32000R2860Úradný vestník L 332 , 28/12/2000 S. 0063 - 0075


Nariadenie Komisie (ES) č. 2860/2000

z 27. decembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2316/1999 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1251/1999 zakladajúceho systém podpory pre pestovateľov určitých plodín na ornej pôde s cieľom zahrnúť ľan a konope pestované na vlákno, špecifikujúceho pravidlá o plochách vyňatých z obrábania, a ktorým sa menia a dopĺňajú základné plochy pre Grécko a Portugalsko

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1251/1999 zo 17. mája 1999, ktorým sa zakladá systém podpory pre pestovateľov určitých plodín na ornej pôde [1], zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1672/2000 [2], a najmä na jeho články 9 a 12,

keďže:

(1) Nariadenie (ES) č. 1672/2000 zahrnulo ľan a konope pestované na vlákno do systému podpory pestovateľov určitých plodín na ornej pôde založeného nariadením (ES) č. 1251/1999. Nariadenie Komisie ES č. 2316/1999 [3], zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1454/2000 [4], stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1251/1999 vzhľadom na podmienky pre poskytovanie platieb na plochu pre určité plodiny na ornej pôde. Nariadenie (ES) č. 2316/1999 by sa preto malo zmeniť, aby sa zohľadnilo zahrnutie ľanu a konope.

(2) Článok 5a nariadenia (ES) č. 1251/1999 na jednej strane stanovuje, že obsah tetrahydrokannabinolu používaných odrôd nesmie presiahnuť 0,2 %, na druhej strane, že členské štáty majú zaviesť systém na overovanie obsahu tetrahydrokannabinolu pestovaného konope. Aby sa tieto kontroly mohli uskutočniť, mali by sa stanoviť špeciálne opatrenia najmä vzhľadom na pestovanie konope až po určitý dátum.

(3) Článok 5a podmieňuje platby na plochu pre ľan a konope pestované na vlákno uzatvoreniu zmluvy alebo záväzku uvedenému v článku 2 (1) nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 z 27. júla 2000 o spoločnom organizovaní trhu s ľanom a konope pestovanými na vlákno [5]. Malo by sa vypracovať ustanovenie o kópii zmluvy alebo záväzku, ktorá sa zašle príslušným orgánom členského štátu, zodpovedajúcim za administráciu žiadostí o platbu.

(4) Musí sa zabezpečiť, aby odrody ľanu a konope pestované na vlákno boli tie, ktoré sú uvedené na zozname vo Všeobecnom katalógu odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín ako priadne rastliny a v prípade ľanu najmä ako "priadny ľan". V prípade konope nesmie obsah tetrahydrokannabinolu povolených odrôd presiahnuť 0,2 %. Preto by sa mal zostaviť zoznam podporovateľných odrôd. Aby sa v prípade konope uľahčil prechod z platných pravidiel na tie, ktoré zaviedlo nariadenie (ES) č. 1251/1999, mal by sa vypracovať zoznam odrôd konope dočasne povolených pre hospodársky rok 2001/02, ktorý musí byť počas tohto hospodárskeho roku podrobený ďalším analýzam. Aby sa v prípade konope poskytli lepšie záruky, malo by sa vyžadovať použitie certifikovaných semien.

(5) Aby sa umožnili kontroly používaných semien, mali by sa etikety na obaloch, alebo v prípade ľanu akýkoľvek iný rovnocenný doklad, odovzdať príslušným orgánom členského štátu.

(6) Aby sa posilnili administratívne kontroly konope, mali by sa vyžadovať a poskytnúť ďalšie informácie o žiadostiach o podporu na plochu uvedenú v článku 4 nariadenia Komisie (EHS) č. 3887/92 z 23. decembra 1992 stanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania integrovaného administratívneho a kontrolného systému pre určité podporné schémy spoločenstva [6], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2801/1999 [7].

