32000L0076

Smernica 2000/76/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov

Úradný vestník L 332 , 28/12/2000 S. 0091 - 0111
CS.ES Kapitola 15 Zväzok 05 S. 353 - 374
ET.ES Kapitola 15 Zväzok 05 S. 353 - 374
HU.ES Kapitola 15 Zväzok 05 S. 353 - 374
LT.ES Kapitola 15 Zväzok 05 S. 353 - 374
LV.ES Kapitola 15 Zväzok 05 S. 353 - 374
MT.ES Kapitola 15 Zväzok 05 S. 353 - 374
PL.ES Kapitola 15 Zväzok 05 S. 353 - 374
SK.ES Kapitola 15 Zväzok 05 S. 353 - 374
SL.ES Kapitola 15 Zväzok 05 S. 353 - 374


Smernica 2000/76/ES Európskeho parlamentu a Rady

zo 4. decembra 2000

o spaľovaní odpadov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [4] a vzhľadom na spoločný text schválený zmierovacím výborom 11. októbra 2000,

keďže:

(1) Piaty akčný program pre životné prostredie: Za trvalú udržateľnosť – program Európskeho spoločenstva pre stratégiu a činnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a trvalo udržateľnému rozvoju, doplnený rozhodnutím č. 2179/98/ES o jeho posudzovaní [5], stanovuje za cieľ neprekračovať kritické záťaže a úrovne určitých znečisťujúcich látok ako sú oxidy dusíka (NOx), oxid siričitý (SO2), ťažké kovy a dioxíny, kým, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia, cieľom je efektívne chrániť všetkých ľudí pred známymi zdravotnými rizikami vyplývajúcimi zo znečisťovania ovzdušia. Program ďalej stanovuje cieľ znížiť do roku 2005 emisie dioxínov zo zistených zdrojov o 90 % (vzhľadom na úroveň z roku 1985) a emisie kadmia (Cd), ortuti (Hg) a olova (Pb) zo všetkých ciest najmenej o 70 % (vzhľadom na úroveň z roku 1995).

(2) Protokol o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorý podpísalo spoločenstvo v rámci Dohovoru Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov (OSN-EHK) o diaľkovom cezhraničnom znečisťovaní ovzdušia, stanovuje právne záväzné limitné hodnoty emisií dioxínov a furánov na 0,1 ng/m3; TE (ekvivalenty toxicity) zariadení, v ktorých sa spaľujú viac než 3 tony pevných komunálnych odpadov za hodinu, na 0,5 ng/m3; ekvivalenty toxicity zariadení, v ktorých sa spaľuje viac než 1 tona zdravotníckych odpadov za hodinu, 0,2 ng/m3; ekvivalenty toxicity zariadení, v ktorých sa spaľuje viac než 1 tona nebezpečných odpadov za hodinu.

(3) Protokol o ťažkých kovoch, ktorý podpísalo spoločenstvo v rámci Dohovoru OSN-EHK o diaľkovom cezhraničnom znečisťovaní ovzdušia, stanovuje právne záväzné limitné hodnoty emisií tuhých znečisťujúcich látok 10 mg/m3 pre spaľovanie nebezpečných a zdravotníckych odpadov a emisií ortuti 0,05 mg/m3 pre spaľovanie nebezpečných odpadov a 0,08 mg/m3 pre spaľovanie komunálnych odpadov.

(4) Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny a Svetová zdravotnícka organizácia uvádzajú, že niektoré polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) sú karcinogénne. Z tohto dôvodu môžu členské štáty stanoviť samostatne limitné hodnoty emisií polycyklických aromatických uhľovodíkov spomedzi ostatných znečisťujúcich látok.

(5) V súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality stanovenými v článku 5 zmluvy je potrebné konať na úrovni spoločenstva. Základňu pre ďalší postup vytvára zásada prijímania preventívnych bezpečnostných opatrení. Táto smernica sa obmedzuje na minimálne požiadavky na spaľovne a na zariadenia na spoluspaľovanie.

(6) Ďalej, článok 174 stanovuje, že politikou spoločenstva v oblasti ochrany životného prostredia je prispievať k ochrane zdravia ľudí.

(7) Vysoká úroveň ochrany životného prostredia a ochrany zdravia ľudí si preto vyžaduje vytvárať a udržiavať prísne prevádzkové podmienky, technické požiadavky a limitné hodnoty emisií pre zariadenia vnútri spoločenstva, ktoré zabezpečujú spaľovanie alebo spoluspaľovanie odpadov. Dodržiavaním stanovených limitných hodnôt by sa malo v najväčšej možnej miere predchádzať negatívnym vplyvom na životné prostredie a z toho vyplývajúcim rizikám pre zdravie ľudí alebo ich obmedzovať.

(8) V oznámení Komisie o posúdení Stratégie spoločenstva v oblasti nakladania s odpadmi je najvyššia priorita priradená predchádzaniu tvorbe odpadov, potom nasleduje opakované využívanie a zhodnotenie a nakoniec bezpečné zneškodnenie odpadov; Rada vo svojej rezolúcii z 24. februára 1997 o Stratégii spoločenstva v oblasti nakladania s odpadmi [6] viackrát zopakovala svoje presvedčenie, že najvyššou prioritou každej racionálnej stratégie nakladania s odpadmi vo vzťahu k minimalizácii tvorby odpadov a nebezpečných vlastností odpadov by malo byť predchádzanie tvorbe odpadov.

(9) Rada vo svojej rezolúcii z 24. februára 1997 zdôrazňuje aj dôležitosť kritérií spoločenstva týkajúcich sa využívania odpadov, potrebu vhodných emisných noriem, ktoré budú platiť pre spaľovacie zariadenia, potrebu plánovať monitorovacie opatrenia na existujúcich spaľovacích zariadeniach a potrebu, aby Komisia zvážila také zmeny a doplnky k právnym predpisom spoločenstva vo vzťahu k spaľovaniu odpadov a zužitkovaniu energie, ktorými by sa zabránilo veľkým presunom odpadov kvôli ich spaľovaniu alebo spoluspaľovaniu v spoločenstve.

(10) Je potrebné stanoviť prísne pravidlá pre všetky zariadenia, ktoré zabezpečujú spaľovanie alebo spoluspaľovanie odpadov, aby sa zabránilo cezhraničným presunom do zariadení, ktoré vďaka menej prísnym environmentálnym normám pracujú s nižšími nákladmi.

(11) Oznámenie Komisie/energia pre budúcnosť: obnoviteľné zdroje energie/Biela kniha o stratégii a akčnom pláne spoločenstva zohľadňuje najmä využívanie biomasy pre energetické účely.

(12) Smernica Rady 96/61/ES [7] stanovuje integrovaný prístup k prevencii a kontrole znečisťovania, v rámci ktorého sú integrovaným spôsobom zohľadnené všetky hľadiská tých činností zariadení, ktoré vplývajú na životné prostredie. Do rozsahu uvedenej smernice sú zahrnuté zariadenia na spaľovanie komunálnych odpadov s vyšším výkonom než 3 tony za hodinu a zariadenia na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s vyšším výkonom než 10 ton za deň.

(13) Dodržiavanie limitných hodnôt emisií stanovených v tejto smernici by sa malo považovať za nutnú, ale nie postačujúcu podmienku pre plnenie požiadaviek smernice 96/61/ES. Plnenie týchto požiadaviek môže byť viazané na prísnejšie limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok uvažovaných v tejto smernici, limitné hodnoty emisií ostatných látok a ostatných médií a iné vhodné podmienky.

(14) V priebehu desiatich rokov sa získali praktické skúsenosti so zavádzaním techník znižovania emisií znečisťujúcich látok zo spaľovacích zariadení.

(15) Smernice Rady 89/369/EHS [8] a 89/429/EHS [9] o predchádzaní a znižovaní znečisťovania ovzdušia spaľovňami komunálnych odpadov prispeli k zníženiu a kontrole atmosférických emisií zo spaľovaní. V súčasnosti by sa mali prijať prísnejšie pravidlá a nadväzne na to by sa tieto smernice mali zrušiť.

(16) Rozdiel medzi nebezpečnými odpadmi a odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, sa v zásade zakladá na vlastnostiach odpadov pred ich spálením alebo spoluspálením, ale nie na rozdieloch v emisiách. Mali by platiť rovnaké limitné hodnoty emisií pre spaľovanie alebo spoluspaľovanie nebezpečných odpadov a odpadov, ktoré nie sú nebezpečné, ale mali by sa uplatňovať rôzne techniky a podmienky spaľovania alebo spoluspaľovania a rôzne monitorovacie opatrenia po prevzatí odpadov.

(17) Pri uplatňovaní tejto smernice by mali členské štáty zohľadňovať smernicu Rady 1999/30/ES z 22. apríla 1999 týkajúcu sa limitných hodnôt oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, tuhých znečisťujúcich látok a olova v okolitom ovzduší [10].

(18) Pri spaľovaní nebezpečných odpadov s obsahom viac než 1 % halogénovaných organických látok, vyjadrených vo forme obsahu chlóru, sa musia dodržiavať určité prevádzkové podmienky, aby bolo rozložených čo najviac organických znečisťujúcich látok ako sú dioxíny.

(19) Pri spaľovaní odpadov obsahujúcich chlór vznikajú zvyšky spalín. S týmito zvyškami by sa malo nakladať takým spôsobom, aby sa minimalizovalo ich množstvo a škodlivosť.

(20) Môžu existovať dôvody pre udeľovanie špecifikovaných výnimiek z limitných hodnôt emisií niektorých znečisťujúcich látok na stanovenú lehotu a za osobitných podmienok.

(21) Mali by sa vytvoriť kritériá pre určitú vytriedenú spáliteľnú časť, nevhodnú na recykláciu, z tých odpadov, ktoré nie sú nebezpečné. Tým sa umožní povoliť zníženie frekvencie periodických meraní.

(22) Jednotný text o spaľovaní odpadov zlepší právnu čistotu a vynútiteľnosť práva. Mala by existovať jediná smernica o spaľovaní a spoluspaľovaní odpadov, ktoré nie sú nebezpečné, a nebezpečných odpadov, ktorá plne zohľadní podstatu a štruktúru smernice Rady 94/67/ES zo 16. decembra 1994 o spaľovaní nebezpečných odpadov [11]. Preto by mala byť zrušená aj smernica 94/67/ES.

(23) Článok 4 smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch [12] vyžaduje, aby členské štáty prijali potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov bez ohrozovania zdravia ľudí a bez poškodzovania životného prostredia. Za týmto účelom články 9 a 10 tejto smernice ustanovujú, že každé zariadenie alebo podnik, ktorý spracováva odpady, musí získať od príslušných orgánov povolenie, vzťahujúce sa, okrem iného, na bezpečnostné opatrenia, ktoré sa musia prijímať.

(24) Požiadavky na zužitkovanie tepla, ktoré vzniká v procese spaľovania alebo spoluspaľovania a na minimalizáciu a recyklovanie zvyškov vznikajúcich pri prevádzke spaľovní alebo zariadení na spoluspaľovanie pomôžu pri plnení cieľov článku 3 o hierarchii odpadov smernice 75/442/EHS.

