a svojich vnútropodnikových cien, medzi iným, aby sa zabezpečila zhoda v prípade požiadavky nediskriminácie podľa článku 10 alebo v prípade potreby zabrániť nenáležitým krížovým dotáciám. Národné regulačné orgány môžu špecifikovať formát a metodiku používaného účtovníctva.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica), aby sa uľahčilo overovanie zhody s povinnosťou transparentnosti a nediskriminácie, majú národné regulačné orgány právomoc vyžadovať od iných subjektov účtovné záznamy, vrátane údajov o tržbách. Národné regulačné orgány môžu zverejniť takéto informácie, pokiaľ by tým prispeli k otvorenému a konkurenčnému trhu, pri rešpektovaní národných pravidiel a pravidiel spoločenstva týkajúcich sa obchodného tajomstva.

Článok 12

Povinnosť prístupu a používania špecifických zariadení siete

1. Národný regulačný orgán môže v súlade s ustanoveniami článku 8 uložiť operátorom povinnosti týkajúce sa splnenia primeraných žiadostí o prístup a používanie špecifických prvkov siete a príslušných zariadení, medzi iným v situáciách, keď národný regulačný orgán usúdi, že odmietnutie prístupu alebo neprimerané okolnosti a podmienky s podobným vplyvom, by brzdili nástup udržateľného, konkurenčne orientovaného trhu na maloobchodnej úrovni, alebo by neboli v záujme koncových užívateľov.

Od operátora môžu medzi iným vyžadovať, aby:

a) poskytol prístup tretím stranám k špecifikovaným prvkom siete a/alebo zariadeniam, vrátane neviazaného prístupu k účastníckej prípojke;

b) jednal v dobrej viere s podnikmi žiadajúcimi o prístup;

c) zachoval prístup k už prideleným zariadeniam;

d) poskytol osobitné služby za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími subjektami;

e) udelil otvorený prístup k technickým rozhraniam, protokolom alebo iným kľúčovým technológiám, ktoré sú nepostrádateľné pre interoperabilitu služieb alebo služby virtuálnej siete;

f) poskytol spoločné umiestnenie alebo iné formy zdieľania zariadení, vrátane zdieľania vedení, stavieb alebo stožiarov;

g) poskytol špecifikované služby potrebné na zabezpečenie interoperability služieb medzi koncovými užívateľmi, vrátane zariadení pre služby inteligentných sietí alebo roamingu v mobilných sieťach;

h) poskytol prístup k systémom operačnej podpory alebo podobným softvérovým systémom potrebným na zabezpečenie čestnej súťaže pri poskytovaní služieb;

i) prepojil siete alebo zariadenia siete.

Národné regulačné orgány môžu k týmto povinnostiam pridať podmienky týkajúce sa objektívnosti, primeranosti a včasnosti.

2. Ak národné regulačné orgány zvažujú prípadné uloženie povinností uvedených v odseku 1, a najmä keď posudzujú, či by také povinnosti boli primerané z hľadiska cieľov stanovených v článku 8 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica), zohľadňujú predovšetkým tieto faktory:

a) technickú a hospodársku životaschopnosť používania alebo inštalovania konkurenčných zariadení vzhľadom na mieru rozvoja trhu, berúc do úvahy povahu a typ daného prepojenia a prístupu;

b) uskutočniteľnosť poskytnutia navrhovaného prístupu vzhľadom na dostupnú kapacitu;

c) počiatočné investície vlastníka zariadenia, berúc do úvahy riziká existujúce pri uskutočňovaní investície;

d) potrebu dlhodobej ochrany hospodárskej súťaže;

e) v prípade potreby všetky príslušné práva týkajúce sa duševného vlastníctva;

f) poskytovanie celoeurópskych služieb.

Článok 13

Povinnosť kontroly cien a účtovania nákladov

1. Národný regulačný orgán môže v súlade s ustanoveniami článku 8 uložiť povinnosti týkajúce sa návratnosti nákladov a kontroly cien, vrátane povinností týkajúcich sa nákladovej orientácie cien a povinností týkajúcich sa systémov účtovania nákladov, za poskytovanie špecifických typov prepojenia a/alebo prístupu v situáciách, keď analýza trhu ukazuje, že nedostatok efektívnej súťaže znamená, že príslušný operátor by mohol držať ceny na neprimerane vysokej úrovni alebo by mohol uplatňovať cenové rozdiely na škodu koncových užívateľov. Národné regulačné orgány zohľadňujú investície uskutočnené operátorom a umožňujú mu primeranú mieru návratnosti vloženého kapitálu, berúc do úvahy existujúce riziká.

