32001L0029Úradný vestník L 167 , 22/06/2001 S. 0010 - 0019


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES

z 22. mája 2001

o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 47 ods. 2, 55 a 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) Zmluva obsahuje vytvorenie vnútorného trhu a ustanovenie systému, ktorý zabezpečí, aby na vnútornom trhu nedochádzalo k deformácii konkurencie. Harmonizácia právnych predpisov členských štátov o autorských právach a s nimi súvisiacich právach prispieva k dosiahnutiu týchto cieľov.

(2) Európska Rada na svojom zasadaní na Korfu 24. a 25. júna 1994 zdôraznila potrebu vytvoriť všeobecný právny rámec na úrovni spoločenstva, aby bolo možné podporovať rozvoj informačnej spoločnosti v Európe. To si, inter alia, vyžaduje existenciu vnútorného trhu pre nové produkty a služby. Relevantné právne predpisy spoločenstva sú už prijaté alebo ich prijatie už značne pokročilo. Autorské práva a s nimi súvisiace práva zohrávajú v tomto kontexte veľmi dôležitú úlohu, keďže chránia a stimulujú rozvoj a marketing nových produktov a služieb, a vytvorenie a využívanie ich tvorivého obsahu.

(3) Navrhnutá harmonizácia pomôže uplatňovať štyri slobody vnútorného trhu a zhoduje sa so základnými princípmi zákonnosti, a najmä s vlastníctvom, vrátane duševného vlastníctva a so slobodou vyjadrovania a s verejným záujmom.

(4) Harmonizovaný právny rámec týkajúci sa autorských práv a s nimi súvisiacich práv bude prostredníctvom vyššej právnej istoty a zabezpečením vysokej úrovne ochrany duševného vlastníctva podporovať významné investície do tvorivosti a inovácie vrátane infraštruktúry sietí a povedie k zvýšenej súťaživosti európskeho priemyslu rovnako v oblasti zabezpečenia obsahu, ako aj v oblasti informačných technológií a všeobecnejšie v širokej škále priemyselných a kultúrnych odvetví. Tým sa zabezpečí zamestnanosť a podporí sa vytváranie nových pracovných miest.

(5) Technologický rozvoj znásobil a rozlíšil vektory tvorby, výroby a využívania. Hoci nie sú potrebné žiadne nové koncepcie ochrany duševného vlastníctva, súčasné právne predpisy o autorských právach a s nimi súvisiacich právach je potrebné upraviť a doplniť tak, aby primerane zodpovedali súčasnej hospodárskej realite, ako sú napríklad nové formy využívania.

(6) Bez harmonizácie na úrovni spoločenstva by legislatívne aktivity na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa už začali uskutočňovať v mnohých členských štátoch, aby zodpovedali technologickej úrovni, mohli vyústiť do značných rozdielov v ochrane a tým aj v obmedzeniach voľného pohybu služieb a produktov zahŕňajúcich duševné vlastníctvo alebo na ňom založených, čo by viedlo k opätovnej rozdrobenosti vnútorného trhu a k legislatívnej nezlučiteľnosti. Dopad podobných legislatívnych rozdielov a nejasností sa stane výraznejším v súvislosti s ďalším rozvojom informačnej spoločnosti, ktorá už značne zvýšila cezhraničné využívanie duševného vlastníctva. Tento rozvoj sa bude a mal by sa ďalej prehlbovať. Významné právne rozdiely a nejasnosti v ochrane môžu brániť úsporám z veľkosériovej výroby nových produktov a služieb zahŕňajúcich autorské práva a s nimi súvisiace práva.

(7) Právny rámec spoločenstva na ochranu autorských práv a s nimi súvisiacich práv sa preto musí upraviť a doplniť, pokiaľ to je potrebné pre plynulé fungovanie vnútorného trhu. Z tohto dôvodu tie vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa autorských práv a s nimi súvisiacich práv, ktoré sa navzájom v jednotlivých členských štátoch výrazne líšia, alebo ktoré vyvolávajú právnu neistotu brániacu plynulému fungovaniu vnútorného trhu a správnemu vývoju informačnej spoločnosti v Európe, sa musia upraviť a je potrebné vyhnúť sa nezlúčiteľným vnútroštátnym reakciám na rozvoj technológií, zatiaľ čo tie rozdiely, ktoré neovplyvňujú nepriaznivo fungovanie vnútorného trhu, nie je potrebné odstraňovať, ani sa im vyhýbať.

(8) Rôzne sociálne, spoločenské a kultúrne aspekty informačnej spoločnosti si vyžadujú, aby sa zohľadnili osobitné vlastnosti obsahu produktov a služieb.

(9) Akákoľvek harmonizácia autorských práv a s nimi súvisiacich práv musí byť založená na vysokej úrovni ochrany, pretože tieto práva sú podstatou pre duševnú tvorbu. Ich ochrana pomáha zaistiť udržiavanie a rozvoj tvorivosti v záujme autorov, interpretov, producentov, spotrebiteľov, kultúry, priemyslu a verejnosti ako celku. Duševné vlastníctvo sa preto považuje za integrálnu súčasť vlastníctva.

(10) Ak majú autori alebo výkonní umelci pokračovať vo svojej tvorivej a umeleckej práci, musia za používanie svojej práce dostávať primeranú odmenu, rovnako ako producenti, aby boli schopní financovať túto prácu. Investície potrebné na výrobu produktov, ako sú zvukové záznamy, filmy alebo multimediálne produkty a služby, ako sú služby "na požiadanie", sú značné. Primeraná právna ochrana práv duševného vlastníctva je nevyhnutná na zaručenie dostupnosti takejto odmeny a na zaistenie uspokojivej návratnosti týchto investícií.

(11) Jedným z hlavných spôsobov zabezpečenia potrebných zdrojov pre európsku kultúrnu tvorivosť a produkciu a zabezpečenia nezávislosti a dôstojnosti umeleckých tvorcov a interpretov je prísny a účinný systém ochrany autorských práv a súvisiacich práv.

(12) Z hľadiska kultúry má tiež veľký význam primeraná ochrana chránených diel a predmetov ochrany chránených súvisiacimi právami. V článku 151 zmluvy sa požaduje, aby spoločenstvo pri tejto činnosti zohľadnilo kultúrne aspekty.

(13) Spoločné hľadanie a dôsledné používanie technických opatrení na európskej úrovni zameraných na ochranu diel a iných predmetov ochrany na poskytnutie potrebných informácií o právach sú podstatné, pokiaľ najvyšším cieľom týchto opatrení je uskutočniť princípy a záruky stanovené zákonom.

(14) Táto smernica sa snaží podporiť vzdelávanie a kultúru prostredníctvom ochrany diel a iných predmetov ochrany, pričom zároveň pripúšťa výnimky alebo obmedzenia vo verejnom záujme s cieľom vzdelávania a vyučovania v školstve.