(25) Spaľovne a zariadenia na spoluspaľovanie spracovávajúce iba živočíšne odpady, ktoré upravuje smernica 90/667/EHS [13], sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Komisia má v úmysle navrhnúť revíziu požiadaviek smernice 90/667 s cieľom zabezpečiť náročné environmentálne normy pre spaľovanie a spoluspaľovanie živočíšnych odpadov.

(26) Povolenie vydané pre spaľovňu alebo zariadenie na spoluspaľovanie musí spĺňať aj všetky použiteľné požiadavky stanovené v smerniciach 91/271/EHS [14], 96/61/ES, 96/62/ES [15], 76/464/EHS [16] a 1999/31/ES [17].

(27) Nemalo by sa dovoliť, aby spoluspaľovanie odpadov v zariadeniach, ktoré neboli prvotne určené na spaľovanie odpadov, spôsobovalo vyššie emisie znečisťujúcich látok v tej časti objemu spalín, ktorá vzniká pri takomto spoluspaľovaní, než sú emisie povolené pre zariadenia určené iba na spaľovanie, a z toho dôvodu by pre toto spoluspaľovanie mali platiť vhodné obmedzenia.

(28) Aby bolo zabezpečené dodržiavanie limitných hodnôt emisií znečisťujúcich látok, sú potrebné meracie techniky vysokej úrovne, ktorými sa zabezpečí monitorovanie týchto emisií.

(29) Zavedením limitných hodnôt emisií pre výpuste odpadových vôd z čistenia a úpravy spalín zo spaľovaní a zariadení na spoluspaľovanie sa obmedzí prenos znečisťujúcich látok z ovzdušia do vody.

(30) Mali by byť stanovené opatrenia pre prípady prekročenia limitných hodnôt emisií, ako aj odstávok, závad a porúch čistiacich alebo meracích zariadení, ktorým sa technicky nie je možné vyhnúť.

(31) Kvôli zabezpečeniu priehľadnosti povoľovacieho procesu v celom spoločenstve by mala mať verejnosť prístup k informáciám, ktoré jej umožnia podieľať sa na rozhodnutiach prijímaných po podaní žiadostí o nové povolenia a o ich následnú aktualizáciu. Verejnosť by mala mať prístup k správam o činnosti a monitorovaní tých zariadení, v ktorých sa spaľujú viac než tri tony za hodinu a získavať informácie o ich možných vplyvoch na životné prostredie a zdravie ľudí.

(32) Komisia by mala predkladať Európskemu parlamentu a Rade správu vypracovanú na základe skúseností s uplatňovaním tejto smernice, získaných nových vedeckých poznatkov, vývoja stavu technológie, dosiahnutého pokroku v technikách kontroly emisií, skúseností získaných pri nakladaní s odpadmi a prevádzke zariadení a rozvoja environmentálnych požiadaviek s cieľom navrhovať v prípade potreby úpravy súvisiacich ustanovení tejto smernice.

(33) Je potrebné prijať opatrenia nutné pre uplatňovanie tejto smernice v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré stanovuje postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii [18].

(34) Členské štáty by mali stanoviť pravidlá pre sankcie pre prípady porušenia ustanovení tejto smernice a zabezpečiť ich uplatňovanie; tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Ciele

Cieľom tejto smernice je v najväčšej možnej miere predchádzať záporným vplyvom na životné prostredie alebo ich obmedzovať, najmä znečisťovanie emisiami zo spaľovania a spoluspaľovania odpadov do ovzdušia, pôdy, povrchových a podzemných vôd a z toho vyplývajúce riziká pre zdravie ľudí.

Tento cieľ sa musí dosahovať prostredníctvom prísnych prevádzkových podmienok a technických požiadaviek, stanovením limitných hodnôt emisií zo spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov v spoločenstve a tiež plnením požiadaviek smernice 75/442/EHS.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1. Táto smernica sa vzťahuje na spaľovne a zariadenia na spoluspaľovanie.

2. Z pôsobnosti tejto smernice sú však vylúčené tieto zariadenia:

a) Zariadenia spracovávajúce iba tieto odpady:

i) rastlinné odpady z poľnohospodárstva a lesníctva,

ii) rastlinné odpady z potravinárskeho priemyslu, ak sa vznikajúce teplo zužitkováva,

iii) vláknité rastlinné odpady z výroby čerstvej buničiny a z výroby papiera z buničiny, ak sa spoluspaľujú na mieste výroby a vznikajúce teplo sa zužitkováva,

iv) drevné odpady s výnimkou drevného odpadu, ktorý by v dôsledku ošetrenia konzervačnými látkami alebo ochrannými nátermi mohol obsahovať halogénované organické zlúčeniny alebo ťažké kovy, a do ktorého patrí najmä drevný odpad pochádzajúci z odpadu zo stavebných a búracích prác,

v) korkové odpady,

vi) rádioaktívne odpady,

vii) telá mŕtvych zvierat v zmysle smernice 90/667/EHS bez toho, aby boli dotknuté jej zmenya doplnky v budúcnosti,

viii) odpad vznikajúci pri prieskume a využívaní zdrojov ropy a zemného plynu na zariadeniach na mori, ktorý sa spaľuje v priestoroch týchto zariadení;

b) Experimentálne spaľovne používané pri výskume, vývoji a skúškach zameraných na zlepšovanie spaľovacieho procesu, ktoré spracovávajú menej než 50 ton odpadu za rok.

Článok 3

Definície

Pre účely tejto smernice:

1. "odpad" znamená akýkoľvek tuhý alebo kvapalný odpad definovaný v článku 1 písm. a) smernice 75/442/EHS;

2. "nebezpečný odpad" znamená akýkoľvek tuhý alebo kvapalný odpad definovaný v článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečných odpadoch [19].

Špecifické požiadavky na nebezpečné odpady stanovené v tejto smernici neplatia pre tieto nebezpečné odpady:

a) spáliteľné kvapalné odpady, vrátane odpadových olejov, definované v článku 1 smernice Rady 75/439/EHS zo 16. júna 1975 o zneškodňovaní odpadových olejov [20] za predpokladu, že spĺňajú tieto kritériá:

i) hmotnosť obsahu polychlórovaných aromatických uhľovodíkov, napr. polychlórovaných bifenylov (PCB) alebo pentachlórovaného fenolu (PCP) spôsobuje koncentrácie, ktoré neprekračujú koncentrácie stanovené v príslušných právnych predpisoch spoločenstva;

ii) tieto odpady sa nepovažujú za nebezpečné na základe obsahu ostatných zložiek uvedených v prílohe II smernice 91/689/EHS v množstvách alebo v koncentráciách, ktoré sú nekonzistentné s dosahovaním cieľov stanovených v článku 4 smernice 75/442/EHS; a

iii) výhrevnosť dosahuje najmenej 30 MJ na kilogram,

b) akékoľvek spáliteľné kvapalné odpady, ktoré nemôžu spôsobiť, že spaliny vznikajúce priamo pri ich spaľovaní budú obsahovať iné emisie než tie emisie z plynového oleja, ktoré sú definované v článku 1 ods. 1 smernice 93/12/EHS [21] alebo vyššiu koncentráciu emisií než je takto definovaná koncentrácia spôsobená spaľovaním plynového oleja;

3. "zmiešaný komunálny odpad" znamená odpad z domácností, ako aj komerčný, priemyselný odpad a odpad z inštitúcií, ktorý je v dôsledku svojej povahy a zloženia podobný odpadu z domácností, ale okrem častí uvedených v prílohe smernice 94/3/ES [22] pod záhlavím 20 01, ktoré sa zberajú samostatne pri zdroji a okrem ostatných odpadov uvedených pod záhlavím 20 02 tejto prílohy;

4. "spaľovňa odpadov" znamená akúkoľvek stálu alebo mobilnú technickú jednotku a zariadenie určené pre tepelné spracovanie odpadov so zužitkovaním vznikajúceho spaľovacieho tepla alebo bez neho. Sem patrí spaľovanie oxidáciou odpadov, ako aj ostatné procesy tepelného spracovania ako sú pyrolytické, splyňovacie alebo plazmové procesy, pokiaľ sa látky vznikajúce pri spracovaní následne spaľujú.

Táto definícia sa vzťahuje na areál a celú spaľovňu vrátane všetkých spaľovacích liniek, príjmu a skladovania odpadov, interných zariadení na predúpravu, systémov dodávky odpadov, paliva a vzduchu, kotla, zariadení na úpravu a čistenie spalín, zariadení pre spracovanie alebo skladovanie rezíduí a odpadových vôd v areáli, komínov, zariadení a systémov pre riadenie spaľovacích operácií, záznamov a monitorovania podmienok spaľovania;

5. "zariadenie na spoluspaľovanie odpadov" znamená akékoľvek stále alebo mobilné zariadenie, ktorého hlavným účelom je výroba energie alebo materiálnych výrobkov a:

- ktoré využíva odpady ako základné alebo prídavné palivo; alebo

- v ktorom sa odpady tepelne spracovávajú s cieľom zneškodnenia.

Ak spoluspaľovanie prebieha takým spôsobom, že hlavným účelom zariadenia nie je výroba energie alebo materiálnych výrobkov, ale skôr tepelné spracovanie odpadov, zariadenie sa považuje za spaľovňu v zmysle odseku 4.

Táto definícia sa týka areálu a celého zariadenia vrátane všetkých liniek pre spoluspaľovanie, príjmu a skladovania odpadov, interných zariadení na predúpravu odpadu, systémov dodávky odpadov, paliva a vzduchu, kotla, zariadení na úpravu a čistenie spalín, interných zariadení na úpravu alebo skladovanie zvyškov a odpadových vôd, komínov, zariadení a systémov pre riadenie spaľovacích operácií, záznam a monitorovanie podmienok spaľovania;

6. "existujúca spaľovňa alebo zariadenie na spoluspaľovanie" znamená spaľovňu alebo zariadenie na spoluspaľovanie:

a) ktoré je v prevádzke a má povolenie vydané pred 28. decembrom 2002 v súlade s existujúcimi právnymi predpismi spoločenstva, alebo

b) ktoré je schválené alebo registrované pre spaľovanie alebo spoluspaľovanie a má povolenie vydané pred 28. decembrom 2002, v súlade s existujúcimi právnymi predpismi spoločenstva za predpokladu, že zariadenie bude uvedené do prevádzky najneskôr 28. decembra 2003, alebo

c) ktoré podľa názoru príslušného orgánu podlieha úplnej žiadosti o povolenie podanej pred 28. decembrom 2002 za predpokladu, že zariadenie bude spustené do prevádzky najneskôr 28. decembra 2004;

7. "menovitý výkon" znamená súčet spaľovacích výkonov (vyjadrených ako množstvo odpadov spálených za hodinu) pecí, z ktorých sa spaľovňa skladá. Výkony stanovil výrobca a potvrdil prevádzkovateľ, pričom sa náležite zohľadnila najmä výhrevnosť odpadov vyjadrená ako množstvo odpadu spáleného za 1 hodinu;

8. "emisia" znamená priame alebo nepriame uvoľňovanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z jednotlivého zdroja alebo z rozptýlených zdrojov v zariadení do ovzdušia, vôd alebo pôdy;

9. "limitné hodnoty emisií" znamená hmotnosť vyjadrenú prostredníctvom určitých špecifických ukazovateľov, koncentrácie a/alebo hodnoty emisie, ktoré sa nesmú prekročiť v priebehu jedného alebo viacerých časových intervalov;

10. "dioxíny a furány" znamená všetky polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány uvedené v prílohe I;

11. "prevádzkovateľ" znamená ľubovoľnú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá obsluhuje alebo riadi zariadenie, alebo v prípade, že je to stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, na ktorú bola delegovaná rozhodujúca hospodárska právomoc nad technickou činnosťou zariadenia;

12. "povolenie" znamená písomné rozhodnutie (alebo niekoľko takých rozhodnutí), vydané príslušným orgánom, ktorým sa udeľuje oprávnenie prevádzkovať zariadenie za určitých podmienok, ktoré zaručujú, že zariadenie spĺňa všetky požiadavky tejto smernice. Jedno povolenie sa môže týkať jedného alebo viacerých zariadení alebo častí zariadenia v tom istom areáli, ktoré prevádzkuje ten istý prevádzkovateľ;

13. "zvyšok" znamená akúkoľvek kvapalnú alebo tuhú látku (vrátane spodného popola a trosky z pecí, popolčeka a kotlového prachu, tuhých produktov reakcií počas úpravy a čistenia plynov, splaškových kalov zo spracovania odpadových vôd, opotrebovaných katalyzátorov a opotrebovaného aktívneho uhlia) definovanú ako odpad v článku 1 písm. a) smernice 75/442/EHS, ktorá vzniká v priebehu spaľovacieho alebo kombinovaného spaľovacieho procesu, procesu úpravy a čistenia spalín alebo odpadových vôd alebo iných procesov vnútri spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie.

