32001R1452Úradný vestník L 198 , 21/07/2001 S. 0011 - 0025


Nariadenie Rady (ES) č. 1452/2001

z 28. júna 2001,

ktorým sa zavádzajú špecifické opatrenia pre niektoré poľnohospodárske výrobky pre francúzske zámorské departementy, mení a dopĺňa smernica 72/462/EHS a zrušujú nariadenia (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 36, 37 a článok 299 (2) tejto zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže:

(1) V súlade s politikou pomoci najodľahlejším regiónom spoločenstva prijala Rada rozhodnutím 89/687/EHS [2] program možností určených špecificky pre vzdialenú a ostrovnú povahu francúzskych zámorských departamentov (Poseidom). Cieľom tohto programu je podporovať ekonomický a sociálny rozvoj týchto regiónov a umožniť im profitovať z výhod jednotného trhu, nakoľko tieto regióny sú napriek objektívnym faktorom, ktoré ich geograficky a ekonomicky izolujú, jeho nedeliteľnou súčasťou. Program volá po uplatňovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky v týchto regiónoch a ustanovuje prijatie osobitných opatrení. Ustanovuje najmä opatrenia na zlepšenie podmienok, za ktorých sa v týchto departamentoch vyrábajú poľnohospodárske výrobky a obchoduje sa s nimi, ako aj na zmiernenie dôsledkov ich výnimočnej zemepisnej polohy a obmedzení z nej vyplývajúcich tak, ako sú uznané v článku 299 (2) zmluvy.

(2) Zemepisná poloha francúzskych zámorských departementov (DOM) spôsobuje pri zásobovaní nevyhnutnými výrobkami určenými na spracovanie alebo ako poľnohospodárske vstupy dodatočné prepravné náklady. Objektívne faktory, ktoré vyplývajú z ostrovnej povahy a vzdialenosti týchto regiónov naviac predstavujú ďalšie obmedzenia prevádzkovateľov a výrobcov, ktoré závažným spôsobom znevýhodňujú ich činnosti. Platí to najmä v prípade zásobovania obilninami, ktoré sa v regiónoch DOM všeobecne nepestujú a vo veľkom meradle ani pestovať nedajú, takže regióny sú závislé na ich dodávkach. Takéto znevýhodnenie možno zmierniť znížením cien nevyhnutných výrobkov. Je teda žiaduce zaviesť špecifické dohody o zásobovaní, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí zásobovanie regiónov DOM z miestnej výroby a zmiernia sa dodatočné náklady spôsobené ostrovnou povahou a vzdialenosťou najodľahlejších regiónov DOM.

(3) S týmto cieľom by napriek článku 23 zmluvy mali byť dovozy príslušných výrobkov z tretích krajín oslobodené od platných dovozných ciel.

(4) Aby sa dosiahol cieľ zníženia cien v regiónoch DOM a zmiernenia dodatočných nákladov spôsobených ostrovnou povahou a vzdialenosťou týchto najodľahlejších regiónov za súčasného udržania konkurencieschopnosti výrobkov spoločenstva, mala by sa za dodávky výrobkov spoločenstva do regiónov DOM poskytovať pomoc. V rámci takejto pomoci by sa malo prihliadať na dodatočné náklady spojené s prepravou do regiónov DOM, ceny uplatňované pri vývozoch do tretích krajín a, v prípade poľnohospodárskych vstupov a výrobkov určených na spracovanie, dodatočné náklady spôsobené ostrovnou povahou a vzdialenosťou najodľahlejších regiónovDOM.

(5) Nakoľko sa špecifické dohody o zásobovaní vzťahujú na množstvá, ktoré sú obmedzené požiadavkami na zásobovanie regiónov DOM, tieto dohody nepoškodzujú riadny chod vnútorného trhu. Ekonomické výhody, ktoré vyplývajú zo špecifických dohôd o zásobovaní, by naviac nemali byť podnetom k výchylkám v obchode s príslušnými výrobkami. Spätné odosielanie alebo spätný vývoz týchto výrobkov z regiónov DOM by sa teda mal zakázať. Na obchodné toky medzi jednotlivými regiónmi DOM sa však tento zákaz nevzťahuje. V prípade spracovávania výrobkov sa za splnenia istých podmienok tento zákaz nevzťahuje ani na vývozy do tretích krajín s cieľom podpory regionálneho obchodu alebo na tradičné zásielky do zvyšných častí spoločenstva.

(6) Ekonomické výhody, ktoré vyplývajú zo špecifických dohôd o zásobovaní, by mali znížiť výrobné základy a v konečnom dôsledku by ich mali pocítiť koncoví používatelia. Mali by sa teda poskytovať iba za podmienky, že sa tak skutočne stane, čo sa musí monitorovať.

(7) Nariadenie (EHS) č. 3763/91 [3] zaviedlo vzhľadom na nedávny vývoj v oblasti poľnohospodárstva vo Francúzskej Guyane opatrenia, ktoré podporujú rozvoj pestovania ryže. Tieto opatrenia vypršali na konci hospodárskeho roka 1996 a pretože príslušný členský štát nepožiadal o ich predĺženie, mali by byť zrušené. Taktiež boli zavedené opatrenia, ktoré sa týkajú uskladnenia a predaja časti miestnej výroby ryže na ostrovoch Guadeloupe, Martinik a v zvyšnej časti spoločenstva. V regióne nemôže byť spotrebovaná celá miestna výroba a nakoľko nedostatok technického vybavenia a miestne podmienky takmer znemožňujú uskladnenie priamo v regióne, tieto opatrenia, nevyhnutné pre udržanie rovnováhy v miestnom sektore výroby, by mali pokračovať za podmienok stanovených v súčasných predpisoch.

(8) S cieľom naplniť potreby spotreby regiónov DOM by sa mali podporovať tradičné činnosti chovu dobytka. S týmto cieľom sú potrebné derogácie niektorých ustanovení organizácie spoločného trhu, ktoré obmedzujú výrobu, aby sa bral zreteľ na rozvoj a konkrétne podmienky miestnej výroby, ktoré sa do značnej miery odlišujú od podmienok v zvyšnej časti spoločenstva. O dosiahnutie tohto cieľa sa možno snažiť i nepriamo, financovaním programov zvýšenia kvality genetického materiálu, ktoré pozostávajú z nákupu čistokrvných chovných zvierat, nákupom komerčných plemien, ktoré viac vyhovujú miestnym podmienkam, prídavkami k prémii za dojčiace kravy a prémii za porážku a, kde je to vhodné, za istých podmienok, umožnením dovozu hovädzieho dobytka samčieho pohlavia určeného na výkrm z tretích krajín, ako aj derogovaním dovozných podmienok, ktoré sa týkajú zvierat a potravín živočíšneho pôvodu.

