32001D0752

Rozhodnutie Komisie zo 17. októbra 2001 ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy smernice Rady 97/101/ES, ktorou sa zavádza vzájomná výmena informácií a údajov zo sietí a samostatných staníc merajúcich znečistenie vo voľnom ovzduší v členských štátoch (oznámené pod dokumentačným číslom C(2001) 3093)Text s významom pre EHP.

Úradný vestník L 282 , 26/10/2001 S. 0069 - 0076
CS.ES Kapitola 15 Zväzok 06 S. 276 - 284
ET.ES Kapitola 15 Zväzok 06 S. 276 - 284
HU.ES Kapitola 15 Zväzok 06 S. 276 - 284
LT.ES Kapitola 15 Zväzok 06 S. 276 - 284
LV.ES Kapitola 15 Zväzok 06 S. 276 - 284
MT.ES Kapitola 15 Zväzok 06 S. 276 - 284
PL.ES Kapitola 15 Zväzok 06 S. 276 - 284
SK.ES Kapitola 15 Zväzok 06 S. 276 - 284
SL.ES Kapitola 15 Zväzok 06 S. 276 - 284


Rozhodnutie Komisie

zo 17. októbra 2001

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy smernice Rady 97/101/ES, ktorou sa zavádza vzájomná výmena informácií a údajov zo sietí a samostatných staníc merajúcich znečistenie vo voľnom ovzduší v členských štátoch

(oznámené pod dokumentačným číslom C(2001) 3093)

(Text s významom pre EHP)

(2001/752/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 97/101/ES z 27. januára 1997, ktorým sa zavádza vzájomná výmena informácií a údajov zo sietí a samostatných staníc merajúcich znečistenie vo voľnom ovzduší v členských štátoch [1], a najmä na jeho článok 7,

keďže:

(1) Rozhodnutie Rady 97/101/ES ustanovuje systém vzájomnej výmeny informácií a údajov o znečistení ovzdušia.

(2) Je potrebné zmeniť a doplniť prílohy uvedeného rozhodnutia s cieľom prispôsobiť zoznam znečisťujúcich látok, ktorých sa toto rozhodnutie týka, ako aj požiadavky týkajúce sa doplňujúcich údajov, ich overovania a sumarizácie.

(3) Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 12 ods. 2 smernice Rady 96/62/ES [2],

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha rozhodnutia 97/101/ES sa nahrádza textom uvedeným v prílohe tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 17. októbra 2001.

Za Komisiu

Margot Wallström

členka Komisie

[1] Ú. v. ES L 35, 5.2.1997, s. 14.

[2] Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, s. 55.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA I

ZOZNAM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK, ŠTATISTICKÝCH UKAZOVATEĽOV A JEDNOTIEK MIERY

1. Znečisťujúce látky uvedené v prílohe I smernice 96/62/ES o kvalite ovzdušia

2. Znečisťujúce látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I smernice 96/62/ES o kvalite ovzdušia

Znečisťujúce látky, ktoré sa musia nahlasovať podľa iných smerníc, ako je smernica 96/62/ES, sú uvedené v časti 3 pod číslami 14 a 15. Znečisťujúce látky, ktoré sa musia nahlasovať, len ak sú k dispozícii, sú uvedené pod číslami 16 až 63.

3. Znečisťujúce látky, jednotky miery, doby priemerovania:

č. | ISO kód [1] | Vzorec | Názov znečisťujúcej látky | Jednotky miery [2] | Priemer za [3] | Vyjadrené ako | Príslušné smernice [4] |

Znečisťujúce látky uvedené v prílohe I smernice 96/62/ES o kvalite ovzdušia

1 | 01 | SO2 | oxid siričitý | μg/m3 | 1 h | | 1999/30/ES 80/779/EHS 89/427/EHS [5] |

2 | 03 | NO2 | oxid dusičitý | μg/m3 | 1 h | | 1999/30/ES 85/203/EHS |

3 | 24 | PM10 | tuhé častice (< 10 μm) | μg/m3 | 24 h | | 1999/30/ES 96/62/ES |

4 | 39 | PM2,5 [6] | tuhé častice (< 2,5 μm) | μg/m3 | 24 h | | 1999/30/ES 96/62/ES |

