32002D0676Úradný vestník L 108 , 24/04/2002 S. 0001 - 0006


Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES

zo 7. marca 2002

o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve

(rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) 10. novembra 1999 predložila Komisia Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru pre regióny oznámenie, v ktorom navrhuje ďalšie opatrenia v politike rádiového frekvenčného spektra na základe výsledkov verejnej porady o Zelenej knihe o politike rádiového frekvenčného spektra v kontexte politík Európskeho spoločenstva v oblastiach ako sú telekomunikácie, vysielanie, doprava, výskum a vývoj (VaV). Toto oznámenie uvítal Európsky parlament v rezolúcii z 18. mája 2000 [4]. Malo by sa zdôrazniť, že je žiaduci určitý stupeň ďalšej harmonizácie politiky spoločenstva týkajúcej sa rádiového frekvenčného spektra pre služby a aplikácie, najmä pre služby a aplikácie s celoeurópskym pokrytím alebo pokrytím v rámci spoločenstva, a že je potrebné zabezpečiť, aby členské štáty požadovaným spôsobom uplatnili niektoré rozhodnutia Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT).

(2) Je preto potrebné vytvoriť v spoločenstve politiku a právny rámec s cieľom zabezpečiť koordináciu prístupov k politike a prípadne harmonizované podmienky vzhľadom na dostupnosť a efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra potrebného na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu v takých politických oblastiach spoločenstva, ako sú elektronické komunikácie, doprava a VaV. Politický prístup k využívaniu rádiového frekvenčného spektra by mal byť koordinovaný a prípadne harmonizovaný na úrovni spoločenstva, aby sa efektívne splnili ciele politiky spoločenstva. Koordinácia a harmonizácia na úrovni spoločenstva môže tiež v niektorých prípadoch pomôcť pri dosahovaní harmonizácie a koordinácie využívania rádiového frekvenčného spektra na globálnej úrovni. Súčasne môže byť na vnútroštátnej úrovni poskytovaná primeraná technická podpora.

(3) Politika rádiového frekvenčného spektra by mala prispievať k slobode vyjadrovania, vrátane slobody názorov a slobody prijímania a šírenia informácií a myšlienok, bez ohľadu na hranice, ako aj k slobode a pluralite médií.

(4) Toto rozhodnutie je založené na princípe, že ak sa Európsky parlament a Rada dohodnú na politike spoločenstva týkajúcej sa rádiového frekvenčného spektra, na prijatie sprievodných vykonávacích technických opatrení sa využijú postupy výboru. Opatrenia na technické vykonanie by mali konkrétne určovať harmonizované podmienky týkajúce sa dostupnosti a efektívneho využívania rádiového frekvenčného spektra ako aj dostupnosti informácií o využívaní rádiového frekvenčného spektra. Opatrenia potrebné na vykonanie tohto rozhodnutia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [5].

(5) Každý nový politický podnet spoločenstva týkajúci sa rádiového frekvenčného spektra by mal odsúhlasiť Európsky parlament a prípadne Rada na základe návrhu Komisie. Bez toho, aby bolo dotknuté právo iniciatívy Komisie, mal by tento návrh obsahovať, okrem iného, informácie o vplyve zamýšľanej politiky na existujúce spoločenstvá užívateľov spektra ako aj údaje o každom všeobecnom prideľovaní rádiových frekvencií, ktoré by vyžadovala táto nová politika.

