32000R1081Official Journal L 122 , 24/05/2000 P. 0029 - 0038


NARIADENIE RADY (ES) č. 1081/2000

z 22. mája 2000

o zákaze predaja, dodávania a vývozu zariadení, ktoré môžu byť použité na vnútornú represiu alebo terorizmus, do Barmy/Mjanmarska a o zmrazení finančných prostriedkov určitých osôb v súvislosti s dôležitými vládnymi funkciami v tejto krajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej články 60 a 301,

so zreteľom na spoločnú pozíciu2000/346/SZBP z 26. apríla 2000, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 96/635/SZBP o Barme/Mjanmarsku[1],

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) Vzhľadom na pokračujúce vážne a systematické porušovanie ľudských práv barmskými orgánmi a predovšetkým pokračujúce a zintenzívnené potláčanie občianskych a politických práv a nekonanie týchto orgánov smerom k demokracii a zmiereniu, spoločná pozícia 2000/346/SZBP ustanovuje, že obmedzujúce opatrenia uplatniteľné na Barmu/Mjanmarsko, uvedené v spoločnej pozícii 96/635/SZBP [2]a 98/612/SZBP[3], majú byť rozšírené okrem iného prostredníctvom zmrazenia finančných prostriedkov vedúcich členov štátnej rady pre mier a rozvoj, barmských orgánov v odvetví cestovného ruchu, vedúcich vojenských predstaviteľov, vlády a bezpečnostných síl, ktoré formulujú, vykonávajú alebo využívajú politiku brániacu prechodu Barmy/Mjanmarska k demokracii, ako aj ich rodín, a prostredníctvom zákazu predaja, dodávania a vývozu zariadení, ktoré môžu byť použité na vnútornú represiu alebo terorizmus.

(2) Tieto opatrenia spadajú do rozsahu zmluvy.

(3) Z tohto dôvodu a vzhľadom na zabránenie narušeniu hospodárskej súťaže sú na vykonávanie uvedených opatrení potrebné právne predpisy spoločenstva, pokiaľ ide o územie spoločenstva. Má sa za to, že na účely tohto nariadenia toto územie zahŕňa všetky územia členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva za podmienok ustanovených v zmluve.

(4) Tam, kde je to primerané, príslušné orgány členských štátov majú mať právomoc zabezpečiť súlad s ustanoveniami tohto nariadenia.

(5) Je potrebné, aby sa Komisia a členské štáty navzájom informovali o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a iných príslušných informáciách, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, bez dopadu na existujúce záväzky týkajúce sa určitých položiek.

(6) Je žiadúce, aby bolo možné uložiť sankcie za porušovanie tohto nariadenia po nadobudnutí jeho účinnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Je zakázané vedome a zámerne predávať, dodávať, vyvážať alebo prepravovať, priamo alebo nepriamo, zariadenia uvedené v prílohe I, bez ohľadu na to, či majú pôvod v spoločenstve, akejkoľvek osobe alebo orgánu v Barme/Mjanmarsku alebo akejkoľvek osobe alebo orgánu s cieľom akéhokoľvek podnikania vykonávaného na území Barmy/Mjanmarska alebo prevádzkovaného z územia Barmy/Mjanmarska.

Článok 2

1. Všetky finančné prostriedky, ktoré sa nachádzajú mimo územia Barmy/Mjanmarska, ktoré patria vedúcim predstaviteľom štátnej rady pre mier a rozvoj, barmským orgánom v odvetví cestovného ruchu, vedúcim vojenským predstaviteľom, vláde alebo bezpečnostným silám, ktoré formulujú, vykonávajú alebo využívajú postupy brániace Barme/Mjanmarsku pri prechode k demokracii, ako aj ich rodinám, ktorých mená sú uvedené v prílohe II, sa zmrazujú.

2. Žiadne finančné prostriedky nesmú byť priamo ani nepriamo poskytnuté osobám uvedeným v odseku 1 alebo v ich prospech.