(9) Zlepšiť sa musia zlé podmienky zásobovania miestnych trhov regiónov DOM výrobkami z čerstvého mlieka, ktoré v súčasnosti pochádzajú najmä z dovozov tento cieľ možno dosiahnuť jednak pokračovaním poskytovania pomoci určenej na rozvoj výroby kravského mlieka v medziach potrieb miestnej spotreby, ktorá sa pravidelne vyhodnocuje v bilancii zásobovania, jednak ukončením uplatňovania režimu dodatočných odvodov stanovenom v nariadení (EHS) č. 3950/92 [4] táto derogácia je opodstatnená zlými zásobovacími podmienkami, ktoré sú typické pre najodľahlejšie regióny, ktoré sa úplne odlišujú od podmienok prevládajúcich vo zvyšnej časti spoločenstva a potrebou motivácie rozvoja miestnej výroby.

(10) Spoločenstvo v rámci dočasných opatrení od roku 1996 do roku 2000 prispieva fondmi do regionálnych programov podpory výroby a predaja miestnych výrobkov zo sektorov dobytka a mliečnych výrobkov na ostrovoch Réunion a Martinik. Úroveň miestnej sebestačnosti v týchto sektoroch je stále nízka. Podporu spoločenstva možno účinne zmobilizovať, iba ak miestne výrobné štruktúry budú schopné zavádzať stratégie ekonomického rozvoja a územnej organizácie výroby ušité na mieru miestnemu kontextu a zvyšovať profesionalitu výrobcov. Táto pomoc by mala pokračovať ako dočasné opatrenie, ktoré pomáha rozbehnúť sa výrobe moderného sektoru vysokej kvality. Za podmienky zriadenia miestnych medziodvetvových organizácií bol schválený princíp rozšírenia tejto podpory na Francúzsku Guyanu a Guadeloupe.

(11) V sektore ovocia, zeleniny, rastlín a pestovania kvetín sa zaviedli opatrenia slúžiace na zlepšenie produktivity fariem a kvality výrobkov, štrukturalizáciu výroby a distribučných kanálov, rozvoj miestnych spracovávaných výrobkov a udržanie tradičnej výroby niektorých výrobkov (vanilka, silice atď.) s cieľom podporovať miestny predaj, spracovanie a vývoz týchto výrobkov. Tieto opatrenia začali zlepšovaním schopnosti miestnych výrobkov konkurovať výrobkom iného pôvodu na intenzívne sa rozrastajúcich trhoch, uspokojovať požiadavky spotrebiteľov a nových distribučných kanálov a etablovali tieto výrobky vyššej kvality na trhu spoločenstva a malo by sa v nich teda pokračovať.

(12) Nariadením (EHS) č. 525/77 [5] bol zriadený systém podpory výroby konzervovaného ananásu, ktorý sa uplatňoval iba na ostrove Martinik. Vzhľadom na špecifické vlastnosti tohto programu a výrobný región je v záujme legislatívnej a správnej harmonizácie, aby sa tento program začlenil do tohto nariadenia a aby sa nariadenie (EHS) č. 525/77 zrušilo. Aby výroba ananásu nestratila svoju budúcnosť, musia sa v tomto sektore zmobilizovať všetci zainteresovaní. Výroba ananásu je na Martiniku veľmi dôležitá, z ekonomických i sociálnych dôvodov. Výroba ananásu je nákladná a spracované výrobky z ananásu čelia konkurencii z tretích krajín. Malo by pokračovať poskytovanie podpory zameranej na spracovanie a zabezpečenie prežitia malých fariem, pravidelných dodávok spracovateľskému priemyslu a posilnenie organizácií výrobcov, pričom by sa v strednodobom horizonte otvorila cesta k zvýšenej ziskovosti a, ak by to bolo vhodné, predaju čerstvých plodov.

(13) Sektor cukrovej trstiny je pre ekonomiku regiónov DOM životne dôležitý. Tieto regióny naďalej čelia závažným nevýhodám (vzdialenosť, ostrovná povaha, odľahlosť, náročný hornatý terén, malé a značne rozptýlené farmy, málo závodov, vysoké miestne prepravné náklady, ťažký prístup spôsobený zlou kvalitou ciest), ktoré zvyšujú náklady. Výroba cukrovej trstiny v porovnaní s výrobou cukrovej repy na európskej pevnine taktiež čelí mnohým nevýhodám, najmä pokiaľ ide o zber trstiny. Aby sa zabezpečil riadny rozvoj tohto sektoru a zmiernili sa účinky týchto ťažkostí, je nutné prijať opatrenia na čiastočnú kompenzáciu dodatočných nákladov na prepravu trstiny z polí do prijímacích stredísk.

(14) Rum je v regiónoch DOM z ekonomického hľadiska veľmi významný artikel a odbytové možnosti sú životne dôležité. Postupné rušenie niektorých výhod, ktoré v súčasnosti požíva výroba rumu, by mal vážny dosah na tržby výrobcov. V opatreniach na podporu pestovania cukrovej trstiny a jej spracovania na poľnohospodársky rum a cukrový sirup by sa malo pokračovať, pretože tieto opatrenia pomáhajú zabezpečiť nepretržité dodávky trstiny do liehovarov, ktoré následne môžu plánovať a racionalizovať investície do svojich výrobných zariadení, a pretože pomáhajú zvyšovať príjmy pestovateľov trstiny a podporujú ich pri skvalitňovaní svojich výrobných postupov, ktoré zabezpečujú vyššiu úrodu a lepšiu kvalitu trstiny.

(15) Poľnohospodársky výrobcovia z regiónov DOM by mali byť podporovaní, aby dodávali kvalitné výrobky, ktorých predaju by mal v tomto ohľade napomáhať grafický symbol spoločenstva.

(16) Zdravie poľnohospodárskych plodín regiónov DOM je ovplyvnené miestnymi problémami spojenými s podnebím a nedostatočnými kontrolnými opatreniami, ktoré tu boli doposiaľ uplatňované. Mali by byť zavedené programy boja proti škodlivým organizmom, vrátane boja organickými postupmi. Mal by sa špecifikovať finančný príspevok spoločenstva na takéto programy.

(17) Nariadenie (ES) č. 1257/1999 [6] ustanovuje opatrenia na rozvoj vidieka, na ktoré možno poskytnúť podporu spoločenstva a stanovuje podmienky na získanie takejto podpory.

(18) Toto nariadenie sa snaží odstráneniť nevýhody spôsobené vzdialenosťou a ostrovnou povahou regiónov DOM a zlepšiť podmienky, za ktorých sa vyrábajú ich poľnohospodárske výrobky a za ktorých sa s nimi obchoduje.

(19) Štruktúry niektorých poľnohospodárskych holdingov alebo spracovateľských a obchodných podnikov, ktoré sa nachádzajú v regiónoch DOM vykazujú závažné nedostatky a sú poznačené množstvom špecifických ťažkostí. Pre isté druhy investícií by sa teda mali ustanoviť derogácie ustanovení obmedzujúcich alebo zabraňujúcich poskytnutiu štrukturálnej pomoci ustanovenej v nariadení (ES) č. 1257/1999.

(20) Článok 29 (3) nariadenia (ES) č. 1257/1999 obmedzuje poskytovanie lesníckych podpôr pre lesy a zalesnené oblasti patriace súkromným vlastníkom a obciam a ich združeniam. Veľká väčšina lesov a zalesnených oblastí regiónov DOM patrí verejným orgánom iným než obce. Za týchto okolností by sa mala zvýšiť flexibilnosť podmienok stanovených v danom článku.

