32001D0634Úradný vestník L 221 , 17/08/2001 S. 0050 - 0055


Rozhodnutie Komisie

zo 16. augusta 2001

ustanovujúce osobitné podmienky pre dovoz rybacích výrobkov pochádzajúcich z Guiney alebo prechádzajúcich cez Guineu

(oznámené pod číslom dokumentu C(2001) 2252)

(text s významom pre EHS)

(2001/634/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991 ustanovujúca zdravotné podmienky pre výrobu a umiestňovanie rybacích výrobkov na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 97/79/EHS [2], najmä na jej článok 11,

keďže:

(1) Odborníci Komisie uskutočnili inšpekčnú návštevu Guiney, aby skontrolovali podmienky, za ktorých sa vyrábajú, skladujú a expedujú rybacie výrobky do spoločenstva.

(2) Ustanovenia legislatívy Guiney o zdravotnej inšpekcii a monitorovaní rybacích výrobkov možno považovať za rovnocenné s ustanoveniami smernice 91/493/EHS.

(3) Konkrétne "Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) Ministère de la pêche et de l’aquaculture" je schopné efektívne skontrolovať uplatňovanie platných zákonov.

(4) Avšak inšpekčná návšteva Guiney odhalila isté nedostatky v hygienických podmienkach prevádzkarní, ktoré spracúvajú a pripravujú rybacie výrobky. Odhalila aj nedostatky v zdravotnej kontrole, ktorá sa uplatňuje pri spracovaní a príprave rybacích výrobkov. Preto môže byť povolený dovoz do spoločenstva len takých rybacích výrobkov, ktoré neboli podrobené prípravným alebo spracovateľským postupom iným ako chladenie alebo mrazenie.

(5) Spôsoby získania zdravotného certifikátu podľa článku 11 ods.4 písm. a) smernice 91/493/EHS musia zahŕňať definíciu vzorového certifikátu, minimálne požiadavky týkajúce sa jazyka/jazykov, v ktorých musí byť vypracovaný a funkciu osoby, ktorá má právomoc ho podpísať.

(6) Podľa článku 11 odsek 4 písm. b) smernice 91/493/EHS na balenie rybacích výrobkov, s výnimkou určitých zmrazených výrobkov, by mala byť priložená značka s menom nečlenskej krajiny a číslom schválenia/registrácie prevádzkarne, a menom prevádzkarne, spracovateľskej lode, chladiarenského skladu alebo mraziarenskej lode pôvodu.

(7) Podľa článku 11 odsek 4 písm. b) smernice 91/493/EHS sa musí zostaviť zoznam schválených prevádzkarní, spracovateľských plavidiel, alebo chladiarenských skladov a zoznam mraziarenských lodí vybavených v súlade s bodmi 1 až 7 prílohy II k smernici Rady 92/48 EHS [3]. Tieto zoznamy sa musia pripraviť na základe správy od DNPM Komisii. Je preto na DNPM, aby zabezpečilo plnenie ustanovení článku 11 odsek 4 smernice 91/493/EHS súvisiacich s týmto cieľom.

(8) DNPM poskytlo oficiálne ubezpečenia týkajúce sa plnenia pravidiel stanovených v kapitole V prílohy k smernici 91/493/EHS v súvislosti s kontrolou nespracovaných produktov a v súvislosti s plnením hygienických požiadaviek rovnajúcich sa požiadavkám stanoveným touto smernicou.

(9) Avšak inšpekčná návšteva zistila určité nedostatky v postupe uplatnenom DNPM pri schvaľovaní/rušení prevádzkarní a plavidiel, preto bude modifikácia zoznamu prevádzok a lodí, z ktorých sú povoľované dovozy vyžadovať novú inšpekčnú návštevu miesta odborníkmi spoločenstva.

(10) Pri zohľadnení výsledkov inšpekčnej návštevy, zníženie frekvencie fyzických kontrol stanovených rozhodnutím Komisie 94/360/ES z 20. mája 1994 o zníženej frekvencie fyzických kontrol zásielok určitých produktov, ktoré platí pre nečlenské krajiny podľa smernice Rady 90/675/EHS [4] sa nevzťahuje na rybacie výrobky dovážané z Guiney.

(11) Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho veterinárneho výboru,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

"Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) Ministère de la pêche et de l’aquaculture" bude príslušným orgánom Guiney pre overovanie a potvrdzovanie plnenia požiadaviek smernice 91/493/EHS na rybacie výrobky.