(15) Na diplomatickej konferencii, ktorá sa konala pod záštitou Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) v decembri 1996, boli prijaté dve nové zmluvy, "Zmluva WIPO o autorskom práve" a "Zmluva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch", ktoré sa zaoberajú ochranou autorov a ochranou výkonných umelcov a producentov zvukových záznamov. Tieto zmluvy výrazne modernizujú medzinárodnú ochranu autorských práv a súvisiacich práv, prinajmenšom vzhľadom na tzv. "digitálny program", a zdokonaľujú prostriedky boja proti pirátstvu na celom svete. Spoločenstvo a väčšina členských štátov už podpísali tieto zmluvy a práve prebieha proces prípravy ratifikácie zmlúv spoločenstvom a členskými štátmi. Táto smernica slúži na uplatnenie viacerých medzinárodných záväzkov.

(16) Zodpovednosť súvisiaca s činnosťou v prostredí sietí sa týka nielen autorských práv a súvisiacich práv, ale aj iných oblastí, ako je ohováranie, klamlivá reklama alebo porušenie obchodných známok a riešia sa horizontálne v smernici 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 týkajúcej sa niektorých právnych aspektov služieb informačnej spoločnosti, najmä elektronického obchodu, vnútorného trhu ("smernica o elektronickom obchode") [4], ktorá objasňuje a harmonizuje rôzne právne otázky súvisiace so službami informačnej spoločnosti vrátane elektronického obchodu. Táto smernica sa má uplatňovať v rovnakom časovom horizonte, aký je určený pre smernicu o elektronickom obchode, keďže uvedená smernica tvorí harmonizovaný rámec princípov a opatrení, ktoré sú relevantné, inter alia, pre veľkú časť tejto smernice. Táto smernica platí bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa povinnosti v uvedenej smernici.

(17) Je nevyhnutné, predovšetkým vo vzťahu k požiadavkám vyplývajúcich z digitálneho prostredia, zabezpečiť, aby ochranné spoločnosti dosahovali vyššiu úroveň racionalizácie a transparentnosti, pokiaľ ide o súlad s pravidlami konkurencie.

(18) Táto smernica platí bez toho, aby boli dotknuté tie ustanovenia v členských štátoch, ktoré sa týkajú spravovania práv, ako sú rozšírené licencie ochranných spoločností.

(19) Osobnostné práva nositeľov práv sa vykonávajú v súlade s právnymi predpismi členských štátov a s ustanoveniami Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel, zmluvou WIPO o autorských právach a zmluvy WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch. Tieto osobnostné práva zostávajú mimo pôsobnosti tejto smernice.

(20) Táto smernica je založená na princípoch a pravidlách, ktoré už boli ustanovené smernicami platnými v tejto oblasti v súčasnosti, najmä smernicami 91/250/EHS [5], 92/100/EHS [6], 93/83/EHS [7], 93/98/EHS [8] a 96/9/ES [9] a tieto princípy a pravidlá ďalej rozvíja a posúva ich do kontextu informačnej spoločnosti. Ustanovenia tejto smernice platia bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia vyššie uvedených smerníc, pokiaľ nie je v tejto smernici upravené inak.

(21) Táto smernica definuje rozsah činností, na ktoré sa vzťahuje právo reprodukcie vo vzťahu k rôznym užívateľom. To sa musí uskutočniť v súlade s acquis communautaire. Na zabezpečenie právnej istoty v rámci vnútorného trhu je potrebná široká definícia týchto činností.

(22) Cieľ, ktorým je primeraná podpora šírenia kultúry sa nesmie dosahovať za cenu obetovania prísnej ochrany práv alebo tolerovaním nelegálnych foriem distribúcie falšovaných alebo pirátskych diel.

(23) Táto smernica ďalej harmonizuje práva autorov na verejný prenos. Pod týmto právom sa v širokom zmysle slova chápe každý verejný prenos pre verejnosť, ktorá nie je prítomná na mieste, kde tento prenos vzniká. Toto právo zahŕňa všetky transmisie a retransmisie diel smerom k verejnosti drôtovými alebo bezdrôtovými prostriedkami vrátane vysielania. Toto právo nezahŕňa žiadne iné činnosti.

(24) Po právom sprístupňovať verejnosti predmetov ochrany uvedené v článku 3 ods. 2 sa chápu všetky činnosti, pri ktorých sa predmetov ochrany sprístupňuje verejnosti, ktorá nie je prítomná na mieste, kde činnosť sprístupnenia vzniká a netýka sa žiadnych iných činností.

(25) Právna neistota v súvislosti s povahou a úrovňou ochrany činností transmisie na požiadanie chránených diel a predmetov ochrany chránených súvisiacimi právami v sieťach sa musí prekonať zavedením harmonizovanej ochrany na úrovni spoločenstva. Musí byť jasné, že všetci nositelia práv, ktoré uznáva táto smernica, musia mať výlučné právo sprístupniť verejnosti diela chránené autorským právom alebo akýkoľvek iný predmet ochrany prostredníctvom interaktívnych transmisií na požiadanie. Tieto interaktívne transmisie na požiadanie sú charakterizované tým, že členovia verejnosti môžu do nich vstúpiť z miesta a v čase, ktoré si sami individuálne zvolia.

(26) Vzhľadom na to, že vysielatelia v rámci služieb na požiadanie sprístupňujú svoje rozhlasové a televízne produkcie, súčasťou ktorých je hudba z komerčných zvukových záznamov, je potrebné podporiť poskytovanie kolektívnych licencií, aby sa zjednodušilo upravenie týchto práv.

(27) Samotné zabezpečenie fyzických zariadení umožňujúcich alebo uskutočňujúcich prenos rozhlasových a televíznych programov sa samo o sebe nerovná prenosu v zmysle tejto smernice.

(28) Podľa tejto smernice do ochrany autorských práv patrí aj výlučné právo kontrolovať šírenie diela obsiahnutého v hmotnom článku. Prvým predajom originálu diela alebo jeho rozmnoženín v spoločenstve zo strany nositeľa práv, alebo s jeho súhlasom zaniká právo kontrolovať ďalší predaj tohto predmetu v spoločenstve. Toto právo by nemalo zaniknúť vo vzťahu k originálu alebo k jeho rozmnoženinám, ktoré predal držiteľ práv, alebo ktoré boli predané s jeho súhlasom mimo spoločenstva. Právo autorov na prenájom alebo vypožičanie je ustanovené v smernici 92/100/EHS. Právo rozširovania ustanovené v tejto smernici platí bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia súvisiace s právami na prenájom a vypožičanie uvedené v kapitole 1 uvedenej smernice.

(29) Otázka zániku práv nevzniká v prípade služieb a najmä on-line služieb. To isté platí aj vo vzťahu k hmotným rozmnoženinám diela alebo iného predmetu ochrany, ktoré vyhotoví používateľ tejto služby so súhlasom nositeľa práv. Preto to isté platí aj pre prenájom a zapožičanie originálu a rozmnoženín diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú svojou povahou službami. Na rozdiel od CD-ROMu alebo CD-I, pri ktorých je duševné vlastníctvo obsiahnuté v hmotnom médiu – nosiči, teda v tovare, každá on-line služba je v podstate činnosťou, ktorá musí podliehať povoleniu, keď to vyžaduje autorské právo alebo s ním súvisiace práva.