(7) V súlade s ôsmou zarážkou prvého pododseku článku 9 nariadenia (ES) č.1251/1999 sa musí stanoviť metóda na stanovenie hodnôt tetrahydrokannabinolu konope pestovaného na vlákno a musí sa prijať ustanovenie o oznamovaní Komisii výsledkov analýz vykonaných podľa tejto metódy.

(8) Článok 5a (2) stanovuje, že členské štáty skontrolujú aspoň 30 % plôch konope pestovaného na vlákno, pre ktoré sú podané žiadosti o platbu na plochu a aspoň 20 % plôch, ak členský štát zavádza systém, na základe ktorého je potrebný predchádzajúci súhlas s týmto pestovaním. Mali by sa špecifikovať presné požiadavky vzťahujúce sa na tieto kontroly.

(9) Príloha X k nariadeniu (ES) č. 2316/1999 stanovuje v špecifických prípadoch za najneskorší dátum na siatie 15. jún. Keďže konope sa niekedy seje až do 15. júna, mala by sa do prílohy pridať konopa pestovaná na vlákno.

(10) Nariadenie (ES) č. 2316/1999 stanovuje, že minimálna veľkosť plochy pôdy vyňatej z obrábania sa môže z environmentálnych dôvodov zmenšiť. Preto by sa malo vytvoriť aj ustanovenie týkajúce sa možnosti upraviť najmenšiu plochu pôdy vyňatej z obrábania.

(11) Na základe nariadenia Rady (ES) č. 1017/94 z 26. apríla 1994, týkajúceho sa prevodu pôdy, na ktorej sa v súčasnosti pestujú plodiny na ornej pôde, na extenzívnu formu chovu hospodárskych zvierat v Portugalsku [8], zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1461/95 [9], sa predkladajú žiadosti na konverziu plochy rovnajúcu sa 7052 hektárom. Preto by sa mala upraviť aj základná plocha uvedená v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 2316/1999.

(12) Na základe žiadosti Grécka by sa mali stanoviť nové základné plochy v súlade s gréckym plánom regionalizácie bez toho, aby sa zmenila celková základná plocha.

(13) Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2316/1999 sa týmto mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok 3 (1) c) sa nahrádza nasledovne:

"c) na ktorom sa plodina pestuje aspoň po začiatok kvitnutia na základe podmienok normálneho rastu v súlade s miestnymi normami. Porasty olejnín, bielkovinových plodín, ľanového semena, priadneho ľanu a pšenice tvrdej sa musia taktiež obrábať na základe podmienok normálneho rastu v súlade s miestnymi normami aspoň do 30. júna pred príslušným hospodárskym rokom, pokiaľ sa nezožnú pri plnej zrelosti pred týmto dátumom. Bielkovinové plodiny sa nesmú zberať, pokiaľ nedosiahnu stupeň mliečnej zrelosti. Aby sa v prípade konope pestovaného na vlákno umožnilo vykonávanie kontroly uvedenej v článku 5a (2) nariadenia (ES) č. 1251/1999, tieto porasty sa taktiež musia obrábať na základe podmienok normálneho rastu v súlade s miestnymi normami aspoň 10 dní po skončení kvitnutia. Avšak členské štáty môžu povoliť zber konope pestovaného na vlákno po začatí kvitnutia, ale do 10 dní po skončení kvitnutia, ak príslušný pestovateľ už bol predmetom kontroly uvedenej v článku 5a nariadenia (ES) č. 1251/1999 alebo ak sa vykonali všetky potrebné kontroly na základe článku 5a (2) nariadenia (ES) č. 1251/1999."