(6) Pri vývoji a prijímaní technických vykonávacích opatrení a vzhľadom na príspevky k zostavovaniu, príprave a vykonávaniu politiky spoločenstva týkajúcej sarádiového frekvenčného spektra, by mal Komisii pomáhať výbor nazvaný Výbor pre rádiové frekvenčné spektrum, zložený zo zástupcov členských štátov a s predsedajúcim zástupcom spoločenstva. Výbor by mal posudzovať návrhy technických vykonávacích opatrení týkajúcich sa rádiového frekvenčného spektra. Tieto môžu byť navrhované na základe diskusií vo výbore a môžu si vo špecifických prípadoch vyžadovať technické prípravné práce národných úradov zodpovedných za správu rádiového frekvenčného spektra. Ak sa používajú postupy výboru na prijatie technických vykonávacích opatrení, mal by výbor zohľadniť aj stanoviská priemyslu a všetkých zainteresovaných užívateľov, komerčných aj nekomerčných, ako aj ostatných strán zainteresovaných na technickom, trhovom a právnom rozvoji, ktoré môžu ovplyvniť využívanie rádiového frekvenčného spektra. Užívatelia rádiového frekvenčného spektra by mali mať voľnosť pri poskytovaní všetkých vstupov, ktoré považujú za potrebné. Výbor sa môže rozhodnúť, že na svojich zasadaniach vypočuje zástupcov spoločenstiev užívateľov rádiového frekvenčného spektra v prípade potreby na získanie prehľadu o situácii v konkrétnom sektore.

(7) Ak je potrebné prijať harmonizované opatrenia na vykonávanie politík spoločenstva, ktoré presahujú opatrenia technického vykonávania, môže výbor na základe zmluvy predložiť návrh Európskemu parlamentu a Rade.

(8) Politika rádiového frekvenčného spektra nemôže byť založená len na technických parametroch, ale potrebuje aj zohľadniť ekonomické, politické, kultúrne, zdravotné a sociálne aspekty. Okrem toho stále rastúci dopyt po obmedzenej ponuke dostupného rádiového frekvenčného spektra povedie ku konfliktným tlakom, aby sa uspokojili rôzne skupiny užívateľov rádiového frekvenčného spektra v sektoroch, ako sú telekomunikácie, vysielanie, doprava, vymáhanie práva, vojenské a vedecké spoločenstvá. Preto by mala politika rádiového frekvenčného spektra zohľadňovať všetky sektory a vyrovnávať ich príslušné potreby.

(9) Toto rozhodnutie by nemalo mať vplyv na právo členských štátov ukladať obmedzenia potrebné z dôvodu verejného poriadku a bezpečnosti a obranných aspektov. Ak by technické vykonávacie opatrenia ovplyvnili okrem iného pásma rádiových frekvencií používaných členskými štátmi výlučne a priamo na účely verejnej bezpečnosti a obrany, môže Komisia, ak ju o to členský štát požiada na základe oprávnených dôvodov, odsúhlasiť prechodné obdobia a/alebo mechanizmy spoločného využívania s cieľom uľahčiť úplné vykonávanie daného opatrenia. Z tohto hľadiska môžu tiež členské štáty informovať Komisiu o svojich národných pásmach rádiových frekvencií využívaných výlučne a priamo na účely verejnej bezpečnosti a obrany.

(10) S cieľom zohľadniť stanoviská členských štátov, inštitúcií spoločenstva, priemyslu a všetkých zainteresovaných užívateľov, komerčných i nekomerčných, ako aj ostatných strán zainteresovaných na technickom, trhovom a regulačnom rozvoji, ktoré by mohli ovplyvniť využívanie rádiového frekvenčného spektra, môže Komisia organizovať porady mimo rámca tohto rozhodnutia.

(11) Technická správa rádiového frekvenčného spektra zahŕňa harmonizáciu a prideľovanie rádiového frekvenčného spektra. Takáto harmonizácia by mala odrážať požiadavky všeobecných princípov politiky identifikovaných na úrovni spoločenstva. Technická správa rádiového frekvenčného spektra však nezahŕňa postupy prideľovania a licenčné postupy ani rozhodnutia o prípadnom použití konkurenčných postupov výberu pri prideľovaní rádiových frekvencií.