Článok 4

Žiadosť a povolenie

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 smernice 75/442/EHS alebo článok 3 smernice 91/689/EHS, žiadne spaľovne alebo zariadenie na spoluspaľovanie sa nesmie prevádzkovať bez povolenia na výkon týchto činností.

2. Bez toho, aby bola dotknutá smernica 96/61/ES, žiadosť o povolenie na spaľovňu alebo zariadenie na spoluspaľovanie musí obsahovať popis plánovaných opatrení, ktorými sa zaručí, že:

a) zariadenie je navrhnuté, vybavené a bude prevádzkované takým spôsobom, aby požiadavky tejto smernice zohľadňovali kategórie spaľovaných odpadov;

b) teplo vznikajúce v priebehu spaľovacieho alebo spoluspaľovacieho procesu sa v najväčšej možnej miere zužitkováva, napr. na kombinovanú výrobu tepla a elektriny, výrobu pary na priemyselné účely, miestne a diaľkové vykurovanie;

c) množstvo a škodlivosť zvyškov sa bude minimalizovať a zvyšky sa budú podľa možností recyklovať;

d) zvyšky, ktorých vzniku nie je možné zabrániť, ktorých množstvo nemožno zmenšiť, alebo ktoré nemožno recyklovať, sa budú zneškodňovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi spoločenstva;

3. Povolenie sa vydá iba vtedy, keď sa na základe žiadosti preukáže, že navrhnuté techniky merania emisií do ovzdušia vyhovujú prílohe III, a pokiaľ ide o vodu, vyhovujú prílohe III, odseky 1 a 2.

4. V povolení na spaľovňu alebo zariadenie na spoluspaľovanie, ktoré vydá príslušný orgán, musí byť okrem splnenia každej použiteľnej požiadavky stanovenej v smerniciach 91/271/EHS, 96/61/ES, 96/62/ES, 76/464/EHS a 1999/31/ES:

a) explicitne uvedený zoznam kategórií odpadov, ktoré možno spracovávať. Ak je to možné, zoznam musí uvádzať aspoň tie kategórie odpadov, ktoré sú definované v Európskom katalógu odpadov a v prípadoch, keď je to vhodné, musí obsahovať informácie o množstvách odpadov;

b) pre zariadenie uvedený jeho spaľovací výkon alebo výkon kombinovaného spaľovania odpadov;

c) stanovené postupy odberu vzoriek a meracie postupy, ktoré sa budú používať kvôli plneniu záväzkov kladených na periodické merania každej znečisťujúcej látky ovzdušia a vôd.

5. V povolení na spaľovňu alebo zariadenie na spoluspaľovanie nebezpečných odpadov, ktoré vydá príslušný orgán, musia byť okrem odseku 4:

a) uvedené množstvá rôznych kategórií nebezpečných odpadov, ktoré sa môžu spracovávať;

b) stanovené minimálne a maximálne hmotnostné toky týchto nebezpečných odpadov, ich najnižšie a najvyššie výhrevnosti a maximálne množstvo znečisťujúcich látok v nich, napr. polychlórovaných bifenylov, pentachlórovaného fenolu, chlóru, fluóru, síry, ťažkých kovov.

6. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia zmluvy, môžu členské štáty vytvoriť zoznam kategórií odpadov, ktoré majú byť uvedené v povolení, a ktoré sa môžu spoluspaľovať v definovaných kategóriách zariadení pre spoluspaľovanie.

7. Bez toho, aby bola dotknutá smernica 96/61/ES, musí príslušný orgán periodicky znovu zvažovať a, ak je to potrebné, aktualizovať podmienky povolenia.

8. Keď prevádzkovateľ spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie nie nebezpečných odpadov plánuje urobiť zmenu v prevádzke zariadenia, po ktorej by spaľovalo alebo kombinovane spoluspaľovalo nebezpečné odpady, považuje sa to za podstatnú zmenu v zmysle článku 2 ods. 10 písm. b) smernice 96/61/ES a platí článok 12 ods. 2 tej smernice.

9. Ak spaľovňa alebo zariadenie na spoluspaľovanie nespĺňa podmienky povolenia, najmä limitné hodnoty emisií do ovzdušia a vôd, príslušný orgán vykoná činnosti, ktorými presadí splnenie týchto podmienok.

Článok 5

Dodávka a preberanie odpadov

1. Prevádzkovateľ spaľovane alebo zariadenia na spoluspaľovanie musí prijať všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, týkajúce sa dodávky a preberania odpadov, ktorými zabráni alebo v najväčšej možnej miere obmedzí záporné vplyvy na životné prostredie, najmä znečisťovanie ovzdušia, pôdy, povrchových a podzemných vôd, ako aj zápach a hluk a priame riziká pre zdravie ľudí. Tieto opatrenia musia spĺňať aspoň požiadavky stanovené v odsekoch 3 a 4.

2. Pred prevzatím odpadov do spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie určí prevádzkovateľ hmotnosť každej kategórie odpadov, ak je to možné, podľa Európskeho katalógu odpadov.

3. Pred prevzatím nebezpečných odpadov do spaľovacieho zariadenia alebo zariadenia pre kombinované spaľovanie musí mať prevádzkovateľ k dispozícii informácie o týchto odpadoch kvôli overeniu, okrem iného, zhody s požiadavkami povolenia stanovenými v článku 4 ods. 5 Musia to byť:

a) všetky administratívne informácie o procese tvorby odpadov obsiahnuté v dokumentoch uvedených v odseku 4 písm. a);

b) informácie o fyzikálnom a, pokiaľ je to možné, chemickom zložení odpadov a všetky ostatné informácie potrebné na vyhodnotenie vhodnosti odpadov pre určený spaľovací proces;

c) informácie o nebezpečných charakteristikách odpadov, o látkach, s ktorými sa nemôžu miešať a o bezpečnostných opatreniach, ktoré sa musia prijať pri manipulácii s odpadmi.

4. Pred prevzatím nebezpečných odpadov do spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie musí prevádzkovateľ vykonať aspoň tieto preberacie postupy:

a) kontrolu tých dokumentov, ktoré vyžaduje smernica 91/689/EHS a, ak je to možné, tých dokumentov, ktoré vyžaduje nariadenie Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva [23] a právne predpisy pre prepravu nebezpečných tovarov;

b) odber reprezentatívnych vzoriek, pokiaľ to nie je nevhodné, napr. z infekčných odpadov zo zdravotníckej a veterinárnej starostlivosti, ak je to možné, pred ich vyložením, kvôli overeniu zhody s informáciami uvedenými v odseku 3 vykonaním kontrol, a aby sa príslušným orgánom umožnilo zistiť povahu spracovaných odpadov. Tieto vzorky sa musia uchovať aspoň jeden mesiac po spálení.

5. Príslušné orgány môžu udeľovať výnimky z odsekov 2, 3 a 4 priemyselným zariadeniam a podnikom, v ktorých sa spaľujú alebo spoluspaľujú len ich vlastné odpady na mieste ich vzniku za predpokladu, že splnia požiadavky tejto smernice.

Článok 6

Prevádzkové podmienky

1. Spaľovacie zariadenia sa musia prevádzkovať tak, aby bola dosiahnutá úroveň spálenia, pri ktorej je celkové množstvo organického uhlíka (TOC) v troske a spodnom popole z pece nižší než 3 % alebo strata žíhaním je menšia než 5 % suchej hmotnosti materiálu. Ak je to potrebné, musia sa používať vhodné techniky predúpravy odpadov.

Spaľovne musia byť navrhnuté, vybavené, vybudované a prevádzkované takým spôsobom, aby teplota spalín, ktoré vznikajú v priebehu procesu, vzrástla po poslednom vtlačení spaľovacieho vzduchu kontrolovaným a homogénnym spôsobom, a to aj v najnepriaznivejších podmienkach, na 2 sekundy na 850 °C, merané v blízkosti vnútornej steny alebo na inom reprezentatívnom mieste spaľovacej komory, ktoré schváli príslušný orgán. Pri spaľovaní nebezpečných odpadov obsahujúcich viac než 1 % halogénovaných organických látok, vyjadrených vo forme obsahu chlóru, musí teplota najmenej na 2 sekundy vzrásť na 1100 °C.

Každá linka spaľovne musí byť vybavená aspoň jedným pomocným horákom. Tento horák sa musí automaticky zapnúť, keď teplota spalín po poslednom vtlačení spaľovacieho vzduchu klesne pod 850 °C alebo pod 1100 °C v závislosti od toho, o aké odpady ide. Musí sa využívať aj v priebehu operácií nábehu a odstavenia zariadenia, aby bolo zabezpečené, že sa po celý čas trvania týchto operácií a tiež dovtedy, kým sa v spaľovacej komore nachádzajú nespálené odpady, udržiava teplota 850 °C alebo 1100 °C v závislosti od toho, o aké odpady ide.

V priebehu nábehu alebo odstavenia, alebo keď teplota spalín klesne pod 850 °C alebo 1100 °C v závislosti od toho, o aké odpady ide, sa k pomocnému horáku nesmú privádzať palivá, ktoré môžu spôsobiť vyššie emisie než emisie vznikajúce pri spaľovaní plynového oleja definovaného v článku 1 ods. 1 smernice Rady 75/716/EHS, skvapalneného plynu alebo zemného plynu.

2. Zariadenia na spoluspaľovanie musia byť navrhnuté, vybavené, vybudované a prevádzkované takým spôsobom, aby teplota spalín, ktoré vznikajú v priebehu spoluspaľovania odpadov, vzrástla kontrolovaným a homogénnym spôsobom, a to aj v najnepriaznivejších podmienkach, na 2 sekundy na 850 °C. Pri spoluspaľovaní nebezpečných odpadov obsahujúcich viac než 1 % halogénovaných organických látok, vyjadrených vo forme obsahu chlóru, musí teplota vzrásť na 1100 °C.