2. Nasledujúci článok 7a sa vkladá:

"Článok 7a

1. Na účely článku 5a (1) nariadenia (ES) č. 1251/1999 sa platba na plochu ľanu a konope pestovaných na vlákno podmieňuje:

a) predložením kópie zmluvy alebo záväzku uvedeného v článku 2 (1) nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 [10] najneskôr do 15. septembra po podaní žiadosti o platbu, uvedenej v článku 8 (2) nariadenia (ES) č. 1251/1999, alebo do akéhokoľvek skoršieho dátumu stanoveného členským štátom a

b) používaním semien odrôd uvedených v zozname v prílohe XII do 15. mája v roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa podala žiadosť o platbu na plochu. V prípade konope pestovaného na vlákno musí byť semeno certifikované v súlade so smernicou Rady 69/208/EHS [11].

2. Aby sa umožnili kontroly používaného semena ľanu priadneho a certifikovaného semena konope pestovaného na vlákno, žiadosti o podporu na plochu, uvedené v článku 4 nariadenia (EHS) č. 3887/92, musia byť doplnené o úradné etikety, ustanovené smernicou 69/208/EHS, a najmä jej článkom 10, alebo ustanoveniami prijatými na základe tohto článku, na obaloch používaného semena alebo v prípade ľanu pestovaného na vlákno akýkoľvek iný rovnocenný doklad uznaný príslušným členským štátom vrátane osvedčenia uvedeného v článku 14 danej smernice. Ak sa seje po konečnom termíne na predloženie žiadostí o podporu na plochu, etikety alebo rovnocenné doklady sa predložia najneskôr do 30. júna po predložení žiadosti.

V prípade, že sa musia predložiť etikety pre semená konope pestovaného na vlákno aj iným národným orgánom, môže členský štát zabezpečiť, aby sa tieto etikety vrátili farmárovi po ich predložení orgánom zodpovedným za žiadosti o podporu na plochu.

3. Na účely poskytnutia platieb na plochu pre konope pestované na vlákno musia žiadosti o podporu na plochu, uvedené v článku 4 nariadenia Komisie (EHS) č. 3887/92, obsahovať:

a) všetky informácie, ktoré sa požadujú pre identifikáciu parciel so zasiatym konope pre každú odrodu konopy siatej a

b) informácie o množstvách použitého semena (kg na 1 hektár).

Členské štáty môžu stanoviť najnižší podiel siatia zlučiteľný s dobrou praxou pri pestovaní konope. Tieto informácie sa zašlú Komisii najneskôr do 15. mája 2001."

3. Nasledujúci článok 7b sa vkladá:

"Článok 7b

1. Na účely článku 5a (2) nariadenia (ES) č. 1251/1999 je metóda, ktorá sa má použiť príslušnými orgánmi členského štátu na stanovenie hladiny tetrahydrokannabinolu (THC) na percente plôch s konope pestovaným na vlákno, pre ktoré sú podané žiadosti o platbu, opísaná v prílohe XIII.

Členské štáty najneskôr do 15. novembra príslušného hospodárskeho roka zašlú Komisii správu o zisteniach týkajúcich sa obsahu THC. Správa bude pre každú odrodu udávať:

a) označenie bodu, z ktorého sa odobrala vzorka, pre postup A;

b) počet uskutočnených skúšok;

c) výsledky z hľadiska obsahu THC, udané samostatne pre každé 0,1 %;

d) opatrenia prijaté na národnej úrovni.

Tam, kde pri významnom počte vzoriek danej odrody kontrola preukáže, že obsah THC presahuje hodnotu stanovenú v druhom pododseku článku 5a (1) nariadenia (ES) č. 1251/1999, Komisia môže bez toho, aby sa to dotklo iných opatrení, ktoré môže prijať, rozhodnúť v súlade s postupom stanoveným v článku 23 nariadenia (EHS) č. 1766/92 a použiť postup B pre príslušnú odrodu v priebehu nasledujúceho hospodárskeho roka.

Odrody konope pestovaného na vlákno, uvedené na zozname v bode 2 (b) prílohy XII k tomuto nariadeniu, podliehajú počas hospodárskeho roka 2001/02 postupu B vo všetkých členských štátoch, v ktorých sa tieto odrody pestujú.

