32001D2455Úradný vestník L 331 , 15/12/2001 S. 0001 - 0005


Rozhodnutie č. 2455/2001/ES Európskeho parlamentu a Rady

z 20. novembra 2001,

ktorým sa ustanovuje zoznam prioritných látok v oblasti vodnej politiky a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 175 odsek 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) Smernica Rady 76/464/EHS zo 4. mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia spoločenstva [4] a smernice prijaté v jej rámci v súčasnosti predstavujú hlavný nástroj spoločenstva pre kontrolu bodového a difúzneho vypúšťania nebezpečných látok.

(2) Kontroly spoločenstva podľa smernice Rady 76/464/EHS boli nahradené, zosúladené a ďalej rozvinuté smernicou 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva [5].

(3) Podľa smernice 2000/60/ES sa musia na úrovni spoločenstva prijať konkrétne opatrenia proti znečisťovaniu vôd jednotlivými znečisťujúcimi látkami alebo skupinami znečisťujúcich látok predstavujúcimi významné riziko pre vodné prostredie alebo prostredníctvom vodného prostredia, vrátane takýchto rizík pre vody využívané na odber pitnej vody. Takéto opatrenia sú zamerané na postupné znižovanie a v prípade prioritných rizikových látok, ako je definované v druhej vete bodu 30 článku 2 smernice 2000/60/ES, na zastavenie alebo postupné ukončenie vypúšťaní, emisií a únikov v priebehu 20 rokov od jej prijatia na úrovni spoločenstva s konečným cieľom, ako sa pripúšťa v kontexte dosahovania cieľov príslušných medzinárodných dohôd, docieliť koncentrácie v morskom prostredí blížiace sa k hodnotám pozadia prirodzene sa vyskytujúcich látok a takmer nulové pre syntetické látky vyrobené ľuďmi. Vzhľadom na prijatie týchto opatrení je potrebné ustanoviť ako prílohu X k smernici 2000/60/ES zoznam prioritných látok vrátane prioritných rizikových látok. Pri príprave zoznamu sa zohľadnili odporúčania uvedené v článku 16 odsek 5 smernice 2000/60/ES.

(4) Pre prirodzene sa vyskytujúce látky alebo vznikajúce na základe prírodných procesov, ako sú kadmium, ortuť a polyaromatické uhľovodíky (PAU) je nemožné úplné postupné ukončenie emisií, vypúšťaní a únikov zo všetkých potenciálnych zdrojov. Pri príprave príslušných jednotlivých smerníc sa musí táto situácia náležite zohľadniť a opatrenia by sa mali zamerať na zastavenie emisií, vypúšťaní a únikov do vody týchto prioritných rizikových látok, ktoré pochádzajú z ľudskej činnosti.

(5) Smernica 2000/60/ES uvádza v článku 16 odsek 2 vedecky podloženú metodológiu pre výber prioritných látok na základe ich závažného rizika pre vodné prostredia alebo prostredníctvom vodného prostredia.

(6) Metodológia uvedená v smernici 2000/60/ES umožňuje ako najpraktickejšie riešenie používať zjednodušený postup hodnotenia rizika, ktoré sa zakladá na vedeckých princípoch zohľadňujúcich najmä:

- dôkaz týkajúci sa skutočného nebezpečenstva príslušnej látky a hlavne jej ekotoxicity pre vodné prostredie a toxicity pre ľudí prostredníctvom expozičných ciest vodou,

- dôkaz rozsiahlej kontaminácie životného prostredia získanej monitorovaním a

- iné preukázané faktory, ktoré môžu indikovať možnosť rozsiahlej kontaminácie životného prostredia, napríklad rozsah výroby alebo používania predmetnej látky a spôsoby jej používania;

(7) Komisia v spolupráci s odborníkmi zainteresovaných strán za účasti Vedeckého výboru pre toxicitu, ekotoxicitu a životné prostredie, členských štátov, krajín EFTA, Európskej environmentálnej agentúry, európskych obchodných združení vrátane tých, ktoré reprezentujú malé a stredne veľké podniky a európskych environmentálnych organizácií vypracovala na tomto základe kombinovaný systém pre určovanie priorít na základe monitorovania a modelovania (COMMPS).

(8) Komisia by mala do postupu COMMPS zapojiť krajiny, ktoré sú kandidátmi na vstup do Európskej únie, prednostne tie, cez ktorých územie prechádzajú vodné cesty, ktoré prechádzajú, alebo vtekajú aj na územie členského štátu.

