32001R0214Úradný vestník L 037 , 07/02/2001 S. 0100 - 0111


Nariadenie Komisie (ES) č. 214/2001

z 12. januára 2001

ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami [1], zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1040/2000 [2], najmä na jej článok 10,

keďže:

(1) Nariadenie (ES) č. 1255/1999 nahradilo nariadenie Rady (EHS) č.804/68 [3] a tiež, medzi iným, nariadenie Rady (EHS) č. 777/87 [4] zaoberajúce sa nákupnými opatreniami pre maslo a odtučnené práškové mlieko. Vzhľadom na tieto nové opatrenia a s ohľadom na získané skúsenosti by sa mali zmeniť a doplniť podrobné pravidlá upravujúce intervenciu na trhu s odtučneným práškovým mliekom. V záujme jasnosti by sa preto malo uskutočniť prepracovanie špecifických nariadení, ktoré predtým upravovali rôzne aspekty intervencie, menovite nariadenia Komisie (EHS) č. 2213/76 z 10. septembra 1976 o predaji odtučneného práškového mlieka z verejných skladov [5], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2080/96 [6], (EHS) č. 1362/87 z 18. mája 1987 ustanovujúceho podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 777/87, pokiaľ ide o nákup a poskytovanie podpory na súkromné skladovanie odtučneného práškového mlieka [7], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 569/96 [8], (EHS) č. 1158/91 z 3. mája 1991 o nakupovaní na základe výberového konania odtučneného práškového mlieka pre intervenčné agentúry [9], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 124/1999 [10], a nariadenia (ES) č. 322/96 z 22. februára 1996 ustanovujúceho podrobné aplikačné pravidlá pre verejné skladovanie odtučneného práškového mlieka [11], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 419/98 [12] a ich ustanovenia by sa mali spojiť do jediného nariadenia.

(2) Intervenčné agentúry môžu nakupovať iba odtučnené práškové mlieko, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené v článku 7 (1) nariadenia (ES) č. 1255/1999, ako aj podmienky kvality a prezentácie, ktoré sa musia definovať. Mali by sa tiež špecifikovať metódy analýzy a podrobné pravidlá upravujúce kontrolu kvality a, ak si to vyžiada situácia, mali by sa vypracovať ustanovenia na kontrolu rádioaktivity v odtučnenom práškovom mlieku, ktorej maximálne hodnoty musí stanoviť tam, kde je to vhodné, legislatíva spoločenstva.

(3) Na zabezpečenie hladkého fungovania intervenčných opatrení je potrebné, aby sa špecifikovali podmienky na schvaľovanie výrobných podnikov a na overovanie ich dodržiavania. Na zabezpečenie účinnosti opatrení by sa mali vypracovať ustanovenia na kroky, ktoré treba podniknúť, ak sa tieto podmienky nedodržiavajú. Keďže odtučnené práškové mlieko môže nakupovať intervenčná agentúra, ktorá patrí inému členskému štátu, ako je ten, na ktorého území sa vyrobilo, mala by intervenčná agentúra, ktorá nakupuje mať možnosť overiť si, či sú v takých prípadoch dodržané podmienky týkajúce sa kvality a prezentácie.

(4) Nesplnenie týchto požiadaviek by nemalo zaťažiť rozpočet spoločenstva; nevyhovujúce odtučnené práškové mlieko by preto mal stiahnuť späť prevádzkovateľ, ktorý by mal znášať vzniknuté náklady na skladovanie.

(5) Malo by sa bližšie určiť minimálne množstvo ponúknuté na predaj. K ponukám by sa mala pripojiť zábezpeka, aby sa zaručilo, že sa ponuka dodrží, a že odtučnené práškové mlieko sa dodá v lehotách, ktoré sa ustanovia.

(6) Podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 1255/1999 môžu intervenčné agentúry nakupovať iba odtučnené práškové mlieko, ktoré má minimálny obsah bielkovín. Nákupná cena sa môže meniť podľa obsahu bielkovín. Musí sa definovať metóda výpočtu nákupnej ceny.

(7) Mali by sa bližšie určiť povinnosti členských štátov s cieľom správneho riadenia zásob na sklade, stanovením maximálnej vzdialenosti pre miesto skladovania a nákladov, ktoré je potrebné znášať, ak sa vzdialenosť prekročí, a požadovaním najmä toho, aby zásoby boli dostupné, aby dávky boli označené, a aby odtučnené práškové mlieko na sklade bolo poistené proti rizikám. Aby sa zabezpečila jednotná frekvencia a úroveň kontrol, je potrebné bližšie určiť povahu a počet inšpekcií skladovacích priestorov, ktoré vykonajú vnútroštátne orgány. Keďže intervenčné agentúry sú viazané existujúcimi zmluvami na bežné skladovacie obdobie, by sa malo prijať ustanovenie, podľa ktorého sa nové požiadavky, ktoré sklady musia spĺňať, týkajúce sa vstupu do skladu a výstupu z neho, budú vzťahovať iba na množstvá odtučneného práškového mlieka nakúpeného v rámci intervencie od 1. septembra 2000.

(8) Podľa článku 7 (2) nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa nákup odtučneného práškového mlieka môže pozastaviť, akonáhle množstvá ponúknuté na intervenciu v dobe od 1. marca do 31. augusta každý rok prevýšia 109000 ton. Keď sa tak stane, môže sa nákup uskutočniť na základe vypísania dlhodobého výberového konania, pre ktoré sa musia ustanoviť podrobné pravidlá. Mali by sa definovať náležitosti ponuky, predovšetkým minimálne množstvo, lehoty na predkladanie a maximálna nákupná cena. Za účelom splnenia požiadaviek týkajúcich sa kvality a prezentácie odtučneného práškového mlieka v čase výberového konania a vstupu do skladu by sa od uchádzačov výberového konania malo požadovať, aby spolu so svojou ponukou predložili písomný záväzok v tomto zmysle. Ponuku by mala sprevádzať zábezpeka, aby sa zaručilo, že ponuka sa dodrží po poslednom dni na predkladanie ponúk, a že odtučnené práškové mlieko sa dodá v rámci určitých lehôt, ktoré sa stanovia. Okrem toho by sa mala definovať metóda výpočtu nákupnej ceny s odkazom na obsah bielkovín v nakúpenom odtučnenom práškovom mlieku.