2. Kontroly obsahu THC pri porastoch pestovaných na najmenej 30 % plôch konope pestovaného na vlákno, na ktoré sa podali žiadosti o podporu, sa musia týkať aspoň 30 % daných žiadostí a všetkých používaných odrôd semien.

Členské štáty najneskôr do 15. mája 2001 oznámia Komisii podrobné pravidlá a podmienky spojené so systémom predchádzajúceho schválenia plodín, ktorý umožňuje znížiť najmenšie percento plôch konope pestovaného na vlákno, z 30 % na 20 %, na ktoré sa podali žiadosti a na ktorých sa má skontrolovať obsah THC. Každá úprava týchto podrobných pravidiel alebo podmienok sa musí oznámiť Komisii. V prípade uplatňovania tohto systému musia kontroly zahŕňať aspoň 20 % príslušných žiadostí a všetky používané odrody semien.

3. Žiadosti o zahrnutie odrody konope na zoznam uvedený v prílohe XII musia zahŕňať správu spolu s výsledkami analýz vykonaných v súlade s postupom B metódy opísanej v prílohe XIII a opis príslušnej odrody."

4. Nasledujúca veta sa pridáva do druhého pododseku článku 19 (1) c):

"V tomto prípade môže byť najmenšou plochou uvedenou v horeuvedenom pododseku 0,1 ha."

5. Príloha VI sa nahrádza prílohou I k tomuto nariadeniu.

6. Príloha VII sa nahrádza prílohou II k tomuto nariadeniu.

7. Príloha X sa nahrádza prílohou III k tomuto nariadeniu.

8. Príloha XI sa nahrádza prílohou IV k tomuto nariadeniu.

9. Vkladá sa nová príloha XII, obsahujúca text uvedený v prílohe V k tomuto nariadeniu.

10. Vkladá sa nová príloha XIII, obsahujúca text uvedený v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od hospodárskeho roka 2001/02.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. decembra 2000

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 13.

[3] Ú. v. ES L 280, 30.10.1999, s. 43.

[4] Ú. v. ES L 163, 4.7.2000, s. 28.

[5] Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 16.

[6] Ú. v. ES L 391, 31.12.1992, s. 36.

[7] Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 29.

[8] Ú. v. ES L 112, 3.5.1994, s. 2.

[9] Ú. v. ES L 144, 28.6.1995, s. 4.

[10] Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 16.

[11] Ú. v. ES L 169, 10.7.1969, s. 3.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

"

„PRÍLOHA VI

(Článok 8)

