32001R0070Úradný vestník L 010 , 13/01/2001 S. 0033 - 0042


Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001

z 12. januára 2001

o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci [1], najmä na body a) i) a b) jej článku 1 (1),

po uverejnení návrhu tohto nariadenia [2],

po porade s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1) nariadenie (ES) č. 994/98 oprávňuje Komisiu v súlade s článkom 87 zmluvy vyhlásiť, že za určitých podmienok je pomoc malým a stredným podnikom zlučiteľná so spoločným trhom a nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa článku 88 (3) zmluvy;

(2) nariadenie (ES) č. 994/98 taktiež oprávňuje Komisiu v súlade s článkom 87 zmluvy vyhlásiť, že pomoc, ktorá sa poskytuje v zhode s regionálnou schémou pomoci schválenou Komisiou pre každý členský štát, je zlučiteľná so spoločným trhom a nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa článku 88 (3) zmluvy;

(3) Komisia v mnohých rozhodnutiach aplikovala články 87 a 88 zmluvy na malé a stredné podniky sídliace v oblastiach pomoci a mimo nich a stanovila tiež svoju politiku, najnovšie v smerniciach spoločenstva o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky [3] a v zásadách o národnej a regionálnej pomoci [4]. Vzhľadom na bohaté skúsenosti Komisie z uplatňovania týchto článkov na malé a stredné podniky a vzhľadom na všeobecné pravidlá týkajúce sa malých a stredných podnikov a regionálnej pomoci vydané Komisiou na základe týchto ustanovení, s ohľadom na zabezpečenie účinného dohľadu a na zjednodušenie úradných postupov bez oslabenia kontrolnej funkcie Komisie je vhodné, aby Komisia využila právomoci, ktoré jej dáva nariadenie (ES) č. 994/98;

(4) toto nariadenie nemá vplyv na možnosť členských štátov oznámiť pomoc malým a stredným podnikom. Takéto oznámenia posúdi Komisia najmä podľa kritérií stanovených v tomto nariadení. Zásady o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky by sa mali zrušiť odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, lebo ich obsah je nahradený týmto nariadením;

(5) malé a stredné podniky hrajú rozhodujúcu úlohu pri vytváraní pracovných miest a vo všeobecnosti pôsobia ako faktor sociálnej stability a hospodárskeho rastu. Ich rozvoj však môže byť limitovaný nedostatkami trhu. Často mávajú ťažkosti pri získavaní kapitálu alebo úveru dané obavami určitých finančných trhov z rizika a obmedzenými zárukami, ktoré sú schopné ponúknuť. Ich obmedzené zdroje im tiež môžu zabrániť prístup k informáciám, zvlášť o nových technológiách a možných trhoch. So zreteľom na tieto dôvody je účelom pomoci oslobodenej týmto nariadením napomáhať rozvoju hospodárskych aktivít malých a stredných podnikov za predpokladu, že takáto pomoc nebude nepriaznivo pôsobiť na obchodné podmienky v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so spoločným záujmom;

(6) oslobodená týmto nariadením by mala byť každá pomoc, ktorá spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia, a každá schéma pomoci za predpokladu, že každá pomoc, ktorá by podľa takej schémy mohla byť poskytnutá, tiež splní všetky príslušné požiadavky tohto nariadenia. S ohľadom na zabezpečenie účinného dohľadu a na zjednodušenie úradných postupov bez oslabenia kontrolnej funkcie Komisie by schémy pomoci a pomoc poskytnutá individuálne, mimo schémy pomoci, mali obsahovať výslovný odkaz na toto nariadenie;

(7) toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté osobitné predpisy v nariadeniach a smerniciach týkajúcich sa štátnej pomoci v určitých odvetviach, napr. pri stavbe lodí, a nemalo by sa uplatňovať v poľnohospodárstve, rybárstve a vo vodnom hospodárstve;

