32000R1917Úradný vestník L 229 , 09/09/2000 S. 0014 - 0026


Nariadenie Komisie (ES) č. 1917/2000

zo 7. septembra 2000,

ktorým sa upravujú niektoré ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 týkajúce sa štatistiky zahraničného obchodu

(Text s platnosťou pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1172/95 z 22. mája 1995 o štatistike súvisiacej s obchodovaním s tovarom v spoločenstve a jeho členských štátov s nečlenskými krajinami [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 374/98 [2], najmä na jeho článok 21,

keďže:

(1) pre účely zostavovania štatistiky zahraničného obchodu je potrebné definovať vykonávacie postupy pre zber údajov a pre spracovanie, zasielanie a rozširovanie výsledkov, aby sa získali harmonizované štatistiky;

(2) je nevyhnutné objasniť predmet štatistiky zahraničného obchodu najmä preto, aby sa predchádzalo duplicitnému zaznamenávaniu alebo aby sa vylúčili určité transakcie a definovali intervaly, v ktorých je potrebné tieto zostavovať;

(3) definíciu údajov, ktoré sa majú doručiť, je treba doplniť spolu s postupmi, na ktoré sa odvoláva štatistický informačný nosič;

(4) je nevyhnutné definovať osobitný pohyb tovaru, pre ktorý sú potrebné samostatné ustanovenia, je potrebné zaviesť opatrenia harmonizácie spoločenstva;

(5) je potrebné stanoviť časový harmonogram pre zasielanie výsledkov Komisii a nápravné postupy, aby sa zabezpečila pravidelná a jednotná distribúcia;

(6) vzhľadom na existujúce väzby medzi štatistikou zahraničného obchodu a colnými postupmi, je potrebné prihliadať na ustanovenia prijaté v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 zakladajúce Colný sadzobník spoločenstva [3], naposledy zmenenom a doplnenom aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska a v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúce ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým bol vydaný Colný sadzobník spoločenstva [4], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1602/2000 [5];

(7) opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre štatistiku zahraničného obchodu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Predmet a referenčné obdobie

Článok 1

Na účely tohto nariadenia "dovoz" znamená pohyb tovaru, na ktorý sa odvoláva článok 6 ods. 1 písm.a) nariadenia (ES) č. 1172/95 (ďalej len "základné nariadenie") a "vývoz" znamená pohyb tovaru, na ktorý sa odvoláva článok 6 ods. 1 písm.b) základného nariadenia.

Článok 2

Podľa článku 6 ods. 2 základného nariadenia, štatistika zahraničného obchodu nezahŕňa tovar:

- uvedený do voľného obehu po tom, čo prešiel dovozným odbavením alebo colnou kontrolou,

- zahrnutý v zozname výnimiek uvedenom v prílohe I.

Článok 3

1. Štatistický limit/prah, na ktorý sa odvoláva článok 12 základného nariadenia sa stanoví pevne pre každý typ tovaru, ktorý pri dovoze alebo vývoze presahuje hodnotu 800 EUR alebo 1000 kg čistej hmotnosti.

2. Každý členský štát oznámi Komisii štatistický limit, ktorý stanovil vo svojej národnej mene.

Článok 4

1. Referenčné obdobie je kalendárny rok, počas ktorého sa tovar vyvážal alebo dovážal.

2. Ak je štatistickým informačným nosičom jednotná colná deklarácia, dátum prijatia dokladu colnými orgánmi určuje kalendárny mesiac, na ktorý sa vzťahujú údaje.

KAPITOLA 2

Definícia údajov

Článok 5

Definícia údajov, na ktoré sa odvoláva článok 10 ods. 1, 2 a 3 v prvej zarážke základného nariadenia a postupy, ktoré sú dané v údajovom nosiči, sú uvedené v článkoch 6 až 14.

Článok 6

1. "Colné miesto určenia" sa určí tak, že sa identifikuje podľa prílohy 38 nariadenia (ES) č. 2454/93.

2. Ak členské štáty nevyžadujú colnú deklaráciu, štatistický postup sa uvedie v údajovom nosiči tak, aby ustanovenia týkajúce sa colnej deklarácie neboli dotknuté.

3. Každý členský štát, ktorý využíva možnosť uvedenú v odseku 2, zostaví zoznam štatistických postupov, ktoré má obsahovať údajový nosič, aby sa štatistika mohla zaslať komisii v súlade s kódmi uvedenými v odseku 4.

4. Štatistické postupy sa kódujú takto:

a) dovoz:

7 — normálny

1 — po vývoznom odbavení

3 — na dovozné odbavenie, systém pozastavenia

5 — na dovozné odbavenie, systém úľav

6 — po ekonomickom vývoznom odbavení pri textíliách

b) vývoz:

1 — normálny

3 — po vývoznom odbavení

5 — po dovoznom odbavení, systém pozastavenia

6 — po dovoznom odbavení, systém úľav

7 — na ekonomické vývozné odbavenie pri textíliách

Článok 7

1. Na účely tohto nariadenia

a) "krajina pôvodu" znamená krajinu, kde tovar vznikol v súlade s hlavou II, kapitola 2, oddiel 1 nariadenia (EHS) č. 2913/92;

b) "krajina zásielky" znamená krajinu, z ktorej bol tovar na začiatku odoslaný do členského štátu dovozu bez zastavenia alebo právneho kroku, ktoré nie sú spojené s jeho dopravou, ktorý sa vyskytol v tranzitnej krajine; ak sa takéto zastavenia alebo právne kroky vyskytli, posledná tranzitná krajina sa považuje za krajinu zásielky;

c) "krajina určenia" znamená posledný členský štát, ktorému, ako je známe v čase dovozu, sa tovar má doručiť;

d) "členský štát vývozu alebo dovozu" znamená členský štát, v ktorom sa vykonajú vývozné alebo dovozné formality;

e) "členský štát určenia" znamená členský štát, ktorému, ako je známe v čase dovozu, sa má tovar nakoniec doručiť;

f) "členský štát skutočného vývozu" znamená iný členský štát než členský štát vývozu, z ktorého bol tovar na začiatku odoslaný pre účely vývozu, ak vývozca nie je deklarovaný v členskom štáte vývozu.