(12) Pokiaľ ide o prijímanie technických vykonávacích opatrení na harmonizáciu prideľovania rádiových frekvencií a informačnú dostupnosť, výbor by mal spolupracovať s expertmi na rádiové frekvenčné spektrum z národných úradov zodpovedných za správu rádiového frekvenčného spektra. Na základe skúsenosti postupov poverovania získaných v špecifických sektoroch, napríklad ako dôsledok uplatňovania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 710/97/ES z 24. marca 1997 o koordinovanom povoľovacom prístupe v oblasti satelitných osobných komunikačných služieb v spoločenstve [6] a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 128/1999/ES zo 14. decembra 1998 o koordinovanom zavádzaní tretej generácie mobilných a bezdrôtových komunikačných systémov (UMTS) v spoločenstve [7], by mali byť opatrenia technického vykonávania prijímané ako výsledok mandátov pre CEPT. V prípade potreby prijatia harmonizovaných opatrení na vykonanie politík spoločenstva, ktoré nespadajú do pôsobnosti CEPT, by mala Komisia prijímať vykonávacie opatrenia s pomocou výboru pre rádiové frekvenčné spektrum.

(13) CEPT zahŕňa 44 európskych štátov. Navrhuje opatrenia na technickú harmonizáciu s cieľom harmonizácie využívania rádiového frekvenčného spektra za hranicami spoločenstva, čo je obzvlášť dôležité pre tie členské štáty, kde môže byť využívané rádiové frekvenčné spektrum členskými štátmi CEPT, ktoré nie sú členmi spoločenstva. Rozhodnutia a opatrenia prijímané podľa tohto rozhodnutia by mali zohľadňovať špecifickú situáciu členských štátov s vonkajšími hranicami. V prípade potreby by mala byť Komisia schopná uložiť členským štátom, aby záväzne rešpektovali výsledky mandátov vydaných pre CEPT, a ak nie sú k dispozícii výsledky taký chtomandátov alebo sa považujú za neakceptovateľné, prijať príslušné alternatívne opatrenia. Toto zabezpečí najmä harmonizáciu využívania rádiových frekvencií v rámci spoločenstva v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (Rámcová smernica) [8] a berúc do úvahy ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o oprávnení pre elektronické komunikačné siete a služby (Smernica o oprávnení) [9].

(14) Koordinované a včasné poskytovanie zodpovedajúcich informácií verejnosti týkajúcich sa prideľovania, dostupnosti a využívania rádiového frekvenčného spektra v spoločenstve je základným prvkom pre investície a tvorbu politiky. Takéto informácie predstavujú informácie o technologickom vývoji, ktorý podporuje nové prideľovanie rádiového frekvenčného spektra a techniky spravovania a metódy prideľovania rádiových frekvencií. Vytváranie dlhodobých strategických aspektov si vyžaduje správne pochopenie dôsledkov rozvoja technológie. Takéto informácie by mali byť preto v spoločenstve dostupné bez toho, aby bolo dotknuté obchodné tajomstvo a ochrana osobných údajov podľa smernice 97/66/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. decembra 1997 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v telekomunikačnom sektore [10]. Implementácia politiky rádiového frekvenčného spektra vo viacerých sektoroch sprístupňuje informácie o celom potrebnom rádiovom frekvenčnom spektre. Z hľadiska všeobecného účelu harmonizácie využívania rádiového frekvenčného spektra v spoločenstve a kdekoľvek v Európe musí byť dostupnosť takýchto informácií harmonizovaná na úrovni spoločenstva spôsobom prístupným pre užívateľov.

(15) Je preto potrebné doplniť existujúce požiadavky spoločenstva a medzinárodné požiadavky na zverejňovanie informácií o využívaní rádiového frekvenčného spektra. Na medzinárodnej úrovni si referenčný dokument o regulačných princípoch vyjednaných v rámci Svetovej obchodnej organizácie Skupinou o základných telekomunikáciách tiež vyžaduje verejné sprístupnenie existujúceho stavu pridelených pásiem rádiových frekvencií. Smernica Komisie 96/2/ES zo 16. januára 1996, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/388/EHS vzhľadom na mobilné a osobné komunikácie [11], vyžadovala od členských štátov každoročné zverejnenie alebo sprístupnenie schém prideľovania rádiových frekvencií, vrátane plánov na budúce rozširovanie takýchto frekvencií, ale týkala sa len mobilných a osobných komunikačných služieb. Okrem tohto smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom vybavení a koncových telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní ich zhody [12], ako aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov [13], vyžaduje od členských štátov, aby oznámili Komisii rozhrania, ktoré regulovali tak, aby sa mohla posúdiť ich kompatibilita s právom spoločenstva.