3. Spaľovne a zariadenia na spoluspaľovanie musia byť vybavené a musia využívať automatický systém, ktorý zabráni prívodu odpadov:

a) počas ich nábehu, dovtedy, kým sa nedosiahne teplota 850 °C alebo 1100 °C v závislosti od toho, o aké odpady ide, alebo kým sa nedosiahne teplota stanovená podľa odseku 4;

b) vždy, keď sa nepodarí udržať teplotu 850 °C alebo 1100 °C v závislosti od toho, o aké odpady ide, alebo teplotu stanovenú podľa odseku 4;

c) vždy, keď nepretržité merania, ktoré vyžaduje táto smernica, ukazujú, že v dôsledku porúch alebo závad čistiacich zariadení je prekročená ktorákoľvek limitná hodnota emisií.

4. Príslušný orgán môže pre určité kategórie odpadov alebo pre určité tepelné procesy schváliť podmienky, ktoré sa líšia od podmienok stanovených v odseku 1 a, pokiaľ ide o teplotu, v odseku 3 a špecifikovaných v povolení za predpokladu, že sú splnené podmienky tejto smernice. Členské štáty môžu stanoviť pravidlá upravujúce toto schvaľovanie. Zmena v podmienkach prevádzky nesmie spôsobiť vznik väčšieho množstva zvyškov alebo zvyškov s vyšším obsahom organických znečisťujúcich látok v porovnaní s tými zvyškami, ktoré by sa mohli očakávať v podmienkach stanovených v odseku 1.

Príslušný orgán môže pre určité kategórie odpadov alebo pre určité tepelné procesy schváliť podmienky, ktoré sa líšia od podmienok stanovených v odseku 2, a pokiaľ ide o teplotu, v odseku 3 a špecifikovaných v povolení, za predpokladu, že sú splnené podmienky tejto smernice. Členské štáty môžu stanoviť pravidlá upravujúce toto schvaľovanie. Schválenie iných podmienok musí byť podmienené splnením aspoň ustanovení pre limitné hodnoty emisií pre celkové množstvo organického uhlíka a pre oxid uhoľnatý stanovené v prílohe V.

Schválenie iných podmienok v prípade spoluspaľovania vlastných odpadov z priemyslu celulózy a papiera na mieste ich vzniku v existujúcich kotloch na stromovú kôru musí byť podmienené splnením aspoň ustanovení pre limitné hodnoty emisií pre celkové množstvo organického uhlíka stanovené v prílohe V.

Členský štát je povinný oznamovať Komisii všetky prevádzkové podmienky určené podľa tohto odseku a výsledky vykonaného overovania ako súčasť informácií poskytovaných v súlade s požiadavkami na podávanie správ.

5. Spaľovne a zariadenia na spoluspaľovanie musia byť navrhnuté, vybavené, vybudované a prevádzkované spôsobom, ktorý zabráni tomu, aby emisie do ovzdušia spôsobovali významné znečistenie ovzdušia na úrovni zemského povrchu; najmä spaliny musia byť vypúšťané riadeným spôsobom a v súlade s príslušnými normami kvality ovzdušia v spoločenstve cez komín, ktorého výška sa vypočíta tak, aby bolo chránené ľudské zdravie a životné prostredie.

6. Všetko teplo vznikajúce v priebehu spaľovacieho alebo spoluspaľovacieho procesu sa musí v najväčšej možnej miere zužitkovať.

7. Infekčné odpady zo zdravotníckej a veterinárnej starostlivosti by sa mali vkladať priamo do pece bez toho, aby sa najprv miešali s inými kategóriami odpadov a bez priamej manipulácie.

8. Riadenie spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie musí zabezpečovať fyzická osoba, ktorá je spôsobilá riadiť zariadenie.

Článok 7

Limitné hodnoty emisií do ovzdušia

1. Spaľovne musia byť navrhnuté, vybavené, vybudované a prevádzkované takým spôsobom, aby sa neprekračovali limitné hodnoty emisií v spalinách stanovené v prílohe V.

2. Zariadenia na spoluspaľovanie musia byť navrhnuté, vybavené, vybudované a prevádzkované takým spôsobom, aby sa neprekračovali limitné hodnoty emisií v spalinách určené podľa prílohy II alebo stanovené v nej.

Ak v zariadení na spoluspaľovanie pochádza viac než 40 % vznikajúceho tepla z nebezpečných odpadov, platia limitné hodnoty emisií stanovené v prílohe V.

3. Výsledky meraní, ktoré sa vykonávajú kvôli overeniu zhody s limitnými hodnotami emisií, musia byť štandardizované vzhľadom na podmienky stanovené v článku 11.

4. V prípade spoluspaľovania nespracovaných zmiešaných komunálnych odpadov sa limitné hodnoty emisií určia podľa prílohy V a príloha II neplatí.

5. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia zmluvy, môžu členské štáty stanoviť limitné hodnoty emisií polycyklických aromatických uhľovodíkov alebo iných znečisťujúcich látok.

Článok 8

Výpuste vôd z čistenia spalín

1. Odpadové vody z čistenia spalín vypúšťané zo spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie podliehajú povoleniu, ktoré vydávajú príslušné orgány.

2. Výpuste odpadových vôd, vznikajúcich pri čistení spalín, do vodného prostredia musia byť v najväčšej možnej miere obmedzené aspoň v súlade s limitnými hodnotami emisií stanovenými v prílohe IV.

3. Odpadové vody vznikajúce pri čistení spalín sa môžu podľa osobitného ustanovenia v povolení vypúšťať do vodného prostredia po samostatnom vyčistení s podmienkou, že:

a) sú splnené požiadavky vo forme limitných hodnôt emisií stanovené v právnych predpisoch spoločenstva, vo vnútroštátnych a miestnych právnych predpisoch;

b) hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok uvedené v prílohe IV neprekračujú limitné hodnoty emisií, ktoré sú v nej stanovené.

4. Limitné hodnoty emisií platia v mieste, kde sa odpadové vody vznikajúce pri čistení spalín a obsahujúce znečisťujúce látky uvedené v prílohe IV vypúšťajú zo spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie.

V prípade, keď sa odpadové vody vznikajúce pri čistení spalín čistia v areáli spoločne s inými zdrojmi odpadových vôd, musí prevádzkovateľ vykonávať tie merania, ktoré sú uvedené v článku 11:

a) v prúde odpadových vôd z čistiacich procesov spalín pred jeho vstupom do spoločného zariadenia na čistenie odpadových vôd;

b) v prúde alebo prúdoch ostatných odpadových vôd pred jeho alebo ich vstupom do spoločného zariadenia na čistenie odpadových vôd;

c) v mieste konečnej výpuste odpadových vôd zo spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie po ich vyčistení.

Prevádzkovateľ musí vykonávať príslušné výpočty hmotnostných bilancií a určovať hodnoty tých emisií v konečných výpustiach odpadových vôd, ktoré je možné prisúdiť odpadovým vodám vznikajúcim pri čistení spalín a kontrolovať tak dodržiavanie limitných hodnôt emisií stanovených v prílohe IV pre prúd odpadových vôd z čistiaceho procesu spalín.

Odpadové vody sa za žiadnych okolností nesmú riediť kvôli dodržaniu limitných hodnôt emisií stanovených v prílohe IV.

5. Keď sa odpadové vody z čistenia spalín obsahujúce znečisťujúce látky uvedené v prílohe IV čistia mimo spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie v čističke odpadových vôd určenej iba na čistenie tohto druhu odpadových vôd, limitné hodnoty emisií z prílohy IV sa musia uplatňovať v mieste, kde odpadové vody vytekajú z čističky odpadových vôd. Ak táto čistička, umiestnená mimo areálu, nie je určená iba na čistenie odpadových vôd zo spaľovania, musí prevádzkovateľ vykonávať výpočty hmotnostných bilancií stanovených v odsekoch 4 písm. a), b) a c) a určovať hodnoty tých emisií v konečných výpustiach odpadových vôd, ktoré je možné prisúdiť odpadovým vodám vznikajúcim pri čistení spalín a kontrolovať tak dodržiavanie limitných hodnôt emisií stanovených v prílohe IV pre prúd odpadových vôd z čistiaceho procesu spalín.

Odpadové vody sa za žiadnych okolností nesmú riediť kvôli dodržaniu limitných hodnôt emisií stanovených v prílohe IV.

6. V povolení musia byť:

a) v súlade s odsekom 2 stanovené limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok uvedených v prílohe IV tak, aby boli splnené požiadavky uvedené v odseku 3 písm. a);

b) stanovené ukazovatele odpadových vôd, ktoré sa kontrolujú v priebehu prevádzky, aspoň pH, teplota a prietok.

7. Areály spaľovní alebo zariadení na spoluspaľovanie vrátane súvisiacich priestorov pre skladovanie odpadov musia byť navrhnuté takým spôsobom, aby sa zabránilo nepovolenému a náhodnému úniku akýchkoľvek znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd v súlade s ustanoveniami uvedenými v príslušných právnych predpisoch spoločenstva. Okrem toho musí byť zabezpečená skladovacia kapacita pre kontaminovanú dažďovú vodu odtekajúcu z areálu spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie alebo pre kontaminovanú vodu vznikajúcu pri rozliatí alebo pri hasení požiarov.

Táto skladovacia kapacita musí byť primerane veľká na to, aby bolo zabezpečené, že tieto vody bude možné v prípade potreby pred vypustením testovať a čistiť.

8. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia zmluvy, môžu členské štáty stanoviť limitné hodnoty emisií polycyklických aromatických uhľovodíkov alebo iných znečisťujúcich látok.

Článok 9

Zvyšky

Množstvo a škodlivosť zvyškov vznikajúcich pri prevádzke spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie sa musí minimalizovať. Zvyšky sa musia podľa možnosti recyklovať priamo v spaľovni alebo mimo nej v súlade s príslušnými právnymi predpismi spoločenstva.

Preprava a dočasné skladovanie suchých zvyškov vo forme prachu ako je kotlový prach a suchých zvyškov zo spracovania spalín sa musí vykonávať takým spôsobom, ktorý zabráni rozptylu do okolitého prostredia, napr. v uzavretých nádobách.

Predtým, než sa určia spôsoby zneškodnenia alebo recyklácie zvyškov zo spaľovní alebo zariadení na spoluspaľovanie, sa musia vykonať vhodné skúšky, ktorými sa zistia fyzikálne a chemické charakteristiky a potenciál znečistenia rôznych zvyškov zo spaľovania. Analýza by sa mala týkať celkovej rozpustnej časti a rozpustnej časti ťažkých kovov.

Článok 10

Kontrola a monitorovanie

1. Musia sa inštalovať meracie zariadenia a používať techniky na monitorovanie ukazovateľov, podmienok a hmotnostných koncentrácií súvisiacich so spaľovacím a spoluspaľovacím procesom.

2. Požiadavky na meranie musia byť stanovené v povolení alebo v podmienkach pripojených k povoleniu, ktoré vydá príslušný orgán.

