32001L0105Úradný vestník L 019 , 22/01/2002 S. 0009 - 0016


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/105/ES

z 19. decembra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 94/57/ES o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],

konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 251 Zmluvy [4] z hľadiska spoločného textu, ktorý schválil Zmierovací výbor dňa 13. novembra 2001,

keďže:

(1) bezpečnosť a prevencia znečisťovania na mori sa môžu zvýšiť tým, že vlajkové štáty budú správne a povinne vykonávať existujúce platné príslušné dohovory na medzinárodnej úrovni;

(2) smernica Rady 94/57/ES [5] zaviedla systém uznávania organizácií, ktoré v súlade s medzinárodnými dohovormi môžu byť v rôznom rozsahu oprávnené vykonávať inšpekcie a prehliadky lodí v mene členských štátov a vydávať príslušné bezpečnostné certifikáty v celom spoločenstve;

(3) praktické vykonávanie tejto smernice ukázalo, že niektoré prispôsobenia pri uznávaní organizácií v celom spoločenstve by mohli značne prispieť k posilneniu tohto systému a súčasne zjednodušiť záväzky týkajúce sa monitorovania a podávania hlásení, ktoré členské štáty musia vykonávať;

(4) od schválenia smernice 94/57/ES došlo k určitému zdokonaleniu právnych predpisov na úrovni spoločenstva a na medzinárodnej úrovni, ktoré si vyžaduje ďalšie prispôsobovania sa smernici 94/57/ES;

(5) najmä na účely smernice 94/57/ES je vhodné uplatňovať zmeny medzinárodného dohovoru spolu s príslušnými protokolmi a s nimi súvisiacimi právne záväznými kódexmi, ktoré sú uvedené v článku 2 písm. d) smernice 94/57/ES a ktoré nadobudli účinnosť po schválení smernice, ako aj príslušné rezolúcie Medzinárodnej námornej organizácie IMO;

(6) s cieľom podporovať účinné vykonávanie záväzkov vlajkových štátov určených v medzinárodných dohovoroch, zhromaždenie IMO prijalo 27. novembra 1997 rezolúciu A.847(20) o smerniciach na pomoc vlajkovým štátom pri zavádzaní nástrojov IMO;

(7) IMO prijala kódex riadenia medzinárodnej bezpečnosti (ISM) prostredníctvom rezolúcie zhromaždenia A.741(18) zo 4. novembra 1993, ktorá sa stala povinnou na základe novej kapitoly IX Medzinárodného dohovoru pre bezpečnosť ľudského života na mori (dohovor SOLAS);

(8) s cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie kódexu ISM, 23. novembra 1995 IMO schválila rezolúciou A.788(19) smernice o vykonávaní kódexu ISM námornými úradmi;

(9) s cieľom harmonizácie štatutárnych prehliadok a inšpekcií vykonávaných úradmi vlajkových štátov v súlade s medzinárodnými dohovormi, IMO schválila rezolúciu A.746(18) zo 4. novembra 1993 smernici týkajúcej sa prehliadok podľa harmonizovaného systému prehliadok a certifikácie;

(10) dostatočný dôkaz o úrovni bezpečnosti a prevencie znečisťovania - ktorý sa hodnotí s ohľadom na všetky lode klasifikované organizáciou bez ohľadu na štát, pod vlajkou ktorého plávajú - je dôležitý údaj o výkonnosti organizácie, a preto je nevyhnutný pre udelenie prvého uznania a jeho ďalšiu platnosť;

(11) za účelom udelenia prvého uznania organizáciám, ktoré chcú mať oprávnenie na prácu v členských štátoch, zhodu s ustanoveniami smernice 94/57/ES môže Komisia účinnejšie posúdiť harmonizovaným a centralizovaným spôsobom spolu s členskými štátmi, ktoré požadujú uznanie;

(12) priebežné neskoršie monitorovanie uznaných organizácií za účelom posúdenia ich zhody s ustanoveniami smernice 94/57/ES sa takisto môže účinnejšie uskutočniť harmonizovaným a centralizovaným spôsobom; preto je vhodné, aby Komisia spolu s členským štátom, ktorý požaduje uznanie, bola poverená touto úlohou v mene celého spoločenstva;

(13) okrem kompetencie členských štátov týkajúcej sa odňatia oprávnenia organizácie, ktorá pracuje v ich mene, mala by sa podobná kompetencia uplatňovať na úrovni spoločenstva, pričom Komisia na základe postupu spoločenstva môže zrušiť uznanie organizácie na dobu určitú, ak sa zhoršuje úroveň bezpečnosti a prevencie znečisťovania a neprijímajú sa primerané nápravné opatrenia;

