32001L0108Úradný vestník L 041 , 13/02/2002 S. 0035 - 0042


Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/108/ES

z 21. januára 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) Pôsobnosť smernice Rady 85/611/EHS [4] bola spočiatku obmedzená na podniky kolektívneho investovania otvoreného typu, ktoré propagujú predaj svojich podielov verejnosti v spoločenstve a ktorých jediným predmetom podnikania je investovanie do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP). V preambule smernice 85/611/EHS sa predpokladá, že podniky kolektívneho investovania nespadajúce do jej rozsahu by mali byť predmetom koordinácie v neskoršej fáze.

(2) Berúc do úvahy trendy trhu, je vhodné rozšíriť ciele investícií PKIPCP, aby sa im umožnilo investovať do iných finančných nástrojov než sú prevoditeľné cenné papierov, ktoré sú dostatočne likvidné. Finančné nástroje, ktoré sú oprávnené byť investičnými aktívami portfólia PKIPCP, sú uvedené v tejto smernici. Výber investícií pre portfólio pomocou indexov je technikou spravovania.

(3) Definícia prevoditeľných cenných papierov nachádzajúca sa v tejto smernici je platná len pre túto smernicu a žiadnym spôsobom neovplyvňuje rôzne definície používané vo vnútroštátnych právnych predpisoch pre iné účely, ako napríklad dane. V dôsledku toho, akcie a ostatné cenné papiere rovnocenné akciám vydané inštitúciami ako sú napríklad stavebné spoločnosti a priemyslové a podporné spoločnosti, ktorých vlastníctvo v praxi nemôže nikto previesť okrem ich emitenta, ktorý ich skúpi naspäť, nie sú obsiahnuté v tejto definícii.

(4) Nástroje peňažného trhu obsahujú tie prevoditeľné nástroje, s ktorými sa zvyčajne neobchoduje na regulovaných trhoch, napríklad štátne pokladničné poukážky a pokladničné poukážky miestnych orgánov, vkladové certifikáty, obchodné cenné papiere, strednodobé zmenky a bankové akcepty.

(5) Je užitočné zabezpečiť, aby koncepcia regulovaného trhu v tejto smernici zodpovedala koncepcii v smernici Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov [5].

(6) Je vhodné umožniť PKIPCP investovať svoje aktíva do podielových listov PKIPCP, resp. iných otvorených podnikov kolektívneho investovania, ktoré taktiež investujú do likvidných finančných aktív uvedených v tejto smernici a ktoré pracujú na princípe rozloženia rizika. Je potrebné, aby PKIPCP alebo ostatné podnikov kolektívneho investovania, do ktorých PKIPCP investuje, podliehali účinnému dohľadu.

(7) Mal by sa uľahčiť rozvoj príležitostí pre PKIPCP investovať v PKIPCP a v ostatných podnikoch kolektívneho investovania. Základom je preto zabezpečiť, aby takéto investičné činnosti neoslabovali ochranu investorov. Vzhľadom k zlepšeným možnostiam pre PKIPCP investovať do podielových listov iných PKIPCP a/alebo podnikov kolektívneho investovania, je potrebné stanoviť určité pravidlá o kvantitatívnych hraniciach, o zverejňovaní informácií a o predchádzaní kaskádovému javu.

(8) Aby sa trhové trendy vzali do úvahy a pri zvažovaní zavŕšenia hospodárskej a menovej únie, je vhodné umožniť PKIPCP investovať do bankových vkladov. Aby sa zabezpečila primeraná likvidita investícií vo vkladoch, tieto vklady majú byť splatné na požiadanie alebo majú mať právo byť vybrané. Ak sú vklady v úverovej inštitúcii, ktorej registrované sídlo sa nachádza v nečlenskom štáte, úverová inštitúcia by mala podliehať pravidlám obozretného podnikania takým istým, ako sú tie, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch spoločenstva.

(9) Okrem prípadu, keď PKIPCP investuje do bankových vkladov podľa svojho štatútu alebo zakladacej listiny, môže byť potrebné umožniť všetkým PKIPCP držať si pomocné likvidné aktíva, ako napríklad bankové vklady pri predložení. Držanie takýchto pomocných likvidných aktív sa môže odôvodniť, napríklad, v týchto prípadoch: aby sa kryli bežné alebo výnimočné platby; v prípade predaja na čas potrebný na reinvestovanie do prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu resp. do iných finančných aktív uvedených v tejto smernici; na obdobie nevyhnutne potrebné, ak sa kvôli nepriaznivým podmienkam na trhu musí pozastaviť investovanie do prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a do iných finančných aktív.