3. Na účely tohto nariadenia:

- finančné prostriedky znamenajú: finančný majetok a hospodárske výhody akéhokoľvek druhu, vrátane, avšak bez obmedzenia, peňazí v hotovosti, šekov, peňažných pohľadávok, zmeniek, platobných príkazov a iných platobných nástrojov; vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky účtov, dlhy a dlhové záväzky; verejne a súkromne obchodované cenné papiere a dlhové nástroje, vrátane majetkových podielov a akcií, osvedčení predstavujúcich cenné papiere, dlhopisy, zmenky, prísľuby záruk, obligácie, zmluvy o derivátoch; úroky, dividendy alebo iné príjmy z akumulovaných alebo vytvorených majetkových hodnôt; úvery, právo na vzájomné vyrovnanie, záruky, garančné poistky na splnenie kontraktov alebo iné finančné záväzky; akreditívy, nákladné listy, dodacie listy; dokumenty preukazujúce úroky z finančných prostriedkov alebo finančných zdrojov a akýkoľvek iný nástroj vývozného financovania;

- zmrazenie finančných prostriedkov znamená: zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, zmene, použitiu alebo obchodovaniu s finančnými prostriedkami akýmkoľvek spôsobom, ktorý by viedol k akejkoľvek zmene ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, charakteru, miesta určenia alebo inej zmene, ktorá by umožnila použitie týchto finančných prostriedkov, vrátane riadenia portfólia, pričom akékoľvek úroky alebo príjmy vyplývajúce zo splatnosti akýchkoľvek finančných prostriedkov alebo akýkoľvek automaticky splatný kapitál musí byť poukázaný a zadržaný na zmrazenom účte.

Článok 3

Bez dopadu na pravidlá spoločenstva týkajúce sa mlčanlivosti a na ustanovenia článku 284 Zmluvy, príslušné orgány členských štátov majú právo požadovať od bánk, ostatných finančných inštitúcií, poisťovní a iných orgánov alebo osôb, aby poskytli všetky príslušné informácie potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

Článok 4

Komisia má právo:

- zmeniť a doplniť prílohu II tak, že bude zohľadňovať rozhodnutia, ktorými sa aktualizuje príloha k spoločnej pozícii 2000/346/SZBP,

- na základe informácií predložených členskými štátmi zmeniť a doplniť údaje o príslušných orgánoch členských štátov uvedených v prílohe III.

Článok 5

Vedomá a zámerná účasť na súvisiacich činnostiach, ktorých predmetom a účinkom je priamo alebo nepriamo podporovať transakcie alebo činnosti uvedené v článku 1 alebo obísť ustanovenia tohto nariadenia, je zakázaná.

Článok 6

Komisia a členské štáty sa navzájom budú informovať o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a navzájom si poskytnú príslušné informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, a to predovšetkým informácie obdržané v súlade s článkom 3, informácie týkajúce sa problémov porušovania a vynucovania a rozsudky vynesené národnými súdmi.

Článok 7

Každý členský štát určí sankcie, ktoré majú byť uložené pri porušení ustanovení tohto nariadenia. Tieto sankcie majú byť účinné, primerané a odstrašujúce.

Článok 8

Toto nariadenie sa uplatňuje:

- na území spoločenstva vrátane jeho vzdušného priestoru,

- na palube akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla v jurisdikcii členského štátu,

- pre akúkoľvek osobu na inom mieste, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu, a

- pre akýkoľvek orgán, ktorý je založený alebo vytvorený podľa právnych predpisov členského štátu.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie bude preskúmané do 29. októbra 2000.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. mája 2000

Za Radu

predseda

J. GAMA

PRÍLOHA I

Zariadenia na vnútornú represiu alebo terorizmus uvedené v článku 1

Nasledujúci zoznam neobsahuje položky, ktoré sú zvlášť určené alebo upravené na vojenské použitie a na ktoré sa vzťahuje zbrojné embargo potvrdené v spoločnej pozícii 96/635/SZBP.

