32001D0524Úradný vestník L 190 , 12/07/2001 S. 0021 - 0023


Rozhodnutie Komisie

z 28. júna 2001

týkajúce sa uverejnenia odkazov na normy EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 a EN 13432:2000 v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev v súvislosti so smernicou 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

(oznámené pod číslom dokumentu C(2001) 1681)

(Text s významom pre Európsky hospodársky priestor)

(2001/524/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na smernicu 94/62/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov [1] a najmä na druhý pododsek jej článku 9 ods. 4,

so zreteľom na stanovisko výboru zriadeného podľa článku 5 smernice 98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov [2] v znení zmien a doplnkov smernice 98/48/ES [3],

keďže:

(1) Článok 4 smernice 94/62/ES stanovuje, aby Komisia prispela k obmedzeniu tvorby odpadov z obalov tým, že podporí prípravu vhodných európskych noriem.

(2) Článok 10 smernice 94/62/ES uvádza, že Komisia podporí, ak je to účelné, prípravu európskych noriem týkajúcich sa základných požiadaviek uvedených prílohe II k tejto smernici.

(3) Keď sa obal pre určitý výrobok vyrába v súlade s harmonizovanou normou, na ktorú boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, predpokladá sa, že tento obal je v súlade so základnými požiadavkami smernice 94/62/ES, ktoré obsahuje takáto harmonizovaná norma.

(4) Článok 9 smernice 94/62/ES stanovuje, aby Komisia zabezpečila, že sa odkazy na harmonizované normy, ktoré sú v súlade so základnými požiadavkami definovanými v smernici, uverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

(5) Od členských štátov sa vyžaduje, aby uverejnili odkazy na vnútroštátne normy transponujúce harmonizované normy, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

(6) V roku 2000 Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) schválil päť noriem (EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 a EN 13432:2000) v súlade s mandátom, ktorý Komisia vydala tomuto orgánu na základe smernice 94/62/ES po porade s výborom zriadeným na základe smernice 98/34/ES. Tieto normy boli Komisii predložené ako harmonizované normy.

(7) V roku 2000 pri uplatňovaní článku 9 ods. 4 smernice 94/62/ES Belgicko vznieslo formálnu námietku proti harmonizovaným normám EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 a EN 13432:2000, že tieto normy úplne nespĺňajú základné požiadavky smernice.

(8) V roku 2000 pri uplatňovaní článku 9 ods. 4 smernice 94/62/ES Dánsko vznieslo formálnu námietku proti harmonizovaným normám EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000 a EN 13431:2000, že tieto normy úplne nespĺňajú základné požiadavky smernice.

(9) Po porade s výborom ustanoveným na základe smernice 98/34/ES a preskúmaní harmonizovanej normy EN 13428:2000 Komisia nezistila, že táto norma úplne nespĺňa základné požiadavky smernice 94/62/ES s výnimkou požiadaviek v tretej zarážke prílohy II ods. 1 k smernici. Z tohto dôvodu sa musí táto harmonizovaná norma uverejniť v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev s upozornením, že nevyhovuje požiadavkám tejto zarážky.

(10) Po porade s výborom ustanoveným na základe smernice 98/34/ES a preskúmaní harmonizovanej normy EN 13429:2000 Komisia zistila, že táto norma úplne nespĺňa základné požiadavky smernice 94/62/ES uvedené v prílohe II ods. 2 k smernici. Táto norma hlavne nevyhovuje nariadenej požiadavke na minimálny počet použití alebo obehov za bežne predpokladaných podmienok použitia, alebo nedefinuje overovací postup na overenie tohto minimálneho počtu použití alebo obehov. Podľa toho sa táto harmonizovaná norma nesmie uverejniť v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