(10) Z dôvodov obozretného podnikania je potrebné vyhnúť sa zo stany PKIPCP nadmernej koncentrácii investícii, ktorými sa vystavujú riziku protistrany, do toho istého subjektu alebo do subjektov patriacich do tej istej skupiny.

(11) PKIPCP by mali mať vyslovene povolené investovať do finančných derivátových nástrojov, ako súčasť svojej všeobecnej investičnej politiky a/alebo pre účely zabezpečenia proti riziku, aby dosiahli stanovený finančný cieľ alebo rizikový profil uvedený v prospekte. Aby sa zabezpečila ochrana investorov, je potrebné obmedziť maximálnu možnú mieru angažovanosti súvisiacu s derivátovými nástrojmi, aby nepresiahla celkovú čistú hodnotu portfólia PKIPCP. Aby sa zabezpečilo neustále povedomie o rizikách a záväzkoch vyplývajúcich z transakcií s derivátmi a aby sa kontrolovalo dodržiavanie limitov na investovanie, tieto riziká a záväzky sa musia priebežne merať a monitorovať. Na záver, aby sa zabezpečila ochrana investorov pomocou poskytnutia informácii, PKIPCP by mali popísať svoje stratégie, techniky a limity na investovanie upravujúce ich operácie s derivátmi.

(12) S ohľadom na mimoburzovné (OTC) deriváty mali by sa stanoviť dodatočné požiadavky týkajúce sa oprávnenosti zmluvných strán a nástrojov, likvidity a priebežného hodnotenia pozície. Účelom takýchto dodatočných požiadaviek je zabezpečiť primeranú úroveň ochrany investorov, veľmi podobnú tej, ktorú dostávajú, keď získavajú deriváty, s ktorými sa obchoduje na regulovaných trhoch.

(13) Operácie v derivátoch sa nesmú nikdy použiť na obchádzanie zásad a pravidiel stanovených v tejto smernici. S ohľadom na OTC deriváty mali by sa uplatniť dodatočné pravidlá rozloženia rizík, ak vznikne angažovanosť voči jednej protistrane alebo skupine protistrán.

(14) Niektoré techniky spravovania portfólia pre subjekty kolektívneho investovania investujúcich hlavne do akcií a/alebo dlhových cenných papierov sú založené na kopírovaní indexov akcia/alebo indexov dlhových cenných papierov. Je vhodné umožniť PKIPCP kopírovať dobre známe a uznávané indexy akcií a/alebo indexy dlhových cenných papierov. Preto môže byť potrebné zaviesť pružnejšie pravidlá rozloženia rizík pre PKIPCP investujúce do akcií a/alebo dlhových cenných papierov.

(15) Subjekty kolektívneho investovania spadajúce do rozsahu tejto smernice by sa nemali využívať pre iné účely, než je kolektívne investovanie peňazí získaných od verejnosti podľa pravidiel stanovených v tejto smernici. V prípadoch, ktoré určuje táto smernica, PKIPCP môže mať dcérske spoločnosti len vtedy, ak je to potrebné pre účinné vykonávanie určitých činností v mene tohto PKIPCP; tieto činnosti sú tiež definované v tejto smernici. Je potrebné zabezpečiť účinný dohľad PKIPCP. Založenie dcérskej spoločnosti PKIPCP v tretej krajine by sa preto malo povoliť len v tých prípadoch a podľa tých podmienok, ktoré sú stanovené v tejto smernici. Všeobecná povinnosť konať výhradne v záujmoch podielnikov a, osobitne, cieľ zvyšovať nákladovú účinnosť, nikdy neospravedlňuje PKIPCP pri prijímaní opatrení, ktoré môžu zabrániť príslušným orgánom účinne vykonávať ich funkcie dohľadu.

(16) Existuje potreba zabezpečiť voľný cezhraničný marketing podielových listov širšej škály subjektov kolektívneho investovania, pričom sa poskytuje jednotná minimálna úroveň ochrany investorov. Preto jedine záväzná smernica spoločenstva stanovujúca dohodnuté minimálne štandardy môže dosiahnuť žiaduce ciele. Táto smernica vykonáva len požadovanú minimálnu harmonizáciu a nejde nad rámec toho, čo je nevyhnutné, aby sa dosiahli sledované ciele v súlade s tretím odsekom článku 5 zmluvy.

