32001R0883Úradný vestník L 128 , 10/05/2001 S. 0001 - 0031


Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2001

z 24. apríla 2001

ustanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o obchodovaní s tretími krajinami s výrobkami vo vinárskom sektore

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom [1], zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2826/2000 [2], a najmä na jeho články 1 (3), 46, 59 (3), 60 (4), 61 (4), 63 (8), 64 (5) a 68 (3),

keďže:

(1) Hlava VII nariadenia (ES) č. 1493/1999 ustanovuje všeobecné pravidlá obchodovania s tretími krajinami a v ďalšej časti odkazuje na podrobné vykonávacie pravidlá, ktoré má Komisia prijať.

(2) Doteraz sa tieto pravidlá nachádzali vo veľkom množstve nariadení spoločenstva. V záujme hospodárskych subjektov v spoločenstve a orgánov zodpovedných za uplatňovanie pravidiel Spoločenstva, je potrebné všetky tieto ustanovenia spojiť do jedného textu, pričom treba zrušiť nariadenia Komisie týkajúce sa otázok, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje toto nariadenie, najmä nariadenie (EHS) č. 3388/81 z 27. novembra 1981, ktoré ustanovuje osobitné podrobné pravidlá pre dovozné a vývozné licencie vo vinárskom sektore [3], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2739/1999 [4]; nariadenie (EHS) č. 3389/81 z 27. novembra 1981, ktoré ustanovuje osobitné podrobné pravidlá pre vývozné náhrady vo vinárskom sektore [5], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2730/95 [6], nariadenie (EHS) č. 3590/85 z 18. decembra 1985 o osvedčení a správe o analýze požadovanej pre dovoz vína, hroznovej šťavy a hroznového muštu [7], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 960/98 [8]; nariadenie (ES) č. 1685/95 z 11. júla 1995 o dohodách o vydávaní vývozných licencií pre vinárske výrobky, ktorým sa mení a dopĺňanariadenie (EHS) č. 3388/81, ktoré ustanovuje osobitné podrobné pravidlá pre dovozné a vývozné licencie vo vinárskom sektore [9], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2512/2000 [10], a nariadenie (ES) č. 1281/1999 z 18. júna 1999, ktoré ustanovuje osobitné podrobné pravidlá pre dohody o vstupných cenách hroznovej šťavy a muštov [11].

(3) Toto nariadenie má obsahovať súčasné pravidlá a prispôsobiť ich novým požiadavkám nariadenia (ES) č. 1493/1999. Tieto pravidlá treba taktiež zjednodušiť a zosúladiť, pričom je potrebné odstrániť určité medzery.

(4) Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 ustanovuje spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a predbežných osvedčení pre poľnohospodárske výrobky [12]. Tieto pravidlá sa majú doplniť o špecifické pravidlá pre vinársky sektor, predovšetkým pokiaľ ide o predkladanie žiadostí a informácie, ktoré sa majú uviesť v žiadostiach o licenciu a v licenciách.

(5) Podľa článku 59 (1) nariadenia (ES) č. 1493/1999, musí sa pri všetkých dovozoch do spoločenstva predložiť dovozná licencia. Poskytnutie každej vývoznej náhrady podlieha predloženiu vývoznej licencie.

(6) S cieľom zohľadniť zmeny v obsahu alkoholu v dôsledku dlhej prepravy, predovšetkým v súvislosti s nakládkou a vykládkou výrobkov, sa má povoliť dodatočná tolerancia nad limit chyby ustanovený pri analytickej metóde používanej podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 2676/90 zo 17. septembra 1990, ktoré určuje metódy spoločenstva pre analýzu vín [13], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1622/2000 [14].

(7) Ak má systém dovozných a vývozných licencií správne fungovať, v licenciách sa má uviesť určité minimálne množstvo informácií. Preto je nevyhnutné, aby príslušná strana informovala príslušný orgán, ktorý vydáva licencie, o krajine pôvodu alebo určenia výrobku. Dovozcovia a vývozcovia majú mať možnosť požadovať zmenu v krajine pôvodu alebo určenia za určitých podmienok.

(8) Skúsenosti ukázali, že je potrebné, aby jedna licencia mohla platiť pre pododdiely Spoločného colného sadzobníka pre koncentrovanú hroznovú šťavu a hroznový mušt, nekoncentrovanú hroznovú šťavu a hroznový mušt a víno z čerstvého hrozna.

(9) Platnosť licencií má odrážať postupy a dodacie lehoty bežné v medzinárodnom obchode. V prípade vývozných licencií má byť tento čas kratší s cieľom zabrániť špekuláciám pri žiadostiach o vývozné licencie.

(10) Tretí pododsek článku 59 (2) nariadenia (ES) č. 1493/1999 ustanovuje, že vydávanie licencií je podmienené poskytnutím zábezpeky, pričom táto zábezpeka prepadne celá alebo jej časť, ak sa transakcia neuskutoční alebo sa uskutoční len čiastočne. Je potrebné určiť výšku zábezpeky.

(11) S cieľom umožniť Komisii získať celkový prehľad o obchodných trendoch, členské štáty jej majú pravidelne podávať informácie týkajúce sa množstiev a výrobkov, pre ktoré vydali dovozné licencie. Je žiadúce, aby sa tieto oznámenia zasielali každý týždeň v jednotnom formáte. Na zabezpečenie náležitého riadenia trhu s vínom však členské štáty majú informovať Komisiu okamžite vtedy, ak sa zdá, že množstvá, v súvislosti s ktorými sa podali žiadosti o dovozné licencie, môžu narušiť trh.

(12) Článok 63 (7) nariadenia (ES) č. 1493/1999 ustanovuje vývozné licencie ako základ pre zabezpečenie súladu s povinnosťami týkajúcimi sa objemov vývozu vyplývajúcich z dohôd uzatvorených počas Uruguajského kola viacstranných obchodných rokovaní. Preto je potrebné stanoviť presné pravidlá na podávanie žiadostí a vydávanie licencií.

(13) Minulé skúsenosti s uplatňovaním pravidiel pre vydávanie vývozných licencií vo vinárskom sektore ukázali, že množstvá, ktoré sú k dispozícii na vývoz, sa majú lepšie rozdeliť počas vinárskeho roka s cieľom zabezpečiť, aby sa predčasne nevyčerpali. Celkové množstvo,ktoré je k dispozícii každý vinársky rok, sa má rozdeliť do dvojmesačných období, pričom každé z nich podlieha riadiacim opatreniam, ktoré predovšetkým ustanovujú, že množstvá nepoužité v jednom období sa majú previesť do ďalšieho obdobia.

(14) Na začiatku každého vinárskeho roka je potrebné hodnotiace obdobie, aby bolo možné posúdiť situáciu na trhu vzhľadom na určenie výšky náhrad na primeraných úrovniach. V uvedenom zmysle sa nemajú predkladať žiadne žiadosti o vývozné licencie do 16. septembra každého roka.

(15) Článok 4 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktoré ustanovuje spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému vývozných náhrad pri poľnohospodárskych výrobkoch [15] naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 90/2001 [16], zavádza možnosť predĺženia platnosti vývozných licencií na iné výrobky, ako výrobky uvedené v licencii, ak tieto výrobky patria do tej istej kategórie alebo skupiny výrobkov, ktorá sa určiť. Skupiny výrobkov ustanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 800/1999 sa majú zaviesť aj vo vinárskom sektore z dôvodov proporcionality s cieľom zabrániť nadmerným pokutám.

(16) Komisia má mať možnosť upraviť osobitné opatrenia, ktoré môže prijať na zabezpečenie toho, aby sa dodržal objem, ktorý je k dispozícii pre každé obdobie podľa kategórie výrobkov a oblasti určenia. Okrem toho s cieľom zabrániť určitým vývozcom, aby podávali špekulatívne žiadosti o množstvá výrazne prevyšujúce ich požiadavky a zabrániť, aby takéto postupy poškodzovali vývozcov podávajúcich žiadosti podľa ich reálnych požiadaviek, objem, ktorý môže žiadať akýkoľvek vývozca, sa má obmedziť na množstvo, ktoré je k dispozícii pre každé obdobie.

(17) Rozhodnutia o žiadostiach o vývozné licencie sa majú oznamovať až po uplynutí hodnotiaceho obdobia. Toto obdobie má umožniť Komisii posúdiť požadované množstvá a príslušné výdavky a prijať akékoľvek osobitné opatrenia, ktorých uplatňovanie môže byť nevyhnutné pri príslušných žiadostiach.

(18) S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie dohôd a zabrániť špekuláciám licencie nemajú byť prenosné.

(19) Pre riadenie týchto dohôd musí mať Komisia presné informácie o podaných žiadostiach o licencie a o použití vydaných licencií. V záujme efektívnosti administratívy má sa použiť štandardný formulár na oznámenia medzi členskými štátmi a Komisiou.

(20) Článok 60 (2) nariadenia (ES) č. 1493/1999 ustanovuje, že pri šťavách a muštoch, pri ktorých uplatňovanie ciel závisí od dovoznej ceny výrobku, sa skutočná výška tejto ceny overuje kontrolou každej zásielky alebo pomocou paušálnej dovoznej hodnoty. Súčasné charakteristiky dohôd o dovoze hroznových štiav a muštov do spoločenstva, predovšetkým nepravidelnosť takýchto dovozov z hľadiska objemu a frekvencie ako aj miest dovozu a pôvodu týchto výrobkov, neumožňujú kalkuláciu reprezentatívnych paušálnych dovozných hodnôt na overenie skutočnej výšky dovoznej ceny. Za týchto okolností sa táto cena musí overovať kontrolou každej zásielky.