(30) Práva, o ktorých sa zmieňuje táto smernica, sa môžu prenášať, postúpiť alebo sa na ne môže vzťahovať poskytnutie zmluvných licencií bez toho, aby bola dotknutá príslušná národná legislatíva týkajúca sa autorských práv a s nimi súvisiacich práv.

(31) Je potrebné zabezpečiť primeranú rovnováhu práv a záujmov medzi rôznymi kategóriami nositeľov práv, ako aj medzi rôznymi kategóriami nositeľov práv a používateľmi predmetov ochrany. Existujúce výnimky a obmedzenia práv ustanovené členskými štátmi sa musia prehodnotiť vo vzťahu k novému elektronickému prostrediu. Existujúce rozdiely vo výnimkách a obmedzeniach vzťahujúcich sa na niektoré obmedzené činnosti majú priamy negatívny účinok na fungovanie vnútorného trhu s autorskými právami a s nimi súvisiacimi právami. Tieto rozdiely by sa mohli ľahko stať výraznejšími vo vzťahu k ďalšiemu rozvoju cezhraničného využívania diel a k cezhraničným aktivitám. Z dôvodu zabezpečenia správneho fungovania vnútorného trhu, je potrebné harmonickejšie definovať tieto výnimky a obmedzenia. Stupeň ich harmonizácie musí vychádzať z ich dopadu na plynulé fungovanie vnútorného trhu

(32) Táto smernica poskytuje kompletné vymenovanie výnimiek a obmedzení práva rozmnožovania a práva verejného prenosu. Niektoré výnimky alebo obmedzenia platia iba pre právo rozmnožovania, ak je to potrebné. V tomto zozname sa primeraným spôsobom zohľadňujú rôzne právne tradície členských štátov, pričom sa súčasne zameriavajú na zabezpečenie fungovania vnútorného trhu. Členské štáty musia dospieť ku koherentnej aplikácii týchto výnimiek a obmedzení, čo bude možné zhodnotiť pri revíziách uplatňovania legislatívy v budúcnosti.

(33) Na výlučné právo rozmnožovania by sa mala vzťahovať výnimka, ktorá by umožnila, aby niektoré prípady dočasného rozmnožovania, ako sú napríklad prechodné alebo náhodné rozmnožovania tvoriace integrálnu alebo podstatnú časť technologického procesu a uskutočnené na jediný účel umožniť buď účinnú transmisiu v sieti medzi treťou stranou prostredníctvom sprostredkovateľa, alebo na oprávnené použitie diela, alebo iného predmetu ochrany. Dotknuté prípady rozmnožovania nesmú mať žiadnu vlastnú ekonomickú hodnotu. Do tej miery, pokiaľ spĺňajú tieto podmienky, môže táto výnimka zahŕňať také prípady, ktoré umožňujú prezeranie a tiež zrýchlené ukladanie do pamäte osobných počítačov vrátane tých, ktoré umožňujú plynulé fungovanie transmisných systémov, za podmienky, že sprostredkovateľ nemodifikuje danú informáciu a nezasahuje do oprávneného používania technológie na získavanie údajov o používaní informácie, ktorá je široko uznávaná a používaná v priemysle. Používanie sa musí považovať za oprávnené, keď je autorizované nositeľom práv alebo keď nie je obmedzené zákonom.

(34) Členským štátom sa dáva možnosť poskytovať niektoré výnimky alebo obmedzenia pre prípady, ako sú vzdelávanie a vedecké účely, v prospech verejných inštitúcií, ako sú knižnice a archívy, na spravodajské účely, na citovanie, v prípadoch používania telesne postihnutými ľuďmi, pri používaní v záujme verejnej bezpečnosti a pri používaní v správnych a súdnych konaniach.

(35) V niektorých prípadoch výnimiek alebo obmedzení musia byť nositelia práv primerane odškodnení, aby sa im dostatočne vynahradilo používanie ich chránených diel alebo iných predmetov ochrany. Keď sa stanovuje forma, podrobné úpravy a možná úroveň vhodnej kompenzácie, treba zohľadniť osobitné podmienky každého prípadu. Pri posudzovaní týchto podmienok je hodnotným kritériom možné poškodenie nositeľa práv vyplývajúce z daného aktu. V prípadoch, keď nositelia práv už dostali platby nejakou inou formou, napríklad ako súčasť licenčného poplatku, nemusí byť potrebná žiadna osobitná alebo samostatná platba. Úroveň vhodnej kompenzácie by mala v plnej miere zohľadňovať stupeň používania technologických ochranných opatrení uvedených v tejto smernici. V niektorých situáciách, keď je ujma nositeľa práv minimálna, nemusí vzniknúť žiadna povinnosť platby.

(36) Členské štáty môžu zabezpečiť primeranú kompenzáciu nositeľov práv aj keď sa uplatnia voliteľné ustanovenia týkajúce sa výnimiek alebo obmedzení, pri ktorých sa taká kompenzácia nevyžaduje.

(37) Súčasné národné systémy reprografie, ak existujú, netvoria veľké bariéry vnútornému trhu. Členské štáty musia mať možnosť poskytnúť výnimku alebo obmedzenie vo vzťahu k reprografii.

(38) Členské štáty musia mať možnosť poskytnúť výnimku alebo obmedzenie v súvislosti s právom rozmnožovania pre niektoré druhy rozmnožovania zvukového, vizuálneho a audiovizuálneho materiálu na súkromné použitie, ktoré sú doplnené vhodnou kompenzáciou. Sem môžu patriť úvodné alebo pokračujúce systémy odmeňovania ako kompenzácie za ujmu nositeľom práv. Napriek tomu, že rozdiely medzi uvedenými systémami odmeňovania ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu, uvedené rozdiely, vzhľadom na analógovú súkromnú reprodukciu, by nemali mať významnejší dopad na rozvoj informačnej spoločnosti. Súkromné digitálne kopírovanie bude pravdepodobne oveľa rozšírenejšie a má väčší ekonomický dopad. Preto je potrebné náležite zohľadniť rozdiely medzi digitálnym a analógovým súkromným kopírovaním a v niektorých ohľadoch treba medzi nimi rozlišovať.

(39) Keď sa uplatní výnimka alebo obmedzenie pri súkromnom kopírovaní, členské štáty musia náležite zohľadniť technologický a hospodársky vývoj, najmä vo vzťahu k digitálnemu súkromnému kopírovaniu a systémom odmeňovania, pokiaľ sú dostupné účinné technologické ochranné opatrenia. Tieto výnimky alebo obmedzenia nesmú brániť používaniu technologických opatrení alebo ich uplatňovaniu proti porušovaniu zákona.

(40) Členské štáty môžu poskytnúť výnimku alebo obmedzenie v prospech niektorých neziskových inštitúcií, ako sú verejne prístupné knižnice a podobné inštitúcie, ako aj archívy. Musia však byť obmedzené na niektoré zvláštne prípady, na ktoré sa vzťahuje právo rozmnožovania. Tieto výnimky alebo obmedzenia sa nesmú vzťahovať na používanie v kontexte on-line doručovania chránených diel alebo iných predmetov ochrany. Táto smernica platí bez toho, aby bola dotknutá možnosť voľby členských štátov odchýliť sa od výlučného práva na verejné vypožičiavanie v súlade s článkom 5 smernice 92/100/EHS. Preto je potrebné podporiť osobitné kontrakty alebo licencie, ktoré zvýhodňujú podobné inštitúcie a účel šírenia, ktorému slúžia bez toho, aby sa vytvárala nerovnováha.