Ak tovar nebol na začiatku odoslaný z iného členského štátu na účely vývozu alebo ak je vývozca deklarovaný v členskom štáte vývozu, členský štát vývozu je zhodný s členským štátom skutočného vývozu.

2. Krajina pôvodu sa uvedie na štatistickom informačnom nosiči bez toho, aby boli dotknuté colné nariadenia a podľa článku 10 ods. 1 písm.b) základného nariadenia.

Krajina zásielky však musí byť uvedená v týchto prípadoch:

a) pre tovar, ktorého pôvod nie je známy;

b) pre tento tovar, aj keď jeho pôvod je známy:

- tovar spadajúci do kapitoly 97 kombinovanej nomenklatúry,

- tovar dovezený po vývoznom odbavení,

- vrátený tovar a ostatný tovar, ktorý má pôvod v spoločenstve.

Mesačné hlásenia transakcií, na ktoré sa odvolávajú písmená a) a b) a ktoré členské štáty zasielajú Komisii, zahŕňajú krajinu zásielky, ak to nie je členská krajina EÚ. Inak sa použije kód QW (alebo 960).

3. Pre osobitný pohyb tovaru, na ktorý sa odvoláva hlava II, by sa mali – ak je to potrebné – použiť partnerské krajiny uvedené v tejto hlave.

4. Krajiny definované v odseku 1 sa určia a kódujú v súlade s článkom 9 základného nariadenia.

Článok 8

Pri určovaní množstva tovaru sa musí na údajovom nosiči uviesť:

a) "čistá hmotnosť" znamená skutočnú hmotnosť tovaru bez obalov; ak nie sú žiadne ustanovenia v protiklade prijaté podľa článku 10 ods. 4 základného nariadenia, čistá hmotnosť sa vyjadruje v kilogramoch pre každú podskupinu kombinovanej nomenklatúry;

b) "doplnkové jednotky" znamenajú iné jednotky merania množstva než jednotky merania hmotnosti vyjadrené v kilogramoch; musia sa uviesť v súlade s informáciami uvedenými v súčasnej verzii kombinovanej nomenklatúry, oproti uvedenému podtitulku, ktorého zoznam je uverejnený v časti I "Predbežné ustanovenia" uvedenej nomenklatúry.

Článok 9

1. "Štatistická hodnota" je:

- pri vývoze, hodnota tovaru na mieste a v čase, keď opúšťa štatistické územie vyvážajúceho členského štátu,

- pri dovoze, hodnota tovaru na mieste a v čase, keď prichádza do štatistického územia dovážajúceho členského štátu.

2. Hodnota tovaru, na ktorú sa odvoláva odsek 1, sa vypočíta takto:

- v prípade predaja alebo nákupu na základe fakturovaného množstva tovaru,

- v ostatných prípadoch na základe množstva, ktoré by sa fakturovalo v prípade nákupu alebo predaja.

Na určenie hodnoty tovaru sa použije colná hodnota definovaná v súlade s nariadením (EHS) č. 2913/92, ak bola stanovená.

3. Štatistická hodnota musí zahŕňať len doplnkové poplatky, ako napríklad dopravné alebo poistné súvisiace s tou časťou cesty, ktorá:

- v prípade vyvážaného tovaru prebieha na štatistickom území vyvážajúceho členského štátu,

- v prípade dovážaného tovaru, prebieha mimo štatistického územia dovážajúceho členského štátu.

Z uvedeného dôvodu štatistická hodnota nezahŕňa dane splatné pri dovoze alebo vývoze, ako sú clá, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, odvody, vývozné refundácie alebo ostatné dane s podobným účinkom (podobného charakteru).

4. Pre tovary podliehajúce spracovaniu sa štatistická hodnota stanoví, ako keby sa celý tovar vyrobil v krajine spracovania.

5. Pre tovar používaný ako nosič informácií ako sú diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audio a video kazety, CD-ROM, s ktorými sa obchoduje, aby sa poskytli informácie, sa štatistická hodnota zahrnie do celkových nákladov tovaru, t. j. zahŕňa nielen nosič ale aj informácie, ktoré nesie.

6. Štatistická hodnota, ktorá sa má uviesť na údajovom nosiči sa uvedie v národnej mene. Členské štáty môžu povoliť uvedenie hodnoty vyjadrenej v inej mene.

Výmenný kurz, ktorý sa má použiť pri určovaní štatistickej hodnoty je výmenný kurz používaný pri výpočte colnej hodnoty alebo oficiálny výmenný kurz v čase dovozu alebo vývozu.

V prípade pravidelného oznamovania členské štáty môžu pre dané obdobie trvalo stanoviť jeden kurz na prevod na národnú menu bez toho, aby boli dotknuté colné nariadenia.

Článok 10

1. "Spôsob dopravy na vonkajších hraniciach" znamená spôsob dopravy určený aktívnym dopravným prostriedkom, ktorým:

- ako sa pri vývoze predpokladá, tovar opustí štatistické územie spoločenstva,

- ako sa pri dovoze predpokladá, tovar vstúpil na štatistické územie spoločenstva.