(8) aby sa eliminovali rozdiely, ktoré by mohli spôsobiť deformovanie hospodárskej súťaže, aby sa napomohlo koordinácii rôznych národných iniciatív a iniciatív spoločenstva týkajúcich sa malých a stredných podnikov a z dôvodov administratívnej prehľadnosti a právnej istoty, "malé a stredné podniky" by sa v tomto nariadení mali definovať v súlade s odporúčaním Komisie č. 96/280/ES z 3. apríla 1996 týkajúcim sa definície malých a stredných podnikov [5]. Táto definícia bola tiež použitá v zásadách spoločenstva o štátnej pomoci malým a stredným podnikom [6];

(9) v súlade so zavedenou praxou Komisie a na lepšie zabezpečenie toho, aby pomoc bola primeraná a obmedzená na nutnú mieru, mali by sa jej dolné limity vyjadriť ako hodnoty pomoci v pomere ku všetkým predpokladaným nákladom, a nie ako maximálne čiastky pomoci;

(10) aby sa určilo, či pomoc je alebo nie je zlučiteľná so spoločným trhom podľa tohto nariadenia, je potrebné vziať do úvahy hodnotu pomoci, teda čiastku pomoci vyjadrenú ako dotačný ekvivalent. Výpočet dotačného ekvivalentu pomoci splatnej v niekoľkých splátkach a pomoci vo forme zvýhodneného úveru si vyžaduje uplatňovanie bežných trhových úrokových sadzieb v dobe udelenia pomoci. S ohľadom na jednotnú, transparentnú a jednoduchú aplikáciu pravidiel štátnej pomoci by sa mali na účely tohto nariadenia za trhové úrokové sadzby považovať referenčné sadzby za predpokladu, že v prípade zvýhodneného úveru je úver krytý obvyklým zaistením a nie je vystavený nadmernému riziku. Referenčnými úrokovými sadzbami sú sadzby pravidelne stanovované Komisiou na základe objektívnych kritérií a uverejňované v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a na internete;

(11) so zreteľom na rozdiely medzi malými podnikmi a strednými podnikmi by mali byť stanovené rôzne horné limity hodnoty pomoci pre malé podniky a pre stredné podniky;

(12) horné limity hodnoty pomoci by mali byť určené na základe skúseností Komisie na úrovni, ktorá vedie k vhodnému kompromisu medzi minimalizovaním narušenia hospodárskej súťaže v odvetví, ktorému sa poskytuje pomoc, a cieľom, ktorým je umožniť rozvoj hospodárskych aktivít malých a stredných podnikov;

(13) je vhodné stanoviť ďalšie podmienky, ktoré by sa mali splniť v rámci každej schémy pomoci alebo individuálnej pomoci oslobodenej podľa tohto nariadenia. So zreteľom na článok 87 (3) c) zmluvy by takáto pomoc bežne nemala zabezpečovať len sústavné alebo pravidelné znižovanie prevádzkových nákladov, ktoré by príjemca pomoci musel bežne znášať, a mala by byť úmerná nevýhodám, ktoré sa musia vyrovnať, aby sa tak zabezpečil sociálno-ekonomický úžitok považovaný za záujem spoločenstva. Je preto vhodné obmedziť pôsobnosť tohto nariadenia na pomoc, ktorá sa vzťahuje na určité hmotné a nehmotné investície, na určité služby poskytnuté príjemcom pomoci a na určité iné činnosti. Vzhľadom na nadmernú kapacitu spoločenstva v odvetví dopravy by sa do predpokladaných investičných nákladov podnikov, ktorých hlavná hospodárska činnosť je v oblasti dopravy, nemali zahrňovať dopravné prostriedky a zariadenia s výnimkou železničného vozňového parku;

(14) toto nariadenie by malo oslobodiť pomoc poskytnutú malým a stredným podnikom bez ohľadu na ich polohu. Investície a vytvorenie pracovných miest môžu prispieť k hospodárskemu rozvoju znevýhodnených regiónov spoločenstva. Malé a stredné podniky týchto regiónov trpia štrukturálnymi nevýhodami vyplývajúcimi z ich polohy aj veľkosti. Je preto vhodné, aby malé a stredné podniky v podporovaných regiónoch mali stanovené vyššie limity pomoci;