(41) Pri uplatňovaní výnimky alebo obmedzenia vo vzťahu k pominuteľnému záznamu zhotovenému organizáciami zabezpečujúcimi vysielanie zahŕňajú vlastné zariadenia vysielateľa pochopiteľne aj zariadenia osoby, ktorá koná v mene a v rámci zodpovednosti vysielajúcej organizácie.

(42) Pri uplatňovaní výnimky alebo obmedzenia pre nekomerčné vzdelávacie a vedecko-výskumné účely vrátane učenia sa na diaľku, musí byť nekomerčná povaha predmetnej činnosti daná samotnou činnosťou ako takou. Organizačná štruktúra a spôsoby financovania príslušnej inštitúcie nie sú v tomto ohľade rozhodujúcim faktorom.

(43) V každom prípade je dôležité, aby členské štáty prijali všetky nevyhnutné opatrenia na uľahčenie prístupu k dielam pre osoby, ktoré trpia telesným postihnutím, ktoré je pre ne prekážkou pri priamom používaní týchto diel, a aby venovali osobitnú pozornosť prístupným formátom.

(44) Ak sa uplatňujú výnimky a obmedzenia uvedené v tejto smernici, musia sa vykonávať v súlade s medzinárodnými záväzkami. Tieto výnimky a obmedzenia sa nemôžu uplatňovať spôsobom, ktorý poškodzuje oprávnené záujmy nositeľa práv, alebo ktorý je v rozpore s normálnym využívaním jeho diela alebo iného predmetu ochrany. Poskytovanie takýchto výnimiek alebo obmedzení členským štátom musí predovšetkým primerane odrážať možný zvýšený ekonomický dopad týchto výnimiek alebo obmedzení v kontexte nového elektronického prostredia. Preto rozsah niektorých výnimiek alebo obmedzení bude možno potrebné viac obmedziť, ak dôjde k niektorým novým spôsobom použitia diel chránených autorským právom a iných predmetov ochrany.

(45) Výnimky a obmedzenia uvedené v článku 5 ods. 2, 3 a 4 však nesmú brániť definovaniu zmluvných vzťahov navrhnutých pre zabezpečenie primeranej kompenzácie pre nositeľa práv v tej miere, ktorá je povolená vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(46) Uchýlenie sa k sprostredkovaniu by pomohlo používateľom a nositeľom práv riešiť spory. Komisia v spolupráci s členskými štátmi v rámci Kontaktného výboru uskutoční výskum, ktorý posúdi nové právne spôsoby urovnania sporov týkajúcich sa autorských práv a s nimi súvisiacich práv.

(47) Technologický rozvoj umožní nositeľom práv využívať technologické opatrenia určené na predchádzanie alebo obmedzenie zásahov, ktoré nie sú povolené nositeľom práv, do autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom alebo do práva sui generis k databázam. Existuje však nebezpečenstvo, že bude dochádzať k nelegálnej činnosti, ktorá uľahčí alebo umožní porušovanie technickej ochrany zabezpečenej týmito opatreniami. Aby nedochádzalo k členeniu právnych prístupov, čo by mohlo byť prekážkou fungovania vnútorného trhu, je potrebné zabezpečiť harmonizovanú právnu ochranu proti porušovaniu účinných technologických opatrení a proti zabezpečovaniu pomôcok a produktov alebo služieb na tento účel.

(48) Táto právna ochrana sa zabezpečí vo vzťahu k technologickým opatreniam, ktoré účinne obmedzujú činnosť nepovolenú nositeľom autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom alebo práv sui generis k databázam, avšak bez toho, aby bránili normálnej činnosti elektronického zariadenia a jeho technologickému vývoju. Táto právna ochrana nezahŕňa žiadnu povinnosť navrhovať pomôcky, výrobky, súčiastky alebo služby zodpovedajúce technologickým opatreniam, pokiaľ taká pomôcka, výrobok, súčiastka alebo služba inak nepodlieha zákazu uvedenému v článku 6. Takáto právna ochrana rešpektuje proporcionálnosť a nezakazuje tie pomôcky alebo činnosti, ktoré majú komerčne významný účel alebo použitie, okrem porušovania technickej ochrany. Táto ochrana predovšetkým nesmie brániť výskumu v oblasti kryptografie.

(49) Právna ochrana technologických opatrení sa uskutočňuje bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa zakazuje súkromné vlastnenie pomôcok, výrobkov alebo súčiastok umožňujúcich porušovanie technologických opatrení.

(50) Táto harmonizovaná právna ochrana nemá vplyv na osobitné ustanovenia o ochrane uvedené v smernici 91/250/EHS. Predovšetkým sa nevzťahuje na ochranu technologických opatrení používaných v súvislosti s počítačovými programami, o ktorej sa výlučne hovorí v uvedenej smernici. Nesmie brániť, ani spomaľovať vývoj alebo používanie akéhokoľvek prostriedku na porušovanie niektorého technologického opatrenia, ktoré umožňuje, aby dochádzalo ku konaniu v súlade s podmienkami článku 5 ods. 3 alebo článku 6 smernice 91/250/EHS. Výnimky z výlučných práv k počítačovým programom sú určené výlučne článkami 5 a 6 uvedenej smernice.

(51) Právna ochrana technologických opatrení platí bez toho, aby boli dotknuté zásady slušnosti, ako sú uvedené v článku 5 alebo zásady verejnej bezpečnosti. Členské štáty podporujú dobrovoľné opatrenia podniknuté nositeľmi práv vrátane uzatvorenia a uplatňovania dohôd medzi nositeľmi práv a inými zúčastnenými stranami, ktoré pomôžu pri dosahovaní cieľov stanovených niektorými výnimkami alebo obmedzeniami ustanovenými vnútroštátnymi právnymi predpismi v súlade s touto smernicou. V prípade absencie takýchto dobrovoľných opatrení alebo úprav v priebehu primeraného časového obdobia, členské štáty podniknú príslušné kroky, aby zabezpečili, že nositelia práv poskytnú osobám oprávneným na tieto výnimky alebo obmedzenia primerané prostriedky, aby ich mohli využívať tým, že upravia použité technologické opatrenie alebo iným spôsobom. Vzhľadom na potrebu predchádzať zneužívaniu tých opatrení, ktoré podnikli nositelia práv aj v rámci dohôd alebo tých, ktoré podnikol členský štát, všetky technologické opatrenia použité pri uplatňovaní týchto opatrení musia mať právnu ochranu.