(14) v súlade s prístupom v celom spoločenstve sa musí prijať rozhodnutie o zrušení uznania organizácie, ktorá neplní ustanovenia uvedené v tejto smernici vrátane prípadov, keď je úroveň bezpečnosti a prevencie znečisťovania neuspokojivá na úrovni spoločenstva, a preto na základe postupu výboru rozhodnutie musí prijať Komisia;

(15) pretože smernica 94/57/ES zabezpečuje slobodu poskytovania služieb v spoločenstve, spoločenstvo by malo byť oprávnené dohodnúť s tými tretími štátmi, v ktorých sa nachádzajú niektoré z uznaných organizácií, rovnaký postup aký sa uplatňuje pre uznané organizácie, ktoré sa nachádzajú v spoločenstve;

(16) rôzne režimy finančnej zodpovednosti organizácií konajúcich v mene členských štátov predstavovali problém pri správnom vykonávaní smernice 94/57/ES; aby sa prispelo k riešeniu tohto problému, je vhodné na úrovni spoločenstva zaviesť určitú mieru harmonizácie vo vzťahu k zodpovednosti, ktoré vzniká pri každom incidente, ktorý spôsobila uznaná organizácia a o ktorom rozhodol súd, vrátane urovnania sporov prostredníctvom arbitráže;

(17) by sa mali prijať opatrenia potrebné na vykonávanie smernice 94/57/ES v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré stanovuje postupy na výkon vykonávacích právomocí, ktorými bola poverená Komisia [6];

(18) pretože transparentnosť a výmena informácií medzi zúčastnenými stranami, ako aj právo verejnosti na prístup k informáciám, sú základné nástroje prevencie nehôd na mori, uznané organizácie by mali poskytovať úradom štátneho prístavného dozoru všetky príslušné štatutárne informácie týkajúce sa stavu lodí v ich triede a sprístupniť ich širokej verejnosti;

(19) v úsilí zabrániť lodiam v zmene triedy, aby sa vyhli povinnosti vykonať potrebné opravy, mali by si uznané organizácie medzi sebou vymieňať všetky príslušné informácie týkajúce sa stavu lodí, ktoré menia triedu;

(20) organizáciu by nemali kontrolovať majitelia lodí, stavitelia lodí alebo iné organizácie, ktoré sú obchodne zainteresované na stavbe lodí, vybavení alebo prevádzke lodí; príjmy organizácie by nemali byť závislé na jednom komerčnom podniku; pri predkladaní svojej žiadosti o uznanie by sa klasifikačné spoločnosti a ich kontrolóri na individuálnej báze mali písomne zaručiť, že neprijmú štatutárne úlohy, u ktorých je pravdepodobnosť konfliktu záujmov, t. j. keď sú totožní s majiteľom alebo prevádzkovateľom lode, ktorá sa má prehliadať, alebo keď existujú obchodné, osobné alebo rodinné vzťahy s majiteľom alebo prevádzkovateľom lode;

(21) kritériá kvality, ktoré majú splniť technické organizácie, aby boli uznané na úrovni spoločenstva a aby si uznanie udržali, by mali obsahovať ustanovenia, ktoré by zabezpečili, že len určití inšpektori môžu vykonávať inšpekcie a prehliadky, ktoré sa požadujú podľa medzinárodných dohovorov, t. j. štatutárne úlohy týkajúce sa vydania príslušných bezpečnostných certifikátov; tieto organizácie musia prísne dohliadať na všetkých svojich pracovníkov a kancelárie vrátane všetkých pobočiek a kancelárií, ktoré sú v rámci spoločenstva alebo mimo neho, a musia si stanoviť svoje vlastné ciele a ukazovatele na úroveň bezpečnosti a prevencie znečisťovania; tieto organizácie musia zaviesť systém hodnotenia kvality svojich služieb;

(22) smernica 94/57/ES by sa mala podľa tohto zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 94/57/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. v článku 2, sa písmená b), c), d), i) a j) menia a dopĺňajú takto:

"b) "loď plávajúca pod vlajkou členského štátu", znamená loď registrovanú v členskom štáte a plávajúcu pod vlajkou členského štátu v súlade s jeho právnymi predpismi predpismi; lode, ktoré sa nezhodujú s touto definíciou, sa považujú za lode plávajúce pod vlajkou tretích štátov;

c) "inšpekcie a prehliadky" znamenajú inšpekcie a prehliadky, ktoré sa musia povinne vykonať podľa medzinárodných dohovorov;

d) "medzinárodné dohovory" znamenajú Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (dohovor SOLAS) z roku 1974, Medzinárodný dohovor o nákladovej značke z roku 1966 a Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí z rokov 1973/1978 spolu s príslušnými protokolmi a zmenami a s nimi súvisiacimi záväznými kódexmi vo všetkých členských štátoch platnými k 19. decembru 2001;

i) "osvedčenie o triede" znamená dokument vydaný klasifikačnou spoločnosťou, ktorý osvedčuje konštrukčnú a mechanickú spôsobilosť lode na špeciálne použitie alebo prevádzku v súlade s určenými pravidlami a predpismi, ktoré táto spoločnosť zverejnila;

j) "osvedčenie o rádiovom zabezpečení nákladnej lode" znamená osvedčenie zavedené zmeneným a doplneným dohovorom SOLAS 1974/1978 Rádiokomunikačné predpisy, ktorý prijala IMO;"