(21) Finančný príspevok spoločenstva môže na tri sprievodné opatrenia uvedené v článku 35 (1) nariadenia (ES) č. 1257/1999 dosahovať v najodľahlejších regiónoch maximálne 85 % celkových nákladov prichádzajúcich v úvahu. Na druhej strane je v súlade s treťou zarážkou druhého pododseku článku 47 (2) nariadenia (ES) č. 1257/1999 finančný príspevok spoločenstva na agroenviromentálne opatrenia, ktoré predstavujú štvrté sprievodné opatrenie, obmedzený pre všetky oblasti spadajúce pod cieľ č. 1 na 75 %. Vzhľadom na dôležitosť pripisovanú agrienviromentu v kontexte rozvoja vidieka by sadzba finančných príspevkov spoločenstva mala byť harmonizovaná pre všetky sprievodné opatrenia v najodľahlejších regiónoch.

(22) V súlade s článkom 14 nariadenia (ES) č. 1260/1999 [7] sa musia všetky plány, rámec podpory spoločenstva, operačný program a jednotný dokument plánovania programov vzťahovať na sedemročné obdobie, pričom toto obdobie programu sa musí začať 1. januára 2000. S cieľom súdržnosti a vyhnutiu sa diskriminácie medzi jednotlivými beneficientmi programu by sa derogácie ustanovené v tomto nariadení mali vzťahovať na celú dobu trvania programu.

(23) S cieľom zmiernenia špecifických obmedzení hospodárenia v regiónoch DOM spôsobených vzdialenosťou, ostrovnou povahou a odľahlosťou, malým územím, hornatým terénom, podnebím a ekonomickou závislosťou týchto regiónov na malom počte výrobkov je možné derogovať konzistentnú politiku Komisie spočívajúcu v nepovoľovaní štátnej operačnej pomoci pre výrobu, spracovanie a obchod s poľnohospodárskymi výrobkami uvedenými v prílohe I zmluvy.

(24) S cieľom zjednodušiť prechod zo systému ustanoveného v zmenenom a doplnenom nariadení (EHS) č. 3763/91 a zo systému ustanoveného v nariadení Rady (EHS) č. 525/77 na nový systém ustanovený v tomto nariadení by sa mala ustanoviť možnosť prijatia prechodných pravidiel a, v prípade rozšírenia existujúcich opatrení, zabezpečiť potrebná kontinuita.

(25) Opatrenia potrebné na implementáciu tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy na výkon implementačných právomocí prepožičaných Komisii [8],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie stanovuje špecifické opatrenia na odstránenie ťažkostí spôsobených vzdialenosťou, odľahlosťou a ostrovnou povahou francúzskych zámorských departementov (DOM) v súvislosti s niektorými poľnohospodárskymi výrobkami.

HLAVA I ŠPECIFICKÉ DOHODY, KTORÉ SA TÝKAJÚ ZÁSOBOVANIA

Článok 2

1. Pre poľnohospodárske výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu, ktoré sú v regiónoch DOM nevyhnutné pre ľudskú spotrebu, spracovanie a ako poľnohospodárske vstupy, sa týmto zavádzajú špecifické úpravy týkajúce sa zásobovania.

2. Vypracuje sa prognóza potrieb zásobovania, ktorou sa uvádza množstvo poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I, ktoré je potrebné na splnenie požiadaviek na zásobovanie v jednotlivých rokoch. Pre požiadavky priemyselných odvetví, ktoré spracúvajú a balia výrobky určené na miestny trh, na vývoz do tretích krajín za určitých podmienok, alebo pre tradičné zásielky do zvyšnej časti spoločenstva sa vypracuje samostatná prognóza potrieb zásobovania.

Článok 3

1. Na priame dovozy výrobkov, na ktoré sa vzťahujú špecifické dohody o zásobovaní z tretích krajín sa do výšky množstiev uvedených v bilancii zásobovania nevzťahujú colné poplatky.

2. Aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek stanovených v súlade s článkom 2, čo sa množstva, ceny a kvality týka, a pritom sa bral ohľad na udržanie podielu spoločenstva na zásobách, poskytne sa zásobovaniu regiónov DOM výrobkami spoločenstva uskladnenými vo verejných intervenčných skladoch alebo dostupnými na trhu spoločenstva finančná pomoc.

Táto pomoc sa stanoví tak, aby prihliadala na dodatočné náklady na prepravu do regiónov DOM a ceny uplatňované pri vývozoch do tretích krajín a, v prípade poľnohospodárskych vstupov a výrobkov určených na spracovanie, dodatočné náklady spôsobené ostrovnou povahou a odľahlosťou regiónov DOM.

3. Pri vykonávaní špecifických dohôd o zásobovaní sa prihliada najmä na:

- špecifické požiadavky regiónov DOM a, v prípade výrobkov určených na spracovanie a poľnohospodárskych vstupov, na špecifické požiadavky na kvalitu,

- obchodné toky so zvyšnou časťou spoločenstva,

- ekonomický aspekt navrhovanej pomoci.

4. Nárok na oslobodenie od dovozných ciel alebo pomoc podlieha podmienke, že ekonomickú výhodu z takéhoto oslobodenia alebo pomoci v prípade dodávok zo zvyšnej časti spoločenstva v konečnom dôsledku pocítia koncoví spotrebitelia.

5. Výrobky, na ktoré sa vzťahujú špecifické dohody o zásobovaní, sa nesmú spätne vyvážať do tretích krajín alebo spätne zasielať do zvyšnej časti spoločenstva. Tento zákaz sa nevzťahuje na obchodné toky medzi regiónmi DOM.

Ak sa príslušné výrobky v regiónoch DOM spracúvajú, vyššie uvedený zákaz sa v súlade s podmienkami stanovenými Komisiou podľa postupu uvedeného v článku 19 (2) nevzťahuje na vývozy do tretích krajín, ani na tradičné zásielky spracovaných výrobkov do zvyšnej časti spoločenstva.

Refundácia za vývoz sa neposkytuje.

6. Podrobné pravidlá uplatňovania tejto hlavy sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2). Patrí medzi ne najmä:

- stanovenie finančnej pomoci pre zásobovanie zo zvyšnej časti spoločenstva,

- ustanovenia zaručujúce, že poskytnuté výhody v konečnom dôsledku skutočne pocítia koncoví spotrebitelia,

- zavedenie systému dovozných alebo dodávateľských licencií, podľa potreby.

Komisia v súlade s článkom 23 (2) vypracuje bilancie zásobovania. V prípade zmeny požiadaviek regiónov DOM môže v súlade s tým istým postupom bilancie a zoznam výrobkov uvedený v prílohe I pozmeniť.

Článok 4

Na dovoz otrúb z pšenice, na ktoré sa vzťahuje kód CN 230230 pôvodom zo štátov AKT na ostrov Réunion sa do výšky ročného množstva 8000 ton nevzťahuje poplatok stanovený v rámci vykonávania článkov 10 a 11 nariadenia (ES) č. 1766/92 [9].