2. "Spôsob dopravy vo vnútri" znamená spôsob dopravy určený aktívnym dopravným prostriedkom, ktorým:

- ako sa pri vývoze predpokladá, tovar opustil miesto odoslania,

- pri vývoze tovar prišiel na miesto určenia.

Tieto informácie sa požadujú len vtedy, keď to stanovujú colné právne predpisy.

3. Spôsoby dopravy, na ktoré sa odvolávajú odseky 1 a 2 sú tieto:

A | B | Názov |

1 | 10 | Doprava po mori |

12 | Železničný vagón na morskom plavidle |

16 | Cestné motorové vozidlo na morskom plavidle |

17 | Príves alebo náves na morskom plavidle |

18 | Riečne plavidlo na morskom plavidle |

2 | 20 | Železničná doprava |

23 | Cestné vozidlo na železničnom vagóne |

3 | 30 | Cestná doprava |

4 | 40 | Letecká doprava |

5 | 50 | Poštová zásielka |

7 | 70 | Fixné dopravné zariadenie |

8 | 80 | Riečna doprava |

9 | 90 | Vlastný pohon |

4. Spôsoby dopravy na údajovom nosiči sa určia kódmi v stĺpci A zoznamu uvedeného v odseku 3.

Členské štáty môžu vyžadovať, aby sa spôsoby dopravy určili na údajovom nosiči kódmi v stĺpci B zmieneného zoznamu.

5. Musí sa uviesť doprava v kontajneroch v rámci významu článku 670g) nariadenia (EHS) č. 2454/93, okrem prípadov, kedy je spôsob dopravy určený kódmi 5 (50), 7 (70), 9 (90).

Na tento účel príslušné kódy sú:

0 — tovar nedopravovaný v kontajneroch

1 — tovar dopravovaný v kontajneroch.

6. Treba uviesť aj štátnu príslušnosť aktívneho dopravného prostriedku na vonkajších hraniciach, ktorá je známa pri dovoze alebo vývoze, okrem prípadov, ak sa spôsob dopravy určí kódmi 2 (20 alebo 23), 5 (50), 7 (70) a 9 (90).

Na tento účel sa použijú kódy krajín definované podľa článku 9 základného nariadenia.

7. "Aktívny spôsob dopravy" znamená spôsob dopravy, ktorý dáva hybnú silu. V prípade rôznych spôsobov dopravy alebo ak je niekoľko spôsobov dopravy, aktívny spôsob dopravy je ten, ktorý dáva hybnú silu celej kombinácii.

Štátna príslušnosť aktívnych spôsobov dopravy je štátna príslušnosť ku krajine registrácie tak, ako je známa v čase vyplnenia formalít.

Článok 11

1. "Preferencia" znamená tarifný systém, pomocou ktorého sa používajú preferenčné clá, ktoré sú úplne alebo čiastočne odpustené na základe dohovorov, dohôd alebo osobitných nariadení spoločenstva.

2. Preferencia sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v nariadení (EHS) č. 2454/93.

Článok 12

1. "Fakturovaná suma" znamená sumu uvedenú na faktúre alebo ostatných dokumentoch na príslušnom mieste.

2. "Mena" znamená menu, v ktorej je fakturovaná suma uvedená.

Článok 13

1. Na účely tohto nariadenia

a) "transakcia" znamená každú operáciu, či už komerčnú alebo nekomerčnú, ktorá vedie k pohybu tovaru zahrnutého v štatistike o zahraničnom obchode;

b) "charakter transakcie" znamená všetky tie charakteristiky, ktoré odlišujú jednu transakciu od druhej.

2. Zoznam transakcií je uvedený v prílohe II.

Na údajovom nosiči sa stanovujú číslami kódov v stĺpci A alebo kombináciou čísel kódov v stĺpci A a ich podskupinami v stĺpci B, ako je uvedené na zozname vyššie.

Článok 14

1. "Podmienky dodávok" znamená ustanovenia zmluvy o predaji, ktoré stanovujú povinnosti predávajúceho a kupujúceho v súlade s Incoterms Medzinárodnej obchodnej komory.

2. Podmienky dodania sa uvedú na údajovom nosiči kódmi a, ak je to potrebné, aj s podrobnosťami, ktoré sa majú uviesť v súlade s prílohou III.

HLAVA II

OSOBITNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Definície a všeobecné úvahy

Článok 15

1. "Osobitný pohyb tovaru" znamená pohyb tovaru, ktorý má osobitné črty, ktoré majú určitý význam pre výklad informácií a vyplývajú, podľa okolností, z pohybu samotného, z charakteru tovaru, z transakcie, ktorá vedie k pohybu tovaru alebo od vývozcu alebo dovozcu tovaru.

2. Osobitný pohyb tovaru je tento:

a) priemyselné podniky,

b) plavidlá a lietadlá, ako sú definované v kapitole 3 tejto hlavy,

c) produkty mora,

d) lodné a letecké zásoby a dodávky,

e) postupne posielané zásielky,

f) vojenský tovar,

g) pobrežné zariadenia,

h) kozmické lode a odpaľovače rakiet,

i) motorové vozidlá a časti lietadiel,

j) poštové zásielky,

k) ropné produkty,

l) produkty z odpadov.

3. Ak neexistujú ustanovenia uvedené v článku 21 základného ustanovenia alebo ak sú v rozpore s týmto ustanovením, osobitný pohyb sa uvedie podľa príslušných národných ustanovení.

4. Členské štáty prijmú potrebné ustanovenia na implementáciu tohto článku a v prípade potreby môžu použiť štatistické informačné zdroje iné ako ukladá článok 7 základného nariadenia.