3. Vhodnosť inštalácie a činnosť automatického zariadenia pre monitorovanie emisií do ovzdušia a vôd sa musí kontrolovať a musia sa vykonávať ročné kontrolné skúšky. Najmenej každé tri roky sa musí urobiť kalibrácia prostredníctvom paralelných meraní a pomocou referenčných metód.

4. Polohu miest odberu vzoriek alebo meracích miest musí určiť príslušný orgán.

5. Musia sa vykonávať periodické merania emisií do ovzdušia a vôd v súlade s prílohou III, body 1 a 2.

Článok 11

Požiadavky na meranie

1. Členské štáty musia zabezpečovať plnenie požiadaviek odsekov 2 až 12 a 17, pokiaľ ide o ovzdušie a odsekov 9 a 14 až 17, pokiaľ ide o vody, a to buď stanovením v podmienkach povolenia alebo na základe všeobecných záväzných pravidiel.

2. V spaľovni alebo zariadení na spoluspaľovanie sa v súlade s prílohou III musia vykonávať tieto merania látok znečisťujúcich ovzdušie:

a) nepretržité merania týchto látok: NOx za predpokladu, že sú stanovené limitné hodnoty emisií, ďalej oxid uhoľnatý, celkové množstvo prachu, celkové množstvo organického uhlíka, chlorovodík, fluorovodík, oxid siričitý;

b) nepretržité merania týchto prevádzkových ukazovateľov procesu: teplota v blízkosti vnútornej steny alebo na inom reprezentatívnom mieste spaľovacej komory, ktoré schválil príslušný orgán, koncentrácia kyslíka, tlak, teplota a obsah vodných pár v spalinách;

c) najmenej dve merania ťažkých kovov, dioxínov a furánov za rok; počas prvých 12 mesiacov prevádzky sa však musí vykonať vždy aspoň jedno meranie za tri mesiace. V prípadoch, keď členské štáty stanovili limitné hodnoty emisií polycyklických aromatických uhľovodíkov alebo iných znečisťujúcich látok, môžu určiť periódy merania.

3. Doba prestoja spalín, ako aj minimálna teplota a obsah kyslíka v spalinách sa musia overovať vhodným spôsobom aspoň raz pri uvedení spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie do prevádzky a aspoň raz v najnepriaznivejších predpokladaných prevádzkových podmienkach.

4. Nepretržité meranie množstva fluorovodíka je možné vynechať, ak sa používajú také stupne čistenia týkajúce sa chlorovodíka, ktoré zabezpečujú, že sa neprekračuje limitná hodnota emisiií pre chlorovodík. V tomto prípade sa musia vykonávať periodické merania emisií fluorovodíka tak, ako je stanovené v odseku 2 písm. c).

5. Nepretržité meranie obsahu vodných pár nie je potrebné, ak sa odobrané vzorky spalín ešte pred analýzou emisií sušia.

6. V povolení, ktoré vydáva príslušný orgán, môžu byť namiesto nepretržitých meraní schválené periodické merania množstva chlorovodíka, fluorovodíka a oxidu siričitého v spaľovniach alebo zariadeniach na spoluspaľovanie stanovené v odseku 2 písm. c), ak prevádzkovateľ môže dokázať, že množstvá emisií týchto znečisťujúcich látok nemôžu byť za žiadnych okolností vyššie než predpísané limitné hodnoty emisií.

7. V povolení, ktoré vydáva príslušný orgán, môže byť schválené zníženie frekvencie periodických meraní ťažkých kovov z dvakrát za rok na raz za dva roky a periodických meraní furánov a dioxínov z dvakrát za rok na raz za rok za predpokladu, že množstvá emisií vznikajúcich pri spaľovaní a spoluspaľovaní sú menšie než 50 % limitných hodnôt emisií určených podľa prílohy II (pre ťažké kovy) alebo prílohy V (pre furány a dioxíny) a za predpokladu, že kritériá pre požiadavky, ktoré sa majú plniť, existujú a sú vypracované v súlade s postupom stanoveným v článku 17. Tieto kritériá musia byť založené aspoň na ustanoveniach druhého odseku, písm. a) a d).

Do 1. januára 2005 môže byť zníženie frekvencie schválené i v prípade, že tieto kritériá neexistujú, za predpokladu, že:

a) odpad, ktorý sa má spaľovať alebo spoluspaľovať, pozostáva len z určitých triedených spáliteľných častí odpadu, ktorý nie je nebezpečný, pričom tieto časti sú nevhodné pre recykláciu a vykazujú určité charakteristiky, a ktorý sa ďalej špecifikuje na základe hodnotenia uvedeného v písm. d);

b) pre tieto odpady existujú vnútroštátne kritériá kvality, ktoré boli hlásené Komisii;

c) spoluspaľovanie a spaľovanie týchto odpadov je v súlade s príslušnými plánmi odpadového hospodárstva uvedenými v článku 7 smernice 75/442/EHS;

d) prevádzkovateľ môže príslušnému orgánu dokázať, že množstvá emisií sú za každých okolností významne nižšie než limitné hodnoty emisií stanovené v prílohe II pre ťažké kovy a v prílohe V pre dioxíny a furány; toto hodnotenie musí byť založené na informáciách o kvalite príslušných odpadov a na meraniach emisií uvedených znečisťujúcich látok;

e) v povolení sú stanovené kritériá kvality a nová perióda periodických meraní; a

f) všetky rozhodnutia o frekvencii meraní uvedené v tomto odseku doplnené o informácie o množstve a kvalite príslušných odpadov sa musia každoročne oznamovať Komisii.

8. Výsledky meraní vykonávaných kvôli overovaniu zhody s limitnými hodnotami emisií musia byť normalizované vzhľadom na tieto podmienky a na obsah kyslíka podľa vzorca uvedeného v prílohe VI:

a) Teplota 273 K, tlak 101,3 kPa, 11 % kyslíka, suchý plyn, v spalinách zo spaľovní;

b) Teplota 273 K, tlak 101,3 kPa, 3 % kyslíka, suchý plyn, v spalinách zo spaľovania odpadového oleja definovaného v smernici 75/439/EHS;

c) keď sa odpady spaľujú alebo spoluspaľujú v atmosfére s obohateným kyslíkom, výsledky meraní sa môžu normalizovať vzhľadom na hodnotu obsahu kyslíka stanovenú príslušným orgánom, ktorá vyjadruje zvláštne okolnosti tohto jednotlivého prípadu;

d) v prípade spoluspaľovania sa výsledky merania musia normalizovať vzhľadom na celkový obsah kyslíka vypočítaného v prílohe II.

Keď sa množstvo emisií znečisťujúcich látok znižuje spracovávaním spalín v spaľovni alebo zariadení na spoluspaľovanie, v ktorom sa spracovávajú nebezpečné odpady, normalizácia vzhľadom na obsah kyslíka uvedený v prvom pododseku sa musí vykonávať, iba ak obsah kyslíka, meraný za rovnaký interval ako u príslušnej znečisťujúcej látky, prekračuje príslušný štandardný obsah kyslíka.

9. Všetky výsledky meraní sa musia vhodným spôsobom zaznamenávať, spracovávať a prezentovať a umožniť tak príslušným orgánom overovať plnenie povolených prevádzkových podmienok a limitných hodnôt emisií stanovených v tejto smernici v súlade s postupmi, o ktorých rozhodujú tieto orgány.

10. Limitné hodnoty emisií do ovzdušia sa považujú za plnené, ak:

a) - žiadna z denných priemerných hodnôt neprekračuje žiadnu z limitných hodnôt emisií stanovených v prílohe V a) alebo v prílohe II;

- 97 % denných priemerných hodnôt za rok neprekračuje limitnú hodnotu emisií stanovenú v prvej zarážke prílohy V e);

b) buď žiadna z polhodinových priemerných hodnôt neprekračuje žiadnu z limitných hodnôt emisií stanovených v prílohe V b), stĺpec A, alebo, kde je to vhodné, 97 % polhodinových priemerných hodnôt za rok neprekračuje limitnú hodnotu emisií stanovenú prílohe V b), stĺpec B;

c) žiadna z priemerných hodnôt za interval merania stanovených pre ťažké kovy, dioxíny a furány neprekračuje limitnú hodnotu emisií stanovenú v prílohe V c) a d) alebo v prílohe II;

d) sa plnia ustanovenia podľa druhej zarážky prílohy V e) alebo prílohy II.

11. Polhodinové a desaťminútové priemerné hodnoty sa určujú počas doby efektívnej prevádzky (okrem doby nábehu a odstavenia, kedy sa nespaľujú žiadne odpady) z meraných hodnôt po odčítaní hodnoty intervalu spoľahlivosti stanovenej v bode 3 prílohy III. Z týchto validovaných priemerných hodnôt sa určujú denné priemerné hodnoty.

Ak sa má získať platná denná priemerná hodnota, za žiadny deň sa nesmie vylúčiť viac než päť polhodinových priemerných hodnôt v dôsledku poruchy alebo údržby systému nepretržitého merania. Za rok sa nesmie vylúčiť viac než desať denných priemerných hodnôt v dôsledku poruchy alebo údržby systému nepretržitého merania.

12. Priemerné hodnoty za interval merania a priemerné hodnoty v prípade periodických meraní fluorovodíka, chlorovodíka a oxidu siričitého sa určujú v súlade s požiadavkami článku 10 ods. 2 a 4 a prílohy III.

13. Komisia, konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 17, rozhodne hneď, ako budú v spoločenstve k dispozícii vhodné meracie techniky, o termíne, počnúc ktorým sa musia vykonávať nepretržité merania limitných hodnôt emisií ťažkých kovov, dioxínov a furánov do ovzdušia v súlade s prílohou III.

14. V mieste, kde sa vypúšťajú odpadové vody, sa musia vykonávať tieto merania:

a) nepretržité merania ukazovateľov uvedených v článku 8 ods. 6 písm. b);

b) náhodné merania celkového množstva suspendovaných tuhých látok na mieste; členské štáty môžu alternatívne zabezpečovať merania reprezentatívnej vzorky úmernej prietoku počas 24 hodín;

c) aspoň mesačné merania reprezentatívnej vzorky úmernej prietoku výpustí znečisťujúcich látok, uvedených v článku 8 ods. 3 vzhľadom na položky 2 až 10 v prílohe IV, za 24 hodín;

d) aspoň každých šesť mesiacov merania dioxínov a furánov; počas prvých 12 mesiacov prevádzky sa však musí vykonať vždy aspoň jedno meranie za tri mesiace. V prípadoch, keď členské štáty stanovili limitné hodnoty emisií polycyklických aromatických uhľovodíkov alebo iných znečisťujúcich látok, môžu určiť periódy merania.

15. Monitorovanie hmotnosti znečisťujúcich látok v spracovávaných odpadoch vo vode sa musí vykonávať v súlade s právnymi predpismi spoločenstva a musí byť stanovené v povolení spolu s frekvenciou meraní.