(9) Správne riadenie intervenčných zásob vyžaduje, aby sa odtučnené práškové mlieko znovu predalo, akonáhle sa sprístupnia odbytištia. Aby sa zabezpečil rovnaký prístup k odtučnenému práškovému mlieku na predaj, mali by mať všetky zainteresované strany možnosť nakupovať. Aby sa trh nedestabilizoval, mala by sa predajná cena určiť vzhľadom na situáciu na trhu. Mali by sa stanoviť podmienky predaja, vrátane uloženia garancie, najmä pokiaľ ide o prevzatie odtučneného práškového mlieka a lehoty na platbu. Aby sa monitorovala situácia zásob, mali by členské štáty informovať Komisiu o množstvách predaného odtučneného práškového mlieka.

(10) Článok 7 (3) nariadenia (ES) č. 1255/1999 ustanovuje podporu, ktorá sa má poskytnúť na súkromné skladovanie odtučneného práškového mlieka. Aby sa zabezpečilo, že opatrenia sa môžu riadne sledovať, malo by sa prijať ustanovenie pre zmluvu a súbor špecifikácií týkajúcich sa podmienok skladovania. Z toho istého dôvodu by sa mali ustanoviť aj podrobné pravidlá týkajúce sa dokumentácie, účtovníctva a frekvencie kontrol a postupu pri inšpekciách, najmä pokiaľ ide o požiadavky ustanovené v článku 7 (3). Na účely umožnenia kontrol o prítomnosti výrobkov skladovaných na základe zmlúv o súkromnom skladovaní, by malo pre nich existovať ustanovenie, že sa musia odstrániť zo skladov v kolekciách, pokiaľ členský štát nepovolí prepustenie malého množstva.

(11) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH

Článok 1

Toto nariadenie stanovuje podrobné pravidlá pre intervenciu na trhu s odtučneným práškovým mliekom, ako je ustanovené v článku 7 nariadenia (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o:

a) nákup za intervenčnú cenu;

b) nákup na základe dlhodobého výberového konania;

c) predaj odtučneného práškového mlieka z verejného skladu za pevne stanovenú cenu;

d) poskytnutie podpory na súkromné skladovanie.

KAPITOLA II

VEREJNÉ SKLADOVANIE

Časť 1

Podmienky nákupu

Článok 2

1. Intervenčné agentúry nakupujú iba odtučnené práškové mlieko, ktoré je v súlade s prvým a druhým pododsekom článku 7 (1) nariadenia (ES) č. 1255/1999 a s odsekmi 2 až 7 tohto článku, a ktoré sa ponúka na intervenciu v dobe od 1. marca do 31. augusta.

2. Príslušné orgány skontrolujú kvalitu odtučneného práškového mlieka, pričom použijú analytické metódy stanovené v prílohe I na základe vzoriek odobratých v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe III. Kontroly musia potvrdiť, že odtučnené práškové mlieko neobsahuje iné výrobky, hlavne cmar alebo srvátku definované v prílohe I.

Ak však Komisia súhlasí, môžu členské štáty vytvoriť systém samokontroly pod vlastným dohľadom pre určité požiadavky kvality a určité schválené podniky.

3. Hladiny rádioaktivity v odtučnenom práškovom mlieku nesmú prevýšiť maximálne povolené hladiny tam, kde je to vhodné podľa pravidiel spoločenstva.

Hladina rádioaktívnej kontaminácie výrobku sa sleduje, ak si to vyžaduje situácia a iba počas potrebnej doby. Ak je to potrebné, stanoví sa trvanie a rozsah kontrol v súlade s postupom stanoveným v článku 42 nariadenia (ES) č. 1255/1999.

4. Odtučnené práškové mlieko sa muselo vyrobiť počas 30 dní pred dňom, keď intervenčná agentúra obdržala ponuku na predaj. Ak sa odtučnené práškové mlieko skladuje v silách, muselo sa vyrobiť počas štyroch týždňov pred týždňom, v ktorom bola obdržaná ponuka.

5. Minimálne množstvo ponúknuté na predaj je 20 ton. Členské štáty môžu požadovať, aby sa odtučnené práškové mlieko ponúkalo iba v celých tonách.

6. Odtučnené práškové mlieko sa dá do vriec o čistej hmotnosti 25 kg, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe II a musia byť na nich uvedené nasledujúce údaje, ak je to vhodné, v kóde:

a) číslo osvedčenia identifikujúce závod a členský štát výroby;

b) dátum, alebo tam, kde je to vhodné, týždeň výroby;

c) číslo výrobnej dávky;

d) označenie "sprejové odtučnené práškové mlieko".

7. Odtučnené práškové mlieko sa musí dodávať na paletách vhodných na dlhodobé skladovanie:

Ak sa dodáva na rozšíriteľných paletách, nákupná cena odtučneného práškového mlieka zahŕňa zakúpenia palety.

Ak sa dodáva na europaletách alebo paletách porovnateľnej kvality, tieto sa vrátia predávajúcemu alebo sa vymenia za rovnocenné palety najneskôr pri prepustení zo skladu.

Článok 3

1. Podniky uvedené v článku 7 (1) nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa schvália, iba ak:

a) sa schválili v súlade s článkom 10 smernice Rady 92/46/EHS [13], a ak majú vhodné technické vybavenie;

b) sa zaviažu viesť trvalé záznamy vo forme stanovenej príslušnou agentúrou každého členského štátu, v ktorých bude uvedený pôvod surovín, množstvá získaného odtučneného práškového mlieka, cmaru a srvátky a trhová príprava, identifikácia a dátum výstupu každej dávky odtučneného práškového mlieka, cmaru a srvátky;

c) súhlasia, že svoju produkciu odtučneného práškového mlieka, ktorá má byť ponúknutá na intervenciu, predložia osobitnej úradnej inšpekcii;

d) sa zaviažu, že informujú orgán zodpovedný za inšpekciu aspoň dva pracovné dni vopred o svojom úmysle vyrobiť odtučnené práškové mlieko na verejnú intervenciu; členský štát však môže stanoviť kratšiu dobu.

2. Aby sa zabezpečilo dodržiavanie tohto nariadenia, príslušné orgány vykonajú neohlásené inšpekcie na mieste na základe programu intervenčnej výroby odtučneného práškového mlieka dotyčného podniku.

Vykonajú aspoň:

a) jednu inšpekciu výroby na intervenciu za odobie 28 dní, s aspoň jednou inšpekciou každých šesť mesiacov na preskúmanie záznamov uvedených v odseku 1 b);

b) jednu inšpekciu každých šesť mesiacov za účelom overenia súladu s ostatnými požiadavkami na schválenie uvedenými v odseku 1.