KAPITOLA 2

Priemyselné podniky

Článok 16

1. "Úplný priemyselný celok" znamená kombináciu strojov, prístrojov, aparátov, zariadenia, nástrojov a materiálov, v ďalej len "časti komponentov", ktoré spadajú pod rozličné záhlavia nomenklatúry harmonizovaného systému a ktoré sú navrhnuté, aby fungovali spolu ako veľkorozmerná jednotka na výrobu tovarov alebo na poskytovanie služieb.

Všetky ostatné tovary, ktoré sa používajú pri výstavbe úplného priemyselného celku sa môžu považovať za jeho časti komponentov, ak nie sú vylúčené zo štatistického zostavovania na základe základného nariadenia.

2. Pri zaznamenávaní príchodov alebo odosielaní úplných priemyselných celkov sa môže použiť zjednodušený postup deklarovania. Tí, ktorí sú zodpovední za poskytovanie štatistických informácií sa na ich požiadanie splnomocnia používať takýto zjednodušený postup v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení.

3. Zjednodušený postup sa môže použiť len pri vývoze úplného priemyselného celku, ktorého celková štatistická hodnota presiahne 1,5 mil. EUR, pokiaľ nejde o úplné priemyselné celky na opätovné používanie. V takom prípade členský štát informuje komisiu o použitých kritériách.

Štatistická hodnota priemyselného celku sa vypočíta pridaním štatistických hodnôt jeho častí komponentov a štatistických hodnôt tovarov, na ktoré sa odvoláva druhý pododsek odseku 1.

Článok 17

1. Podzáhlavia použiteľné na účely tejto kapitoly sú tie, ktoré sú uvedené v kapitole 98 kombinovanej nomenklatúry, s ohľadom na časti komponentov pre úplné priemyselné celky zahrnuté v kapitolách 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 a 94, s odvolaním sa na každú z týchto kapitol a na každé jednotlivé záhlavie, z ktorého sa skladajú.

2. Na účely tejto kapitoly časti komponentov spadajúce do danej kapitoly sa klasifikujú podľa podzáhlavia úplného priemyselného celku kapitoly 98 pre príslušnú kapitolu, pokiaľ príslušný úrad uvedený v danej kapitole nevyžaduje klasifikáciu tovaru v kapitole 98 v záhlaví patričného úplného priemyselného celku na úrovni záhlavia nomenklatúry harmonizovaného systému alebo pokiaľ neplatia ustanovenia odseku 3.

Zjednodušený postup však nebráni príslušnému úradu klasifikovať určité časti komponentov podľa príslušných podzáhlaví kombinovanej nomenklatúry v rámci významu bodu b) článku 1(2) nariadenia rady (EHS) č. 2658/87 [6].

3. Ak príslušný úrad, na ktorý sa odvoláva odsek 2, považuje hodnotu položiek úplného priemyselného celku za príliš nízku na to, aby bol dôvod zaznamenať ich podľa podzáhlaví súvisiacich s kapitolami, do ktorých spadajú, platia osobitné podzáhlavia tak, ako sú stanovené v kombinovanej nomenklatúre.

Článok 18

V súlade s kombinovanou nomenklatúrou, čísla kódov pre záhlavia úplných priemyselných celkov sa zostavia v súlade s týmito pravidlami:

1. kód má osem číslic,

2. prvé dve číslice sú 9 a 8,

3. tretia číslica, ktorá slúži na určenie vývozu úplného priemyselného celku, je 8,

4. štvrtá číslica sa bude meniť od 0 do 9 podľa hlavnej ekonomickej činnosti, ktorú vykonáva úplný priemyselný celok a v súlade s klasifikáciou uvedenou nižšie:

Kód | Ekonomická činnosť |

0 | Energia (vrátane výroby a distribúcie pary a horúcej vody) |

1 | Ťažba nerastov neprodukujúcich energiu (vrátane prípravy ťažby rudonosných rúd a rašeliny); výroba výrobkov z nekovových nerastov (vrátane výroby skla a skleneného tovaru) |

2 | Železiarstvo a oceliarstvo; výroba kovových článkov (bez strojárstva a konštruovania dopravných prostriedkov) |

3 | Strojárstvo a konštrukcia dopravných prostriedkov, nástrojové inžinierstvo |

4 | Chemický priemysel (vrátane priemyslu ručne vyrábaných vlákien); priemysel gumy a umelých hmôt |

5 | Potravinárstvo, nápoje a tabakový priemysel |

6 | Textil, koža, obuv a odevný priemysel |

7 | Drevo a papiernický priemysel (vrátane tlače a vydávania); výrobné odvetvia inde neuvádzané |

8 | Doprava (bez služieb spojených s dopravou, služby cestovných kancelárií, sprostredkovatelia nákladnej dopravy a ostatní agenti uľahčujúci dopravu cestujúcich alebo tovarov, sklady a veľkosklady) a komunikácie |

9 | Zber, čistenie a distribúcia vody; služby spojené s dopravou; ekonomické činnosti inde neuvádzané. |

5. piata a šiesta číslica zodpovedajú číslu kapitoly kombinovanej nomenklatúry, s ktorou súvisí podzáhlavie úplného priemyselného celku. Na účely článku 17 ods. 3 však táto piata a šiesta číslica je 9;

6. pre podzáhlavia úplného priemyselného celku, ktoré sa nachádzajú:

- na úrovni kapitoly kombinovanej nomenklatúry, siedma a ôsma číslica je 0;

- na úrovni harmonizovaného systému, siedma a ôsma číslica zodpovedajú tretej a štvrtej číslici tohto záhlavia;

7. príslušný úrad uvádzaný v článku 17 ods. 2 predpíše označenie a kódové číslo, ktoré sa má použiť na nosiči štatistických informácií, aby sa určili časti komponentov úplného priemyselného celku.