ZÁKLADNÉ PLOCHY

(1000 ha) |

Región | Všetky plodiny | Z čoho kukurica | Z čoho tráva na siláž |

BELGICKO

Spolu | 489,5 | | |

Zóna 1 | | 97,0 | |

DÁNSKO | 2018,6 | | |

NEMECKO | 10159,4 | 540,3 | |

Schleswig-Holstein | 506,2 | | |

Hamburg | 5,1 | | |

Niedersachsen | 1424,7 | | |

Bremen | 1,8 | | |

Nordrhein-Westfalen | 948,5 | | |

Rheinland-Pfalz | 368,6 | | |

Hessen | 461,4 | | |

Baden-Württemberg | 735,5 | 122,1 | |

Bayern | 1776,0 | 418,2 | |

Saarland | 36,6 | | |

Berlin | 2,9 | | |

Brandenburg | 889,6 | | |

Mecklenburg-Vorpommern | 968,2 | | |

Sachsen | 599,0 | | |

Sachsen-Anhalt | 880,9 | | |

Thüringen | 554,4 | | |

GRÉCKO | 1491,7 | 221,1 | |

ŠPANIELSKO

Regadío | 1371,1 | 403,4 | |

Secano | 7849,0 | | |

FRANCÚZSKO

Spolu | 13581,1 | | |

Základná plocha pre kukuricu | | 613,8 | |

Zavlažovaná základná plocha | 1209,7 | | |

ÍRSKO | 345,6 | 0,2 | |

TALIANSKO | 5801,2 | 1200,0 | |

LUXEMBURSKO | 42,8 | | |

HOLANDSKO

Regio I | 226,5 | 44,4 | |

Regio II | 215,2 | 163,9 | |

RAKÚSKO | 1203,5 | | |

PORTUGALSKO

Açores | 9,7 | | |

Madeira

—Regadío | 0,31 | 0,29 | |

—Iné | 0,30 | | |

Kontinentálne

—Regadío | 293,4 | 221,4 | |

—Iné | 704,1 | | |

FÍNSKO | 1591,5 | | 200,0 |

ŠVÉDSKO | 1737,1 | | 130,0 |

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Anglicko | 3794,6 | 33,1 | |

Škótsko | 551,6 | | |

Severné Írsko | 52,9 | 1,2 | |

Wales | 61,4 | | |

"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

"

„PRÍLOHA VII

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

"

"PRÍLOHA X"

(Článok 24, prvý odsek)

Najneskorší termín na siatie: 15. jún

Plodina | Členský štát | Región |

všetky plodiny | Fínsko | celé územie |

Švédsko | celé územie |

cukrová kukurica konope pestované na vlákno | všetky členské štáty | celé územie |

"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

"

„PRÍLOHA XI

(Článok 26 (1))

INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ OZNÁMIŤ KOMISII

Informácie budú prezentované vo forme súborov tabuliek vypracovaných v súlade s nižšie opísaným modelom:

- prvý súbor tabuliek, poskytujúci informácie na úrovni výrobnej oblasti v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 1251/1999,

- druhý súbor tabuliek poskytujúci informácie týkajúce sa každej základnej plochy oblasti v zmysle prílohy VI k tomuto nariadeniu,

- jedna tabuľka obsahujúca súhrnné informácie za každý členský štát.

Tabuľky sa zašlú fyzicky aj elektronicky.

Formuly pre plochy: | 5 = 1 + 2 + 3 + 4 |

| 16 = 17 + 18 |

| 10 = 7 + 8 + 9 |

| 21 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20 |

Poznámky:

Každá tabuľka musí uvádzať príslušnú oblasť.

Výnos je ten, ktorý sa používa pre výpočet platieb na plochu v súlade s nariadením (ES) č. 1251/1999.

"Nezavlažovaná pôda" by sa od "zavlažovanej" mala rozlišovať len v prípade tých oblastí, ktoré zahŕňajú obe. V takom prípade:

d = e + f

j = k + l

Riadok 1 sa vzťahuje len na pšenicu tvrdú, ktorá je oprávnená na doplnkovú platbu k platbe na plochu stanovenú v článku 5 (1) nariadenia (ES) č. 1251/1999.

Riadok 2 sa vzťahuje len na pšenicu tvrdú, ktorá je oprávnená na špeciálnu podporu uvedenú v článku 5 (4) nariadenia (ES) č. 1251/1999.

Riadok 19 sa vzťahuje len na plochy vyňaté z obrábania alebo zalesnené na základe článkov 22, 23, 24 a 31 nariadenia (ES) č. 1257/1999 a ktoré sa počítajú medzi ornú pôdu vyňatú z obrábania na základe článku 6 (8) nariadenia (ES) č. 1251/1999.

Riadok 20 sa týka plôch uvedených v druhej zarážke článku 2 (4) nariadenia (ES) č. 1251/1999.

Taktiež sa musia predložiť informácie týkajúce sa pestovateľov, ktorí nežiadajú o podporu na 1 hektár v rámci systému podpory pre určité plodiny na ornej pôde (nariadenie (ES) č. 1251/1999). Tieto informácie poskytnuté pod hlavičkou "iné" v stĺpcoch "m" a "n" sa vzťahujú hlavne na plodiny na ornej pôde pestované na plochách, ktoré sú vyhlásené za krmovinové plochy pre prémie na hovädzie mäso a ovčie mäso.

