32000L0065Úradný vestník L 269 , 21/10/2000 S. 0044 - 0046


Smernica Rady 2000/65/ES

zo 17. októbra 2000

meniaca a doplňujúca smernicu č. 77/388/EHS, ktorá sa týka stanovenia osôb zodpovedných za platbu dane z pridanej hodnoty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) Súčasné pravidlá stanovené článkom 21 Šiestej smernice Rady č. 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ dane [4], čo sa týka určenia osôb zodpovedných za platbu dane, vytvára vážne problémy v podnikaní a najmä pre malých podnikateľov.

(2) Smernica Rady 76/308/EES z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri riešení nárokov spôsobených z operácií, ktoré tvoria časť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a poľnohospodárskych odvodov a colných poplatkov [5], smernica Rady č. 77/799/EHS z 19. decembra 1977, ktorá sa týka vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priameho zdaňovania [6] a nariadenie Rady (EHS) č. 218/92 z 27. januára 1992 o administratívnej spolupráci v oblasti nepriameho zdaňovania (DPH) [7] organizujú vzájomnú pomoc medzi členskými štátmi, čo sa týka správneho stanovenia DPH a jej výberu.

(3) Správa Komisie o druhej fáze projektu SLIM (jednoduchšia legislatíva pre vnútorný trh) odporúča štúdiu možností a rôznych spôsobov reformovania systému daňového zastúpenia stanoveného článkom 21 smernice č. 77/388/EHS.

(4) Jediná zmena, ktorá môže skutočne podstatne zjednodušiť spoločný systém DPH vo všeobecnosti a najmä určenie osôb zodpovedných za platbu dane už ďalej neumožňuje členským štátom vyžadovať vymenovanie daňového zástupcu.

(5) Preto vymenovania daňového zástupcu by v budúcnosti malo byť len možnosťou výberu pre neusadené zdaňované osoby.

(6) Podľa článku 22 smernice č. 77/388/EHS členské štáty môžu uložiť priamo neusadeným zdaňovaným osobám rovnaké povinnosti ako sú tie, ktoré platia pre usadené zdaňované osoby, vrátane tých, ktoré môžu byť stanovené podľa článku 22 ods. 8

(7) Kde neusadené zdaňované osoby sú občanmi krajín, s ktorými neexistuje žiaden právny základ, ktorý organizuje vzájomnú pomoc podobnú pomoci stanovenej v rámci spoločenstva, bude možné pre členské štáty pokračovať vo vyžadovaní od takých neetablovaných zdaňovaných osôb, aby určili daňového zástupcu, ktorý bude osobou zodpovednou za platbu dane namiesto nich alebo vymenovať zástupcu.

(8) Členské štáty budú ďalej úplne slobodné pri určovaní osoby zodpovednej za platbu dane z dovozu.

(9) Členské štáty môžu pokračovať v postupe, aby niekto iný ako osoba, ktorá zodpovedá za platbu dane, zodpovedal spoločne a solidárne za platbu dane.

(10) Článok 10 smernice č. 77/388/EHS by sa mal tiež vysvetliť s cieľom zabrániť určitým prípadom vyhýbania sa daniam v prípade trvalého zásobovania.

(11) Smernica č. 77/388/EHS sa preto v súlade s tým upraví,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica č. 77/388/EHS sa týmto takto mení a dopĺňa:

1. V prvom pododseku článku 10 ods. 2 za druhou vetou sa vkladá táto veta:"Členské štáty môžu v určitých prípadoch upraviť, že trvalé dodávky tovarov a poskytovanie služieb, ktoré sa uskutočnili tak, že prekročia časové obdobie, sa považujú za ukončené najmenej v intervale jedného roka."

2. V článku 28f ods. 1 (ktorý mení a dopĺňa článok 17 ods. 2, 3 a 4 rovnakej smernice), v článku 17 ods. 4 písm. a) sa názov "článok 21 ods. 1 písm. a)" nahrádza názvom "článok 21 ods. 1 písm. a) a c)".

3. V piatej zarážke článku 28c(E) "Ostatné výnimky" ods. 3 sa názov "tretí pododsek článku 21 ods. 1 písm. a)" nahrádza názvom "článok 21 ods. 1 písm. c)".

4. V článku 28g, (ktorý nahrádza článok 21 rovnakej smernice) článok 21 sa nahrádza takto:

"Článok 21

Osoby zodpovedné za platbu dane

1. Podľa vnútorného systému, nasledovné osoby zodpovedajú za platbu dane z pridanej hodnoty:

a) zdaňovaná osoba, ktorá vykonáva zdaniteľné dodávky tovarov alebo poskytovanie služieb okrem prípadov podľa písmen b) a c).