3. Osvedčenie sa zruší, ak predchádzajúce požiadavky stanovené v odseku 1 a) už viac nie sú splnené. Osvedčenie sa môže obnoviť najskôr po šiestich mesiacoch na žiadosť dotyčného podniku po vykonaní hĺbkovej inšpekcie.

Ak sa zistí, že podnik nesplnil jeden zo svojich záväzkov uvedených v odseku 1 b), c) a d), s výnimkou vyššej moci, platnosť osvedčenia sa pozastaví na dobu jedného až dvanástich mesiacov, v závislosti od závažnosti nedostatku.

Členský štát platnosť osvedčenia nepozastaví, ak zistí, že nedostatok nebol spôsobený úmyselne alebo v dôsledku závažnej nedbanlivosti, a že má zanedbateľný význam vzhľadom na účinnosť kontrol ustanovených v odseku 2.

4. O inšpekciách vykonaných podľa odsekov 2 a 3 sa vypracuje správa, v ktorej sa bližšie uvedie:

a) dátum kontroly;

b) jej trvanie;

c) vykonané operácie.

Správu podpíše zodpovedný inšpektor a oznámi ju podniku.

5. Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach, ktoré prijali vzhľadom na inšpekcie ustanovené v odsekoch 2 a 3, do jedného mesiaca od ich prijatia.

Článok 4

1. Ak sa odtučnené práškové mlieko ponúka na intervenciu v inom členskom štáte než v tom, kde bolo vyrobené, je nákup podmienený predložením certifikátu, ktorý poskytla príslušná agentúra členského štátu výroby, a to najneskôr 45 dní odo dňa obdržania ponuky.

Certifikát musí obsahovať informácie uvedené v bodoch a), b) a c) článku 2 (6) a potvrdenie, že odtučnené práškové mlieko sa vyrobilo priamo a výlučne z odtučneného mlieka v zmysle článku 7 (5) nariadenia (ES) č. 1255/1999 v schválenom podniku spoločenstva.

2. V prípade, že členský štát výroby uskutočnil kontroly uvedené v článku 2 (2), musí certifikát obsahovať aj výsledky takýchto kontrol a potvrdiť, že príslušný výrobok je odtučnené práškové mlieko v zmysle článku 7 (1) nariadenia (ES) č. 1255/1999. V takom prípade sa vrecia uvedené v článku 2 (6) zapečatia očíslovaným štítkom, ktorý vydá príslušný orgán členského štátu výroby. Číslo sa zapíše do certifikátu uvedeného v odseku 1.

Časť 2

Postup pri nákupe za intervenčnú cenu

Článok 5

1. V ponuke sa uvedie:

a) meno a adresa predávajúceho;

b) ponúknuté množstvo;

c) miesto, kde sa odtučnené práškové mlieko nachádza.

2. Intervenčná agentúra zaznamená dátum, kedy bola ponuka obdržaná, zodpovedajúce množstvá a dátumy výroby a miesto, kde sa odtučnené práškové mlieko skladuje.

V prípade, že je nákup za intervenčnú cenu pozastavený v súlade s prvým pododsekom článku 7 (2) nariadenia (ES) č. 1255/1999, preruší sa prijímanie a registrácia ponúk odo dňa nasledujúceho po dni, keď sa prijalo rozhodnutie o pozastavení.

3. Ponuky sú platné, iba ak:

a) sa týkajú množstva odtučneného práškového mlieka, ktoré spĺňa požiadavky článku 2 (5);

b) k nim predávajúci priložil záväzok v písomnej forme, že dodrží články 2 (4) a 9;

c) je preukázané, že predávajúci zložil zábezpeku 2 eurá na 100 kg v členskom štáte, v ktorom je predložená ponuka, najneskôr v deň získania ponuky.

4. Záväzok ustanovený v odseku 3 b), ktorý bol na začiatku zaslaný intervenčnej agentúre, platí na základe tichého obnovenia pre nasledovné ponuky až dovtedy, kým ho výslovne nezruší predávajúci alebo intervenčná agentúra, za predpokladu, že:

a) pôvodná ponuka stanovuje, že predávajúci má v úmysle využiť toto ustanovenie;

b) následné ponuky sa odvolávajú na toto ustanovenie (odkazom na "článok 5 (4)") a na dátum pôvodnej ponuky.

Článok 6

Dodržanie ponuky a dodávka odtučneného práškového mlieka do skladu určeného intervenčnou agentúrou v rámci lehoty ustanovenej v článku 7 (2) predstavujú základné požiadavky v zmysle článku 20 nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 [14].

Článok 7

1. Po skontrolovaní ponuky a do piatich dní odo dňa jej obdržania, intervenčná agentúra vystaví dodávkový príkaz s dátumom a číslom, v ktorom uvedie:

a) množstvo odtučneného práškového mlieka, ktoré sa má dodať;

b) konečný dátum dodávky;

c) sklad, do ktorého sa musí dodať.

2. Odtučnené práškové mlieko sa dodá do 28 dní odo dňa obdržania ponuky na predaj. Dodávka sa môže uskutočniť v niekoľkých zásielkách.

3. Zábezpeka uvedená v bode c) článku 5 (3) sa uvoľní, akonáhle bolo dodané množstvo uvedené v ponuke.

Ak však kontroly uvedené v článku 2 (2) ukážu, že odtučnené práškové mlieko nespĺňa požiadavky ustanovené v uvedenom článku, uvoľní sa napriek tomu zábezpeka pre množstvá, ktoré zatiaľ neboli dodané.

4. Odtučnené práškové mlieko sa pokladá za prevzaté intervenčnou agentúrou v deň, keď celé množstvo odtučneného práškového mlieka zahrnuté do objednávky vstúpi do skladu určeného intervenčnou agentúrou, avšak nie skôr ako v deň nasledujúci po vystavení dodávkového príkazu.

5. S výnimkou prípadov vyššej moci, ak predávajúci nedodá tovar v rámci stanovenej lehoty, nielen že prepadne zábezpeka ustanovená v bode c) článku 5 (3) v pomere k nedodanému množstvu, ale sa zruší aj nákup, pokiaľ ide o zostávajúce množstvá.

Článok 8

1. Intervenčná agentúra zaplatí za prevzaté odtučnené práškové mlieko medzi 120. a 140. dňom odo dňa prevzatia za predpokladu, že sa preukáže, že spĺňa požiadavky ustanovené v článku 2.