(15) aby sa kapitálové investície neuprednostňovali pred investíciami do zamestnanosti, malo by sa stanoviť, ako sa v súvislosti s realizovaným investičným projektom odmeria investičná pomoc na základe investičných nákladov alebo nákladov na nové pracovné miesta;

(16) s ohľadom na dohodu Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o dotáciách a vyrovnávacích opatreniach [7] nemalo by toto nariadenie oslobodiť podporu vývozu alebo podporu zvýhodňujúcu domáce výrobky pred výrobkami z dovozu. Pomoc týkajúca sa nákladov spojených s účasťou na veľtrhoch, so štúdiom alebo poradenskými službami potrebnými na zavedenie nového alebo jestvujúceho výrobku na nový trh sa spravidla nepovažuje za exportnú pomoc;

(17) vzhľadom na potrebu nájsť vhodný kompromis medzi minimalizáciou narušenia hospodárskej súťaže v podporovanom odvetví a cieľmi tohto nariadenia by sa nemala oslobodiť individuálne poskytnutá pomoc, ktorá presiahne stanovenú maximálnu čiastku, bez ohľadu na to, či sa poskytuje na základe schémy pomoci oslobodenej podľa tohto nariadenia alebo mimo nej;

(18) aby sa zabezpečilo, že pomoc je nutná a pôsobí podnetne na rozvoj určitých činností, toto nariadenie by nemalo oslobodzovať pomoc určenú na činnosti, ktorých by sa príjemca pomoci zúčastňoval už na základe samotných trhových podmienok;

(19) toto nariadenie by nemalo oslobodzovať pomoc kumulovanú so štátnou pomocou vrátane pomoci poskytovanej národnými, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi, alebo s pomocou od spoločenstva týkajúcou sa tých istých predpokladaných nákladov, keď takáto kumulácia presiahne dolné limity stanovené týmto nariadením;

(20) na zabezpečenie prehľadnosti a účinného dohľadu v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 994/98 je vhodné zaviesť štandardné tlačivo, na ktorom by členské štáty poskytovali Komisii stručnú informáciu v prípadoch, keď sa realizuje schéma pomoci v súlade s týmto nariadením alebo sa poskytuje individuálna pomoc mimo takých schém, a to s ohľadom na následné uverejnenie v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Z tých istých dôvodov je vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa záznamov, ktoré by mali viesť členské štáty o pomoci oslobodenej podľa tohto nariadenia. Na účely výročnej správy, ktorú členské štáty predkladajú Komisii, je vhodné, aby Komisia stanovila svoje špecifické požiadavky vrátane tých, ktoré sa s ohľadom na širokú dostupnosť potrebných technológií vzťahujú na poskytovanie údajov prostredníctvom počítačov;

(21) so zreteľom na skúsenosti Komisie v tejto oblasti, najmä na to, ako často je vo všeobecnosti potrebné prepracovať zásady štátnej pomoci, je vhodné obmedziť obdobie uplatňovania tohto nariadenia. Ak by platnosť tohto nariadenia skončila bez predĺženia, schémy pomoci už oslobodené podľa tohto nariadenia zostanú oslobodené v období ďalších šiestich mesiacov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pôsobnosť

1. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné nariadenia alebo smernice spoločenstva podľa zmluvy ES upravujúce poskytovanie štátnej pomoci v určitých odvetviach, bez ohľadu na to, či obmedzujú viac alebo menej ako toto nariadenie, toto nariadenie platí pre poskytovanie pomoci malým a stredným podnikom vo všetkých odvetviach.

2. Toto nariadenie neplatí na:

a) činnosti spojené s výrobou, spracovaním alebo predajom výrobkov vymenovaných v prílohe č. 1 zmluvy;

b) podporu činností týkajúcich sa vývozu, menovite pomoc priamo spojenú s objemom vývozu, zriadením a činnosťou distribučných sietí alebo na iné bežné výdavky, ktoré sa týkajú exportných činností;

c) pomoc, ktorá je podmienená uprednostnením domácich tovarov pred dovážanými.