2. V článku 3 na konci odseku 1 sa dopĺňa táto veta:

"Členské štáty postupujú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy a doplnku k rezolúcii IMO A.847(20) o smerniciach na pomoc vlajkovým štátom pri zavádzaní nástrojov IMO .";

3. Článok 4 sa nahrádza takto:

"Článok 4

1. Členské štáty, ktoré chcú udeliť oprávnenie akejkoľvek organizácii, ktorá doteraz nebola uznaná, musia Komisii predložiť žiadosť na uznanie spolu s úplnou informáciou a dôkazom o zhode s kritériami určenými v prílohe a o požiadavke a záväzku, že dosiahne súlad s ustanoveniami článku 15 ods. 2, 4 a 5. Komisia spolu s príslušným členským štátom, ktorý predkladá žiadosť, vykoná posúdenie organizácií, na ktoré prijala žiadosť o uznanie, aby overila, že organizácie spĺňajú uvedené požiadavky a zaväzujú sa dosiahnuť s nimi súlad. Rozhodnutie o uznaní musí brať na zreteľ dôkaz o úrovni bezpečnosti a prevencie znečisťovania podľa článku 9. Uznanie udelí Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2.

2. Členské štáty môžu predložiť Komisii špeciálne žiadosti o limitované uznanie na dobu troch rokov pre organizácie, ktoré spĺňajú všetky kritériá prílohy iné, než sú kritériá uvedené v odsekoch 2 a 3 časti A. Rovnaký postup ako je postup uvedený v odseku 1, sa bude uplatňovať aj na tieto špeciálne žiadosti s tou výnimkou, že kritériami prílohy, podľa ktorých sa má posúdiť zhoda počas posudzovania uskutočneného Komisiou spolu s členským štátom, sú všetky kritériá okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 2 a 3 časti A. Tieto limitované uznania platia výhradne len pre členské štáty, ktoré podali žiadosť o také uznanie.

3. Všetky organizácie, ktorým bude udelené uznanie, bude pozorne monitorovať výbor ustanovený podľa článku 7 a to najmä tie, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku 2, z hľadiska možného rozhodnutia o tom, či predĺžiť alebo nepredĺžiť limitované uznanie. S ohľadom na uvedené organizácie rozhodnutie o predĺžení tohto uznania neberie na zreteľ kritériá uvedené v odsekoch 2 a 3 časti A prílohy, ale zohľadní dôkazy o úrovni bezpečnosti organizácie podľa článku 9 ods. 2. Akékoľvek rozhodnutie o predĺžení limitovaného uznania musí špecifikovať prípadné podmienky, za akých sa toto predĺženie udeľuje.

4. Komisia vypracuje zoznam organizácií uznaných v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 a bude ho aktualizovať. Zoznam uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

5. Pre organizácie, ktoré sú už k 22. januáru 2002 uznané na základe tejto smernice, uznanie platí aj naďalej. Napriek tomu sa od týchto organizácií bude požadovať, aby dosiahli súlad s novými ustanoveniami uvedenými v tejto smernici a ich zhoda sa posúdi v priebehu prvých posúdení podľa článku 11."

4. Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Pri uplatňovaní článku 3 ods. 2 nesmú členské štáty, s výhradou ustanovení odseku 3 a článkov 6 a 11, v zásade odmietnuť udeliť oprávnenie na prevzatie týchto úloh žiadnej z uznaných organizácií. Môžu však obmedziť počet organizácií, ktorým dajú oprávnenie v súlade s ich potrebami za predpokladu, že na to existujú transparentné a objektívne dôvody. Na žiadosť členského štátu Komisia v súlade s postupom podľa článku 7 príjme primerané opatrenia.";

b) odsek 2 sa vypúšťa;

c) odsek 3 sa nahrádza takto:

"3. Predtým než členský štát vyjadrí súhlas s tým, aby uznaná organizácia, ktorá sa nachádza v treťom štáte, vykonávala povinnosti uvedené v článku 3 alebo časť z nich, môže požiadať dotknutý tretí štát, aby zvolil ekvivalentný prístup k organizáciám, ktoré sa nachádzajú v spoločenstve. Spoločenstvo môže okrem toho požiadať tretí štát, v ktorom sa nachádza uznaná organizácia, aby zvolil ekvivalentný postup pre tie uznané organizácie, ktoré sa nachádzajú v spoločenstve.";

5. Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 2 sa nahrádza takto:

"2. Pracovnoprávny vzťah sa spravuje oficiálnou písomnou a nediskriminačnou dohodou alebo rovnocennou právnou úpravou, v ktorej sa uvedú špecifické povinnosti a činnosti, ktoré preberá organizácia a ktorá minimálne obsahuje:

a) ustanovenia uvedené v doplnku II rezolúcie IMO A.739(18) o smerniciach pre oprávnenie organizácií pôsobiacich v mene správy, pričom vychádzajú z prílohy, doplnkov a dodatku k IMO MSC/obežník 710 a MEPC/obežník 307 o modelovej dohode týkajúcej sa oprávnenia uznaných organizácií, ktoré konajú v mene správy;

b) tieto ustanovenia o finančnej zodpovednosti:

i) ak o zodpovednosti správy za akúkoľvek udalosť právoplatne a definitívne rozhodne súd alebo arbitráž v rámci urovnania sporu, ako aj o požiadavke uhradiť poškodeným stranám škodu na majetku, stratu majetku alebo zranenie alebo smrť, o čom rozhodol súd na základe dôkazov o tom, že boli spôsobené úmyselne, opomenutím alebo hrubou nedbalosťou uznanej organizácie, jej orgánov, zamestnancov, zástupcov alebo iných, ktorí konajú v mene organizácie, správa má právo na finančnú úhradu od uznanej organizácie v rozsahu, v akom súd rozhodol o tom, že uvedenú stratu, škodu, zranenie alebo úmrtie spôsobila uznaná organizácia;

ii) ak o zodpovednosti správy za akúkoľvek udalosť právoplatne a definitívne rozhodne súd alebo arbitráž v rámci urovnania sporu, ako aj o požiadavke uhradiť poškodeným stranám zranenie alebo smrť osôb, o čom rozhodol súd na základe dôkazov o tom, že boli spôsobené nedbalosťou alebo nezodpovednosťou uznanej organizácie, jej orgánov, zamestnancov, zástupcov alebo iných, ktorí konajú v mene organizácie, správa má právo na finančnú úhradu od uznanej organizácie v rozsahu, v akom súd rozhodol o tom, že zranenie alebo úmrtie spôsobila uznaná organizácia; členské štáty môžu ohraničiť maximálnu sumu, ktorú má zaplatiť uznaná organizácia, ktorá však musí byť najmenej 4 milióny EUR;

iii) ak o zodpovednosti správy za akúkoľvek udalosť právoplatne a definitívne rozhodne súd alebo arbitráž v rámci urovnania sporu, ako aj o požiadavke uhradiť poškodeným stranám stratu majetku alebo poškodenie majetku, o čom rozhodol súd na základe dôkazov o tom, že boli spôsobené nedbalosťou, nezodpovednosťou alebo opomenutím uznanej organizácie, jej orgánov, zamestnancov, zástupcov alebo iných, ktorí konajú v mene organizácie, administratíva má právo na finančnú úhradu od uznanej organizácie v rozsahu, v akom súd rozhodol o tom, že stratu majetku alebo poškodenie majetku spôsobila uznaná organizácia; členské štáty môžu ohraničiť maximálnu sumu, ktorú má zaplatiť uznaná organizácia, ktorá však musí byť najmenej 2 milióny EUR;

c) ustanovenia o pravidelnom audite, ktorý vykonáva správa alebo nestranná externá organizácia menovaná správou na plnenie úloh, ktoré organizácie vykonávajú v jej mene podľa článku 11 ods. 1;

d) možnosť vykonávania náhodných a dôkladných prehliadok lodí;

e) ustanovenia o hlásení dôležitých informácií o ich klasifikovanej flotile, zmenách tried, pozastavení platnosti alebo odňatí triedy podľa článku 15 ods. 3;"

b) dopĺňa sa tento odsek:

"5. Komisia najneskôr do 22. júla 2006 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej zhodnotí hospodársky dopad režimu zodpovednosti uvedeného v tomto článku na zúčastnené strany a najmä jeho následky na finančnú rovnováhu uznaných organizácií.

Táto správa sa vypracuje v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov a príslušnými stranami, najmä uznanými organizáciami/klasifikačnými spoločnosťami. Komisia na základe tohto hodnotenia v prípade potreby predloží návrh, ktorý bude meniť a dopĺňať túto smernicu so špecifickejším odkazom na princíp zodpovednosti a maximálnej zodpovednosti.";

6. Článok 7 sa nahrádza takto:

"Článok 7

1. Výbor bude pomáhať Komisii.

2. Ak sa uvádza odkaz na tento odsek, budú sa uplatňovať články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Doba uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.";

7. Článok 8 ods. 1 sa nahrádza takto:

"1. Táto smernica môže byť bez rozšírenia svojho rozsahu pôsobnosti zmenená a doplnená v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2, aby:

- sa na účely tejto smernice do nej prevzali ďalšie zmeny a doplnky medzinárodných dohovorov, protokolov, kódexov a rezolúcií súvisiacich s tými, ktoré sú uvedené v článku 2 písm. d), 3 ods. 1 a 6 ods. 2, ktoré nadobudli účinnosť,

- sa aktualizovali kritériá v prílohe so zreteľom najmä na príslušné rozhodnutia IMO,

- sa zmenili čiastky uvedené v bodoch ii) a iii) článku 6 ods. 2 písm. b).";

8. Článok 9 sa nahrádza takto:

"Článok 9

1. Uznanie organizácií uvedených v článku 4, ktoré už dlhšie neplnia kritériá uvedené v prílohe, alebo ktoré nevyhovujú úrovni bezpečnosti a prevencie znečisťovania uvedenej v odseku 2, sa odníme. O odňatí uznania rozhodne Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2 po tom, ako príslušná organizácia dostala príležitosť predložiť svoje pripomienky.

2. V príprave návrhov rozhodnutí týkajúcich sa odňatia uznania podľa odseku 1, Komisia zohľadní výsledok hodnotenia uznaných organizácií podľa článku 11 ako aj záznamy o úrovni bezpečnosti a prevencie znečisťovania organizácií, ktoré sa zisťujú pre všetky klasifikované lode bez ohľadu na štát, pod vlajkou ktorého plávajú.

Záznamy o úrovni bezpečnosti a prevencie znečisťovania, ktoré vedú organizácie, sa odvodia z údajov obsiahnutých v parížskom Memorande o porozumení o štátnom prístavnom dozore a/alebo v podobných predpisoch. Ostatné údaje sa môžu odvodiť z analýzy nehôd lodí klasifikovaných uznanými organizáciami.

Správy vypracované členskými štátmi na základe článku 12 sa zohľadnia aj pri posudzovaní organizácií z hľadiska úrovne bezpečnosti a prevencie znečisťovania.

Výbor ustanovený podľa článku 7 určí kritériá, ktoré sa na základe informácií uvedených v tomto odseku majú sledovať, aby sa rozhodlo, kedy sa výkonnosť organizácie konajúcej v mene vlajkového štátu považuje za neprijateľné ohrozenie bezpečnosti a životného prostredia.

Komisia na základe vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu predloží výboru návrhy rozhodnutí týkajúcich sa odňatia uznania podľa odseku 1.";

9. Článok 10 sa nahrádza takto:

"Článok 10

1. Bez ohľadu na kritériá uvedené v prílohe, keď členský štát usúdi, že uznaná organizácia nemôže byť ďalej oprávnená vykonávať vo vlastnom mene úlohy uvedené v článku 3, môže dočasne pozastaviť platnosť tohto oprávnenia na základe nasledovného postupu:

a) členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty o svojom rozhodnutí, pričom uvedie závažné dôvody, ktoré ho k nemu viedli;

b) Komisia overí, či je pozastavenie platnosti opodstatnené z dôvodov vážneho ohrozenia bezpečnosti alebo životného prostredia;

c) konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2 Komisia informuje členský štát o tom, či jeho pozastavenie platnosti je alebo nie je opodstatnené z dôvodu vážneho ohrozenia bezpečnosti alebo životného prostredia, a ak nie je opodstatnené, požiada členský štát o zrušenie tohto pozastavenia platnosti.

2. Kedykoľvek Komisia usúdi, že sa úroveň výkonu bezpečnosti a prevencie znečisťovania v uznanej organizácii zhoršila a bez toho, aby odňatie svojho uznania odôvodnila na základe kritérií uvedených v článku 9 ods. 2, môže sa na základe toho rozhodnúť informovať uznanú organizáciu a požiadať ju, aby podnikla príslušné opatrenia na zlepšenie úrovne výkonu bezpečnosti a prevencie znečisťovania a informovala o tom členský štát. V prípade že uznaná organizácia neposkytne primeranú odpoveď Komisii, alebo ak Komisia usúdi, že opatrenia, ktoré prijala uznaná organizácia, nezlepšili úroveň výkonu bezpečnosti a prevencie znečisťovania, môže Komisia rozhodnúť o pozastavení platnosti uznania organizácie na obdobie jedného roka v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2 po tom, čo príslušná organizácia dostala príležitosť predložiť svoje pripomienky. V priebehu tohto obdobia uznaná organizácia nebude môcť vydať alebo obnoviť akékoľvek osvedčenie pre lode, plávajúce pod vlajkou členských štátov. Osvedčenia, ktoré táto organizácia vydala alebo obnovila predtým, zostanú platné.

3. Postup uvedený v odseku 2 sa uplatňuje aj vtedy, keď má Komisia dôkaz o tom, že uznaná organizácia nedosiahla súlad s ustanoveniami článku 15 ods. 3, 4 alebo 5.