Helmy na balistickú ochranu, helmy používané pri nepokojoch, štíty používané pri nepokojoch a balistické štíty a zvlášť navrhnuté súčiastky pre tieto položky.

Špeciálne zariadenia na snímanie odtlačkov prstov.

Elektricky riadené svetlomety.

Konštrukčné zariadenia vybavené balistickou ochranou.

Lovecké nože.

Špeciálne výrobné zariadenia na výrobu brokovníc.

Zariadenia na ručné nabíjanie munície.

Zariadenia na zachytávanie komunikácie.

Pevné optické detektory.

Zosilňovače jasu obrazu.

Priezory teleskopických zbraní.

Beznárazové zbrane a súvisiaca munícia, okrem položiek zvlášť určených na vojenské použitie, a špeciálne súčiastky pre tieto položky, okrem:

1. signálnych pištolí;

2. vzduchových alebo zásobníkových pištolí navrhnutých ako priemyselné nástroje alebo prístroje na humánne omračovanie zvierat.

Simulátory na školenia o používaní strelných zbraní a špeciálne navrhnuté alebo upravené súčiastky a príslušenstvo pre tieto položky.

Bomby a granáty, okrem položiek špeciálne určených na vojenské použitie, a špeciálne navrhnuté súčiastky pre tieto položky.

Telesné panciere, okrem položiek vyrábaných podľa vojenských noriem a špecifikácií, a špeciálne navrhnuté súčiastky pre tieto položky.

Úžitkové vozidlá s pohonom všetkých kolies na terénne použitie, ktoré boli vyrobené alebo vybavené balistickou ochranou, a profilovaná výzbroj pre tieto vozidlá.

Vodné delá a špeciálne navrhnuté alebo upravené súčiastky pre tieto položky.

Vozidlá vybavené vodnými delami.

Vozidlá špeciálne navrhnuté alebo upravené na elektrifikovanie tak, aby zabránili útočníkom naskočiť na vozidlo a súčiastky pre tieto položky špeciálne navrhnuté alebo upravené na tento účel.

Akustické zariadenia prezentované výrobcom alebo dodávateľom ako vhodné na kontrolu nepokojov a špeciálne navrhnuté alebo upravené súčiastky pre tieto položky.

Železné okovy na nohy, putá a opasky spôsobujúce elektrické šoky, špeciálne navrhnuté na väznenie ľudí, okrem:

- pút na ruky, ktorých maximálny celkový rozmer vrátane reťaze nepresahuje 240 mm v uzamknutom stave.

Prenosné zariadenia navrhnuté alebo upravené na kontrolu nepokojov alebo sebaobranu použitím zneškodňujúcej látky (napríklad slzný plyn alebo štipľavé spreje) a špeciálne navrhnuté súčiastky pre tieto položky.

Prenosné zariadenia navrhnuté alebo upravené na kontrolu nepokojov alebo sebaobranu použitím elektrického šoku (vrátane obuškov spôsobujúcich elektrický šok, štítov spôsobujúcich elektrický šok, umŕtvovacích pištolí a zbraní na vystreľovanie šípok spôsobujúcich elektrický šok (tasery)) a súčiastky pre tieto položky špeciálne navrhnuté alebo upravené na tento účel.

Elektronické zariadenia na odhaľovanie skrytých výbušnín a špeciálne navrhnuté súčiastky pre tieto položky, okrem:

- televíznych alebo röntgenových vyhľadávacích zariadení.

Elektronické rušiace zariadenia špeciálne navrhnuté na zabránenie odpálenia improvizovaných zariadení pomocou rádiového diaľkového ovládania a špeciálne navrhnuté súčiastky pre tieto položky.