(17) Opatrenia nevyhnutné na uplatňovanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [6].

(18) Komisia môže zvážiť navrhnutie kodifikácie v príhodnom čase po prijatí návrhov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 85/611/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. v článku 1 ods. 2 sa prvá zarážka nahrádza takto:

- "— ktorých jediným účelom je kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov a/alebo do iných likvidných finančných aktív uvedených v článku 19 ods. 1 peňažných prostriedkov získaných od verejnosti a ktoré funguje na princípe rozloženia rizík a";

2. do článku 1 sa pridávajú tieto odseky:

"8. Na účely tejto smernice "prevoditeľné cenné papiere" znamenajú:

- akcie akciových spoločností a ostatné cenné papiere rovnocenné s akciami akciových spoločností ("akcie"),

- dlhopisy a iné formy dlhových cenných papierov ("dlhové cenné papiere"),

- akékoľvek iné obchodovateľné cenné papiere, s ktorými je spojené právo nadobudnúť akékoľvek takéto prevoditeľné cenné papiere upisovaním alebo výmenou,

bez techník a nástrojov uvedených v článku 21.

9. Na účely tejto smernice "nástroje peňažného trhu" znamenajú nástroje, s ktorými sa zvyčajne obchoduje na peňažnom trhu, ktoré sú likvidné a majú hodnotu, ktorá sa môže kedykoľvek presne určiť."

3. Článok 19 ods. 1 písm. a) sa nahrádza takto:

"a) prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých alebo obchodovaných na regulovanom trhu v zmysle článku 1 ods. 13 ISD a/alebo,"

4. v článku 19 ods. 1 písm. b) a c) sa za slová "cenných papierov" vkladajú slová "a nástrojov peňažného trhu",

5. v článku 19 ods. 1:

- na koniec písmena d) sa dopĺňa "a/alebo.",

- dopĺňajú sa tieto písmená:

"e) podielových listov PKIPCP povolených podľa tejto smernice a/alebo ostatných podnikov kolektívneho investovania v zmysle prvej a druhej zarážky článku 1 ods. 2 bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v členskom štáte, za predpokladu, že:

- týmto ostatným podnikom kolektívneho investovania bolo udelené povolenie podľa právnych predpisov, ktoré stanovujú, že podliehajú dohľadu, ktorý príslušné orgány PKIPCP považujú za rovnocenný dohľadu stanovenému právom spoločenstva a že spolupráca medzi orgánmi je dostatočne zabezpečená,

- úroveň ochrany podielnikov v týchto ostatných podnikoch kolektívneho investovania sa rovná úrovni ochrany, ktorá je stanovená pre podielnikov v PKIPCP, najmä že pravidlá o oddelení majetku, požičiavaní, vypožičiavaní a nekrytých predajoch prevoditeľných cenných papieroch a nástrojov peňažného trhu sú rovnocenné požiadavkám tejto smernice,

- podnikanie týchto ostatných podnikov kolektívneho investovania sa vykazuje v polročných a výročných správach, aby sa umožnilo hodnotiť aktíva a pasíva, výnosy a operácie v priebehu vykazovaného obdobia,

- PKIPCP alebo ostatné podniky kolektívneho investovania, o ktorých nadobúdaní sa uvažuje, môže podľa zmluvných podmienok alebo stanov investovať do podielových listov iných PKIPCP alebo iných podnikov kolektívneho investovania v súhrne najviac 10 % aktív, a/alebo

f) vkladov v úverových inštitúciách, ktoré sú na požiadanie splatné alebo majú právo byť vybrané, a tie, ktoré sa stanú splatnými najneskôr do 12 mesiacov za predpokladu, že úverová inštitúcia má svoje sídlo v členskom štáte, alebo ak sa sídlo úverovej inštitúcie nachádza v nečlenskom štáte, za predpokladu, že podlieha pravidlám obozretného podnikania, ktoré príslušné orgány PKIPCP považujú za rovnocenné pravidlám stanoveným právom spoločenstva, a/alebo

g) odvodených finančných nástrojov vrátane rovnocenných nástrojov vyrovnávaných v hotovosti, obchodovaných na regulovanom trhu uvedenom v písmenách a), b) a c); a/alebo odvodených finančných nástrojov obchodovaných mimo burzy ("odvodené nástroje OTC",) za predpokladu, že:

- podklad pozostáva z nástrojov obsiahnutých v tomto odseku, finančných indexov, úrokových mier, devízových kurzov alebo mien, v ktorých môže PKIPCP investovať podľa svojich investičných cieľov, ako sú stanovené v zmluvných podmienkach alebo stanovách PKIPCP,

- zmluvné strany pri transakciách s odvodenými finančnými nástrojmi obchodovanámi mimo burzy sú inštitúcie podliehajúce dohľadu nad obozretnosťou podnikania a patriace do kategórií, ktoré schválili príslušné orgány PKIPCP, a

- odvodené nástroje OTC podliehajú dennému spoľahlivému a overiteľnému oceneniu a môžu sa kedykoľvek predať, likvidovať alebo vyrovnať protiobchodom za svoju plnú cenu na základe podnetu PKIPCP, a/alebo

h) iných nástrojov peňažného trhu než sú tie, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu a ktoré spadajú do článku 1 ods. 9, ak emisia alebo emitent takýchto nástrojov je sám regulovaný na účely ochrany investorov a úspor, a za predpokladu, že ich:

- vydal alebo sa za ne zaručil ústredný, regionálny alebo miestny orgán alebo centrálna banka členského štátu, Európska centrálna banka, Európska únia alebo Európska investičná banka, nečlenský štát alebo, v prípade spolkového štátu, jeden z členov tvoriacich federáciu, alebo organizácia medzinárodného práva verejného, ktorej členom je jeden alebo viac členských štátov, alebo

- vydal subjekt, ktorého všetky cenné papiere sa obchodujú na regulovaných trhoch uvedených v písmenách a), b) alebo c) alebo

- vydala alebo sa za ne zaručila inštitúcia podliehajúca dohľadu nad obozretným podnikaním v súlade s kritériami definovanými právom spoločenstva alebo inštitúcia, ktorá podlieha a dodržiava pravidlá obozretného podnikania, ktoré príslušné orgány považujú prinajmenšom za také prísne ako tie, ktoré sú stanovené v práve spoločenstva; alebo

- vydali ostatné osoby patriace do kategórií schválených príslušnými orgánmi PKIPCP za predpokladu, že investovanie do takýchto nástrojov podlieha rovnakej ochrane investorov, ako je stanovené v prvej, druhej alebo tretej zarážke, a za predpokladu, že emitentom je spoločnosť, ktorej základné imanie a rezervy činia aspoň 10 miliónov EUR a ktorá predkladá a uverejňuje svoje ročné účtovné závierky v súlade so smernicou 78/660/EHS [7], je subjektom, ktorý v rámci skupiny spoločností, ktorá zahŕňa jednu alebo viac spoločností kótovaných na burze, je určený na financovanie skupiny, alebo je subjektom, ktorý financuje zabezpečenie záväzkov cennými papiermi využitím bankovej likvidity.",

6. v článku 19 ods. 2 písm. a) sa za slová "cenných papierov" dopĺňajú slová "a nástrojov peňažného trhu",

7. článok 19 ods. 2 písm. b) a ods. 3 sa vypúšťa,

8. článok 20 sa vypúšťa,

9. Článok 21 sa nahrádza takto:

"Článok 21

1. Správcovská spoločnosť alebo investičný fond musia využívať postup riadenia rizík, ktorý umožňuje kedykoľvek monitorovať a merať riziko pozícií a ich prínos k celkovému rizikovému profilu portfólia; musí používať postupy na presné a nezávislé hodnotenie ceny odvodených nástrojov OTC. Musí pravidelne oznamovať príslušným orgánom a v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré definujú, typy odvodených nástrojov, riziká podkladov, kvantitatívne limity a metódy, zvolené na účely odhadu rizík spojených s transakciami v derivátových nástrojoch ohľadne každého spravovaného PKIPCP.

2. Členské štáty môžu povoliť, aby PKIPCP používal techniky a nástroje súvisiace s prevoditeľnými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu za podmienok a v rámci hraníc, ktoré stanovia za predpokladu, že tieto techniky a nástroje sa používajú pre účely účinného riadenia portfólia. Ak sa tieto operácie týkajú používania odvodených nástrojov, tieto podmienky a hranice musia vyhovovať ustanoveniam stanoveným v tejto smernici.

Za žiadnych okolností nesmú tieto operácie viesť k tomu, že sa PKIPCP odkloní od svojich investičných cieľov, ako sú stanovené v zmluvných podmienkach, stanovách alebo prospekte PKIPCP.