(21) Dovozná cena, na základe ktorej sú dovážané výrobky klasifikované v Spoločnom colnom sadzobníku, sa musí rovnať cene fob týchto výrobkov zvýšenej o poistné náklady a náklady na dopravu do miesta vstupu na colné územie spoločenstva.

(22) Náhrady sa majú určovať periodicky. Získané skúsenosti týkajúce sa cenových trendov v medzinárodnom obchode ukazujú, že je primerané určovať náhrady aspoň raz za každý vinársky rok.

(23) Je potrebné prijať kroky s cieľom zabezpečiť, aby stolové vína, pri ktorých vzniká nárok na náhrady, mali kvalitatívne charakteristiky stolových vín pestovateľského regiónu, z ktorého pochádzajú, pričom členské štáty majú prijať všetky potrebné kroky na vykonávanie kontrol.

(24) Na získanie náhrady majú byť vývozcovia povinní predložiť dôkaz, že príslušné výrobky spĺňajú kvalitatívne normy spoločenstva a majú informovať príslušný orgán členského štátu o pôvode aj o množstvách príslušných vín. V tejto súvislosti majú okrem iného uviesť čísla a dátumy sprievodných dokumentov ustanovených v nariadení Komisie (EHS) č. 2238/93 z 26. júla 1993 o sprievodných dokumentoch na prepravu vinárskych výrobkov a na vedenie príslušných záznamov [17], zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1592/1999 [18]. Podľa článku 4 nariadenia (EHS) č. 2238/93 členské štáty však môžu stanoviť, že uvedený dokument sa nemusí v určitých prípadoch a určitých výrobkoch vyhotoviť. Preto je potrebné zabezpečiť efektívny dohľad a zabezpečiť, aby členské štáty nemohli zbytočne využívať toto ustanovenie v súvislosti so systémom náhrad.

(25) V prípade dodávok pre lode a lietadlá zabezpečujúce prevoz potravín, ktoré spĺňajú podmienky pre náhrady, nie je vždy ľahké včas získať potrebné dokumenty, predovšetkým v členských štátoch, ktoré nie sú výrobcami, kvôli ťažkostiam zistiť vopred dátumy dodania. Je potrebné brať do úvahy, že vyhotovenie požadovaného dôkazu tak môže predstavovať neprimerané bremeno pri malých množstvách stolových vín, ktoré bežne tvoria tieto individuálne dodávky u obchodníkov, ktorí neuplatňujú postup ustanovený v článku 26 nariadenia (ES) č. 800/1999 alebo v nariadení Rady (EHS) č. 565/80 zo 4. marca 1980 o preddavkoch na vývozné náhrady pri poľnohospodárskych výrobkoch [19], zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2026/83 [20].

(26) Článok 68 (1) nariadenia (ES) č. 1493/1999 ustanovuje, že k dovážaným výrobkom, na ktoré sa vzťahuje tento článok, musí sa priložiť osvedčenie a správa o analýze, ktoré vydá orgán alebo úrad určený treťou krajinou, v ktorej majú výrobky pôvod. Je potrebné stanoviť požiadavky, ktoré má spĺňať správa o analýze.

(27) Je potrebné vypracovať ustanovenie podľa článku 68 (2) b) nariadenia (ES) č. 1493/1999 pre upustenie od osvedčenia a správy o analýze v prípade výrobkov, ktoré sú dovážané z tretích krajín v obmedzených množstvách a sú zabalené v malých nádobách. Na zjednodušenie kontroly sa môže požiadavka týkajúca sa množstva považovať za splnenú v prípade dovozov z tretích krajín, ktorých celkový ročný vývoz do spoločenstva je veľmi malý. V tomto prípade, s cieľom zabrániť výchylkám obchodu, vína musia mať nielen pôvod v týchto krajinách, ale musia sa z nich aj dovážať.

(28) S cieľom harmonizácie sa majú oslobodiť od požiadavky na predloženie osvedčenia a správy o analýze vinárske výrobky dovážané do spoločenstva v súlade s colnými predpismi o oslobodení a dohodami platnými pre sprievodné dokumenty k zásielkam vinárskych výrobkov v rámci spoločenstva.

(29) Niektoré tretie krajiny, ktoré vytvorili efektívny systém kontroly svojich vinárskych výrobcov a vykonávajú ho orgánmi alebo úradmi uvedenými v článku 68 (1) a) nariadenia (ES) č. 1493/1999, vyjadrili záujem o možnosť povoľovať výrobcom, aby sami vydávali osvedčenia a správy o analýze. Vzhľadom na uľahčenie obchodu s týmito tretími krajinami, za predpokladu, že uzatvorili dohody so spoločenstvom, ktoré obsahujú ustanovenia o bližšej spolupráci pri predchádzaní podvodom a že udržiavajú dobré obchodné vzťahy so spoločenstvom, je primerané povoliť tým, ktorých sa to týka, aby sa dokumenty vydané samotnými výrobcami považovali za dokumenty vydané uvedenými orgánmi alebo úradmi tretích krajín, a to, podobne, ako je už povolené pre vína s pôvodom v spoločenstve, za predpokladu, že poskytnú primerané uistenie a vykonajú riadnu kontrolu vydávania takýchto dokumentov. Je potrebné od začiatku stanoviť, že tieto pravidlá budú platiť len pre skúšobnú lehotu na overenie efektívnosti nového systému.

(30) Má sa uverejniť zoznam obsahujúci názvy a adresy organizácií a laboratórií, ktoré majú v tretích krajinách povolené vyhotovovať osvedčenia a správy o analýze, aby orgány v spoločenstve, ktoré vykonávajú dohľad nad dovozom vinárskych výrobkov, mohli v prípade potreby vykonať nevyhnutné kontroly.

(31) Na uľahčenie kontrol vykonávaných príslušnými orgánmi členských štátov je potrebné ustanoviť formu a tam, kde je to potrebné, obsah určeného osvedčenia a správy o analýze a požiadavky na ich použitie.

(32) Osvedčenie a tam, kde je to primerané, správu o analýze týkajúcu sa každej zásielky dovezeného výrobku je potrebné skontrolovať, aby sa zabránilo podvodu. V tejto súvislosti sa musia ku každej zásielke priložiť dokumenty až do ich umiestnenia pod kontrolu spoločenstva.

(33) Na zohľadnenie obchodnej praxe, ak sa zásielka vína rozdelí, sú príslušné orgány oprávnené dohliadnuť na to, aby sa pod ich dohľadom urobili výpisy z osvedčenia a správy o analýze, ktoré budú sprevádzať každú novú zásielku, ktorá vznikla rozdelením.

(34) Vzhľadom na potrebu zabezpečiť pohotovú a efektívnu ochranu spotrebiteľov je nevyhnutné ustanoviť možnosť pozastavenia nových úprav pred skončením skúšobnej lehoty v prípade podvodu a zdravotného rizika pre spotrebiteľov.

(35) Taktiež je potrebné stanoviť jednoduché pravidlá týkajúce sa dokumentov, ktoré majú byť vyhotovené pre dovozy z inej tretej krajiny, ako je krajina pôvodu vinárskeho výrobku, ak tento výrobok neprešiel podstatným spracovaním.

(36) Z článku 45 nariadenia (ES) č. 1493/1999 vyplýva, že vinárske výrobky sa môžu ponúkať na priamu ľudskú spotrebu v spoločenstve len vtedy, ak sa vyrobili podľa vinárskych postupov povolených v spoločenstve. Okrem toho, ak sa doviezol výrobok obohatený, okyslený alebo odkyslený, je potrebné vypracovať ustanovenie, ktoré povolí priamu ľudskú spotrebu tohto výrobku v spoločenstve len vtedy, ak sa dodržali limity určené pre vinohradnícku oblasť spoločenstva, ktorej prirodzené pestovateľské podmienky sú rovnaké ako podmienky v regióne, z ktorého pochádza dovezený výrobok.

(37) Úloha vývozcov a príslušných orgánov by sa mala zjednodušiť požadovaním vyhlásenia, že alkohol pridaný do likérových vín a vín obohatených pre destiláciu je vínného pôvodu, ktoré sa má zahrnúť do dokumentu V I 1 bez toho, aby bol požadovaný osobitný dokument pre toto vyhlásenie. Z rovnakého dôvodu sa má povoliť, aby dokument V I 1 slúžil ako osvedčenie určenia pôvodu vyžadovaného pre dovoz vín, ktoré spĺňajú podmienky pre zníženie cla. Žiadne osvedčenie ani správa o analýze sa však nevyžaduje v prípade niektorých vín, ak je predložené osvedčenie určenia pôvodu. Má byť povolené použitie dokumentu V I 1 na osvedčenie určenia pôvodu uvedených likérových vín, pričom oddiel týkajúci sa správy o analýze nemusí byť vyplnený.