Zariadenia a prístroje špeciálne navrhnuté na spôsobenie výbuchov pomocou elektrických a neelektrických prostriedkov, vrátane strelných sád, rozbušiek, roznecovačov, pomocných rozbušiek a detonačných šnúr, a špeciálne navrhnuté súčiastky pre tieto položky, okrem:

- položiek špeciálne navrhnutých na špecifické komerčné použitie pozostávajúce z uvedenia do činnosti alebo prevádzky pomocou odpaľovacích prostriedkov iných zariadení alebo prístrojov, ktorých funkciou nie je spôsobenie výbuchov (napr. nafukovače airbagov áut, lapače elektrického vlnenia zariadení na uvedenie požiarnych striekačiek do činnosti).

Zariadenia a prístroje určené na likvidáciu výbušného arzenálu, okrem:

1. plášťov bômb;

2. nádob na predmety, o ktorých je známe alebo existuje podozrenie, že sú improvizovanými výbušnými zariadeniami.

Prístroje na nočné videnie a tepelné zobrazovanie a zosilňovače jasu obrazu alebo pevné senzory pre tieto položky.

Špeciálne navrhnutý softvér a technológia požadovaná pre všetky uvedené položky.

Odpaľovacie nálože pre lineárne rezanie.

Tieto výbušniny a súvisiace látky:

- amatol,

- nitrocelulóza (s obsahom nitrogénu viac ako 12,5 %),

- nitroglykol,

- petaerytritol tetranitrát (PETN),

- chlorid pikrylový,

- trinitorfenylmetylnitramín (tetryl),

- 2, 4, 6-trinitrotoluén (TNT).

Špeciálne navrhnutý softvér a technológia požadovaná pre všetky uvedené položky.

PRÍLOHA II

Zoznam osôb uvedených v článku 2 ods. 1

(1) Štátna rada pre mier a rozvoj (State Peace and Development Council; SPDC):

Hlavný generál Than Shwe Predseda aj predseda vlády a minister obrany (2.2.1993, Kyaukse)

Generál Maung Aye Podpredseda (25.12.1937. Kon Balu)

Generálporučík Khin Nyunt Prvý sekretár (11.10.1939, Kyauktan)

Generálporučík Tin Oo Druhý sekretár (13.5.1933)

Generálporučík Win Myint Tretí sekretár

Kontradmirál Nyunt Thein Hlavný veliteľ námorníctva

Brigádny generál Kyaw Than Hlavný veliteľ letectva (14.6.1941, Bago)

Generálmajor Aung Htwe Veliteľ, západné veliteľstvo

Generálmajor Ye Myint Veliteľ, ústredné veliteľstvo

Generálmajor Khin Maung Than Veliteľ, veliteľstvo Yangon

Generálporučík Kyaw Win Veliteľ, severné veliteľstvo

Generálmajor Thein Sein Veliteľ, veliteľstvo trojuholníkového regiónu

Generálmajor Thura Thiha Thura Sit Maung Veliteľ, veliteľstvo pobrežného regiónu

Brigádny generál Thura Shwe Mann Veliteľ, juhozápadné veliteľstvo

Brigádny generál Myint Aung Veliteľ, juhovýchodné veliteľstvo

(10.2.1932)

Brigádny generál Maung Bo Veliteľ, východné veliteľstvo

Brigádny generál Thiha Thura Tin Aung Myint Oo Veliteľ, severovýchodné veliteľstvo

Brigádny generál Soe Win Veliteľ, severozápadné veliteľstvo

Brigádny generál Tin Aye Veliteľ, južné veliteľstvo

(2) Bývalí členovia SLORC:

Generálporučík Phone Myint (5.1.1931)

Generálporučík Aung Ye Kyaw (12.12.1930)

Generálporučík Sein Aung (11.11.1931)

Generálporučík Chit Swe (18.1.1932)

Generálporučík Mya Thin (31.12.1931)

Generálporučík Kyaw Ba (7.6.1932)

Generálporučík Tun Kyi (1.5.1938)

Generálporučík Myo Nyunt (30.9.1930)

Generálporučík Maung Thint (25.8.1932)

Generálporučík Aye Thoung (13.3.1930)

Generálporučík Kyaw Min (22.6.1932, Hanzada)