3. PKIPCP zabezpečí, že jeho celková angažovanosť súvisiaca s odvodenými nástrojmi nepresiahne celkovú čistú hodnotu jeho portfólia.

Pri výpočte angažovanosti sa berie do úvahy aktuálna hodnota podkladových aktív, riziko protistrany, budúce pohyby na trhu a čas, ktorý je k dispozícii na likvidáciu pozícii. Toto platí aj pre nasledujúce pododseky.

PKIPCP môže investovať, ako súčasť svojej investičnej politiky a v rámci hraníc stanovených v článku 22 ods. 5, do odvodených finančných nástrojov za predpokladu, že angažovanosť v vzťahu k podkladovým aktívam spolu nepresiahne hranice na investovanie stanovené v článku 22. Členské štáty môžu umožniť, že ak PKIPCP investuje do odvodených finančných nástrojov založených na indexoch, tieto investície sa nemusia spájať vo vzťahu k hraniciam stanoveným v článku 22.

Ak prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu zahŕňa odvodených nástroj, tento sa musí brať do úvahy pri dodržiavaní požiadaviek tohto článku.

4. Členské štáty najneskôr 13. februára 2004 zašlú Komisii úplné informácie a všetky následné zmeny vo svojich právnych predpisoch týkajúce sa metód používaných na výpočet rizika angažovaností uvedených v odseku 3 vrátane miery rizika protistrany pri transakciách s odvodenými nástrojmi OTC. Komisia bezodkladne odovzdá túto informáciu ostatným členským. O týchto informáciách sa vymieňajú názory v rámci kontaktného výboru v súlade s postupom uvedeným v článku 53 ods. 4",

10. Článok 22 sa nahrádza takto:

"Článok 22

1. PKIPCP nesmie investovať viac ako 5 % svojich aktív do prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných tou istou osobou. PKIPCP nesmie investovať viac než 20 % svojich aktív do vkladov v tej istej inštitúcii.

Riziková angažovanosť voči protistrane PKIPCP pri transakcii s odvodenými nástrojmi OTC nesmie prekročiť:

- 10 % jeho aktív, ak je zmluvnou stranou úverová inštitúcia uvádzaná v článku 19 ods. 1 písm.f), alebo

- 5 % jeho aktív v ostatných prípadoch.

2. Členské štáty môžu zvýšiť 5 %-tnú hranicu stanovenú v prvej vete odseku 1 najviac na 10 %. No celková hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktoré má PKIPCP emitentoch, do ktorých investoval viac než 5 % svojich aktív, nesmie presiahnuť 40 % hodnoty jeho aktív. Toto obmedzenie neplatí pre vklady a transakcie s odvodenými nástrojmi OTC s finančnými inštitúciami, ktoré podliehajú dohľadu nad obozretnosťou podnikania.

Napriek jednotlivým hraniciam stanoveným v odseku 1, PKIPCP nesmie spájať:

- investície do prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu emitovaných

vklady u a/alebo

- angažovanosťami vznikajúcimi z transakcií s OTC dohodnutými s

jednou osobou tak, aby prekročili 20 % svojich aktív.

3. Členský štát môže zvýšiť 5 %-tnú hranicu stanovenú v prvej vete odseku 1 najviac na 35 %, ak prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu emituje alebo za ne ručí členský štát, jeho miestne orgány, nečlenský štát alebo verejné medzinárodné inštitúcie, ktorých členom je jeden alebo viaceré členské štáty.

4. Členské štáty môžu zvýšiť 5 %-tnú hranicu stanovenú v prvej vete odseku 1 najviac na 25 % v prípade určitých dlhopisov, ak tieto emituje úverová inštitúcia, ktorá má svoje sídlo v členskom štáte a zo zákona podlieha osobitnému verejnému dohľadu určenému na ochranu držiteľov dlhopisov. Najmä sumy získané z vydania týchto dlhopisov sa musia investovať podľa zákona do aktív, ktoré počas celého obdobia platnosti dlhopisov dokážu kryť nároky vyplývajúce z týchto dlhopisov a ktoré, v prípade zlyhania emitenta, by sa prednostne použili na nahradenie istiny a ako platba vzniknutého úroku.

Ak PKIPCP investuje viac než 5 % svojich aktív do dlhopisov uvedených v prvom pododseku a emitovaných jedným emitentom, celková hodnota týchto investícií nesmie prekročiť 80 % hodnoty aktív PKIPCP.