Článok 2

Definície

Pre účely tohto nariadenia:

a) "pomoc" je každé opatrenie vyhovujúce kritériám uvedeným v článku 87 (1) zmluvy;

b) "malé a stredné podniky" sú podniky podľa definície v prílohe 1;

c) "investície do hmotného majetku" sú investície do základného hmotného majetku určeného na vytvorenie nového podniku, na rozšírenie existujúceho podniku alebo na zavedenie činností zameraných na podstatné zmeny výrobku alebo výrobného procesu v existujúcom podniku (ide najmä o racionalizáciu, diverzifikáciu alebo modernizáciu). Investícia do základného majetku vykonaná vo forme prevzatia podniku, ktorý zatvorili alebo by zatvorili, keby sa neprevzal, sa tiež považuje za hmotnú investíciu;

d) "investície do nehmotného majetku" sú investície do prevodu technológií získaním patentových práv, licencií, know-how alebo nepatentovaných technických vedomostí;

e) "brutto hodnota pomoci" je čiastka pomoci vyjadrená v percentách ako podiel na predpokladaných nákladoch projektu. Uplatňovanými údajmi sú údaje pred zrážkou priamych daní. Keď sa pomoc poskytne inou formou ako dotácia, čiastka pomoci sa určí podľa jej dotačného ekvivalentu. Ak je pomoc vyplatená v niekoľkých splátkach, diskontné úroky sa zrazia k termínu poskytnutia jednotlivých splátok. Úrokovou sadzbou, ktorá sa uplatní na tento účel, ako aj na výpočet čiastky pomoci pri zvýhodnených úveroch, je referenčná úroková sadzba platná v čase poskytnutia;

f) "netto hodnota pomoci" je čiastka pomoci po zdanení vyjadrená v percentách ako podiel na predpokladaných nákladoch projektu;

g) "počet zamestnancov" znamená počet ročných pracovných jednotiek (RPJ), teda počet osôb zamestnaných na plný pracovný úväzok v jednom roku; práca na čiastočný úväzok a sezónna práca sú zlomkami RPJ.

Článok 3

Podmienky oslobodenia

1. Individuálna pomoc mimo schémy pomoci splňujúca všetky podmienky tohto nariadenia je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 (3) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti na základe článku 88 (3) zmluvy za predpokladu, že obsahuje priamy odkaz na toto nariadenie s uvedením jeho názvu a odkazu na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Schémy pomoci splňujúce všetky podmienky tohto nariadenia sú zlučiteľné so spoločným trhom v zmysle článku 87 (3) zmluvy a sú oslobodené od oznamovacej povinnosti na základe článku 88 (3) zmluvy za predpokladu, že:

a) každá pomoc poskytnutá na základe takej schémy spĺňa všetky požiadavky tohto nariadenia;

b) schéma obsahuje výslovný odkaz na toto nariadenie s uvedením jeho názvu a odkazu na jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

3. Pomoc udelená podľa schém uvedených v odseku 2 je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 (3) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti na základe článku 88 (3) zmluvy za predpokladu, že priamo spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia.

Článok 4

Investície

1. Pomoc na investovanie do hmotného a nehmotného majetku vnútri alebo mimo spoločenstva je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 (3) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti na základe článku 88 (3) zmluvy, ak spĺňa podmienky odsekov 2 až 6.

2. Brutto hodnota pomoci nepresiahne:

a) 15 % v prípade malých podnikov;

b) 7,5 % v prípade stredných podnikov.

3. Ak ide o investíciu do oblastí, ktoré majú právo na regionálnu pomoc, hodnota pomoci nepresiahne horný limit regionálnej investičnej pomoci určenej v schéme schválenej Komisiou pre každý členský štát o viac než:

a) 10 percent brutto v oblastiach určených článkom 87 (3) c) za predpokladu, že celková netto hodnota pomoci nepresiahne 30 %, alebo

b) 15 percent brutto v oblastiach určených článkom 87 (3) a) za predpokladu, že celková netto hodnota pomoci nepresiahne 75 %.

Vyššie horné limity regionálnej pomoci sa môžu uplatniť, ak je pomoc udelená s podmienkou, že investovanie do oblasti prijímajúcej pomoc trvá aspoň päť rokov a spoluúčasť príjemcu pomoci na financovaní je aspoň 25 %.

