32001R2414Úradný vestník L 327 , 12/12/2001 S. 0001 - 0002


Nariadenie Rady (ES) č. 2414/2001

zo 7. decembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. b) bod i),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže:

(1) Nariadenie (EHS) č. 539/2001 [2] začleňuje Rumunsko medzi tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti, ale podmieňuje uplatňovanie oslobodenia od vízovej povinnosti pre rumunských štátnych príslušníkov rozhodnutím, ktoré Rada prijme neskôr. Toto rozhodnutie sa má prijať na základe správy, ktorú mala Komisia podať Rade najneskôr do 30. júna 2001 a ku ktorej mali byť pripojené prípadné vhodné odporúčania.

(2) Vo svojej správe z 29. júna 2001 Komisia zaznamenáva nepopierateľný pokrok, ktorý Rumunsko dosiahlo v súvislosti s nelegálnou imigráciou z tejto krajiny, jej vízovou politikou a kontrolami na jej hraniciach. Komisia takisto uvádza záväzky, ktoré Rumunsko v tejto oblasti prijalo. Komisia uzatvára správu odporúčaním Rade, aby boli rumunskí štátni príslušníci oslobodení od vízovej povinnosti od 1. januára 2002.

(3) Pre uplatnenie oslobodenia od vízovej povinnosti pre rumunských štátnych príslušníkov by sa mali zrušiť ustanovenia nariadenia (ES) č. 539/2001, ktoré dočasne zachovávajú vízovú povinnosť.

(4) Podľa článku 1 Protokolu o pozícii Spojeného kráľovstva a Írska pripojeného ku Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa Írsko a Spojené kráľovstvo nezúčastňujú na prijatí tohto nariadenia. Bez vplyvu na článok 4 tohto protokolu sa teda ustanovenia tohto nariadenia nevzťahujú na Írsko a Spojené kráľovstvo.

(5) V súvislosti s Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom toto rozhodnutie tvorí rozšírenie ustanovení schengenského acquis spadajúcich do oblasti uvedenej v článku 1 (B) rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o niektorých opatreniach na uplatnenie dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom týkajúcich sa pripojenia sa týchto dvoch štátov k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis [3],

(12) Nariadenie stanovuje úplnú harmonizáciu pre tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a pre tie krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 539/2001 sa týmto mení a dopĺňa nasledovne:

1. Dvanáste úvodné ustanovenie sa nahrádza nasledovne:

"(12) Nariadenie stanovuje úplnú harmonizáciu pre tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a pre tie krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti."

2. Článok 1 ods. 2 sa nahrádza nasledovne:

"Štátni príslušníci tretích krajín, ktoré sú uvedené na zozname v prílohe II, budú oslobodení od povinnosti stanovenej v odseku 1 ak pôjde o pobyty nepresahujúce spolu tri mesiace."

3. Článok 8 sa nahrádza nasledovne:

"Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev."

4. Z prílohy II sa vypúšťa nasledovné:

- označenie hviezdičky pri Rumunsku,

- poznámka pod čiarou s odvolaním na článok 8 ods. 2.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 7. decembra 2001

Za Radu

predseda

M. Verwilghen

[1] Stanovisko podané 29. novembra 2001 (doposiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

--------------------------------------------------