4. Rok po prijatí rozhodnutia Komisie o pozastavení platnosti uznania organizácie môže Komisia posúdiť, či boli nedostatky uvedené v odsekoch 2 a 3, ktoré viedli k pozastaveniu platnosti, odstránené. Ak tieto nedostatky pretrvávajú, uznanie sa odníme v súlade s postupom podľa článku 7 ods. 2.";

10. Článok 11 sa nahrádza takto:

"Článok 11

1. Každý členský štát sa musí ubezpečiť, že uznané organizácie, ktoré konajú v jeho mene v zmysle článku 3 ods. 2, účinne plnia funkcie podľa tohto článku ku spokojnosti svojej príslušnej správy.

2. Každý členský štát plní túto úlohu minimálne každé dva roky a poskytne ostatným členským štátom a Komisii správu o výsledkoch tohto monitorovania najneskôr do 31. marca každého roku, ktorý nasleduje po rokoch, za ktoré sa zhoda posudzovala.

3. Komisia spolu s členským štátom pravidelne posudzujú všetky uznané organizácie, ktoré predkladali príslušnú žiadosť na uznanie aspoň každé dva roky, aby overili, že tieto organizácie spĺňajú kritériá prílohy. Pri výbere posudzovanej organizácie musí Komisia venovať zvláštnu pozornosť úrovni výkonu bezpečnosti a prevencie znečisťovania v organizácii, záznamom o nehode a správam, ktoré vypracovali členské štáty v súlade s článkom 12. Posúdenie môže zahŕňať návštevu regionálnych pobočiek organizácie, ako aj náhodnú inšpekciu lodí za účelom vykonania kontroly úrovne výkonov organizácie. V tomto prípade bude Komisia v prípade potreby informovať členský štát, v ktorom sa nachádza príslušná regionálna pobočka. Komisia poskytne členským štátom správu o výsledkoch posudzovania.

4. Každá uznaná organizácia každý rok sprístupni výboru ustanovenému podľa článku 7 výsledky prehľadu svojho systému riadenia kvality.";

11. Článok 12 sa nahrádza takto:

"Článok 12

Pri výkone svojich inšpekčných práv a povinností ako prístavných štátov, členské štáty podajú správu Komisii a ostatným členským štátom a informujú príslušný členský štát, keď zistia, že organizácie konajúce v mene vlajkového štátu, vydali platné osvedčenia na loď, ktorá nespĺňa príslušné požiadavky medzinárodných dohovorov, alebo keď zistia iný nedostatok lode, ktorá má platné osvedčenie o triede a tento nedostatok sa vzťahuje na predmet tohto osvedčenia. Na účely tohto článku sa správa podáva len v takých prípadoch, keď lode predstavujú vážne ohrozenie bezpečnosti a životného prostredia, alebo keď sa organizácie preukázateľne správali obzvlášť nedbalo. Príslušná uznaná organizácia bude informovaná o takom prípade počas prvej inšpekcie, aby mohla ihneď podniknúť ďalšie opatrenia.";

12. Článok 13 sa vypúšťa;

13. Na konci článku 14 ods. 2 sa odkaz na článok 13 nahrádza odkazom na článok 7 ods. 2;

14. Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Uznané organizácie budú navzájom pravidelne konzultovať s cieľom udržať ekvivalenciu svojich technických noriem a ich vykonávanie v súlade s ustanoveniami rezolúcie IMO A.847(20) o smerniciach na pomoc vlajkovým štátom pri zavádzaní nástrojov IMO. Komisii budú pravidelne podávať správy o významnom pokroku v normách.";

b) odseky 3 a 4 sa nahradia takto:

"3. Uznané organizácie poskytnú všetkým správam členských štátov, ktoré udelili akékoľvek z oprávnení podľa článku 3 a poskytli Komisii všetky príslušné informácie o svojej klasifikovanej flotile, transferoch, zmenách, pozastaveniach platnosti a odňatí triedy bez ohľadu na vlajku, pod akou plavidlá plávajú. Informácie o transferoch, zmenách, pozastaveniach platnosti a odňatí triedy, vrátane informácie o všetkých odložených prehliadkach, odložených odporúčaniach, podmienkach triedy, prevádzkových podmienkach alebo prevádzkových obmedzeniach vydaných pre ich klasifikované plavidlá - bez ohľadu na štát, pod vlajkou ktorého plavidlá plávajú - sa oznámia aj informačnému systému Sirenac na účely inšpekcie štátneho prístavného dozoru a uverejnia sa na webovej stránke uznaných organizácií, ak je k dispozícii.