Článok 2

Rybacie výrobky pochádzajúce z Guiney musia spĺňať nasledujúce podmienky:

1. Nesmú byť podrobné žiadnemu prípravnému alebo spracovateľskému postupu inému ako chladenie alebo mrazenie.

2. Ku každej zásielke musí byť priložený očíslovaný originálny zdravotný certifikát, správne vyplnený, podpísaný, opatrený dátumom a pozostávajúci z jedného listu v súlade so vzorom uvedeným v prílohe A k tomuto rozhodnutiu.

3. Výrobky musia pochádzať zo schválených prevádzkarní, spracovateľských lodí alebo chladiarenských skladov alebo z registrovaných mraziarenských plavidiel vymenovaných v prílohe B k tomuto rozhodnutiu.

4. Okrem voľne ložených mrazených rybacích výrobkov určených pre výrobu konzervovaných potravín musia byť všetky balenia označené slovom "GUINEA" a musí k nim byť priložené čitateľné číslo schválenia/registrácie prevádzkarne, spracovateľskej lode, chladiarenského skladu alebo mraziarenského plavidla pôvodu.

Článok 3

1. Certifikáty uvedené v článku 2 v bode 1 musia byť vypracované v aspoň jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa vykonávajú kontroly.

2. Certifikáty musia uvádzať meno, právomoc a podpis zástupcu DNPM a jeho úradnú pečiatku vo farbe inej ako je farba iných potvrdení.

Článok 4

Členské štáty neuplatnia zníženie frekvencie fyzických kontrol v zmysle rozhodnutia 94/360/ES pri dovoze rybacích výrobkov z Guiney na tieto produkty.

Článok 5

Príloha B bude modifikovaná len po výsledkoch inšpekčnej návštevy na mieste.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 60 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 7

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 16. augusta 2001

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15.

[2] Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 31.

[3] Ú. v. ES L 187, 7.7.1992, s. 41.

[4] Ú. v. ES L 158, 25.6.1994, s. 41.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ A PLAVIDIEL

PP : spracovateľský závod

ZV : mraziarenské plavidlo

Číslo povolenia | Názov | Mesto/región | Obmedzenie povolenia | Kategória |

001/N/MPA/DNPM | Chaico 7 (Soguipi) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

003/N/MPA/DNPM | Elini – S (Gregui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

004/N/MPA/DNPM | Thiangui 3 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

011/N/MPA/DNPM | Takamar 6 (Soguipi) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

014/N/MPA/DNPM | Ettipesca 2 (Full Fish Trading Guinee | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

015/N/MPA/DNPM | Ettipesca 3 (Full Fish Trading Guinee | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

016/N/MPA/DNPM | Ettipesca 6 (Full Fish Trading Guinee | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

017/N/MPA/DNPM | Albarka (Asti Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

018/N/MPA/DNPM | Figuereo 14 (Alamari) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

020/N/MPA/DNPM | Espaidero (Sopem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

021/N/MPA/DNPM | Daniaa (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

029/N/MPA/DNPM | Thiangui 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

030/N/MPA/DNPM | Thiangui 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

031/N/MPA/DNPM | Thiangui 5 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

032/N/MPA/DNPM | Sea Horse 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

033/N/MPA/DNPM | Sea Horse 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

034/N/MPA/DNPM | Snam 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

035/N/MPA/DNPM | Snam 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

036/N/MPA/DNPM | Inaara (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

037/N/MPA/DNPM | Aroa (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

041/N/MPA/DNPM | Mihalis (Guinee-Entreprise) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

042/N/MPA/DNPM | Guetndar (Sip-Bourouma) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

043/N/MPA/DNPM | Grecoland I (Grecoland Fishing Company) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

050/N/MPA/DNPM | Gnalen (Josemar) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

051/N/MPA/DNPM | Jeong IN No 15 (Ban-Ma Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

005/E/MPA/DNPM | Nicola Peche | KIPE | | PP |

044/E/MPA/DNPM | Dauphin | ALMAYA | | PP |

045/E/MPA/DNPM | OK – Fishing | MADINA | | PP |

046/E/MPA/DNPM | Progui | MADINA | | PP |

047/E/MPA/DNPM | Jasmin – Trading House | YENGUEMA | | PP |

048/E/MPA/DNPM | Sokaly – Peche | KAPORO | | PP |

049/E/MPA/DNPM | Safri – Peche | BONFI | | PP |

--------------------------------------------------