Generálporučík Maung Hla

Generálmajor Soe Mzint

Generálporučík Myint Aung

(3) Zástupcovia regionálnych veliteľov:

Brigádny generál Aung Thein (západ)

Plukovník Nay Win (stred)

Plukovník Hsan Hsint (Rangoon)

Plukovník Myint Swe (trojuholník)

Brigádny generál Tin Latt (pobrežie)

Plukovník Tint Swe (juhozápad)

Brigádny generál Aung Thein (juhovýchod)

Brigádny generál Myint Thein (východ)

Brigádny generál San Thein (severovýchod)

Brigádny generál Soe Myint (severozápad)

Brigádny generál Thura Maung Nyi (juh)

(4) Ostatní štátni/divízni velitelia:

Plukovník Thein Kyaing divízia Magwe

Plukovník Aung Thwin štát Chin

Plukovník Saw Khin Soe štát Karen

Plukovník Kyaw Win štát Kayah

(5) Bývalí vysokí vojenskí predstavitelia:

Plukovník Tehin Lwin bývalý oblastný regionálny veliteľ

Plukovník Aye Myint Kyu bývalý zástupca regionálneho veliteľa

Brigádny generál Pyay Sone bývalý regionálny veliteľ

(6) Ministri:

Viceadmirál Maung Maung Khin podpredseda vlády (23.11.1929)

Generálporučík Tin Tun podpredseda vlády (28.3.1930)

Generálporučík Tin Hla podpredseda vlády a minister pre vojenské záležitosti

Generálmajor Nyunt Tin minister poľnohospodárstva a zavlažovania

U Aung Thaung minister priemyslu 1

Generálmajor Hla Myint Swe minister dopravy

U Win Aung minister zahraničných vecí (28.2.1944, Dawei)

U Soe Tha minister národného plánovania a hospodárskeho rozvoja

Viceadmirál Tin Aye minister práce

U Aung San minister pre družstvá

U Pan Aung minister železničnej dopravy

Brigádny generál Lun Thi minister energetiky

U Than Aung minister školstva

Generálmajor Ket Sein minister zdravotníctva

Brigádny generál Pyi Zon (Sone) minister obchodu

Generálmajor Saw Lwin minister hotelov a cestovného ruchu (1939)

Brigádny generál Win Tin minister telekomunikácií, pôšt a telegrafov (1935, Moulmein)

U Khin Maung Thein minister financií a výnosov (11.11.1934, Mandalay)

U Aung Khin minister náboženských vecí

Generálmajor Saw Tun minister výstavby

U Thaung minister vedy a techniky

U Win Sein minister kultúry (10.10.1940, Kyaukkyi)

U Saw Tun minister imigrácie a populácie

Generálmajor Kyi Aung minister informácií

Plukovník Thein Nyunt minister pokroku pohraničných oblastí, národných rás a rozvojových vecí

Generálmajor Tin Htut minister elektrickej energie

Brigádny generál Thura Aye Myint minister športu

U Aung Phone minister lesníctva

Plukovník Tin Hlaing minister vnútorných vecí

Brigádny generál Ohn Myint minister baní

Generálmajor Sein Htwa minister sociálneho blahobytu, pomoci a presídľovania

Brigádny generál Maung Maung Thein minister dobytkárstva a rybárstva

Generálporučík Min Thein minister v úrade predsedu SPDC

Brigádny generál Lun Maung minister v úrade predsedu vlády

Generálmajor Tin Ngwe minister v úrade predsedu vlády

Brigádny generál David Abel minister v úrade predsedu SPDC (28.2.1935, Mamyo)

Generálmajor Saw Lwin minister priemyslu 2 (1939)

(7) Ostatné orgány pre cestovný ruch:

Brigádny generál Aye Myint Kyu námestník ministra hotelov a cestovného ruchu

U Aung (Ohn) Myint vedúci úradu ministra hotelov a cestovného ruchu

Podplukovník Khin Maung Latt generálny riaditeľ, ministerstvo hotelov a cestovného ruchu