Členské štáty zašlú Komisii zoznam vyššie uvedených kategórií dlhopisov spolu s kategóriami oprávnených emitentov v súlade so zákonmi a systémami dohľadu spomenutými v prvom pododseku, na vydávanie dlhopisov vyhovujúcich vyššie stanoveným kritériám. K týmto zoznamom musí byť pripojené oznámenie špecifikujúce charakter ponúkaných záruk. Komisia bezodkladne odovzdá túto informáciu ostatným členským štátom spolu so všetkými pripomienkami, ktoré považuje za vhodné, a sprístupní tieto informácie pre verejnosť. O týchto informáciách sa môžu vymieňať názory v rámci kontaktného výboru v súlade s postupom uvedeným v článku 53 ods. 4

5. Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu uvedené v odsekoch 3 a 4 sa neberú do úvahy s cieľom uplatňovania hranice 40 % uvedenej v odseku 2.

Hranice stanovené v odsekoch 1, 2, 3 a 4 sa nesmú spájať a teda investície do prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných tou istou osobou alebo do vkladov alebo derivátových nástrojov spojených s touto osobou uskutočnené v súlade s odsekmi 1, 2, 3 a 4 nesmú za žiadnych okolností presiahnuť spolu 35 % aktív PKIPCP.

Spoločnosti, ktoré sú zahrnuté v tej istej skupine na účely zostavovania konsolidovaných účtovných závierok, ako je definované v súlade so smernicou 83/349/EHS [8] alebo v súlade s uznávanými medzinárodnými účtovnými pravidlami, sa považujú za jednu osobu na účely výpočtu hraníc uvedených v tomto článku.

Členské štáty môžu povoliť kumulatívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v rámci jednej skupiny do výšky 20 %.",

11. vkladá sa tento článok:

"Článok 22a

1. Bez toho, aby boli dotknuté limity stanovené v článku 25, členské štáty môžu zvýšiť hranice stanovené v článku 22 najviac na 20 % pre investície do akcií a/alebo dlhových cenných papierov vydaných tou istou osobou ak, podľa stanov alebo zmluvných podmienok cieľom investičnej politiky PKIPCP je kopírovať zloženie určitého indexu akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré sú uznané príslušnými orgánmi na základe toho, že:

- jeho zloženie je dostatočne diverzifikované,

- index predstavuje primeraný základ pre trh, na ktorý sa odvoláva,

- je uverejňovaný vhodným spôsobom.

2. Členské štáty môžu zvýšiť hranicu stanovenú v odseku 1 najviac na 35 %, ak je toto odôvodnené výnimočnými podmienkami na trhoch, najmä na regulovaných trhoch, kde vysoko prevažujú určité prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu. Investovanie do výšky tejto hranice je povolené len pre jedného emitenta."

12. v článku 23 ods. 1 sa za slová "cenné papiere" pridávajú slová "a nástroje peňažného trhu",

13. Článok 24 sa nahrádza takto:

"Článok 24

1. PKIPCP môže nadobúdať akcie PKIPCP, a/alebo iných podnikov kolektívneho investovania uvedených v článku 19 ods. 1 písm. e) za predpokladu, že najviac 10 % jeho aktív sa investuje do akcií jedného PKIPCP alebo iného podniku kolektívneho investovania. Členské štáty môžu zvýšiť hranicu najviac na 20 %.

2. Investície urobené do podielových listov iných podnikov kolektívneho investovania než je PKIPCP nesmú v súčte presiahnuť 30 % aktív PKIPCP.

Členské štáty môžu povoliť, že aktíva jednotlivých PKIPCP alebo iných podnikov kolektívneho investovania sa nemusia spájať na účely hraníc stanovených v článku 22, ak PKIPCP získal akcie PKIPCP a/alebo iných podnikov kolektívneho investovania.

3. Ak PKIPCP investuje do podielových listov ostatných PKIPCP a/alebo ostatných podnikov kolektívneho investovania, ktoré spravuje priamo alebo delegovaním tá istá správcovská spoločnosť alebo iná spoločnosť, s ktorou je správcovská spoločnosť prepojená spoločným riadením alebo kontrolou alebo podstatným priamym alebo nepriamym vlastníctvom, táto správcovská spoločnosť alebo iná spoločnosť nesmie za upisovanie ani za vyplatenie účtovať poplatky na úkor investícií PKIPCP do podielových listov týchto druhých PKIPCP a/alebo podnikov kolektívneho investovania.