2. V prípade, že obsah bielkovín beztukovej sušiny, určený na základe použitia metódy opísanej v prílohe I, je 35,6 % alebo viac, rovná sa nákupná cena intervenčnej cene platnej v deň výroby odtučneného práškové mlieka.

V prípade, že obsah bielkovín je 31,4 % alebo viac, avšak menej ako 35,6 %, rovná sa nákupná cena intervenčnej cene zníženej o čiastku, ktorá sa vypočíta nasledovne:

intervenčná cena x ((0,356 – obsah proteínu) x 1,75).

Článok 9

Pri ponuke sa predávajúci zaviaže, že v prípade, ak inšpekcia ukáže, že odtučnené práškové mlieko nespĺňa požiadavky ustanovené v článku 2:

a) vezme dotknutý tovar späť;

b) pred vzatím tovaru späť zaplatí náklady na skladovanie za príslušné množstvá odo dňa ich prevzatia až do dňa ich vyskladnenia.

Splatné náklady na skladovanie sa určia na základe paušálnych čiastok za prijatie do skladu, vyskladnenie a skladovanie podľa článku 6 nariadenia Rady (EHS) č. 1883/78 [15].

Časť 3

Prijatie do skladu a vyskladnenie

Článok 10

1. Sklady uvedené v štvrtom pododseku článku 7 (1) nariadenia (ES) č. 1255/1999 musia:

a) byť suché, dobre udržiavané a bez škodcov;

b) byť bez vonkajších zápachov;

c) umožňovať dobré vetranie;

d) mať kapacitu aspoň 1000 ton a zariadenia na vyskladnenie schopné zabezpečiť vyskladnenie každý deň aspoň 3 % množstva skladovaného v sklade, pri minimálnom množstvy tejto požiadavky sa vezmú do úvahy iba množstvá odtučneného práškového mlieka nakúpeného od 1. septembra 2000.

Riziká skladovania odtučneného práškového mlieka sa zabezpečia poistením, a to buď vo forme zmluvného záväzku skladovateľov alebo celkovej zodpovednosti intervenčnej agentúry. Členský štát môže takisto konať ako svoj vlastný poisťovateľ.

2. Intervenčné agentúry musia požadovať, aby sa odtučnené práškové mlieko umiestnilo v skladoch a skladovalo sa v nich na paletách a v ľahko identifikovateľných a ľahko dostupných kolekciách.

3. Príslušný orgán zodpovedný za inšpekciu skontroluje prítomnosť výrobkov v skladoch, ako je ustanovené v článku 4 nariadenia Komisie (ES) č. 2148/96 [16].

Článok 11

1. Intervenčná agentúra vyberie vhodný sklad najbližšie k miestu, kde sa odtučnené práškové mlieko skladuje.

Intervenčná agentúra však môže vybrať iný sklad umiestnený v rámci vzdialenosti uvedenej v odseku 2. Môže vybrať sklad umiestnený mimo tejto vzdialenosti, pričom zohľadní skladovacie a prepravné náklady. V takom prípade intervenčná agentúra okamžite oznámi svoj výber Komisii.

2. Maximálna vzdialenosť uvedená v treťom pododseku článku 7 (1) nariadenia (ES) č. 1255/1999 je 350 km. Nad túto vzdialenosť sú dodatočné prepravné náklady, ktoré znáša intervenčná agentúra, 0,05 eur na tonu a kilometer.

Ak je však intervenčná agentúra nakupujúca odtučnené práškové mlieko ponúkané na predaj v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom sa mlieko skladuje, neberie sa vôbec do úvahy vzdialenosť medzi skladom predávajúceho a hranicou členského štátu nakupujúcej intervenčnej agentúry pri výpočte maximálnej vzdialenosti uvedenej v prvom pododseku.

Článok 12

1. V čase vyskladnenia intervenčná agentúra sprístupní odtučnené práškové mlieko na paletách na nakladacej rampe v sklade, naložené na dopravný prostriedok ale nezabalené.

Ak je odtučnené práškové mlieko sa sprístupní na europaletách alebo na paletách porovnateľnej kvality, kupujúci vráti rovnaké palety do intervenčnej agentúry pri vyskladnení.

2. Náklady na vyskladnenie a akékoľvek náklady na skladanie z paliet znáša kupujúci odtučneného práškového mlieka. Tieto náklady určí členský štát na základe paušálnej sadzby a oznámi ich na žiadosť zainteresovaným stranám. Komisia bude o nich informovaná do jedného mesiaca po prijatí tohto nariadenia a pred akýmikoľvek následne urobenými zmenami.

Časť 4

Osobitné pravidlá platné pre nákup na základe výberového konania

Článok 13

Ak Komisia rozhodne, že odtučnené práškové mlieko sa má nakúpiť na základe dlhodobého verejného výberového konania podľa článku 7 (2) nariadenia (ES) č. 1255/1999 a v súlade s postupom podľa jeho článku 42, použijú sa články 2, 3, 4, 10, 11 a 12 tohto nariadenia, pokiaľ v tomto diele nie je ustanovené inak.

Článok 14

1. Oznámenia o výberovom konaní sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Lehota na predkladanie ponúk v každom výberovom kole uplynie o 12 hodine na poludnie (bruselského času), v druhý a štvrtý utorok mesiaca, okrem druhého utorka v auguste. Ak utorok pripadá na deň pracovného voľna, dňom uzávierky je posledný predchádzajúci pracovný deň na poludnie (bruselského času).

Článok 15

1. Zainteresované strany sa zúčastnia výberového konania vyhláseného intervenčnou agentúrou členského štátu, a to buď predložením písomnej ponuky s potvrdením prijatia, alebo použitím telekomunikačných prostriedkov s potvrdením o prijatí.

2. V ponuke sa musí uviesť:

a) meno a adresa predkladateľa ponuky;

b) ponúkané množstvo;

c) navrhovaná cena za 100 kg odtučneného práškového mlieka dodaného na paletách k nakladacej rampe skladu, bez vnútroštátnych daní v eurách s najviac dvomi desatinnými číslami;

d) miesto, kde sa odtučnené sušené mlieko skladuje.

3. Ponuky sú platné, iba ak:

a) sa týkajú odtučneného práškového mlieka vyrobeného počas 21 dní alebo tam, kde je to vhodné, počas troch týždňov pred koncom lehoty na predkladanie ponúk, ako je uvedené v článku 14 (2). Ak je interval medzi dvoma vyhláseniami výberového konania dlhší ako 21 dní, mohlo sa odtučnené práškové mlieko vyrobiť počas uvedenej doby;

b) sa týkajú množstva odtučneného práškového mlieka vyhovujúceho článku 2 (5);

c) je k nim priložený písomný záväzok predkladateľa ponuky, že dodrží bod a) tohto odseku a článok 9;

d) je preukázané, že uchádzač zložil zábezpeku 2 eurá na 100 kg v príslušnom výberovom konaní v členskom štáte, v ktorom bola predložená ponuka, pred koncom lehoty na predkladanie ponúk.