(16) Smernica 96/2/ES bola základom pre prijatie prvého súboru opatrení zo strany CEPT, ako je rozhodnutie Európskeho výboru pre rádiokomunikácie (ERC/DEC/(97)01) o uverejňovaní národných tabuliek prideľovania rádiového frekvenčného spektra. Je potrebné zabezpečiť, aby riešenia CEPT odrážali potreby politiky spoločenstva a mali primeranú právnu bázu tak, aby boli vykonané v spoločenstve. Na tento účel boli v spoločenstve prijaté špecifické opatrenia týkajúce sa postupu ako aj obsahu.

(17) S podnikmi spoločenstva by sa malo zaobchádzať spravodlivo a nediskriminačne pri prístupe k rádiovému frekvenčnému spektru v tretích krajinách. Keďže prístup k rádiovému frekvenčnému spektru predstavuje kľúčový faktor pre rozvoj podnikov a činnosti vo verejnom záujme, je tiež potrebné zabezpečiť, aby požiadavky spoločenstva týkajúce sa rádiového frekvenčného spektra boli zohľadnené pri medzinárodnom plánovaní.

(18) Vykonanie politík spoločenstva môže vyžadovať koordináciu využívania rádiového frekvenčného spektra, najmä z hľadiska poskytovania komunikačných služieb vrátane roamingových zariadení v celom spoločenstve. Okrem toho niektoré typy využívania rádiového frekvenčného spektra znamenajú geografické pokrytie, ktoré presahuje hranice členského štátu a umožňuje cezhraničné služby bez vyžadovania pohybu osôb, ako napr. satelitné komunikačné služby. Spoločenstvo by malo byť preto patrične zastúpené v činnostiach všetkých príslušných medzinárodných organizácií a konferencií týkajúcich sa správy rádiového frekvenčného spektra, ako napríklad v rámci Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) a jej svetových konferenciách o rádiokomunikáciách.

(19) Existujúce prípravné a negociačné mechanizmy pre svetové rádiokomunikačné konferencie ITU priniesli výborné výsledky vďaka ochotnej spolupráci v rámci CEPT a záujmy spoločenstva boli pri prípravách zohľadňované. Členské štáty a spoločenstvo by mali rozvíjať spoločné opatrenie a úzko spolupracovať počas celého negociačného procesu, aby sa zabezpečila jednota medzinárodného zastupovania spoločenstva v súlade s postupmi dohodnutými v záveroch Rady z 3. februára 1992 pre svetovú konferenciu o rádiovej administratíve a potvrdenú závermi Rady z 22. septembra 1997 a 2. mája 2000. V prípade takýchto medzinárodných rokovaní by mala Komisia informovať Európsky parlament a Radu o tom, či sú ovplyvnené politiky spoločenstva z hľadiska získania potvrdenia Rady o cieľoch politiky spoločenstva, ktoré sa majú dosiahnuť, a o stanoviskách členských štátov zaujímaných na medzinárodnej úrovni. S cieľom zabezpečiť, aby sa takéto stanoviská primerane venovali technickým stránkam správy rádiového frekvenčného spektra, môže na tento účel Komisia vydávať mandáty pre CEPT. Členské štáty by mali doplniť každé prijatie akejkoľvek dohody alebo predpisu na medzinárodnom fóre, ktorý sa týka správy rádiového frekvenčného spektra, spoločným vyhlásením uvádzajúcim, že budú uplatňovať takúto dohodu alebo predpis v súlade so svojimi záväzkami podľa zmluvy.

