32002D0957Úradný vestník L 333 , 10/12/2002 S. 0013 - 0014


Rozhodnutie Rady

z 28. novembra 2002

o uzatvorení dohody vo forme výmeny listov o zmene a doplnku príloh k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom o sanitárnych opatreniach pri obchodovaní so živými zvieratami a živočíšnymi výrobkami

(2002/957/ES)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

keďže:

(1) Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom o sanitárnych opatreniach pri obchodovaní so živými zvieratami a živočíšnymi výrobkami bola schválená rozhodnutím Rady 97/132/ES [2].

(2) Z dôvodu rozdielu medzi svojimi systémami vydávania osvedčení si uvedené zmluvné strany navzájom neoznámili ukončenie svojich postupov ratifikácie dohody, ako je stanovené v druhom pododseku článku 18 ods. 1.

(3) Z uvedeného dôvodu dohoda nenadobudla platnosť a kým sa tak stane, dohoda sa predbežne uplatňuje na základe dohody vo forme výmeny listov pripojenej k rozhodnutiu 97/131/ES zo 17. decembra 1996 o uzatvorení dohody vo forme výmeny listov o predbežnom uplatňovaní dohody medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom o sanitárnych opatreniach pri obchodovaní so živými zvieratami a živočíšnymi výrobkami [3].

(4) Kým zmluvné strany môžu ukončiť svoje postupy a navzájom si oznámiť ich ukončenie a kým dohoda môže nadobudnúť platnosť, sú potrebné určité zmeny a doplnky príloh k dohode týkajúce sa vydávania osvedčení a uznávania rovnocennosti systémov vydávania osvedčení pre určité komodity.

(5) Zmluvné strany v zásade potvrdili svoj súhlas s formou výmeny listov a sanitárnymi opatreniami pri obchodovaní so živými zvieratami a živočíšnymi výrobkami.

(6) Dohoda vo forme výmeny listov by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Výmena listov o zmene a doplnku príloh k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom o sanitárnych opatreniach pri obchodovaní so živými zvieratami a živočíšnymi výrobkami sa týmto schvaľuje v mene spoločenstva.

Text dohody vo forme výmeny vrátane zmien a doplnkov príloh k dohode je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto oprávňuje určiť osobu splnomocnenú na podpísanie dohody tak, aby zaväzovala spoločenstvo.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať odo dňa jeho uverejnenia.

V Bruseli 28. novembra 2002

Za Radu

predseda

M. Fischer Boel

[1] Návrh zo 16. septembra 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. ES L 57, 26.2.1997, s. 4. Rozhodnutie v znení rozhodnutia 1999/837/ES (Ú. v. ES L 332, 23.12.1999, s. 1).

[3] Ú. v. ES L 57, 26.2.1997, s. 1.

--------------------------------------------------