Riadok 23 sa týka pôdy vyňatej z obrábania na výrobu nepotravinárskych plodín a ktorá nie je spôsobilá dostať platby na základe pravidiel vykonávajúcich článok 6 (3) nariadenia (ES) č. 1251/1999 (napr. cukrová repa, slnečnice topinambur a korene čakanky).“

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

"

„PRÍLOHA XII

(Článok 7a (1))

ODRODY ĽANU A KONOPE PESTOVANÉ NA VLÁKNO OPRÁVNENÉ NA SYSTÉM PODPORY

1. Ľan pestovaný na vlákno

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Konope pestované na vlákno

Carmagnola

Cs

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Fédrina 74

Felina 32

Felina 34 – Félina 34

Ferimon – Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Fibrimon 56

Futura

Futura 75

Santhica 23

2b. Konope pestované na vlákno, povolené v hospodárskom roku 2001/02

Beniko

Bialobrzeskie

Delta-405

Fasamo

Fedora 19

Juso 14

Kompolti

Uso 31“

"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

"

„PRÍLOHA XIII

(Článok 7b (1))

METÓDA SPOLOČENSTVA PRE KVANTITATÍVNE URČENIE OBSAHU Δ9-THC (TETRAHYDROKANNABINOLU) V ODRODÁCH KONOPE

1. Rozsah a plocha uplatňovania

Pomocou tejto metódy sa stanovuje obsah Δ 9-tetrahydrokannabinolu (THC) odrôd konope (cannabis sativa L.). Ak je to vhodné, metóda zahŕňa uplatnenie tu opísaného postupu A alebo B.

Metóda je založená na kvantitatívnom určení Δ 9-THC plynovou chromatografiou (GC) po extrakcii vhodným rozpúšťadlom.

1.1. Postup A

Postup A sa používa na kontrolu výroby uvedenú v článku 5a (2) nariadenia (ES) č. 1251/1999.

1.2. Postup B

Postup B sa používa v prípadoch uvedených v treťom pododseku článku 7b (1) tohto nariadenia a na kontrolu toho, či sa vzhľadom na zahrnutie do zoznamu odrôd konopí oprávnených v rámci systému podpory od hospodárskeho roka 2001/02 dodržujú podmienky stanovené v druhom pododseku článku 5a (1) nariadenia (ES) č. 1251/1999.

2. Odber vzoriek

2.1. Vzorky

- postup A: z plodiny danej odrody konope na stojato odobrať časť dlhú 30 cm, obsahujúcu aspoň jedno samičie súkvetie z každej vybranej rastliny. Odber vzoriek sa vykonáva počas obdobia od 20 dní po začatí kvitnutia do 10 dní po skončení kvitnutia, počas dňa a pri dodržaní systematickej schémy, aby sa zaistilo, že vzorka je pre dané pole reprezentatívna, ale s vylúčením okrajov plodiny. Členské štáty môžu povoliť vykonať odber vzoriek počas obdobia od začatia kvitnutia do 20 dní po začatí kvitnutia za predpokladu, že sa z každej pestovanej odrody odoberú ďalšie reprezentatívne vzorky v súlade s vyššie uvedenými pravidlami v období od 20 dní po začatí kvitnutia do 10 dní po ukončení kvitnutia;

- postup B: z plodiny danej odrody konope na stojato odobrať vrchnú tretinu každej vybranej rastliny. Odber vzoriek sa vykoná počas 10 dní po ukončení kvitnutia, počas dňa, pri dodržaní systematického postupu, aby sa zaistilo, že daná vzorka je pre dané pole reprezentatívna, ale s vylúčením okrajov plodiny. V prípade dvojdomých odrôd sa musia odobrať len samičie rastliny.

