32000L0058Úradný vestník L 244 , 29/09/2000 S. 0078 - 0083


Smernica Komisie 2000/58/ES

z 22. septembra 2000,

ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálnych úrovní rezíduí pesticídov v a na obilninách, potravinách živočíšneho pôvodu a určitých výrobkoch rastlinného pôvodu, vrátane ovocia respektíve zeleniny

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 86/362/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych úrovní rezíduí pesticídov v a na obilninách [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2000/48/ES [2], najmä na jej článok 10,

so zreteľom na smernicu Rady 86/363/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych úrovní rezíduí pesticídov v a na potravinách živočíšneho pôvodu [3], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2000/42/ES [4], najmä na jej článok 10,

so zreteľom na smernicu Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych úrovní rezíduí pesticídov v a na určitých výrobkoch rastlinného pôvodu, vrátane ovocia a zeleniny [5], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 2000/57/ES [6], najmä na jej článok 7,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 týkajúcu sa uvádzania výrobkov určených na ochranu rastlín na trh [7], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2000/10/ES [8], najmä na jej článok 4 (1) f),

keďže:

(1) Nová aktívna látka kresoxim-metyl bola zahrnutá do prílohy I k smernici 1/414/EHS smernicou Komisie 1999/1/ES [9] na používanie len ako fungicíd, bez špecifikovania zvláštnych podmienok majúcich dopad na plodiny, ktoré sa môžu ošetrovať výrobkami na ochranu rastlín obsahujúcimi kresoxim-metyl.

(2) Pri spomenutom zahrnutí do prílohy I sa vychádzalo z vyhodnotenia predložených informácií, ktoré sa týkali navrhovaného používania ako fungicídu na obilniny, malvicové plody a vinič. Informácie týkajúce sa iných použití predložili určité členské štáty v súlade s požiadavkami článku 4 (1) f) smernice 91/414/EHS. Dostupné informácie boli preskúmané a sú postačujúce na stanovenie určitých maximálnych úrovní rezíduí.

(3) Tam, kde neexistuje maximálna úroveň rezíduí pre spoločenstvo alebo predpokladaná maximálna úroveň rezíduí, členské štáty stanovia národnú predpokladanú maximálnu úroveň rezíduí v súlade s článkom 4 (1) f) smernice 91/414/EHS. Dostupné informácie boli preskúmané a sú postačujúce na stanovenie určitých maximálnych úrovní rezíduí.

(4) Pri začlenení do prílohy I k smernici 91/414/EHS bolo technické a vedecké vyhodnotenie kresoxim metylu vypracované 16. októbra 1998 vo forme revíznej správy Komisie o kresoxim metyle. V tejto revíznej správe bol stanovený prípustný denný príjem (ADI) kresoxim metylu 0,4 mg/kg telesnej hmotnosti. Každodenné vystavenie spotrebiteľov potravinárskych produktov ošetrených kresoxim metylom bolo stanovené a vyhodnotené v súlade s postupmi a praktikami používanými v Európskom spoločenstve berúc do úvahy smernice uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou [10] a bolo vypočítané, že maximálne úrovne rezíduí stanovené v tejto smernici nespôsobujú prekročenie ADI (prípustný denný príjem).

(5) V rámci vyhodnocovania a diskusie, ktorá predchádzala zahrnutiu kresoxim metylu do prílohy I k smernici 91/414/EHS sa nespozorovali akútne toxické účinky, ktoré by si vyžadovali stanovenie akútnej referenčnej dávky.

(6) Pre určité poľnohospodárske produkty boli podmienky používania kresoxim metylu už definované takým spôsobom, ktorý umožňuje stanovenie konečných maximálnych úrovní rezíduí.

(7) S cieľom zabezpečiť adekvátne chránenie spotrebiteľa pred vystavením rezíduí v alebo na produktoch, ktoré neboli schválené, je prezieravé stanoviť predbežné maximálne úrovne rezíduí na dolnej hranici analytickej stanoviteľnosti pre všetky tie produkty, na ktoré sa vzťahujú smernice 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS. Stanovenie takýchto predbežných maximálnych úrovní rezíduí na úrovni spoločenstva nebráni členským štátom stanoviť predbežné maximálne úrovne rezíduí v prípade kresoxim metylu v súlade s článkom 4 (1) f) smernice 91/414/EHS a v súlade s prílohou VI k smernici 91/414/EHS (najmä jej časť B), oddiel 2.4.2.3 k tejto prílohe. Štyri roky sa považujú za dostatočne dlhé časové obdobie na stanovenie väčšiny ďalších použití kresoxim metylu. Po uplynutí tejto doby sa tieto predbežné maximálne úrovne rezíduí stanú konečnými.