4. Záväzok ustanovený v bode c) odseku 3, ak bol pôvodne daný intervenčnej agentúre, platí na základe tichého obnovenia aj pre nasledujúce ponuky, až kým ho výslovne nezruší uchádzač alebo intervenčná agentúra, za predpokladu, že:

a) pôvodná ponuka stanovuje, že uchádzač má v úmysle využiť toto ustanovenie;

b) následné ponuky sa odvolávajú na toto ustanovenie (odkazom na "článok 15 (4)") a na dátum pôvodnej ponuky.

5. Ponuky sa nemôžu stiahnuť po konečnom dátume uvedenom v článku 14 (2) na predkladanie ponúk týkajúcich sa príslušného vyhlásenia výberového konania.

Článok 16

Dodržanie ponuky po konečnom dátume na predkladanie ponúk a dodanie odtučneného práškového mlieka do skladu určeného intervenčnou agentúrou v rámci lehoty ustanovenej v článku 19 (3), predstavujú základné požiadavky v zmysle článku 20 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

Článok 17

1. Členské štáty musia informovať Komisiu o množstvách a cenách ponúknutých uchádzačmi najneskôr do 9.00 hod. dopoludnia (bruselského času) dňa nasledujúceho po záverečnom dátume uvedenom v článku 14 (2).

2. Vzhľadom na ponuky obdržané do každého výberového konania, Komisia stanoví maximálnu nákupnú cenu odkazom na platné intervenčné ceny v súlade s postupom ustanoveným v článku 42 nariadenia (ES) č. 1255/1999.

3. Komisia môže rozhodnúť, že nevyberie žiadnu ponuku v danom kole.

Článok 18

1. Ponuky sa zamietnu, ak je navrhovaná cena vyššia ako maximálna cena uvedená v článku 17 (2) stanovená pre príslušné výberové konanie.

2. Práva a povinnosti vyplývajúce z ponúk do výberového konania nie sú prevoditeľné.

Článok 19

1. Intervenčná agentúra okamžite informuje uchádzačov o výsledku ich účasti vo výberovom konaní.

Ak ponuky neboli úspešné, okamžite sa uvoľní zábezpeka uvedená v bode d) článku 15 (3).

2. Intervenčná agentúra úspešným uchádzačom okamžite vystaví dodávkový príkaz opatrený číslom a dátumom, v ktorom uvedie:

a) množstvo, ktoré sa má dodať;

b) konečný dátum pre dodávku odtučneného práškového mlieka;

c) sklad, do ktorého sa musí dodať.

3. Úspešní uchádzači dodajú odtučnené práškové mlieko najneskôr 28 dní po záverečnom dátume na predkladanie ponúk. Dodávka sa môže uskutočniť v niekoľkých zásielkách.

4. Zábezpeka sa uvoľní, akonáhle úspešný uchádzač dodá množstvo uvedené v dodacom príkaze v rámci stanovenej lehoty.

5. S výnimkou prípadov vyššej moci, ak úspešný uchádzač neuskutoční dodávku v rámci stanovenej lehoty, nielenže zábezpeka ustanovená v bode d) článku 15 (3) prepadne v pomere k nedodaným množstvám, ale sa zruší aj nákup, pokiaľ ide o zostávajúce množstvá.

Článok 20

1. Intervenčná agentúra zaplatí úspešnému uchádzačovi cenu uvedenú v odseku 2 tohto článku medzi 120. a 140. dňom nasledujúcim po dni, keď bolo odtučnené práškové mlieko prevzaté, za predpokladu, že sa preukáže, že je v súlade s článkom 2 (1), (2), (3), (5), (6) a (7) a článkom 15 (3) a).

2. Ak je obsah bielkovín beztukovej sušiny, stanovený použitím metódy opísanej v prílohe I, 35,6 % alebo viac, nákupná cena sa rovná cene uvedenej v ponuke.

Ak je obsah bielkovín 31,4 % alebo viac, avšak menej ako 35,6 %, nákupná cena sa rovná cene uvedenej v ponuke po odpočítaní čiastky, ktorá sa vypočíta nasledovne:

ponúknutá cena x ((0,356 – obsah bielkovín) x 1,75).

3. Odtučnené práškové mlieko sa považuje za prevzaté intervenčnou agentúrou v deň, keď celé množstvo odtučneného práškového mlieka zahrnuté do ponuky vstúpi do skladu určeného intervenčnou agentúrou, avšak najskôr v deň nasledujúci po dni vystavenia dodávkového príkazu.

Časť 5

Predaj

Článok 21

Intervenčné agentúry v členských štátoch predajú ktorejkoľvek strane, ktorá má záujem, odtučnené práškové mlieko, ktoré držia, a ktoré vstúpilo do skladu do 1. septembra 1997.

Článok 22

1. Odtučnené práškové mlieko sa predá zo skladu za cenu rovnajúcu sa intervenčnej cene stanovenej v článku 4 (1) b) nariadenia (ES) č. 1255/1999 platnej v deň, keď bola zmluva uzavretá, zvýšenej o 1 euro na 100 kg.

2. V žiadosti o nákup sa uvedie:

a) meno a adresa kupujúceho;

b) požadované množstvo;

c) ak je to vhodné, sklad, v ktorom sa mlieko skladuje, a ak je o to záujem, náhradný sklad.

3. Žiadosti o nákup sú platné, iba ak:

a) sa týkajú aspoň 10 ton; avšak v prípade, že zostávajúce množstvo v sklade je menšie než 10 ton, bude sa predaj týkať tohto zostávajúceho množstva;

b) je preukázané, že kupujúci zložil zábezpeku rovnajúcu sa 7 eur na 100 kg, aby sa zaistilo, že prvoradé požiadavky v zmysle článku 20 nariadenia (EHS) č. 2220/85 sa splnia, pokiaľ ide o prevzatie odtučneného práškového mlieka v lehote ustanovenej v prvom pododseku článku 24 (1) tohto nariadenia.

