32002D0772Official Journal L 283 , 21/10/2002 P. 0001 - 0004


ROZHODNUTIE RADY

z 25. júna a 23. septembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, pripojený k rozhodnutiu 76/787/ESUO, EHS, Euratom

(2002/772/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 190 ods. 4,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 108 ods. 3 a 4,

so zreteľom na návrh Európskeho parlamentu[1],

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu[2],

keďže:

(1) Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu by mal byť zmenený a doplnený tak, aby umožňoval voľbu členov priamym všeobecným hlasovaním v súlade so zásadami spoločnými pre všetky členské štáty, a súčasne ponechal členským štátom možnosť uplatňovať svoje vnútroštátne ustanovenia pre aspekty neupravené týmto rozhodnutím;

(2) aby sa zlepšila zrozumiteľnosť aktu, zmeneného a doplneného týmto rozhodnutím, jeho ustanovenia by mali byť prečíslované tak, aby tvorili jasnejší ucelený text,

USTANOVILA nasledujúce ustanovenia, ktoré odporúča členským štátom prijať v súlade s ich príslušnými ústavnými predpismi.

Článok 1

Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom[3] (ďalej len "akt z roku 1976") sa mení a dopĺňa v súlade s týmto článkom.

1. V akte z roku 1976 sa slová "poslanec" alebo "poslanec Európskeho parlamentu" nahrádzajú slovami "člen Európskeho parlamentu".

2. Článok 1 sa nahrádza takto:

"Článok 1

1. V každom členskom štáte sú poslanci Európskeho parlamentu volení systémom pomerného zastúpenia, a to na základe zoznamu alebo jedného prenosného hlasu.

2. Členské štáty môžu povoliť hlasovanie na základe systému preferenčných hlasov, ktorého podrobnosti upravia.

3. Voľby sú všeobecné, priame, slobodné, s tajným hlasovaním."

3. Článok 2 sa nahrádza nasledujúcimi článkami:

"Článok 2

Každý členský štát môže v súlade so svojou osobitou vnútroštátnou situáciou určiť volebné obvody pre voľby do Európskeho parlamentu alebo rozdeliť svoju volebnú oblasť iným spôsobom bez toho, aby tým ovplyvnil pomerný charakter hlasovacieho systému.

Článok 2A

Členské štáty môžu určiť minimálny prah pre rozdelenie mandátov. Na celoštátnej úrovni tento prah nesmie presiahnuť 5 percent odovzdaných hlasov.

Článok 2B

Každý členský štát môže určiť strop pre výdavky na kampaň kandidátov."

4. Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 1 sa vypúšťa a odseky 2 a 3 sa označia ako odseky 1 a 2;

b) v novom odseku 1 sa slová "Toto päťročné obdobie" nahrádzajú slovami "Päťročné obdobie, na ktoré sú zvolení členovia Európskeho parlamentu";

c) v novom odseku 2 sa odkaz "v odseku 2" nahrádza odkazom "v odseku 1".

5. Článok 4 ods. 2 sa nahrádza takto:

"2. Členovia Európskeho parlamentu požívajú výsady a imunity, ktoré im prináležia podľa Protokolu z 8. apríla 1967 o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev."

6. Článok 5 sa ruší.

7. Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a) v odseku 1:

i) na konci tretej zarážky sa dopĺňajú slová "alebo súdu prvého stupňa";

ii) medzi súčasnú tretiu a štvrtú zarážku sa vkladá táto zarážka:

"- člena Rady guvernérov Európskej centrálnej banky,";

iii) medzi súčasnú štvrtú a piatu zarážku sa vkladá táto zarážka:

"- ombudsmana Európskych spoločenstiev,";

iv) v súčasnej piatej zarážke sa vypúšťajú slová "člena Poradného výboru Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a";

v) v súčasnej šiestej zarážke sa vypúšťajú slová "Európskeho spoločenstva uhlia a ocele,";

vi) súčasná ôsma zarážka sa nahrádza takto:

"- činného úradníka alebo zamestnanca orgánov Európskych spoločenstiev alebo k nim pripojených špecializovaných subjektov alebo Európskej centrálnej banky.";

b) za odsekom 1 sa vkladá nasledujúci odsek a súčasné odseky 2 a 3 sa označia ako odseky 3 a 4:

"2. Od volieb do Európskeho parlamentu v roku 2004 je funkcia člena Európskeho parlamentu nezlučiteľná s funkciou poslanca národného parlamentu.

Ako výnimka z tohto pravidla a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie odseku 3:

- poslanci Írskeho národného parlamentu, ktorí sú volení do Európskeho parlamentu v nasledujúcich voľbách, môžu vykonávať dvojitý mandát až do nových volieb do Írskeho národného parlamentu, pričom odvtedy sa bude uplatňovať prvý pododsek tohto odseku,

- poslanci Parlamentu Spojeného kráľovstva, ktorí sú zároveň členmi Európskeho parlamentu počas päťročného obdobia, predchádzajúceho voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2004, môžu vykonávať dvojitý mandát až do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2009, kedy sa uplatní prvý pododsek tohto odseku.";

c) v novom odseku 3 sa slová "za okolností daných článkom 7 ods. 2, stanoviť ďalšie vnútroštátne predpisy o nezlučiteľnosti funkcií" nahrádzajú slovami "v súlade s článkom 7 rozšíriť nezlučiteľnosť na vnútroštátnej úrovni na ďalšie prípady";

d) v novom odseku 4 sa slová "odseky 1 a 2" nahrádzajú slovami "odseky 1, 2 a 3".