Článok 19

1. Zodpovední za dodanie štatistických informácií nesmú používať zjednodušený postup deklarovania bez predchádzajúceho oprávnenia v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré každý členský štát stanoví v rámci tejto kapitoly.

2. V prípade úplného priemyselného celku, ktorého časti komponent vyváža niekoľko členských štátov, oprávnenie na používanie zjednodušeného postupu deklarovania dá každý členský štát pre vývoz, ktorého sa to týka. Toto oprávnenie sa však môže vydať iba na základe písomného dôkazu, že sa dosiahne celková štatistická hodnota uvedená v článku 16 ods. 3 alebo že ostatné kritériá oprávňujú používanie zjednodušeného postupu.

3. Ak orgán uvádzaný v článku 17 ods. 2 nie je orgánom zodpovedným za zostavovanie štatistiky o zahraničnom obchode vyvážajúceho členského štátu, nevydá oprávnenie bez jeho schválenia.

KAPITOLA 3

Dovoz a vývoz plavidiel a lietadiel

Článok 20

Na účely tejto kapitoly:

a) "plavidlá" znamenajú plavidlá používané pre morskú dopravu uvádzanú v dodatočných poznámkach 1 a 2 kapitoly 89 kombinovanej nomenklatúry, a vojenské lode;

b) "lietadlá" znamenajú lietadlá spadajúce do KN kód 8802 pre civilné použitie, ak ich používajú letecké spoločnosti, alebo pre vojenské účely;

c) "vlastníctvo plavidla alebo lietadla" znamená skutočnosť, že fyzická alebo právnická osoba sa zaevidovala ako vlastník plavidla alebo lietadla;

d) "partnerská krajina" znamená:

- pri dovoze, tretiu krajinu konštrukcie, ak je plavidlo alebo lietadlo nové; v ostatných prípadoch znamená tretiu krajinu, v ktorej je založená fyzická alebo právnická osoba prevádzajúca vlastníctvo plavidla alebo lietadla;

- pri vývoze, tretiu krajinu, v ktorej je založená fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa vlastníctvo plavidla alebo lietadla prevádza.

Článok 21

1. Komisii sa zašle štatistika zahraničného obchodu zahŕňajúca:

a) prevod vlastníctva plavidla alebo lietadla z fyzickej alebo právnickej osoby založenej v tretej krajine na fyzickú alebo právnickú osobu založenú v členskom štáte; s týmto prevodom sa narába tak isto ako s dovozom;

b) prevod vlastníctva plavidla alebo lietadla z fyzickej alebo právnickej osoby založenej v členskom štáte na fyzickú alebo právnickú osobu založenú v tretej krajine; s týmto prevodom sa narába tak isto ako s vývozom; ak ide o nové plavidlo alebo lietadlo, vývoz sa zaznamená v členskom štáte, kde sa konštruovalo;

c) zaradenie plavidiel alebo lietadiel do colných postupov dovozného odbavenia a ich reexport po dovoznom odbavení na miesto určenia v tretej krajine;

d) zaradenie plavidiel alebo lietadiel do colných postupov vývozného odbavenia a ich reimport po vývoznom odbavení.

2. Výsledky operácií uvádzaných v odseku 1a) a b), ktoré členské štáty zasielajú komisii zahŕňajú tieto údaje:

- kód prislúchajúci pododdielu kombinovanej nomenklatúry,

- štatistický postup,

- partnerskú krajinu,

- množstvo, ako počet položiek a v akýchkoľvek doplnkových jednotkách uvedených v kombinovanej nomenklatúre, pre plavidlá; a množstvo, ako čistá hmotnosť a v doplnkových jednotkách, pre lietadlá,

- štatistickú hodnotu.

Článok 22

Členské štáty využijú všetky dostupné zdroje informácií pre účely dosiahnutia súladu s touto kapitolou.

KAPITOLA 4

Sklady a dodávky lodí a lietadiel

Článok 23

Na účely tejto kapitoly:

- "zásoby lodí a lietadiel" znamenajú rôzne produkty pre spotrebu posádky a cestujúcich na plavidlách alebo lietadlách;

- "zásobovanie lodí a lietadiel" znamená produkty pre výkon motorov, strojov a ostatného zariadenia na plavidlách alebo lietadlách, ako je palivo, ropa a mazadlá.

Článok 24

1. Komisii sa zašle štatistika zahraničného obchodu zahŕňajúca:

a) každé dodanie zásob lodí a lietadiel a zásobovanie lodí a lietadiel, pre ktoré je fyzická alebo právnická osoba založená v tretej krajine zodpovedná za ich komerčné využívanie a ktoré sú zakotvené v prístave alebo stoja na letisku vykazujúceho členského štátu, ak ide o tovar spoločenstva alebo tovar mimo spoločenstva zaradený do colného odbavenia dovozného spracovania alebo do odbavenia v rámci colnej kontroly; táto operácia sa považuje za vývoz;

b) každé dodanie zásob lodí a lietadiel a zásobovanie národných lodí a lietadiel, ktoré sú zakotvené v prístave alebo stoja na letisku vykazujúceho členského štátu, ak ide o tovar mimo spoločenstva, ktorý nebol uvoľnený colnicou do voľného obehu, zaradený do colného odbavenia dovozného spracovania alebo do odbavenia v rámci colnej kontroly; táto operácia sa považuje za dovoz.