2. Národné regulačné orgány zabezpečia, aby všetky predpísané mechanizmy nákladovej návratnosti alebo metodiky cenotvorby slúžili na podporu efektívnej a udržateľnej hospodárskej súťaže a maximalizáciu prínosov pre zákazníkov. V tejto súvislosti môžu národné regulačné orgány zohľadniť tiež ceny prístupné na porovnateľných konkurenčných trhoch.

3. Ak má operátor povinnosť týkajúcu sa nákladovej orientácie svojich cien, dôkazné bremeno, že sú poplatky odvodené z nákladov zahŕňajúcich primeranú mieru návratnosti investície, leží na príslušnom operátorovi. Na účely kalkulácie nákladov efektívneho poskytovania služieb môžu národné regulačné orgány použiť metódy účtovania nezávislé na metódach používaných podnikom. Národné regulačné orgány môžu od operátora požadovať úplné zdôvodnenie svojich cien a môžu v prípade potreby požadovať úpravu cien.

4. Národné regulačné orgány zabezpečia, aby, v prípadoch, že je predpísaná implementácia systému účtovania nákladov s cieľom podpory kontroly cien, bol zverejnený opis systému účtovania, pričom uvádza hlavné kategórie, podľa ktorých sú náklady zoskupené a pravidlá používané pri alokácii nákladov. Zhodu so systémom účtovania nákladov overí kvalifikovaný nezávislý orgán. Vyhlásenie o zhode sa uverejňuje ročne.

KAPITOLA IV

ROKOVACÍ PORIADOK

Článok 14

Výbor

1. Komisii pomáha Komunikačný výbor zriadený článkom 22 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).

2. V prípade odkazu na tento odsek platia články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia.

3. V prípade odkazu na tento odsek platia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na 3 mesiace.

4. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 15

Zverejňovanie a prístup k informáciám

1. Členské štáty zabezpečia zverejnenie konkrétnych povinností uložených podnikom podľa tejto smernice a identifikáciu konkrétnych produktov/služieb a geografických trhov. Zabezpečia, aby aktuálne informácie, ak nie sú dôverné a hlavne ak neobsahujú obchodné tajomstvo, boli verejne dostupné spôsobom, ktorý zaručuje jednoduchý prístup k informáciám všetkých zainteresovaných strán.

2. Členské štáty zašlú Komisii kópiu takto uverejnených informácií. Komisia tieto informácie sprístupní a podľa potreby zašle Komunikačnému výboru.

Článok 16

Notifikácia

1. Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do dátumu uvedenému v článku 18 ods. 1, druhom pododseku, národné regulačné orgány zodpovedné za plnenie úloh stanovených v tejto smernici.

2. Národné regulačné orgány oznámia Komisii mená operátorov považovaných za operátorov s významným vplyvom na trhu na účely tejto smernice a povinnosti uložené týmto operátorom podľa tejto smernice. Všetky zmeny, na ktoré majú vplyv povinnosti uložené podnikom alebo podniky, na ktoré majú vplyv ustanovenia tejto smernice, sa ihneď oznámia Komisii.

Článok 17

Postupy prehodnocovania

Komisia pravidelne prehodnocuje funkčnosť tejto smernice a informuje Európsky parlament a Radu prvýkrát najneskôr tri roky po dátume nadobudnutia účinnosti uvedenom v článku 18 ods. 1, druhom pododseku. Na tento účel môže Komisia požadovať od členských štátov informácie, ktoré treba poskytnúť bez zbytočného odkladu.

Článok 18

Transpozícia

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 24. júla 2003. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto opatrenia sa budú uplatňovať od 25. júla 2003.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 20

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 7. marca 2002

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

J. C. Aparicio

[1] Ú. v. ES C 365 E, 19. 12. 2000, s. 215 a Ú. v. ES C 270 E, 25. 9. 2001, s. 161.

[2] Ú. v. ES C 123, 25. 4. 2001, s. 50.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 1. marca 2001 (Ú. v. ES C 277, 1. 10. 2001, s. 72), spoločná pozícia Rady zo 17. septembra 2001 (Ú. v. ES C 337, 30. 11. 2001, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2001 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady zo 14. februára 2002.

