32000R2596Úradný vestník L 300 , 29/11/2000 S. 0002 - 0003


Nariadenie Rady (ES) č. 2596/2000

z 27. novembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 o zavedení eura

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 123 ods. 5,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky [3],

keďže:

(1) Nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája o zavedení eura [4] stanovuje, že náhradu národných mien eurom v členských štátoch, ktoré splnili potrebné podmienky pre prijatie jednotnej meny v čase, keď spoločenstvo vstúpilo do tretej etapy hospodárskej a menovej únie. V uvedenom nariadení sú zahrnuté pravidlá, ktoré platia pre národné menové jednotky týchto členských štátov počas prechodného obdobia, ktoré sa končí 31. decembra 2001, a pravidlá pre bankovky a mince.

(2) Rozhodnutie Rady 98/317/ES z 3. mája 1998 v súlade s článkom 121, odsek 4, zmluvy [5] stanovilo, že Grécku nesplnilo potrebné podmienky pre prijatie jednotnej meny.

(3) Na základe rozhodnutia Rady 2000/427/ES z 19. júna 2000 v súlade s článkom 122 ods. 2, Zmluvy o prijatí jednotnej meny 1. januára 2001 Gréckom [6] sa stanovilo, že Grécko teraz spĺňa potrebné podmienky, a výnimka pre Grécko sa preto musí zrušiť s účinnosťou od 1. januára 2001.

(4) Zavedenie eura v Grécku si vyžaduje rozšírenie ustanovení o zavedení eura, ktoré sú platné v členských štátoch, v ktorých bolo euro zavedené, keď spoločenstvo vstúpilo do tretej etapy hospodárskej a menovej únie, aj na Grécko.

(5) Pre členské štáty, ktorých menu nahradí euro po dni, v ktorom spoločenstvo vstúpilo do tretej etapy hospodárskej a menovej únie, definícia "národné menové jednotky" sa vzťahuje na jednotky meny členských štátov, ako to bolo vymedzené bezprostredne pred zavedením eura v danom členskom štáte.

(6) Ustanovenia prechodného obdobia platia v prípade Grécka od 1. januára 2001,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V nariadení Komisie (ES) č. 974/98:

1. Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a) v prvej zarážke sa slovo "Grécko" vloží medzi slová "Nemecko" a "Španielsko";

b) v tretej zarážke sa na koniec pridajú slová "alebo v súlade s odsekom 5 uvedeného článku";

c) v piatej zarážke sa na koniec pridajú slová "alebo prípadne deň predtým, ako euro nahradí menu členského štátu, ktorý prijme euro neskôr."

2. Prvá veta v článku 2 sa nahradí týmto textom:"Od 1. januára 1999 je menou zúčastnených členských štátov s výnimkou Grécka, euro. Od 1. januára 2001 je menou Grécka euro."

3. Na koniec článku 9 sa pridá tento text: "alebo, v prípade Grécka, k 31. decembru 2000".

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 27. novembra 2000

Za Radu

predseda

L. Fabius

[1] Ú. v. ES C 177 E, 27.6.2000, s. 98.

[2] Stanovisko predložené 16. júna 2000 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 177, 27.6.2000, s. 11.

[4] Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 30.

[6] Ú. v. ES L 167, 7.7.2000, s. 19.

--------------------------------------------------