(52) Pri uplatňovaní výnimky alebo obmedzenia na súkromné kopírovanie v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. b) členské štáty rovnako podporujú používanie dobrovoľných opatrení zameraných na dosiahnutie cieľov, pre ktoré bola výnimka alebo obmedzenie poskytnuté. Ak v priebehu primeraného časového obdobia nedôjde k prijatiu takýchto súkromných opatrení umožňujúcich rozmnožovanie na súkromné použitie, prijmú členské štáty také opatrenia, ktoré umožnia osobám oprávneným na danú výnimku alebo obmedzenie, využívať ju. Dobrovoľné opatrenia, ktoré prijmú nositelia práv vrátane dohôd medzi nositeľmi práv a ostatnými dotknutými stranami, rovnako ako opatrenia prijaté členskými štátmi, nebránia nositeľom práv použiť technologické opatrenia, ktoré sú v súlade s výnimkami alebo obmedzeniami na súkromné kopírovanie vo vnútroštátnom právnom predpise v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. b), zohľadňujúc podmienku primeranej kompenzácie podľa daného ustanovenia a možnú diferenciáciu medzi rôznymi podmienkami použitia v súlade s článkom 5 ods. 5, ako je kontrola počtu reprodukcií. Aby nedochádzalo k zneužívaniu týchto opatrení, každé technologické opatrenie použité pri ich uplatňovaní musí mať právnu ochranu.

(53) Ochrana technologických opatrení zaisťuje a zabezpečuje prostredie na poskytovanie interaktívnych služieb na požiadanie takým spôsobom, že členovia verejnosti môžu mať prístup k dielam alebo iným predmetom ochrany z miesta a v čase, ktoré si sami zvolia. Keď sú tieto služby upravené zmluvami, neplatí prvý a druhý pododsek článku 6 ods. 4 Neinteraktívne formy on-line použitia ostávajú predmetom uvedených ustanovení.

(54) Dôležitý pokrok sa dosiahol v medzinárodnej normalizácii technických systémov identifikácie diel a chránených predmetov v digitálnom formáte. V čoraz viac sieťovo prepojenom prostredí môžu rozdiely medzi technologickými opatreniami viesť k nezlučiteľnosti systémov v rámci spoločenstva. Je potrebné podporovať zlučiteľnosť a interoperačnú schopnosť rôznych systémov. Je veľmi žiadúce podporovať rozvoj globálnych systémov.

(55) Technologický rozvoj uľahčí distribúciu diel hlavne v sieťach a to vyvolá potrebu nositeľov práv lepšie identifikovať dielo alebo iný predmet ochrany, autora alebo akéhokoľvek iného nositeľa práv a poskytnúť informácie o podmienkach použitia diela alebo iného predmetu ochrany, aby bolo možné ľahšie spravovať práva viažuce sa k nim. Nositelia práv podporujú pri pokytnutí diel alebo iných predmetov ochrany do sietí používanie označení, ktoré okrem vyššie uvedených informácií uvádzajú inter alia aj ich oprávnenie.

(56) Existuje však nebezpečenstvo, že sa môžu vyskytnúť nelegálne aktivity s cieľom odstrániť alebo zmeniť pripojenú elektronickú informáciu o spravovaní autorského práva alebo inak distribuovať, importovať s cieľom distribúcie, vysielania, alebo sprístupnenia verejnosti diel, alebo iného predmetu ochrany, z ktorej bola táto informácia bez oprávnenia odstránená. Aby sa odstránili roztrieštené právne prístupy, ktoré môžu brániť fungovaniu vnútorného trhu, je potrebné zabezpečiť harmonizovanú právnu ochranu proti týmto aktivitám.

(57) Každý z týchto uvedených informačných systémov spravovania práv, môžu v závislosti od spôsobu ich navrhnutia súčasne spracovávať osobné údaje o spôsoboch použitia chránených predmetov jednotlivcami a umožňujú spätne sledovať ich on-line správanie. Tieto technické prostriedky musia vo svojich technických funkciách zahŕňať záruku ochrany súkromia v súlade so smernicou 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov [10].

(58) Členské štáty zabezpečia účinné sankcie a opravné prostriedky za porušenie práv a záväzkov, ako sú uvedené v tejto smernici. Prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že uvedené sankcie a opravné prostriedky sa budú uplatňovať. Takto zabezpečené sankcie budú účinné, primerané a varujúce a budú zahŕňať aj možnosť zistenia škôd a/alebo súdneho príkazu na nápravu a v prípade potreby aj možnosť žiadať zabavenie neoprávnene získaného materiálu.

(59) V digitálnom prostredí môžu byť služby sprostredkovateľov vo zvýšenej miere zneužívané tretími stranami na neoprávnené činnosti. V mnohých prípadoch sú práve sprostredkovatelia v najvýhodnejšej pozícii, aby takéto neoprávnené činnosti prevádzali. Preto bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné dostupné sankcie a opravné prostriedky, nositelia práv musia mať možnosť požiadať o súdny príkaz na nápravu proti sprostredkovateľovi, ktorý vo svojej sieti realizuje porušenie práv chráneného diela alebo iného predmetu ochrany treťou stranou. Táto možnosť musí byť dostupná aj v prípadoch, keď konanie sprostredkovateľa je neprípustné podľa článku 5. Podmienky a spôsoby uskutočnenia súdnych príkazov na nápravu sa ponechávajú na vnútroštátne zákony členských štátov.

(60) Ochrana zabezpečená podľa tejto smernice platí bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne ustanovenia alebo právne ustanovenia spoločenstva v iných oblastiach, ako je priemyselné vlastníctvo, ochrana údajov, podmienečný prístup, prístup k verejným dokumentom a pravidlo chronologického využívania médií, ktoré môžu ovplyvniť ochranu autorských práv alebo iných s nimi súvisiacich práv.

(61) Smernice 92/100/EHS a 93/98/EHS sa zmenia a doplnia tak, aby boli v súlade so Zmluvou WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

CIEĽ A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1. Táto smernica sa týka právnej ochrany autorských práv a s nimi súvisiacich práv v rámci vnútorného trhu s osobitným dôrazom na informačnú spoločnosť.

2. S výnimkou prípadov uvedených v článku 11 sa táto smernica nezaoberá a žiadnym spôsobom neovplyvňuje existujúce ustanovenia spoločenstva súvisiace s:

a) právnou ochranou počítačových programov;

b) právom nájmu, právom vypožičiavania a s inými právami súvisiacimi s autorským právom v oblasti duševného vlastníctva;

c) autorským právom a s ním súvisiacimi právami uplatňovanými pri vysielaní programov prostredníctvom satelitnej a káblovej retransmisie;

d) trvaním ochrany autorských práv a niektorých súvisiacich práv;

e) právnou ochranou databáz.

KAPITOLA II

PRÁVA A VÝNIMKY

Článok 2

Právo rozmnožovania

Členské štáty ustanovia výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať priame alebo nepriame, dočasné alebo trvalé rozmnožovanie akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, v celku alebo v časti:

a) pre autorov k ich dielam;

b) pre výkonných umelcov k záznamom ich výkonov;

c) pre výrobcov zvukových záznamov k ich zvukovým záznamom;

d) pre výrobcov prvých záznamov filmov k originálu a k rozmnoženinám ich filmov;

e) pre vysielajúce organizácie k záznamom ich vysielaní, či už sú tieto vysielania prenášané po drôte alebo vzduchom vrátane káblov alebo satelitu.