PKIPCP, ktorý investuje podstatnú časť svojich aktív do iného PKIPCP a/alebo do podnikov kolektívneho investovania, musí uviesť vo svojom prospekte maximálnu úroveň poplatkov za správu, ktoré sa môžu účtovať PKIPCP samotnému aj ostatným PKIPCP a/alebo podnikov kolektívneho investovania, v ktorých zamýšľa investovať. Vo svojej výročnej správe uvedie maximálny podiel poplatkov za správu účtovaných PKIPCP samotnému aj PKIPCP a/alebo ostatným podnikov kolektívneho investovania, do ktorých investuje.",

14. vkladá sa tento článok:

"Článok 24a

1. V prospekte sa uvedie, v ktorých kategóriách aktív má PKIPCP povolené investovať. Uvedie sa, či transakcie do odvodených finančných nástrojov sú povolené; v takom prípade musí obsahovať výrazné prehlásenie uvádzajúce, či sa tieto operácie môžu vykonávať s cieľom zabezpečenia alebo s cieľom napĺňania investičných cieľov, a možný dôsledok využívania odvodených finančných nástrojov na rizikový profil.

2. Ak PKIPCP hlavne investuje, do akejkoľvek inej kategórie aktív definovaných v článku 19, než sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu alebo opakuje index akcií alebo dlhových cenných papierov v súlade s článkom 22a, jeho prospekt a, ak je to potrebné, každý ďalší propagačný materiál musí uvádzať výrazné prehlásenie pútajúce pozornosť na investičnú politiku.

3. Ak je hodnota čistých aktív PKIPCP pravdepodobne vysoko nestála vďaka zloženiu svojho portfólia alebo možným používaným technikám riadenia portfólia, jeho prospekt a, ak je to potrebné, každý ďalší propagačný materiál musí obsahovať výrazné vyhlásenie pútajúce pozornosť na túto charakteristiku.

4. Na požiadanie investora, správcovská spoločnosť musí poskytnúť aj doplňujúce informácie súvisiace s kvantitatívnymi hranicami, ktoré sa uplatňujú pri riadení rizík PKIPCP, so zvolenými metódami pre tento cieľ a s posledným vývojom rizík a výnosov hlavných kategórií nástrojov.",

15. v článku 25 ods. 2:

1. tretia zarážka sa nahrádza takto:

- "— 25 % podielových listov každého jednotlivého PKIPCP a/alebo iného podniku kolektívneho investovania v zmysle prvej a druhej zarážky článku 1 ods. 2,";

2. pridáva sa táto zarážka:

- "— 10 % nástrojov peňažného trhu ktoréhokoľvek jednotlivého emitenta,",

16. v článku 25 ods. 2 sa druhá veta nahrádza takto:

"Hraniciam stanoveným v druhej, tretej a štvrtej zarážke sa nemusí venovať pozornosť v čase nadobudnutia, ak sa v tom čase nedá vypočítať hrubý objem dlhových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu alebo čistý objem cenných papierov v emisii.",

17. v článku 25 ods. 3 písm.a), b) a c) sa za slová "prevoditeľné cenné papiere" pridávajú slová "a nástroje peňažného trhu",

18. Článok 25 ods. 3 písm.e) sa nahrádza takto:

"e) akcie, ktoré má investičná spoločnosť alebo investičné spoločnosti na základnom imaní dcérskych spoločností podnikajúcich len v oblasti spravovania, poradenstva alebo marketingu v krajine, kde sa nachádza dcérska spoločnosť, s ohľadom na spätné odkúpenie akcií na požiadanie držiteľa akcií výhradne v jeho alebo ich mene.",

19. Článok 26 ods. 1 sa nahrádza takto:

"1. PKIPCP nemusia dodržiavať hranice stanovené v tomto oddiele, ak uplatňujú upisovacie práva spojené s prevoditeľnými cennými papiermi alebo nástrojmi peňažného trhu, ktoré tvoria časť ich aktív.

