32000R2508Úradný vestník L 289 , 16/11/2000 S. 0008 - 0010


Nariadenie Komisie (ES) č. 2508/2000

z 15. novembra 2000

stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000, pokiaľ ide o prevádzkové programy v sektore rybolovu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry [1], najmä na jeho článok 9 (5) a článok 10 (4),

keďže:

(1) Nariadenie (ES) č. 104/2000 vyžaduje, aby odbytové organizácie výrobcov na začiatku každého rybolovného roka predložili prevádzkový program pre plánovanie dodávok a s predstihom regulovali dodávky od svojich členov.

(2) Je potrebné definovať odbytovým organizáciám výrobcov obsah prevádzkového programu, na základe ktorého budú plniť svoje záväzky. Preto je potrebné stanoviť odbytovým organizáciám výrobcov rybolovných produktov aj odbytovým organizáciám výrobcov produktov akvakultúry, čo sa požaduje v stratégii predaja, v pláne výlovu a v pláne výroby.

(3) Je potrebné, aby odbytové organizácie výrobcov zabezpečovali vnútornú disciplínu takým spôsobom, aby bolo zabezpečené presadzovanie prevádzkového programu. Finančné postihy majú byť úmerné závažnosti porušenia disciplíny a musia sa členom vopred oznamovať.

(4) Mal by sa stanoviť taký časový rozvrh predkladania prevádzkových programov odbytovými organizáciami výrobcov a ich schvaľovania príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, aby bol zabezpečený efektívny výkon opatrení.

(5) Odbytovým organizáciám výrobcov by sa mal vyplatiť preddavok na pokrytie finančných nákladov spojených s vypracovaním prevádzkových programov.

(6) Je vhodné zabezpečiť, aby sa na konci každého rybolovného roku predkladala správa o realizácii prevádzkového programu, ktorá umožní odbytovej organizácii výrobcov zhodnotiť efektívnosť jej programu a vnútroštátnym orgánom určiť, či by mala byť vyplatená finančná kompenzácia.

(7) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybolovu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Stratégia predaja a plán výlovu pre odbytové organizácie výrobcov produktov rybolovu

Článok 1

Pre druhy uvedené v prílohách I a IV k nariadeniu (ES) č. 104/2000 musí stratégia predaja uvedená v článku 9 (1) a) toho nariadenia obsahovať tieto údaje:

a) počet registrovaných členov odbytovej organizácie výrobcov k prvému dňu rybolovného roku definovaného v článku 9 (1) tohto nariadenia;

b) počet a typ rybárskych plavidiel, ktoré patria členom odbytovej organizácie výrobcov k prvému dňu rybolovného roku;

c) objem výroby a intervencií podľa druhov v predchádzajúcom rybolovnom roku;

d) celkový obrat odbytovej organizácie výrobcov v predchádzajúcom rybolovnom roku;

e) kvótu pridelenú odbytovej organizácii výrobcov podľa druhov;

f) percentuálne množstvá rýb predaných prostredníctvom aukcií alebo iným spôsobom v predchádzajúcom rybolovnom roku;

g) stratégiu zvýšenia alebo udržania kvality produktov, ktoré boli predané prostredníctvom odbytovej organizácie výrobcov alebo jej členov;

h) dobrovoľné označovanie produktov štítkami alebo iné činnosti na podporu predaja;

i) navrhovanie nových spôsobov odbytu alebo iných komerčných príležitostí.

Článok 2

1. Za druhy, ktoré predstavujú významný podiel na vykládke zabezpečovanej odbytovou organizáciou výrobcov, sa považujú tie druhy, ktoré prispievajú:

a) najmenej 5 % k celkovej výrobe odbytovej organizácie výrobcov v priebehu predchádzajúceho rybolovného roku, pokiaľ ide o objem alebo hodnotu pre tie druhy, na ktoré sa vzťahujú výlovné kvóty stanovené v súlade s článkom 8 (4) nariadenia Rady (EHS) č. 3760/92 [2]; alebo

b) najmenej 10 % k celkovej výrobe odbytovej organizácie výrobcov v priebehu predchádzajúceho rybolovného roku, pokiaľ ide o objem alebo o hodnotu pre tie druhy, na ktoré sa nevzťahujú výlovné kvóty uvedené v a).