Kde zdaniteľné dodávky tovarov alebo poskytovanie služieb sa uskutoční zdaňovanou osobou, ktorá nie je etablovaná na území danej krajiny, členské štáty môžu podľa podmienok nimi stanovených stanoviť, že osobou zodpovednou za platenie dane je osoba, pre ktorú sa zdaniteľné dodávky tovarov alebo poskytovanie služieb uskutočňujú;

b) zdaňované osoby, ktorým sa poskytnú služby zahrnuté v článku 9 ods. 2 písm. e) alebo osoby, ktoré sú určené na účely dane z pridanej hodnoty na území krajiny, do ktorej sa poskytujú služby zahrnuté v článku 28b(C), (D), (E) a (F), ak tieto služby uskutočňuje zdaňovaná osoba neetablovaná na území danej krajiny;

c) osoba, ktorej sa dodávajú tovary, ak sú splnené nasledovné podmienky:

- zdaniteľná operácia je dodávka tovarov realizovaná podľa podmienok stanovených v článku 28c(E) ods. 3,

- osoba, ktorej sa realizuje dodávka tovarov, je inou zdaniteľnou osobou alebo nezdaniteľnou právnickou osobou identifikovanou na účely dane z pridanej hodnoty v rámci územia danej krajiny,

- faktúra vystavená zdaniteľnou osobou neetablovanou na danom území krajiny je v súlade s článkom 22 ods. 3

Členské štáty môžu však poskytnúť výnimky z tejto povinnosti, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je etablovaná na území danej krajiny, vymenovala daňového zástupcu v danej krajine;

d) akákoľvek osoba, ktorá uvedie daň z pridanej hodnoty na faktúre alebo inom doklade, ktorý sa používa ako faktúra;

e) akákoľvek osoba, ktorá vykonáva zdaniteľné nadobúdanie tovarov vo vnútri spoločenstva.

2. Výnimky z ustanovení odseku 1:

a) ak osoba zodpovedná za platbu dane v súlade s ustanoveniami odseku 1 je zdaniteľnou osobou, ktorá nie je etablovaná na území danej krajiny, členské štáty jej môžu umožniť vymenovať daňového zástupcu ako osobu zodpovednú za platenie dane. Táto možnosť je predmetom podmienok a postupov stanovených každým členským štátom;

b) Ak zdaniteľnú transakciu vykonáva zdaniteľná osoba, ktorá nie je etablovaná na území danej krajiny a neexistuje žiaden právny dokument krajiny, v ktorej je táto zdaniteľná osoba etablovaná alebo má svoje sídlo v súvislosti so vzájomnou pomocou podobnou rozsahom k pomoci stanovenej v smerniciach č. 76/308/EHS [8] a 77/799/EHS [9] a nariadení rady (EHS) č. 218/92 z 27. januára 1992 o administratívnej spolupráci v oblasti nepriameho zdaňovania (DPH) [10], členské štáty môžu vykonať kroky, aby zabezpečili, že osoba zodpovedná za platbu dane bude daňovým zástupcom vymenovaným neetablovanou zdaniteľnou osobou.

3. V situáciách uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty môžu určiť, aby niekto iný ako osoba zodpovedná za platbu dane bude spoločne a solidárne zodpovedný za platbu dane.

4. Pri dovoze daň z pridanej hodnoty je splatná osobou alebo osobami určenými alebo akceptovanými, že zodpovedajú za platbu dane v členských štátoch, do ktorých sa tovary dovážajú."

5. V článku 28h, (ktorý nahrádza článok 22 rovnakej smernice), článok 22 sa mení a dopĺňa takto:

a) V odseku 1 písm. c) sa prvá pomlčka takto nahrádza:

"— každá zdaniteľná osoba s výnimkou osôb uvedených v článku 28a ods. 4, ktoré na území danej krajiny vykonávajú dodávky tovarov alebo poskytovanie služieb, ktorým sa poskytuje právo na odpočet dane, iné ako dodávky tovarov alebo poskytovanie služieb, z ktorých je daň splatná výlučne zákazníkom alebo príjemcom v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. a), b) alebo c). Členské štáty však nemusia identifikovať určité zdaniteľné osoby, o ktorých pojednáva článok 4 ods. 3;"

b) Odsek 7 sa nahrádza takto:

"7. Členské štáty podniknú opatrenia potrebné na zabezpečenie aby tie osoby, ktoré v súlade s článkom 21 ods. 1 a 2 sa považujú za zodpovedné za platbu dane namiesto zdaniteľnej osoby neetablovanej na území danej krajiny, postupovali v súlade s povinnosťami, ktoré sa týkajú priznania a platenia stanoveného v tomto článku; tiež vykonajú opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že tieto osoby, ktoré sú v súlade s článkom 21 ods. 3 spoločne a solidárne zodpovedné za platbu dane, postupovali v súlade s povinnosťami, ktoré sa týkajú platenia stanovenej v tomto článku."

6. V celej smernici napriek bodom 2, 3 a 5 tohto článku názov "článok 21 ods. 2" sa nahrádza "článkom 21 ods. 4".

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou nie neskôr ako 31. decembra 2001. Komisiu budú o tom bezodkladne informovať.

Keď členské krajiny vykonajú tieto opatrenia, budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo by ich mal sprevádzať odkaz pri príležitosti ich oficiálneho zverejnenia. Metódy na vykonanie tohto odkazu stanovia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré príjmu v oblasti upravovanej touto smernicou a tabuľku zhody ustanovení tejto smernice s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto Smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 17. októbra 2000

Za Radu

predseda

L. Fabius

[1] Ú. v. ES C 409, 30.12.1998, s. 10.

[2] Ú. v. ES C 219, 30.7.1999, s. 91.

[3] Ú. v. ES C 116, 28.4.1999, s. 14.

[4] Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s.1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2000/17/ES (Ú. v. ES L 84, 5.4.2000, s. 24).

[5] Ú. v. ES L 73, 19.3.1976, s. 18. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[6] Ú. v. ES L 336, 27.12.1977, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[7] Ú. v. ES L 24, 1.2.1992, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 73, 19.3.1976, s. 18. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[9] Ú. v. ES L 336, 27.12.1977, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[10] Ú. v. ES L 24, 1.2.1992, s. 1.

--------------------------------------------------