(8) Obchodní partneri spoločenstva boli konzultovaní ohľadne hladín stanovených v tejto smernici Svetovou obchodnou organizáciou a ich pripomienky k týmto hladinám boli posúdené. Možnosť stanovenia dovozných tolerančných maximálnych úrovní rezíduí pre špecifické kombinácie pesticíd/plodina preskúma Komisia na základe predložených prijateľných údajov.

(9) Stanoviská Vedeckého výboru pre rastliny, najmä rady a odporúčania týkajúce sa ochrany spotrebiteľov potravinárskych výrobkov ošetrených pesticídmi, boli zohľadnené.

(10) Táto smernica je v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU

Článok 1

Do časti A prílohy II k smernici 86/362/EHS sa vkladá nasledujúce:

Rezíduum pesticídu | Maximálna úroveň v mg/kg |

| |

Kresoxim metyl | 0,05 | obilniny |

Článok 2

Do časti prílohy II k smernici 86/363/EHS sa vkladá nasledujúce:

Rezíduum pesticídu | Maximálna úroveň v mg/kg |

| |

Kresoxim metyl (zvyšok 490M9 pre mlieko a 490M1 pre mäso, pečeň, tuk a obličky vyjadrený ako kresoxim metyl) | 0,05 | mlieko |

0,02 | mäso, pečeň, tuk |

0,05 | obličky |

Kresoxim metyl | 0,02 | vajcia |

Článok 3

Maximálne úrovne rezíduí kresoxim metylu v prílohe k tejto smernici sa vkladajú do prílohy II k smernici 90/642/EHS.

Článok 4

1. Ak sú maximálne úrovne rezíduí kresoxim metylu označené ako "(p)", tak to znamená, že sú predbežné (p) v súlade s ustanoveniami článku 4 (1) f) smernice 91/414/EHS.

2. Štyri roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice predbežné maximálne úrovne rezíduí kresoxim metylu uvedené v prílohách prestanú byť predbežné a stanú sa konečné v zmysle článku 4(1) smerníc 86/362/EHS a 86/363/EHS alebo článku 3 smernice 90/642/EHS.

Článok 5

Táto smernica nadobúda účinnosť 20. deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy alebo administratívne opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. marca 2001. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 1. apríla 2001.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto obsahujú odkaz na túto smernicu alebo sú opatrené takýmto odkazom pri príležitosti ich oficiálneho uverejnenia. O spôsobe vykonania takéhoto odkazu rozhodnú členské štáty.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 22. septembra 2000

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 37.

[2] Ú. v. ES L 197, 3.8.2000, s. 26.

[3] Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 43.

[4] Ú. v. ES L 158, 30.6.2000, s. 51.

[5] Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71.

[6] Pozri stranu 76 tohto Úradného vestníka.

[7] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 57, 2.3.2000, s. 28.

[9] Ú. v. ES L 21, 28.1.1999, s. 21.

[10] Usmernenia na predpokladaný dietetický príjem rezíduí pesticídov (revidované), ktoré vypracoval GEMS/potravinový program v spolupráci s Kódexovým výborom pre rezíduá pesticídov a uverejnila ich Svetová zdravotnícka organizácia v roku 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MRLs (maximálne úrovne rezíduí) | Rezíduá pesticídov a maximálne úrovne rezíduí (mg/kg) |

Krezoxim metyl |

1.Ovocie, čerstvé, sušené alebo nevarené, konzervované zmrazením, bez prídavku cukru; orechy

