32002D0478Úradný vestník L 164 , 22/06/2002 S. 0041 - 0042


Rozhodnutie Komisie

z 20. júna 2002

o nezaradení fentin acetátu do prílohy I smernice Rady 91/414/EHS a zrušení registrácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky

(oznámené pod číslom C(2002) 2199)

(Text s významom pre EHP)

(2002/478/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2002/18/ES [2] a najmä na jej štvrtý pododsek článku 8 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie (EHS) Komisie č. 3600/92 z 11. decembra 1992 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uskutočnenie prvej fázy pracovného programu spomenutého v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh [3], naposledy zmenenej a doplnenej nariadením (ES) č. 2266/2000 [4], najmä na jej článok 7 ods. 3A písm. b),

keďže:

(1) Komisia, v súlade s článkom 8 ods. 2 smernica 91/414/EHS, vykonáva pracovný program týkajúci sa preskúmania účinných látok používaných v prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré sú na trhu k 15. júlu 1993; nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 stanovuje podrobné pravidlá pre vykonanie spomenutého programu.

(2) Nariadenie (ES) Komisie č. 933/94 z 27. apríla 1994, ktoré stanovuje zoznam účinných látok používaných v prípravkoch na ochranu rastlín a určuje spravodajské členské štáty pre implementáciu nariadenia (EHS) č. 3600/92 [5], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/95 [6], určuje účinné látky, ktoré by sa mali vyhodnotiť v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92, určuje členský štát za spravodajcu o vyhodnotení každej látky a identifikuje výrobcov každej účinnej látky, ktorí ju v rámci stanovenej lehoty oznámili.

(3) Fentin acetát je jednou z deväťdesiatich účinných látok vymenovaných v nariadení (ES) č. 933/94.

(4) Spojené kráľovstvo, ako určený spravodajský členský štát, predložilo v súlade s ustanoveniami článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3600/92 Komisii 11. novembra 1996 svoju hodnotiacu správu týkajúcu sa informácií poskytnutých notifikátormi v súlade s článkom 6 ods.1 uvedeného nariadenia.

(5) Po doručení správy od spravodajského členského štátu predkladajúceho správu, Komisia uskutočnila konzultácie s expertmi členských štátov, tak ako i s hlavným notifikátorom (Agrevo, teraz Aventis), podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(6) Hodnotiaca správa vypracovaná Spojeným kráľovstvom bola preskúmaná členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre zdravie rastlín; toto preskúmanie bolo ukončené 7. decembra 2001 a v súlade s článkom 7 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 3600/92 boli jeho závery uvedené v revíznej správe Komisie z týkajúcej sa fentin acetátu.

(7) Hodnotenia uskutočnené na základe poskytnutých informácií nepreukázali, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom fentin acetátu, za navrhovaných podmienok použitia, vo všeobecnosti vyhovujú požiadavkám stanovených v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť operátorov potenciálne exponovaných fentin acetátu a jeho možného vplyvu na necieľové organizmy.

(8) Fentin acetát by teda nemal byť zaradený do prílohy I smernice 91/414/EHS.

(9) Je potrebné prijať opatrenia umožňujúce zabezpečiť, aby do určitej lehoty bola ukončená platnosť registrácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom fentin acetátu, aby registrácie neboli obnovované a, aby pre tieto prípravky nebola udelená žiadna nová registrácia.

(10) Lehota odkladu udelená členskými štátmi v súlade s článkom 4 odsek 6 smernice 91/414/EHS na odstránenie, uskladnenie, uvedenie na trh a použitie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín s obsahom fentin acetátu nemala by byť dlhšia ako 12 mesiacov, aby neumožňovala ďalšie použitie existujúcich zásob okrem nasledujúceho vegetačného obdobia.

(11) Toto rozhodnutie nebráni žiadnej eventuálnej aktivite, ktorú Komisia môže neskôr podniknúť v súvislosti s touto účinnou látkou v rámci smernice Rady č. 79/117/EHS z 21. decembra 1978 o zákaze uvádzania na trh a používania prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú určité účinné látky [7], naposledy doplnenej a zmenenej Aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska.

(12) Opatrenia stanovené týmto rozhodnutím sú v súlade so stanovisku Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Fentin acetát ako účinná látka nie je zaradená do prílohy I nariadenia 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia aby:

1. do šiestich mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia bola ukončená platnosť registrácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom fentin acetátu;

2. od dátumu prijatia tohto rozhodnutia nebola udelená alebo obnovená, z titulu výnimky umožnenej článkom 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS, žiadna registrácia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom fentin acetátu.

Článok 3

Lehota odkladu udelená členskými štátmi, v súlade s článkom 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS, musí byť čo najkratšia a nesmie prekročiť 18 mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 20. júla 2002

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 55, 26.2.2002, s. 29.

[3] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27.

[5] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.

--------------------------------------------------