(38) Podľa článku 68 (1) b) nariadenia (ES) č. 1493/1999 iné vína ako perlivé vína a likérové vína s pôvodom v tretej krajine, ktoré sú určené na priamu ľudskú spotrebu, nesmú byť dovezené do spoločenstva, ak ich celkový objemový obsah alkoholu alebo ich celková kyslosť prevyšuje alebo nedosahuje určité limitné hodnoty. Článok 68 (2) a) tohto nariadenia však stanovuje výnimky, ak má víno určené geografickým označením osobitné kvalitatívne charakteristiky.

(39) V prípade určitých vín s pôvodom v Maďarsku a Švajčiarsku, ktoré majú vlastnú osobitnú kvalitu a vyrábajú sa v obmedzených množstvách, sa prekročí maximálny celkový obsah alkoholu alebo nie je dosiahnutá minimálna celková kyslosť v dôsledku osobitných tradičných výrobných metód. Predaj týchto vín sa na trhu spoločenstva má povoliť. Na zabezpečenie súladu s požiadavkami, ktoré sa majú splniť pred získaním tohto oprávnenia, je však potrebné vyžadovať osvedčenie úradného orgánu krajiny pôvodu pri dovoznom dokumente, ktoré sa zavádza týmto nariadením.

(40) Keď sa uzatvorili zmluvy o kontrole a vzájomnej ochrane názvov vín medzi Európskym spoločenstvom a Maďarskom prípadne Rumunskom [21], spoločenstvo sa zaviazalo udeliť výnimku platnú pre maďarské vína na neobmedzené obdobie a udeliť rovnakú výnimku pre určité kvalitné vína s pôvodom v Rumunsku.

(41) Definície určitých výrobkov uvedených v prílohe I nariadenia (ES) č. 1493/1999 sa môžu uplatňovať len pri výrobkoch získaných v spoločenstve. Preto je potrebné definovať zodpovedajúce výrobky, ktoré majú pôvod v tretích krajinách. Definície týchto výrobkov s pôvodom v tretích krajinách, pre ktoré platí toto nariadenie, majú mať čo najbližšie k definícii výrobku spoločenstva.

(42) Nariadenie Komisie (ES) č. 1608/2000 [22], zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 731/2001 [23], ktoré ustanovilo prechodné opatrenia pred zavedením definitívnych opatrení na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1493/1999, udržalo v platnosti do 31. januára 2001 určité ustanovenia týkajúce sa otázok, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. V uvedenom zmysle, s cieľom zabrániť akémukoľvek prerušeniu obchodu s výrobkami, na ktoré sa vzťahujú tieto ustanovenia a toto nariadenie, toto nariadenie má platiť od 1. februára 2001.

(43) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

DOVOZNÉ A VÝVOZNÉ LICENCIE

Článok 1

Spoločné vykonávacie pravidlá

Spoločné podrobné pravidlá na uplatňovanie systému dovozných a vývozných licencií a predbežných osvedčení pre poľnohospodárske výrobky podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1291/2000 platia pre licencie uvedené v tejto kapitole.

Článok 2

Informácie uvedené v licencii

1. Ak kód kombinovanej nomenklatúry špecifikuje obsah alkoholu vo výrobku, musí byť povolená objemová tolerancia 0,4 % v súvislosti s touto špecifikáciou na účely licencie.

Oddiel 20 dovozných licencií a vývozných licencií musí obsahovať jeden z nasledovných zápisov:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

2. V oddiele 8 žiadosti o dovozné licencie a dovozných licenciách musí byť uvedená krajina pôvodu.

V oddiele 7 žiadostí o vývozné licencie a licencií musí byť uvedená krajina určenia alebo oblasť určenia tak, ako je uvedené v článku 9 (6) tohto nariadenia. Ak je uvedená oblasť určenia, treba zaškrtnúť oddiel "povinné: áno". Ak je uvedená krajina určenia, treba zaškrtnúť oddiel "povinné: nie". Okrem toho musí oddiel 20 žiadostí o vývozné licencie a licencií obsahovať tento zápis: "oblasť X povinné". Na žiadosť príslušnej strany môže byť krajina určenia nahradená krajinou, ktorá patrí do tej istej oblasti určenia.

3. Oddiel 14 žiadostí o dovozné licencie a dovozných licencií musí obsahovať nasledujúce doplňujúce informácie, týkajúce sa farby vína alebo muštu: "biele" alebo "červené/ružové".

4. Žiadatelia môžu do jednej žiadosti o dovoznú licenciu zahrnúť výrobky patriace pod viac ako jeden colný kód, a to tak, že vyplnia oddiely 15 a 16 nasledovným spôsobom:

- oddiel 15: popis výrobku uvedený v kombinovanej nomenklatúre,

- oddiel 16: kódy KN.

Popisy výrobkov a kódy KN uvedené v žiadosti musia byť uvedené aj v dovoznej licencii.

Článok 3

Doba platnosti

1. Dovozné licencie platia od dátumu ich vydania, ako je ustanovené v článku 23 (1) nariadenia (ES) č. 1291/2000, do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po tomto dátume.

2. Vývozné licencie platia od dátumu ich vydania, ako je ustanovené v článku 23 (2) nariadenia (ES) č. 1291/2000, do konca druhého mesiaca nasledujúceho po tomto dátume, za žiadnych okolností však nesmú zostať v platnosti po 31. auguste prebiehajúceho roku podľa GATT.

Článok 4

Zábezpeky

1. Zábezpeka pre dovozné licencie je nasledovná:

- koncentrovaná hroznová šťava a mušty: 2,5 EUR/hl,

- ostatná hroznová šťava a mušty: 1,25 EUR/hl,

- nešumivé vína a obohatené vína: 1,25 EUR/hl,

- šumivé vína a likérové vína: 2,5 EUR/hl.

2. Zábezpeka pre vývozné licencie je 8 EUR na 1 hektoliter pri výrobkoch patriacich pod KN kódy 20096011, 20096019, 20096051, 20096071, 22043092 a 22043096 a 2,5 EUR na 1 hektoliter pri všetkých ostatných výrobkoch.

Článok 5

Hlásenia o dovozných licenciách

Každý štvrtok alebo v prvý nasledujúci pracovný deň, ak je štvrtok štátnym sviatkom, členské štáty zašlú Komisii podľa vzoru uvedeného v prílohe I informácie o množstvách a krajinách pôvodu výrobkov, pre ktoré boli vydané dovozné licencie počas predchádzajúceho týždňa, rozdelené podľa kódov kombinovanej nomenklatúry krajín pre štatistiku spoločenstva o vonkajšom obchode.

Ak sa zdá, že množstvá, na ktoré boli v členskom štáte predložené žiadosti o dovozné licencie, predstavujú riziko narušenia trhu, tento členský štát okamžite informuje Komisiu v uvedenom zmysle a oznámi príslušné množstvá rozdelené podľa druhov výrobkov.

KAPITOLA II

OSOBITNÉ DOHODY O VÝVOZNÝCH LICENCIÁCH PODĽA ZMLÚV GATT

Článok 6

Cieľ

Podľa Zmluvy o poľnohospodárstve uzatvorenej počas Uruguajského kola rokovaní o viacstrannom obchode, ďalej len "zmluva", táto kapitola ustanovuje ďalšie pravidlá platné pre vydávanie vývozných licencií s predbežným stanovením náhrady.

Článok 7

Kolísanie celkového množstva počas roka a podávanie žiadostí

1. Celkové množstvo, ktoré je k dispozícii pre každý rok GATT, musí byť rozdelené na šesť častí. Žiadosti o vývozné licencie sa môžu podávať na:

- 25 % celkového množstva do 15. novembra,

- 25 % celkového množstva do 15. januára,

- 15 % celkového množstva do 15. marca,

- 15 % celkového množstva do 30. apríla,

- 10 % celkového množstva do 30. júna,

- 10 % celkového množstva do 31. augusta.

2. Množstvá nepoužité v jednom období sa automaticky prevádzajú do nasledujúceho obdobia v rámci daného roka.

3. Žiadosti o vývozné licencie na prvé obdobie sa môžu podávať od 16. septembra každého roka.

Článok 8

Kategórie a skupiny výrobkov

1. Kategórie výrobkov uvedené v druhom odseku článku 14 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sú uvedené v prílohe II tohto nariadenia.

2. Skupiny výrobkov uvedené v druhej zarážke prvého pododseku článku 4 (2) nariadenia (ES) č. 800/1999, ktoré môžu byť uvedené v žiadosti o licenciu a v licencii v súlade so štvrtým odsekom článku 14 nariadenia (ES) č. 1291/2000, sú uvedené v prílohe III tohto nariadenia.

Článok 9

Žiadosti o vývozné licencie

1. Žiadosti o vývozné licencie sa môžu predkladať príslušným orgánom od stredy do 13,00 hod. nasledujúceho utorka.

2. Žiadosti o vývozné licencie, ktoré jeden vývozca predloží na obdobie uvedené v odseku 1, nesmú prevyšovať maximálne množstvo 30000 hektolitrov na jednu oblasť určenia uvedenú v odseku 6. Žiadosti týkajúce sa tej istej oblasti sa musia predložiť príslušnému orgánu zoskupené do jedného oznámenia.

Ak vývozca podá žiadosť o celkové množstvo prevyšujúce 30000 hektolitrov na jednu oblasť, orgán, ktorému sa predložili žiadosti, zamietne všetky žiadosti.