i)CITRUSOVÉ PLODY | 0,05 |

Grapefruity | |

Citróny | |

Limety | |

Mandarínky (vrátane klementínok a ostatných hybridov) | |

Pomaranče | |

Pomelá | |

Ostatné | |

ii)ŠKRUPINOVÉ PLODY (vylúpané alebo nevylúpané) | 0,1 |

Mandle | |

Para orechy | |

Kešu orechy | |

Jedlé gaštany | |

Kokosové orechy | |

Lieskové oriešky | |

Makadamové orechy | |

Pekanové orechy | |

Píniové oriešky | |

Pistácie | |

Vlašské orechy | |

Ostatné | |

iii)MALVICOVÉ PLODY | 0,2 |

Jablká | |

Hrušky | |

Dule | |

Ostatné | |

iv)KÔSTKOVÉ OVOCIE | 0,05 |

Marhule | |

Čerešne | |

Broskyne (vrátane nektaríniek a podobných hybridov) | |

Slivky | |

Ostatné | |

v)BOBUĽOVITÉ A DROBNÉ OVOCIE

a)Stolové hrozno a vinárske hrozno | 1 |

Stolové hrozno | |

Vinárske hrozno | |

b)Jahody (okrem lesných) | 0,05 |

c)Trstinové plody (okrem lesných) | 0,05 |

Ostružiny a ich krížence | |

Ostružiny | |

Ostružinomany | |

Maliny | |

Ostatné | |

d)Ostatné drobné ovocie a bobule (okrem lesných) | 0,05 |

Čučoriedky | |

Brusnice | |

Ríbezle (červené, čierne a biele) | |

Egreše | |

Ostatné | |

e)Lesné bobule a lesné ovocie | 0,05 |

vi)RÔZNE

Avokáda | |

Banány | |

Datle | |

Figy | |

Kiwi | |

Kamkvac | |

Liči | |

Mangá | |

Olivy | 0, 2 |

Maracuja | |

Ananásy | |

Granátové jablká | |

Ostatné | 0,05 |

2.Zelenina, čerstvá alebo tepelne neopracovaná, zmrazená alebo suchá

i)KOREŇOVÁ A HĽUZOVÁ ZELENINA | 0,05 |

Cvikla | |

Mrkva | |

Hľuzový zeler | |

Chren | |

Jeruzalemské artičoky | |

Pašternák | |

Petržlen | |

Reďkev | |

Kozia brada | |

Sladké zemiaky | |

Swedes | |

Okruhlica | |

Bataty | |

Ostatné | |

ii)CIBUĽOVÁ ZELENINA | 0,05 |

Cesnak | |

Cibuľa | |

Šalotka | |

Jarná cibuľa | |

Ostatné | |

iii)PLODOVÁ ZELENINA

a)Ľuľkovité

Rajčiaky | 0,5 |

Papriky | 1 |

Baklažány | 0,5 |

Ostatné | 0,05 |

b)Tekvice - jedlá šupa | 0,05 |

Uhorky šalátové | |

Uhorky nakladačky | |

Cukety | |

Ostatné | |

c)Tekvice- nejedlá šupa | 0,2 (p) |

Melóny | |

Dyne | |

Vodové melóny | |

Ostatné | |

d)Sladká kukurica | 0,05 (p)(*) |

iv)HĽÚBOVINY | 0,05 (p)(*) |

a)Hľúboviny s kvetom

Brokolica | |

Karfiol | |

Ostatné | |

b)Hlávkové hľúboviny

Ružičkový kel | |

Hlávková kapusta | |

Ostatné | |

c)Listové hľúboviny

Čínska kapusta | |

Kapusta | |

Ostatné | |

d)Kaleráb | |

v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINY | 0,05 (p)(*) |

a)Hlávkový šalát a podobné

Žerucha | |

Jahňací šalát | |

Hlávkový šalát | |

Čakanka štrbáková | |

Ostatné | |

b)Špenát a podobné

Špenát | |

Mangold | |

Ostatné | |

c)Potočnica | |

d)Čakanka Witloof | |

e)Byliny

Trebužka | |

Pažítka | |

Petržlen | |

Zelerové listy | |

Ostatné | |

vi)STRUKOVINY (čerstvé) | 0,05 (p) (*) |

Fazuľa (struky) | |

Fazuľa (vylúpané struky) | |

Hrach (struky) | |

Hrach (vylúpané struky) | |

Ostatné | |

vii)STOPKOVÉ ZELENINY | 0,05 (p) (*) |

Špargľa | |

Artičoky | |

Zeler | |

Fenikel | |

Guľaté artičoky | |

Pór záhradný | |

Rebarbora | |

Ostatné | |

viii)HUBY | 0,05 (p) (*) |

a)Kultivované huby | |

b)Divé huby | |

3.Strukoviny | 0,05 (p) (*) |

Fazuľa | |

Šošovica | |

Hrach | |

Ostatné | |

4.Olejnaté semená | 0,1 (p) (*) |

Ľanové semeno | |

Arašidy | |

Semená mochyne | |

Sezamové semená | |

Slnečnicové semená | |

Repkové semená | |

Sójové bôby | |

Horčičné semená | |

Bavlníkové semená | |

Ostatné | |

5.Zemiaky | 0,05 (p) (*) |

Skoré zemiaky | |

Konzumné zemiaky | |

6.Čaj (listy a stonky sušené, fermentované alebo inak upravené, z listov Camellia sinensis) | 0,1 (p) (*) |

7.Chmeľ (sušený), vrátane chmeľových peliet a nekoncentrovaného prášku | 0,1 (p) (*) |

--------------------------------------------------