16. Limitné hodnoty emisií pre vodu sa považujú za plnené, ak:

a) 95 % a 100 % nameraných hodnôt celkového množstva suspendovaných tuhých látok (znečisťujúca látka číslo 1) neprekračuje príslušné limitné hodnoty emisií stanovené v prílohe IV;

b) najviac jedno meranie obsahu ťažkých kovov (znečisťujúce látky číslo 2 až 10) za rok prekračuje limitné hodnoty emisií stanovené v prílohe IV; alebo, ak členský štát meria viac než 20 vzoriek za rok, najviac 5 % týchto vzoriek prekračuje limitné hodnoty emisií stanovené v prílohe IV;

c) merania dioxínov a furánov (znečisťujúca látka číslo 11) vykonávané dvakrát za rok neprekračujú limitnú hodnotu emisií stanovenú v prílohe IV.

17. Ak vykonané merania ukážu, že boli prekročené limitné hodnoty emisií do ovzdušia a vôd stanovené v tejto smernici, musia byť o tom bez zbytočného odkladu informované príslušné orgány.

Článok 12

Prístup k informáciám a účasť verejnosti

1. Bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 90/313/EHS [24] a smernica 96/61/ES, žiadosti o nové povolenia na spaľovne a zariadenia na spoluspaľovanie musia byť k dispozícii na jednom alebo viacerých miestach prístupných verejnosti, ako sú kancelárie miestneho orgánu, na vhodne dlhý čas, ktorý verejnosti umožní podávať k nim pripomienky predtým, než príslušný orgán dospeje k rozhodnutiu. Rozhodnutie, vrátane aspoň kópie povolenia a všetkých nasledujúcich aktualizácií, musí byť tiež dané verejnosti k dispozícii.

2. Pre spaľovne a zariadenia na spoluspaľovanie s menovitým výkonom dve a viac ton za hodinu a bez ohľadu na článok 15 ods. 2 smernice 96/61/ES musí byť ročná správa o prevádzke a monitorovaní zariadenia, ktorú poskytuje prevádzkovateľ príslušnému orgánu, daná k dispozícii verejnosti. Minimálnou požiadavkou je, že v tejto správe musí byť popísaný priebeh procesu a emisie do ovzdušia a vôd v porovnaní s emisnými normami v tejto smernici. Príslušný orgán musí zostaviť zoznam spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie s menovitým výkonom menej než dve tony za hodinu a dať ho k dispozícii verejnosti.

Článok 13

Abnormálne prevádzkové podmienky

1. Príslušný orgán musí v povolení uviesť maximálnu povolenú dobu všetkých technicky nevyhnutných odstávok, porúch alebo závad čistiacich alebo meracích zariadení, počas ktorých môžu koncentrácie regulovaných látok vo výpustiach do ovzdušia a vo vyčistených odpadových vodách prekročiť predpísané limitné hodnoty emisií.

2. V prípade poruchy musí prevádzkovateľ hneď, ako je to možné, obmedziť alebo ukončiť činnosti dovtedy, kým nebude možné obnoviť normálne činnosti.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 3 písm. c), pri prekročení limitných hodnôt emisií nesmie spaľovňa alebo zariadenie na spoluspaľovanie alebo spaľovacia linka za žiadnych okolností pokračovať v spaľovaní odpadov po dlhšiu dobu než štyri hodiny bez prerušenia; okrem toho musí byť kumulatívna doba trvania prevádzky v takýchto podmienkach kratšia než 60 hodín za rok. Dĺžka trvania 60 hodín platí pre tie linky celého zariadenia, ktoré sú pripojené k jednému čistiacemu zariadeniu spalín.

4. Celkový obsah prachu v emisiách zo spaľovne do ovzdušia nesmie za žiadnych okolností prekročiť 150 mg/m3, vyjadrený v polhodinovej priemernej hodnote; okrem toho nesmú byť prekročené limitné hodnoty emisií oxidu uhoľnatého a celkového množstva organického uhlíka. Musia sa plniť všetky ostatné podmienky uvedené v článku 6.

Článok 14

Klauzula o preskúmaní

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 96/61/ES, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2008 správu o skúsenostiach s uplatňovaním tejto smernice, najmä v prípade nových zariadení, o dosiahnutom technickom pokroku pri kontrole emisií a o skúsenostiach získaných pri nakladaní s odpadmi. Správa musí byť okrem toho vypracovaná na základe vývoja stavu technológie, skúseností s prevádzkou zariadení a environmentálnych požiadaviek. V správe bude aj osobitná kapitola o uplatňovaní prílohy II.1.1 a najmä o jej hospodárskej a technickej realizovateľnosti pre existujúce cementové pece ako je uvedené v poznámke pod čiarou k prílohe II.1.1. Správa musí byť podľa potreby doplnená o návrhy na revíziu príslušných ustanovení tejto smernice. Ak je to však potrebné, Komisia navrhne zmeniť alebo doplniť prílohu II.3 ešte pred predložením uvedenej správy, ak prichádzajú veľké prúdy odpadov do iných typov spaľovní než sú zariadenia, ktorými sa zaoberá príloha II.1 a II.2.

Článok 15

Podávanie správ

Správy o uplatňovaní tejto smernice sa vypracovávajú v súlade s postupom stanoveným v článku 5 smernice Rady 91/692/EHS. Prvá správa sa musí zaoberať najmenej prvým celým trojročným obdobím po 28. decembri 2002 a ďalšie musia byť v súlade s periódami uvedenými v článku 17 smernice 94/67/ES a v článku 16 ods. 3 smernice 96/61/ES. Za týmto účelom Komisia vypracuje v dostatočnom predstihu vhodný dotazník.

Článok 16

Prispôsobenie smernice v budúcnosti

Komisia bude v súlade s postupom stanoveným v článku 17 ods. 2 meniť a dopĺňať články 10, 11 a 13 a prílohy I a III a prispôsobovať ich technickému pokroku alebo novým zisteniam týkajúcim sa prínosov znižovania množstva emisií pre zdravie.

Článok 17

Regulačný výbor

1. Komisii pomáha regulačný výbor.

2. V prípade odkazov na tento odsek platia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Doba uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 18

Zrušovacie ustanovenia

Počnúc 28. decembrom 2005 sa ruší:

a) článok 8 ods. 1 a príloha smernice 75/439/EHS;

b) smernica 89/369/EHS;

c) smernica 89/429/EHS;

d) smernica 94/67/ES.

Článok 19

Sankcie

Členské štáty určia sankcie za porušovanie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice. Takýmto spôsobom stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do 28. decembra 2002 a bez zbytočného odkladu jej oznámia všetky následné zmeny a doplnky k týmto ustanoveniam.

Článok 20

Prechodné ustanovenia

1. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné prechodné ustanovenia stanovené v prílohách tejto smernice, ustanovenia tejto smernice platia pre existujúce zariadenia od 28. decembra 2005.

2. Pre nové zariadenia, t. j. zariadenia, ktoré nespadajú pod definíciu "existujúcej spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie", uvedené v článku 3 ods. 6 alebo v odseku 3 tohto článku, platí namiesto smerníc, uvedených v článku 18, táto smernica od 28. decembra 2002.

3. Stacionárne alebo mobilné zariadenia, ktorých účelom je výroba energie alebo materiálnych výrobkov, a ktoré sú v prevádzke a v prípade potreby majú povolenie v súlade s existujúcimi právnymi predpismi spoločenstva, a ktoré najneskôr od 28. decembra 2004 začnú so spoluspaľovaním odpadov, sa považujú za existujúce zariadenia so spoluspaľovaním.

Článok 21

Vykonávacie ustanovenia

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 28. decembra 2002. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii text ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 22

Účinnosť

Táto smernica nadobudne účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 23

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 4. decembra 2000

Za Európsky parlament

predseda

N. Fontaine

Za Radu

predseda

F. Védrine

[1] Ú. v. ES C 13, 17.1.1998, s. 6 aÚ. v. ES C 372, 2.12.1998, s. 11.

[2] Ú. v. ES C 116, 28.4.1999, s. 40.

[3] Ú. v. ES C 198, 14.7.1999, s. 37.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. apríla 1999 (Ú. v. ES C 219, 30.7.1999, s. 249), spoločné stanovisko Rady z 25. novembra 1999 (Ú. v. ES C 25, 28.1.2000, s. 17) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. marca 2000 (ešte nebolo uverejnené v Úradnom vestníku). Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. novembra 2000 a rozhodnutie Rady z 20. novembra 2000.

[5] Ú. v. ES C 138, 17.5.1993, s. 1 aÚ. v. ES L 275, 10.10.1998, s. 1.

[6] Ú. v. ES C 76, 11.3.1997, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26.

[8] Ú. v. ES L 163, 14.6.1989, s. 32. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[9] Ú. v. ES L 203, 15.7.1989, s. 50. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[10] Ú. v. ES L 163, 29.6.1999, s. 41.

[11] Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 34.

[12] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 350/96/ES (Ú. v. ES L 135, 6.6.1996, s. 32).

[13] Smernica Rady 90/667/EHS zo 7. novembra 1990, ktorou sa ustanovujú veterinárne pravidlá pre likvidáciu a spracovanie živočíšneho odpadu, pre jeho uvádzanie na trh a na ochranu pred patogénmi v krmivách živočíšneho pôvodu alebo rybieho pôvodu a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/425/EHS (Ú. v. ES L 363, 27.12.1990, s. 51). Smernica bola naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[14] Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40). Smernica bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 98/15/ES (Ú. v. ES L 67, 7.3.1998, s. 29).

[15] Smernica Rady 96/62/ES z 27. septembra 1996 o hodnotení a riadení kvality okolitého ovzdušia (Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, s. 55).

[16] Smernica Rady 74/464/EHS zo 4. mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia spoločenstva (Ú. v. ES L 129, 18.5.1976, s. 23). Smernica bola naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[17] Smernica 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o pozemnej skládke odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

[18] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[19] Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20. Smernica bola zmenená a doplnená smernicou 94/31/ES (Ú. v. ES L 168, 2.7.1994, s. 28).

[20] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 23. Smernica bola zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[21] Smernica Rady 93/12/EHS z 23 marca 1993 vzťahujúca sa na obsah síry v určitých kvapalných palivách (Ú. v. ES L 74, 27.3.1993, s. 81). Smernica bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 1999/32/ES (Ú. v. ES L 121, 11.5.1999, s. 13).

[22] Rozhodnutie Komisie 94/3/ES z 20. decembra 1993, ktorým sa vytvára zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch (Ú. v. ES L 5, 7.1.1994, s. 15).

[23] Ú. v. ES L 30, 6.2.1993, s. 1. Nariadenie bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2408/98 (Ú. v. ES L 298, 7.11.1998, s. 19).

