32000L0064Official Journal L 290 , 17/11/2000 P. 0027 - 0028


SMERNICA 2000/64/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

zo 7. novembra 2000,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 85/611/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS a 93/22/EHS, pokiaľ ide o výmenu informácií s tretími krajinami

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na prvú a tretiu vetu jej článku 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie1,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru2),

konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy3),

keďže:

1. Smernice Rady 85/611/EHS4, 92/49/EHS5, 92/96/EHS6 a 93/22/EHS7 umožňujú výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a s určitými inými úradmi a orgánmi v rámci členského štátu alebo medzi členskými štátmi. Uvedené smernice tiež umožňujú členským štátom uzatvárať zmluvy o spolupráci zabezpečujúce výmenu informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín.

2. Z dôvodov zlučiteľnosti so smernicou 98/33/ES8, toto oprávnenie uzatvárať zmluvy o výmene informácií s tretími krajinami by sa malo rozšíriť tak, aby zahŕňalo výmenu informácií s určitými ďalšími úradmi alebo orgánmi v týchto krajinách za predpokladu, že tieto prezradené informácie podliehajú primeraným zárukám profesionálneho utajenia.

3. V tom zmysle by sa mala zmeniť a doplniť smernica 85/611/EHS, smernica 92/49/EHS, smernica 92/96/EHS a smernica 93/22/EHS,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Článok 50 ods. 4 smernice 85/611/EHS sa nahrádza nasledovným:

"4. Členské štáty môžu uzatvárať zmluvy o spolupráci v oblasti výmeny informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín alebo s orgánmi alebo inštitúciami tretích krajín v zmysle definície v odsekoch 6 a 7, iba ak je ochrana poskytnutých informácií zabezpečená povinnosťou mlčanlivosti aspoň tak, ako je uvedené v tomto článku. Takáto výmena informácií musí byť určená na výkon dohľadu uvedenými orgánmi alebo inštitúciami.

V prípade, že tieto informácie pochádzajú z iného členského štátu, môžu byť poskytnuté iba s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a ak je to vhodné, výlučne na účely, na ktoré tieto úrady poskytli svoj súhlas."

Článok 2

Článok 16 ods. 3 smernice 92/49/EHS, článok 15 ods. 3 smernice 92/96/EHS a článok 25 ods. 3 smernice 93/22/EHS sa nahrádza nasledovným:

"3. Členské štáty môžu uzatvárať zmluvy o spolupráci v oblasti výmeny informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín alebo s orgánmi alebo inštitúciami tretích krajín v zmysle odsekov 5 a 5a, iba ak je ochrana poskytnutých informácií zabezpečená povinnosťou mlčanlivosti aspoň tak, ako je uvedené v tomto článku. Takáto výmena informácií musí byť určená pre výkon funkcie dohľadu uvedenými orgánmi alebo inštitúciami.

V prípade, že tieto informácie pochádzajú z iného členského štátu, môžu byť poskytnuté iba s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a ak je to vhodné, výlučne na účely, na ktoré tieto úrady poskytli svoj súhlas."

Článok 3

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 17. novembra 2002. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 7. novembra 2000

Za Európsky parlament Za Radu

predsedníčka predseda

N. FONTAINE L. FABIUS

________________

1 Ú. v. ES C 116 E, 26.4.2000, s. 61.

2 Ú. v. ES C 168, 16.6.2000, s. 1.

3 Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. júna 2000 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 29. júna 2000.

4 Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES (Ú. v. ES L 168, 18.7.1995, s. 7).

5 Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 95/26/ES.

6 Ú. v. ES L 360, 9.12.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 95/26/ES.

7 Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27. Smernica naposledy zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES (Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22).

8 Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 29.