5 | 22 | SPM | suspendované častice (spolu) | μg/m3 | 24 h | | 80/779/EHS 89/427/EHS |

6 | 19 | Pb | olovo | μg/m3 | 24 h | | 1999/30/ES 82/884/EHS |

7 | 08 | O3 | Ozón | μg/m3 | 1 h | | 92/72/EHS |

8 | V4 | C6H6 | benzén | μg/m3 | 24 h | | 96/62/ES 2000/69/ES |

9 | 04 | CO | oxid uhoľnatý | mg/m3 | 1 h | | 96/62/ES 2000/69/ES |

10 | 82 | Cd [7] | kadmium | ng/m3 | 24 h | | 96/62/ES |

11 | 80 | As | arzén | ng/m3 | 24 h | | 96/62/ES |

12 | 87 | Ni | nikel | ng/m3 | 24 h | | 96/62/ES |

13 | 85 | Hg | ortuť | ng/m3 | 24 h | | 96/62/ES |

Znečisťujúce látky, ktoré sa musia nahlasovať podľa ostatných smerníc EU

14 | 11 | BS | čierny dym | μg/m3 | 24 h | | 80/779/EHS 89/427/EHS |

15 | 35 | NOx | oxidy dusíka | μg/m3 | 1 h | ekvivalent NO2 | 1999/30/ES |

Ostatné znečisťujúce látky [8]

16 | V8 | C2H6 | etán | μg/m3 | 24 h | | |

17 | V9 | H2C = CH2 | etén (etylén) | μg/m3 | 24 h | | |

18 | V3 | HC = CH | etín (acetylén) | μg/m3 | 24 h | | |

19 | VN | H3C-CH2-CH3 | propán | μg/m3 | 24 h | | |

20 | VP | CH2= CH-CH3 | propén | μg/m3 | 24 h | | |

21 | V6 | H3C-CH2-CH2-CH3 | n-bután | μg/m3 | 24 h | | |

22 | V5 | H3C-CH(CH3)2 | izo-bután | μg/m3 | 24 h | | |

23 | V1 | H2C = CH-CH2-CH3 | l-butén | μg/m3 | 24 h | | |

24 | V2 | H3C-CH = CH-CH3 | trans-2-butén | μg/m3 | 24 h | | |

25 | V7 | H3C-CH = CH-CH3 | cis-2-butén | μg/m3 | 24 h | | |

26 | V0 | CH2= CH-CH = CH2 | butadién 1,3 | μg/m3 | 24 h | | |

27 | VK | H3C-(CH2)3-CH3 | n-pentán | μg/m3 | 24 h | | |

28 | V1 | H3C-CH2-CH(CH3)2 | izo-pentán | μg/m3 | 24 h | | |

29 | VL | H2C = CH-CH2-CH2-CH3 | 1-pentén | μg/m3 | 24 h | | |

30 | VM | H3C-HC = CH-CH2-CH3 | 2-pentén | μg/m3 | 24 h | | |

31 | VF | H2C = CH-C(CH3)= CH2 | izoprén | μg/m3 | 24 h | | |

32 | VD | C36H14 | n-hexán | μg/m3 | 24 h | | |

33 | n.a. [9] | (CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3 | i-hexán | μg/m3 | 24 h | | |

34 | VC | C7H16 | n-heptán | μg/m3 | 24 h | | |

35 | VH | C8H18 | n-oktán | μg/m3 | 24 h | | |

36 | VG | (CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2 | izo-oktán | μg/m3 | 24 h | | |

37 | VQ | C6H5-CH3 | toluén | μg/m3 | 24 h | | |

38 | VA | C6H5-C2H5 | etyl benzén | μg/m3 | 24 h | | |

39 | VU | m,p-C6H4(CH3)2 | M,p-xylén | μg/m3 | 24 h | | |

40 | VV | o-C6H4-(CH3)2 | o-xylén | μg/m3 | 24 h | | |

41 | VS | C6H3-(CH3)3 | 1,2,4-trimetylbenzén | μg/m3 | 24 h | | |

42 | VR | C6H3(CH3)3 | 1,2,3-trimetylbenzén | μg/m3 | 24 h | | |

43 | VT | C6H3(CH3)3 | 1,3,5-trimetylbenzén | μg/m3 | 24 h | | |

44 | VB | HCHO | formaldehyd | μg/m3 | 1 h | | |

45 | 20 | THC (NM) | nemetánové uhľovodíky celkom | μg/m3 | 24 h | ekvivalent C | |