(20) Okrem medzinárodných rokovaní určených osobitne problematike rádiového frekvenčného spektra existujú ďalšie medzinárodné dohody s účasťou spoločenstva a tretích krajín, ktoré môžu mať vplyv na využívanie pásiem rádiových frekvencií a plánov zdieľania a ktoré sa môžu venovať problematike, ako je obchod a prístup na trh, aj v rámci Svetovej obchodnej organizácie, voľný pohyb a využívanie zariadení, komunikačné systémy s miestnym alebo globálnym pokrytím ako satelity, bezpečnostné a núdzové opatrenia, dopravné systémy, vysielacie technológie a výskumné aplikácie ako rádioastronómia a pozorovania zeme. Je preto dôležité zabezpečiť kompatibilitu medzi systémami spoločenstva týkajúcimi sa obchodných rokovaní a otázok prístupu na trh s cieľmi politiky rádiového frekvenčného spektra podľa tohto rozhodnutia.

(21) Je potrebné, z dôvodu možnej obchodnej citlivosti informácií, ktoré môžu získať národné úrady pri vykonávaní svojej činnosti týkajúcej sa politiky rádiového frekvenčného spektra a správy, aby národné úrady uplatňovali spoločné princípy v oblasti dôvernosti stanovené týmto rozhodnutím.

(22) Pretože ciele navrhovaných opatrení, t. j. vytvorenie spoločného rámca pre politiku rádiového frekvenčného spektra, nemôžu dostatočné dosiahnuť samotné členské štáty a môžu sa preto, z dôvodu rozsahu a účinkov týchto opatrení, dosiahnuť lepšie na úrovni spoločenstva, môže spoločenstvo prijať opatrenia podľa princípu subsidiarity stanoveného v článku 5 zmluvy. V súlade s princípom proporcionality stanoveným v uvedenom článku toto rozhodnutie nejde nad rámec potrebný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(23) Členské štáty by mali vykonávať tento spoločný rámec pre politiku rádiového frekvenčného spektra najmä prostredníctvom svojich národných úradov a poskytovať Komisii príslušné informácie potrebné na posúdenie jeho správneho vykonávania v spoločenstve, berúc do úvahy medzinárodné obchodné záväzky spoločenstva a jeho členských štátov.

(24) Rozhodnutia č. 710/97/ES a č. 128/1999/ES zostávajú v platnosti.

(25) Komisia by mala každoročne podávať Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch dosiahnutých podľa tohto rozhodnutia ako aj o plánovaných budúcich opatreniach. Toto môže v prípade potreby Európskemu parlamentu a Rade umožniť vyjadriť svoju politickú podporu,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Cieľ a rozsah pôsobnosti

1. Cieľom tohto rozhodnutia je vytvorenie politického a právneho rámca spoločenstva, aby sa zabezpečila koordinácia politických prístupov a prípadne harmonizované podmienky vzhľadom na dostupnosť a efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra potrebného na vytváranie a fungovanie vnútorného trhu v takých oblastiach politiky spoločenstva, ako sú elektronické komunikácie, doprava a výskum a vývoj (VaV).

2. Na účely splnenia tohto cieľa toto rozhodnutie stanovuje postupy:

a) uľahčenia tvorby politík týkajúcich sa strategického plánovania a harmonizácie využívania rádiového frekvenčného spektra v spoločenstve, berúc do úvahy medzi okrem iného hospodárske, bezpečnostné, zdravotné, verejné aspekty, slobodu vyjadrovania, kultúrne, vedecké, sociálne a technické aspekty politík spoločenstva, ako aj rôzne záujmy spoločenstiev užívateľov rádiového frekvenčného spektra, s cieľom optimalizovať využívanie rádiového frekvenčného spektra a zabrániť škodlivému rušeniu;

b) zabezpečenia efektívneho vykonávania politiky rádiového frekvenčného spektra v spoločenstve a najmä vytvorenia všeobecnej metodiky na zabezpečenie harmonizovaných podmienok pre dostupnosť a efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra;

c) zabezpečenia koordinovaného a včasného poskytovania informácií týkajúcich sa prideľovania, dostupnosti a využívania rádiového frekvenčného spektra v spoločenstve;

d) zabezpečenia účinnej koordinácie záujmov spoločenstva v medzinárodných rokovaniach, kde sa využívanie rádiového frekvenčného spektra dotýka politík spoločenstva.