HLAVA II OPATRENIA NA PODPORU MIESTNYCH VÝROBKOV

KAPITOLA I RYŽA

Článok 5

1. Za uzavretie ročných zmlúv, ktoré sa týkajú uskladnenia a predaja ryže zozbieranej na Francúzskej Guyane na ostrovoch Guadeloupe, Martinik a vo zvyšnej časti spoločenstva sa do výšky ročného objemu 12000 ton ekvivalentu úplne pomletej ryže poskytuje finančná pomoc. V prípade uskladnenia a predaja vo zvyšnej časti spoločenstva sa pomoc poskytuje do výšky maximálne 4000 ton.

Zmluvy sa uzatvárajú medzi výrobcami z Francúzskej Guyany a fyzickými alebo právnickými osobami so sídlom na ostrovoch Guadeloupe, Martinik alebo vo zvyšnej časti spoločenstva.

Čiastka pomoci je 10 % hodnoty poľnohospodárskeho výrobku predávaného na ostrovoch Guadeloupe, Martinik a vo zvyšnej časti spoločenstva za tovar dodaný do prvého prístavu vykládky. Táto percentuálna sadzba v prípadoch, keď je zmluvným dodávateľom skupina alebo združenie výrobcov, predstavuje 13 %.

Pomoc sa vypláca nákupcovi, ktorý výrobky predáva na základe ročných zmlúv.

2. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2). Komisia môže v súlade s tým istým postupom výšku ročného objemu 12000 ton uvedenú v prvom pododseku odseku 1 zrevidovať.

KAPITOLA II DOBYTOK A MLIEČNE VÝROBKY

Článok 6

1. V sektore dobytka sa poskytuje finančná pomoc za dodávky čistokrvných zvierat, komerčných plemien a živočíšnych výrobkov z dobytka pôvodom zo spoločenstva.

2. Podmienky poskytovania pomoci sa stanovia tak, aby sa prihliadalo najmä na požiadavky regiónov DOM, na zásobovanie s cieľom začať chov a skvalitňovanie genetického materiálu dobytka a na potrebu plemien, ktoré najviac vyhovujú miestnym podmienkam. Pomoc sa vypláca za dodanie tovaru, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v pravidlách spoločenstva.

3. Pri stanovovaní pomoci sa prihliada na:

- podmienky a najmä náklady na dodanie tovaru do regiónov FOD, vyplývajúce z ich zemepisnej polohy,

- ceny výrobkov na trhu spoločenstva a svetovom trhu,

- skutočnosť, či sú na dovozy z tretích krajín uvalené clá,

- ekonomické hľadisko navrhovanej pomoci.

4. Na tovar spĺňajúci podmienky pre udelenie pomoci sa vzťahuje článok 3 (4) a (5).

5. Zoznam výrobkov, výška pomoci uvedenej v odseku 1 a podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2).

Článok 7

1. Pokiaľ nedosiahne počet miestneho mladého hovädzieho dobytka samčieho pohlavia úroveň, ktorá je postačujúca na zabezpečenie rozvoja miestnej výroby hovädzieho mäsa a do výšky obmedzenia uvedeného v článku 9, zavádza sa možnosť dovozu hovädzieho dobytku z tretích krajín s cieľom výkrmu na mieste a spotreby v regiónoch DOM, bez uplatňovania dovozných ciel uvedených v článku 30 nariadenia (ES) č. 1254/1999 [10].

Na zvieratá spĺňajúce podmienky pre udelenie oslobodenia uvedeného v prvom pododseku tohto odseku sa vzťahuje článok 3 (4) a (5).

2. Počty zvierat, ktoré spĺňajú podmienky pre udelenie oslobodenia uvedeného v odseku 1 sa určia, keď bude potreba dovozu opodstatnená, pričom sa prihliada na rozvoj miestnej výroby. Tieto počty, ako aj podrobné predpisy uplatňovania tohto článku, najmä vrátane minimálneho trvania výkrmu, sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2). Pri takýchto zvieratách sa uprednostňujú chovatelia zvierat na výkrm, z ktorých aspoň 50 % je miestneho pôvodu.

Článok 8

Do smernice 72/462/EHS [11] sa vkladá tento článok:

"Článok 31a

Napriek článku 13 smernice 91/496/EHS [12] a článku 18 smernice 97/78/ES [13] môže Komisia v súvislosti s dovozmi do francúzskych zámorských departementov v súlade s postupom stanoveným v článku 29 tejto smernice derogovať ustanovenia tejto smernice.

Po prijatí rozhodnutí uvedených v prvom odseku sa pravidlá platné po dovoze určia v súlade s tým istým postupom."

Článok 9

1. Pomoc ustanovená v bodoch a) a b) druhého pododseku sa poskytuje s cieľom podporiť tradičné činnosti spojené s výrobou hovädzieho a teľacieho mäsa a opatrení na zlepšenie kvality výrobkov, do výšky požiadaviek spotreby regiónov DOM tak, ako sa stanovia v kontexte pravidelnej bilancie zásobovania.

V bilancii sa taktiež prihliada na zvieratá dodané podľa článkov 6 a 7.

a) Výrobcom hovädzieho a teľacieho mäsa sa vyplatí prídavok k prémii za dojčiace kravy stanovenej v článku 6 nariadenia (ES) č. 1254/1999. Výška tohto prídavku je 50 eur za každú dojčiacu kravu držanú výrobcom v deň odovzdania žiadosti.

b) Výrobcom hovädzieho a teľacieho mäsa sa vyplatí prídavok k prémii za porážku stanovenej v článku 11 nariadenia (ES) č. 1254/1999. Výška tohto prídavku je 25 eur za každé zviera.

2. Ustanovenia, ktoré sa týkajú:

maximálnych regionálnych hodnôt stanovených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1254/1999, ktoré sa týkajú zvláštnej prémie

a) maximálnych individuálnych hodnôt pre zvieratá držané na holdingu stanovených v článku 6 nariadenia (EHS) č. 1254/1999, ktoré sa týkajú základnej prémie za dojčiace kravy

b) maximálnych národných hodnôt stanovených v článku 11 nariadenia (ES) č. 1254/1999, ktoré sa týkajú základnej prémie za porážku

c) zaťaženia pôdy s produkciou krmovín dobytkom držaným na farme stanoveného v článku 12 nariadenia (ES) č. 1254/1999

d) sa v regiónoch DOM v prípade zvláštnej prémie, základnej prémie za dojčiace kravy, základnej prémie za porážku a doplnkových prémií uvedených v odseku 1 a) a b) tohto článku neuplatňujú.

3. Základné a doplnkové prémie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa každoročne poskytujú maximálne pre 10000 kusov hovädzieho dobytku samčieho pohlavia, 35000 dojčiacich kráv a 20000 porazených zvierat.

4. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2). Budú upravovať vypracovávanie bilancií uvedených v odseku 1 tohto článku, akékoľvek preskúmania, ktoré vyplývajú zo zmien požiadaviek a:

a) pokiaľ ide o zvláštnu prémiu za hovädzí dobytok samčieho pohlavia, budú stanovovať:

- "zmrazenie" počtu zvierat, za ktoré bola v regiónoch DOM udelená zvláštna prémia v roku 1994 v rámci maximálnych regionálnych hodnôt stanovených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1254/1999,

- udeľovanie prémií v rámci limitu 90 zvierat na jednu vekovú skupinu, za kalendárny rok a holding

b) pokiaľ ide o prémie za dojčiace kravy, tieto podrobné pravidlá:

- budú obsahovať ustanovenia, ktoré zaručujú v potrebnom rozsahu práva výrobcov, ktorým bola udelená prémia podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1254/1999,

- môžu ustanoviť zriadenie zvláštnej rezervy pre regióny DOM a zvláštne podmienky pre prideľovanie alebo prerozdeľovanie práv, prihliadajúc na ciele sledované v sektore chovu dobytka výška rezervy sa určí na základe maximálnej hodnoty stanovenej v odseku 3 a počte prémií udelených za rok 1994

c) pokiaľ ide o prémiu za porážku, budú stanovovať:

- "zmrazenie" počtu zvierat, za ktoré bola v regiónoch DOM udelená prémia za porážku v roku 2000 v rámci maximálnych národných hodnôt stanovených v článku 38 (1) nariadenia (ES) č. 2342/1999 [14].

Podrobné vykonávacie pravidlá môžu obsahovať dodatočné podmienky udelenia dodatkových prémií.

Komisia môže v súlade s tým istým postupom maximálne hodnoty stanovené v odseku 3 pozmeniť.

Článok 10

1. Poskytuje sa pomoc za zvýšenie výroby kravského mlieka vo výške miestnych požiadaviek regiónov DOM na mliečne výrobky pre ľudskú spotrebu, pričom tieto požiadavky sa určia každý hospodársky rok v bilancii zásobovania. Množstvá mlieka používaného na výrobu odstredeného mlieka určeného na kŕmenie zvierat nespĺňajú podmienky na udelenie pomoci.

Pomoc sa udeľuje výrobcom a skupinám výrobcov za množstvá dodané do mliekární. Pomoc vyplácajú mliekárne.

Výška pomoci je 8,45 eur za 100 kg plnotučného mlieka.

Pomoc sa vypláca každý rok maximálne pre 40000 ton mlieka.

2. Program dodatočných poplatkov, ktorý sa vzťahuje na výrobcov kravského mlieka ustanovený v nariadení (EHS) č. 3950/92 sa v regiónoch DOM neuplatňuje.

3. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2) prijme podrobné pravidlá, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto článku a bilancie uvedenej v odseku 1 tohto článku.

Komisia môže v súlade s tým istým postupom maximálne množstvo uvedené v štvrtom pododseku odseku 1 pozmeniť.

Článok 11

1. V období 2001 až 2006 sa poskytuje pomoc za implementáciu komplexných programov na podporu výroby a obchodu s miestnymi výrobkami zo sektorov dobytka a mliečnych výrobkov na ostrovoch Martinik a Réunion. V roku 2001 sa udeľuje pomoc za výročné prechodné programy. Trvanie komplexných programov sa stanovuje na päť rokov, od roku 2002 do roku 2006.

Súčasťou týchto programov môžu byť opatrenia na podporu zlepšovania kvality a hygieny, marketingu, štrukturalizácie sektorov, racionalizácie výroby a marketingových štruktúr, miestnej komunikácie súvisiacej s výrobkami vysokej kvality a zabezpečenie technickej pomoci. Súčasťou týchto programov nemôže byť udeľovanie pomoci inej ako prémie vyplácané podľa článkov 9 a 10.

Programy pripravia a implementujú kompetentné orgány vymenované členským štátom, pričom budú úzko spolupracovať s existujúcimi medziodvetvovými organizáciami uznanými v príslušných sektoroch za najreprezentatívnejšie.

2. Podrobné pravidlá, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2). Kompetentné orgány predložia Komisii návrhy programov, ktoré trvajú maximálne päť rokov. Komisia ich schváli v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2). Komisia môže v súlade s tým istým postupom rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto článku tak, aby sa vzťahoval aj na departementy Guadeloupe a Francúzskej Guyany, za predpokladu, že v týchto departamentoch sú zriadené medziodvetvové organizácie.

3. Francúzske orgány predložia každý rok správu o implementácii programov. Komisia pred koncom roka 2005 odovzdá Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o uplatňovaní opatrenia uvedeného v tomto článku, sprevádzanú, podľa vhodnosti, primeranými návrhmi.

KAPITOLA III OVOCIE, ZELENINA, RASTLINY A KVETINY

Článok 12

1. Poskytuje sa pomoc za ovocie, zeleninu, kvetiny a živé rastliny uvedené v kapitolách 6, 7 a 8 kombinovanej nomenklatúry, korenie a plody rodu Capsicum a rodu Pimenta spadajúce pod položku CN 0904 a korenia spadajúce pod položku CN 0910 zozbierané v regiónoch DOM a určené na zásobovanie domáceho trhu týchto regiónov. Na ostrovoch Maritnik a Guadeloupe sa pomoc nevzťahuje na banány iné ako plantajny spadajúce pod položku CN 08030011.

Pomoc sa poskytuje za výrobky, ktoré spĺňajú spoločné normy stanovené právnymi predpismi spoločenstva alebo, ak takéto normy neexistujú, podmienky uvedené v zmluvách o dodávkach.

Podmienkou poskytnutia pomoci je uzatvorenie zmlúv o dodávkach medzi jednotlivými výrobcami, skupinami výrobcov alebo organizáciami výrobcov tak, ako sú uvedené v článkoch 11, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 2200/96 [15] a distribútormi, reštauráciami a podobnými zariadeniami alebo miestnymi orgánmi s platnosťou na jeden alebo viacero rokov.

Pomoc sa vypláca vyššie uvedeným jednotlivým výrobcom, skupinám výrobcov alebo organizáciám výrobcov do výšky ročných množstiev stanovených pre každú kategóriu výrobkov.

Výška pomoci sa pre každú kategóriu výrobkov, ktorá sa určí, stanoví paušálne na základe priemernej hodnoty príslušných výrobkov. Pri výške pomoci sa rozlišuje, či jej príjemcom je niektorá z organizácií výrobcov uvedených v článkoch 11, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 2200/96 alebo nie.

2. Za výrobu zelenej vanilky, na ktorú sa vzťahuje kód CN ex09050000, určenej na výrobu sušenej (čiernej) vanilky alebo vanilkových extraktov sa vypláca pomoc vo výške 6,04 eur za kilogram.

Pomoc sa vypláca do výšky maximálneho ročného množstva 75 ton.

3. Za výrobu geraniovej silice spadajúcej pod položku CN 330121 a vetiverovej silice spadajúcej pod položku CN 330126 sa vypláca pomoc vo výške 44,68 eur za kilogram.

Pomoc sa vypláca do výšky maximálneho ročného množstva 30 ton v prípade geraniovej silice a 5 ton v prípade vetiverovej silice.

4. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2). Ten istý postup sa použije na stanovovanie kategórií výrobkov a výšky jednotlivých pomocí uvedených v odseku 1 tohto článku a, v prípade potreby, na zmenu maximálnych množstiev uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

Článok 13

1. Poskytuje sa pomoc za výrobu spracovaného ovocia a zeleniny z výrobkov zozberaných v regiónoch DOM.

Pomoc za výrobu sa vypláca spracovateľom, ktorí zaplatili výrobcom za suroviny cenu nie nižšiu, ako je minimálna cena stanovená v zmluvách medzi výrobcami a uznanými organizáciami výrobcov v zmysle nariadenia (ES) č. 2200/96 a spracovateľmi alebo ich organizáciami, alebo združeniami s právnou subjektivitou. Príslušný členský štát stanoví minimálnu cenu surovín na základe príslušných výrobných nákladov.

2. Výška pomoci sa pre každú kategóriu výrobkov, ktorá sa určí, stanoví paušálne na základe cien použitých miestnych surovín a dovozných cien rovnakých surovín.

3. Pomoc sa vypláca do výšky ročných množstiev stanovených pre každú kategóriu výrobkov.

4. Zoznam spracovaných výrobkov, pre ktoré sa poskytuje pomoc a podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 23 (2). Ten istý postup sa použije na stanovovanie kategórií výrobkov, výšky jednotlivých pomocí uvedených v odseku 2 tohto článku a maximálnych množstiev uvedených v odseku 3 tohto článku.

Článok 14

1. Príslušné francúzske orgány predložia Komisii program na podporu sektora ananásu na Martiniku.

Súčasťou tohto programu musia byť podnety na zlepšenie podmienok, za ktorých sa ananás vyrába, obchoduje sa s ním a spracúva sa, reštrukturalizáciu a zlepšenie konkurencieschopnosti tohto sektora a zabezpečenie prežitia malých fariem. Ananás vyprodukovaný na Martiniku nespĺňa podmienky na poskytnutie pomoci podľa článku 13.

2. Príslušné francúzske orgány predložia Komisii návrhy programov, ktoré trvajú maximálne päť rokov, sprevádzané správou o implementácii predchádzajúceho programu. Komisia ich schváli v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2).

Článok 15

1. Za uzavretie ročných zmlúv, ktoré sa týkajú uskladnenia a predaja výrobkov uvedených v článku 12 (1), sa poskytuje pomoc. Táto pomoc sa vypláca do objemu obchodu 3000 ton na jeden výrobok, rok a departement.

Zmluvy sa uzatvárajú medzi jednotlivými výrobcami alebo organizáciami výrobcov tak, ako sú uvedené v článkoch 11, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 2200/96 a fyzickými osobami alebo právnickými osobami zriadenými vo zvyšnej časti spoločenstva.

2. Výška pomoci je 10 % hodnoty predanej výroby, s ľubovolným miestom určenia.

3. Pomoc sa poskytuje nákupcom, ktorí sa zaviažu predať výrobky zo zámorských departementov podľa zmlúv uvedených v odseku 1.

4. Ak opatrenia ustanovené v odseku 1 vykonáva spoločný podnik zriadený s cieľom predaja výrobkov zozberaných v regiónoch DOM výrobcami, skupinami výrobcov alebo združeniami výrobcov z týchto departementov a fyzickými osobami alebo právnickými osobami zriadenými vo zvyšnej časti spoločenstva a ak sa takýto partneri dohodnú, že na obdobie minimálne troch rokov zlúčia vedomosti a know-how požadovaný na dosiahnutie cieľov spoločného podniku, výška pomoci uvedenej v odseku 2 sa zvýši na 13 % hodnoty spoločne predanej ročnej výroby.

5. Pomoc ustanovená v tomto článku sa za podmienok stanovených v odsekoch 1 až 4 taktiež vypláca za:

- výrobky spracované z ovocia alebo zeleniny zozberanej v regiónoch DOM,

- geraniové a vetiverové silice, na ktoré sa vzťahujú kódy CN 330121 alebo 330126,

- sušenú (čiernu) vanilku, na ktorú sa vzťahuje kód CN ex09050000 a vanilkové extrakty, na ktoré sa vzťahuje kód CN 33019090,

pre ktoré boli uzatvorené ročné zmluvy o uskladnení a predaji.

6. V prípade melónov, na ktoré sa vzťahuje kód CN ex08071900 a ananásov, na ktoré sa vzťahuje kód CN ex08043000, môže byť v ktoromkoľvek departemente poskytnutá pomoc aj za množstvá prevyšujúce 3000 ton zapodmienky, že nebude prekročené celkové množstvo, pre ktoré sa poskytuje pomoc v rámci všetkých regiónov DOM.

7. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2).

KAPITOLA IV CUKOR A SEKTOR RUMU Z TRSTINOVÉHO CUKRU

Článok 16

1. Za prepravu cukrovej trstiny z polí, kde sa zbiera, do prijímacích stredísk, sa poskytuje pomoc tým výrobcom, ktorým kompetentné orgány, ktoré určí príslušný členský štát, vystavia dodací list pre spracovateľský priemysel.

2. Výška pomoci sa určí na základe vzdialenosti a ostatných objektívnych kritérií, ktoré sa týkajú prepravy. Nesmie prekročiť polovicu prepravných nákladov na tonu stanovených paušálne príslušnými francúzskymi orgánmi v každom departemente.

Článok 17

1. Poskytuje sa pomoc za priame spracovanie cukrovej trstiny vypestovanej v regiónoch DOM na cukrový sirup alebo poľnohospodársky rum, tak ako je definovaný v článku 1 (4) a) (2) nariadenia (EHS) č. 1576/89 [16].

Pomoc sa vypláca výrobcom cukrového sirupu alebo liehovarníkom za podmienky, že zaplatia výrobcovi cukrovej trstiny minimálnu cenu, ktorá sa stanoví.

2. Pomoc sa vypláca:

- do výšky ročného množstva 250 ton v prípade cukrového sirupu,

- do výšky celkového množstva 75600 hektolitrov čistého alkoholu v prípade poľnohospodárskeho rumu.

Článok 18

Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú a výška pomoci a minimálna cena uvedená v článku 17 (1) sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2).

KAPITOLA V GRAFICKÝ SYMBOL

Článok 19

1. Odborné organizácie navrhnú podmienky používania grafického symbolu zavedeného s cieľom zabezpečiť väčšie povedomie o kvalitných poľnohospodárskych výrobkoch, prírodných alebo spracovaných, špecifických pre regióny DOM ako najodľahlejšie regióny a väčšiu spotrebu týchto výrobkov. Príslušné francúzske orgány postúpia takéto návrhy spolu so svojím stanoviskom na schválenie Komisii.

Používanie symbolu monitoruje úradný orgán alebo orgán stanovený kompetentnými francúzskymi orgánmi.

2. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa podľa potreby prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2).

HLAVA III FYTOSANITÁRNE OPATRENIA

Článok 20

1. Príslušné francúzske orgány predložia Komisii programy na potláčanie organizmov škodiacich rastlinám alebo rastlinným výrobkom. Programy musia obsahovať najmä konkrétne informácie o cieľoch, ktoré sa majú dosiahnuť, opatreniach, ktoré sa majú vykonať, ich trvaní a nákladoch na ne. Programy predložené podľa tohto článku sa netýkajú ochranných opatrení pre banány.