46 | 10 | SA | vysoká acidita | μg/m3 | 24 h | ekvivalent SO2 | 82/459/EHS (alternatíva pre SO2) |

47 | n.a. | PM1 | tuhé častice (< 1 μm) | μg/m3 | 24 h | | 96/62/ES |

48 | 16 | CH4 | metán | μg/m3 | 24 h | | |

49 | 83 | Cr | chróm | ng/m3 | 24 h | | |

50 | 90 | Mn | mangán | ng/m3 | 24 h | | |

51 | 05 | H2S | sírovodík | μg/m3 | 24 h | | |

52 | n.a. | CS2 | sírouhlík | μg/m3 | 1 h | | |

53 | n.a. | C6H5-CH = CH2 | styrén | μg/m3 | 24 h | | |

54 | n.a. | CH2= CH-KN | akrylonitril | μg/m3 | 24 h | | |

55 | H3 | ClCHCCl2 | trichlóretylén | μg/m3 | 24 h | | |

56 | H4 | C2Cl4 | tetrachlóretylén | μg/m3 | 24 h | | |

57 | n.a. | CH2Cl2 | dichlórmetán | μg/m3 | 24 h | | |

58 | P6 | BaP | Benzo(a)pyrén | ng/m3 | 24 h | | |

59 | n.a. | VC | vynilchlorid | μg/m3 | 24 h | | |

60 | 09 | PAN | peroxyacetyl nitrát | μg/m3 | 1 h | | |

61 | 21 | NH3 | amoniak | μg/m3 | 24 h | | |

62 | n.a. | N-dep. | mokré depozície dusíka | mg/(m2*mesiac) | 1 mesiac | ekvivalent N | |

63 | n.a. | S-dep. | mokré depozicíe síry | mg/(m2*mesiac) | 1 mesiac | ekvivalent S | |

4. Údaje vypočítané za kalendárny rok, ktoré sa zasielajú Komisii

Členské štáty zašlú nespracované údaje alebo zašlú nespracované údaje a štatistiky.

Od tých členských štátov, ktoré zasielajú nespracované údaje a štatistiky, sa vyžadujú tieto štatistiky:

- za znečisťujúce látky 1 až 61:

aritmetický priemer, medián, percentil 98 (a percentil 99,9, ktorý sa zasiela na báze dobrovoľnosti za tie znečisťujúce látky, u ktorých sa počíta hodinový priemer) a maximum vypočítané z prvotných nespracovaných údajov zodpovedajúcich odporúčaným dobám priemerovania uvedeným vyššie v tabuľke,

- za znečisťujúce látky 62 a 63:

celková mesačná depozícia vypočítaná z prvotných nespracovaných údajov zodpovedajúcich odporúčaným dobám priemerovania uvedeným vyššie v tabuľke.

Y-tý percentil sa vyberá zo skutočne nameraných hodnôt. Všetky hodnoty sa zoradia vo vzrastajúcom poradí:

+++++ TIFF +++++

Y-tý percentil je koncentrácia Xk, kde hodnota k sa vypočíta takto:

k =

q x N

pričom sa q rovná y/100 a N je počet skutočne nameraných hodnôt.

Hodnota (q x N) sa zaokrúhľuje na najbližšie celé číslo.

Všetky výsledky by mali byť vyjadrené za týchto podmienok: teplota 293 K a tlak 101,3 kPa, s výnimkou znečisťujúcich látok uvedených pod číslami 62 a 63. U znečisťujúcich látok viazaných na častice sa údaje za rok 2001 a nasledujúce roky uvádzajú za podmienok vonkajšieho prostredia.

5. Zasielanie údajov Komisii:

Údaje sa zasielajú v jednom z nasledujúcich formátov: rozšírený formát ISO 7168 verzia 2, formát kompatibilný s NASA-AMES 1001/1010 alebo DEM [10]: alebo v databáze DEM:

Komisia potvrdí prijatie údajov a počet staníc a znečisťujúcich látok.