8. Článok 7 sa nahrádza takto:

"Článok 7

S výhradou ustanovení tohto aktu sa volebný postup v každom členskom štáte spravuje jeho vnútroštátnymi predpismi.

Týmito vnútroštátnymi predpismi, ktoré môžu v prípade potreby zohľadniť osobitú situáciu v členských štátoch, nesmie byť dotknutá podstata pomerného volebného systému."

9. Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a) v odseku 1 sa slová "v deň určený" nahrádzajú slovami "v termíne a v čase určenom";

b) v odseku 2 sa slová "Sčítanie hlasov sa smie začať" nahrádzajú slovami "Členské štáty môžu úradne uverejniť výsledky svojho sčítania hlasov";

c) odsek 3 sa vypúšťa.

10. Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a) v odseku 1 sa slová "obdobie uvedené v článku 9 ods. 1" nahrádzajú slovami "volebné obdobie";

b) v druhom pododseku odseku 2 sa slová "určí iné obdobie, ktoré nepredchádza ani nenasleduje obdobie určené podľa predchádzajúcej vety o viac ako jeden mesiac" sa nahrádzajú slovami "určí najneskôr jeden mesiac pred uplynutím päťročného obdobia uvedeného v článku 3 iné volebné obdobie, ktoré nepredchádza o viac ako dva mesiace, ani nenasleduje obdobie určené podľa predchádzajúcej vety o viac ako jeden mesiac";

c) v odseku 3 sa vypúšťajú slová "článku 22 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele", slová "Európskeho hospodárskeho spoločenstva" sa nahrádzajú slovami "Európskeho spoločenstva" a slová "obdobia uvedeného v článku 9 ods. 1" sa nahrádzajú slovami "volebného obdobia".

11. V článku 11 sa vypúšťajú slová "Do nadobudnutia účinnosti jednotného volebného postupu uvedeného v článku 7 ods. 1" a prvá veta znie: "Európsky parlament overuje mandáty svojich členov."

12. Článok 12 sa nahrádza takto:

"Článok 12

1. Mandát sa uvoľní, ak mandát člena Európskeho parlamentu skončí v dôsledku odstúpenia, úmrtia alebo odňatia mandátu.

2. S výhradou ostatných ustanovení tohto aktu ustanoví každý členský štát vhodné postupy pre obsadenie každého mandátu, ktorý sa uvoľní počas päťročného funkčného obdobia uvedeného v článku 3, na zvyšok tohto obdobia.

3. Ak právny predpis členského štátu výslovne požaduje odňatie mandátu člena Európskeho parlamentu, tento mandát skončí v súlade s týmito právnymi predpismi. Príslušné orgány o tom informujú Európsky parlament.

4. Ak sa mandát uvoľní v dôsledku odstúpenia alebo úmrtia, predseda Európskeho parlamentu o tom bezodkladne informuje príslušné orgány dotknutého členského štátu."

13. Článok 14 sa ruší.

14. Článok 15 sa nahrádza takto:

"Článok 15

Tento akt je vypracovaný v anglickom, dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, írskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, švédskom a talianskom, jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické.

Prílohy II a III tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto aktu."

15. Príloha I sa ruší.

16. V prílohe III sa vypúšťa vyhlásenie vlády Spolkovej republiky Nemecko.

Článok 2

1. Články a prílohy aktu z roku 1976, zmenené a doplnené týmto rozhodnutím, budú prečíslované v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe tohto rozhodnutia, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

2. Krížové odkazy na články a prílohy aktu z roku 1976 sa v dôsledku toho upravia. To isté platí, pokiaľ ide o odkazy na tieto články a ich časti obsiahnuté v zmluvách spoločenstva.

3. Odkazy na články aktu z roku 1976, obsiahnuté v iných dokumentoch alebo aktoch, sa považujú za odkazy na články aktu z roku 1976, prečíslované podľa odseku 1, resp. odseky týchto článkov, prečíslované týmto rozhodnutím.

Článok 3

1. Zmeny a doplnenia uvedené v článkoch 1 a 2 nadobudnú platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po prijatí ustanovení tohto rozhodnutia členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými predpismi.

2. Členské štáty oznámia Generálnemu sekretariátu Rady ukončenie svojich vnútroštátnych postupov.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Luxemburgu 25. júna 2002

Za Radu

predseda

J. MATAS I PALOU

V Bruseli 23. septembra 2002

Za Radu

predseda

M. FISCHER BOEL

PRÍLOHA

Korelačná tabuľka uvedená v článku 2 rozhodnutia Rady 2002/772/ES, Euratom z 25. júna a z 23. septembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, pripojený k rozhodnutiu 76/787/ESUO, EHS, Euratom

Predchádzajúce číslovanie Nové číslovanie

Článok 1 Článok 1

Článok 2 Článok 2

Článok 2A Článok 3

Článok 2B Článok 4

Článok 3 Článok 5

Článok 4 Článok 6

Článok 5 (zrušený) -

Článok 6 Článok 7

Článok 7 Článok 8

Článok 8 Článok 9

Článok 9 Článok 10

Článok 10 Článok 11

Článok 11 Článok 12

Článok 12 Článok 13

Článok 13 Článok 14

Článok 14 (zrušený) -

Článok 15 Článok 15

Príloha I (zrušená) -

Príloha II Príloha I

Príloha III Príloha II

[1] Ú. v. ES. C 292, 21.9.1998, s. 66.

[2] Stanovisko z 12. júna 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1.