2. Mesačné výkazy o operáciách uvádzaných v odseku 1a), ktoré zasielajú členské štáty komisii, zahŕňajú tieto údaje:

a) kód produktu podľa tohto zjednodušeného kódovania:

- 99302400: tovar z kapitoly 1 až 24 harmonizovaného systému,

- 99302700: tovar z kapitoly 27 harmonizovaného systému,

- 99309900: tovar klasifikovaný inde,

b) osobitný kód krajiny QS (alebo 952),

c) štatistický postup,

d) množstvo vyjadrené v čistej hmotnosti,

e) štatistická hodnota.

KAPITOLA 5

Postupne posielané zásielky

Článok 25

Na účely tejto kapitoly "postupne posielané zásielky" znamená dovoz alebo vývoz komponentov celého tovaru v rozobratom stave v priebehu niekoľkých dodávok pre komerčné alebo s dopravou súvisiace dôvody.

Článok 26

V mesačných výkazoch zasielaných Komisii členskými štátmi sa údaje o dovoze a vývoze postupne posielaných zásielok zostavujú len raz, v mesiaci dovozu alebo vývozu poslednej zásielky, pričom sa uvedie úplná hodnota celého, skompletizovaného tovaru a použije sa klasifikačný kód pre tento tovar.

KAPITOLA 6

Vojenský tovar

Článok 27

1. Komisii sa zašle štatistika súvisiaca s obchodom s tovarom s nečlenskými krajinami zahŕňajúca vývoz a dovoz tovaru pre vojenské použitie v súlade s definíciou platnou v členských štátoch.

2. Mesačné výkazy zahŕňajúce operácie uvádzané v odseku 1, ktoré Komisii zasielajú členské štáty, zahŕňajú tieto údaje:

a) kód prislúchajúci pododdielu klasifikácie produktov uvádzanej v článku 8 základného nariadenia;

b) kód partnerskej krajiny;

c) štatistický postup;

d) množstvo vyjadrené v čistej hmotnosti a, ak je to vhodné, v doplnkových jednotkách;

e) štatistickú hodnotu.

3. V členských štátoch, ktoré nedokážu aplikovať ustanovenia odseku 2 vzhľadom na vojenské tajomstvo, sa príjmu primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa v mesačných výkazoch zasielaných Komisii uvedie minimálne štatistická hodnota vývozu a dovozu tovaru zamýšľaného na vojenské použitie.

KAPITOLA 7

Inštalácie mimo pevniny

Článok 28

1. Na účely tejto kapitoly "inštalácie mimo pevniny" znamenajú zariadenie alebo prístroje inštalované na šírom mori alebo oceáne, aby sa hľadali a využívali nerastné zdroje.

2. "Zahraničné inštalácie", v protiklade s "národnými" inštaláciami, znamenajú tie inštalácie, pri ktorých fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za ich komerčné využívanie je založená v nečlenskej krajine.

Článok 29

1. V danom členskom štáte sa Komisii zašle táto štatistika o obchode s nečlenskými krajinami:

a) dodanie tovaru na národnú inštaláciu priamo z nečlenskej krajiny alebo zo zahraničnej inštalácie; táto transakcia sa rieši tak ako dovoz;

b) dodanie tovaru do nečlenskej krajiny alebo na zahraničnú inštaláciu z národnej inštalácie; táto transakcia sa rieši tak ako vývoz;

c) dodanie tovaru na národnú inštaláciu z colného veľkoskladu umiestneného na štatistickom území členského štátu; táto transakcia sa rieši tak ako dovoz;

d) dovoz tovaru zo zahraničnej inštalácie do štatistického územia tohto členského štátu;

e) vývoz tovaru určeného na zahraničné inštalácie zo štatistického územia tohto členského štátu.

2. Mesačné výkazy obsahujúce operácie uvádzané v odseku 1, ktoré členské štáty zasielajú Komisii, obsahujú tieto údaje:

a) kód prislúchajúci pododdielu kombinovanej nomenklatúry.

Ak ide o tovar, ktorý sa uvádza v článku 23, členské štáty majú možnosť použiť zjednodušené kódy uvedené v článku 24 ods. 2 písm.a) bez toho, aby boli dotknuté colné nariadenia;

b) kód partnerskej krajiny.

V prípade tovaru pochádzajúceho z inštalácie alebo určeného na inštalácie, partnerská krajina je tá krajina, v ktorej je založená fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za komerčné využitie zmienenej inštalácie bez toho, aby boli dotknuté colné nariadenia. Ak tieto informácie nie sú k dispozícii, použije sa kód QW (alebo 960);

c) štatistický postup;

d) množstvo vyjadrené v čistej hmotnosti;

e) cštatistickú hodnotu.

KAPITOLA 8

Vesmírne lode

Článok 30

Na účely tejto kapitoly:

a) "vesmírne lode" znamenajú zariadenia ako satelity, ktoré cestujú vo vesmíre mimo zemskej atmosféry;

b) "vlastníctvo vesmírnej lode" znamená skutočnosť, že fyzická alebo právnická osoba sa evidovala ako vlastník vesmírnej lode.

Článok 31

1. Komisii sa zašle štatistika o obchode s nečlenskými krajinami obsahujúca:

a) pripustenie vesmírne lode do odbavenia dovozného spracovania a jeho vývoz na základe tohto odbavenia nečlenskej krajine;

b) pripustenie vesmírne lode do odbavenia vývozného spracovania a jeho dovoz na základe tohto odbavenia;

c) vypustenie vesmírne lode do vesmíru, ktorá bola predmetom prevodu vlastníctva medzi fyzickou alebo právnickou osobou založenou v nečlenskej krajine a fyzickou alebo právnickou osobou založenou v členskom štáte.