4. Horné limity stanovené v odsekoch 2 a 3 sa uplatnia na hodnotu pomoci vypočítanú buď ako percento predpokladaných investičných nákladov, alebo ako percento mzdových nákladov na pracovné miesta vytvorené realizáciou investície (pomoc na tvorbu pracovných miest), alebo ako kombinácia oboch predošlých možností za predpokladu, že pomoc neprekročí najpriaznivejšiu čiastku vyplývajúcu z použitia jedného z týchto výpočtov.

5. V prípadoch, keď sa pomoc vypočíta na základe investičných nákladov, predpokladanými nákladmi na hmotné investície sú náklady na investovanie do pozemkov, budov, strojov a zariadení. V odvetví dopravy sa s výnimkou železničného vozňového parku dopravné prostriedky a dopravné zariadenia nemôžu zahrnúť do predpokladaných nákladov. Predpokladanými nákladmi na nehmotné investície sú náklady na získanie technológií.

6. V prípadoch, keď sa pomoc vypočíta na základe vytvorených pracovných miest, čiastka pomoci sa vypočíta ako percento mzdových nákladov za obdobie dvoch rokov z pracovných miest vytvorených podľa týchto podmienok:

a) vytvorenie pracovných miest je spojené s realizáciou projektu investovania do hmotného alebo nehmotného majetku. Pracovné miesta sa vytvoria do troch rokov od uskutočnenia investície;

b) investičný projekt zabezpečí čistý prírastok počtu zamestnancov v danom podniku v porovnaní s priemerom za predošlých dvanásť mesiacov a

c) novovytvorené pracovné miesta sa zachovajú najmenej v období piatich rokov.

Článok 5

Poradenstvo a iné služby a činnosti

Pomoc malým a stredným podnikom je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 (3) zmluvy a oslobodí sa od oznamovacej povinnosti na základe článku 88 (3) zmluvy, ak spĺňa nasledujúce podmienky:

a) pri službách poskytnutých externými poradcami brutto pomoc neprekročí 50 % nákladov za tieto služby, pričom nesmie ísť o služby sústavné alebo pravidelné ani súvisiace s bežnými prevádzkovými nákladmi podniku, ako sú bežné poradenské služby v oblastí daní, pravidelné právne služby alebo reklama;

b) pri účastiach na veľtrhoch a výstavách brutto pomoc neprekročí 50 % dodatočných nákladov za prenájom, zariadenie a prevádzku stánku. Toto oslobodenie platí iba pre prvú účasť podniku na určitom veľtrhu alebo výstave.

Článok 6

Poskytnutie veľkej individuálnej pomoci

Toto nariadenie neoslobodí individuálne poskytnutú pomoc, keď presiahne jeden z nasledovných dolných limitov:

a) celkové predpokladané náklady celého projektu predstavujú najmenej25000000 EUR a

i) v oblastiach, ktoré nemajú právo na regionálnu pomoc, brutto hodnota pomoci predstavuje najmenej 50 % horného limitu stanoveného článkom 4 (2),

ii) v oblastiach, ktoré majú právo na regionálnu pomoc, netto hodnota pomoci predstavuje najmenej 50 % horného limitu netto pomoci určenej v regionálnej schéme pomoci pre danú oblasť, alebo

b) celková brutto čiastka pomoci predstavuje najmenej 15000000 EUR.

Článok 7

Nutnosť pomoci

Toto nariadenie oslobodí pomoc, len ak pred začatím práce na podporovanom projekte:

- príjemca pomoci predložil členskému štátu žiadosť o pomoc alebo

- členský štát právnymi predpismi stanovil právny nárok na pomoc podľa objektívnych kritérií a bez nutnosti ďalšieho rozhodovania zo strany členského štátu.

Článok 8

Kumulovanie

1. Horné limity pomoci určené v článkoch 4, 5 a 6 sa uplatnia nezávisle od toho, či je podpora projektu pomoci financovaná výlučne zo zdrojov štátu, alebo je čiastočne financovaná spoločenstvom.