Článok 3

Právo verejného prenosu diel a právo sprístupňovania predmetov ochrany verejnosti

1. Členské štáty poskytnú autorom výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať akýkoľvek verejný prenos ich diel, či po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami vrátane sprístupňovania ich diel verejnosti takým spôsobom, aby verejnosť k nim mala prístup z miesta a v čase, ktoré si sama zvolí.

2. Členské štáty ustanovia výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať sprístupňovanie verejnosti po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami takým spôsobom, že verejnosť má k nim prístup z miesta a v čase individuálne zvolenom:

a) pre výkonných umelcov k záznamom ich výkonov;

b) pre výrobcov zvukových záznamov k ich zvukovým záznamom;

c) pre výrobcov prvých záznamov filmov k originálu a k rozmnoženinám ich filmov;

d) pre vysielajúce organizácie k záznamom ich vysielaní, či už sú tieto vysielania prenášané po drôte alebo vzduchom vrátane káblov alebo satelitu.

3. Práva uvedené v odseku 1 a 2 nezaniknú žiadnym aktom verejného prenosu alebo sprístupnenia verejnosti ako je uvedené v tomto článku.

Článok 4

Právo šírenia

1. Členské štáty poskytnú autorom vo vzťahu k originálu ich diela alebo k jeho rozmnoženinám výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať akúkoľvek formu verejného šírenia predajom alebo iným spôsobom.

2. Distribučné právo sa nevyčerpá v rámci spoločenstva vo vzťahu k originálu alebo ku kópiám diela s výnimkou prípadov, keď prvý predaj alebo prenos vlastníctva k danému objektu v rámci spoločenstva uskutoční držiteľ práv alebo sa uskutoční s jeho súhlasom.

Článok 5

Výnimky a obmedzenia

1. Prípady dočasného rozmnožovania uvedené v článku 2, ktoré sú prechodné alebo náhodné/a/sú integrálnou alebo podstatnou časťou technologického procesu a ktorých jediným účelom je umožniť:

a) transmisiu v sieti medzi tretími stranami cez sprostredkovateľa alebo

b) oprávnené použitie

diela alebo iného predmetu ochrany, a ktoré nemá žiadny samostatný ekonomický význam, je vyňaté z práva rozmnožovania ustanoveného v článku 2.

2. Členské štáty môžu zabezpečiť výnimky alebo obmedzenia práva rozmnožovania ustanoveného v článku 2 v nasledujúcich prípadoch:

a) vo vzťahu k rozmnožovaniu na papieri alebo akýmkoľvek iným podobným spôsobom, ktorý sa uskutočňuje použitím akéhokoľvek fotografického postupu alebo nejakým iným procesom, ktorý má podobné účinky, s výnimkou písaného/tlačeného notového materiálu za podmienky, že nositelia práv dostanú primeranú kompenzáciu;

b) vo vzťahu k rozmnožovaniu na akomkoľvek médiu vykonanému fyzickou osobou pre súkromné použitie a s cieľom, ktorý nie je priamo ani nepriamo komerčný, za podmienky, že nositelia práv dostanú primeranú kompenzáciu, v ktorej sa zohľadní uplatnenie alebo neuplatnenie technologických opatrení uvedených v článku 6 na dotknuté dielo alebo predmet ochrany;

c) vo vzťahu k osobitným prípadom rozmnožovania uskutočneným verejne prístupnými knižnicami, vzdelávacími inštitúciami alebo múzeami alebo archívmi, ktoré sa neuskutočnia pre priamy alebo nepriamy ekonomický alebo komerčný prospech;

d) vo vzťahu k pominuteľnému záznamu diel uskutočnenému vysielajúcimi organizáciami prostredníctvom ich vlastných zariadení a pre ich vlastné vysielanie; uchovávanie týchto nahrávok v úradných archívoch môže byť povolené na základe ich výnimočnej dokumentačnej povahy;

e) vo vzťahu k rozmnoženinám vysielania zhotovenými sociálnymi inštitúciami na nekomerčné účely, ako sú nemocnice alebo väznice pod podmienkou, že nositelia práv dostanú primeranú kompenzáciu.

3. Členské štáty môžu zabezpečiť výnimky alebo obmedzenia práv poskytnutých podľa článkov 2 a 3 v nasledujúcich prípadoch:

a) použitie na výhradný účel ilustrácie pri vyučovaní alebo vedeckom výskume, pokiaľ je označený prameň vrátane mena autora, ak sa nestane, že to nie je možné a v rozsahu, ktorý je oprávnený nekomerčným účelom, o ktorý ide;

b) použitie v prospech ľudí s telesným postihnutím, ktoré sa priamo viaže na postihnutie a je nekomerčnej povahy, v rozsahu, ktorý vyžaduje daný druh postihnutia;

c) rozmnoženie v tlači, verejný prenos alebo sprístupňovanie zverejnených článkov o bežných hospodárskych, politických alebo náboženských témach alebo vysielaných diel alebo iných predmetov ochrany toho istého charakteru, v prípadoch, keď takéto použitie nie je výslovne vyhradené a pokiaľ je označený zdroj vrátane mena autora alebo použitie diel alebo iných predmetov ochrany v súvislosti so spravodajstvom o bežných udalostiach v rozsahu oprávnenom informatívnym účelom a pokiaľ je označený zdroj vrátane mena autora, ak sa neukáže, že to nie je možné;

d) citácie na účely kritiky alebo zhrnutia za podmienky, že sa vzťahujú na dielo alebo iný predmet ochrany, ktoré už boli v súlade so zákonom sprístupnené verejnosti, že je označený zdroj vrátane mena autora, pokiaľ sa neukáže, že to nie je možné a že ich použitie je v súlade so prípustnou praxou a v takom rozsahu, aký sa vyžaduje na tento osobitný účel.

e) použitie na účely verejnej bezpečnosti alebo na zaistenie správneho vykonania, alebo informovania o administratívnom, parlamentnom alebo súdnom konaní;

f) použitie politických prejavov, ako aj úryvkov politických prednášok alebo podobných prác, alebo predmetov ochrany v rozsahu oprávnenom informatívnym účelom a za podmienky, že je označený zdroj vrátane mena autora s výnimkou prípadov, keď to nie je možné;

g) použitie počas náboženských obradov alebo oficiálnych osláv organizovaných štátnym orgánom;

h) použitie diel, ako sú architektonické alebo sochárske diela vyrobené na to, aby boli trvalo umiestnené na verejných priestranstvách;

i) náhodné zahrnutie diela alebo iného predmetu ochrany do iného materiálu;

j) použitie na účely propagácie verejnej výstavy alebo predaja umeleckých diel v rozsahu potrebnom na propagáciu podujatia s vylúčením akékoľvek iného komerčného použitia;

k) použitie na účel karikatúry, paródie alebo koláže;

l) použitie v súvislosti s predvádzaním alebo opravou zariadenia;

m) použitie umeleckého diela vo forme budovy, nákresu alebo plánu budovy na účely rekonštrukcie danej budovy;

n) použitie na prenos alebo sprístupnenie jednotlivým členom verejnosti na účel výskumu alebo súkromného štúdia prostredníctvom na to určených terminálov v priestoroch inštitúcií uvedených v odseku 2 písm. c) diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré nepodliehajú nákupným alebo licenčným podmienkam zahrnutým v ich zbierkach;

o) použitie v niektorých iných menej významných prípadoch, pri ktorých už existujú výnimky alebo obmedzenia podľa vnútroštátnych právnych predpisov za predpokladu, že ide iba o analógové použitie a že tým nie je ovplyvnený voľný obeh tovarov a služieb v rámci spoločenstva bez toho, aby boli dotknuté iné výnimky a obmedzenia obsiahnuté v tomto článku.