(9) Po verejnej a transparentnej diskusii so zainteresovanými stranami sa zostavil na základe postupu COMMPS prvý zoznam 33 prioritných látok alebo skupín látok.

(10) Rýchle prijatie tohto zoznamu je potrebné na umožnenie včasného a plynulého vykonávania regulácie spoločenstva škodlivých a rizikových látok na základe stratégie uvedenej v článku 16 smernice 2000/60/ES hlavne návrhov pre regulácie, ako je uvedené v článku 16 ods. 6 a návrhov na normy kvality, ako je uvedené v článku 16 ods. 7 s cieľom dosiahnuť ciele smernice.

(11) Zoznam prioritných látok prijatý na základe tohto rozhodnutia má nahradiť zoznam látok v Správe Komisie pre Radu z 22. júna 1982 o škodlivých látkach, ktoré by sa mali zahrnúť do zoznamu I smernice Rady 76/464/EHS [6].

(12) Podľa článku 16 odsek 3 smernice 2000/60/ES identifikácia prioritných rizikových látok vyžaduje zohľadnenie výberu látok, ktoré sú predmetom záujmu príslušných právnych predpisov spoločenstva týkajúcich sa rizikových látok alebo príslušných medzinárodných dohôd. Rizikové látky sú definované v tejto smernici ako "látky alebo skupiny látok, ktoré sú jedovaté, stále a sú náchylné na biologickú akumuláciu, a iné látky alebo skupiny látok, ktoré vyvolávajú rovnakú úroveň obavy".

(13) Príslušné medzinárodné zmluvy zahŕňajú okrem iného OSPAR dohovor na ochranu morského prostredia severovýchodného Atlantiku, HELCOM dohovor o ochrane morského prostredia Baltického mora, Barcelonský dohovor na ochranu Stredozemského mora pred znečistením, dohovory prijaté v rámci Medzinárodnej námornej organizácie, Dohovor UNEP o perzistentných organických látkach a Protokol o perzistentných organických látkach Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.

(14) Výber prioritných látok a identifikácia prioritných rizikových látok s cieľom ustanovenia regulácie emisií, vypúšťaní a únikov prispeje k cieľom a záväzkom spoločenstva na základe medzinárodných dohovorov na ochranu morských vôd, najmä k vykonávaniu stratégie týkajúcej sa nebezpečných látok prijatej podľa nariadenia Rady 98/249/ES [7] v roku 1998 na ministerskej schôdzi OSPAR v rámci Dohovoru na ochranu morského prostredia severovýchodného Atlantiku.

(15) Identifikácia prioritných rizikových látok na zozname prioritných látok by sa mala robiť so zreteľom okrem iného na nebezpečné látky dohodnuté v medzinárodných zmluvách na postupné ukončenie alebo zastavenie vypúšťaní, emisií a únikov ako napríklad nebezpečné látky, ktorých postupné ukončenie vypúšťaní, emisií a únikov sa dohodlo na medzinárodnom fóre vrátane IMO, UNEP alebo EHK OSN; rizikové látky, ktorých zastavenie vypúšťaní, emisií a únikov sa ako priorita dohodlo v OSPAR dohovore vrátane rizikových látok uvedených v OSPAR DYNAMEC výbere I [8] alebo III [9]; nebezpečné látky, ktoré vyvolávajú "rovnakú úroveň obavy z ich účinkov" ako látky, ktoré sú perzistentné, jedovaté a majúce sklon na biologickú akumuláciu (PTB) ako napríklad látky narušujúce endokrinný systém identifikované v rámci stratégie OSPAR; ťažké kovy zahrnuté do Protokolu o ťažkých kovoch, ktoré vyvolávajú "rovnakú úroveň obavy z ich účinkov" ako PTB zahrnuté do Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a vybraté na prednostné opatrenia v rámci OSPAR 1998 a 2000.

(16) Aby sa opatrenia na boj proti znečisťovaniu vody vykonávali účinne, musí Komisia podporiť synchronizáciu výskumu a záverov uskutočnených v rámci OSPAR dohovoru a COMMPS postupu.