U Naing Bwa námestník generálneho riaditeľa, ministerstvo hotelov a cestovného ruchu

(8) Ostatní vedúci predstavitelia ministerstva obrany:

Starší kapitán Kyi Min náčelník generálneho štábu (námorníctvo)

Brigádny generál Myint Swe náčelník generálneho štábu (letectvo)

Generálmajor Tin Ngwe generál - vojenský pridelenec

Brigádny generál Thein Soe generál - sudca advokát

Brigádny generál Lun Maung generál - inšpektor služieb obrany

Brigádny generál Khin Aung Myint vzťahy s verejnosťou a psychologické bojové prostriedky

Brigádny generál Win Hlaing vojenské obstarávanie

Plukovník Than Htay zásobovanie a doprava

Brigádny generál Khi Win delostrelectvo a obrnené prostriedky

Brigádny generál Aung Myint signály

Brigádny generál Chit Than vojenská zásobovacia správa

Brigádny generál Khin Maung Win obranný priemysel

Plukovník Saw Hla provost Marshall

Brigádny generál Aung Kyi vojenský výcvik

Brigádny generál Maung Nyo vicepobočník generála

Brigádny generál Kayw Win kormidelný poddôstojník

Plukovník Khin Maung Sann plukovník - vojenský pridelenec

(9) Členovia "riaditeľstva rozviedky obranných služieb" (Directorate of Defence Services Intelligence; DDSI):

Brigádny generál Kyaw Win námestník riaditeľa

Podplukovník Sann Pwint dôstojník generálneho štábu

Podplukovník Maung Than dôstojník generálneho štábu

Podplukovník Tin Hla dôstojník generálneho štábu

Podplukovník Nyan Lin dôstojník generálneho štábu

Podplukovník Myint Aung Kyaw dôstojník generálneho štábu

Podplukovník Ko Ko Maung dôstojník generálneho štábu

Major Myo Lwin dôstojník generálneho štábu

Starší kapitán Ngwe Tun vedúci zahraničnej styčnej divízie

Major Myo Khine zástupca vedúceho zahraničnej styčnej divízie

Kapitán Soe Than dôstojník, zahraničná styčná divízia

(10) Úrad strategických štúdií (Office of Strategic Studies; OSS):

Plukovník Thein Swe vedúci oddelenia

Plukovník Kyaw Thein vedúci oddelenia

Plukovník San Maung vedúci oddelenia

Plukovník Than Tun vedúci oddelenia

Plukovník Than Aye vedúci oddelenia

Podplukovník Tin Oo dôstojník generálneho štábu

Podplukovník Hla Min dôstojník generálneho štábu

Podplukovník Si Thu dôstojník generálneho štábu

Podplukovník Than Aung dôstojník generálneho štábu

Podplukovník Min Lwin dôstojník generálneho štábu

(11) Bývalí členovia vlády:

Generálporučík Thein Win bývalý minister dopravy (1937)

Brigádny generál Myo Thant bývalý minister v úrade predsedu vlády

U Kyin Maung Yin bývalý minister v úrade podpredsedu vlády (9.4.1931)

U Ohn Gyaw bývalý minister zahraničných vecí (3.3.1932)

Generálmajor Kayw Than bývalý minister obchodu

Brigádny generál Sein Win bývalý minister športu

U Than Shwe bývalý minister v úrade predsedu vlády (14.12.1936)

Brigádny generál Maung Maung bývalý minister v úrade predsedu SPDC

PRÍLOHA III

Zoznam príslušných orgánov

BELGICKO:

Pre žiadosti na základe článku 4 týkajúce sa článku 2 a prílohy II:

Ministre des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 233 75 18

Ministerie van Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 75 18

DÁNSKO

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Kbenhavn

Tel.: (45) 35 46 60 00

Fax: (45) 35 46 60 01

NEMECKO

Bundesausfuhramt

Referat 214,

Frankfurterstrae 29-35

D-657 60 Eschborn

Tel.: (49-6196) 90 86 89

Fax: (49-6196) 90 84 12

Deutsche Bundesbank

Postfach 10 06 02,

D-60006 Frankfurt a. M.