2. Pre tie druhy, ktoré sú uvedené v článku 9 (1) nariadenia (ES) č. 104/2000 a ktoré spĺňajú požiadavky odseku 1 tohto článku, musí plán výlovu obsahovať názorný harmonogram dodávok stanovený na celý rybolovný rok a založený na sezónnych trendoch (cena, výroba a dopyt) na trhu.

3. V prípadoch, že na trhoch nie sú žiadne ťažkosti, najmä nedochádza k sťahovaniu výrobkov, môže byť plán výlovu zjednodušený.

4. V prípadoch, keď sú v členskom štáte stanovené plány výlovu na inej úrovni než na úrovni odbytových organizácií výrobcov, môže sa odbytová organizácia výrobcov odvolať na tieto plány.

Existencia týchto plánov však nezbavuje odbytové organizácie výrobcov povinnosti stanoviť ďalšie opatrenia na reguláciu dodávok jej členov tak, ako je uvedené v článku 5.

KAPITOLA II

Stratégia predaja a plán výroby pre odbytové organizácie výrobcov produktov akvakultúry

Článok 3

Pre druhy uvedené v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 104/2000 musí stratégia predaja uvedená v článku 9 (1) a) toho nariadenia obsahovať tieto údaje:

a) počet registrovaných členov odbytovej organizácie výrobcov k prvému dňu rybolovného roku definovaného v článku 9 (1) tohto nariadenia;

b) objem druhov ulovených v predchádzajúcom rybolovnom roku;

c) priemernú predajnú cenu príslušných druhov v predchádzajúcom rybolovnom roku;

d) celkový obrat odbytovej organizácie výrobcov v predchádzajúcom rybolovnom roku;

e) použitú metódu odchovu;

f) špičkové obdobia pre výrobu a predaj;

g) stratégiu zvýšenia alebo udržania kvality produktov, ktoré boli predané prostredníctvom odbytovej organizácie výrobcov alebo jej členov;

h) dobrovoľné označovanie produktov štítkami alebo iné činnosti na podporu predaja;

i) hodnotenie trhu vrátane navrhovaných nových spôsobov odbytu alebo iných komerčných príležitostí.

Článok 4

Plán výroby uvedený v druhej zarážke článku 9 (1) b) nariadenia (ES) č. 104/2000 musí obsahovať názorný harmonogram dodávok na daný rybolovný rok založený na sezónnych výrobných faktoroch a predpokladaných trendoch na trhu.

KAPITOLA III

Opatrenia platné pre druhy uvedené v prílohách I, IV a V k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Článok 5

V prevádzkovom programe uvedenom v článku 9 (1) nariadenia (ES) č. 104/2000 musia byť uvedené príčiny všetkých obvyklých ťažkostí, ktoré sa vyskytli na trhu počas predchádzajúcich rybolovných rokov a stanovené predbežné opatrenia, ktoré sa prijmú na prispôsobenie dodávok.

Článok 6

1. Odbytová organizácia výrobcov musí podniknúť všetky potrebné kroky zamerané na nápravu situácie v prípade, že podmienky na trhu sa zmenia natoľko, že:

a) percentuálne vyjadrenie podielu stiahnutých výrobkov z množstiev ponúknutých na predaj v ktoromkoľvek mesiaci vzrastie o 5 percentuálnych bodov v porovnaní s priemerným percentom výrobkov stiahnutých za predchádzajúce tri mesiace; alebo

b) vzniknú akékoľvek iné vážne ťažkosti na trhu.

Výrobky stiahnuté v rámci pomoci pri prevode uvedenej v článkoch 23 a 24 (4) nariadenia (ES) č. 104/2000 sa nepovažujú za stiahnuté na účely tohto odseku.

2. Odbytová organizácia výrobcov musí informovať príslušné orgány členského štátu o všetkých krokoch, ktoré podnikla v súlade s odsekom 1. Pokiaľ o to nepožiadajú príslušné orgány tohto členského štátu, nie je potrebné revidovať prevádzkový program.