2. Spoločenstvo prispieva na financovanie takýchto programov na základe odborného rozboru situácie v príslušnom regióne.

3. Finančná spoluúčasť spoločenstva a výška pomoci sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2). V súlade s tým istým postupom sa definujú i opatrenia spĺňajúce podmienky na financovanie spoločenstvom.

4. Takáto spoluúčasť môže pokrývať maximálne 60 % výdavkov, ktoré prichádzajú do úvahy. Platby sa vykonávajú na základe dokladov dodaných príslušnými francúzskymi orgánmi. V prípade potreby môže Komisia zorganizovať vyšetrovanie, ktoré v jej mene vykonajú odborníci tak, ako je to uvedené v článku 21 smernice 2000/29/ES [17].

HLAVA IV ŠTRUKTURÁLNE DEROGÁCIE

Článok 21

1. Celková hodnota pomoci, vyjadrená ako percentuálny podiel objemu investícií, ktoré prichádzajúcich do úvahy, nesmie napriek článku 7 nariadenia (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 prekročiť 75 % v prípade investícií určených najmä na podporu diverzifikácie, reštrukturalizácie alebo posunu smerom k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu na poľnohospodárskych holdingoch malého ekonomického významu, ktoré sa definujú v programovom dodatku uvedenom v článku 19 (4) nariadenia (ES) č. 1260/1999.

2. Celková hodnota pomoci, vyjadrená ako percentuálny podiel objemu investícií prichádzajúcich do úvahy, nesmie napriek článku 28 (2) nariadenia (ES) č. 1257/1999 prekročiť 65 % v prípade investícií do podnikov zaoberajúcich sa spracovaním a predajom poľnohospodárskych výrobkov skladajúcich sa najmä z miestnych poľnohospodárskych plodín spadajúcich do sektorov, ktoré sa definujú v programovom dodatku uvedenom v článku 19 (4) nariadenia (ES) č. 1260/1999. Celková hodnota pomoci nesmie v prípade malých a stredne veľkých podnikov za tých istých podmienok prekročiť 75 %.

3. Obmedzenie ustanovené v článku 29 (3) nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa nevzťahuje na tropické lesy a zalesnené oblasti, ktoré sa nachádzajú na území regiónov DOM.

4. Príspevok spoločenstva na agroenvironmentálne opatrenia ustanovené v článkoch 22, 23 a 24 nariadenia (ES) č. 1257/1999 je napriek tretej zarážke druhého pododseku článku 47 (2) uvedeného nariadenia 85 %.

5. Súhrnný popis opatrení plánovaných podľa tohto článku sa začlení do jednotných dokumentov plánovania programov pre regióny DOM tak, ako je to uvedené v článku 19 nariadenia (ES) č. 1260/1999.

HLAVA V VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Opatrenia potrebné na implementáciu tohto nariadenia sa prijmú v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 23 (2).

Článok 23

1. Komisii pomáha Riadiaci výbor pre obilniny ustanovený článkom 22 nariadenia (EHS) č. 1766/92 alebo riadiace výbory ustanovené inými nariadeniami o spoločnej organizácii trhu s relevantnými výrobkami.

V prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EHS) č. 827/68 [18] a výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje spoločná organizácia trhov, Komisii pomáha Riadiaci výbor pre chmeľ ustanovený článkom 20 nariadenia (EHS) č. 1696/71 [19].

V prípade grafického symbolu a v ostatných prípadoch stanovených v tomto nariadení Komisii pomáha Riadiaci výbor pre čerstvé ovocie a zeleninu ustanovený nariadením (ES) č. 2200/96.

Komisii pri implementácii hlavy III pomáha Stály výbor pre zdravie rastlín ustanovený rozhodnutím 76/894/EHS [20].

Komisii pri implementácii hlavy IV pomáha Výbor pre rozvoj a konverziu regiónov a Výbor pre poľnohospodárske štruktúry a rozvoj vidieka, ustanovené článkom 48, respektívne článkom 50 nariadenia (ES) č. 1260/1999.

2. V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

V prípade hlavy III sa však uplatňuje postup uvedený v článku 18 smernice 2000/29/ES.

Obdobie ustanovené v článku 4 (3) rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3. Výbory prijmú svoje rokovacie poriadky.

Článok 24

Komisia môže s cieľom zmiernenia špecifických obmedzení poľnohospodárstva v regiónoch DOM spôsobených ich vzdialenosťou, ostrovnou povahou a odľahlosťou povoliť v prípade poľnohospodárskych výrobkov spadajúcich pod prílohu I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, na ktoré sa vzťahujú články 87, 88 a 89 tejto zmluvy, operačnú pomoc v sektoroch výroby, spracovania a obchodu s týmito výrobkami.

Článok 25

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení predstavujú, s výnimkou článku 21, intervenciu s cieľom stabilizovať poľnohospodárske trhy v zmysle článku 2 (2) nariadenia (ES) č. 1258/1999 [21].

Článok 26

Členské štáty vykonajú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, najmä pokiaľ ide o kontroly a správne pokuty a budú o tom informovať Komisiu.

Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2).

Článok 27

1. Francúzsko predloží Komisii výročnú správu o implementácii opatrení ustanovených v tomto nariadení.

2. Komisia najneskôr do konca piateho roka uplatňovania systému predloží Európskemu parlamentu a Rade všeobecnú správu popisujúcu účinok krokov vykonaných podľa tohto nariadenia, sprevádzanú, podľa vhodnosti, primeranými návrhmi.

Článok 28

Nariadenie (EHS) č. 3763/91 sa týmto zrušuje. Odkazy na nariadenie (EHS) č. 3763/91 sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie a čítajú sa podľa korelačnej tabuľky v prílohe II.

Nariadenie (EHS) č. 525/77 sa týmto zrušuje od hospodárskeho roka 2002/2003.

Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2) prijať prechodné opatrenia potrebné na zabezpečenie plynulého prechodu zo systému platného počas roku 2000 alebo hospodárskeho roka 2000/2001 na systém, ktorý vyplýva z opatrení zavádzaných týmto nariadením. V prípade rozšírenia existujúcich opatrení zabezpečí potrebnú kontinuitu.

Článok 29

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať sa odo dňa nadobudnutia účinnosti, s výnimkou týchto článkov:

- článok 10 sa uplatňuje od 1. januára 2001,

- článok 11 sa uplatňuje od 1. januára 2001,

- článok 16 sa vzťahuje na trstinu zozbieranú od hospodárskeho roka 2001/2002 vrátane,

- článok 21 sa uplatňuje od 1. januára 2000.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 28. júna 2001

Za Radu

predseda

B. Rosengren

[1] Stanovisko poskytnuté dňa 14. júna 2001 [ešte nebolo uverejnené v tomto úradnom vestníku (Official Journal)].

[2] Ú. v. ES L 399, 30.12.1989, s. 39.