Tel.: (49-69) 956 61

GRÉCKO

Pre žiadosti na základe článku 4 týkajúce sa článku 2 a prílohy II:

Ministry of Foreign Affairs,

Sanctions Bureau

1, Vasilissis Sofias, 3rd floor

GR-106 71 Athens

Tel.: (30-1) 368 13 37

Fax: (30-1) 368 12 32

ŠPANIELSKO

Pre žiadosti na základe článku 4 týkajúce sa článku 2 a prílohy II:

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior

(Ministerio de Economía)

Paseo de la Castellana, 162 - Planta 9a

E-28046 Madrid

Tel.: (34-91) 583 74 00

Fax: (34-91) 583 55 09

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

(Ministerio de Economía)

Pl. de Jacinto Benavente, 3

E-28071 Madrid

Tel.: (34-91) 360 45 88

Fax: (34-91) 583 52 14

FRANCÚZSKO

Pre žiadosti na základe článku 4 týkajúce sa článku 2 a prílohy II:

Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Bureau E1

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12 S.P.

ÍRSKO

Pre žiadosti na základe článku 4 týkajúce sa článku 2 a prílohy II:

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Section

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Tel.: (353-1) 408 24 92

TALIANSKO

Ministero del Commercio con l'Estero

Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV (UOPAT)

Viale America, 341 25

I-00144 Roma

Tel.: (39-06) 59 93 24 39

Tax (39-06) 59 64 75 06

LUXEMBURSKO

Pre žiadosti na základe článku 4 týkajúce sa článku 2 a prílohy II:

Ministre des affaires étrangres

Direction des relations économiques internationales et de la coopération

BP 1602

L-1016 Luxembourg

HOLANDSKO

Pre žiadosti na základe článku 4 týkajúce sa článku 2 a prílohy II:

Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: (31-70) 342 82 27

Tax (31-70) 342 79 05

RAKÚSKO

Pre žiadosti na základe článku 4 týkajúce sa článku 2 a prílohy II:

Österreichische Nationalbank

Otto Wagnerplatz 3

A-1090 Wien

Tel.: (43 1) 404 20

PORTUGALSKO

Pre žiadosti na základe článku 4 týkajúce sa článku 2 a prílohy II:

Ministério das Finanças

Direcço Geral dos Assuntos Europeus e Relaçes Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.° 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351-1) 882 32 40/47

Fax: (351-1) 882 32 49

FÍNSKO

Ulkoasianministeriö

PL 176

FIN-00161 Helsinki

Tel.: (358-9) 13 41 55 55

Fax: (358-9) 62 98 40

Utrikesministeriet

PB 176

FIN-00161 Helsingfors

Tel.: (358-9) 13 41 55 55

Fax: (358-9) 62 98 40

ŠVÉDSKO

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frgor

Fredsgatan 6

S-10339 Stockholm

Tel.: (46-8) 405 10 00

Fax: (46-8) 723 11 76

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Pre žiadosti na základe článku 4 týkajúce sa článku 2 a prílohy II:

HM Treasury

International Financial Services

Allington Towers

19 Allington Street

London SW1E 5 EB

Tel.: (44-0207) 270 55 50

Fax: (44-0207) 270 43 65

e-mail: pete.maydon@hm-treasury.gov.uk

Bank of England

Sanctions Emergency Unit

London EC2R 8AH

Tel.: (44 0207) 601 46 07

Fax: (44 0207) 601 43 09

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

European Commission

Directorate-General External Relations

Directorate A, CFSP

Unit A/2, Economic and Financial Sanctions Co-ordination Section

Tel.: (32-2) 295 68 80

Fax: (32-2) 296 75 63

e-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int

[1] Ú. v. ES L 122, 24.5.2000, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 287, 8.11.1996, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 291, 30.10.1998, s. 1.