Článok 23

1. Na účely predaja intervenčná agentúra pridelí odtučnené práškové mlieko podľa dátumu, keď bolo umiestnené v sklade, počínajúc najstarším z celkového dostupného množstva, prípadne, množstvom dostupným v sklade alebo skladoch, ktoré určí kupujúci.

2. V prípade, že by schválenie žiadosti o nákup malo za následok predaj množstva prevyšujúceho odtučnené práškové mlieko ešte dostupné v príslušnom sklade, pridelí sa príslušnému kupujúcemu iba dostupné množstvo. Intervenčná agentúra však môže určiť iné sklady, aby dosiahla požadované množstvo, ak s tým kupujúci súhlasí.

3. V prípade, že by schválenie dvoch alebo viacerých žiadostí o nákup odtučneného práškového mlieka z toho istého skladu viedlo k predaju vyššieho množstva, ako je dostupné, pridelenie sa urobí rozdelením dostupného množstva v pomere k požadovaným množstvám. Ak by však takéto rozdelenie malo viesť k prideleniu množstiev menších ako päť ton, urobí sa pridelenie losovaním.

4. Všetky platné žiadosti o nákup, ktoré intervenčná agentúra obdržala v ten istý deň, sa považujú sa žiadosti podané v tom istom čase.

5. Intervenčné agentúry prijmú potrebné opatrenia, aby zainteresovaným stranám pred uzavretím kúpnej zmluvy umožnili na vlastné náklady preskúmať vzorky odtučneného práškového mlieka ponúknutého na predaj.

Článok 24

1. Kupujúci prevezme odtučnené práškové mlieko do jedného mesiaca od dátumu uzavretia kúpnej zmluvy.

Prevzatie sa môže uskutočniť po častiach, pričom zakaždým sa prevezme aspoň 10 ton. Ak je však zostávajúce množstvo v sklade menšie ako 10 ton, môže sa takéto množstvo dodať.

2. Pred prevzatím dodávky každého množstva odtučneného práškového mlieka, zaplatí kupujúci intervenčnej agentúre cenu zodpovedajúcu dodanému množstvu.

3. Okrem prípadov vyššej moci, kúpna zmluva sa zanikne vzhľadom na akékoľvek množstvá, ktorých dodávky kupujúci neprevzal v rámci doby bližšie určenej v odseku 1.

4. Zábezpeka ustanovená v bode b) článku 22 (3) prepadne, pokiaľ ide o množstvá, vo vzťahu ku ktorým kúpna zmluva zanikla podľa odseku 3 tohto článku. Zábezpeka sa okamžite uvoľní, pokiaľ ide o množstvá, ktorých dodávka bola prevzatá v rámci predpísanej doby.

5. V prípade vyššej moci intervenčná agentúra urobí opatrenia, ktoré pokladá za potrebné vzhľadom na vzniknuté okolnosti.

KAPITOLA III

SÚKROMNÉ SKLADOVANIE

Časť 1

Zmluva a podmienky skladovania

Článok 25

Na účely tejto kapitoly:

a) "skladovaná dávka" znamená množstvo s hmotnosťou aspoň 10 ton a homogénnym zložením a kvalitou, pochádzajúce z jedného závodu, prijaté do jedného skladu v jeden deň;

b) "deň začatia zmluvného skladovania" znamená deň nasledujúci po dni vstupu do skladu;

c) "posledný deň zmluvného skladovania" znamená deň predchádzajúci dňu vyskladnenia.

Článok 26

Ak Komisia rozhodne o poskytnutí podpory na súkromné skladovanie odtučneného práškového mlieka v súlade s článkom 7 (3) nariadenia (ES) č. 1255/1999, uzatvoria sa zmluvy o súkromnom skladovaní medzi intervenčnou agentúrou členského štátu, na ktorého území sa odtučnené práškové mlieko skladuje a fyzickými alebo právnickými osobami (ďalej len "dodávatelia").

Článok 27

Zmluvy o súkromnom skladovaní sa môžu uzatvoriť iba na odtučnené práškové mlieko uvedené v prvom pododseku článku 7 (3) nariadenia (ES) č. 1255/1999, ktoré:

a) neobsahuje viac ako 11 % tuku a 5 % vody a má obsah bielkovín v beztukovej sušine aspoň 31,4 %;

b) sa vyrobilo počas 28 dní alebo štyroch týždňov pred dňom začatia zmluvného skladovania v podniku schválenom v súlade s bodmi a) a b) článku 3 (1), ktorý súhlasí, že podrobí svoju produkciu odtučneného práškového mlieka, na ktorú sa má vzťahovať zmluva o skladovaní, osobitnej úradnej kontrole;

c) má hladinu rádioaktivity neprevyšujúcu maximálnu hladinu uvedenú v článku 2 (3);

d) sa skladuje vo vreciach s čistým obsahom 25 kg alebo vo "veľkých vreciach" s hmotnosťou najviac 1500 kg, na ktorých musia byť uvedené nasledovné informácie, ak je to vhodné, v kóde:

i) číslo osvedčenia identifikujúce závod a členský štát výroby;

ii) dátum alebo týždeň výroby;

iii) číslo výrobnej dávky;

iv) čistú hmotnosť;

e) na ktoré neboli uplatnené opatrenia uvedené v článku 5 (1) nariadenia Rady (EHS) č. 565/80 [17]; následné uplatnenie týchto opatrení sa pokladá za ukončenie doby zmluvného skladovania.

Článok 28

1. Zmluvy o skladovaní sa uzatvoria v písomnej forme pre jednu alebo viac skladovaných dávok a musia obsahovať hlavne ustanovenia týkajúce sa:

a) množstva odtučneného práškového mlieka, na ktoré sa zmluva vzťahuje;

b) výšku podpory;

c) dátumy týkajúce sa vykonania zmluvy bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie Komisie podľa druhej vety tretieho pododseku článku 7 (3) nariadenia (ES) č. 1255/1999 a v súlade s postupom podľa jeho článku 42;

d) určenie skladov.

2. Kontroly, najmä tie uvedené v článku 33, sú predmetom špecifikácií, ktoré vypracuje intervenčná agentúra členského štátu, v ktorom sa skladuje. Zmluva o skladovaní odkazuje na tieto špecifikácie.

Článok 29

1. Čas vstupu do skladu a čas vyskladnenie sa stanovia v čase rozhodnutia o poskytnutí podpory na súkromné skladovanie odtučneného práškového mlieka.

2. Vyskladnenie sa musí uskutočniť v celých skladovaných dávkach. Avšak za okolností uvedených v bode a) článku 33 (2) sa zo skladu môže odviezť iba zapečatené množstvo.

