32001L0078Úradný vestník L 285 , 29/10/2001 S. 0001 - 0162


Smernica Komisie 2001/78/ES

z 13. septembra 2001

o zmene a doplnení prílohy IV k smernici Rady 93/36/EHS, príloh IV, V a VI k smernici Rady 93/37/EHS, príloh III a IV k smernici Rady 92/50/EHS v znení zmenenom a doplnenom smernicou Rady 97/52/ES, a príloh XII až XV, XVII a XVIII k smernici Rady 93/38/EHS v znení zmenenom a doplnenom smernicou 98/4/ES

(Smernica o používaní štandardných formulárov pri uverejňovaní oznámení o verejnom obstarávaní)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom smernicu Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb [1], v znení zmenenom a doplnenom smernicou 97/52/ES [2] a najmä jej článok 22, smernicu Rady 93/36/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania dodania tovaru [3] v znení zmenenom a doplnenom smernicou 97/52/ES a najmä jej článok 14, smernice Rady 93/37/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác [4], v znení zmenenom a doplnenom smernicou 97/52/ES, a najmä jej článok 35 ods. 2 a na smernicu Rady 93/38/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore [5], v znení zmenenom a doplnenom smernicou 98/4/ES [6] a najmä jej článok 39 ods. 2 a článok 40 ods. 2 a 3,

keďže:

(1) Smernica 92/50/EHS, 93/36/EHS, 93/37/EHS a 93/38/EHS stanovujú, že zmluvy, pre ktoré platia, musia byť uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, a špecifikujú informácie, ktoré musia obsahovať; tieto smernice taktiež zavádzajú modely, v súlade s ktorými musia byť oznámenia vyhotovované; táto povinnosť vyplýva z článku 9 ods. 4 smernice 93/36/EHS, článku 11 ods. 6 smernice 93/37/EHS, článku 17 ods. 1 smernice 92/50/EHS a článku 21 ods. 1 a 4, článku 22 ods. 2 a článku 24 ods. 1 smernice 93/38/EHS.

(2) Komisia prijala odporúčanie (91/561/EHS) 24. októbra 1991 [7] a oznámenie dňa 30. októbra 1992 [8]; preto sa odporúča používanie určitých modelových oznámení pre zmluvy na dodanie tovaru a prác. Tieto modely sa odlišujú od modelových oznámení v prílohách k smerniciam.

(3) Modely stanovené v smerniciach je potrebné teraz modifikovať tak, aby prispeli k zjednodušovaniu vykonávania pravidiel o uverejňovaní, súčasne s ich úpravou na elektronické prostriedky ako súčasti informačného systému pre verejné obstarávanie (SIMAP), ktorý zaviedla Komisia v spolupráci s členskými štátmi. Navyše používanie štandardných formulárov a možné použitie Spoločného slovníka obstarávania (CPV) prispejú k väčšej transparentnosti na trhu. Je účely objasnenia je vhodné nahradiť vyššie uvedené prílohy štandardnými formulármi.

(4) Opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskami tak Poradného výboru pre verejné obstarávanie ako aj Poradného výboru pre obstarávanie v telekomunikáciách,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Príloha IV k smernici 93/36/EHS sa nahrádza prílohou I k tejto smernici.

2. Prílohy IV, V a VI k smernici 93/37/EHS sa nahrádza textom príloh II, III a IV k tejto smernici.

3. Prílohy III a IV k smernici 92/50/EHS sa nahrádzajú prílohami V a VI k tejto smernici.

4. Prílohy XII až XV, XVII a XVIII k smernici 93/38/EHS sa nahrádzajú prílohami VII až XII k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. mája 2002. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobudne účinnosť na dvadsiaty deň po svojom uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 13. septembra 2001

za Komisiu

Frederik Bolkestein

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 209, 24.7.1992, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 328, 28.11.1997, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 54.

[5] Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 84.

[6] Ú. v. ES L 101, 1.4.1998, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 305, 6.11.1991, s. 19.

[8] Oznámenie Komisie o formulároch, ktoré majú byť používané obstarávateľmi v súvislosti s nadobudnutím účinnosti smernice 90/531/EHS (Ú. v. ES S 252 A, 30.12.1992, s. 1).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IX

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA X

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA XI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA XII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------