[24] Smernica Rady 90/313/EHS zo 7. júna 1990 o slobode prístupu k informáciám o životnom prostredí (Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 56). Smernica bola naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Faktory ekvivalencie pre dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány

Pri určovaní celkovej koncentrácie (TE) dioxínov a furánov sa musia hmotnostné koncentrácie týchto dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov pred sčítaním vynásobiť týmito faktormi ekvivalencie:

| | Faktor toxickej ekvivalencie |

2,3,7,8 | — Tetrachlórdibenzodioxín (TCDD) | 1 |

1,2,3,7,8 | — Pentachlórdibenzodioxín (PeCDD) | 0,5 |

1,2,3,4,7,8 | — Hexachlórdibenzodioxín (HxCDD) | 0,1 |

1,2,3,6,7,8 | — Hexachlórdibenzodioxín (HxCDD) | 0,1 |

1,2,3,7,8,9 | — Hexachlórdibenzodioxín (HxCDD) | 0,1 |

1,2,3,4,6,7,8 | — Heptachlórdibenzodioxín (HpCDD) | 0,01 |

— Oktachlórdibenzodioxín (OCDD) | 0,001 |

2,3,7,8 | — Tetrachlórdibenzofurán (TCDF) | 0,1 |

2,3,4,7,8 | — Pentachlórdibenzofurán (PeCDF) | 0,5 |

1,2,3,7,8 | — Pentachlórdibenzofurán (PeCDF) | 0,05 |

1,2,3,4,7,8 | — Hexachlórdibenzofurán (HxCDF) | 0,1 |

1,2,3,6,7,8 | — Hexachlórdibenzofurán (HxCDF) | 0,1 |

1,2,3,7,8,9 | — Hexachlórdibenzofurán (HxCDF) | 0,1 |

2,3,4,6,7,8 | — Hexachlórdibenzofurán (HxCDF) | 0,1 |

1,2,3,4,6,7,8 | — Heptachlórdibenzofurán (HpCDF) | 0,01 |

1,2,3,4,7,8,9 | — Heptachlórdibenzofurán (HpCDF) | 0,01 |

— Oktachlórdibenzofurán (OCDF) | 0,001 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

URČENIE LIMITNÝCH HODNÔT EMISIÍ DO OVZDUŠIA PRE KOMBINOVANÉ SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV

Keď v tabuľke v tejto prílohe nie je stanovená špecifická celková limitná hodnota "C", použije sa tento vzorec (pravidlo miešania):

Limitná hodnota emisií pre každú jednotlivú znečisťujúcu látku a oxid uhoľnatý v spalinách, ktoré vznikajú pri spoluspaľovaní odpadu, sa musí vypočítať zo vzorce:

+++++ TIFF +++++

Vodpad :

objem spalín vznikajúcich pri spaľovaní odpadov určený iba z odpadov s najnižšou výhrevnosťou uvedených v povolení a normalizovaný vzhľadom na podmienky dané v tejto smernici.

Ak výsledné množstvo tepla uvoľneného pri spaľovaní nebezpečných odpadov dosahuje menej než 10 % celkového množstva tepla uvoľneného v zariadení, musí sa Vodpad vypočítať z (teoretického) množstva odpadov, pri spaľovaní ktorých by sa uvoľnilo 10 % tepla pri konštantnom celkovom množstve tepla.

Codpad : limitné hodnoty emisií príslušných znečisťujúcich látok a oxidu uhoľnatého stanovené pre spaľovne v prílohe V.

Vproc : objem spalín vznikajúcich v zariadení v priebehu procesu spaľovania vrátane spaľovania tých povolených palív, ktoré sa za normálnych okolností používajú v zariadení (okrem odpadov) určený na základe obsahu kyslíka, na ktorý musia byť emisie normalizované spôsobom stanoveným v právnych predpisoch spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisoch. Ak neexistujú predpisy pre tento druh zariadenia, musí sa použiť skutočný obsah kyslíka v spalinách bez riedenia pridávaním vzduchu, ktorý je pre proces zbytočný. Normalizácia vzhľadom na iné podmienky je uvedená v tejto smernici.

Cproc : limitné hodnoty emisií pre určité priemyselné odvetvia stanovené v tabuľkách v tejto prílohe. Ak takáto tabuľka alebo takéto hodnoty neexistujú, sú to limitné hodnoty emisií príslušných znečisťujúcich látok a oxidu uhoľnatého v spalinách zo zariadení, ktoré vyhovujú vnútroštátnym zákonom, iným právnym predpisom a správnym opatreniam pre takéto zariadenia, ak spaľujú normálne povolené palivá (okrem odpadov). Ak tieto opatrenia neexistujú, použijú sa limitné hodnoty emisií stanovené v povolení. Ak tieto hodnoty nie sú stanovené ani v povolení, použijú sa skutočné hmotnostné koncentrácie.

C : celkové limitné hodnoty emisií a obsah kyslíka pre určité priemyselné odvetvia a určité znečisťujúce látky stanovené v tabuľkách v tejto prílohe. Ak takáto tabuľka alebo takéto hodnoty neexistujú, sú to limitné hodnoty emisií oxidu uhoľnatého a príslušných znečisťujúcich látok, ktorými sa nahrádzajú limitné hodnoty stanovené v špecifických prílohách tejto smernice. Celkový obsah kyslíka, ktorým sa nahradí obsah kyslíka pre normalizáciu, sa vypočíta na základe vyššie uvedeného obsahu, pričom sa rešpektujú parciálne objemy.

Členské štáty môžu vytvoriť pravidlá upravujúce výnimky stanovené v tejto prílohe.

II.1. Zvláštne ustanovenia pre cementové pece na spoluspaľovanie odpadov

Denné priemerné hodnoty (pre nepretržité merania), intervaly merania a ostatné požiadavky na meranie ako v článku 7. Všetky hodnoty sú v mg/m3 (dioxíny a furány v ng/m3). Polhodinové priemerné hodnoty sú potrebné iba kvôli výpočtom denných priemerných hodnôt.

Výsledky meraní vykonaných kvôli overeniu dodržiavania limitných hodnôt emisií sa normalizujú vzhľadom na tieto podmienky: teplota 273 K, tlak 101,3 kPa, obsah kyslíka 10 %, suché spaliny.

II.1.1 C – Celkové limitné hodnoty emisií

Znečisťujúca látka | C |

Celkové množstvo prachu | 30 |

Chlorovodík | 10 |

Fluorovodík | 1 |

NOx pre existujúce zariadenia | 800 |

NOx pre nové zariadenia | 500 [1] |

Cd + Tl | 0,05 |

Hg | 0,05 |

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 |

Dioxíny a furány | 0,1 |

Príslušné orgány môžu povoliť výnimky do 1. januára 2008 pre NOx pre cementové pece s mokrým procesom alebo cementové pece, v ktorých sa spaľuje menej než tri tony odpadov za hodinu za predpokladu, že v povolení nie je stanovená vyššia celková limitná hodnota emisií NOx než 1200 mg/m3.

Príslušný orgán môže povoliť výnimky do 1. januára 2008 pre celkové množstvo prachu pre cementové pece, v ktorých sa spaľuje menej než tri tony odpadov za hodinu za predpokladu, že v povolení nie je stanovená vyššia celková limitná hodnota emisií NOx než 50 mg/m3.

II.1.2 C – Celkové limitné hodnoty emisií pre oxid siričitý a celkové množstvo organického uhlíka (TOC)

Znečisťujúca látka | C |

SO2 | 50 |

TOC | 10 |

Príslušný orgán môže povoliť výnimky v prípadoch, kedy celkové množstvo organického uhlíka a oxid siričitý nevznikajú spaľovaním odpadov.

II.1.3 Limitná hodnota emisií oxidu uhoľnatého

Limitné hodnoty emisií oxidu uhoľnatého môže stanoviť príslušný orgán.

II.2. Zvláštne ustanovenia pre spaľovacie zariadenia so spoluspaľovaním odpadov

II.2.1 Denné priemerné hodnoty

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 88/60//EHS a v prípadoch, keď budú pre veľké spaľovne stanovené prísnejšie limitné hodnoty emisií podľa budúcich právnych predpisov spoločenstva, tieto prísnejšie limity nahradia u príslušných zariadení a znečisťujúcich látok tie limitné hodnoty emisií, ktoré sú stanovené v nasledujúcich tabuľkách (Cproc). V tomto prípade budú nasledujúce tabuľky bez zbytočného odkladu prispôsobené týmto prísnejším limitným hodnotám emisií v súlade s postupom stanoveným v článku 17.

Polhodinové priemerné hodnoty sú potrebné iba kvôli výpočtom denných priemerných hodnôt.

Cproc:

Cproc pre tuhé palivá je vyjadrená v mg/Nm3 (obsah kyslíka 6 %):

Znečisťujúce látky | < 50 MWt | 50 – 100 MWt | 100 – 300 MWt | > 300 MWt |

Oxid siričitý

Všeobecný prípad | | 850 | 850 – 200 (lineárny pokles pri raste výkonu od 100 do 300 MWt) | 200 |

Domáce palivá | | alebo miera odsírenia ≥ 90 % | alebo miera odsírenia ≥ 92 % | alebo miera odsírenia ≥ 95 % |

NOx | | 400 | 300 | 200 |

Prach | 50 | 50 | 30 | 30 |

Do 1. januára 2007 a bez toho, aby boli dotknuté príslušné právne predpisy spoločenstva, neplatí limitná hodnota emisie NOx pre zariadenia zabezpečujúce iba spoluspaľovanie nebezpečných odpadov.

Príslušné orgány môžu povoliť výnimky do 1. januára 2008 pre NOx a oxid siričitý pre existujúce zariadenia so spoluspaľovaním a s výkonom od 100 do 300 MWt využívajúce technológiu fluidného spaľovania a spaľujúce tuhé palivá za predpokladu, že v povolení je stanovená hodnota Cproc maximálne 350 mg/Nm3 pre NOxa maximálne 850 – 400 mg/Nm3 pre oxid siričitý (lineárny pokles pri raste výkonu od 100 do 300 MWt).

Cproc pre biomasu je vyjadrená v mg/Nm3 (obsah kyslíka 6 %):

"Biomasa" znamená: produkty pozostávajúce z ktorejkoľvek celej alebo z časti rastlinnej hmoty z poľnohospodárstva alebo lesníctva, ktoré je možné využiť s cieľom zužitkovania ich energetického obsahu, ako aj odpady uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) bod i) až v).

Znečisťujúce látky | < 50 MWt | 50 – 100 MWt | 100 – 300 MWt | > 300 MWt |

Oxid siričitý | | 200 | 200 | 200 |

NOx | | 350 | 300 | 300 |

Prach | 50 | 50 | 30 | 30 |

Príslušné orgány môžu povoliť výnimky do 1. januára 2008 pre NOx pre existujúce zariadenia so spoluspaľovaním a s výkonom od 100 do 300 MWt využívajúce technológiu fluidného spaľovania a spaľujúce biomasu za predpokladu, že v povolení je stanovená hodnota Cproc maximálne 350 mg/Nm3.