Článok 30

1. Žiadosti o uzatvorenie zmlúv s intervenčnou agentúrou sa môžu týkať iba dávok odtučneného práškového mlieka, ktoré boli úplne prijaté do skladu.

Žiadosti sa musia doručiť intervenčnej agentúre najneskôr do 30 dní od dátumu vstupu do skladu. Intervenčné agentúry zaregistrujú dátum prijatia.

Ak sa žiadosť doručí do intervenčnej agentúry do 10 pracovných dní po konečnom termíne, môže sa ešte zmluva o skladovaní uzavrieť, avšak podpora sa zníži o 30 %.

2. Zmluvy o skladovaní sa uzatvoria najneskôr do 30 dní od zaregistrovania žiadosti.

Článok 31

Ak sa odtučnené sušené mlieko skladuje v inom členskom štáte než v členskom štáte výroby, môže sa zmluva o skladovaní uvedená v článku 30 uzavrieť iba pod podmienkou, že certifikát poskytnutý príslušnou agentúrou členského štátu výroby bude predložený do 50 dní odo dňa vstupu odtučneného práškového mlieka do skladu.

Tento certifikát musí uvádzať číslo osvedčenia identifikujúce závod a členský štát výroby, dátum alebo týždeň výroby a číslo výrobnej dávky a musí potvrdzovať, že daný výrobok je odtučnené práškové mlieko, ako je uvedené v prvom pododseku článku 7 (3) nariadenia (ES) č. 1255/1999.

V prípade uvedenom v prvom odseku tohto článku sa zmluvy o skladovaní uzatvoria najneskôr do 60 dní od dňa zaregistrovania žiadosti.

Časť 2

Kontroly

Článok 32

1. Členský štát zabezpečí, že všetky podmienky, na základe ktorých vzniká nárok na na vyplatenie podpory, budú splnené.

2. Dodávateľ, alebo na žiadosť členského štátu, alebo osoba zodpovedná za sklad, ktorá získala jeho súhlas, sprístupnia príslušnému orgánu zodpovednému za inšpekciu akúkoľvek dokumentáciu, ktorá umožní overenie nasledujúcich náležitostí výrobku umiestneného v súkromnom sklade:

a) číslo osvedčenia identifikujúce závod a členský štát výroby;

b) dátum výroby;

c) dátum vstupu do skladu;

d) číslo výrobnej dávky;

e) prítomnosť v sklade a adresu skladu;

f) dátum vyskladnenia.

3. Dodávateľ alebo tam, kde je to vhodné, osoba zodpovedná za sklad, povedie záznamy o zásobách dostupných sklade pre každú zmluvu, ktoré musia obsahovať:

a) skladové číslo dávky výrobkov umiestnených v súkromnom sklade;

b) dátumy vstupu do skladu a vyskladnenia;

c) množstvo odtučneného práškového mlieka uvedené na každú skladovanú dávku;

d) umiestnenie výrobkov v sklade.

4. Skladované výrobky musia byť ľahko identifikovateľné a ľahko dostupné. Identifikujú sa jednotlivo podľa zmluvy.

Článok 33

1. Pri vstupe do skladu vykoná príslušný orgán kontroly v rámci doby začínajúcej dňom vstupu do skladu a končiacej 28 dní od dátumu registrácie žiadosti o uzatvorenie zmluvy.

Aby sa zistilo, či skladované výrobky sú vhodné na podporu, vykonajú sa kontroly na reprezentatívnej vzorke aspoň 5 % množstva umiestneného v sklade, aby sa zabezpečilo, že skladované množstvá vcelku sú v súlade so žiadosťou uzatvorenie zmluvy, pokiaľ ide o hmotnosť, identifikáciu a charakteristiku výrobkov.

2. Príslušný orgán:

a) buď zapečatí výrobky podľa zmluvy, skladovanej dávky alebo menšieho množstva, v čase kontroly ustanovenej v odseku 1;

b) alebo vykoná neohlásenú kontrolu náhodným odberom vzoriek, aby sa zaistilo, že výrobky sú prítomné v sklade. Náhodne vybraté vzorky musia byť reprezentatívne a musia zodpovedať aspoň 10 % celkového množstva podľa zmluvy na účely opatrenia pre podporu súkromnému skladovaniu.

3. Na konci zmluvnej doby skladovania príslušný orgán urobí kontrolu prostredníctvom náhodného odberu vzoriek, aby overil hmotnosť a identifikáciu. Ak je však odtučnené práškové mlieko po uplynutí maximálnej skladovacej doby ešte stále v sklade, môže sa táto kontrola urobiť po vyskladnení výrobku.

Na účely kontroly dodávateľ informuje príslušný orgán, pričom uvedie príslušné skladované dávky aspoň päť pracovných dní pred:

a) koncom maximálnej zmluvnej doby skladovania 180 dní

alebo

b) začatím vyskladňovacích operácií, ak sa uskutočňujú počas alebo po skončení 180-dňovej doby.

Členský štát môže súhlasiť s kratšou lehotou než päť pracovných dní.

4. O kontrolách vykonaných podľa odsekov 1, 2 a 3 sa vypracuje správa, v ktorej sa bližšie uvedie:

a) dátum kontroly;

b) jej trvanie;

c) vykonané činnosti.

Správu podpíše zodpovedný inšpektor a dodávateľ alebo v závislosti od prípadu, osoba zodpovedná za sklad, a správa sa priloží k platobnej dokumentácii.

5. V prípade nedostatkov týkajúcich sa aspoň 5 % množstva skontrolovaných výrobkov sa kontrola rozšíri na väčšiu vzorku, ktorú určí príslušný orgán.

Členské štáty oznámia takéto prípady Komisii do štyroch týždňov.

Časť 3

Podpora na skladovanie

Článok 34

1. Podpora na súkromné skladovanie ustanovená v článku 7 (3) nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa môže poskytnúť iba vtedy, ak je zmluvná doba skladovania 60 až 180 dní.

Ak dodávateľ nedodrží lehotu uvedenú v článku 33 (3) tohto nariadenia, zníži sa podpora o 15 % a vyplatí sa iba vzhľadom na dobu, pre ktorú dodávateľ predloží dostačujúci dôkaz príslušnému orgánu, že odtučnené práškové mlieko zostalo v sklade.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 35 tohto nariadenia, Komisia stanoví výšku podpory v súlade s druhým pododsekom článku 7 (3) nariadenia (ES) č. 1255/1999.