PRÍLOHA II

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SIETÍ, STANÍC A MERACÍCH TECHNÍK

Členské štáty musia hlásiť informácie a údaje k nasledujúcim bodom: I.1, I.4.1 až I.4.4, I.5, II.1.1, II.1.4, II.1.8, II.1.10, II.1.11 a II.2.1. K ostatným bodom je potrebné poskytnúť čo najviac informácií:

I. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SIETÍ

I.1. Názov

I.2. Skratka

I.3. Typ sietí (miestneho priemyslu, mestská, mestského územia, okresná, krajská, celoštátna, medzinárodná atď.)

I.4. Orgán zodpovedný za riadenie siete

I.4.1. Názov

I.4.2. Meno zodpovednej osoby

I.4.3. Adresa

I.4.4. Telefónne a faxové čísla

I.4.5. e-mail:

I.4.6. Adresa webovej stránky

I.5. Časový referenčný základ (UTC, miestny)

II. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA STANÍC

II.1. Všeobecné informácie

II.1.1. Názov stanice

II.1.2. Názov mesta a lokality, kde sa stanica nachádza

II.1.3. Národné alebo miestne referenčné číslo alebo kód

II.1.4. Kód stanice pridelený Komisiou podľa tohto rozhodnutia

II.1.5. Názov odbornej inštitúcie zodpovednej za stanicu (ak je iná ako inštitúcia zodpovedná za sieť)

II.1.6. Inštitúcie alebo programy, ktorým sa údaje nahlasujú (v prípade potreby zlúčené) (miestne, národné, Európska komisia, GEMS, OECD, EMEP atď.)

II.1.7. Cieľ (ciele) monitorovania [splnenie požiadaviek právnych nástrojov, hodnotenie vystavenia vplyvu znečisťujúcich látok (ľudské zdravie alebo ekosystémy alebo materiály), analýza vývoja, hodnotenie emisií atď.]

II.1.8. Zemepisné súradnice (podľa ISO 6709: zemepisná dĺžka a šírka a nadmorská výška)

II.1.9. IV úroveň NUTS (nomenklatúra des unités territoriales statistiques)

II.1.10. Merané znečisťujúce látky

II.1.11. Merané meteorologické parametre

II.1.12. Ďalšie dôležité informácie: prevládajúci smer vetra, pomer medzi vzdialenosťou od najbližších prekážok a ich výškou atď.

II.2. Klasifikácia stanice

II.2.1. Typ oblasti

II.2.1.1. Mestská:

súvislá zástavba

II.2.1.2. Predmestská:

z veľkej časti zastavaná: súvislá zástavba rodinných domov striedajúca sa nezastavanými oblasťami (malé jazerá, lesy, poľnohospodárska pôda)

II.2.1.3. Vidiecka [1]:

všetky oblasti, ktoré nespĺňajú kritériá mestských alebo predmestských oblastí

II.2.2. Typ stanice vo vzťahu k prevládajúcim emisným zdrojom

II.2.2.1. Dopravná:

stanice, ktoré sa nachádzajú v takých oblastiach, kde je úroveň znečistenia ovplyvnená najmä emisiami z neďalekej cesty alebo ulice

II.2.2.2. Priemyselná:

stanice nachádzajúce sa v takých oblastiach, kde je úroveň znečistenia ovplyvnená najmä blízkym osamelým priemyselným zdrojom alebo v priemyselných oblastiach

II.2.2.3. Krajinná:

stanice, ktoré nie sú ani dopravné, ani priemyselné [2]

II.2.3. Doplňujúce informácie o stanici

II.2.3.1. Monitorovaná oblasť (dosah). Pri dopravných staniciach namiesto toho uveďte dĺžku ulice resp. cesty, ktorú táto stanica monitoruje

II.2.3.2. Mestské a predmestské stanice

- počet obyvateľov v meste

II.2.3.3. Dopravné stanice

- hustota premávky (ročný priemer dennej premávky)

- vzdialenosť od okraja chodníka

- podiel nákladnej dopravy

- rýchlosť premávky

- vzdialenosť medzi budovami a výška priečelia budov (uličné kaňony)

- šírka ulice resp. cesty (bez okolitej zástavby)

II.2.3.4. Priemyselné stanice

- typ priemyselného odvetvia (odvetví) (vybraná nomeklatúra/názvoslovie pre kódy znečisťujúcich látok)

- vzdialenosť k zdroju resp. k plošnému zdroju

II.2.3.5. Vidiecke krajinné stanice (podkategórie)

- nachádzajúce sa v blízkosti mesta

- oblastné

- vzdialené

III. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA KONFIGURÁCIE MERACÍCH ZARIADENÍ

III.1. Zariadenie

III.1.1. Názov

III.1.2. Analytický princíp alebo metóda merania

III.2. Charakteristika odberu vzoriek

III.2.1. Umiestnenie odberového bodu (priečelie budovy, chodník, okraj cesty, dvor atď.)