2.2. Veľkosť vzorky

- postup A: vzorka zahŕňa časti z 50 rastlín z jedného poľa;

- postup B: vzorka zahŕňa časti z 200 rastlín z jedného poľa.

Každá vzorka sa umiestni do látky alebo papierového vrecka nerozdrvená a zašle sa do laboratória na rozbor.

Členský štát môže v prípade potreby zabezpečiť odber druhej vzorky na protianalýzu, ktorú uskutoční buď pestovateľ, alebo orgán zodpovedný za rozbor.

2.3. Sušenie a skladovanie vzorky

Sušenie vzoriek sa musí začať čo najskôr a v každom prípade do 48 hodín s využitím ktorejkoľvek z metód do 70 °C. Vzorky by sa mali usušiť na konštantnú hmotnosť a na obsah vlhkosti medzi 8 % a 13 %.

Po sušení skladovať vzorky nerozdrvené na tmavom mieste pri teplote do 25 °C.

3. Stanovenie obsahu THC

3.1. Príprava skúšobnej vzorky

Z usušenej vzorky odstrániť stonky a semená dlhšie než 2 mm.

Usušené vzorky pomlieť na polojemný prášok (prepadne cez 1 mm sito).

Prášok je možné skladovať 10 týždňov na tmavom suchom mieste pri teplote do 25 °C.

3.2. Činidlá a extrakčný roztok

Činidlá

- Δ 9-tetrahydrokannabinol, čistý na chromatografické účely,

- skvalan, čistý na chromatografické účely, ako interná norma.

Extrakčný roztok

- 35 mg skvalanu na 100 ml hexanu.

3.3. Extrakcia Δ 9-THC

Prášok skúšobnej vzorky s hmotnosťou 100 mg umiestniť do odstredivky a pridať 5 ml extrakčného roztoku obsahujúceho internú normu.

Dať na 20 minút do ultrazvukového kúpeľa. Odstreďovať 5 minút pri počte 3000 otáčok za minútu, a potom odstrániť roztok THC, plávajúci na povrchu. Vstrieknuť roztok do chromatografu a vykonať kvantitatívny rozbor.

3.4. Plynová chromatografia

a) Prístroj

- plynový chromatograf s plameňovo ionizačným detektorom a vstrekovacie zariadenie s deličom/bez delenia vstrekovaného množstva,

- stĺpec umožňujúci dobré oddeľovanie kannabinoidov, napr. sklenený kapilárny stĺpec dlhý 25 m s priemerom 0,22 mm, impregnovaný 5 % nepolárnou fenyl-metyl-siloxanovou fázou.

b) Rozsah kalibrácie

Aspoň tri body pre postup A a päť bodov pre postup B vrátane bodov 0,04 a 0,50 mg/ml Δ 9-THC v extrakčnom roztoku.

c) Podmienky pokusu

Nasledujúce podmienky sú udané ako príklad pre stĺpec uvedený v a):

teplota sušičky: | 260 °C, |

teplota vstrekovača: | 300 °C, |

teplota detektora: | 300 °C. |

d) Vstreknutý objem: 1 μl.

4. Výsledky

Zistenia sa vyjadria na dve desatinné miesta v gramoch Δ 9-THC na 100 gramov analytickej vzorky usušenej na konštantnú hmotnosť. Uplatňuje sa odchýlka 0,03 g na 100g.

- postup A: jedno určenie na jednu skúšobnú vzorku.

Avšak v prípade, že dosiahnutý výsledok je nad hranicou stanovenou v druhom pododseku článku 5a (1) nariadenia (EHS) č. 1251/1999, musí sa vykonať druhé určovanie na 1 analyzovanej vzorke a za výsledok sa zoberie stredná hodnota dvoch určovaní.

- postup B: výsledok sa rovná strednej hodnote dvoch určovaní na jednej skúšobnej vzorke.“

"

--------------------------------------------------