(17) COMMPS postup je navrhnutý ako dynamický nástroj na priorizáciu opatrení škodlivých a nebezpečných látok, ktorý je otvorený pre neustále zdokonaľovanie a rozvoj s cieľom preskúmania a prispôsobenia prvého zoznamu prioritných látok najneskôr štyri roky po nadobudnutí účinnosti smernice 2000/60/ES a následne aspoň každé štyri roky. Na zabezpečenie, aby sa všetky potenciálne prioritné látky zohľadnili pri ďalšom výbere, je potrebné, aby neboli žiadne látky systematicky vylúčené, aby sa použili najlepšie dostupné poznatky a aby sa všetky chemikálie a všetky pesticídy na trhu EÚ a všetky látky, ktoré OSPAR identifikuje ako "rizikové" zahrnuli do výberového procesu.

(18) Účinnosť COMMPS je značne determinovaná dostupnosťou príslušných údajov. Zistilo sa, že súčasné právne predpisy spoločenstva týkajúce sa chemických látok má značný nedostatok údajov. Cieľ smernice 2000/60/ES sa dá úplne dosiahnuť len vtedy, keď sa revidovaním právnych predpisov spoločenstva týkajúcich sa chemických látok zabezpečí úplná dostupnosť údajov.

(19) Odkaz na COMMPS postup nevylučuje, aby Komisia nemohla využívať metódy na určenie škodlivosti určitých látok už vyvinuté a používané v iných opatreniach proti znečisteniu.

(20) V súlade článkom 1 písmeno c) smernice 2000/60/ES ďalšie prehodnotenie zoznamu prioritných látok podľa článku 16 odsek 4 tejto smernice prispeje k zastaveniu emisií, vypúšťaní a únikov všetkých rizikových látok do roku 2020 tým, že sa postupne budú pridávať ďalšie látky do tohto zoznamu.

(21) V priebehu prehodnotenia a prispôsobenia zoznamu prioritných látok by sa popri ďalšom rozvoji COMMPS postupu mali zohľadňovať výsledky prehodnotenia na základe smernice 91/414/EHS z 15. júla 1991 týkajúcej sa uvedenia výrobkov na ochranu rastlín na trh [10], nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o vyhodnotení a kontrole rizík existujúcich látok [11], smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 týkajúcej sa uvedenia biocídnych výrobkov na trh [12] a iných možných informácií z prehodnotenia existujúcich alebo nových smerníc najmä v rámci právnych predpisov o chemikáliách. Vzhľadom na príslušné náklady by sa malo zabrániť duplicite pri prehodnotení. Pri prispôsobení zoznamov musí byť možné na základe priorít určiť zaradenie do nižšej kategórie, ako aj do vyššej kategórie,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijíma zoznam prioritných látok vrátane látok identifikovaných ako prioritne rizikové látky podľa článku 16 odseky 2 a 3 smernice 2000/60/ES. Zoznam, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa pripojí k smernici 2000/60/ES ako príloha X.

Článok 2

Zoznam prioritných látok ustanovený týmto rozhodnutím nahrádza zoznam látok v správe Komisie z 22. júna 1982.

Článok 3

Na zabezpečenie, aby sa zohľadnili všetky potenciálne prioritné látky, Komisia a členské štáty zaistia, aby boli k dispozícii údaje týkajúce sa látky a jej expozície potrebné pre vykonávanie COMMPS postupu.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť nasledujúci deň jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 20. novembra 2001

Za Európsky parlament

predseda

N. Fontaine

Za Radu

predseda

A. Neyts-uyttebroeck

[1] Ú. v. ES C 177 E, 27.6.2000, s. 74 a Ú. v. ES C 154 E, 29.5.2001, s. 117.

[2] Ú. v. ES C 268, 19.9.2000, s. 11.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. mája 2001 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. októbra 2001.

[4] Ú. v. ES L 129, 18.5.1976, s. 23. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2000/60/ES (Ú. v. ES L 327, 22.12. 2000, s. 1).

[5] Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.

[6] Ú. v. ES C 176, 14.7.1982, s. 3.

[7] Ú. v. ES L 104, 3.4.1998, s. 1.

[8] Nie prirodzene biodegradovateľný a log Kow (koeficient oktanol-voda ≥ 5 alebo BCF (biokoncentračný faktor) ≥ 5000 a akútna toxicita pre vodné prostredie ≤ 0,1 mg/l alebo pre cicavce CMR (karcinogénny, mutagénny a jedovatý pre reprodukciu).