Ak je celkové množstvo, ktoré je ešte k dispozícii pre určitú oblasť, menšie ako 30000 hektolitrov, orgán, ktorému sa predložili žiadosti, obmedzí žiadosti vývozcov, ktoré toto množstvo prevyšujú tak, aby ich uviedol do súladu s množstvom, ktoré je k dispozícii.

3. Vývozné licencie sa vydávajú v pondelok nasledujúci po utorku uvedenom v odseku 1 alebo v nasledujúci pracovný deň, ak je pondelok štátnym sviatkom, za predpokladu, že Komisia medzitým neprijala iné osobitné opatrenia.

4. Ak množstvá, na ktoré sa predložili žiadosti o licenciu, oznámené Komisii v deň uvedený v článku 12 (1), prevyšujú množstvá, ktoré sú ešte k dispozícii na obdobie uvedené v článku 7 (1), Komisia stanoví akceptačné percento platné pre všetky príslušné žiadosti a pozastaví podávanie žiadostí do začiatku nasledujúceho obdobia.

5. Ak vydávanie požadovaných licencií zahŕňa riziko predčasného vyčerpania rozpočtu pre vinársky sektor, stanoveného v zmluve, Komisia môže prijať budúce žiadosti alebo zamietnuť žiadosti, pri ktorých ešte neboli vydané licencie a pozastaviť podávanie žiadostí najviac na 10 pracovných dní, aj keď je možné prijať rozhodnutie o predĺžení pozastavenia podľa postupu ustanoveného v článku 75 nariadenia (ES) č. 1493/1999.

Ak vydávanie požadovaných licencií zahŕňa riziko prekročenia rozpočtu pre vinársky sektor stanoveného v zmluve, Komisia môže stanoviť akceptačné percento platné pre všetky podané žiadosti a pozastaviť podávanie žiadostí do konca vinárskeho roka.

6. Opatrenia ustanovené v odsekoch 4 a 5 sa môžu prispôsobiť podľa kategórie výrobkov a oblasti určenia. Oblasti určenia sú nasledovné:

- oblasť 1: Afrika,

- oblasť 2: Ázia a Oceánia,

- oblasť 3: východná Európa vrátane SNŠ a

- oblasť 4: západná Európa.

Krajiny v každej oblasti určenia sú uvedené v prílohe IV.

7. V prípadoch, keď je požadované množstvo zamietnuté alebo znížené, musí byť okamžite uvoľnená zábezpeka uvedená v článku 4 (2), ak s ňou súvisiaca žiadosť sa neprijala.

8. Na základe výnimky z odseku 3, v prípade, že je stanovené jedno akceptačné percento menšie ako 85 %, licencie sa vydávajú v tretí pracovný deň po uverejnení tohto percenta v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Pred vydaním môžu vývozcovia buď stiahnuť svoje žiadosti, v tomto prípade sa musí okamžite uvoľniť zábezpeka uvedená v článku 4 (2) tohto nariadenia, alebo výslovne prijať licenciu, v tomto prípade sa môže licencia okamžite vydať.

Článok 10

Prenos licencií

Vydané vývozné licencie sú neprenosné.

Článok 11

Tolerancia

Ďalšie množstvá vyvezené v rámci tolerancie uvedenej v článku 8 (4) nariadenia (ES) č. 1291/2000 nespĺňajú podmienky pre náhradu.

V licenciách v oddiele 22 musí sa uviesť aspoň jeden z nasledovných zápisov:

- Restitución válida para… (cantidad por la que se hava expedido el certificado) como máximo

- Restitutionen omfatter højst… (den mængde, licensen er udstedt for)

- Erstattung gültig für höchstens… (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

- Επιστροφή που ισχύει για… (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

- Refund valid for not more than… (quantity for which licence is issued)

- Restitution valable pour… (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

- Restituzione valida alebo massimo per… (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

- Restitutie voor ten hoogste… (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

- Restitição válida para… (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

- Vientituki voimassa enintään… (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

- Bidrag som gäller för högst… (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas).

Článok 12

Hlásenia členských štátov

1. Členské štáty každú stredu alebo v nasledujúci pracovný deň, ak streda je štátnym sviatkom, hlásia Komisii nasledovné:

a) žiadosti o vývozné licencie s predbežným stanovením náhrady, podané od stredy predchádzajúceho týždňa do utorka alebo o absencii žiadostí;

b) množstvá, na ktoré boli vývozné licencie vydané v predchádzajúci pondelok alebo prípadne v intervale uvedenom v článku 9 (8);

c) množstvá, na ktoré boli stiahnuté žiadosti o licencie podľa článku 9 (8) počas predchádzajúceho týždňa.

V týchto hláseniach musí byť uvedená aj oblasť určenia podľa článku 9 (6).

2. Členské štáty nahlasujú Komisii pred 15. dňom každého mesiaca za predchádzajúci mesiac:

a) množstvá, na ktoré boli vydané vývozné licencie, ale ktoré neboli použité, ako aj oblasť určenia podľa článku 9 (6);

b) množstvá, pri ktorých sa poskytli náhrady bez licencie podľa druhého pododseku článku 4 (1) nariadenia (ES) č. 800/1999.

V týchto hláseniach musia byť uvedené množstvá podľa odseku 1 a výška náhrady.

3. V hláseniach podľa odseku 1 sa musí uviesť:

a) množstvo v hektolitroch pre každý 12-číselný kód výrobku nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady. Ak je licencia vydaná pre viac ako jeden 11- číselný kód v tej istej kategórii, ako je uvedené v prílohe II, je potrebné uviesť číslo kategórie;

b) množstvo pre každý kód rozdelené podľa miesta určenia, ak sa výška náhrady líši podľa miesta určenia;

c) výška náhrady platná pre množstvá, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 c).

Ak je výška náhrady upravená počas doby podania žiadosti o licenciu, žiadosti musia sa rozdeliť podľa každého obdobia, v ktorom je odlišná výška náhrady.

4. Všetky hlásenia podľa odsekov 1, 2 a 3 vrátane "nulových" hlásení, musia byť vyhotovené podľa vzoru v prílohe V.

Článok 13

Rozhodnutia Komisie

1. Ak vzhľadom na hlásenia podľa článku 12 (2) a) je opäť k dispozícii primerané množstvo, Komisia môže rozhodnúť o opätovnom začatí podávania žiadostí o vývozné licencie.

2. Komisia raz mesačne informuje členské štáty o rozsahu, v ktorom sa využili množstvá a výdavky uvedené v ročnej úrovni záväzkov ustanovenej v zmluve pre rok podľa GATT a keď nastane príslušný čas, o ich vyčerpaní.

KAPITOLA III

DOHODY O VSTUPNÝCH CENÁCH HROZNOVEJ ŠŤAVY A MUŠTU

Článok 14

Overovanie podľa zásielok

1. Pri výrobkoch, ktoré patria pod KN kódy 200960 a 220430 uvedené v prílohe I, tretia časť, oddiel I, príloha 2 Spoločného colného sadzobníka a na ktoré sa vzťahujú dohody o vstupných cenách, sa skutočná dovozná cena overuje kontrolou každej zásielky.

2. "Zásielka" znamená tovar predložený na základe deklarácie na uvedenie do voľného obehu. Každá deklarácia sa môže vzťahovať len na tovar toho istého pôvodu, ktorý patrí pod jeden kód kombinovanej nomenklatúry.

Článok 15

Kontrola

1. Dovozná cena, na základe ktorej sú výrobky uvedené v článku 14 klasifikované v kombinovanej nomenklatúre, sa musí rovnať cene fob týchto výrobkov v ich krajine pôvodu zvýšenej o poistné náklady a náklady na dopravu do miesta vstupu na colné územie spoločenstva.

2. Ak nie je možné určiť dovoznú cenu na základe odseku 1 tohto článku, výrobky uvedené v článku 14 sa klasifikujú v kombinovanej nomenklatúre na základe colnej hodnoty určenej v súlade s článkami 30 a 31 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 [24].

KAPITOLA IV

VÝVOZNÉ NÁHRADY VO VINÁRSKOM SEKTORE

Článok 16

Frekvencia

Vývozné náhrady vo vinárskom sektore sa pravidelne prehodnocujú, a to najmenej raz za každý vinársky rok.

Článok 17

Licenčná požiadavka

Okrem dodávok na osobitné účely uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 800/1999 a dodávok množstiev uvedených v prílohe III (K) nariadenia č. 1291/2000 sa náhrady poskytujú pri predložení dôkazu, že výrobky sa vyviezli na základe vývoznej licencie.

Článok 18

Dôkaz

1. Náhrady sa poskytnú pri predložení dôkazu, že k vyvezeným výrobkom sa priložilo osvedčenie o analýze vydané úradným orgánom členského štátu výrobcu alebo vyvážajúceho členského štátu, ktoré osvedčuje, že spĺňajú kvalitatívne normy spoločenstva pre príslušné výrobky alebo ak takéto normy neexistujú, národné normy uplatňované vyvážajúcim členským štátom.

