32002D0812Úradný vestník L 280 , 18/10/2002 S. 0037 - 0061


Rozhodnutie rady

z 3. októbra 2002,

ktorým sa podľa smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady zavádza súhrnný ohlasovací informačný formát na hlásenia týkajúce sa zámerného uvoľňovania geneticky modifikovaných organizmov na iné účely, ako je uvádzanie na trh

(2002/812/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľňovaní geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a odvolávajúc sa na smernicu 90/220/EHS [1], najmä na jej článok 13 ods. 2 písm. h),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) podľa časti C smernice 2001/18/ES sa musí príslušnému vnútroštátnemu orgánu vopred zaslať ohlásenie o plánovanom uvedení geneticky modifikovaného organizmu (ďalej len GMO) alebo kombinácie takýchto organizmov na trh;

(2) toto ohlásenie okrem iného obsahuje súhrnný prehľad príslušnej dokumentácie, ktorý musí príslušný orgán zaslať príslušným organom členských štátov a Komisii a ktorý musí Komisia okamžite sprístupniť verejnosti. Tento súhrnný prehľad sa musí vypracovať v súlade s podrobným formátom;

(3) tento formát by mal odrážať potrebu umožniť čo najširšiu možnú výmenu príslušných informácií uvedených štandardizovaným a ľahko pochopiteľným spôsobom bez toho, aby bola dotknutá skutočnosť, že takto poskytnuté informácie nemôžu slúžiť ako základ pre posudzovanie environmentálnych rizík;

(4) dňa 12. júna 2002 sa uskutočnila porada s výborom, ktorý bol zriadený podľa článku 30 ods. 2 smernice 2001/18/ES a ktorý k návrhu Komisie, týkajúcemu sa rozhodnutia, neprijal stanovisko,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely vypracovania súhrnu dokumentácie, ktorý má byť predložený príslušnému vnútroštátnemu orgánu podľa článku 13 ods. 2 písm. h) smernice 2001/18/ES, oznamovateľ použije súhrnný informačný formát uvedený v prílohe tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Luxemburgu 3. októbra 2002

Za Radu

predseda

F. Hansen

[1] Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

SÚHRNNÝ INFORMAČNÝ FORMÁT VO VZŤAHU K UVÁDZANIU GMO ALEBO KOMBINÁCIE GMO NA TRH AKO VÝROBKOV ALEBO VO VÝROBKOCH

ÚVOD

Nasledujúci formát sa musí používať pre súhrn dokumentácie, ktorá sa má prikladať k ohláseniu predkladanému príslušnému vnútroštátnemu orgánu, ktoré sa týka uvedenia GMO alebo kombinácie GMO na trh ako výrobkov alebo vo výrobkoch.

Tento dokument bude po vyplnení predstavovať súhrn informácií uvedených pod zodpovedajúcimi bodmi kompletného súboru dokumentácie. Uznáva sa preto, že posudzovanie rizika, ktoré vyžaduje smernica 2001/18/ES, nie je možné vykonať výlučne na základe tohto dokumentu.

Voľný priestor za každou otázkou nenaznačuje rozsah informácií, ktoré sa na účely súhrnného informačného formátu vyžadujú.

Súhrnný informačný formát je rozdelený na časti 1 a 2.

Časť 1 sa vzťahuje na výrobky pozostávajúce z alebo obsahujúce geneticky modifikované organizmy iné ako vyššie rastliny a obsahuje tieto oddiely:

A. Všeobecné informácie

B. Povaha GMO obsiahnutých vo výrobku

C. Predpokladané správanie sa výrobku

D. Informácie týkajúce sa predchádzajúcich uvoľnení

E. Informácie týkajúce sa plánu monitorovania

Časť 2 sa vzťahuje na výrobky, ktoré pozostávajú z geneticky modifikovaných vyšších rastlín alebo ich obsahujú. Výraz "vyššie rastliny" znamená rastliny, ktoré patria do taxonomickej skupiny Gymnospermae a Angiospermae. Časť 2 obsahuje tieto oddiely:

A. Všeobecné informácie

B. Povaha GMVR obsiahnutých vo výrobku

C. Informácie týkajúce sa predchádzajúcich uvoľnení

D. Informácie týkajúce sa plánu monitorovania

ČASŤ 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

ČASŤ 2

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------