32002D0111Úradný vestník L 041 , 13/02/2002 S. 0043 - 0043


Rozhodnutie Komisie

z 11. februára 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa smernica 92/33/EHS o rozšírení výnimky na dovoz sadby a rozmnožovacieho materiálu zeleniny z tretích krajín

(oznámené pod číslom dokumentu C(2002) 427)

(Text s významom pre EHP)

(2002/111/ES)

KOMISIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu 92/33/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní na trh sadby a rozmnožovacieho materiálu zeleniny iných ako osivo [1], naposledy zmenenú a doplnenú rozhodnutím Komisie č. 1999/29/ES [2], najmä na jeho článok 16 odsek 2 druhý pododsek,

keďže:

(1) Od Komisie sa na základe článku 16 odsek 1 smernice 92/33/EHS požaduje, aby rozhodla, či sadba a rozmnožovací materiál zeleniny, okrem osiva, vyprodukované v tretej krajine a poskytujúce rovnaké záruky z hľadiska povinností dodávateľa, zhodnosti, charakteristík, zdravotného stavu rastlín, rastového prostredia, balenia, kontrolných opatrení, označovania a uzatvárania, sú vo všetkých týchto ohľadoch rovnocenné sadbe a rozmnožovaciemu materiálu zeleniny, okrem osiva, vyprodukovaným v spoločenstve a sú v súlade s požiadavkami a podmienkami smernice.

(2) V súčasnosti však nie sú dostupné dostatočné údaje o podmienkach platných v tretích krajinách, aby umožnili spoločenstvu učiniť v tomto štádiu akékoľvek rozhodnutia o akejkoľvek tretej krajine.

(3) So zámerom zabrániť narušeniu obchodných vzťahov malo by byť členským štátom dovolené, aby naďalej uplatňovali na dovoz sadby a rozmnožovacieho materiálu zeleniny, okrem osiva, z tretích krajín podmienky rovnocenné tým, ktoré platia pre produkciu a uvádzanie na trh produktov získaných v spoločenstve v súlade s článkom 16 odsek 2 smernice 92/33/EHS.

(4) Doba uplatnenia výnimky stanovenej v článku 16 odsek 2 prvý pododsek smernice 92/33/EHS, ktorá je predĺžená do 31. decembra 2001 rozhodnutím 1999/29/ES, môže byť naďalej podľa rozhodnutia predlžovaná.

(5) Opatrenia tohto rozhodnutia sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a sadbu v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prvom pododseku článku 16 odsek 2 smernice 92/33/EHS sa dátum "31. december 2001" nahrádza "31. december 2004".

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 11. februára 2002

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 8, 14.1.1999, s. 29.

--------------------------------------------------