3. Podpora sa vyplatí na základe žiadosti dodávateľa na konci zmluvnej doby skladovania do 120 dní od obdržania žiadosti za predpokladu, že boli vykonané kontroly uvedené v článku 33 (3) a že boli splnené podmienky pre vznik nároku na podporu.

Ak však prebieha správne konanie na zistenie nároku na podporu, platba sa neuskutoční až dovtedy, kým nárok nebol uznaný.

Článok 35

Ak si to vyžaduje trhová situácia, môže sa výška podpory, doby vstupu do skladu a vyskladnenia a maximálna dĺžka skladovania zmeniť počas roka, pokiaľ ide o zmluvy, ktoré sa majú uzatvoriť.

KAPITOLA IV

OHLASOVANIE

Článok 36

Najneskôr o 12:00 hodine napoludnie (bruselského času) každú stredu informujú členské štáty Komisiu o množstvách odtučneného práškového mlieka, ktoré počas predchádzajúceho týždňa bolo predmetom:

a) ponuky na predaj v súlade s článkom 5;

b) kúpnej zmluvy v súlade s článkom 22 (1);

c) zmluvy o súkromnom skladovaní v súlade s článkom 28.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 37

Nariadenia (EHS) č. 2213/76, (EHS) č. 1362/87, (EHS) č. 1158/91 a (ES) č. 322/96 sa týmto zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 38

Toto nariadenie nadobúda účinnosť na siedmy deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. januára 2001

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48.

[2] Ú. v. ES L 118, 19.5.2000, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 148, 28.6.1968, s. 13.

[4] Ú. v. ES L 78, 20.3.1987, s. 10.

[5] Ú. v. ES L 249, 11.9.1976, s. 6.

[6] Ú. v. ES L 279, 31.10.1996, s. 15.

[7] Ú. v. ES L 129, 19.5.1987, s. 9.

[8] Ú. v. ES L 80, 30.3.1996, s. 48.

[9] Ú. v. ES L 112, 4.5.1991, s. 65.

[10] Ú. v. ES L 16, 21.1.1999, s. 19.

[11] Ú. v. ES L 45, 23.2.1996, s. 5.

[12] Ú. v. ES L 52, 21.2.1998, s. 20.

[13] Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 1.

[14] Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.

[15] Ú. v. ES L 216, 5.8.1978, s. 1.

[16] Ú. v. ES L 288, 9.11.1996, s. 6.

[17] Ú. v. ES L 62, 7.3.1980, s. 5.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA ZLOŽENIE, KVALITATÍVNE VLASTNOSTI A ANALYTICKÉ METÓDY

Parametre | Vlastnosti obsahu a kvality | Referenčná metóda |

Obsah bielkovín | minimálne 31,4 % beztukovej sušiny | |

Obsah tuku | maximálne 1,00 % | |

Obsah vody | maximálne 3,5 % | |

Titratovateľná kyslosť v ml decinormálneho roztoku hydroxidu sodného | maximálne 19,5 ml | |

Obsah laktátu | maximálne 150 mg/100 g | |

Prídavné látky | žiadne | |

Test fosfatázy | negatívny, t.j. rovnajúci sa alebo menší než 4 μg fenolu na gram nahradeného mlieka | |

Index rozpustnosti | maximálne 0,5 ml (24 °C) | |

Index zhorených častíc | maximálne 15,0 mg, t.j. minimálne disk B | |

Obsah mikroorganizmov | maximálne 40000 na gram | |

Nález koliforiem | negatívne v 0,1 g | |

Nález cmaru | negatívne | |

Nález síridlovej srvátky | žiaden | |

Nález kyslej srvátky | žiaden | Metóda schválená príslušným orgánom |

Chuť a zápach | čisté | |

Vzhľad | bielej alebo svetlo žltej farby, bez nečistôt a farebných častíc | |

Antimikrobiálne látky | negatívne | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

BALENIE

1. Odtučnené práškové mlieko sa balí do nových, čistých, suchých a neporušených vriec s čistou hmotnosťou 25 kg.

2. Vrecia musia mať aspoň tri vrstvy, ktoré spolu zodpovedajú aspoň v priemere TEA 420 J/m2.

Druhá vrstva musí byť pokrytá vrstvou polyetylénu aspoň 15 g/m2.

Vnútri papierových vrstiev sa na spodok zataví polyetylénové vrecko aspoň 0,08 mm hrubé.

3. Vrecia musia zodpovedať norme EN 770.

4. Prášok sa pri plnení musí dobre zlisovať. Za žiadnych okolností nesmie uvoľnený prášok preniknúť medzi jednotlivé vrstvy.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ODOBERANIE VZORIEK A ANALÝZY ODTUČNENÉHO PRÁŠKOVÉHO MLIEKA PONÚKANÉHO NA INTERVENCIU

1. Vzorky sa odoberú v súlade s postupom ustanoveným v Medzinárodnej norme ISO 707. Členské štáty však môžu použiť inú metódu odoberania vzoriek za predpokladu, že je v súlade so zásadami vyššie uvedenej normy.

2. Počet balíkov, ktoré sa vyberú na kontroly vzoriek:

a) ponuky obsahujúce do 800 25-kilových vriec: aspoň osem;

b) ponuky obsahujúce viac ako 800 25-kilových vriec: aspoň osem plus jeden na každých ďalších 800 vriec alebo ich podiel.

3. Hmotnosť vzorky: z každého balíka sa musí odobrať aspoň 200 g vzorky.

4. Zoskupovanie vzoriek: nesmie sa kombinovať viac ako deväť vzoriek v celkovej vzorke.

5. Analýzy vzoriek: každá celková vzorka sa musí podrobiť analýze, aby sa overila kvalita vlastností ustanovených v prílohe I.

6. V prípade, že vzorky preukážu nedostatky:

a) ak zložená vzorka preukáže nedostatok vzhľadom na jeden parameter, zamietne sa množstvo, z ktorého vzorka pochádza;

b) ak zložená vzorka preukáže nedostatok vzhľadom na viac ako jeden parameter, zamietne sa množstvo, z ktorého vzorka pochádza a odoberú sa vzorky zo zostávajúcich množstiev z tej istej prevádzky; analýza takýchto vzoriek je rozhodujúca. V takom prípade:

- sa počet vzoriek ustanovený v bode 2 zdvojnásobí,

- ak zložená vzorka preukáže nedostatok vzhľadom na jeden alebo viac parametrov, zamietne sa množstvo, z ktorého vzorka pochádza.

--------------------------------------------------