V prípade stolových vín alebo likérových vín iných ako likérové vína vur musí sa ďalej predložiť dôkaz, že ich schválil degustačný výbor menovaný vyvážajúcim členským štátom. Ak tento členský štát nie je výrobcom, musí sa predložiť dôkaz, že príslušné víno je stolové víno alebo likérové víno spoločenstva.

V osvedčení uvedenom v prvom pododseku sa musia uviesť aspoň nasledovné informácie:

a) pre stolové víno alebo likérové víno iné ako likérové víno vur:

- farba,

- celkový objemový obsah alkoholu,

- skutočný objemový obsah alkoholu,

- celková kyslosť,

- tam, kde je to primerané, že príslušné víno je víno uvedené v článku 28 (1) nariadenia (ES) č. 1493/1999 vyrobené nad rámec bežného množstva alebo množstvo takéhoto vína v prípade vývozu vína, ktoré je výsledkom sceľovania alebo zmiešania;

b) pre koncentrovaný hroznový mušt meranie zaznamenané pri teplote 20 °C refraktometrom použitým v súlade s metódou uvedenou v prílohe I (6) nariadenia (ES) č. 1493/1999.

2. Vývozcovia sú povinní oznámiť príslušnému orgánu členského štátu:

a) pri vínach, ktoré sú výsledkom sceľovania pôvod a množstvo použitých vín;

b) čísla a dátumy sprievodných dokumentov.

3. Ak je stolové víno, pre ktoré sa požaduje náhrada, výsledkom sceľovania podľa definície v hlave II kapitoly V nariadenia (ES) č. 1622/2000 alebo zmiešania stolových vín, ktoré spĺňajú podmienky pre rôznu výšku náhrady, výška náhrady sa vypočíta v pomere k množstvám stolového vína pri sceľovaní alebo zmiešavaní.

Článok 19

Kontroly členskými štátmi

1. Členské štáty môžu ustanoviť, že povolenie uvedené v druhej zarážke článku 18 (1) udeľujú regionálne výbory, ktoré osvedčia, že víno má kvalitatívne vlastnosti stolových vín pestovateľských regiónov, z ktorých pochádza.

2. Členské štáty vykonajú všetky potrebné kroky na vykonanie kontrol uvedených v článkoch 17 a 18. Článok 18, s výnimkou jeho odseku 2 b), však neplatí pre dodávky stolového vína uvedené v článku 36 (1) a) nariadenia (ES) č. 800/1999, pri ktorých sa neuplatňuje postup uvedený v článku 26 uvedeného nariadenia alebo nariadenia (EHS) č. 565/80.

3. Na účely článku 18 (2) b) nesmie vyvážajúci členský štát využiť článok 4 (2) nariadenia (ES) č. 2238/93.

KAPITOLA V

OSVEDČENIA A SPRÁVY O ANALÝZE PRE VÍNO, HROZNOVÚ ŠŤAVU A MUŠT PRI DOVOZE

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 20

Požadované dokumenty

Osvedčenie a správa o analýze uvedené v článku 68 (1) a) i) prípadne ii) nariadenia (ES) č. 1493/1999 musí tvoriť jeden dokument:

a) ktorého časť "osvedčenie" vyhotoví orgán tretej krajiny, v ktorej mal výrobok pôvod;

b) ktorého časť "správa o analýze" vyhotoví úradné laboratórium uznané treťou krajinou, v ktorej mal výrobok pôvod.

Článok 21

Obsah správy o analýze

Správa o analýze musí obsahovať nasledujúce informácie:

a) v prípade vín a hroznového muštu v procese kvasenia:

- celkový objemový obsah alkoholu,

- skutočný objemový obsah alkoholu;

b) v prípade hroznového muštu a hroznovej šťavy, hustota;

c) v prípade vín, hroznového muštu a hroznovej šťavy:

- celkový suchý extrakt,

- celková kyslosť,

- obsah prchavých kyselín,

- obsah kyseliny citrónovej,

- celkový obsah oxidu siričitého,

- prítomnosť odrôd získaných medzidruhovým krížením (priame hybridy výrobcu alebo iné odrody, ktoré nepatria do druhu Vitis vinifera).

Článok 22

Oslobodenia

1. Žiadne osvedčenie ani správu o analýze nie je potrebné predložiť pri výrobkoch s pôvodom v tretích krajinách, ktoré prichádzajú z týchto krajín v označených nádobách s objemom najviac päť litrov, vybavených jednorazovým uzáverom, ak celkové prepravované množstvo neprevyšuje 100 litrov bez ohľadu na to, či sa skladá z oddelených zásielok.

2. Okrem toho nie je potrebné predložiť žiadne osvedčenie ani správu o analýze pri:

a) množstvách výrobkov, ktoré neprevyšujú 30 litrov na jedného cestujúceho nachádzajúce sa v osobnej batožine cestujúcich v zmysle článku 45 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 [25];

b) množstvách vína, ktoré neprevyšujú 30 litrov zasielaných v zásielkach od jednej súkromnej osoby druhej súkromnej osobe v zmysle článku 29 nariadenia (EHS) č. 918/83;

c) víne a hroznovej šťave v označených nádobách s objemom najviac päť litrov, vybavených jednorazovým uzáverom, ktoré majú pôvod v tretích krajinách a prichádzajú z týchto krajín a ktorých ročný dovoz do spoločenstva je menší ako 1000 hektolitrov. Príslušné krajiny sú uvedené v prílohe VI tohto nariadenia;

d) víne a hroznovej šťave, ktoré sú súčasťou osobného majetku súkromných osôb pri sťahovaní;

e) víne a hroznovej šťave pre veľtrhy definované v príslušných ustanoveniach nariadenia (EHS) č. 918/83, ak sú príslušné výrobky uložené v označených nádobách s objemom najviac dva litre vybavené jednorazovým uzáverom;

f) množstvách vína, hroznového muštu a hroznovej šťavy dovážaných na účely vedeckých a technických pokusov pri maximálnom objeme jeden hektoliter;

g) vínach a hroznovej šťave určených pre diplomatické zastupiteľstvá, konzuláty a podobné zariadenia, dovezených ako súčasť bezcolného prídelu;

h) vínach a hroznovej šťave, ktoré sa nachádzajú na palube medzinárodných dopravných prostriedkov ako zásoby potravín.

3. Prípad výnimky uvedenej v odseku 1 sa nesmie kombinovať s prípadmi výnimiek uvedených v odseku 2.

Článok 23

Vylúčenie

Táto kapitola neplatí pre likérové vína Boberg, ku ktorým je priložené osvedčenie o určení pôvodu.

Oddiel 2

Požiadavky, ktoré musia byť splnené a podrobné pravidlá pre vyhotovovanie a používanie osvedčenia a správy o analýze pri dovoze vína, hroznovej šťavy a hroznového muštu

Článok 24

Dokument V I 1

1. Osvedčenie a správa o analýze pre každú zásielku určenú na dovoz do spoločenstva sa musia vyhotoviť v jednom dokumente V I 1. "Zásielka" znamená množstvo výrobku, ktoré odosiela jeden odosielateľ jednému príjemcovi.

Tento dokument sa musí vyhotoviť na formulári V I 1, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe VII a spĺňa technické požiadavky uvedené v prílohe VIII. Musí ho podpísať úradník úradného orgánu alebo predstaviteľ uznaného laboratória uvedeného v článku 29.

2. Ak príslušný výrobok nie je určený na priamu ľudskú spotrebu, vo formulári V I 1 nie je potrebné vyplniť časť správa o analýze.

V prípade vína uloženého v označených nádobách, ktorých objem neprevyšuje 60 litrov vybavených jednorazovým uzáverom, a za predpokladu, že víno má pôvod v krajine uvedenej v prílohe IX, ktorá poskytla osobitné záruky prijaté spoločenstvom, v časti správa o analýze vo formulári V I 1 nie je potrebné vyplniť nasledujúce údaje:

- skutočný objemový obsah alkoholu,

- celková kyslosť,

- celkový obsah oxidu siričitého.

Článok 25

Popis dokumentov

1. Formuláre V I 1 musia pozostávať z originálu vyplneného strojopisom alebo ručne a z kópie, ktorá sa predkladá spolu s originálom v uvedenom poradí. Formuláre V I 2 musia pozostávať z originálu a dvoch kópií v uvedenom poradí. Formulár V I 2 musí byť výpis vyhotovený v súlade so vzorom uvedeným v prílohe X, ktorý obsahuje údaje uvedené v dokumente V I 1 alebo inom výpise V I 2, a opečiatkovaný colným úradom spoločenstva.

Originál aj kópia sa musí priložiť k výrobku. Formuláre V I 1 a V I 2 sa musia vyplniť strojopisom alebo ručne alebo ekvivalentnými technickými prostriedkami, ktoré uzná úradný orgán. Formuláre vyplňované ručne sa musia vyplniť atramentom a tlačenými písmenami. Nepovoľuje sa žiadne vymazávanie ani prepisovanie. Akékoľvek zmeny sa robia preškrtnutím nesprávnych údajov a tam, kde je to primerané, doplnením požadovaných údajov. Akúkoľvek zmenu vykonanú týmto spôsobom musí schváliť jej autor, prípadne opečiatkovať úradná organizácia, laboratórium alebo colné orgány.