2. Pomoc oslobodená týmto nariadením sa nemôže kumulovať so žiadnou inou štátnou pomocou v zmysle článku 87 (1) zmluvy alebo s inými finančnými prostriedkami spoločenstva týkajúcimi sa tých istých predpokladaných nákladov, ak by sa takýmto kumulovaním prekročila hodnota pomoci stanovená týmto nariadením.

Článok 9

Prehľadnosť a kontrola

1. Pri realizácii schémy pomoci alebo pri individuálnej pomoci udelenej mimo schémy pomoci, oslobodenými týmto nariadením, členské štáty do 20 pracovných dní od udelenia pomoci zašlú Komisii na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev stručnú informáciu týkajúcu sa takejto schémy pomoci alebo individuálnej pomoci na tlačive v prílohe II.

2. Členské štáty vedú podrobné záznamy o schémach pomoci oslobodených týmto nariadením, o individuálnej pomoci poskytnutej podľa takých schém a o individuálnej pomoci oslobodenej týmto nariadením, ktorá je poskytnutá mimo existujúcej schémy pomoci. Takéto záznamy obsahujú všetky informácie potrebné na preukázanie, že oslobodzovacie podmienky uvedené v tomto nariadení sú splnené, vrátane informácií o postavení spoločnosti ako MSP. Členské štáty udržiavajú záznamy o individuálnej pomoci 10 rokov odo dňa jej udelenia a záznamy o schéme pomoci 10 rokov odo dňa, kedy bola udelená posledná individuálna pomoc podľa schémy. Na základe písomnej žiadosti Komisie poskytne príslušný členský štát Komisii všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na posúdenie, či boli dodržané podmienky tohto nariadenia, a to v lehote do 20 pracovných dní alebo v dlhšej lehote stanovenej v žiadosti.

3. Členské štáty zostavia správu o uplatňovaní tohto nariadenia za každý celý kalendárny rok alebo za jeho časť, počas ktorých sa toto nariadenie uplatňuje, a to v úprave uvedenej v prílohe III a tiež ako výstup z počítača. Členské štáty poskytnú Komisii takúto správu najneskôr tri mesiace po uplynutí obdobia, ku ktorému sa správa vzťahuje.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a doba platnosti

1. Toto nariadenie nadobudne účinnosť 20. deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Zostáva v účinnosti do 31. decembra 2006.

2. Po uplynutí doby platnosti tohto nariadenia schémy pomoci oslobodené podľa tohto nariadenia zostanú oslobodené počas šesťmesačnej doby prispôsobenia.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. januára 2001

Za Komisiu

Mario Monti

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 89, 28.3.2000, s. 15.

[3] Ú. v. ES C 213, 23.7.1996, s. 4.

[4] Ú. v. ES C 74, 10.3.1998, s. 9.

[5] Ú. v. ES L 107, 30.4.1996, s. 4.

[6] Pozri poznámku č. 3.

[7] Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 156.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Definícia malých a stredných podnikov

[výňatok z odporúčania Komisie č. 96/280/ES z 3. apríla 1996 o definíciách malých a stredných podnikov (Ú. v. ES L 107, 30. 4. 1996, s. 4)]

"Článok 1

1. Malé a stredné podniky, ďalej len MSP "sú podniky, ktoré:"

- majú menej ako 250 zamestnancov

- a naviac

- ich ročný obrat nepresahuje 40 miliónov EUR alebo

- celková suma ročnej bilancie nepresahuje 27 miliónov EUR,

- spĺňajú kritérium nezávislosti definované v odseku 3.

2. Keď je potrebné rozlišovať medzi malými a strednými podnikmi, "malý podnik" je definovaný ako podnik, ktorý:

- má menej ako 50 zamestnancov

- a naviac

- jeho ročný obrat nie je vyšší ako 7 miliónov EUR alebo

- celková suma ročnej bilancie nie je vyššia ako 5 miliónov EUR,

- spĺňa kritérium nezávislosti definované v odseku 3.