Článok 7

Odbytová organizácia výrobcov musí zostaviť zoznam finančných postihov uvedených v článku 9 (1) d) nariadenia (ES) č. 104/2000 a poskytnúť ho všetkých svojim členom.

Tieto postihy musia byť úmerné veľkosti porušenia požiadaviek.

Článok 8

Nepredvídanými okolnosťami, ktoré sú uvedené v druhom pododseku článku 9 (1) nariadenia (ES) č. 104/2000, sú udalosti, ktoré sú nezávislé od činností odbytovej organizácie výrobcov a ovplyvňujú trh s príslušnými druhmi.

KAPITOLA IV

Procedurálne hľadiská

Článok 9

1. Rybolovný rok trvá 12 mesiacov a za normálnych okolností začína 1. januárom, pokiaľ sa príslušným orgánom členského štátu nezdôvodní iné obdobie alebo iný počiatočný dátum a pokiaľ ho neodsúhlasia.

2. Odbytová organizácia výrobcov musí predložiť svoj prevádzkový program do siedmich týždňov od začiatku rybolovného roku. Odbytová organizácia výrobcov musí program okamžite realizovať.

3. Príslušný členský štát musí schváliť prevádzkový program do 12 týždňov od začiatku rybolovného roku.

Ak má členský štát významné pripomienky, ktoré odbytová organizácia musí zapracovať do programu, je možné predĺžiť časový rozvrh schválenia o ďalšie dva týždne.

Článok 10

Po schválení prevádzkového programu a najneskôr štyri mesiace od začiatku rybolovného roku môže členský štát vyplatiť preddavok vo výške 50 % hodnoty kompenzácie udelenej odbytovej organizácii výrobcov podľa článku 10 (1) nariadenia (ES) č. 104/2000 pod podmienkou, že odbytová organizácia výrobcov zložila záruku vo výške najmenej 105 % sumy preddavku.

Článok 11

1. Pod počtom plavidiel, ktorý sa používa pri výpočte pomoci uvedenej v článku 10 (2) a) nariadenia (ES) č. 104/2000, sa rozumie celkový počet plavidiel patriacich členom odbytovej organizácie výrobcov k prvému dňu rybolovného roku.

2. Reprezentatívnosť odbytovej organizácie výrobcov, ktorá sa používa pri výpočte pomoci uvedenej v článku 10 (2) b) nariadenia (ES) č. 104/2000, sa určuje na základe údajov z rybolovného roku, ktorý predchádza tomu rybolovnému roku, pre ktorý je vypracovaný prevádzkový program.

3. Päťročné obdobie uvedené v druhom a treťom pododseku článku 10 (1) nariadenia (ES) č. 104/2000 a v jeho prílohe VII sa rovná piatim rybolovným rokom definovaným v článku 9 (1) tohto nariadenia.

Článok 12

Odbytová organizácia výrobcov musí vypracovať správu o svojej činnosti a poslať ju príslušným orgánom členského štátu do siedmich týždňov po skončení rybolovného roku. V správe musia byť uvedené tieto informácie:

a) správa o vývoji situácie na trhu s tými druhmi na ktoré sa vzťahuje prevádzkový program, ktorá sa zameriava na všetky ťažkosti s predajom, ktoré vznikli v priebehu roku, na opatrenia prijaté v rámci odozvy na tieto ťažkosti, ako sú napríklad opatrenia, ktoré vyžaduje článok 6 vrátane uložených finančných postihov, prípadne dôvod, prečo odbytová organizácia výrobcov nebola schopná vyriešiť tieto ťažkosti;

b) výtlačok pravidiel odbytovej organizácie výrobcov v prvom rybolovnom roku realizácie prevádzkového programu a potom všetky zmeny týchto pravidiel;

c) zoznam finančných postihov, ktoré uložila odbytová organizácia výrobcov v súlade s článkom 7.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2001.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. novembra 2000

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

[2] Ú. v. ES L 389, 31.12.1992, s. 1.

--------------------------------------------------