3. Činnosti vykonávané podľa tohto rozhodnutia patrične zohľadňujú prácu medzinárodných organizácií vzhľadom k správe rádiového frekvenčného spektra, napr. Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) a Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT).

4. Toto rozhodnutie sa nedotýka opatrení prijatých na úrovni spoločenstva alebo na vnútroštátnej úrovni v zhode s právom spoločenstva a slúžiace cieľom všeobecného záujmu, najmä pokiaľ ide o reguláciu obsahu a audiovizuálnu politiku, na ustanovenia smernice 1999/5/ES a práva členských štátov na organizovanie a využívanie svojho rádiového frekvenčného spektra na účely verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a obrany.

Článok 2

Vymedzenie pojmu

Na účely tohto rozhodnutia "rádiové frekvenčné spektrum" zahŕňa rádiové vlny na frekvenciách od 9 kHz do 3000 GHz. Rádiové vlny sú elektromagnetické vlny šírené vzduchom bez umelého vedenia.

Článok 3

Postup výboru

1. Komisii pomáha výbor (Výbor pre rádiové frekvenčné spektrum).

2. V prípade odkazu na tento odsek platia články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3. V prípade odkazu na tento odsek platia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

4. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 4

Funkcia Výboru pre rádiové frekvenčné spektrum

1. Aby bol splnený cieľ stanovený v článku 1, predkladá Komisia podľa postupov stanovených v tomto článku výboru pre rádiové frekvenčné spektrum zodpovedajúce technické vykonávacie opatrenia vzhľadom na zabezpečenie harmonizovaných podmienok pre dostupnosť a efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra, ako aj dostupnosť informácií o využívaní rádiového frekvenčného spektra, ako sa uvádza v článku 5.

2. Na vypracovanie technických vykonávacích opatrení uvedených v odseku 1, ktoré patria do pôsobnosti CEPT, ako je harmonizácia prideľovania rádiových frekvencií a dostupnosť informácií, vydáva Komisia mandáty pre CEPT stanovujúce úlohy a ich časový rozpis. Komisia koná v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 2

3. Na základe prác vykonaných podľa odseku 2 Komisia rozhodne o tom, či sa budú výsledky prác vykonaných podľa mandátov uplatňovať v spoločenstve a o konečnom dátume ich vykonávania členskými štátmi. Tieto rozhodnutia sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Na účely tohto odseku Komisia koná v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 3

4. Bez ohľadu na odsek 3, ak Komisia alebo ktorýkoľvek členský štát nepovažuje priebeh prác vykonaných na základe mandátu vydaného podľa odseku 2 za uspokojivý z hľadiska časového rozpisu alebo ak nie sú výsledky mandátu akceptovateľné, môže Komisia, konajúc v súlade s postupu uvedeným v článku 3 ods. 3, prijať opatrenia na dosiahnutie cieľov mandátu.

5. Opatrenia uvedené v odsekoch 3 a 4 môžu v prípade potreby poskytnúť možnosť prechodných období a/alebo opatrenia na zdieľanie rádiového frekvenčného spektra v členskom štáte, ktoré musí v oprávnených prípadoch schváliť Komisia, zohľadniac špecifickú situáciu v danom členskom štáte, na základe zdôvodnenej žiadosti tohto členského štátu a za predpokladu, že takáto výnimka nemá za následok neprimerané oneskorenie vykonania alebo nevytvára neprimerané rozdiely medzi členskými štátmi v oblasti hospodárskej súťaže a regulácie.

