32001F0500Úradný vestník L 182 , 05/07/2001 S. 0001 - 0002


Rámcové rozhodnutie Rady

z 26. júna 2001

o praní špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti

(2001/500/SVV)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 písm. a), c) a e) a článok 34 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na iniciatívu Francúzskej republiky,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1) 3. decembra 1998 prijala Rada jednotnú akciu 98/699/SVV o praní špinavých peňazí, identifikácii, zmrazení, zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti [1];

(2) je potrebné brať do úvahy závery predsedníctva Európskej rady, ktorá sa zišla v Tampere 15. a 16. októbra 1999 a závery predsedníctva Európskej rady, ktorá sa zišla vo Viedni 11. a 12. decembra 1998;

(3) Európska rada, uvedomujúc si, že závažné formy trestnej činnosti majú vo zvýšenej miere daňové a colné aspekty, vyzýva členské štáty, aby poskytovali plnú vzájomnú právnu pomoc pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní tohto typu trestnej činnosti;

(4) Európska rada požaduje aproximáciu trestného práva a procesov pre pranie špinavých peňazí (najmä konfiškácie financií) a dodáva, že rozsah trestných činností, ktoré tvoria primárnu skutkovú podstatu trestných činov pre pranie špinavých peňazí, má byť jednotný a dostatočne široký vo všetkých členských štátoch;

(5) Európska rada v Tampere usúdila, že pokiaľ ide o vnútroštátne trestné právo, úsilie o dosiahnutie zhody na spoločných definíciách, obvineniach a trestoch sa má zamerať v prvom rade na obmedzený počet oblastí mimoriadnej závažnosti, ako je finančná kriminalita;

(6) Európska rada v Tampere skonštatovala, že pranie špinavých peňazí je jadrom organizovaného zločinu a treba ho vykoreniť všade, kde sa vyskytne. Európska rada je odhodlaná zabezpečiť, aby sa prijali konkrétne kroky na vyhľadávanie, zmrazenie, zaistenie a konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti;

(7) členské štáty sa podpísali pod zásady Dohovoru Rady Európy z roku 1990 o praní, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti, ďalej len "dohovor z roku 1990",

PRIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výhrady vo vzťahu k dohovoru z roku 1990

Členské štáty prijmú, s cieľom zintenzívniť boj proti organizovanému zločinu, potrebné kroky na to, aby neuplatňovali alebo nepodporovali výhrady vo vzťahu k týmto článkom dohovoru z roku 1990:

a) k článku 2, pokiaľ ide o trestné činy, ktoré sa trestajú odňatím slobody alebo príkazom na vzatie do väzby s hornou hranicou viac ako jeden rok.

Členské štáty si však môžu ponechať výhradu k článku 2 dohovoru z roku 1990 vo vzťahu ku konfiškácii príjmov z daňových trestných činov jedine s cieľom toho, aby mohli takéto príjmy konfiškovať vnútroštátne aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce podľa vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisov a právnych predpisov Spoločenstva týkajúcej sa vymáhania daňového dlhu;

b) k článku 6, pokiaľ ide o závažné trestné činy. K takýmto trestným činom majú v každom prípade patriť trestné činy, ktoré sa trestajú odňatím slobody alebo príkazom na vzatie do väzby s hornou hranicou viac ako jeden rok, alebo v prípade štátov, ktoré majú vo svojich právnych systémoch dolnú hranicu pre trestné činy, trestné činy, ktoré sa trestajú odňatím slobody alebo príkazom na vzatie do väzby s dolnou hranicou viac ako šesť mesiacov.

Článok 2

Tresty

Každý členský štát podnikne v súlade so svojím systémom trestov potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby sa trestné činy uvedené v článku 6 ods. 1 písm. a) a b) dohovoru z roku 1990, ako vyplývajú z článku 1 ods. b) tohto rámcového rozhodnutia, trestali odňatím slobody s hornou hranicou najmenej 4 roky.

Článok 3

Konfiškácia náhrady hodnoty

Každý členský štát prijme potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby jeho legislatíva a postupy týkajúce sa konfiškácie príjmov z trestnej činnosti umožňovali, aspoň v prípadoch, keď tieto príjmy nie je možné zabaviť, aj konfiškáciu majetku, hodnota ktorého zodpovedá takýmto príjmom, tak v domácich konaniach, ako aj v konaniach začatých na žiadosť iného členského štátu vrátane žiadostí o výkon zahraničných príkazov na konfiškáciu. Členský štát však môže vylúčiť konfiškáciu majetku, ktorého hodnota zodpovedá príjmom z trestnej činnosti v prípadoch, keď by táto hodnota bola menej ako 4000 EUR.

Slová "majetok", "príjmy" a "konfiškácia" majú taký istý význam ako v článku 1 dohovoru z roku 1990.

Článok 4

Vybavovanie žiadostí o vzájomnú pomoc

Členské štáty podniknú potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby sa všetky žiadosti od iného členského štátu, ktoré sa týkajú identifikácie, vyhľadávania, zmrazenia alebo zaistenia a konfiškácie majetku, vybavovali s rovnakou prednosťou, aká sa udeľuje takýmto opatreniam v domácich konaniach.

Článok 5

Zrušenie existujúcich ustanovení

Články 1, 3, 5 ods. 1 a článok 8 ods. 2 jednotnej akcie 98/699/SVV sa týmto rušia.

Článok 6

Vykonávanie

1. Členské štáty prijmú do 31. decembra 2002 opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s opatreniami tohto rámcového rozhodnutia.

2. Členské štáty odošlú do 1. marca 2003 Generálnemu sekretariátu Rady a Komisie text ustanovení, ktorými sa do ich vnútroštátnych právnych predpisov transponujú povinnosti, ktoré im vyplývajú z tohto rámcového rozhodnutia a kde je to vhodné, oznámenia vykonané podľa článku 40 ods. 2 dohovoru z roku 1990. Na základe týchto informácií a písomnej správy od Komisie Rada do 31. decembra 2003 rozhodne, do akej miery členské štáty prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím.

Článok 7

Územná platnosť

Toto rámcové rozhodnutie sa bude uplatňovať na Gibraltár, akonáhle sa platnosť dohovoru z roku 1990 rozšíri na Gibraltár.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rámcové rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Luxemburgu 26. júna 2001

Za Radu

predseda

T. Östros

[1] Ú. v. ES L 333, 9.12.1998, s. 1.

--------------------------------------------------