Táto operácia sa zaznamená ako dovoz v členskom štáte, v ktorom je založený nový vlastník;

d) vypustenie vesmírne lode do vesmíru, ktorá bola predmetom prevodu vlastníctva medzi fyzickou alebo právnickou osobou založenou v členskom štáte a fyzickou alebo právnickou osobou založenou v nečlenskom štáte.

Táto operácia sa zaznamená ako vývoz toho členského štátu, kde sa vyrobila dokončená vesmírna loď;

e) prevod vlastníctva vesmírnej lode na obežnej dráhe od fyzickej alebo právnickej osoby založenej v nečlenskej krajine fyzickej alebo právnickej osobe založenej v členskom štáte. Táto operácia sa zaznamená ako dovoz;

f) prevod vlastníctva vesmírne lode na obežnej dráhe od fyzickej alebo právnickej osoby založenej v členskom štáte fyzickej alebo právnickej osobe založenej v nečlenskej krajine. Táto operácia sa zaznamená ako vývoz.

2. Mesačné výkazy o operáciách uvádzaných v odseku 1 písm.c) až f), ktoré členské štáty zasielajú komisii, obsahujú tieto údaje:

a) kód prislúchajúci pododdielu klasifikácie produktov, na ktorý sa odvoláva článok 8 základného nariadenia;

b) kód partnerskej krajiny.

Pre operácie, na ktoré sa odvoláva odsek 1 písm.c), partnerská krajina znamená krajinu výroby dokončenej vesmírnej lode.

Pre operácie, na ktoré sa odvoláva odsek 1 písm.d) a f), partnerská krajina znamená krajinu, v ktorej je založená fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa prevádza vlastníctvo vesmírnej lode.

Pre operácie, na ktoré sa odvoláva odsek 1 písm.e), partnerská krajina znamená krajinu, v ktorej je založená fyzická alebo právnická osoba prevádzajúca vlastníctvo vesmírnej lode;

c) štatistický postup;

d) množstvo vyjadrené v čistej hmotnosti a v doplnkových jednotkách;

e) štatistickú hodnotu.

Pre dovoz, na ktorý sa odvoláva odsek 1 písm.c), štatistická hodnota zahŕňa náklady na dopravu a poistenie spolu s dopravou na odpaľovaciu základňu a vesmírny let.

HLAVA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Podľa článku 13 základného nariadenia členské štáty bezodkladne zašlú Komisii a najneskôr do šiestich týždňov od skončenia referenčného obdobia mesačné výsledky svojej štatistiky zahraničného obchodu.

Článok 33

1. Ak sa majú opraviť údaje obsiahnuté na nosiči štatistických informácií, táto oprava sa urobí v číslach referenčného obdobia.

2. Členské štáty zašlú opravené mesačné údaje najmenej každé tri mesiace spolu so súborom, v ktorom budú kumulatívne a opravené ročné údaje.

Článok 34

Členské štáty uchovajú nosiče štatistických informácií, na ktoré sa odvolávajú články 7 a 23 základného nariadenia, alebo aspoň informácie v nich obsiahnuté najmenej po dobu dvoch rokov od skončenia roku, ktoré tieto nosiče obsahujú.

Článok 35

Členské štáty zašlú Komisii svoje národné pokyny a všetky následné zmeny a doplnenia.

Článok 36

Zrušuje sa nariadenie Komisie (ES) č. 840/96 [7] s účinnosťou od 1. januára 2001.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 37

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2001.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. septembra 2000

Za Komisiu

Pedro Solbes Mira

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 118, 25. 5. 1995, s. 10.

[2] Ú. v. ES L 48, 19. 2. 1998, s. 6.

[3] Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 188, 26.7. 2000, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 114, 8. 5. 1996, s. 7.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Zoznam výnimiek podľa článku 2

Pre tieto položky sa nezhromažďujú údaje:

a) platobné prostriedky, ktoré sú zákonnou menou, a cenné papiere,

b) menové zlato,

c) mimoriadna pomoc pre postihnuté oblasti,

d) pre potreby diplomatickej alebo podobnej povahe svojho zamýšľaného využitia:

1. tovary, podliehajúce diplomatickej a konzulárnej alebo podobnej imunite,

2. dary hlave štátu alebo členom vlády alebo parlamentu,

3. položky, ktoré cirkulujú v rámci legálnej vzájomnej pomoci,

e) za predpokladu, že nie sú predmetom obchodných transakcií:

1. rady, čestné vyznamenania a ocenenia, pamätné odznaky a medaily,

2. výstroj na cestovanie, zásoby a ostatné položky vrátane športového výstroja zamýšľaného na osobné použitie alebo spotrebu, ktoré sprevádzajú, predchádzajú alebo nasledujú cestujúceho,

3. výbava nevesty, položky potrebné pri sťahovaní domu alebo dedičstva,

4. rakvy, pohrebné urny, ozdobné pohrebné veci a položky na údržbu hrobov a náhrobné pomníky,

5. tlačený reklamný materiál, návody na použitie, cenníky a ostatné reklamné položky,

6. tovar, ktorý sa stal nepoužiteľným alebo sa už nedá používať na priemyselné účely

