32001R1478Úradný vestník L 195 , 19/07/2001 S. 0032 - 0035


Nariadenie Komisie (ES) č. 1478/2001

z 18. júla 2001,

ktoré mení a dopĺňa prílohy I, II a III nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 ustanovujúceho postup spoločenstva pri určení maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu

(Text s platnosťou pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990 ustanovujúce postup spoločenstva pri určení maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1322/2001 [2], a najmä články 6, 7 a 8,

keďže:

(1) V súlade s nariadením (EHS) č. 2377/90 maximálne hranice rezíduí musia byť stanovené progresívne pre všetky farmakologicky aktívne látky používané v rámci spoločenstva vo veterinárnych liečivách určených na použitie pre zvieratá, z ktorých produkty sú určené na výživu ľudí.

(2) Maximálne hranice rezíduí by mali byť stanovené až potom, ako výbor pre veterinárne liečivá preverí všetky dostupné informácie týkajúce sa bezpečnosti rezíduí v predmetných látkach pre spotrebiteľa potravín živočíšneho pôvodu a vplyvu rezíduí na priemyselný proces výroby potravín.

(3) Pri stanovovaní maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu je potrebné určiť druh zvierat, v ktorých by mohli byť rezíduá prítomné, hladiny týchto rezíduí v každom príslušnom tkanive mäsa získanom z liečeného zvieraťa (cieľové tkanivo) a pôvod rezídua, ktorý je významný na monitorovanie rezíduí (povaha rezídua).

(4) Na účely kontroly rezíduí, ako je ustanovené v príslušnej legislatíve spoločenstva, maximálne hranice rezíduí by mali byť zvyčajne stanovené podľa cieľového tkaniva pečene alebo obličky. Pečeň a obličky sú však často odobraté z tiel zvierat určených na medzinárodné obchodovanie, a preto maximálne hranice rezíduí môžu byť tiež vždy stanovené podľa svaloviny alebo tukového tkaniva.

(5) V prípade veterinárnych liečiv určených pre vtáky znášajúce vajcia, dojčiace zvieratá a medonosné včely maximálne hranice rezíduí sa musia stanoviť tiež na vajcia, mlieko a med.

(6) Bacitracín (hovädzina, mlieko), rafoxanid, kumafos, cyromazín a doramektín (vysoká zver vrátane sobov) by sa mali doplniť do prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90.

(7) Amprolium a kyselina tiludrónová, dvojsódna soľ by sa mali doplniť do prílohy II k nariadeniu (EHS) č. 2377/90.

(8) S cieľom umožniť ukončenie vedeckých výskumov, čas platnosti predbežných maximálnych hraníc rezíduí, predtým stanovených v prílohe III k nariadeniu (EHS) č. 2377/90, by sa mal predĺžiť pre piperazín.

(9) Mala by sa stanoviť primeraná lehota pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia s cieľom umožniť členským štátom vykonať všetky potrebné úpravy týkajúce sa povolenia uvádzať veterinárne liečivá na ich trh, ktoré sa udeľuje v súlade so smernicou Rady 81/851/EHS [3], naposledy zmenenou a doplnenou smernicou Komisie 2000/37/ES [4], s prihliadnutím na ustanovenia tohto nariadenia.

(10) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne liečivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I, II a III k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa týmto menia a dopĺňajú tak, ako je ustanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatní sa od šesťdesiateho dňa po dni jeho uverejnenia.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júla 2001

Za Komisiu

Erkki Liikanen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 177, 30.6.2001, s. 52.

[3] Ú. v. ES L 317, 6.11.1981, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 139, 10.6.2000, s. 25.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

A. Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa mení a dopĺňa takto:

1. Protiinfekčné látky

1.2. Antibiotiká

1.2.12. Polypeptidy

"Farmakologicky aktívne látky | Ukazovateľ rezídua | Druh zvieraťa | MHR | Cieľové tkanivo | Iné ustanovenia |

Bacitracín | Skupina bacitracín A, bacitracín B a bacitracín C | Hovädzí dobytok | 100 μg/kg | Mlieko" | |

2. Antiparazitárne látky

2.1. Látky účinné proti endoparazitom

2.1.1. Salicylanilidy

"Farmakologicky aktívne látky | Ukazovateľ rezídua | Druh zvieraťa | MHR | Cieľové tkanivo | Iné ustanovenia |

Rafoxanid | Rafoxanid | Hovädzí dobytok | 30 μg/kg | Svalovina | Nie je určené na použitie pre zvieratá, ktorých mlieko sa používa na ľudskú výživu |

30 μg/kg | Tuk |

10 μg/kg | Pečeň |

40 μg/kg | Obličky |

Ovce | 100 μg/kg | Svalovina |

250 μg/kg | Tuk |

150 μg/kg | Pečeň |

150 μg/kg | Obličky" |

2.2. Látky účinné proti ektoparazitom

2.2.1. Organické fosfáty

"Farmakologicky aktívne látky | Ukazovateľ rezídua | Druh zvieraťa | MHR | Cieľové tkanivo | Iné ustanovenia |

Kumafos | Kumafos | Včely | 100 μg/kg | Med" | |

2.2.6. Deriváty triazínu

"Farmakologicky aktívne látky | Ukazovateľ rezídua | Druh zvieraťa | MHR | Cieľové tkanivo | Iné ustanovenia |

Cyromazín | Cyromazín | Ovce | 300 μg/kg | Svalovina | Nie je určené na použitie pre zvieratá, ktorých mlieko sa používa na ľudskú výživu |

300 μg/kg | Tuk |

300 μg/kg | Pečeň |

300 μg/kg | Obličky" |

2.3. Látky účinné proti endo- a ektoparazitom

2.3.1. Avermektíny

"Farmakologicky aktívne látky | Ukazovateľ rezídua | Druh zvieraťa | MHR | Cieľové tkanivo | Iné ustanovenia |

Doramektín | Doramektín | Vysoká zver vrátane sobov | 20 μg/kg | Svalovina | |

100 μg/kg | Tuk | |

50 μg/kg | Pečeņ | |

30 μg/kg | Obličky" | |

B. Príloha II k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa mení a dopĺňa takto:

2. Organické zlúčeniny

"Farmakologicky aktívne látky | Druh zvieraťa | Iné ustanovenia |

Amprolium | Hydina | Len na orálne použitie |

Kyselina tiludrónová, dvojsodná soľ | Kone | Len na vnútorné použitie" |

C. Príloha III k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa mení a dopĺňa takto:

2. Antiparazitárne látky

2.1. Látky účinné proti endoparazitom

2.1.5. Deriváty piperazínu

"Farmakologicky aktívne látky | Ukazovateľ rezídua | Druh zvieraťa | MHR | Cieľové tkanivo | Iné ustanovenia |

Piperazín | Piperazín | Ošípané | 400 μg/kg | Svalovina | Dočasné MHR platia do 1. 7. 2003" |

800 μg/kg | Koža a tuk |

2000 μg/kg | Pečeň |

1000 μg/kg | Obličky |

Hydina | 2000 μg/kg | Vajcia" |

--------------------------------------------------