Cproc pre kvapalné palivá je vyjadrená v mg/Nm3 (obsah kyslíka 3 %):

Znečisťujúce látky | < 50 MWt | 50 – 100 MWt | 100 – 300 MWt | > 300 MWt |

Oxid siričitý | | 850 | 850 – 200 (lineárny pokles pri raste výkonu od 100 do 300 MWt) | 200 |

NOx | | 400 | 300 | 200 |

Prach | 50 | 50 | 30 | 30 |

II.2.2. C – Celkové limitné hodnoty emisií

C je vyjadrená v mg/Nm3 (obsah kyslíka 6 %). Všetky priemerné hodnoty sú namerané počas intervalu merania s dĺžkou minimálne 30 minút a maximálne 8 hodín:

Znečisťujúca látka | C |

Cd + Tl | 0,05 |

Hg | 0,05 |

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 |

C je vyjadrená v ng/Nm3 (obsah kyslíka 6 %). Všetky priemerné hodnoty sú namerané počas intervalu merania s dĺžkou trvania minimálne 6 hodín a maximálne 8 hodín:

Znečisťujúca látka | C |

Dioxíny a furány | 0,1 |

II.3. Zvláštne ustanovenia pre priemyselné odvetvia nezahrnuté do II.1 a II.2 a pre spoluspaľovanie odpadov

II.3.1 C – Celkové limitné hodnoty emisií:

C je vyjadrená v ng/Nm3. Všetky priemerné hodnoty sú namerané počas intervalu merania s dĺžkou trvania minimálne 6 hodín a maximálne 8 hodín:

Znečisťujúca látka | C |

Dioxíny a furány | 0,1 |

C je vyjadrená v ng/m3. Všetky priemerné hodnoty sú namerané počas intervalu merania s dĺžkou trvania minimálne 30 minút a maximálne 8 hodín:

Znečisťujúca látka | C |

Cd + Tl | 0,05 |

Hg | 0,05 |

[1] Pre uplatňovanie limitných hodnôt emisií NOx sa cementové pece, ktoré sú v prevádzke a majú povolenie v súlade s existujúcimi právnymi predpismi spoločenstva, a ktoré začnú s kombinovaným spaľovaním odpadov po termíne uvedenom v článku 20 (3), nepovažujú za nové zariadenia.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Meracie techniky

1. Merania pre určenie koncentrácií látok znečisťujúcich ovzdušie a vody sa musia vykonávať reprezentatívne.

2. Odber vzoriek a analýza všetkých znečisťujúcich látok vrátane dioxínov a furánov, ako aj referenčné metódy kalibrácie automatizovaných meracích systémov, sa musia vykonávať podľa noriem CEN. Ak normy CEN neexistujú, platia normy ISO, vnútroštátne alebo medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality.

3. Na úrovni dennej limitnej hodnoty emisií nesmú hodnoty, ktoré sa nachádzajú v rámci intervalov spoľahlivosti výsledku jedného merania 95 %, prekročiť tieto percentá limitných hodnôt emisií:

Oxid uhoľnatý: | 10 % |

Oxid siričitý: | 20 % |

Oxid dusičitý: | 20 % |

Celkové množstvo prachu: | 30 % |

Celkové množstvo organického uhlíka: | 30 % |

Chlorovodík: | 40 % |

Fluorovodík: | 40 %. |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Limitné hodnoty emisií pre výpuste odpadových vôd vznikajúcich pri čistení spalín

Znečisťujúca látka | Limitné hodnoty emisií vyjadrené v hmotnostných koncentráciách pre nefiltrované vzorky |

| |

1. Celkové množstvo suspendovaných tuhých látok definovaných v smernici 91/271/EHS | 95 %30 mg/l | 100 %45 mg/l |

2. Ortuť a jej zlúčeniny, vyjadrené ako ortuť (Hg) | 0,03 mg/l |

3. Kadmium a jeho zlúčeniny, vyjadrené ako kadmium (Cd) | 0,05 mg/l |

4. Tálium a jeho zlúčeniny, vyjadrené ako tálium (Tl) | 0,05 mg/l |

5. Arzén a jeho zlúčeniny, vyjadrené ako arzén (As) | 0,15 mg/l |

6. Olovo a jeho zlúčeniny, vyjadrené ako olovo (Pb) | 0,2 mg/l |

7. Chróm a jeho zlúčeniny, vyjadrené ako chróm (Cr) | 0,5 mg/l |

8. Meď a jej zlúčeniny, vyjadrené ako meď (Cu) | 0,5 mg/l |

9. Nikel a jeho zlúčeniny, vyjadrené ako nikel (Ni) | 0,5 mg/l |

10. Zinok a jeho zlúčeniny, vyjadrené ako zinok (Zn) | 1,5 g/l |

11.Dioxíny a furány definované ako súčet jednotlivých dioxínov a furánov vyhodnotený v súlade s prílohou I | 0,3 mg/l |

Príslušný orgán môže povoliť výnimky do 1. januára 2008 pre celkové množstvo suspendovaných tuhých látok a pre existujúce spaľovne za predpokladu, že v povolení je stanovené, že 80 % nameraných hodnôt nesmie prekročiť 30 mg/l a žiadna z nich nesmie neprekročiť 45 mg/l.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

LIMITNÉ HODNOTY EMISIÍ DO OVZDUŠIA

a) Denné priemerné hodnoty

Celkové množstvo prachu | 10 mg/m3 |

Plynné organické látky a výpary organických látok vyjadrené ako celkový obsah organického uhlíka | 10 mg/m3 |

Chlorovodík (HCL) | 10 mg/m3 |

Fluorovodík (HF) | 1 mg/m3 |

Oxid siričitý (SO2) | 50 mg/m3 |

Oxid dusný (NO) a oxid dusičitý (NO2) vyjadrený ako oxid dusičitý pre existujúce spaľovne s menovitým výkonom vyšším než 6 ton za hodinu alebo pre nové spaľovne | 200 mg/m3 [1] |

Oxid dusný (NO) a oxid dusičitý (NO2) vyjadrený ako oxid dusičitý pre existujúce spaľovacie zariadenia s menovitým výkonom 6 ton za hodinu alebo nižším | 400 mg/m3 [1] |

Príslušný orgán môže povoliť výnimky pre NOx a pre existujúce spaľovacie zariadenia:

- s menovitým výkonom 6 ton za hodinu za predpokladu, že v povolení je stanovené, že denné priemerné hodnoty nesmú prekročiť 500 mg/m3, a to do 1. januára 2008,

- s menovitým výkonom > 6 ton za hodinu, ale rovným alebo menším než 16 ton za hodinu za predpokladu, že v povolení je stanovené, že denné priemerné hodnoty nesmú prekročiť 400 mg/m3, a to do 1. januára 2010,

- s menovitým výkonom > 16 ton za hodinu, ale < 25 ton za hodinu, a ktoré nevypúšťajú odpadové vody za predpokladu, že v povolení je stanovené, že denné priemerné hodnoty nesmú prekročiť 400 mg/m3, a to do 1. januára 2008.

Príslušné orgány môžu povoliť výnimky do 1. januára 2008 pre celkové množstvo prachu a pre existujúce spaľovne za predpokladu, že v povolení je stanovené, že denné priemerné hodnoty nesmú prekročiť 20 mg/m3.

b) Polhodinové priemerné hodnoty

| (100 %) A | (97 %) B |

Celkové množstvo prachu | 30 mg/m3 | 10 mg/m3 |

Plynné organické látky a výpary organických látok vyjadrené ako celkový obsah organického uhlíka | 20 mg/m3 | 10 mg/m3 |

Chlorovodík (HCL) | 60 mg/m3 | 10 mg/m3 |

Fluorovodík (HF) | 4 mg/m3 | 2 mg/m3 |

Oxid siričitý (SO2) | 200 mg/m3 | 50 mg/m3 |

Oxid dusný (NO) a oxid dusičitý (NO2) vyjadrený ako oxid dusičitý pre existujúce spaľovne s menovitým výkonom vyšším než 6 ton za hodinu alebo pre nové spaľovne | 400 mg/m3 [2] | 200 mg/m3 [2] |

Príslušný orgán môže povoliť výnimky do 1. januára 2008 pre NOx a pre existujúce spaľovne s menovitým výkonom od 6 do 16 ton za hodinu za predpokladu, že polhodinová priemerná hodnota neprekročí 600 mg/m3 pre stĺpec A alebo 400 mg/m3 pre stĺpec B.

c) Všetky priemerné hodnoty za interval merania s dĺžkou minimálne 30 minút a maximálne 8 hodín

Kadmium a jeho zlúčeniny, vyjadrené ako kadmium (Cd) | celkove 0,05 mg/m3 | celkove 0,1 mg/m3 [3] |

Tálium a jeho zlúčeniny, vyjadrené ako tálium (Tl) |

Ortuť a jej zlúčeniny, vyjadrené ako ortuť (Hg) | 0,05 mg/m3 | 0,1 mg/m3 [3] |

Antimón a jeho zlúčeniny, vyjadrené ako antimón (Sb) | celkove 0,5 mg/m3 | celkove 1 mg/m3 [3] |

Arzén a jeho zlúčeniny, vyjadrené ako arzén (As) |

Olovo a jeho zlúčeniny, vyjadrené ako olovo (Pb) |

Chróm a jeho zlúčeniny, vyjadrené ako chróm (Cr) |

Kobalt a jeho zlúčeniny, vyjadrené ako kobalt (Co) |

Meď a jej zlúčeniny, vyjadrené ako meď (Cu) |

Mangán a jeho zlúčeniny, vyjadrené ako mangán (Mn) |

Nikel a jeho zlúčeniny, vyjadrené ako nikel (Ni) |

Vanád a jeho zlúčeniny, vyjadrené ako vanád (V) |

Tieto priemerné hodnoty platia aj pre plynné alebo výparové formy príslušných emisií ťažkých kovov, ako aj ich zlúčenín.

d) Priemerné hodnoty sa musia merať počas intervalu merania s trvaním minimálne 6 hodín a maximálne 8 hodín. Limitná hodnota emisií platí pre celkovú koncentráciu dioxínov a furánov vypočítanú podľa koncepcie toxickej ekvivalencie v súlade s prílohou I.

Dioxíny a furány | 0,1 ng/m3 |

e) Nasledujúce limitné hodnoty emisií pre koncentrácie emisií oxidu uhoľnatého (CO) v spalinách (okrem fázy nábehu a odstavenia) nesmú byť prekročené:

- 50 miligramov/m3 spalín, hodnota sa určuje ako denná priemerná hodnota;

- 150 miligramov/m3 spalín pre najmenej 95 % všetkých meraní určených ako 10 minútové priemerné hodnoty alebo 100 mg/m3 spalín pre všetky merania určené ako polhodinové priemerné hodnoty a merané počas ľubovoľného intervalu 24 hodín.

Príslušný orgán môže povoliť výnimky pre spaľovacie zariadenia využívajúce technológiu fluidného spaľovania za predpokladu, že v povolení je stanovená limitná hodnota emisií oxidu uhoľnatého (CO) maximálne 100 mg/m3 ako hodinová priemerná hodnota.

f) Členské štáty môžu stanoviť pravidlá upravujúce výnimky povoľované v tejto prílohe.

[1] Do 1. januára 2007 a bez dopadu na príslušné právne predpisy (spoločenstva) neplatí limitná hodnota emisií (NOx) pre zariadenia spaľujúce iba nebezpečné odpady

[2] Do 1. januára 2007 a bez dopadu na príslušné právne predpisy spoločenstva neplatí limitná hodnota emisií (NOx) pre zariadenia spaľujúce iba nebezpečné odpady.

[3] Do 1. januára 2007 priemerné hodnoty pre existujúce zariadenia, ktorým bolo povolenie na prevádzku vydané pred 31. decembrom 1996, a ktoré spaľujú iba nebezpečné odpady.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

Vzorec pre výpočet emisnej koncentrácie pri štandardnom percente koncentrácie kyslíka

+++++ TIFF +++++

ES = vypočítaná emisná koncentrácia pri štandardnom percente koncentrácie kyslíka

EM = nameraná emisná koncentrácia

OS = štandardná koncentrácia kyslíka

OM = nameraná koncentrácia kyslíka

--------------------------------------------------