4. Bez ohľadu na štát, pod vlajkou ktorého loď pláva, nesmú uznané organizácie vydať osvedčenia lodi, ktorej bola znížená trieda, alebo ktorá mení triedu z bezpečnostných dôvodov skôr, než sa príslušnej správe vlajkového štátu neposkytne možnosť vyjadriť svoje stanovisko v priebehu dostatočne dlhej lehoty, aby určila, či je potrebná komplexná inšpekcia.";

c) dopĺňa sa tento odsek:

"5. V prípadoch transferu triedy z jednej uznanej organizácie na inú odovzdávajúca organizácia informuje prijímajúcu organizáciu o všetkých odložených prehliadkach, odložených odporúčaniach, podmienkach týkajúcich sa tried, prevádzkových podmienkach alebo prevádzkových obmedzeniach, ktoré boli uložené každej lodi. Pri transfere odovzdávajúca organizácia poskytne prijímajúcej organizácii úplný záznam o histórii plavidla. Prijímajúca organizácia môže vydať osvedčenia lodi len vtedy, keď loď úspešne absolvovala všetky odložené prehliadky a keď všetky odložené odporúčania alebo klasifikačné podmienky, ktoré boli predtým lodi uložené, boli úspešne splnené podľa údajov odovzdávajúcej organizácie. Pred vydaním osvedčení prijímajúca organizácia musí oznámiť odovzdávajúcej organizácii dátum vydania osvedčení a potvrdiť dátum, miesto a podniknuté opatrenia, aby každá odložená prehliadka, odložené odporúčanie alebo podmienky triedy boli splnené. Uznané organizácie navzájom spolupracujú pri správnom vykonávaní ustanovení tohto odseku.";

15. Článok 16 sa dopĺňa o tento odsek:

"4. Okrem toho bude Komisia pravidelne informovať Európsky parlament a Radu o postupe pri vykonávaní smernice v členských štátoch.";

16. Príloha k smernici sa mení a dopĺňa takto:

a) časť A sa nahrádza takto:

"A. VŠEOBECNÉ MINIMÁLNE KRITÉRIÁ

1. Uznaná organizácia musí byť schopná preukázať rozsiahle skúsenosti pri posudzovaní projektov a stavby obchodných lodí.

2. Organizácia musí mať vo svojej triede flotilu minimálne 1 000 námorných lodí (viac ako 100 GRT), celkovo minimálne 5 miliónov GRT.

3. Organizácia musí zamestnávať technických pracovníkov zodpovedajúcich počtu klasifikovaných plavidiel. Na splnenie požiadaviek odseku 2 je potrebných minimálne 100 stálych kontrolórov.

4. Organizácia musí mať obsiahle pravidlá a predpisy na projektovanie, stavbu a pravidelné prehliadky obchodných lodí, ktoré sa uverejňujú, ďalej rozvíjajú a zdokonaľujú pomocou výskumných a vývojových programov.

5. Organizácia musí svoj register plavidiel uverejniť každý rok, alebo viesť register v elektronickej forme prístupnej verejnosti.

6. Organizáciu nesmie byť závislá od vlastníkov alebo staviteľov lodí alebo ostatných subjektoch, ktoré sa komerčne podieľajú na výrobe, vybavení, opravách alebo prevádzke lodí. Príjmy organizácie nesmú závisieť výhradne na jednom komerčnom podniku. Uznaná organizácia nesmie vykonávať štatutárnu úlohu, ak je identická s vlastníkom alebo prevádzkovateľom, alebo má s ním obchodné, osobné alebo rodinné vzťahy. Táto nezlučiteľnosť sa vzťahuje aj na kontrolórov, ktorých zamestnáva uznaná organizácia.

7. Organizácia musí postupovať v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe k rezolúcii IMO A.789(19) o špecifikáciách funkcií týkajúcich sa prehliadok a osvedčení uznaných organizácií pôsobiacich v mene správy, pokiaľ obsahujú záležitosti, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto smernice."

b) v časti B

i) názov sa nahrádza takto:

"B. ŠPECIFICKÉ MINIMÁLNE KRITÉRIÁ"

;

ii) odseky 4, 5, 6 a 7 sa nahradia takto:

"4. Organizácia je pripravená poskytovať príslušné informácie správe, Komisii a zainteresovaným stranám.

5. Vedenie organizácie definovalo a písomne zdokumentovalo svoju politiku, ciele a záväzky a zabezpečilo, aby sa jeho politické opatrenia chápali, zavádzali dodržiavali na všetkých úrovniach v organizácii. Politické opatrenia organizácie sa musia týkať cieľov a ukazovateľov úrovne bezpečnosti a prevencie znečisťovania.

