32000R1668Úradný vestník L 193 , 29/07/2000 S. 0006 - 0007


Nariadenie Rady (ES) č. 1668/2000

zo 17. júla 2000,

ktoré mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 845/72 ustanovujúce osobitné opatrenia na podporu chovu priadky morušovej

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

Keďže:

(1) Nariadenie Rady (EHS) č. 845/72 [4] stanovuje, že pomoc spoločenstva týkajúca sa priadky morušovej chovanej v rámci spoločenstva sa má stanovovať ročne. V súlade s prístupom sledovaným reformou spoločnej organizácie trhov v súvislosti s Agendou 2000 a preto aby sa umožnilo výrobcom vypracovanie dlhodobých výrobných plánov, pomoc by mala byť stanovená bez akéhokoľvek časového obmedzenia, bez dopadu na akékoľvek revízie, ktoré sa môžu v budúcnosti požadovať.

(2) Pomoc by mala byť stanovená na takej úrovni, ktorá zabezpečuje slušné životné podmienky chovateľov priadky morušovej.

(3) Opatrenia potrebné na uskutočňovanie nariadenia (EHS) číslo 845/72 sa prijmú v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999 ustanovujúcim postupy na výkon implementačných právomocí delegovaných na Komisiu [5],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) číslo 845/72 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 1 sa nahrádza takto:

"Článok 1

1. Pomoc sa poskytne na priadku morušovú spadajúcu pod podpoložku 01060090 kombinovanej nomenklatúry a pre vajíčka priadky morušovej spadajúce pod podpoložku 05119980 chované v rámci spoločenstva.

2. Pomoc sa poskytne chovateľom priadky morušovej za každú použitú krabicu vajíčok priadky morušovej za podmienky, že krabice obsahujú minimálne množstvo vajíčok, ktoré sa určí a že húsenice sú chované úspešne.

3. Pomoc na krabicu použitých vajíčok priadky morušovej bude EUR 133,26."

2. Článok 2 sa nahrádza takto:

"Článok 2

Podrobné pravidlá pre uplatnenie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 4 (2).

Podrobné pravidlá upravia najmä minimálne množstvo uvedené v článku 1 (2), informáciu, ktorá má byť postúpená Komisii členskými štátmi a akékoľvek kontrolné opatrenia na ochranu finančných záujmov spoločenstva pred podvodom alebo inými protiprávnosťami."

3. Článok 4 sa nahrádza takto:

"Článok 4

1. Komisii pomáha Riadiaci výbor pre ľan a konope, zriadený článkom 11 Nariadenia Rady (EHS) číslo 1308/70 z 29. júna 1970 o spoločnej organizácii trhu s ľanom a konope [6], ďalej len "výbor".

2. Tam, kde sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota uvedená v článku 4 (3) rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na jeden mesiac.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. apríla 2000.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júla 2000

Za Radu

predseda

J. Glavany

[1] Ú. v. ES C 86 E, 24.3.2000, s. 9.

[2] Stanovisko poskytnuté 16. mája 2000 (ešte nebolo uverejnené v Úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 168, 16.6.2000, s. 17.

[4] Ú. v. ES L 100, 27.4.1972, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) číslo 2059/92 (Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 19).

[5] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Ú. v. ES L 146, 4.7.1970, s. 1.

--------------------------------------------------