[3] Nariadenie Rady (EHS) č. 3763/91 zo 16. decembra 1991, ktorým sa v prospech francúzskych zámorských departamentov zavádzajú špecifické opatrenia, ktoré sa týkajú niektorých poľnohospodárskych výrobkov (Ú. v. ES L 356, 24.12.1991, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2826/2000 (Ú. v. ES L 328, 23.12.2000, s. 2).

[4] Nariadenie Rady (EHS) č. 3950/92 z 28. decembra 1992, ktorým sa v sektore mlieka a mliečnych výrobkov ustanovujú dodatočné odvody (Ú. v. ES L 405, 31.12.1992, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EHS) č. 1256/1999 (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 73).

[5] Nariadenie Rady (EHS) č. 525/77 zo 14. marca 1977 zavádzajúce systém výrobnej pomoci na konzervované ananásy (Ú. v. ES L 73, 21.3.1977, s. 46). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1699/85 (Ú. v. ES L 163, 22.6.1985, s. 12).

[6] Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho zabezpečovacieho a garančného fondu (EPZGF), ktorým sa menia a dopĺňajú a rušia niektoré nariadenia (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80).

[7] Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 zo 21. júna 1999, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch (Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1).

[8] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[9] Nariadenie Rady (EHS) č. 1766/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1666/2000 (Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 1).

[10] Nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21).

[11] Smernica Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972 o problémoch s hygienickými a veterinárnymi prehliadkami vyplývajúcimi z dovozu hovädzieho dobytku, ošípaných a čerstvého mäsa z tretích krajín (Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/79/ES (Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 31).

[12] Smernica Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa stanovujú princípy riadiace organizáciu veterinárnych prehliadok zvierat vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/452/EHS a 90/675/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/43/ES (Ú. v. ES L 162, 1.7.1996, s. 1).

[13] Smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú princípy riadiace organizáciu veterinárnych prehliadok výrobkov vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9).

[14] Nariadenie Komisie (ES) č. 2342/1999 z 28. októbra 1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom vo vzťahu k programom prémií (Ú. v. ES L 281, 4.11.1999, s. 30). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 192/2001 (Ú. v. ES L 29, 31.1.2001, s. 7).

[15] Nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2826/2000 (Ú. v. ES L 328, 23.12.2000, s. 2).

[16] Nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 z 29. mája 1989, stanovujúce všeobecné pravidlá pre definíciu, popis a prezentáciu liehovín (Ú. v. ES L 160, 12.6.1989, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 3378/94 (Ú. v. ES L 366, 31.12.1994, s. 1).

[17] Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné výrobky do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v spoločenstve (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/33/ES (Ú. v. ES L 127, 9.5.2001, s. 42).

[18] Nariadenie Rady (EHS) č. 827/68 z 28. júna 1968 o spoločnej organizácii trhu s niektorými výrobkami uvedenými v prílohe II k zmluve. (Ú. v. ES L 151, 30.6.1968, s. 16). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 3290/94 (Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 105).

[19] Nariadenie Rady (EHS) č. 1696/71 z 26. júla 1971 o spoločnej organizácii trhu s chmeľom (Ú. v. ES L 175, 4.8.1971, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 191/2000 (Ú. v. ES L 23, 28.1.2000, s. 4).

[20] Rozhodnutie Rady 76/894/EHS z 23. novembra 1976, ktorým sa ustanovuje Stály výbor pre zdravie rastlín (Ú. v. ES L 340, 9.12.1976, s. 25).

[21] Nariadenie Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Výrobky prichádzajúce do úvahy pre špecifické dohody, ktoré sa týkajú zásobovania, uvedené v článkoch 2 a 3:

- Obilniny a výrobky z obilnín určené na ľudskú spotrebu a ako krmivo pre zvieratá

- Chmeľ

- Sadivové zemiaky

- Rastlinné oleje využívané v spracovateľskom priemysle

- Ovocná dužina, pretlaky a koncentrované šťavy určené na spracovanie, iné ako tie, spĺňajúce podmienky pre pomoc ustanovenú v článku 13

- Prípravky používané na výživu zvierat, na ktoré sa vzťahujú kódy CN 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 a 23099053 [1].

[1] Platí iba pre Francúzsku Guyanu do doby sprevádzkovania výrobných zariadení pre dovážané výrobky sa možnosť oslobodenia od dovozných ciel obmedzuje na poplatky stanovené podľa článku 11 nariadenia (EHS) č. 1766/92.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Korelačná tabuľka

Nariadenie (EHS) č. 3763/91 | Toto nariadenie |

Článok 1 | Článok 1 |

Článok 2 (1) |

Článok 2 (1) | Článok 2 (2) |

Článok 2 (2) | Článok 3 (1) |

Článok 2 (3) | Článok 3 (1) |

Prvý pododsek článku 2 (4) | Prvý pododsek článku 3 (2) |

Druhý pododsek článku 2 (4) | Druhý pododsek článku 3 (2) |

Článok 2 (5) | Článok 3 (4) |

Článok 2 (6) | Článok 3 (3) a 3 (6) |

Článok 3 (1) | Príloha I |

Článok 3 (2) | Zrušený |

Článok 3 (3) | Článok 5 |

Článok 3 (4) | Článok 4 |

Článok 3 (5) | Článok 3 (6) a článok 5 (2) |

Článok 3 (6) | Zrušený |

Článok 4 | Článok 6 |

Článok 5 (1) | Článok 9 (1) |

Článok 5 (1) a) | Zrušený |

Článok 5 (1) b) | Článok 7 (1) a) |

Článok 7 (1) b) |

Článok 5 (2) a) | Článok 7 (2) a) |

Článok 5 (2) b) | Článok 7 (2) b) |

Článok 7 (2) c) |

Článok 5 (2) c) | Článok 7 (2) d) |

Prvý pododsek článku 5 (3) | Článok 7 (3) |

Druhý pododsek článku 5 (3) | Článok 7 (4) |

Tretí pododsek článku 5 (3) | Druhý pododsek článku 7 (4) |

Článok 5 (4) | Článok 7 (4) |

Článok 5 (5) | Zrušený |

Článok 6 | Článok 10 |

Článok 7 | Článok 7 |

Prvý odsek článku 8 | Prvý pododsek článku 3 (5) |

Druhý odsek článku 8 | Druhý pododsek článku 3 (5) |

Tretí odsek článku 8 | Tretí pododsek článku 3 (5) |

Štvrtý odsek článku 8 | Článok 3 (6) |

Článok 9 | Zrušený |

Článok 9 a) | Článok 11 |

Článok 10 | Článok 8 |

Článok 11 | Článok 20 |

Článok 12 | Zrušený |

Článok 13 | Článok 12 |

Článok 14 | Článok 13 |

Článok 14 |

Článok 15 | Článok 15 |

Článok 16 | Zrušený |

Článok 17 | Článok 16 |

Článok 18 | Článok 17 |

Článok 19 | Článok 18 |

Článok 20 | Článok 19 |

Článok 21 | Článok 21 |

Článok 24 |

Článok 22 | Článok 25 |

Článok 22a | Článok 22 a 23 |

Článok 26 |

Článok 23 | Článok 27 |

Článok 28 |

Článok 24 | Článok 29 |

Príloha | Príloha I |

Príloha II |

--------------------------------------------------