2. Dokumenty V I 1 a výpisy V I 2 musia mať poradové číslo, v prípade dokumentov V I 1 pridelené úradnou organizáciou, ktorej úradník podpíše osvedčenie, a v prípade výpisov V I 2 pridelené colným úradom, ktorý ich opečiatkuje v súlade s článkom 28 (2) a (3).

Článok 26

Zjednodušený postup

1. Dokumenty V I 1, ktoré vyhotovia výrobcovia vína v tretích krajinách uvedených v prílohe IX, ktorí poskytli osobitné záruky prijaté spoločenstvom, sa považujú za osvedčenia alebo správy o analýze vyhotovené organizáciami a laboratóriami uvedenými v zozname podľa článku 29, ak výrobcovia dostali individuálne povolenie od príslušných orgánov týchto tretích krajín a podliehajú ich kontrole.

2. Schválení výrobcovia uvedení v odseku 1 musia použiť formuláre V I 1, pričom v oddiele 10 uvedú názov a adresu úradnej organizácie tretej krajiny, ktorá ich schválila. Výrobcovia vyplnia formulár, kde okrem toho uvedú:

- v oddiele 1 svoje mená a adresy a registračné čísla v tretích krajinách uvedených v prílohe IX,

- v oddiele 11 aspoň údaje uvedené v článku 24 (2).

Podpíšu sa na mieste určenom v oddieloch 10 a 11 po preškrtnutí slov "meno a funkcia úradníka".

Nevyžadujú sa pečiatky ani názov a adresa laboratória.

Článok 27

Výnimky

1. Uplatňovanie článkov 24 (2) a 26 sa môže pozastaviť, ak sa zistí, že výrobky, pre ktoré platia tieto opatrenia, sa falšovali, čo pravdepodobne môže vystaviť spotrebiteľov zdravotným rizikám, alebo sa použili vinárske postupy, ktoré sa nepovoľujú v spoločenstve.

2. Články 24 (2) a 26 platia do nadobudnutia platnosti zmluvy vyplývajúcej z rokovaní so Spojenými štátmi americkými o zmluve o obchode s vínom, najneskôr však do 31. decembra 2003.

Článok 28

Použitie

1. Originál a kópia dokumentov V I 1 alebo výpisov V I 2 musia byť predložiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa vykonávajú colné formality požadované pre uvedenie zásielky, ktorej sa týkajú, do voľného obehu po dokončení týchto formalít.

Tam, kde je to potrebné, orgány potvrdia zadnú stranu dokumentu V I 1 alebo výpisu V I 2. Originál vrátia príslušnej osobe a kópiu uchovávajú aspoň päť rokov.

2. Ak sa má zásielka uznať ako úplná pred uvedením do voľného obehu, nový odosielateľ predloží colným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad zásielkou, dokument V I 1 alebo výpis V I 2 týkajúci sa tejto zásielky a taktiež tam, kde je to primerané, následne vyplnený formulár V I 2.

Orgány overia, či údaje uvedené v dokumente V I 1 súhlasia s údajmi uvedenými vo formulári V I 2, alebo či údaje uvedené vo výpise V I 2 súhlasia s údajmi uvedenými v následne vyplnenom formulári V I 2 a potom opečiatkujú formulár V I 2, ktorý potom predstavuje ekvivalent výpisu V I 2, a potvrdia dokument alebo predchádzajúci výpis v uvedenom zmysle. Výpis a originál dokumentu V I 1 alebo predchádzajúceho výpisu V I 2 vrátia novému odosielateľovi a kópiu dokumentu alebo predchádzajúceho výpisu uchovávajú aspoň päť rokov.

Formulár V I 2 však nie je potrebné vypĺňať, ak sa zásielka výrobku opätovne vyváža do tretej krajiny.

3. Ak sa zásielka pred uvedením do voľného obehu rozdelí, príslušná osoba odovzdá originál a kópiu dokumentu V I 1 alebo výpisu V I 2 týkajúceho sa zásielky, ktorá sa má rozdeliť, colným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad na zásielkou, ako aj formulár V I 2 a následne vyplnené dve kópie pre každú novú zásielku.

Orgány overia, či údaje uvedené v dokumente V I 1 alebo vo výpise V I 2 súhlasia s údajmi uvedenými v následne vyplnenom formulári V I 2 pre každú novú zásielku a potom opečiatkujú formulár V I 2, ktorý potom predstavuje ekvivalent výpisu V I 2, a v uvedenom zmysle potvrdia zadnú stranu dokumentu V I 1 alebo výpisu V I 2, z ktorého vychádzal. Výpis V I 2 spolu s dokumentom V I 1 alebo predtým vyplneným výpisom vrátia príslušnej osobe a kópiu každého z týchto dokumentov uchovávajú aspoň päť rokov.

Článok 29

Zoznam príslušných orgánov

1. Komisia vypracuje a aktualizuje zoznamy, ktoré obsahujú názvy a adresy organizácií a laboratórií, ako aj vinárskych výrobcov oprávnených vyhotovovať dokumenty V I 1, a to na základe oznámení od príslušných orgánov tretích krajín. Tieto zoznamy uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev.

2. Oznámenia od príslušných orgánov tretích krajín uvedené v odseku 1 musia obsahovať:

a) názvy a adresy úradných organizácií a laboratórií schválených alebo menovaných s cieľom vyhotovenia dokumentov V I 1;

b) názvy, adresy a úradné registračné čísla vinárskych výrobcov oprávnených vyhotovovať dokumenty V I 1.

Zoznamy musia obsahovať len organizácie a laboratóriá uvedené v bode a) prvého pododseku, ktoré príslušné orgány príslušnej tretej krajiny poverili, aby Komisii a členským štátom na požiadanie poskytli akékoľvek informácie potrebné na hodnotenie údajov uvedených v dokumente.

3. Tieto zoznamy sa musia aktualizovať predovšetkým tak, aby zohľadňovali zmeny adries a/alebo názvov organizácií alebo laboratórií.

Článok 30

Nepriamy dovoz

V prípadoch, keď sa víno vyváža z tretej krajiny, na území ktorej sa vyrobilo (ďalej len "krajina pôvodu") do inej tretej krajiny (ďalej len "vyvážajúca krajina"), z ktorej sa potom vyváža do spoločenstva, príslušné orgány vyvážajúcej krajiny môžu vyhotoviť dokument V I 1 pre príslušné víno na základe dokumentu V I 1 alebo jeho ekvivalentu vyhotoveného príslušnými orgánmi krajiny pôvodu, a to bez vykonávania ďalších analýz vína, ak toto víno:

a) už bolo naplnené do fliaš a označené v krajine pôvodu a takto zostane alebo

b) sa vyváža hromadne z krajiny pôvodu a plní sa do fliaš a označuje vo vyvážajúcej krajine bez akéhokoľvek ďalšieho spracovania.

Príslušný orgán vyvážajúcej krajiny v dokumente V I 1 osvedčí, že príslušné víno je víno, na ktoré sa vzťahuje prvý pododsek a že spĺňa podmienky v ňom uvedené.

Článok 31

Súlad vinárskych postupov

1. Podľa článku 45 a článku 46 (1) a), b), a c) nariadenia (ES) č. 1493/1999 a podľa ustanovení prijatých na ich vykonávanie, výrobky s pôvodom v tretích krajinách sa môžu ponúkať alebo dodávať na priamu ľudskú spotrebu len vtedy, ak boli v prípade vinárskych postupov uvedených v prílohe V (C), (D) a (E) nariadenia (ES) č. 1493/1999 vyrobené v súlade s limitmi určenými pre vinohradnícku oblasť spoločenstva, v ktorej sú rovnaké prirodzené výrobné podmienky ako v pestovateľskom regióne, v ktorom majú pôvod.

Hodnotenie ekvivalencie výrobných podmienok sa vykonáva na základe návrhov príslušných orgánov príslušnej tretej krajiny v súlade s postupom ustanoveným v článku 75 nariadenia (ES) č. 1493/1999.

2. Ak majú príslušné orgány členského štátu podozrenie, že výrobok s pôvodom v tretej krajine nezodpovedá odseku 1, bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 32

Osobitné pravidlá pre určité vína

1. V prípade likérových vín a vín obohatených na destiláciu sa dokumenty V I 1 uznávajú ako platné len vtedy, ak úradná organizácia uvedená v článku 20 uviedla v oddiele 15 nasledovný zápis:

"alkohol pridaný do tohto vína je osvedčený ako vínny alkohol."

K tomu zápisu sa musia pripojiť nasledovné informácie:

a) úplný názov a adresa vydávajúcej organizácie;

b) podpis úradníka organizácie;

c) pečiatka organizácie.

2. Pre vína, ktoré spĺňajú podmienky pre zníženie tarify pri dovoze do spoločenstva, môžu dokumenty V I 1 slúžiť ako osvedčenie určenia pôvodu, ktorý spĺňa podmienky pre takéto dohody, ak úradná organizácia uviedla v oddiele 15 nasledujúci zápis:

"víno, na ktoré sa vzťahuje tento dokument, je osvedčené ako víno vyrobené v… vinohradníckom regióne a pridelilo sa mu určenie pôvodu uvedené v oddiele 6 v súlade s ustanoveniami krajiny pôvodu."

K tomu zápisu sa musia byť pripojiť informácie ustanovené v druhom pododseku odseku 1.