[9] Nie prirodzene biodegradovateľný a log Kow ≥ 4 alebo BCF ≥ 500 a akútna toxicita pre vodné prostredie ≤ 1 mg/l alebo pre cicavce CMR.

[10] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/49/ES (Ú. v. ES L 176, 29.6.2001, s. 61).

[11] Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1.

[12] Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA X

ZOZNAM PRIORITNÝCH LÁTOK V OBLASTI VODNEJ POLITIKY [1]

| CAS číslo | EU číslo | Názov prioritnej látky | Identifikovaná ako prioritná riziková látka |

(1) | 15972-60-8 | 240-110-8 | 2-chlór-N-(2,6-dietylfenyl)-N-metoxymetylacetamid (Alachlór) | |

(2) | 120-12-7 | 204-371-1 | Antracén | (X) |

(3) | 1912-24-9 | 217-617-8 | Atrazín | (X) |

(4) | 71-43-2 | 200-753-7 | Benzén | |

(5) | nepoužíva sa | nepoužíva sa | Brómované difenylétery | X |

(6) | 7440-43-9 | 231-152-8 | Kadmium a jeho zlúčeniny | X |

(7) | 85535-84-8 | 287-476-5 | C10-13-chlóralkány | X |

(8) | 470-90-6 | 207-432-0 | Chlórfenvinfos | |

(9) | 2921-88-2 | 220-864-4 | Chlórpyrifos | (X) |

(10) | 107-06-2 | 203-458-1 | 1,2-dichlóretán | |

(11) | 75-09-2 | 200-838-9 | Dichlórmetán | |

(12) | 117-81-7 | 204-211-0 | Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) | (X) |

(13) | 330-54-1 | 206-354-4 | Diurón | (X) |

(14) | 115-29-7 | 204-079-4 | Endosulfán | (X) |

| 959-98-8 | nepoužíva sa | (alfa-endosulfán) | |

(15) | 206-44-0 | 205-912-4 | Fluorantén | |

(16) | 118-74-1 | 204-273-9 | Hexachlórbenzén | X |

(17) | 87-68-3 | 201-765-5 | Hexachlórobuta-1,3-dién | X |

(18) | 608-73-1 | 210-158-9 | Hexachlórcyklohexán | X |

| 58-89-9 | 200-401-2 | 1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexán | |

(19) | 34123-59-6 | 251-835-4 | 3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina | (X) |

(20) | 7439-92-1 | 231-100-4 | Olovo a jeho zlúčeniny | (X) |

(21) | 7439-97-6 | 231-106-7 | Ortuť a jej zlúčeniny | X |

(22) | 91-20-3 | 202-049-5 | Naftalén | (X) |

(23) | 7440-02-0 | 231-111-4 | Nikel a jeho zlúčeniny | |

(24) | 25154-52-3 | 246-672-0 | Nonylfenoly | X |

| 104-40-5 | 203-199-4 | (4-nonylfenol) | |

(25) | 1806-26-4 | 217-302-5 | Oktylfenoly | (X) |

| 140-66-9 | nepoužíva sa | (1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol | |

(26) | 608-93-5 | 210-172-5 | Pentachlórbenzén | X |

(27) | 87-86-5 | 201-778-6 | Pentachlórfenol | (X) |

(28) | nepoužíva sa | nepoužíva sa | Polyaromatické uhľovodíky | X |

| 50-32-8 | 200-028-5 | (Benzo(def)chryzén), | |

| 205-99-2 | 205-911-9 | (Benzoacefenantrylén, | |

| 191-24-2 | 205-883-8 | (Benzo(g,h,i)perylén), | |

| 207-08-9 | 205-916-6 | (Benzok)fluorantén), | |

| 193-39-5 | 205-893-2 | (Indeno(1,2,3-cd)pyrén) | |

(29) | 122-34-9 | 204-535-2 | Simazín | (X) |

(30) | 688-73-3 | 211-704-4 | Tributylstanium-hydrid zlúčeniny | X |

| 36643-28-4 | nepoužíva sa | (Tributyltin-katión) | |

(31) | 12002-48-1 | 234-413-4 | Trichlórbenzény | (X) |

| 120-82-1 | 204-428-0 | (1,2,4-trichlórbenzén) | |

(32) | 67-66-3 | 200-663-8 | Trichlórmetán (Chloroform) | |

(33) | 1582-09-8 | 216-428-8 | Trifluralín | (X) |

"

--------------------------------------------------