7. záťaž/balast,

8. poštové známky,

9. farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiach,

f) výrobky používané ako časť výnimočných všeobecných opatrení na ochranu osôb alebo prostredia,

g) tovar, ktorý podlieha nekomerčnému styku medzi osobami trvalo žijúcimi v pohraničných oblastiach definovaný členskými štátmi (pohraničný styk), výrobky, ktoré získajú poľnohospodárski výrobcovia z majetku umiestneného mimo štatistického územia, ale k nemu priľahlého, v rámci ktorého majú svoj domovský podnik,

h) ak je obchod dočasný, tovar dovážaný a vyvážaný na opravu dopravných prostriedkov, kontajnerov a príbuzných dopravných zariadení, avšak ktorý nie je daný do spracovania, a časti nahradené počas opráv,

i) tovar vyvážaný národným ozbrojeným silám, ktoré sa nachádzajú mimo štatistického územia, ako aj dovážaný tovar, ktorý národné ozbrojené sily dopravili mimo štatistického územia, ako aj tovar, ktorý získali alebo zničili zahraničné ozbrojené sily na štatistickom území členského štátu, na ktorom sú rozmiestnené,

j) tovar používaný ako nosiče informácií ako diskety, kazety do počítačov, filmy, plány, audio a video kazety, CD-ROM, s ktorými sa obchoduje, aby sa zabezpečili informácie, ktoré sa vyvinuli na objednávku určitého klienta alebo ak nie sú predmetom obchodnej transakcie, ako aj tovar, ktorý dopĺňa predošlú dodávku, napr. aktualizácia a za ktorú sa príjemcovi nedáva ďalšia faktúra,

k) satelitné odpaľovacie zariadenie:

- pri vývoze a dovoze, až do ich vypustenia do vesmíru,

- v čase vypustenia do vesmíru.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Zoznam transakcií podľa článku 13(2)

A | B |

1.Transakcie zahŕňajúce skutočný alebo zamýšľaný prevod vlastníctva za úhradu (finančnú alebo inú) (okrem transakcií uvedených v 2, 7, 8) | 1.Priamy nákup/predaj2.Dodávka na predaj na základe súhlasu alebo po odskúšaní, ako zásielka alebo sprostredkovane cez konateľa za províziu3.Bartrový obchod (nefinančná náhrada)4.Osobný nákup turistami5.Finančný lízing (splátkový obchod) |

2.Vrátenie tovaru po evidovaní pôvodnej transakcie podľa kódu 1; náhrada tovaru bezodplatne | 1.Vrátenie tovaru2.Náhrada vráteného tovaru3.Náhrada (napr. v záručnej dobe) za nevrátené tovary |

3.Transakcie (nie dočasné) zahŕňajúce prevod vlastníctva no bez úhrady (finančnej alebo inej) | 1.Tovar dodaný na základe programov pomoci, ktoré používa alebo čiastočne alebo celkom financuje Európske spoločenstvo2.Ostatný expedovaný tovar v rámci pomoci verejnej správy3.Ostatný expedovaný tovar v rámci pomoci (jednotlivci, mimovládne organizácie)4.Ostatné |

4.Operácie s úmyslom spracovať podľa zmluvy alebo opraviť (okrem tých, ktoré sú zaznamenané v 7) | 1.Spracovanie na základe zmluvy2.Oprava a údržba za úhradu3.Oprava a údržba zadarmo |

5.Operácie po spracovaní podľa zmluvy alebo oprave (okrem tých, ktoré sú zaznamenané v 7) | 1.Spracovanie na základe zmluvy2.Oprava a údržba za úhradu3.Oprava a údržba zadarmo |

6.Transakcie nezahŕňajúce prevod vlastníctva, napr. prenájom, pôžička, prevádzkový lízing a ostatné dočasné použitia okrem spracovania podľa zmluvy alebo opravy (dodanie alebo vrátenie) | 1.Prenájom, pôžička, prevádzkový lízing2.Ostatný tovar na dočasné použitie |

7.Operácie na základe spoločných obranných projektov alebo ostatné spoločné medzivládne výrobné programy (napr. Airbus) | |

8.Dodanie stavebných materiálov a zariadení na práce, ktoré sú súčasťou všeobecnej zmluvy o výstavbe alebo technike | |

9.Ostatné transakcie | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Zoznam podmienok pri dodávkach, na ktoré sa odvoláva článok 14 (2)

1 : miesto na území dotknutého členského štátu

2 : miesto v inom členskom štáte

3 : miesto (mimo spoločenstva)

Prvá podpoložka | Význam | Druhá podpoložka |

Kód Incoterm | Incoterm ICC/ECE Ženeva | Miesto, ktoré sa má uviesť |

EXW | Zo závodu | Adresa závodu |

FCA | Voľný nosič | … dohodnuté miesto |

FAS | Vyplatené k boku lode | Dohodnutý prístav nakládky |

FOB | Vyplatené na palube lodi | Dohodnutý prístav nakládky |

CFR | Výdavky a dopravné | Dohodnutý cieľový prístav |

CIF | Výdavky, poistenie, doprava | Dohodnutý cieľový prístav |

CPT | Dopravné zaplatené (komu) | Dohodnutý cieľový prístav |

CIP | Dopravné a poistenie zaplatené (komu) | Dohodnutý cieľový prístav |

DAF | S dodaním na hranicu | Dohodnuté miesto dodania na hranici |

DES | S dodaním z lode | Dohodnutý cieľový prístav |

DEQ | S dodaním z nábrežia | Po colnom odbavení, dohodnutý prístav |

DDU | S dodaním clo neplatené | Dohodnuté miesto určenia v krajine dovozu |

DDP | S dodaním clo platené | Dohodnuté miesto určenia v krajine dovozu |

XXX | Podmienky dodania sú iné než vyššie uvedené | Presné stanovenie podmienok uvedených v zmluve |

--------------------------------------------------