32001R2495Úradný vestník L 337 , 20/12/2001 S. 0023 - 0024


Nariadenie Komisie (ES) č. 2495/2001

z 19. decembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2406/96 ustanovujúce spoločné trhové normy pre niektoré produkty rybolovu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry [1], najmä na jeho článok 2 (3),

keďže:

(1) Nariadenie Rady (ES) č. 2406/96 [2] naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2578/2000 [3] zaviedlo najmä novú stupnicu veľkostných kategórií pre slede druhu Clupea harengus. V prípade baltických sleďov táto stupnica ustanovuje jednu osobitnú veľkosť pre produkty vylovené a vyložené na sever od 59o 30′a jednu osobitnú veľkosť pre produkty vylovené a vyložené na juh od 59o 30′.

(2) Osobitná veľkosť pre baltické slede vylovené a vyložené na sever od 59o 30′už nespĺňa skutočné požiadavky trhu v tejto oblasti a mal by byť definovaný väčší počet veľkostných kategórií.

(3) V priebehu posledných 15 rokov sa priemerná hmotnosť a dĺžka sleďov v hlavnej panve Baltického mora v skutočnosti značne zmenšila. V dôsledku toho tvorí severný typ sleďa (malé rozmery, ale pokročilý vek) podstatnú časť zásob a úlovkov v hlavnej panve. Medzinárodná Komisia pre rybolov v Baltickom mori (IBSFC) nestanovila minimálnu veľkosť baltických sleďov.

(4) Preto by sa malo prijať opatrenie zamerané na predaj týchto sleďov, ktoré spočíva v tom, že sa stanoví väčší počet veľkostných kategórií.

(5) Z toho dôvodu by sa mali upraviť hodnoty veľkostí platné v súčasnosti v severnej časti Baltického mora. Táto úprava bude znamenať zmenu spoločných trhových noriem ustanovených v článku 2 (3) nariadenia (ES) č. 104/2000.

(6) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybolovu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Veľkostné kategórie uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2406/96 platné pre baltické slede (Clupea harengus) vylovené a vyložené na sever od 59o 30′sa týmto menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2002.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2001

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

[2] Ú. v. ES L 334, 23.12.1996, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

STUPNICA HMOTNOSTÍ | Minimálne veľkosti, ktoré treba dodržiavať za podmienok ustanovených v nariadení uvedenom v článku 7 |

Druh | Veľkosť | Kg/rybu | Počet rýb/kg | Región | Zemepisná oblasť | Minimálna veľkosť |

Sleď obyčajný (Clupea harengus) | 1 | 0,250 a viac | 4 alebo menej | 1 | ICES Vb (zóna ES)) | 20 cm |

2 | 0,125 až 0,250 | 5 až 8 | 2 | a) | 20 cm |

3 | 0,085 až 0,125 | 9 až 11 | | b) | 18 cm |

4 a) | 0,050 až 0,085 | 12 až 20 | 3 | | 20 cm |

Baltický sleď vylovený a vyložený na juh od 59o 30 | 4 b) | 0,036 až 0,085 | 12 až 27 | | | |

Baltický sleď vylovený a vyložený na sever od 59o 30 | 4 c) | 0,057 až 0,085 | 12 až 17 | | | |

5 | 0,031 až 0,057 | 18 až 32 | | | |

6 | 0,023 až 0,031 | 33 až 44 | | | |

--------------------------------------------------