6. Organizácia vypracovala, vykonávala a udržuje účinný vnútorný systém kvality založený na príslušných častiach medzinárodne uznávaných noriem kvality a je v súlade s normou EN 45004 (inšpekčné orgány) a EN 29001, ako je interpretovaná ustanoveniami IACS Certifikačnou schémou požiadaviek na kvalitu systému a ktorá okrem iného zabezpečuje, aby:

a) sa zavádzali pravidlá a predpisy organizácie a udržiavali sa systematickým spôsobom;

b) boli zosúladené pravidlá a predpisy organizácie a bol zavedený vnútorný systém merania kvality služieb vo vzťahu k týmto pravidlám a predpisom;

c) sa plnili požiadavky štatutárnej úlohy, na ktoré má organizácia oprávnenie, a zaviedol sa vnútorný systém merania kvality služieb vo vzťahu k medzinárodným dohovorom;

d) sa definovali a písomne zdokumentovala zodpovednosť, oprávnenia a vzájomné vzťahy medzi pracovníkmi, ktorých práca má vplyv na kvalitu služieb organizácie;

e) sa všetky práce vykonávali v kontrolovaných podmienkach;

f) bol zavedený kontrolný systém, ktorý sleduje postupy a prácu vykonávanú kontrolórmi a technickými a správnymi pracovníkmi, ktorých priamo zamestnáva organizácia;

g) požiadavky štatutárnej úlohy, na ktoré je organizácia oprávnená, uskutočňovali len jej stáli kontrolóri, alebo stáli kontrolóri iných uznaných organizácií; vo všetkých prípadoch musia mať stáli kontrolóri rozsiahle poznatky o konkrétnom type lode, na ktorej plnia svoju štatutárnu úlohu, pokiaľ je to relevantné pre konkrétnu prehliadku a pre aplikovateľné požiadavky;

h) sa vykonával systém odbornej spôsobilosti kontrolórov a neustáleho aktualizovania ich poznatkov;

i) sa uchovávali záznamy, ktoré dokazujú splnenie požadovaných noriem v záležitostiach, ktoré sú predmetom vykonávaných služieb, ako aj účinné fungovanie systému kvality;

j) sa udržiaval spoločný systém plánovaných a dokumentovaných vnútorných auditov činností týkajúcich sa kvality;

k) sa štatutárne prehliadky a inšpekcie požadované podľa harmonizovaného systému prehliadok a certifikácie, na ktoré je organizácia oprávnená, uskutočňovali v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe a doplnku k rezolúcii IMO A.746(18) o smerniciach pre prehliadky podľa harmonizovaného systému prehliadok a certifikácie;

l) sa zaviedla jasná a bezprostredná zodpovednosť a kontrola medzi ústrednými a regionálnymi kanceláriami spoločnosti a medzi uznanými organizáciami a ich kontrolórmi.

7. Organizácia musí preukázať schopnosť:

a) vyvíjať a stále aktualizovať úplný a primeraný súbor vlastných pravidiel a predpisov o trupe lode, strojných zariadeniach, elektrických a ovládacích zariadeniach, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu podľa medzinárodne uznaných technických noriem, na základe ktorých môžu byť vydané osvedčenia podľa Dohovoru SOLAS, osvedčenia o bezpečnosti osobných lodí (z hľadiska primeranosti lodnej konštrukcie a hlavných strojných systémov na palube lodi) a osvedčenia o nákladovej značke (z hľadiska primeranosti pevnosti lode);

b) vykonať všetky inšpekcie a prehliadky požadované medzinárodnými dohovormi za účelom vydania osvedčení, vrátane potrebných prostriedkov posudzovania — využitím kvalifikovaných pracovníkov a v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe k rezolúcii IMO A.788(19) o smerniciach pre vykonávanie medzinárodného kódexu riadenia bezpečnosti (kódex ISM) správami — používanie a udržiavanie systému riadenia bezpečnosti na pobreží a na palube lodí, ktorý má byť zahrnutý do osvedčenia.";

"9. Organizácia musí umožniť, aby sa na rozvoji jej pravidiel a/alebo predpisov zúčastňovali zástupcovia správy a ostatných príslušných strán."

Článok 2

1. Členské štáty najneskôr do 22. júla 2003 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty

3. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktorý prijali v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 19. decembra 2001

Za Európsky parlament

predseda

N. Fontaine

Za Radu

predseda

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] Ú. v. ES C 212 E, 25.7.2000, s. 114 a Ú. v. ES C 154 E, 29.5.2001, s. 51.

[2] Ú. v. ES C 14, 16.1.2001, s. 22.

[3] Ú. v. ES C 22, 24.1.2001, s. 19.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 30. novembra 2000 (Ú. v. ES C 228, 13.8.2001, s. 150), spoločná pozícia Rady z 26. februára 2001 (Ú. v. ES C 101, 30.3 2001, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. mája 2001 (zatiaľ nebolo uverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2001 a rozhodnutie Rady zo 6. decembra 2001.

[5] Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 20. Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 97/58/ES (Ú. v. ES L 274, 7.10.1997, s. 8).

[6] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------