4. Ak členské štáty môžu zabezpečiť výnimku alebo obmedzenie práva na reprodukciu podľa odsekov 2 a 3, môžu rovnako zabezpečiť výnimku alebo obmedzenie práva na distribúciu, ako je uvedené v článku 4 v rozsahu oprávnenom účelom autorizovaného prípadu rozmnožovania.

5. Výnimky a obmedzenia ustanovené v odsekoch 1, 2, 3 a 4 sa budú uplatňovať iba v niektorých osobitných prípadoch, pri ktorých nedochádza ku konfliktu s bežným využívaním diela alebo predmetu ochrany a ktoré neodôvodnene nepoškodzujú oprávnené záujmy nositeľa práv.

KAPITOLA III

OCHRANA TECHNOLOGICKÝCH OPATRENÍ A INFORMÁCIE NA SPRÁVU PRÁV

Článok 6

Povinnosti týkajúce sa technologických opatrení

1. Členské štáty poskytnú primeranú právnu ochranu proti porušovaniu akýchkoľvek účinných technologických opatrení, ktoré dotknutá osoba vykonáva s vedomím alebo opodstatneným dôvodom znalosti, že sleduje daný cieľ.

2. Členské štáty poskytnú primeranú právnu ochranu proti výrobe, dovozu, šíreniu, predaju, nájmu, propagovaniu predaja alebo nájmu, alebo vlastneniu na komerčné účely zariadení, výrobkov alebo súčiastok alebo poskytovaniu služieb, ktoré:

a) sa ponúkajú, propagujú alebo predávajú na účel porušovania alebo

b) majú iba obmedzený komerčne významný účel alebo použitie okrem porušovania alebo

c) sú prvotne navrhnuté, vyrobené, prispôsobené alebo prevádzkované na taký účel, aby umožnili alebo uľahčili porušovanie

akýchkoľvek účinných technologických opatrení.

3. Na účely tejto smernice sa výrazom "technologické opatrenia" rozumie akákoľvek technológia, zariadenie alebo súčiastka, ktorá pri bežnom spôsobe použitia je navrhnutá na to, aby predchádzala konaniu alebo obmedzovala konanie vo vzťahu k dielam alebo iným predmetom ochrany, ktoré nie je povolené nositeľom autorského práva alebo akéhokoľvek iného práva súvisiaceho s autorským právom ustanoveného vnútroštátnym právnym predpisom alebo práva sui generis ustanoveného v kapitole III smernice 96/9/ES. Technologické opatrenia sa pokladajú za "účinné", keď je použitie chráneného diela alebo predmetu ochrany kontrolované nositeľom práv uplatnením kontroly prístupu alebo ochranným procesom, ako je šifrovanie, kódovanie alebo iný prenos diela alebo iného predmetu ochrany, alebo kopírovací kontrolný mechanizmus, ktorý má ochranný cieľ.

4. Napriek právnej ochrane upravenej v odseku 1, pri absencii dobrovoľných opatrení prijatých zo strany nositeľov práv vrátane dohôd medzi nositeľmi práv a inými dotknutými stranami, členské štáty prijmú príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia, že nositelia práv sprístupnia oprávneným osobám, ktorým bola udelená výnimka alebo obmedzenie podľa vnútroštátneho právneho predpisu v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. a), c), d), e), ods. 3 písm. b) alebo e) prostriedky, aby mohli využívať danú výnimku alebo obmedzenie v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na využívanie danej výnimky alebo obmedzenia, a tam, kde má oprávnená osoba právny prístup k dotknutému chránenému dielu.

Členský štát môže tiež prijať tieto opatrenia vo vzťahu k požívateľom výnimky alebo obmedzenia poskytnutého v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. b), pokiaľ nositeľ práv ešte neumožnil vyhotovenie rozmnoženiny na súkromné použitie v rozsahu potrebnom na to, aby dotknutá výnimka alebo obmedzenie mohli byť využité a v súlade s ustanoveniami článku 5 ods. 2 písm. b) a ods. 5, bez toho, aby bolo nositeľom práv zabránené prijať primerané opatrenia týkajúce sa počtu rozmnoženín v súlade s týmito ustanoveniami.

Technologické opatrenia, ktoré dobrovoľne zavedú nositelia práv vrátane tých, ktoré sa zavedú pri uplatňovaní dobrovoľných dohôd a technologické opatrenia zavedené pri uplatňovaní opatrení, ktoré zaviedli členské štáty, majú právnu ochranu ustanovenú v odseku 1.

Ustanovenia prvého a druhého pododseku sa nevzťahujú na diela alebo iné predmety ochrany sprístupnené verejnosti za dohodnutých zmluvných podmienok takým spôsobom, že verejnosť k nim môže mať prístup z miesta a v čase, ktorý si sama zvolí.

Keď sa tento článok použije v kontexte smerníc 92/100/EHS a 96/9/ES, tento odsek platí mutatis mutandis.

Článok 7

Povinnosti týkajúce sa informácií na správu práv

1. Členské štáty zabezpečia primeranú právnu ochranu proti akejkoľvek osobe, ktorá vykonáva vedome bez oprávnenia niektorú z nasledujúcich činností:

a) odstránenie alebo zmena akejkoľvek elektronickej informácie na správu práv;

b) distribúciu, dovoz na účel distribúcie, vysielanie, verejný prenos alebo sprístupňovanie verejnosti diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú chránené podľa tejto smernice alebo podľa kapitoly III smernice 96/9/ES a z ktorých bola bez oprávnenia odstránená, alebo na ktorých bola zmenená elektronická informácia na správu práv,

ak taká osoba vie alebo má opodstatnený dôvod vedieť, že takým konaním napomáha, umožňuje, uľahčuje alebo kryje/zatajuje porušovanie akéhokoľvek autorského práva alebo akýchkoľvek iných práv súvisiacich s autorským právom ustanoveným právnym predpisom alebo práva sui generis ustanoveného v kapitole III smernice 96/9/ES.

2. Na účely tejto smernice sa výrazom "informácia na správu práv" rozumie každá informácia poskytnutá nositeľmi práv, ktorá identifikuje dielo alebo predmet ochrany o ktorých sa zmieňuje táto smernica, alebo na ktorý sa vzťahuje právo sui generis ustanovené v kapitole III smernice 96/9/ES, autora alebo akéhokoľvek iného nositeľa práv, alebo informácia o podmienkach použitia diela alebo predmetu ochrany a akékoľvek čísla alebo kódy, ktoré predstavujú takúto informáciu.

Prvý pododsek platí, keď sa ktorýkoľvek z týchto prvkov informácie spája s rozmnoženinou alebo sa objaví v súvislosti verejným prenosom diela alebo iného predmetu ochrany, o ktorom sa zmieňuje táto smernica, alebo na ktorý sa vzťahuje právo sui generis ustanovené v kapitole III smernice 96/9/ES.