[4] Pozri stranu 33 tohto úradného vestníka.

[5] Pozri stranu 21 tohto úradného vestníka.

[6] Ú. v. ES L 281, 23. 11. 1995, s. 51.

[7] Ú. v. ES L 196, 5. 8. 1993, s. 48.

[8] Ú. v. ES L 199, 26. 7. 1997, s. 32. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 98/61/ES (Ú. v. ES L 268, 3. 10. 1998, s. 37).

[9] Ú. v. ES L 101, 1. 4. 1998, s. 24.

[10] Ú. v. ES L 165, 19. 6. 1992, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie č. 98/80/ES (Ú. v. ES L 14, 20. 1. 1998, s. 27).

[11] Ú. v. ES L 366, 30. 12. 2000, s. 4.

[12] Ú. v. ES L 141, 13. 5. 1998, s. 6.

[13] Ú. v. ES C 265, 22. 8. 1998, s. 2.

[14] Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 98/48/ES (Ú. v. ES L 217, 5. 8. 1998, s. 18).

[15] Ú. v. ES L 184, 17. 7. 1999, s. 23.

[16] Pozri stranu 51 tohto úradného vestníka.

[17] Ú. v. ES L 24, 30. 1. 1998, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

PODMIENKY PRÍSTUPU K VYSIELANIU DIGITÁLNEJ TELEVÍZIE A RÁDIOVÝCH SLUŽIEB PRE DIVÁKOV A POSLUCHÁČOV V SPOLOČENSTVE

Časť I: Podmienky pre systémy podmieneného prístupu, ktoré sa majú uplatňovať v súlade s bodom 6 ods. 1

Vzhľadom na podmienený prístup k vysielaniu digitálnej televízie a rádiových služieb pre divákov a poslucháčov v spoločenstve, bez ohľadu na spôsob prenosu, musia členské štáty zabezpečiť v súlade s článkom 6 uplatňovanie týchto podmienok:

a) systémy podmieneného prístupu prevádzkované na trhu v spoločenstve musia mať dostatočné technické schopnosti na nákladovo efektívnu kontrolu prenosu umožňujúcu úplnú kontrolu služieb využívajúcich takéto systémy podmieneného prístupu operátormi siete na miestnej alebo regionálnej úrovni;

b) všetci operátori služieb podmieneného prístupu, bez ohľadu na spôsob prenosu, ktorí poskytujú služby prístupu k digitálnej televízii a rádiovým službám a na ktorých prístupové služby sú vysielatelia závislí, aby dosiahli každú skupinu možných divákov alebo poslucháčov, musia:

- ponúkať všetkým vysielateľom, spravodlivo, primerane a nediskriminačne v súlade s právom spoločenstva, technické služby umožňujúce vysielateľom digitálne prenášaných služieb ich príjem zo strany oprávnených divákov alebo poslucháčov prostredníctvom dekodérov spravovaných operátorom služby, pri dodržiavaní práva spoločenstva,

- viesť oddelené finančné účtovníctvo týkajúce sa ich činností ako poskytovateľov podmieneného prístupu.

c) pri udeľovaní licencií výrobcom spotrebiteľských prístrojov, musia držitelia práv na priemyselné vlastníctvo produktov a systémov podmieneného prístupu zabezpečiť výkon tohto udeľovania za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok. Pri zohľadnení technických a obchodných faktorov nesmú držitelia práv podmieňovať udeľovanie licencií podmienkami zakazujúcimi, zhoršujúcimi alebo brániacimi zahrnutiu do toho istého produktu:

- spoločného rozhrania umožňujúceho spojenie s viacerými inými systémami prístupu, alebo

- prostriedkov špecifických pre iné prístupové systémy za predpokladu, že nadobúdateľ licencie spĺňa príslušné a primerané podmienky zaručujúce, pokiaľ sa ho to týka, bezpečnosť transakcií operátorov systému podmieneného prístupu.