III.2.2. Výška odberového bodu

III.2.3. Integračná doba výsledku

III.2.4. Čas odberu vzoriek

PRÍLOHA III

POSTUP OVEROVANIA ÚDAJOV A ZABEZPEČENIE KVALITY

Všetky zaslané údaje sú považované za platné.

Členské štáty sú povinné zabezpečiť zavedenie postupov pre zabezpečenie kvality spĺňajúcich všeobecné ciele tejto smernice a najmä ciele príslušných smerníc.

PRÍLOHA IV

KRITÉRIA PRE SUMARIZÁCIU ÚDAJOVA VÝPOČET ŠTATISTICKÝCH PARAMETROV

Tieto kritéria sa týkajú najmä zberu údajov

Ak v smerniciach EÚ neboli ustanovené kritéria pre sumarizáciu údajov a výpočet štatistických parametrov, platí nasledovné:

a) Sumarizácia údajov

Kritéria pre výpočet hodinových a 24-hodinových hodnôt z údajov s kratšou dobou priemerovania sú

— pre hodinové hodnoty: | minimálne 75 percentný zber údajov |

— pre 24-hodinové hodnoty: | musí byť k dispozícii minimálne 13 hodinových hodnôt, pričom nesmie chýbať viac ako 6 po sebe idúcich hodinových hodnôt. |

b) Výpočet štatistických parametrov

— pre priemer a medián | minimálne 50 percentný zber údajov |

— pre percentily 98 a 99,9 a pre maximum: | minimálne 75 percentný zber údajov |

Pomer medzi počtom platných údajov za dve posudzované ročné obdobia nesmie byť vyšší ako 2, pričom týmito dvoma obdobiami sú zima (od januára do marca vrátane a od októbra do decembra vrátane) a leto (od apríla do septembra vrátane).

"

[1] ISO 7168-2: 1999.

[2] Použite aspoň dve číslice pre každú hlásenú hodnotu, napr. 1,4 mg/m3 alebo 21 μg/m3.

[3] Určité meracie techniky používajú doby odberu vzoriek od niekoľkých minút až po niekoľko týždňov. V takom prípade sa môžu nahlásiť hodnoty s inými časmi priemerovania, ako sú časy priemerovania uvedené v tomto stĺpci, ale uvedie sa pri nich skutočná doba priemerovania.

[4] Smernice platné v čase nadobudnutia platnosti revidovaných príloh rozhodnutia o výmene informácií.

[5] Ktorou sa menila a doplnila smernica 80/779/EHS.

[6] Pre PM2,5 (tuhé častice) nie je k dispozícii žiadna referenčná metóda v čase nadobudnutia platnosti príloh rozhodnutia o výmene informácií.

[7] Pre ťažké kovy a PAH sa práve pripravujú právne predpisy spoločenstva, ktorých výsledkom by mal byť najmä zoznam konkrétnych PAH látok a v prípade potreby aj návrhy zmien a doplnkov tejto smernice.

[8] Ak sú k dispozícií.

[9] Neexistuje.

[10] Modul pre výmenu údajov poskytnutý Európskou komisiou.

[1] Ak sa na stanici meria ozón, je potrebné poskytnúť doplňujúce údaje z vidieckych krajinných staníc (II.2.3.5).

[2] Sú umiestnené tak, že úroveň znečistenia nie je prevažne ovplyvnená žiadnym individuálnym zdrojom ani cestou, ale skôr integrovaným príspevkom zo všetkých zdrojov proti smeru vetra od stanice [napr. z celej prepravy, zo spaľovacích zdrojov atď., proti smeru vetra v meste alebo z plošných zdrojov (miest, priemyselných oblastí) nachádzajúcich sa proti smeru vetra vo vidieckej oblasti].

--------------------------------------------------