KAPITOLA VI

ANALYTICKÉ VÝNIMKY PRE URČITÉ DOVEZENÉ VÍNA

Článok 33

1. Do spoločenstva sa môžu dovážať na priamu ľudskú spotrebu nasledujúce vína:

a) vína s pôvodom v Maďarsku, ktorých celkový objemový obsah alkoholu prevyšuje 15 obj. %, bez obohatenia, určené:

i) slovami "Tokaji Aszu" alebo "Tokaji Aszu-eszencia" alebo "Tokaji Eszencia" alebo "Tokaji Szamorodni"; alebo

ii) pojmom "Kueloenleges Minoeségue bor" (víno vynikajúcej kvality), ku ktorému je doplnené geografické označenie a jeden z nasledujúcich zápisov:

- "késöl szüretelésü bor"

- "válogatott szüretelésü bor",

- "töppedt szölöböl készült bor",

- "aszubor";

b) vína s pôvodom vo Švajčiarsku porovnateľné s kvalitnými vínami vur, ak sú povinne určené geografickým označením a ich celková kyslosť vyjadrená kyselinou vínnou, je menšia ako 4,5, ale viac ako 3 gramy na liter, pričom sú aspoň na 85 % získané z hrozna jednej alebo viacerých z nasledujúcich viničových odrôd:

- Chasselas,

- Müller-Thurgau,

- Sylvaner,

- Pinot noir,

- Merlot;

c) vína s pôvodom v Rumunsku, ktorých celkový objemový obsah alkoholu prevyšuje 15 % vol, bez obohatenia, určené ako "VSOC" alebo "Vinuri de calitate superioara cu denumire de origine si trepte de calitate" a ktoré majú jedno z nasledujúcich geografických označení:

- Cernavoda,

- Cotnari,

- Medgidia,

- Murfatlar,

- Nazarcea,

- Pietroasa.

2. Na účely odseku 1 a), b) a c) úradná organizácia krajiny pôvodu, ktorá je oprávnená vyhotoviť dokument V I 1 uvedený v tomto nariadení, do oddielu 15 tohto dokumentu zapíše nasledujúce:

"Týmto sa osvedčuje, že toto víno spĺňa podmienky ustanovené v článku 68 (1) b) i)) ii)) nariadenia (ES) č. 1493/1999 a v nariadení (ES) č. 883/2001."

Úradná organizácia osvedčí tento zápis pripojením svojej pečiatky.

KAPITOLA VII

DEFINÍCIE URČITÝCH VÝROBKOV VO VINÁRSKOM SEKTORE, KTORÉ MAJÚ PÔVOD V TRETÍCH KRAJINÁCH

Článok 34

Definície

Definície nasledovných výrobkov vo vinárskom sektore, ktoré majú pôvod v tretích krajinách a patria pod KN kódy 2009 a 2004, musia zodpovedať definíciám uvedeným v prílohe XI:

a) čerstvý hroznový mušt, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu;

b) koncentrovaný hroznový mušt;

c) rektifikovaný koncentrovaný hroznový mušt;

d) likérové víno;

e) šumivé víno;

f) sýtené šumivé víno;

g) perlivé víno;

h) sýtené perlivé víno;

i) víno z neskorého zberu hrozna.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 35

Zrušenie

Týmto sa rušia nariadenia (EHS) č. 3388/81, (EHS) č. 3389/81, (EHS) č. 3590/85 a (ES) č. 1685/95 a (ES) č. 1281/1999.

Článok 36

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobudne účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatňuje sa od 1. februára 2001.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. apríla 2001

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 328, 23.12.2000, s. 2.

[3] Ú. v. ES L 341, 28.11.1981, s. 19.

[4] Ú. v. ES L 328, 22.12.1999, s. 60.

[5] Ú. v. ES L 341, 28.11.1981, s. 24.

[6] Ú. v. ES L 284, 28.11.1995, s. 6.

[7] Ú. v. ES L 343, 20.12.1985, s. 20.

[8] Ú. v. ES L 135, 8.5.1998, s. 4.

[9] Ú. v. ES L 161, 12.7.1995, s. 2.

[10] Ú. v. ES L 289, 16.11.2000, s. 21.

[11] Ú. v. ES L 153, 19.6.1999, s. 38.

[12] Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

[13] Ú. v. ES L 272, 3.10.1990, s. 1.

[14] Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 1.

[15] Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11.

[16] Ú. v. ES L 14, 18.1.2001. s. 22.

[17] Ú. v. ES L 200, 10.8.1993, s. 10.

[18] Ú. v. ES L 188, 21.7.1999, s. 33.

[19] Ú. v. ES L 62, 7.3.1980, s. 5.

[20] Ú. v. ES L 199, 22.7.1983, s. 12.

[21] Ú. V. ES L 337, 31.12.1993, s. 94 a 178.

[22] Ú. v. ES L 185, 25.7.2000, s. 24.

[23] Ú. v. ES L 102, 12.4.2001, s. 33.

[24] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

[25] Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Kategórie výrobkov uvedené v článku 8 (1)

Kód | Kategória |

200960119100200960199100200960519100200960719100220430929100220430969100 | 1 |

220430949100220430989100 | 2 |

220421799910220429629910220429649910220429659910 | 3 |

220421799100220429629100220429649100220429659100 | 4.1 |

220421809100220429719100220429729100220429759100 | 4.2 |

220421799200220429629200220429649200220429659200 | 5.1 |

220421809200220429719200220429729200220429759200 | 5.2 |

220421839100220429839100 | 6.1 |

220421849100220429849100 | 6.2 |

220421949910220421989910220429949910220429989910 | 7 |

220421949100220421989100220429949100220429989100 | 8 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Skupiny výrobkov uvedené v článku 8 (2)

Kód výrobku v nomenklatúre poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady | Skupina |

200960119100200960199100200960519100200960719100 | A |

220430929100220430969100 | B |

220430949100220430989100 | C |

220421799910220421799200220421799910220421839100 | D |

220421809100220421809200220421849100 | E |

220429629100220429629200220429629910220429649100220429649200220429649910220429659100220429659200220429659910220429839100 | F |

220429719100220429719200220429729100220429729200220429759100220429759200220429849100 | G |

220421949910220421989910 | H |

220429949910220429989910 | I |

220421949100220421989100 | J |

220429949100220429989100 | K |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Zoznam krajín podľa zóny určenia uvedených v článku 9 (6)

Zóna 1: Afrika

Angola, Benin, Botswana, Britské teritórium Indického oceánu, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapverdské ostrovy (Kapverdy), Stredoafrická republika, Čad, Komorské ostrovy (Komory), Kongo (Brazzaville), Pobrežie slonoviny, Djibouti, Egypt, Rovníková Guinea, Eritrea, Etiópia, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa, Lesotho, Libéria, Líbya, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretánia, Maurícius, Mayotte, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Rwanda, Svätá Helena a závislé územia, Ostrov sv. Tomáša a Princov ostrov, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Sudán, Svazijsko, Tanzánia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Zóna 2: Ázia a Australázia

Afganistan, americká Oceánia, austrálska Oceánia, Bahrajn, Bangladéš, Bhután, Brunej, Kambodža, Čína, Federálne štáty Mikronézie, Fidži, Francúzska Polynézia, Hongkong, India, Indonézia, Irán, Irak, Japonsko, Jordánsko, Kiribati, Kuvajt, Laos, Libanon, Macao, Malajzia, Maledivy, Marshallove ostrovy, Mongolsko, Mjanmarsko, Nauru, Nepál, Nová Kaledónia a závislé územia, Nový Zéland, Nový Zéland – Oceánia, Severná Kórea, Severné Mariany, Omán, Pakistan, Papua – Nová Guinea, Filipíny, Pitcairn, Katar, Samoa, Saudská Arábia, Singapúr, Južná Kórea, Srí Lanka, Sýria, Taiwan, Thajsko, Tonga, Tuvalu, Spojené Arabské Emiráty, Vanuatu, Vietnam, Wallisove ostrovy a Futuna, Západný breh a pásmo Gazy, Jemen.

Zóna 3: Východná Európa a krajiny spoločenstva nezávislých štátov

Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Česká republika, Estónsko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan.

Zóna 4: Západná Európa

Andorra, Ceuta a Melilla, Gibraltár, Faerské ostrovy, Island, Lichtenštajnsko, Malta, Nórsko, San Marino, Vatikán.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

Hlásenia uvedené v článku 12 (4)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

Zoznam krajín uvedených v článku 22

- Kanada

- Irán

- Libanon

- Čínska ľudová republika

- Taiwan

- India

- Bolívia

- Republika San Marino

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

Dokument V I 1 uvedený v článku 24 (1)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

Technické pravidlá pre formuláre V I 1 a V I 2 uvedené v článkoch 24 a 25

A. Tlačenie formulárov

1. Veľkosť formulára má byť približne 210 x 297 mm

2. Musí byť použitý biely papier určený na písanie o hmotnosti aspoň 40 g/m2.

3. Každý formulár musí obsahovať názov a adresu alebo značku tlačiarne.

4. Formuláre sa vytlačia v jednom z úradných jazykov spoločenstva; v prípade formulárov V I 2 určia jazyk formulára príslušné orgány členského státu, v ktorom má byť formulár opečiatkovaný.