(11) Po porade s výborom ustanoveným na základe smernice 98/34/ES a preskúmaní harmonizovanej normy EN 13430:2000 Komisia zistila, že táto norma úplne nespĺňa e základné požiadavky smernice 94/62/ES uvedené v prílohe II ods. 3 písm. a) k smernici. Táto norma nevyhovuje hlavne základným požiadavkám, podľa ktorých sa obal, ktorý sa považuje za recyklovateľný, musí vyrobiť tak, aby podľa druhu materiálu použitého na obal, bola možná recyklácia určitého percenta hmotnosti použitého materiálu. Okrem toho táto norma nevyhovuje nariadenej požiadavke na objektívne posúdenie použitia látok alebo materiálov, ktoré môžu spôsobiť problémy pri zhodnotení a triedení pred recykláciou, v samotnom procese recyklácie alebo v recyklovaných výrobkoch. Preto sa táto harmonizovaná norma nesmie uverejniť v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

(12) Po porade s výborom ustanoveným na základe smernice 98/34/ES a preskúmaní harmonizovanej normy EN 13431:2000 Komisia zistila, že táto norma úplne nespĺňa e základné požiadavky smernice 94/62/ES uvedené v prílohe II ods. 3 písm. b) k smernici 94/62/ES na minimálnu výhrevnosť umožňujúcu optimalizáciu energetického zhodnotenia. Okrem toho táto norma nevyhovuje nariadenej požiadavke na objektívne posúdenie používania látok alebo materiálov, ktoré môžu predstavovať problémy pri zhodnotení a triedení pred energetickým zhodnotením alebo v samotnom procese energetického zhodnotenia. Preto sa táto harmonizovaná norma nesmie uverejniť v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

(13) Po porade s výborom ustanoveným na základe smernice 98/34/ES a preskúmaní harmonizovanej normy EN 13432:2000 Komisia nezistila, že táto norma úplne nespĺňa základné požiadavky smernice 94/62/ES uvedené v prílohe II ods. 3 písm. c) a ods. 3 písm. d) k smernici. Preto sa táto harmonizovaná norma musí uverejniť v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

(14) Komisia teraz vyzýva CEN, aby sa zaoberala zdokonalením tých noriem, ktoré čiastočne alebo úplne nevyhovujú základným požiadavkám definovaným v smernici,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odkazy na harmonizovanú normu 13428:2000 sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev v podobe, ktorá je uvedená v prílohe, spolu s nasledovným upozornením:

"Upozorňujeme užívateľov harmonizovanej normy EN 13428:2000, že táto norma nevyhovuje základným požiadavkám smernice 94/62/ES uvedeným v tretej zarážke prílohy II ods. 1 k smernici."

Pri uverejnení odkazov na vnútroštátne normy transponujúce harmonizovanú normu EN 13428:2000 členské štáty musia pripojiť rovnaké upozornenie, ako je uvedené v prvej zarážke.

Článok 2

Odkazy na harmonizované normy EN 13429:2000, EN 13430:2000 a EN 13431:2000 sa neuverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 3

Odkazy na harmonizovanú normu 13432:2000 sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev v podobe, ako je uvedené v prílohe.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 28. júna 2001

Za Komisiu

Margot Wallström

členka Komisie

[1] Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10.

[2] Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

[3] Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Uverejnenie odkazov na harmonizované normy podľa smernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

Poznámka:

Upozorňujeme užívateľov harmonizovanej normy EN 13428:2000, že táto norma nevyhovuje základným požiadavkám smernice 94/62/ES uvedeným v prvej a tretej zarážke prílohy II ods. 1 k tejto smernici.

ENO | Odkaz | Názov harmonizovanej normy | Rok ratifikácie |

CEN | EN 13428 | Obal — Špecifické požiadavky pre výrobu a zloženie — prevencia prostredníctvom obmedzenia zdrojov | 2000 |

ENO | Odkaz | Názov harmonizovanej normy | Rok ratifikácie |

CEN | EN 13432 | Obal — Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou — overovací postup a vyhodnocovacie kritériá na konečné schválenie obalu | 2000 |

Poznámka:

- Všetky informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych normalizačných orgánov alebo vnútroštátnych normalizačných orgánov, ktorých zoznam je pripojený k smernici 98/34/ES v znení zmien a doplnkov smernice 98/48/ES.

- Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev neznamená, že sú normy preložené do všetkých jazykoch spoločenstva.

Komisia zabezpečí aktualizáciu tohto zoznamu.

--------------------------------------------------