3. Nezávislé podniky sú podniky, v ktorých základné imanie alebo hlasovacie práva vo výške 25 % alebo viac nevlastní jeden podnik alebo spoločne niekoľko podnikov, ktoré nespĺňajú definíciu MSP alebo malého podniku bez ohľadu na to, čo z toho platí. Tento dolný limit môže byť prekročený v nasledujúcich dvoch prípadoch:

- ak je podnik vo vlastníctve verejných investičných spoločností, spoločností investujúcich do rizikového kapitálu alebo inštitucionálnych investorov a títo ho ani jednotlivo ani spoločne nekontrolujú,

- ak je základné imanie rozptýlené takým spôsobom, že nie je možné určiť, komu patrí, a ak podnik vyhlási, že sa môže opodstatnene domnievať, že ho vo výške 25 % alebo viac nevlastní jeden podnik alebo spoločne niekoľko podnikov, ktoré nespĺňajú definíciu MSP alebo malého podniku.

4. Pri výpočte dolných limitov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa musia spočítať príslušné hodnoty za podnik, ktorému sa poskytuje pomoc a za všetky podniky, ktoré priamo alebo nepriamo kontroluje prostredníctvom vlastníctva základného imania alebo hlasovacích práv vo výške 25 % alebo viac.

5. Keď je potrebné rozlišovať medzi veľmi malými podnikmi a inými MSP, veľmi malé podniky sa definujú ako podniky s menej než 10 zamestnancami.

6. Keď k dátumu záverečnej bilancie podnik prekročí alebo nedosiahne dolné limity zamestnancov alebo horné finančné limity, získa alebo stratí postavenie MSP ", stredný podnik", malý podnik "alebo veľmi malý podnik", len ak sa tento jav opakuje počas dvoch za sebou nasledujúcich finančných rokov.

7. Počet zamestnaných osôb zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (RPJ), teda počtu pracovníkov zamestnaných počas jedného roka na plný pracovný úväzok spolu s pracovníkmi na čiastočný úväzok a so sezónnymi pracovníkmi, ktorí sa započítajú v zlomkoch RPJ. Za referenčný rok sa považuje posledné schválené účtovné obdobie.

8. Dolnými limitmi obratu a záverečnej bilancie sú hodnoty za posledné schválené 12-mesačné účtovné obdobie. V prípade novozaložených podnikov, ktorých účtovné závierky ešte neboli schválené, sa uplatnia dolné limity získané odborným odhadom za bežný finančný rok."

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Tlačivo pre súhrnnú informáciu, ktorá sa poskytuje vždy pri realizácii schémy pomoci oslobodenej podľa tohto nariadenia a vždy pri individuálnej pomoci oslobodenej podľa tohto nariadenia, udelenej mimo schémy pomoci

Stručná informácia o štátnej pomoci udelenej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 |

Stručná informácia na vyplnenie | Vysvetľujúce poznámky |

Členský štát | |

Región | Uveďte meno regiónu, ktorému bola udelená pomoc nadriadeným orgánom |

Názov schémy pomoci alebo názov spoločnosti, ktorá je príjemcom individuálnej pomoci | Uveďte názov schémy pomoci alebo v prípade individuálnej pomoci názov príjemcu pomoci. V druhom prípade nie je potrebná následná výročná správa. |

Právny základ | Uveďte presný odkaz na národné predpisy týkajúce sa schémy pomoci alebo individuálnej pomoci |

Plánované ročné výdavky podľa schémy alebo celková čiastka individuálnej pomoci udelenej spoločnosti | Čiastky uveďte v eurách, alebo ak je to vhodné, v národnej mene. V prípade schémy pomoci: uveďte celkovú ročnú čiastku prídelu/prídelov z rozpočtu alebo predpokladanú daňovú stratu za rok za všetky nástroje pomoci obsiahnuté v schéme. V prípade poskytnutia individuálnej pomoci: uveďte celkovú čiastku pomoci/daňovej straty. Ak je to vhodné, uveďte, koľko rokov bude pomoc vyplácaná v splátkach, alebo koľko rokov bude dochádzať k daňovým stratám. Pri zárukách v oboch prípadoch uveďte (maximálnu) hodnotu garantovaných úverov. |

Maximálna hodnota pomoci | Uveďte maximálnu hodnotu pomoci alebo maximálnu čiastku pomoci na predpokladanú položku |

