32001R1347Úradný vestník L 182 , 05/07/2001 S. 0003 - 0004


Nariadenie Rady (ES) č. 1347/2001

z 28. júna 2001,

ktoré dopĺňa prílohu nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 o registrácii zemepisných označení a označení pôvodu podľa postupu stanoveného v článku 17 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín [1] a predovšetkým na jeho článok 17 (2),

keďže:

(1) Boli potrebné dodatočné informácie pri názve, ktoré nahlásilo Nemecko podľa článku 17 nariadenia (EHS) č. 2081/92 s cieľom zabezpečiť, aby zodpovedal článkom 2 a 4 daného nariadenia. Tieto dodatočné informácie svedčia o tom, že názov zodpovedá uvedeným článkom. Mal by byť preto zaregistrovaný a pridaný do prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 [2].

(2) Po zaslaní prihlášky nemeckými orgánmi s cieľom zaregistrovať názov "Bayerisches Bier" ako chránené zemepisné označenie, holandské a dánske orgány informovali Komisiu o existencii ochranných známok používaných pre pivo, ktoré obsahujú tento názov.

(3) Poskytnuté informácie potvrdili existenciu názvu "Bavaria" ako platnej ochrannej známky. Vzhľadom na skutočnosti a dostupné informácie sa však predpokladalo, že registrácia názvu "Bayerisches Bier" nemala úmysel oklamať spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočnú totožnosť výrobku. Zemepisné označenie "Bayerisches Bier" a ochranná známka "Bavaria" nepatria preto do okolností uvedených v článku 14 (3) nariadenia (EHS) č. 2081/92.

(4) Používanie niektorých ochranných známok, napríklad holandskej ochrannej známky "Bavaria" a dánskej ochrannej známky "Høker Bajer", môže pokračovať napriek registrácii zemepisného označenia "Bayerisches Bier", pokiaľ spĺňajú podmienky uvedené v článku 14 (2) nariadenia (EHS) č. 2081/92.

(5) V súlade s článkom 3 nariadenia (EHS) č. 2081/92 generická povaha názvu brániaca jeho registrácii musí byť ohodnotená vzhľadom na situáciu spoločenstva ako celku. V tomto konkrétnom prípade napriek dôkazu v tomto zmysle, že termíny "bajersk" a "bajer", dánske preklady termínov "Bayerisches", sa stávajú synonymami pre termín "beer", a teda všeobecným názvom, generická povaha názvu "Bayerisches" alebo jeho preklady v iných jazykoch a členských štátoch neboli preukázané.

(6) Výbor založený podľa článku 15 nariadenia (EHS) č. 2081/92 nepredložil stanovisko v lehote, ktorú určil jeho predseda,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov v prílohe tohto nariadenia bude pridaný do prílohy nariadenia (ES) č. 1107/96.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 28. júna 2001

Za Radu

predseda

B. Rosengren

[1] Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2796/2000 (Ú. v. ES L 324, 21.12.2000, s. 26).

[2] Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 913/2001 (Ú. v. ES L 129, 11.5.2001, s. 8).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Pivo

NEMECKO

Bayerisches Bier (PGI)

--------------------------------------------------