B. Vyplņovanie formulárov

1. Formuláre sa vyplnia v jazyku, v ktorom sú vytlačené.

2. Každý formulár musí mať poradové číslo, ktoré pridelí:

- v prípade formulárov V I 1 úradný orgán, ktorý podpisuje časť "osvedčenie",

- v prípade formulárov V I 2 colný úrad, ktorých ich opečiatkuje.

3. Popis výrobku v oddiele 6 formuláru V I 1 a v oddiele 5 formuláru V I 2 výpis sa musí uviesť v súlade s článkom 32 nariadenia (ES) č. 2392/89.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IX

Zoznam krajín uvedených v článku 24 (2) a v článku 26

- Austrália

- Spojené štáty americké

--------------------------------------------------

PRÍLOHA X

Dokument V I 2 uvedený v článku 25 (1)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA XI

Definície uvedené v článku 34

Na účely ustanovení tohto nariadenia týkajúcich sa dovozu:

a) "čerstvý hroznový mušt, ktorého kvasenie sa zastavilo pridaním alkoholu," znamená výrobok, ktorý:

- má skutočný objemový obsah alkoholu 12 obj. % alebo viac, ale menej ako 15 obj. %, a

- je získaný pridaním výrobku vyrobeného destiláciou vína k nekvasenému hroznovému muštu s prirodzeným objemovým obsahom alkoholu najmenej 8,5 obj. % a vyrobeného výlučne z odrôd viniča hroznorodého povolených v tretej krajine pôvodu;

b) "koncentrovaný hroznový mušt" znamená nekaramelizovaný hroznový mušt, ktorý:

- sa získa čiastočnou dehydratáciou hroznového muštu vykonanou akoukoľvek metódou, ktorá sa schváli v ustanoveniach tretej krajiny pôvodu a ktorú nezakazujú pravidlá spoločenstva, okrem priameho ohrievania, a to tak, aby údaj, ktorý ukáže refraktometer použitý v súlade s metódou predpísanou v prílohe XVIII nariadenia (ES) č. 1622/2000 pri teplote 20 °C, nebol menší ako 50,9 %,

- sa vyrobí výlučne z odrôd viniča hroznorodého povolených v tretej krajine pôvodu a

- sa získa z hroznového muštu s minimálnym prirodzeným objemovým obsahom alkoholu stanoveným treťou krajinou pôvodu na výrobu vína určeného na priamu ľudskú spotrebu; tento obsah alkoholu nesmie byť menší ako 8,5 obj. %.

Skutočný objemový obsah alkoholu v koncentrovanom hroznovom mušte, ktorý neprevyšuje 1 obj. %, je povolený.

c) "Rektifikovaný koncentrovaný hroznový mušt" znamená tekutý nekaramelizovaný výrobok, ktorý:

i) sa získa čiastočnou dehydratáciou hroznového muštu, vykonanou akoukoľvek metódou, ktorá je schválená v ustanoveniach tretej krajiny pôvodu a ktorú nezakazujú pravidlá, okrem priameho ohrievania, a to tak, aby údaj, ktorý ukáže refraktometer použitý v súlade s metódou predpísanou v prílohe XVIII nariadenia (ES) č. 1622/2000 pri teplote 20 °C, nebol menší ako 61,7 %;

ii) prešiel spracovaním, ktoré sa schváli v ustanoveniach tretej krajiny pôvodu a ktoré pravidlá spoločenstva pre odkyslenie a odstránenie zložiek okrem cukru;

iii) má nasledovné vlastnosti:

- pH nie je vyššie ako 5 pri 25 ° Brix,

- optická hustota pri 425 nm na hrúbku 1 cm najviac 0,100 v hroznovom mušte koncentrovanom pri 25 ° Brix,

- obsah sacharózy nezistiteľný analytickou metódou, ktorá sa má definovať,

- Folinov-Ciocalteauov index nie je vyšší ako 6 pri 25 ° Brix,

- titračná kyslosť nie je vyššia ako 15 miliekvivalentov na kilogram všetkých cukrov,

- obsah oxidu siričitého nie je vyšší ako 25 miligramov na kilogram všetkých cukrov,

- celkový obsah katiónov nie je vyšší ako 8 miliekvivalentov na kilogram všetkých cukrov,

- vodivosť pri 25 ° Brix a 20 °C nie je vyššia ako 120 mikrosiemensov na centimeter,

- obsah hydroxymetylfurfuralu nie je vyšší ako 25 miligramov na kilogram všetkých cukrov,

- prítomnosť mezoinositolu;

iv) sa vyrobí výlučne z odrôd viniča hroznorodého povolených v tretej krajine pôvodu a

v) sa získa z hroznového muštu s minimálnym prirodzeným objemovým obsahom alkoholu stanoveným treťou krajinou pôvodu na výrobu vína určeného na priamu ľudskú spotrebu; tento obsah alkoholu nesmie byť menší ako 8,5 obj. %.

Skutočný objemový obsah alkoholu v koncentrovanom rektifikovanom hroznovom mušte, ktorý neprevyšuje 1 % vol, sa povolí.

d) "Likérové víno" znamená výrobok, ktorý:

- má skutočný objemový obsah alkoholu aspoň 15 obj. % a nie viac ako 22 obj. % a celkový objemový obsah alkoholu aspoň 17,5 obj. %, a

- sa získa z hroznového muštu podliehajúceho kvaseniu alebo vína alebo z kombinácie týchto výrobkov, ktoré musia pochádzať z druhov vína povolených v tretej krajine pôvodu na výrobu likérového vína a má začiatočný prirodzený objemový obsah alkoholu aspoň 12 obj. %, ako aj pridaním:

i) jednotlivo alebo v kombinácii neutrálneho alkoholu vínneho pôvodu vrátane alkoholu vyrobeného destiláciou sušeného hrozna, ktorý má skutočný objemový obsah alkoholu aspoň 96 obj. % a vína alebo sušeného hroznového destilátu, ktorý má skutočný objemový obsah alkoholu aspoň 52 obj. % a nie viac ako 86 obj. %;

ii) spolu s jedným alebo viacerými z nasledovných výrobkov tam, kde je to primerané:

- koncentrovaný hroznový mušt,

- kombinácia jedného z výrobkov uvedených v bode i) s hroznovým muštom alebo hroznovým muštom podliehajúcim kvaseniu.

Určité kvalitné likérové vína, pri ktorých sa výrobné podmienky uznávajú ako podmienky ekvivalentné podmienkam pre kvalitné vína vur a ktoré sa uvedú v zozname, však môžu:

- mať celkový objemový obsah alkoholu menej ako 17,5 obj. %, ale nie menej ako 15 obj. %, ak tak výslovne stanovili právne predpisy tretej krajiny, ktoré pre nich platili pred 1. januárom 1985,

- sa získa z hroznového muštu s prirodzeným objemovým obsahom alkoholu menej ako 12 obj. %, ale nie menej ako 10,5 obj. %;

e) "Šumivé víno" znamená výrobok, ktorý:

- má skutočný objemový obsah alkoholu aspoň 8,5 obj. %,

- je získaný prvotným alebo druhotným alkoholovým kvasením čerstvého hrozna, hroznového muštu alebo vína a

- z ktorého sa po otvorení nádoby uvoľňuje kysličník uhličitý, ktorý vznikol výlučne ako produkt kvasenia a ktoré má pri skladovaní v uzavretých nádobách pri teplote 20 °C vďaka prítomnosti kysličníka uhličitého v roztoku zvýšený tlak presahujúci 3 bary;

f) "sýtené šumivé víno" znamená výrobok, ktorý:

- má skutočný objemový obsah alkoholu aspoň 8,5 obj. %,

- sa získa z vína,

- z ktorého sa po otvorení nádoby uvoľňuje kysličník uhličitý, ktorý vznikol úplne alebo čiastočne pridaním tohto plynu,

- má pri skladovaní v uzavretých nádobách pri teplote 20 °C vďaka prítomnosti kysličníka uhličitého v roztoku zvýšený tlak presahujúci 3 bary;

g) "perlivé víno" znamená výrobok, ktorý:

- má skutočný objemový obsah alkoholu aspoň 8,5 obj. %,

- má pri skladovaní v uzavretých nádobách pri teplote 20 °C vďaka prítomnosti endogénneho kysličníka uhličitého v roztoku zvýšený tlak aspoň 1 bar a nie viac ako 2,5 barov;

h) "sýtené perlivé víno" znamená výrobok, ktorý:

- má skutočný objemový obsah alkoholu aspoň 8,5 obj. %,

- má pri skladovaní v uzavretých nádobách pri teplote 20 °C vďaka prítomnosti úplne alebo čiastočne pridaného kysličníka uhličitého v roztoku zvýšený tlak aspoň 1 bar a nie viac ako 2,5 barov;

i) "víno z prezretého hrozna" znamená výrobok, ktorý:

- má prirodzený objemový obsah alkoholu aspoň 15 obj. %,

- má celkový objemový obsah alkoholu aspoň 16 obj. % a skutočný objemový obsah alkoholu aspoň 12 obj. %,

- je vyrobený v tretej krajine pôvodu z hrozna z odrôd viniča hroznorodého, povoleného v tretej krajine pôvodu a zberaného v tejto krajine,

- prešiel dozrievaním tam, kde je to primerané.

--------------------------------------------------