32001R1339Úradný vestník L 181 , 04/07/2001 S. 0011 - 0011


Nariadenie Rady (ES) č. 1339/2001

z 28. júna 2001,

ktorým sa rozširuje účinnosť nariadenia (ES) č. 1338/2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže:

(1) pri prijímaní nariadenia (ES) č. 1338/2001 [3] Rada stanovila, že články 1 až 11 tohto nariadenia budú účinné v tých členských štátoch, ktoré prijali euro ako svoju jednotnú menu;

(2) je však dôležité, aby malo euro rovnakú úroveň ochrany v tých členských štátoch, ktoré ho neprijali a aby na tento účel boli prijaté potrebné ustanovenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Uplatňovanie článkov 1 až 11 nariadenia (ES) č. 1338/2001 sa rozšíri na tie členské štáty, ktoré neprijali euro za svoju jednotnú menu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2002. Od dátumu jeho uverejnenia sa však bude uplatňovať na bankovky a mince, ktoré ešte neboli vydané, ale ktoré sa majú vydať.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 28. júna 2001

Za Radu

predseda

B. Rosengren

[1] Ú. v. ES C 337 E, 28. 11. 2000, s. 264.

[2] Stanovisko doručené 3. mája 2001 (dosiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Pozri stranu 6 tohto úradného vestníka.

--------------------------------------------------