6. Na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 1 môže Komisia prijať aj technické vykonávacie opatrenia podľa odseku 1, ktorých sa netýka odsek 2, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 3

7. Z hľadiska príspevku k formulácii, príprave a vykonávaní politiky rádiového frekvenčného spektra spoločenstva a bez toho, aby boli dotknuté postupy stanovené v tomto článku, Komisia sa pravidelne radí s Výborom pre rádiové frekvenčné spektrum záležitosti, na ktoré sa vzťahuje článok 1

Článok 5

Dostupnosť informácií

Členské štáty zabezpečia uverejnenie národnej tabuľky prideľovania rádiových frekvencií a informácií o právach, podmienkach, postupoch, nákladoch a poplatkoch týkajúcich sa využívania rádiového frekvenčného spektra, ak je to podstatné na účely splnenia cieľa stanoveného v článku 1. Aktualizujú tieto informácie a prijímajú opatrenia na vytvorenie databáz, aby sa také informácie sprístupnili verejnosti, v prípade potreby v súlade s príslušnými harmonizačnými opatreniami prijatými podľa článku 4.

Článok 6

Vzťahy s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami

1. Komisia monitoruje vývoj v oblasti rádiového frekvenčného spektra v tretích krajinách a v medzinárodných organizáciách, ktorý môže mať dôsledky na vykonanie tohto rozhodnutia.

2. Členské štáty informujú Komisiu o všetkých prekážkach vytvorených, de jure alebo de facto, tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami na vykonanie tohto rozhodnutia.

3. Komisia pravidelne podáva správy o výsledkoch uplatnenia odsekov 1 a 2 Európskemu parlamentu a Rade a môže v prípade potreby navrhovať opatrenia s cieľom zabezpečiť vykonanie princípov a cieľov tohto rozhodnutia. Ak je to potrebné na splnenie cieľa stanoveného v článku 1, dohodnú sa ciele spoločnej politiky, aby bola zabezpečená koordinácia medzi členskými štátmi v spoločenstve.

4. Opatrenia prijaté podľa tohto článku sa nedotýkajú práv a povinností spoločenstva a členských štátov podľa príslušných medzinárodných dohôd.

Článok 7

Notifikácia

Členské štáty poskytujú Komisii všetky informácie potrebné na účel overenia vykonávania tohto rozhodnutia. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu najmä o vykonávaní výsledkov mandátov podľa článku 4 ods. 3

Článok 8

Dôvernosť

1. Členské štáty nesmú uverejniť informácie, na ktoré sa vzťahuje obchodné tajomstvo, najmä informácie o podnikoch, ich obchodných vzťahoch alebo ich zložkách nákladov.

2. Odsek 1 sa nedotýka práv príslušných orgánov uverejniť informácie, ak je to dôležité na účely plnenia ich povinností, pričom zverejnenie musí byť primerané a musí brať ohľad na legitímne záujmy podnikov pri ochrane svojho obchodného tajomstva.

3. Odsek 1 nebráni uverejňovaniu informácií za podmienok súvisiacich s udeľovaním práv na využívanie rádiového frekvenčného spektra, ak nejde o informácie dôvernej povahy.

Článok 9

Správa

Komisia každý rok podáva Európskemu parlamentu a Rade správu o činnostiach a opatreniach vykonaných a prijatých podľa tohto rozhodnutia, ako aj o budúcich opatreniach predpokladaných na základe tohto rozhodnutia.

Článok 10

Vykonávanie

Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia a všetky z toho vyplývajúce opatrenia.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 12

Adresáti

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 7. marca 2002

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

J. C. Aparicio

[1] Ú. v. ES C 365 E, 19.12.2000, s. 256 a Ú. v. ES C 270 E, 29.1.2002, s. 468.

[2] Ú. v. ES C 123, 25.4.2001, s. 61.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 5. júla 2001 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady zo 16. októbra 2001 (Ú. v. ES C 9, 11.1.2002, s. 7) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2001 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady zo 14. februára 2002.

[4] Ú. v. ES C 59, 23.2.2001, s. 245.

[5] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Ú. v. ES L 105, 23.4.1997, s. 4. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 1215/2000/ES (Ú. v. ES L 139, 10.6.2000, s. 1).

[7] Ú. v. ES L 17, 22.1.1999, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.

[9] Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21.

[10] Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 1.

[11] Ú. v. ES L 20, 26.1.1996, s. 59.

[12] Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10.

[13] Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica zmenená a doplnená smernicou 98/48/ES (Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18).

--------------------------------------------------