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Sankcie a opravné prostriedky

1. Členské štáty zabezpečia primerané sankcie a opravné prostriedky vo vzťahu k porušovaniu práv a povinností ustanovených v tejto smernici a prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby sa tieto sankcie a opravné prostriedky uplatňovali. Takto ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a musia mať odrádzajúci účinok.

2. Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečil, že nositelia práv, ktorých záujmy sú dotknuté konaním porušujúcim právo, ku ktorému dochádza na jeho území, si môžu súdnou cestou vymáhať škody a/alebo žiadať súdny zákaz alebo v potrebných prípadoch zhabanie materiálu porušujúceho ich práva, ako aj zariadení, výrobkov alebo súčiastok, ktoré sú uvedené v článku 6 ods. 2

3. Členské štáty zabezpečia, aby nositelia práv mali možnosť žiadať o súdny zákaz proti sprostredkovateľom, ktorých služby využívajú tretie strany na porušovanie autorského práva alebo s ním súvisiaceho práva.

Článok 9

Pokračovanie uplatňovania iných právnych ustanovení

Táto smernica platí bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa predovšetkým patentových práv, ochranných známok, dizajnových práv, úžitkových vzorov, topografie polovodičových výrobkov, ochrany typu písma, podmienečného prístupu, prístupu do káblových rozvodov vysielacích spoločností, ochrany národných kultúrnych hodnôt, požiadaviek na právnu záruku, zákonov o kartelových praktikách a nekalej súťaži, obchodného tajomstva, bezpečnosti, dôvernosti, ochrany údajov a súkromia, prístupu k verejným dokumentom a zmluvného práva.

Článok 10

Časová pôsobnosť

1. Ustanovenia tejto smernice platia vo vzťahu ku všetkým dielam a iným predmetom ochrany, o ktorých sa zmieňuje táto smernica a ktoré budú 22. decembra 2002 chránené právnymi predpismi členských štátov v oblasti autorského práva a s ním súvisiacich práv, alebo ktoré spĺňajú kritériá na ochranu podľa ustanovení tejto smernice alebo podľa ustanovení uvedených v článku 1 ods. 2.

2. Táto smernica platí bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek uzavreté akty a práva nadobudnuté do 22. decembra 2002.

Článok 11

Technické úpravy

1. Smernica 92/100/EHS sa mení a dopĺňa takto:

a) Článok 7 sa vypúšťa;

b) Článok 10 ods. 3 sa nahrádza takto:

"3. Obmedzenia sa uplatnia iba v niektorých osobitných prípadoch, ktoré nie sú v rozpore s normálnym využívaním predmetu ochrany a neprimerane nepoškodzujú oprávnené záujmy nositeľa práv."

2. Článok 3 ods. 2 smernice 93/98/EHS sa nahrádza takto:

"2. Práva výrobcov zvukových záznamov skončia 50 rokov po zhotovení záznamu. Ak však bol zvukový záznam v priebehu tohto obdobia uverejnený v súlade so zákonom, uvedené práva skončia 50 rokov odo dňa prvého zákonného uverejnenia. Ak v priebehu obdobia uvedeného v prvej vete nedošlo k zákonnému uverejneniu a ak bol zvukový záznam v tomto období zákonným spôsobom verejne prenášaný, uvedené práva zanikajú 50 rokov odo dňa prvého zákonného verejného prenosu.

Avšak v prípade, keď kvôli uplynutiu doby ochrany poskytnutej v súlade s týmto odsekom vo verzii pred jeho zmenením a doplnením smernicou 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorského práva a s ním súvisiacich práv v informačnej spoločnosti [11] práva výrobcov zvukových záznamov už dňa 22. decembra 2002 nebudú chránené, tento odsek nebude mať účinok obnovenia ochrany týchto práv."

Článok 12

Záverečné ustanovenia

1. Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru najneskôr do 22. decembra 2004 a potom každé tri roky správu o uplatňovaní tejto smernice, v ktorej, okrem iného, na základe osobitných informácií poskytnutých členskými štátmi zhodnotí najmä uplatňovanie článkov 5, 6 a 8 vo vzťahu k rozvoju digitálneho trhu. V prípade článku 6 zhodnotí najmä, či tento článok poskytuje dostatočnú úroveň ochrany a či konanie povolené právnym predpisom nie je negatívne ovplyvnené použitím účinných technologických opatrení. V prípade potreby predloží návrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice, najmä z dôvodu zaistenia fungovania vnútorného trhu podľa článku 14 zmluvy.

2. Ochrana práv súvisiacich s autorským právom podľa tejto smernice zostane nezmenená a žiadnym spôsobom neovplyvní ochranu autorského práva.

3. Týmto sa ustanovuje Kontaktný výbor. Skladá sa zo zástupcov príslušných úradov členských štátov. Predsedá mu zástupca komisie a zasadá buď z iniciatívy predsedu alebo na žiadosť delegácie niektorého členského štátu.

4. Úlohou výboru je:

a) vyhodnocovať dopad tejto smernice na fungovanie vnútorného trhu a upozorňovať na všetky ťažkosti;

b) organizovať konzultácie o všetkých otázkach súvisiacich s uplatňovaním tejto smernice;

c) uľahčovať výmenu informácií o relevantnom pokroku v právnych predpisoch a precedenčnom práve, ako aj o relevantnom hospodárskom, sociálnom, kultúrnom a technologickom pokroku;

d) pôsobiť ako hodnotiace fórum digitálneho trhu s dielami a inými tovarmi vrátane súkromného kopírovania a používania technologických opatrení.

Článok 13

Účinnosť

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 22. decembra 2002. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 14

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 22. mája 2001

Za Európsky parlament

predsedníčka

N. Fontaine

Za Radu

predseda

M. Winberg

[1] Ú. v. ES C 108, 7.4.1998, s. 6 aÚ. v. ES C 180, 25.6.1999, s. 6.

[2] Ú. v. ES. C 407, 28.12.1998, s. 30.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 10. februára 1999 (Ú. v. ES C 150, 28.5.1999, s. 171), spoločná pozícia Rady z 28. septembra 2000 (Ú. v. ES C 344, 1.12.2000, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2001 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady z 9. apríla 2001.

[4] Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.

[5] Smernica Rady 91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov (Ú. v. ES L 122, 17. 5.1991, s. 42). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/98/EHS.

[6] Smernica Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o právach týkajúcich sa zmluvného použitia diel a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (Ú. v. ES L 346, 27. 11. 1992, s. 61). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/98/EHS.

[7] Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a iných práv súvisiacich s autorským právom, ktoré sú použiteľné na satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu (Ú. v. ES L 248, 6. 10. 1993, s. 15).

[8] Smernica Rady 93/98/EHS z 29. októbra 1993 harmonizujúca termín autorské práva a niektoré s ním súvisiace práva (Ú. v. ES L 290, 24. 11. 1993, s. 9).

[9] Smernica 96/9/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27. 3. 1996, s. 20).

[10] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

[11] Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10.

--------------------------------------------------