Dátum realizácie | Uveďte dátum, od ktorého sa môže poskytnúť pomoc podľa tejto schémy alebo kedy sa poskytne individuálna pomoc. |

Doba trvania schémy alebo udelenej individuálnej pomoci | Uveďte dátum (rok a mesiac), dokedy môže byť udelená pomoc podľa schémy, alebo v prípade individuálnej pomoci a ak je to vhodné, predpokladaný dátum (rok a mesiac) poslednej splátky, ktorá má byť vyplatená. |

Cieľ pomoci | Je samozrejmé, že primárnym cieľom je pomoc MSP. Na tomto mieste je možnosť uviesť ďalšie (druhotne) sledované ciele (napr. len malé podniky alebo MSP; investičná pomoc/poradenstvo) |

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Tlačivo pre pravidelné správy poskytované Komisii

Obsah výročných správ o schémach pomoci oslobodených podľa nariadenia o skupinovej výnimke prijatého v súlade s článkom 1 nariadenia Rady (ES) č. 994/98

Od členských štátov sa požaduje, aby vzhľadom na ich povinnosť podávať Komisii správy podľa nariadení o skupinovej výnimke prijatých na základe nariadenia Rady č. 994/98, používali nižšie uvedené tlačivo.

Správy sa poskytujú aj ako výstup z počítača.

Informácie požadované pri všetkých schémach pomoci oslobodenej podľa nariadení o skupinovej výnimke prijatých v súlade s článkom 1 nariadenia Rady (ES) č. 994/98

1. Názov schémy pomoci

2. Príslušné nariadenie Komisie o oslobodení

3. Výdavky

Za každý nástroj pomoci (napr. dotácia, zvýhodnený úver atď.) v rámci schémy alebo individuálnej pomoci treba uviesť samostatné údaje. Údaje musia byť uvedené v eurách, alebo ak je to vhodné, v národnej mene. V prípade daňových výdavkov musí byť vypracovaná správa o daňových stratách. Ak nie sú k dispozícii presné údaje, môžu sa straty určiť odhadom.

Údaje o výdavkoch sa uvedú nasledovne:

Za posudzovaný rok uveďte samostatne za každý nástroj pomoci v rámci schémy (napr. dotácia, zvýhodnený úver, záruka atď.):

3.1. záväzné čiastky, (odhadnuté) daňové straty alebo iné straty na príjmoch, údaje o zárukách atď. na nové podporované projekty. V prípade poskytnutia záruk sa uvedie celková hodnota pridelených nových záruk;

3.2. skutočné platby, (odhadnuté) daňové straty alebo iné straty na príjmoch, údaje o zárukách a pod. na nové a bežné projekty. V prípade poskytnutých záruk sa uvedie: celková suma nesplatených záruk, príjmy z poplatkov, náhrady pri zániku záruky, splatné platby z plnenia záruky, bežné prevádzkové výsledky za posudzovaný rok;

3.3. počet nových podporovaných projektov;

3.4. odhadovaný celkový počet pracovných miest vytvorených alebo zachovaných prostredníctvom nových projektov;

3.5. odhadovaná celková suma investícií podporovaných novými projektmi;

3.6. regionálny rozpis čiastok uvedených v bode 3.1. buď podľa regiónov definovaných v NUTS [1] — úroveň 2 alebo nižšia — alebo podľa článku 87 (3) a) — regióny, článku 87 (3) c) — regióny a nepodporovaných regiónov,

3.7. odvetvový rozpis čiastok uvedených v bode 3.1. na základe odvetví, v ktorých príjemcovia pomoci podnikajú (ak ide o viac ako jedno odvetvie, uveďte podiel každého z nich):

ťažba uhlia

priemyselná výroba

z toho:

oceliarstvo

stavba lodí

výroba umelých vlákien

motorové vozidlá

iná výroba (prosíme špecifikovať)

služby

z toho:

dopravné služby

finančné služby

ostatné služby (prosíme špecifikovať)

ostatné odvetvia (prosíme špecifikovať)

4. Ďalšie informácie a poznámky

[1] NUTS je nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely spoločenstva.

--------------------------------------------------