Pri zabezpečovaní dodržiavania zásady rozloženia rizika členské štáty môžu umožniť nedávno povoleným PKIPCP odchýliť sa z článkov 22, 22a, 23 a 24 po šesť mesiacov po dátume ich povolenia.",

20. Článok 41 ods. 2 sa nahrádza takto:

"2. Odsek 1 nebráni takýmto podnikov získavať prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu alebo ostatné finančné nástroje uvádzané v článku 19 ods. 1 písm.e), g) a h), ktoré nie sú úplne splatené.",

21. Článok 42 sa nahrádza takto:

"Článok 42

Ani:

- investičná spoločnosť, ani

- správcovská spoločnosť alebo depozitár konajúci v mene podielového fondu

nesmú vykonávať nekrytý predaj prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu ani ostatných finančných nástrojov uvádzaných v článku 19 ods. 1 písm. e), g) a h).",

22. za článok 53 sa vkladá článok:

"Článok 53a

1. Okrem svojich funkcií stanovených v článku 53 ods. 1, kontaktný výbor môže zasadať aj ako regulačný výbor v zmysle článku 5 rozhodnutia 1999/468/ES [9] na pomoc Komisii s ohľadom na technické modifikácie, ktoré sa v tejto smernici majú urobiť v týchto oblastiach:

- objasnenie definícií, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie tejto smernice v celom spoločenstve,

- zosúladenie terminológie a rámcové usporiadanie definícií v súlade s ďalšími aktmi o PKIPCP a príbuznými záležitosťami.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatní sa článok 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Komisia prijme rokovací poriadok."

Článok 2

1. Najneskôr 13. februára 2005 Komisia odovzdá Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní zmenenej a doplnenej smernice 85/611/EHS a návrhy na zmeny a doplnenia kde je to potrebné. Táto správa hlavne:

a) zanalyzuje, ako prehĺbiť a rozšíriť jednotný trh pre PKIPCP, najmä s ohľadom na cezhraničný marketing PKIPCP (vrátane fondov tretích osôb), používanie pasu pre správcovské spoločnosti, používanie zjednodušeného prospektu ako informačného a marketingového nástroja, prehodnotenie rozsahu vedľajších činností a možností na zlepšenú súčinnosť orgánov dohľadu s ohľadom na spoločný výklad a uplatňovanie smernice;

b) zhodnotí rozsah smernice, pokiaľ ide o to, ako sa uplatňuje na rôzne typy produktov (napr. inštitucionálne fondy, nehnuteľnostné fondy, master-feeder fondy a zaisťovacie fondy); štúdia by sa mala zamerať najmä na veľkosť trhu pre takéto fondy, regulovanie, kde je to potrebné, týchto fondov v členských štátoch a hodnotenie potreby ďalšej harmonizácie týchto fondov;

c) zhodnotí organizáciu fondov vrátane pravidiel a praxe delegovania a vzťahu medzi správcom fondu a depozitárom,

d) zhodnotí pravidlá pre investovanie pre PKIPCP, napríklad používanie odvodených nástrojov a iných nástrojov a techník súvisiacich s cennými papiermi, reguláciu indexových fondov, reguláciu nástrojov peňažného trhu, vkladov, reguláciu investícií "fondu fondov" ako aj rôzne investičné hranice;

e) zanalyzuje situáciu hospodárskej súťaže medzi fondmi spravovanými správcovskými spoločnosťami a "samospravovanými" investičnými spoločnosťami.

Pri príprave tejto správy sa Komisia poradí v čo najväčšom rozsahu s rôznymi dotknutými odvetviami a so spotrebiteľskými skupinami a orgánmi dohľadu.

2. Členské štáty môžu poskytnúť PKIPCP, ktoré existujú v deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice, obdobie najviac 60 mesiacov od tohto dátumu, aby sa zosúladili s novými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 3

Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 13. augusta 2003. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto opatrenia budú uplatňovať najneskôr od 13. februára 2004.

Ak členské štáty prijmú tieto opatrenia, uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. januára 2002

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

M. Arias Cañete

[1] Ú. v. ES C 280, 9.9.1998, s. 6 a Ú. v. ES C 311 E, 31.10.2000, s. 302.

[2] Ú. v. ES C 116, 28.4.1999, s. 44.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. februára 2000 (Ú. v. ES C 339, 29.11.2000, s. 220), spoločná pozícia Rady z 5. júna 2001 (Ú. v. ES C 297, 23.10.2001, s. 35) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2001. Rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2001.

[4] Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/ES (Ú. v. ES L 290, 17.11.2000, s. 27).

[5] Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/ES.

[6] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov obchodných spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 1999/60/ES (Ú. v. ES L 162, 26.6.1999, s. 65).

[8] Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3) písm. g) zmluvy (Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1994.

[9] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------