Časť II: Iné zariadenia, na ktoré sa môžu uplatniť podmienky podľa článku 5 ods. 1 písm. b)

a) Prístup k rozhraniu aplikačného programu (API – application program interface);

b) Prístup k elektronickej programovej príručke (EPG – electronic programme guides).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

MINIMÁLNY ZOZNAM POLOŽIEK V REFERENČNEJ PONUKE NA NEVIAZANÝ PRÍSTUP KU KRÚTENEJ KOVOVEJ DVOJŽILOVEJ ÚČASTNÍCKEJ PRÍPOJKE, KTORÉ MUSIA ZVEREJNIŤ NOTIFIKOVANÍ OPERÁTORI

Na účely tejto prílohy platia tieto vymedzenia pojmov:

a) "účastnícka subprípojka" znamená čiastkovú účastnícku prípojku spájajúcu koncový bod siete v priestoroch odberateľa s centrálnym bodom alebo určeným medziľahlým prístupovým bodom v pevnej verejnej telefónnej sieti;

b) "neviazaný prístup k účastníckej prípojke" znamená úplný neviazaný prístup k účastníckej prípojke a zdieľaný prístup k účastníckej prípojke; neznamená zmenu vlastníctva účastníckej prípojky;

c) "úplný neviazaný prístup k účastníckej prípojke" znamená poskytnutie prístupu užívateľa k účastníckej prípojke alebo účastníckej subprípojke notifikovaného operátora spôsobom, ktorý umožňuje využitie celého frekvenčného spektra krútenej kovovej dvojlinky;

d) "zdieľaný prístup k účastníckej prípojke" znamená poskytnutie prístupu užívateľa k účastníckej prípojke alebo subprípojke notifikovaného operátora spôsobom, ktorý umožňuje využitie mimohlasového frekvenčného spektra pásma krútenej kovovej dvojlinky; účastnícku prípojku naďalej používa notifikovaný operátor na poskytovanie telefónnej služby verejnosti;

A. Podmienky neviazaného prístupu k účastníckej prípojke

1. Prvky siete, ku ktorým sa ponúka prístup – ide najmä o tieto prvky:

a) prístup k účastníckej prípojke;

b) prístup k mimohlasovému spektru frekvenčného pásma, v prípade zdieľaného prístupu k účastníckej prípojke;

2. Informácie o umiestnení fyzických miest prístupu, [1] dostupnosť účastníckej prípojky v špecifických častiach prístupovej siete;

3. Technické podmienky týkajúce sa prístupu a použitia účastníckych prípojok, vrátane technických charakteristík krútených kovových dvojliniek účastníckej prípojky;

4. Objednávanie a postupy zabezpečenia, obmedzenia používania.

B. Služby spoločného umiestnenia

1. Informácie o príslušných miestach notifikovaných operátorov. [2]

2. Možnosti spoločného umiestnenia v miestach určených podľa bodu 1 (vrátane fyzického spoločného umiestnenia a prípadne diaľkového spoločného umiestnenia a virtuálneho spoločného umiestnenia).

3. Charakteristiky zariadení: prípadne obmedzenia zariadení, ktoré je možné spoločne umiestniť.

4. Bezpečnostné aspekty: opatrenia zavedené notifikovanými operátormi na zaručenie bezpečnosti ich lokalít.

5. Podmienky prístupu pre personál konkurenčných operátorov.

6. Bezpečnostné normy.

7. Pravidlá prideľovania priestoru v prípade obmedzeného priestoru pre spoločné umiestnenie.

8. Podmienky pre užívateľov na kontrolu umiestnení, v ktorých je dostupné fyzické spoločné umiestnenie alebo miest, kde bolo spoločné umiestnenie odmietnuté na základe nedostatku kapacity.

C. Informačné systémy

Podmienky prístupu k prevádzkovým podporným systémom notifikovaných operátorov alebo k databázam na predbežné objednávanie, poskytovanie, objednávanie, žiadosti o údržbu a opravy a fakturáciu.

D. Podmienky poskytovania

1. Čas reakcie na žiadosť o dodávku služieb a zariadení; dohody o úrovni služieb, riešenie porúch, postupy opätovného dosiahnutia bežnej úrovne služieb a kvalita prevádzkových parametrov.

2. Štandardné zmluvné podmienky, vrátane prípadných úhrad poskytovaných za nedodržanie času na odpoveď.

3. Ceny alebo pravidlá cenotvorby za každú charakteristiku, funkciu a zariadenie uvedené vyššie.

[1] Dostupnosť týchto informácií môže byť obmedzená na zainteresované strany len v prípade verejných bezpečnostných záujmov.

[2] Dostupnosť týchto informácií môže byť obmedzená na zainteresované strany len v prípade verejných bezpečnostných záujmov.

--------------------------------------------------