32002E0960Úradný vestník L 334 , 11/12/2002 S. 0001 - 0002


Spoločná pozícia Rady

z 10. decembra 2002,

ktorá sa týka obmedzujúcich opatrení proti Somálsku

(2002/960/SZBP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 15,

keďže:

(1) Bezpečnostná Rada Organizácie Spojených národov prijala 23. januára 1992 rezolúciu 733 (1992), ďalej len "BR OSN 733 (1992)", ktorou sa uvaľuje všeobecné a úplné embargo na všetky dodávky zbraní a zbrojných zariadení do Somálska (ďalej len "zbrojné embargo").

(2) Bezpečnostná Rada Organizácie spojených národov prijala 19. júna 2001 rezolúciu 1356 (2001), ktorou povoľuje určité výnimky z tohto zbrojného embarga.

(3) Bezpečnostná Rada Organizácie spojených národov prijala 22. júla 2002 Rezolúciu 1425 (2002), ktorou sa predlžuje zbrojné embargo týkajúce sa zákazu priameho alebo nepriameho poskytovania technického poradenstva, finančnej a inej pomoci Somálsku, ako aj školenia týkajúceho sa vojenských činností.

(4) Rada potvrdila 22. júla 2002 svoju stálu podporu rezolúciám Medzinárodného úradu pre rozvoj (IGAD) z 24. novembra 2000 a 11. januára 2002, ktoré vytvárajú všeobecný rámec pre proces zmierenia v Somálsku a v ktorých sú navrhnuté ciele Európskej únie so zreteľom na Somálsko.

(5) 15. októbra 2002 sa v Eldorete v Keni začal mierový proces a proces zmierenia, po ktorom 27. októbra 2002 nasledovalo vyhlásenie o zastavení nepriateľských akcií a prijatie štruktúry a zásad tohto procesu somálskymi stranami ako dôležitý krok, ktorý zabezpečí širokú konsenzuálnu základňu, čo Európska únia privítala.

(6) Na vykonanie určitých opatrení je potrebný zásah spoločenstva,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

1. Dodávky alebo predaj zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedené položky do Somálska príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov sú zakázané, a to bez ohľadu na to, či ich pôvod je alebo nie je na území členských štátov.

2. Priame alebo nepriame poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a školení týkajúcich vojenských činností, vrátane najmä odborných školení a technickej pomoci, ktoré sa týkajú zaobstarania, výroby, údržby alebo používania položiek uvedených v odseku 1, sa štátnym príslušníkom členských štátov alebo z území členských štátov zakazuje.

3. Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na dodávky nesmrtonosného vojenského vybavenia určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné použitie, alebo pre materiál určený pre programy inštitucionálneho rozvoja v Únii, spoločenstve alebo členských štátoch, vrátane programov v oblasti bezpečnosti vykonávaných v rámci mierového procesu a procesu zmierenia, ako bolo vopred schválené výborom ustanoveným odsekom 11 BR OSN 751 (1992), a nevzťahujú sa ani na ochranné oblečenie vrátane ochranných viest a vojenských heliem dočasne vyvážaných do Somálska iba na osobnú potrebu personálu Organizácie Spojených národov, zástupcov oznamovacích prostriedkov, humanitárnych a rozvojových pracovníkov a sprievodného personálu.

Článok 2

Členské štáty informujú Komisiu a seba navzájom o opatreniach prijatých na základe tejto spoločnej pozície a vzájomne si poskytujú všetky významné informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s touto spoločnou pozíciou.

Článok 3

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 10. decembra 2002

Za Radu

predseda

P. S. Møller

--------------------------------------------------